Documenten feed

Feed

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 28 september 2023.

donderdag 28 september 2023

…DEFINITIEF OVERZICHT VERZOEKEN COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Woensdag 27 september 2023, bij aanvang procedurevergadering om 15.00 uur: • het lid VAN DER LAAN (D66); verzoek om het plenaire debat over het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Beslisnota bij Kamerbrief verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda JBZ-Raad op 28 september 2023 (o.a. Kamerstuk 32317-851)

woensdag 27 september 2023

…Pagina 1 van 3 Minister van Justitie en Veiligheid Minister voor Rechtsbescherming Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Schriftelijk over leg JBZ - Raad 28 september 2023 Algemene leiding Minister Datum/eindparaaf Staatssecretaris Datum/paraaf SG Datum/paraaf 1. Aanleiding De v aste Kamercommissie…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda JBZ-Raad op 28 september 2023 (o.a. Kamerstuk 32317-851)

woensdag 27 september 2023

…32317 JBZ-Raad Verslag van een schriftelijk overleg De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd over de volgende stukken: • Geannoteerde agenda JBZ-Raad 28 september 2023 (Kamerstuk 32317, nr. 851) • Verslag van de informele JBZ-Raad van 20-21 juli…


Aanbiedingsbrief

woensdag 27 september 2023

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalPostbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 september 2023 Onderwerp Beantwoording gestelde vragen tijdens schriftelijk overleg over de JBZ-Raad van 20-21 juli 2023 Hierbij sturen wij uw Kamer de beantwoording…


Beslisnota bij Kamerbrief Definitieve kaderbrief Wlz 2024

woensdag 27 september 2023

…Aan Minister LZS Deadline: 29 september 2023 TER BESLISSING Directoraat Generaal Langdurige Zorg Directie Langdurige Zorg Afdeling 2 Opgesteld door Datum 26 september 2023 Kenmerk 3698339 -1053659 -LZ Zaaknummer 1053659 Bijlage(n) 1 Pagina 1 van 5 Definitieve kaderbrief Wlz 2024 1. Aanleiding Zoals gebruikelijk…


Beslisnota bij Kamerbrief Voortgang maatwerkafspraken september 2023

woensdag 27 september 2023

…Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat Kamerbrief voortgang maatwerkafspraken verduurzaming industrie Pagina 1 van 2 Directoraat -generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Verduurzaming Industrie TER BESLISSING Datum 21 september 2023 Kenmerk DGBI -VI / 37299567 Kopie aan Bijlage(n) 2 Parafenroute…


Staat van de volkshuisvesting

woensdag 27 september 2023

…Welkom bij de vaste commissie voor binnenlandse zaken. Vandaag gaan wij in debat met minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties in de heer de jonge aan tafel in ieder geval vier leden wellicht dat er nog meer verschijnen. U heeft vandaag vijf minuten per fractie ik laten gegeven. De tijd…


Actieplan cluster 6 ''Gericht op oplossingen''

woensdag 27 september 2023

…,2 ACTIE PLAN CLUSTER 6 GERICHT OP OPLOSSINGEN Opdrachtgever: Stuurgroep NPVI Gedelegeerd o pdrachtgever: D irecteur Verduurzaming I ndustrie / Cluster6 Opdrachtnemer s : MT - l eden Verduurzaming Industrie / Realisatie Energietransitie / Cluster6 1 Inhoudsopgave 1. Introductie .....................…


Definitieve kaderbrief Wlz 2024

woensdag 27 september 2023

… Geachte voorzitter, Op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de minister voor Langdurige Zorg en Sport voor ieder kalenderjaar het bedrag vast dat in dat kalenderjaar beschikbaar is voor op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerde zorg. In mijn brief van 22 juni 2023 aan…


Voortgang maatwerkafspraken september 2023

woensdag 27 september 2023

…Geachte Voorzitter, Nederland heeft de ambitie en mogelijkheden om een belangrijke vestigingsplaats te zijn voor de duurzame (basis)industrie. Deze industrie is belangrijk voor onder andere de economie, productiviteit, innovatie, strategische autonomie en werkgelegenheid in Nederland. De verduurzamingsopgave…


Maatwerkaanpak verduurzaming industrie: 8 getekende intentieverklaringen goed voor circa 10 megaton CO2-reductie

woensdag 27 september 2023

…De Nederlandse industrie boekt aanzienlijke vooruitgang in het behalen van haar klimaatdoelen voor 2030. Inmiddels zijn er 8 intentieverklaringen getekend met AnQore, Dow Benelux, Nobian, OCI, Shell, Tata Steel Nederland, Yara Sluiskil en Zeeland Refinery waarin ambities zijn vastgelegd om sneller minder…


Definitief overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 28 september 2023

woensdag 27 september 2023

…COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Donderdag 28 september 2023, bij aanvang procedurevergadering 13.30 uur • Het lid TEUNISSEN (PvdD) verzoek om een brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met de kabinetsreactie op…


Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op verzoek commissie over welke ouderenzorg voor welk bedrag wordt gekort

woensdag 27 september 2023

……


Reactie op verzoek commissie over welke ouderenzorg voor welk bedrag wordt gekort

woensdag 27 september 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 september 20223 Betreft Reactie inzake Verzoek om een brief aan de Kamer te doen toekomen over welke ouderenzorg voor welk bedrag wordt gekort. Geachte voorzitter…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Eerdmans over de cijfers van het aantal agressie-en geweldsincidenten in de jeugdgevangenissen

woensdag 27 september 2023

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 september 2023 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over de cijfers van het aantal agressie-en geweldsincidenten in de jeugdgevangenissen Hierbij deel ik u…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de deelrapporten onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen (Kamerstukken 32805/25295-168)

woensdag 27 september 2023

…32 805 Hulpmiddelen in de gezondheidszorg 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ............. 2023 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de…


Convocatie gesprek Ontvangst delegatie Committee for the Environment, Climate and Energy management of the State Parliament of Baden-Württemberg op 4 oktober 2023

woensdag 27 september 2023

…Den Haag, 27 september 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Activiteit: Gesprek Datum: woensdag 4 oktober 2023 Tijd: 12.00 Œ 13.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Ontvangst delegatie Committee for the Environment, Climate and Energy management of the State…


Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Krul over het bericht ‘Lobby voor veilige N35 bij Enschede strandt: Minister pakt weg voorlopig niet aan’

woensdag 27 september 2023

…Aan Minister TER BESLISSING Datum 20 september 2023 Onze referentie IENW/BSK -2023/264825 Opgesteld door Bestuurskern Dir.Wegen en Verkeersveiligheid Programmering Rijkswegen Beslistermijn 28 september 2023 Bijlage(n) 2 Pagina 1 van 2 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Krul over de N35 bij…


Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op verzoek op grond van de Wet open overheid inzake de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken en de concepten-richtlijn

woensdag 27 september 2023

…Aan Staatssecretaris BZK Van CZW/JA TER ONDERTEKENING Nota actief openbaar Ja Onze referentie 2023 -0000572910 Datum 12 september 2023 Opgesteld door Samengewerkt met Bijlage(n) 1 Pagina 1 van 1 Nota bij kamerbrief inzake informeren over Woo -besluit inzake de rijksbrede instructie Aanleiding Er is een…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Alcoholbesluit in verband met de aanwijzing van categorieën van personen en horecabedrijven (Kamerstuk 27565-187)

woensdag 27 september 2023

…27 565 Alcoholbeleid Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ............. 2023 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn…


Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op de motie van het lid Van Haga over drinkwaterbedrijven beter betrekken bij het bestrijden, beoordelen en opruimen van drugsafval in de buurt van waterwinning (Kamerstuk 27625-642)

woensdag 27 september 2023

…OPENBAAR Aan Minister TER BESLISSING Datum 8 september 2023 Onze referentie IenW/BSK -2023/252862 Opgesteld door Bestuurskern Dir.Waterkwalitet en Grote Wateren Stoffen en Waterketen Beslistermijn 15 september 20 23 Bijlage (n) 3 Pagina 1 van 3 OPENBAAR Toezenden reactie motie Van Haga over drugsafval…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Wuite over het artikel 'Tweederangs tot in de dood'

woensdag 27 september 2023

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 september 2023 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over het artikel 'Tweederangs tot in de dood' Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het…


Regels omtrent de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing); Nota naar aanleiding van het verslag

woensdag 27 september 2023

…1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 36 191 Regels omtrent de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing) C NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen…


Reactie op verzoek op grond van de Wet open overheid inzake de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken en de concepten-richtlijn

woensdag 27 september 2023

… Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een verzoek op grond van de Wet open overheid ingediend met betrekking tot de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken en de concepten-richtlijn. Door middel van dit besluit, verstuurd aan de indiener van het verzoek…


Reactie op de motie van het lid Van Haga over drinkwaterbedrijven beter betrekken bij het bestrijden, beoordelen en opruimen van drugsafval in de buurt van waterwinning (Kamerstuk 27625-642)

woensdag 27 september 2023

…Geachte voorzitter, Op 6 juli heeft uw kamer de motie aangenomen van het lid Van Haga om drinkwaterbedrijven beter te betrekken bij het bestrijden, beoordelen en opruimen van drugsafval als dat in de buurt van waterwinning wordt aangetroffen1. Na de stemming heeft het lid Van Haga tevens verzocht om…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten