Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Defensie

[0:00:03] Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom bij de procedurevergadering van de commissie voor defensie van de tweede kamer die ik bij deze open.

[0:00:11] Het eerste punt is een brieven leest korte brief lijst met vijf brieven en de eerste plaats de eerste brief. Daar is het voorstel om dit te agenderen voor een gesprek op één juni van vijftien tot zestien, honderd uur en dat is een brief van de inspecteur generaal van de krijgsmacht

[0:00:29] die graag in deze commissie zou willen spreken over zijn jaarrapportage tweeduizend, tweeëntwintig mensen daarmee eens

[0:00:38] akkoord aanwezig. Dan hebben we dat besloten

[0:00:47] voor de rest van de betreffende kijk ik even of u erop wilt reageren of niet. Als dat niet zo is, dan kunnen we ervan uitgaan dat u met de voorstellen instemt.

[0:00:56] We hebben dan ook besloten,

[0:00:58] dan krijgen we agendapunt. Dat was de commissie van regeling van werkzaamheden die daar is een voorstel voor een werkbezoek aan de mivd van op maandag zevenentwintig maart heb ik begrepen dat dat zou moeten zijn. Meneer balster.

[0:01:17] Dat is een heuglijke dag. Want dat is ook mijn verjaardag. Dat wil ik graag geluisterd bijzetten met een werkbezoek aan de mivd en dat is in het kader van der werf en dit verzoek deed ik oorspronkelijk die al mee eens. Naam een mede namens den buurman aan de linker en rechterzijde. Dus ik hoop dat zij dat nog steeds steunen.

[0:01:33] Gaan we eens even kijken. Dat lijkt het geval te zijn, dan is dat aldus besloten dankuwel

[0:01:42] vraag vraag via een vraag.

[0:01:44] Het mag zeker moet denk ik ook wat breder dan alleen dat onderwerpen. Want er is meer en anders.

[0:01:51] Ter bespreking zeker en de commissie bzk. Ik ben in die commissie rapporteur ook op de tijdelijke wet,

[0:02:01] dus de vraag splitsen zijn die andere. Het zou fijn zijn als de andere commissie ook uitgehaald.

[0:02:05] Voor het werkbezoek,

[0:02:07] Het is vooral de commissie zelfs. Dus ik keek weer even naar de andere die daarmee instemmen.

[0:02:12] Ik sta ik met mijn hand over mijn hart. Maar dat is in het kader van der werf is dat logisch. Maar als het bezoek breder wordt, dan moeten we eventjes gaan kijken naar hoe breed het wordt.

[0:02:23] Ik denk dat het ook goed is als de rivier eventjes pijl pijl bij de mivd ook of zij dat ook een fijn idee vinden en dan hoort u dat nog maar als het mogelijk is en ook niet te breed wordt dan dan is dat geen dan is dat denk ik. Akkoord.

[0:02:40] Nou dan gaan we naar

[0:02:43] de reeds geagendeerd en behandeld stukken

[0:02:46] agendapunt brief van de minister over het commissiedebat voor defensie, industriële en wapenleveranties aan oekraïne. Dat was al op negen februari

[0:02:57] garandeert. Dus ik denk dat we kunnen volstaan met de constatering nog iets anders mee wilt.

[0:03:04] Dat hebben we dat ook zo vastgesteld en besloten agendapunt via geannoteerde agenda voor de informele raad buitenlandse zaken, defensie

[0:03:11] op zeven en acht maart in stockholm is al garandeert voor schriftelijk overleg van zeventien februari inzake die informeert de raad

[0:03:20] en ik denk dat daarmee volstaan zou kunnen worden. Als u daarmee akkoord.

[0:03:26] Dan krijgen we de brieven van de bewindspersonen agendapunt vijf jaar een brief waarbij het jaarplan van de kustwacht voor het koninkrijk der nederlanden in het caribisch gebied over het jaar tweeduizend, drieëntwintig aan u is toegezonden voorstel voor kennisgeving aannemen

[0:03:42] akkoord

[0:03:43] dan agendapunt zes en reactie. Op het artikel chinese staatsbedrijf bouwt ons pantservoertuigen

[0:03:50] voorstel is om de brief van de minister daarover van de staatsssecretaris daarover nu voor kennisgeving aan te nemen. Staatsssecretaris zit u in de nota zal uiterlijk eind februari uitgebreid op dit onderwerp terugkomen. In reactie op de vraag aan de schriftelijke vragen van de heer balster

[0:04:06] agendapunt uitvoeringsagenda duurzaamheid attenderen, is het voorstel voor het nog te verlenen. Commissiedebat materieel

[0:04:15] akkoord van uw kant. Aldus besloten. Dan krijgen we agendapunt stand van zaken, projecten, defensie, operationele kleding systeem. Ook eerst het voorstel om die voor kennisgeving aan te nemen die brief. Bent u het ook mee eens, aldus besloten agendapunt negen reactie op een uitspraak van de rechter in de zaak sjoera ingericht voorstellen om die agenderen, agenderen van nog in te plannen. Commissiedebat over de voortgang evaluatie van mis is.

[0:04:42] Dat is ook akkoord van de krant dat ook vastgesteld en besloten.

[0:04:48] Ik moest er toch allemaal langslopen geweest. Agendapunt drie en brief over de wijziging van de reikwijdte van het onderzoek naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de centrale organisatie integriteit, defensie en informatie over de interne procedures voor klokkenluiders bij defensie voorstel is om de brief te agenderen voor het commissiedebat, veiligheid en integriteit defensie op dertien april aanstaande. Ik zie dat u daarmee instemt.

[0:05:11] Agendapunt elf besluit concentratie als een avond een brief daarover van de staatsssecretaris voorstel is om dit te agenderen voor het commissiedebat vastgoed volgende week drieëntwintig februari ook akkoord,

[0:05:24] aldus besloten agendapunt twaalf en lijst van vragen en antwoorden over het strategisch vastgoed plan tweeduizend, tweeëntwintig

[0:05:31] ook aangetekend worden dat commissiedebat vastgoed, defensie van drieëntwintig februari is het voorstel en

[0:05:38] ik zie dat u er geen bezwaar gemaakt. Geval dan hebben we dat ook besloten

[0:05:43] agenda dertien een update van levering militaire goederen aan oekraïne brief van de minister voorstel is dit te betrekken bij het debat over de nederlandse steun aan oekraïne en daar wordt dan bedoeld mee debat. Volgende week plenair debat akkoord van uw kant zie ik dan gaan we naar agendapunt veertien een brief over de levering van lego bart een tanks aan oekraïne voorstel ook dat bij hetzelfde plenair debat over nederlandse steun aan oekraïne te betrekken en daar bent u het ook mensen

[0:06:15] instelling besluit commissie van onderzoek mortier.

[0:06:18] In geval mali.

[0:06:20] Dat instelling besluit. Dat was op verzoek van de kamer. Zelfs het voorstel dat nu voor kennisgeving aan te nemen.

[0:06:31] Dan gaan we naar agendapunt zestien kennisgeving interparlementaire bijeenkomsten in de eerste helft tweeduizend, drieëntwintig.

[0:06:39] Dat voorstel is om dit ter informatie u te nemen en te agenderen in de commissie agenda. Wanneer het programma van de conferentie bekend is, zal belangstelling voor deelname. Wij worden geïnventariseerd.

[0:06:52] Akkoord,

[0:06:53] Agendapunt zeventien een startnotitie over het thema europese veiligheidsarchitectuur toevoegen aan de kennisagenda tweeduizend, drieëntwintig.

[0:07:03] Ja dat is ter bespreking. Ik zeg even. Het is dus eigenlijk een verzoek van de commissie buza of u dat die wil dat graag met defensie samen doen en de vraag is nu aan u of u dat ook een goed idee vindt.

[0:07:17] Ja.

[0:07:18] De akkoord van mij hoeft niet nodig zijn.

[0:07:21] Ja.

[0:07:23] Alle akkoord. Jazeker. Voorzitter, ik geloof dus nog op zoek waren naar een extra slachtoffer om zich toe te voegen tot voorbereidings groep dus, gezien het thema lijkt me dat van mijn goede.

[0:07:33] Ja.

[0:07:34] Prima agendapunt. Achttien verzoek van de commissie van onderzoek naar de evacuatie operatie kabul om gesprek over de voortgang van het onderzoek met deze commissie voor buitenlandse zaken en de commissie voor defensie er een. Het voorstel wat gesprek dus samen te plannen met de commissie voor buitenlandse zaken. Als u dat ook een goed idee vindt, dan is dat ook besloten

[0:07:57] agendapunt negentien. We zijn een blokje uitnodiging.

[0:08:00] Dit is een uitnodiging voor de jaarlijkse ambassadeursconferentie op woensdag negenentwintig maart

[0:08:06] en we zouden graag van u horen of u wilt deelnemen, staande deze vergadering. En als u dan ook een idee heeft over welk defensie onderwerp daar nog

[0:08:17] op de agenda zou moeten komen.

[0:08:19] Geen idee.

[0:08:21] Meneer hammelburg.

[0:08:22] Ja. Voorzitter, het is misschien ook wel op het terrein van buitenlandse zaken ik gezien de spanningen en de oorlog in oekraïne kan ik me zomaar voorstellen dat het goed moment is om met ambassadeurs ook te wisselen van gedachten over de spanning en de strijd tussen grootmachten in de wereld navel aan de ene kant, rusland en china op militair vlak gebied.

[0:08:49] Ja dat is dat is altijd een goede vraag. We kunnen het hebben over of de europese defensiesamenwerking. En dan hebben we het gewoon over de de europese bestuurders van het op de europese continent kunnen het ook hebben over met ambassadeurs uit die gericht zijn op de landen die in opkomst zijn dus een dikke van china en rusland.

[0:09:09] Verantwoordelijk zijn, voor u.

[0:09:11] Kijk even een andere willen reageren. Meneer balster.

[0:09:14] Ik heb hier nou ik kan ik kan hier heel enthousiaste genoemd, maar ik denk dat mijn aandacht voor die dag ergens anders ligt. Dus wat mij betreft geen behoefte.

[0:09:24] Boswijk.

[0:09:25] Voor mij idem, geen geen behoefte.

[0:09:29] Hammelburg.

[0:09:31] Dan houdt het inderdaad op. Dat is geen man overboord worden.

[0:09:35] Wat het is. U gaat wel naar.

[0:09:38] De conferentie toe. De uitnodiging kijk ik met

[0:09:43] ja.

[0:09:44] Oké dan is dat genoteerd dankuwel.

[0:09:48] Dan is er onderwerp agenda tweeëntwintig sprake van een uitnodiging van de dag voor de publieke dienstverlening op tweeëntwintig juni tweeduizend, drieëntwintig.

[0:09:58] Ook hier is weer de vraag wenst deel te nemen en heeft ook gespreksonderwerpen en wensen voor de uit te nodigen uitvoeringsorganisaties.

[0:10:10] Een enorme lijst van tien pagina's geloof ik bijgevoegd waar alle uitvoeringsorganisaties opstaan en ik kijk of u daar iets mee wilt op die dag.

[0:10:19] Mede namens mijn collega's, links en rechts, geen behoefte aan,

[0:10:23] Dank u wel. Meneer wals.

[0:10:25] Dan hebben vastgesteld. Dan krijgen agendapunt eenentwintig de activiteiten van de commissie.

[0:10:33] De activiteiten van de commissie zijn er vragen of opmerkingen over

[0:10:37] helemaal niets,

[0:10:41] dan is dat rondvraag hammelburg geen rondvraag punten. Meneer balster meneer boswijk ook niet,

[0:10:49] dan zijn we alweer klaar. Beste mensen.

[0:10:53] Nee ik ben altijd blij als het vlot door door haar wat kan worden.

[0:10:59] Ik bedank u voor uw bijdrage en voor de belangstelling en dan sluit ik deze bijeenkomst dank ook aan de griffier.