Voortgang verkenning inzet pensioen voor aflossing woningschuld

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 32 043Toekomst pensioenstelsel Nr. 233 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2014 In het wetgevingsoverleg van 13 oktober jl. over de aanpassing van het financieel toetsingskader (Kamerstuk 33 972, nr. 54) heb ik uw Kamer toegezegd in november een brief te sturen over de voortgang van de verkenning naar de mogelijkheid om pensioen in te zetten voor de aflossing van de woningschuld. Aan deze toezegging geef ik bij dezen invulling. …