Documenten feed

Feed

Eindrapport evaluatie fiscale ondernemerschapsregelingen

woensdag 12 juni 2024

…fiscaliteit moet willen bereiken en of er geen mogelijkheden zijn om dit via het UWV te regelen. 5.4.5 Willekeurige afschrijving starters Willekeurige afschrijving…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Langdurig toezicht bij ernstige gewelds- en zedendelinquenten

woensdag 12 juni 2024

…Verslavingsreclassering Geestelijke gezondheidszorg SCL - 90 Symptom Checklist - 90 UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen VK Verenigd Koninkrijk VS Verenigde … de Britse variant van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen ( UWV ; zie www.mappa.justice.gov.uk voor meer informatie). 6 Kort geze gd, d e…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Reactie op brief Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND n.a.v. bijeenkomst over thema zorg en werk

dinsdag 11 juni 2024

…partijen via dat project op arbeidsmarktregioniveau samen om mensen die van het UWV of van de gemeente een uitkering ontvangen en die kampen met psychische aandoeningen … wordt daarbij ingezet. Voor mensen met psychische aandoeningen die van het UWV een uitkering ontvangen en GGZ-hulp ontvangen, is IPS inmiddels structureel…


Opzet periodiek evaluatieonderzoek jonggehandicapten

dinsdag 11 juni 2024

…van dienstverlening door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) als onderdeel van artikel 11 van de SZW-begroting. Beleidsdoorlichting 2018 … naar de activerende dienstverlening van UWV en de inkomensondersteuning. De activerende dienstverlening van UWV bleek doeltreffend, maar over de doelmatigheid…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 11 juni 2024

…Stand van de uitvoering sociale zekerheid juni 2024 en knelpuntenbrieven UWV, de SVB en LCR - 26448-760 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,…


Implementatie herziene Opvangrichtlijn

dinsdag 11 juni 2024

…zijn er een aantal aandachtspunten. Zo zou de IND, wanneer een werkgever bij UWV een tewerkstellingsvergunning aanvraagt, voor een asielzoeker moeten kunnen … voor de behandeling van een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning bij UWV, en welke overige uitvoeringstechnische vraagstukken voor onder andere bijvoorbeeld…


Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

dinsdag 11 juni 2024

…opsporingsdiensten of inlichtingen - en veiligheidsdiensten, gericht aan het UWV, is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat da t deze persoon zich buiten … bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap; - UWV: het Uitvoeringsinstituut we rknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5…


Beleidsreactie GR-advies Fibromyalgie

maandag 10 juni 2024

…verschillende constructieve gesprekken gevoerd met patiëntenorganisaties, UWV en de NVVG. Momenteel inventariseert het ministerie van SZW de input en worden…


Leven met Q-koorts - 15 jaar na de epidemie, hoe is het nu?

maandag 10 juni 2024

…tegenaan lopen. En in veel gevallen geeft de overheid, in de vorm van een UWV arts of Wmo consulent, niet thuis. De verhalen van de Q-koortspatiënten die … ziekte doet met je relatie, je gezin, je vrienden, voor problemen met het UWV, want QVS staat niet op hun lijstje. Dit roept om een invloedrijke, onpartijdige…


Voortgangsrapportage PVGO

maandag 10 juni 2024

…(I&O research 2022 en 2023)18 Arbeidsmarkt De spanningsindicator van het UWV toont, ondanks een beperkte afname van de arbeidskrapte, dat er eind 2023…


Conceptverslag Hulp- en geneesmiddelenbeleid

vrijdag 7 juni 2024

…commissie over de brief inzake vergoeding van psychosociale hulphond via UWV, zorgverzekeraar of gemeente (32805, nr. 169); • de brief van de minister…


Uitwerking motie-Patijn over uitwerking varianten voor compensatie van de koopkrachtfout (Kamerstuk 36488-18)

donderdag 6 juni 2024

…parlementaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. Daarna hebben het UWV, de Dienst Toeslagen en de SVB tijd nodig voor het verwerken van het verhogingspercentage…


Productiviteit in perspectief

woensdag 5 juni 2024

…beschikbaar over een relatief korte tijdsperiode. Ł De Belastingdienst, IND, SVB en UWV laten een stijgende productiviteits- ontwikkeling zien, terwijl CJIB en COA … beoordeeld, is verdubbeld in de afgelopen jaren. Ook kost een WIA keuring bij het UWV ruim 3 keer zo veel tijd als 25 jaar geleden. Andere uitkomsten van ons onderzoek…


Het artikel ‘In de schulden na een erfenis: ‘ik kreeg dit ineens op mijn bord’’

woensdag 5 juni 2024

…es van het Rijk, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), schulden die ontstaan zijn voor het…


Lijst van vragen en antwoorden inzake Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2024 (Kamerstuk 36410-VIII-125)

dinsdag 4 juni 2024

…vertegenwoordigers van de beroepsgroep en andere belanghebbenden zoals gemeenten, UWV Werkbedrijf en bedrijfsleven samen aan een goed functionerende onderwijsarbeidsmarkt…


Stand van de uitvoering sociale zekerheid juni 2024 en knelpuntenbrieven UWV, de SVB en LCR

dinsdag 4 juni 2024

…uitvoering beter aansluiten op wat mensen nodig hebben. Het samenspel tussen UWV, de SVB en andere publieke dienstverleners wordt steeds belangrijker. Zo hebben … half jaar over de ontwikkelingen bij UWV en de SVB. In deze editie richten we ons op de knelpuntenbrieven van UWV, de SVB en de Landelijke Cliëntenraad…


Knelpuntenbrief IV SVB HR

dinsdag 4 juni 2024

…die rol op dit moment ook voor andere organen, zoals Dienst Toeslagen, het UWV en het CAK. Andersom vraagt en ontvangt de SVB ook gegevens uit het buitenland … commissiedebat over de kindregelingen plaats. Handhaving internationaal SZW, SVB en UWV zetten gezamenlijk in op nieuwe afspraken met landen die juridische bezwaren…


Beslisnota's bij Kamerbrief Stand van de uitvoering juni 2024 en knelpuntenbrieven UWV, SVB en LCR

dinsdag 4 juni 2024

……


Stand van uitvoering sociale zekerheid juni 2024

dinsdag 4 juni 2024

…Knelpuntenbrieven wet- en ̨regelgeving ̋ ̇ ̋ˆ ˇ ̃. ̃ Appreciatie knelpuntenbrieven UWV, de SVB en de LCR ̊ ̨ ̊ ̋ ̇ ̃. ̊ Voortgang openstaande knelpunten ̃ ̨ ̋ … UWVˆenˆSVB ̃ ̇ ̊. ̊ Herstelacties UWV ̃ ̇ ̊.ˇ Gesprek met UWV over dienstverlening n.a.v . signalen ̃ ̆ ̊. ̋ Gesprek met UWV over verbreding van signalen…


Knelpuntenbrief UWV 2024

dinsdag 4 juni 2024

…Knelpuntenbrief 2024 2Als publieke dienstverlener zijn wij het gezicht van de overheid. UWV zet zich in voor dienstverlening met een menselijke maat. Onze dienstverlening … maat wanneer zij het gevoel hebben dat UWV hen als mens ziet en uitgaat van hun persoonlijke situatie, waarbij UWV het voor hen zo simpel mogelijk maakt…


Knelpuntenbrief LCR 2024

dinsdag 4 juni 2024

…anders niet rond kunnen komen. Het gaat om bijvoorbeeld een uitkering van UWV of Particip atiewet , samen met toeslagen en minimaregelingen . Of mensen…


Kabinet zet stappen in het vereenvoudigen van de sociale zekerheid

dinsdag 4 juni 2024

…beter aansluiten op wat mensen nodig hebben. De publieke dienstverleners UWV en SVB en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) signaleren in de praktijk waar … knelpuntenbrieven. Op 4 juni, de Avond van de Publieke Dienstverlening, overhandigen UWV, de SVB en de LCR hun jaarlijkse knelpuntenbrieven aan de Kamer, in aanwezigheid…


Vereenvoudigingsagenda sociale zekerheid 2024

dinsdag 4 juni 2024

…begrijpelijker, voorspelbaarder en toegankelijker worden. Wij werken samen met UWV, de SVB en de gemeenten via een meerjarige aanpak aan vereenvoudiging van … ondersteuning kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat UWV, SVB en gemeenten iemand kunnen overdragen zodat hij of zij niet tussen wal…


Lijst van vragen en antwoorden over de Jaarverslagen van de ministeries van Justitie en Veiligheid 2023 (Kamerstuk 36560-VI-1), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (Kamerstuk 36560-VII-1 en Economische Zaken en Klimaat 2023 (Kamerstuk 36560-XIII

dinsdag 4 juni 2024

…nodig om de digitale transitie mogelijk te maken. Al jaren classificeert het UWV de beroepsgroep als zeer krap. De laatste cijfers geven aan dat er 670.000…


Vereenvoudigingsagenda sociale zekerheid 2024

dinsdag 4 juni 2024

…deze complexiteit, maar ook werkgevers en UWV als publieke dienstverlener. Onder andere de voorbeelden die UWV in de knelpuntenbrief noemt, zijn aanleiding … HoeDe oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde knelpunten worden samen met UWV en met andere stakeholders verkend binnen vier themaTMs: ̃) relatie arbeidsrecht…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten