Documenten feed

Feed

Fiscale verzamelwet 2026

vrijdag 19 juli 2024

… die zijn betaa ld aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) door de Belastingdienst toegestaan als uitgaven voor inkomensvoorzieningen … artikel 3.126, tweede lid, Wet IB 2001 wordt dit gecodificeerd zodanig dat het UWV fiscaal kwalificeert als toegelaten aanbieder van arbeidsonges chiktheidsverzekeringen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Antwoord op vragen van het lid Ceder over het artikel ‘In de schulden na een erfenis: ‘Ik kreeg dit ineens op mijn bord’’

donderdag 18 juli 2024

…es van het Rijk, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), schulden die ontstaan zijn voor het … burgerperspectiefonderzoeken naar handhaving in de sociale zekerheid.2 Om deze reden zijn UWV en de SVB op grond van de wetten die zij uitvoeren verplicht om de te veel…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Berenschot rapportage 'Inzichten samenwerking mbo-infrastructuur in krimpregio's'

woensdag 17 juli 2024

…te onderhouden, zoals nu het geval is tussen bijvoorbeeld gemeenten , het UWV en mbo - instellingen. Ga met elkaar in gesprek over de kaders die daarbij … dat scholingsregelingen/subsidieregelingen en inkoopbeleid van gemeenten/UWV/SZW voorwaarden stellen die voor bekostigde mbo - instellingen veel tijd kosten…


IBO doelmatig hoger onderwijs talent op de juiste plek

woensdag 17 juli 2024

…daarbij gebruikmakend van skillstaal CompetentNL zoals deze momenteel door UWV, SBB, CBS en TNO in opdracht van OCW en SZW ontwikkeld wordt in het NGF -programma … wordt gerealiseerd. In CompetentNL is nu al alle beroepeninformatie van het UWV en mbo -opleidingsinformatie uit de kwalificatiestructuur gekop peld en in…


Dialogic Oberon SEO Studiekeuze in beweging

woensdag 17 juli 2024

…2022 + 106 (HO) in 2023 - 2024 (mee st recente beschikbare aan- tallen) 1 UWV Kansrijke beroepen juli 2023 (werk.nl) 2 Bussink, H., Ven, K. van der en Klinker…


Slotrapportage Actieplan stages en leerbanen SBB

woensdag 17 juli 2024

…informatie wordt gedeeld met onder meer scholen, bedrijfsleven, gemeenten, UWV, ministeries van OCW en SZW . 4.2. Activiteiten Verbeteren bekendheid leerbedrijven … kansrijke sectoren en leerbanen in de regio aan te leveren, in samenwerking met UWV. Verder geeft SBB -advies over de mogelijkheden voor kortdurende om - en bijscholing…


De aanpak van arbeidsuitbuiting

woensdag 17 juli 2024

…ingesteld die niet eindigt in een sepot? 3 Op grond van welke regels had het UWV de werkvergunningen van de Filippijnse bemanning in de in het artikel beschreven … is dat niet gebeurd? 4 Welke informatie dient tussen het ministerie en het UWV uitgewisseld te worden? Waarin schoot dit tekort en wat zijn daarvan de consequenties…


Werkgevers realiseren ruim 85.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

dinsdag 16 juli 2024

…beraad hebben de ondernemersorganisaties met uitvoerende organisaties zoals UWV en de VNG afgesproken extra in te zetten op het matchen van werkzoekenden…


Resultaten banenafspraak 2023

dinsdag 16 juli 2024

…en blijf ik in gesprek met De Werkkamer (gemeenten en sociale partners), UWV én met alle mensen die binnen de doelgroep horen of daartoe willen horen … ondernemersorganisaties afspraken gemaakt met uitvoerende organisaties als UWV en de VNG om in regio’s werkgevers en kandidaten met elkaar in contact te…


Beslisnota bij Kamerbrief Resultaten banenafspraak 2023

dinsdag 16 juli 2024

…moeten hebben gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting. Uit de cijfers van UWV blijkt dat dit er 74.031 waren. Het is daarmee voor het eerst dat marktwerkgevers … nieuwe werkgever ontstaat. In de passage in de brief geeft u kort aan hoe UWV en Belastingdienst uitvoering geven aan dit arrest en kondigt u een wetsvoorstel…


Eindrapport onderzoek De Beleidsonderzoekers ism AEF; Toegevoegde waarde en marktbehoefte Sociaal Innovatiefonds

dinsdag 16 juli 2024

…vooral loondoorbetaling bij ziekte) . ArbeidsmarktregioTMs ( i.e. gemeenten en UWV) hebben volgens de d oor ons ge spro ken ondernemers geen kennis van financieringsaspecten … uitkeringen en de werkgeversdienstverlening vanuit Werkgeversservicepunten en UWV, maar niet op h et bevorderen van ondernemerschap. Ook de voor ondernemers…


Bijlage bij Beslisnota bij Kamerbrief Resultaten banenafspraak 2023

dinsdag 16 juli 2024

…werk hebben. • De Arbeidsinspectie geeft aan dat de dienstverlening vanuit UWV en gemeenten wellicht beter gericht kan zijn op alternatieve vormen van participatie … beschikbare tijd als grootste succesfactor wordt gezien door medewerkers van UWV en gemeenten. • De beleidsreactie bestaat uit een aantal punten die al in…


Rapport Nederlandse Arbeidsinspectie Op papier arbeidsvermogen in de praktijk geen ijk geen reële kans op

dinsdag 16 juli 2024

…risico voor de doeltreffendheid van de uitvoering van de banenafspraak als UWV en gemeenten tijd en energie steken in het activeren van mensen die geen reële … dienstverlening van UWV en gemeenten eraan bijdraagt dat mensen die wel reële kansen op regulier werk hebben aan het werk worden geholpen. Medewerkers van UWV en gemeenten…


Infographic Rapport Arbeidsinspectie Onderzoek naar mensen uit de doelgroep banenafspraak

dinsdag 16 juli 2024

…PraktijkrouteŁ Afgewezen Wajongers Ł Pro/vso schoolverlaters Dienstverlening UWV Ł Wajongers met arbeidsvermogenActieve begeleiding, veel klantcontactenMonitoring…


Aan bewindspersoon - reactie vragen

dinsdag 16 juli 2024

…Haag, 16 juli 2024 Betreft: Reactie m.b.t. handelwijze belastingdienst en UWV Ons kenmerk: 2024Z11228/2024D28934 Geachte heer Idsinga, De vaste commissie … van S.M. T.te H. d.d. 21 juni 2024 over de. handelwijze belastingdienst en UWV (zie bijgaande kopie). In de procedurevergadering van 4 juli 2024 heeft de…


Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Brief van de staatssecretaris P&I over de resultaten van de banenafspraak tot en met 2023

dinsdag 16 juli 2024

…en blijf ik in gesprek met De Werkkamer (gemeenten en sociale partners), UWV én met alle mensen die binnen de doelgroep horen of daartoe willen horen … ondernemersorganisaties afspraken gemaakt met uitvoerende organisaties als UWV en de VNG om in regioTMs werkgevers en kandidaten met elkaar in contact te…


Evaluatie TVL en NOW Onderzoek naar gebruik doeltreffendheid procesgang en neveneffecten

maandag 15 juli 2024

…geschatte omzetverlies eerst een voorschot aan, wat bij goedkeuring door het UWV aan de ondernemer werd uitgekeerd. De hoogte van het voorschot varieerde per … en herstelpakket. Coronavirus: financiële regelingen. Rijksoverheid.nl ; UWV (2023). Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Amsterdam:…


Kwalitatieve evaluatie NOW Doelmatigheid inrichting uitvoering samenwerking en misbruik

maandag 15 juli 2024

…uitvoeringsmogelijkheden vanaf het begin op één stonden en het ministerie van SZW en UWV een veel nauwere samenwerking en overlegstructuur hadden dan in reguliere … gebruiksvriendelijkheid van de NOW en de responsiviteit van het ministerie van SZW en UWV. Gebruikers kregen sneller dan verwacht financiële steun op hun rekening…


Adviescommissie NGF Jaarverslag 2023 (Rapport juni 2024)

vrijdag 12 juli 2024

…Reservering:n.v.t. Realisatie Jaarverslag 2023 | 112Deelnemende partijen UWV, SBB, TNO en CBS werken aan CompetentNL. Via VNO-NCW worden bijna alle mbo-beroepen … beroepsopleiding staat hierbij centraal. Binnen de LLO Collectieven gaan UWV, gemeenten, opleiders en werkgevers samen aan de slag om laagopgeleiden en…


ABF Rapport Evaluatie Woningtekort

vrijdag 12 juli 2024

…deel van de arbeidsmigranten komt wel voor in de Polis administratie van het UWV maar is niet ingeschreven als ingezetene in de BRP ; in december 2020 ging … Polisadministratie van belang. De Polisadministratie wordt beheerd door het UWV en o mvat alle inkomstengegevens in Nederland die onder de loonheffing vallen…


Memorie van toelichting

vrijdag 12 juli 2024

…aangezien de uitkering door de werkgever moet worden aangevraagd bij het UWV en vervolgens door de werkgever ook moet worden uitbetaald aan de werk­nemer … gericht op terugkeer naar het werk. Publieke financiering en uitvoering via het UWV zou aanzienlijke regeldruk voor werkgevers met zich meebrengen, aangezien…


RIEC LIEC jaarverslag 2023

woensdag 10 juli 2024

…Naturalisatiedienst (IND) Ł Uitvoeringsinstituut Werknemersverze - keringen (UWV) Ł Nederlandse Voedsel- en Warenauto - riteit (NVWA) Daarnaast wordt ook samengewerkt … gemeen - ten, politie, Openbaar Ministerie, Belasting - dienst, provincie, UWV, NVWA en Douane, samen om casuïstiek te behandelen. Deze verbeterde samenwerking…


Periodieke rapportage Uitvoering SUWI-stelsel 2020- 2025

woensdag 10 juli 2024

…uitvoeringsorganisaties betreffen het Uitvoeringsinstituut Werknemers-verzekeringen (UWV), het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI), de Sociale Verzekeringsbank … zbo's. In deze periodieke rapportage betreft dat voor SZW de organisaties UWV en de SVB. De gerealiseerde begrotingsuitgaven van artikel 11 van de SZW-begroting…


Het bericht ‘Erkenning van longcovid voor WIA-uitkering gaat vaak mis: “Beoordeling bij driekwart van de patiënten onvoldoende”

vrijdag 5 juli 2024

… Hoe beoordeelt u in dit licht de bevinding uit intern onderzoek van het UWV dat in meer dan de helft van de gevallen de onderzoeken onzorgvuldig zijn … bestaanszekerheid van patiënten als zij geen uitkering krijgen omdat het UWV vindt dat zij nog kunnen werken, terwijl in het medisch dossier staat dat…


Convocatie gesprek met UWV, SVB en LCR over Knelpuntenbrieven op 11 september 2024

vrijdag 5 juli 2024

…Onderwerp: Knelpuntenbrieven UWV, SVB en LCR Agendapunt: Knelpuntenbrieven UWV, SVB en Cliëntenraad Programma 15.30 - 16.20 uur - UWV 16.25 - 17.15 uur - SVB…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten