Documenten feed

Feed

Bijdragen Gemeentenieuws van SZW 2024-3

maandag 27 mei 2024

…overzicht aan? De gemeente kan een overzicht aanvragen via het portaal van UWV Gegevensdiensten. Via dit portaal kan een gemeente een gegevensleververzoek … gemeente dient te beschikken over een account voor MijnGegevensdiensten van UWV. Veel gemeenten zijn in bezit van een account en hebben een uitleg ontvangen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de vergoeding van medische hulpmiddelen die nodig zijn om onderwijs te kunnen volgen

maandag 27 mei 2024

…gehoortoestellen voor dove en slechthorende kinderen en jongeren. Ook verstrekt het UWV – in opdracht van het ministerie van OCW – voorzieningen in het regulier onderwijs … leerlingen die in het regulier onderwijs staan ingeschreven kunnen via het UWV wel altijd kosteloos een tolkvoorziening (en andere hulpmiddelen) aanvragen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Het hanteren van een te lage beslagvrije voet voor ouderen bij de verrekening van schulden

maandag 27 mei 2024

…door SVB, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en gemeenten? Hoe vindt u dat de SVB, UWV en gemeenten moeten omgaan met besluiten die vóór…


Het bericht ‘Overheid wilde vooral niet te veel uitgeven aan compensatie ‘zorghelden’ met long covid’

vrijdag 24 mei 2024

…gevolg van long covid het komende decennium? Welke impact heeft dit op het UWV als het gaat om ondersteuning bij gedeeltelijke re-integratie? 1) Overheid…


Convocatie commissiedebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid - d.d. 30 mei 2024, 10.00 - 14.00 uur

vrijdag 24 mei 2024

…commissie over de brief inzake vergoeding van psychosociale hulphond via UWV, zorgverzekeraar of gemeente Zaak: Brief regering - minister voor Langdurige … commissie over de brief inzake vergoeding van psychosociale hulphond via UWV, zorgverzekeraar of gemeente - 32805-169 Agendapunt: Geneesmiddelenbeleid…


PBLQ rapport “Digitalisering van de dienstverlening op de BES-eilanden”

vrijdag 24 mei 2024

…dienstverleningsportalen van overheidsinstanties als de Belastingdienst, het UWV, de RDW, een 24 uurs bereikbaarheid van overheidsdiensten en de mogelijkheden…


Antwoord op vragen van de leden Van Oostenbruggen en Léon de Jong over het bericht 'Arbeidsinspectie: ook kappers en kabelleggers werken als 'kennismigrant''

donderdag 23 mei 2024

…een vergunning voor kennismigranten te verkrijgen. De IND kan advies aan UWV vragen over de marktconformiteit van het loon. 7. Bent u het eens met de Nederlandse … aanvraag volledig te toetsen. Ook kan de IND in voorkomende gevallen het UWV vragen om advies over de marktconformiteit van het salaris. 8. Kunt u uitleggen…


Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Kamerstuk 36560-XV-1)

donderdag 23 mei 2024

…arbeidsongeschiktheidsfondsen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bijna een derde hoger uitvallen dan begroot? 28 Wordt het koopkrachtbeleid…


Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne); Nota naar aanleiding van het verslag

donderdag 23 mei 2024

…ontheemden uit Oekraïne, ook het doen van de verplichte melding bij het UWV. Er wordt veel gedaan om misstanden met ontheemden (en arbeidsmigranten),…


Besluit van 16 mei 2024 tot vaststelling van regels voor een experiment met de inspanningsplicht in de WW (Tijdelijk besluit experiment inspanningsplicht WW)

woensdag 22 mei 2024

…van experiment als bedoeld in artikel 130, eerste lid, van de wetvoert het UWV een onderzoek uit naar de doeltreffendheid van de inspanningsplicht van werknemers … van het maatmaninkomen per uur, als bedoeld in artikel 1 van die wet.3. Het UWV besluit welke werknemers kunnen deelnemen aan hetonderzoek.Artikel 4. Onderzoekgroepen…


Debat over het eindverslag van de informateurs (36471-37) (ongecorrigeerd)

woensdag 22 mei 2024

…of het het COA en de IND betreft, of het de Belastingdienst betreft, het UWV of het CBR, tijdig zeggen: dit kan wel en dit kan niet. Dat helpt ons alleen…


Tweede Kamer, 75e vergadering

woensdag 22 mei 2024

…of het het COA en de IND betreft, of het de Belastingdienst betreft, het UWV of het CBR, tijdig zeggen: dit kan wel en dit kan niet. Dat helpt ons alleen…


36449 Nota van wijziging inzake Wet banenafspraak

dinsdag 21 mei 2024

…wijziging is 1 januari 2026. Vanwege de benodigde implementatietijd voor UWV is dit alleen haalbaar als de Eerste Kamer uiterlijk 1 juli 2025 dit wetsvoorstel … banenafspraak wanneer zij werken of gaan werken bij een reguliere werkgever. UWV voegt mensen met een Wajong DGA-uitkering toe wanneer is voldaan aan twee…


UWV Uitvoeringstoets NvW beperkte verbreding doelgroep banenafspraak

dinsdag 21 mei 2024

…inwerkingtreding van de Wet banenafspraak, zijnde 1 januari 2025. Oordeel UWV Het voorstel is uitvoerbaar, mits rekening wordt gehouden met de in hoofdstuk … het hier beoordeelde voorstel vereist inzet van schaarse ICT - capaciteit. UWV en SZW hebben afgesproken om periodiek in samenspraak te bezien welke keuzes…


36449 Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wet banenafspraak

dinsdag 21 mei 2024

…de resterende groep acht het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de kans op duurzaam werk kleiner. Er zijn dus minder geschikte kandidaten … doelgroep banenafspraak behoort ziek uitvalt. De werkgevers ontvangen van UWV hiertoe een Ziektewetuitkering. Deze uitkering bedraagt het eerste jaar maximaal…


Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2023

dinsdag 21 mei 2024

…wanneer hij al aan de slag is, vragen ze hierover een advies aan bij het UWV. Vol goede moed gaat Jochem in deeltijd aan de slag. Hij werkt wisselend overdag … van het UWV staat dat Jochem maximaal 20 uur mag werken en op vaste tijden. Voor hem komt dit advies te laat. Hij valt uit en is zo ziek dat het UWV hem volledig…


Aanbieding jaarverslag over het jaar 2023 van de Nationale ombudsman

dinsdag 21 mei 2024

…denken aan 1.700 opvangplaatsen in Arnhem en we kunnen ook denken aan het UWV dat eigenhandig op eigen initiatief boetes intrekt, omdat het misschien wel…


Aanbieding jaarverslag over het jaar 2023 van de Nationale ombudsman (ongecorrigeerd)

dinsdag 21 mei 2024

…worden geboekt. Denk ook aan de 1.700 opvangplaatsen in Arnhem of aan het UWV, dat eigenhandig, op eigen initiatief boetes intrekt. Waarom? Omdat het misschien…


Voortgang sociaal-medisch beoordelen

dinsdag 21 mei 2024

…naar sociaal-medische beoordelingen groter dan het aantal beoordelingen dat UWV kan verrichten. De wachttijden voor met name de WIA-beoordelingen zijn hierdoor … aangekondigd voor de korte termijn hebben tot goede resultaten geleid: in 2023 heeft UWV zo’n 14.000 (ruim 20%) meer WIA-claimbeoordelingen kunnen doen dan in 2022…


Beslisnota's bij voortgang sociaal-medisch beoordelen

dinsdag 21 mei 2024

…2024 Conceptversie in tas MSZW Laatste tas voor reces Agenderen in BO met UWV Indien nodig, nog niet gepland 13 mei 2024 Definitieve versie in tas MSZW…


Wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn); Nota

dinsdag 21 mei 2024

…in de praktijk moeten brengen. BZK werkt hieraan, samen met de VNG, IPO, UWV, Nationaal Archief en Europa Decentraal. 6. Welke andere wetten, naast de … wordt op dit moment ontwikkeld door BZK in samenwerking met de VNG, IPO, UWV, Nationaal Archief en Europa Decentraal. Een eerste versie van deze Handleiding…


Tweede Kamer, 74e vergadering

dinsdag 21 mei 2024

…worden geboekt. Denk ook aan de 1.700 opvangplaatsen in Arnhem of aan het UWV, dat eigenhandig, op eigen initiatief boetes intrekt. Waarom? Omdat het misschien…


Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief (Kamerstuk 32140-180)

dinsdag 21 mei 2024

…een WGA71-uitkering direct van het UWV of via hun werkgever uitbetaald krijgen. Over een uitkering die door het UWV wordt ontvangen, wordt in overeenstemming…


UWV Uitvoeringstoets NvW beperkte verbreding doelgroep banenafspraak

dinsdag 21 mei 2024

…inwerkingtreding van de Wet banenafspraak, zijnde 1 januari 2025. Oordeel UWV Het voorstel is uitvoerbaar, mits rekening wordt gehouden met de in hoofdstuk … het hier beoordeelde voorstel vereist inzet van schaarse ICT - capaciteit. UWV en SZW hebben afgesproken om periodiek in samenspraak te bezien welke keuzes…


Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-XV)

vrijdag 17 mei 2024

…cijfers van de wachtlijst van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in omvang en duur in de afgelopen vijf jaar geven? 42 Hoeveel statushouders…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten