Documenten feed

Feed

Bijlage bij vraag 159 inzake beantwoording Kamervragen Nij Begun

dinsdag 30 mei 2023

…> Retouradres Postbus 3006 9701 DA Groningen AANGETEKEND [Rechtspersoon] T.a.v. [Aanspreekvorm] [Voorletters] [Tussenvoegsel] [Naam] [Postbusnummer ] [Postcode] [Plaats] Datum Betreft Meeromvattend v ersterkingsbesluit Pagina 1 van 5 Nationaal Coördinator Groningen Bezoekadres Paterswoldseweg 1 9726…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Bijlagen bij vraag 33 inzake beantwoording Kamervragen Nij Begun

dinsdag 30 mei 2023

…Vrijdag 24/2 13h00 -14h00 - BWO PEGA 1) Eerste impressie rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen 2) Communicatie over het rapport 3) Vervolg proces Deelnemers: MP MKE ipv MinFIN FIN MinVRO ipv MinBZ BZ MAPP + SZW MEZK + EZK DIGITAAL> Stas Vijlbrief /EZK TER ADVISERING…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

27519524Bijlage 3 Bijlagen bij vraag 57 inzake beantwoording Kamervragen Nij Begun

dinsdag 30 mei 2023

…1InstituutMijnbouwschadeGroningenJaarverslag 2022 2 Instituut Mijnbouwschade Groningen 2InhoudKerncijfers 2022 3Woord vooraf 51. Organisatie en taken IMG 81.1 Ons werk in 2022 81.2 Wettelijke taak IMG 8 2. Financiën 2022 21 3. Belangrijke gebeurtenissen 264. Schademeldingen, toekenningen en afwijzingen…


Uitvoeringsplan IMG bij Kabinetsreactie [245]

dinsdag 30 mei 2023

…en makkelijkere schadeafhandeling. Een aantal van de door uw kabinet voorgestelde maatregelen heeft het IMG reeds in uitvoering en voor een aantal andere zal het dat op zo kort mogelijke termijn gaan doen voor zover dat binnen de huidige bevoegdheden mogelijk is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht…


Beslisnota bij Kamerbrief Voortgang dorpenaanpak

dinsdag 30 mei 2023

…TER ONDERTEKENING Aan de Staatssecretaris Mijnbouw Oplegnota Kamerbrief 'Voortgang dorpenaanpak' Pagina 1 van 2 Programma DG Groningen en Ondergrond Auteur Ter beslissing Datum 26 mei 2023 Kenmerk PDGGO / 27408675 Kopie aan Bijlage(n) 1 Ontvangen BBR Parafenroute Aanleiding U informeert de Kamer middels…


Beslisnota bij beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport "Groningers boven gas" van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen (Kamerstuk 35561-17)

dinsdag 30 mei 2023

…TER ONDERTEKENING Aan de Staatssecretaris Mijnbouw Aanbieding beantwoording kamervragen Nij Begun Pagina 1 van 4 Programma DG Groningen en Ondergrond Directie Versterken en perspectief Groningen Auteur Datum 30 mei 2023 Kenmerk PDGGO -DVPG / 27518864 Kopie aan Bijlage(n) Parafenroute Aanleiding Naar…


Voortgang dorpenaanpak

dinsdag 30 mei 2023

…Geachte Voorzitter, Met deze brief informeer ik uw Kamer over de voortgang van de dorpenaanpak, zoals toegezegd in mijn brief van 30 januari jl.1. Samen met de gemeente Eemsdelta en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heb ik vorig voorjaar besloten om in vier dorpen te beginnen met de door hen…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga Kamervragen gesteld over het naar voorbeeld van Frankrijk en België in verzet komen tegen Eurocommissaris Timmermans

dinsdag 30 mei 2023

…Geachte Voorzitter, Op 24 mei 2023 zijn door het lid Van Haga (Groep Van Haga) Kamervragen gesteld over het naar voorbeeld van Frankrijk en België in verzet komen tegen Eurocommissaris Timmermans (kenmerk: 2023Z09146). Gelet op de inhoud van de vragen heb ik de beantwoording van deze vragen overgedragen…


Maritiem

dinsdag 30 mei 2023

…Hartelijk welkom. Allemaal. Ik ook een het commissiedebat van de vaste commissie voor infrastructuur en waterstaat. Vandaag gaat het over iets waar ons kleine land altijd goden is was en hopelijk ook blijft maritiem kate van harte welkom. De mensen op de publieke tribune. Ook de mensen die vanuit thuis…


Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport "Groningers boven gas" van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen (Kamerstuk 35561-17)

dinsdag 30 mei 2023

…Geachte Voorzitter, Op 25 april jl. heeft het kabinet in Garmerwolde zijn reactie, genaamd Nij begun, gepresenteerd op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Uw Kamer heeft, in aanloop naar het debat met het kabinet hierover, 369 schriftelijke vragen gesteld. Ik…


Vergadering commissie voor de Werkwijze

dinsdag 30 mei 2023

…Ik heropen of ik opende vergadering moet zeggen van de commissie voor de werkwijze van dertig mei. Ik dank de leden, de heer every, mevrouw leijten, de heer sneller, de heer van der steijn, mevrouw mission derksen, voor hun aanwezigheid en mevrouw van dijk van het cda welkom. Ik heb begrepen dat de heer…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het mogelijke vernietigen van adoptiedossiers door de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden en de rechten van geadopteerden in Nederland

dinsdag 30 mei 2023

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 30 mei 2023 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over het mogelijke vernietigen van adoptiedossiers door de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Klink over het begrip huwelijkse gevangenschap

dinsdag 30 mei 2023

……


Verzoek om een stand-van-zakenbrief Brainport

dinsdag 30 mei 2023

…Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ezk@tweedekamer.nl Commissie EZK Aan de minister van Economische Zaken en Klimaat Plaats en datum: Den Haag, 30 mei 2023 Betreft: Verzoek om een stand-van-zakenbrief Brainport Ons kenmerk: 2023Z09596/2023D23014 Geachte…


Antwoord op vragen van het lid Klink over het begrip huwelijkse gevangenschap

dinsdag 30 mei 2023

… Geachte voorzitter, Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Klink over het begrip huwelijkse gevangenschap. Deze vragen werden ingezonden op 28 maart 2023 met kenmerk 2023Z05335. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher…


Telecomraad (formeel) 1-2 juni 2023

dinsdag 30 mei 2023

…Vergadering. Aan de orde is de even goed op lesje het commissiedebat naar aanleiding van de telecomraad. Het is met de vaste commissie voor digitale zaken en als volgt commissie, de commissie voor economische zaken en klimaat. Ik heet de leden van harte welkom. Ik heet uiteraard ook de bewindspersoon…


Concept Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2024

dinsdag 30 mei 2023

…Besluit van [datum] houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2024 Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van [datum], kenmerk [kenmerk]; Gelet op artikel 11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet; De Afdeling advisering van…


Afronding programma Aanpassingsstoornissen bij (ex) kankerpatiënten

dinsdag 30 mei 2023

…o o 2.In welke mate verbetert de kwaliteit van leven van de (ex -)patiënt met kanker door behandeling volgens d e richtlijn? Deliverables Concluderend 1 Voorheen Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg (LOPSOZ), momenteel verbreed en versterkt met paramedische zorg. Deelnemers en behandeltrajecten…


Beslisnota inzake Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2024

dinsdag 30 mei 2023

……


Beslisnota inzake Ontwerp-AMvB inzake verankering geactualiseerde corporate governance code

dinsdag 30 mei 2023

…Pagina 1 van 2 Aan d e Minister voor Rechtsbescherming Aanbieding CBJ/MR tbv voorhang en RvSt van besluit verankering geactualiseerde Corporate Governance Code 1. Doel nota 1. Instemmen met agendering van de ontwerp - AMvB inzake wettelijke verankering van de geactualiseerde Corporate Governance Code…


Advies uitbreiding basispakket met eiceldonatie

dinsdag 30 mei 2023

…ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ̆ ˇ ˇ ˇ ̆ ˇ ̆ ˇ ˇ ̋ ̨ ˇ ¬ ̋ ̨ ˇ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ & ˇ ̆ ˇ ˇ ̆ ˇ ̆ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ " " " " ̆ ˇ…


Stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022

dinsdag 30 mei 2023

…Stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022 Rapport april 2023 Stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022 1 Stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022 2 Inhoud Voorwoord ..........................................................................…


Beslisnota bij Kamerbrief over ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2024

dinsdag 30 mei 2023

……


Beslisnota inzake Ontwerpbesluit technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

dinsdag 30 mei 2023

…Pagina 1 van 2 Aan De Minister voor Rechtsbescherming Agendering Ontwerpbesluit technische eenmaking Burgerlijke Rechtsvordering in CBJ en MR 1. Aanleiding Met de Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die op 1 mei 2023 in werking treedt , wordt een einde gemaakt aan het bestaan…


Beslisnota bij brief Reactie op verzoek commissie inzake brief Aidsfonds - Soa Aids Nederland en COC Nederland t.b.v. commissiedebat Medische preventie d.d. 16 februari 2023

dinsdag 30 mei 2023

……