Documenten feed

Feed

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

woensdag 12 juni 2024

…Welkom bij de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Hartelijk welkom zeg ik tegen de leden, maar natuurlijk ook de staatssecretaris. En we moeten … vooruit lopen op het afloop van de formatie, maar het zou wel en zo kunnen zijn dat dit het laatste debat is van de staatssecretaris met de Tweede Kamer…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Voortgang Actieagenda Sterk Bestuur

woensdag 12 juni 2024

…Ruim een jaar geleden is de ‘Actieagenda Sterk Bestuur’ gelanceerd1. De actieagenda focust op het samenspel tussen overheden. Alleen een sterk bestuur … invulling geven aan maatschappelijke opgaven. Een sterk bestuur is meer dan alleen resultaatgericht. Een sterk bestuur is ook dienstbaar, responsief, democratisch…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Tussenrapport. Zicht op raads- en statenondersteuning. Driejarig onderzoek naar de budgetten voor de ondersteuning van gemeenteraden en provinciale staten

woensdag 12 juni 2024

…Sira Consulting B.V. is inhoudelijk verantwoordelijk voor deze rapportage. De in deze rapportage opgenomen teksten en onderzoeksresultaten mogen uitsluitend … gebruikt als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken mit s de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking in welke…


Brief van de OVSE PA-delegatie over het organiseren van de jaarlijkse OVSE Parlementaire Assemblee (“Annual Session”) in juli 2026 in Nederland

woensdag 12 juni 2024

…Graag legt de OV S E PA - delegatie 1 , met uitzondering van de leden van de NSC - fractie, het verzoek aan u voor om de OVSE Parlementaire Assemblee aan … bieden haar Achtergrond De Staten - Generaal zijn lid van de Parlementaire Assemblee van de OVSE (OVSE PA) , opgericht in 1992. Dit is de parlementaire vertegenwoordiging…


Herziene convocatie commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur - wo 4 september

woensdag 12 juni 2024

…Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Volgcommissie(s): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat Bewindsperso(o)n(en): … tijdens het commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur van 17 april 2024, over wat wel kan als de kaders rond staatssteun een beletsel zijn voor het overnemen…


36544 Verslag inzake wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond in verband met het aanwijzen van drinkwaterbedrijven als bronhouders en enkele andere wijzigingen

woensdag 12 juni 2024

… 36 544 Wijziging van de Wet basisregistratieondergrond in verband met het aanwijzen van drinkwaterbedrijven als bronhouders en enkele andere wijzigingen … Vastgesteld 12 juni 2024 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag…


Brondocument Advies kwartiermaker

woensdag 12 juni 2024

…aanleiding van de toezeggingen aan de Kamer (in kamerbrieven) heeft het onderzoek van het kwartiermaker team zich ten minste gericht op de hieronder opgesomde … bevat de samengevatte reflecties op die elementen. Inhoudsopgave CONCEPT – 26-03-2024 1 1. Leeswijzer 2 2. Proces 3 3. Taken en bevoegdheden van de Belangenbehartiger…


De kabinetsbrief Gemelde kwetsbaarheid Cisco Webex vergadervoorziening

woensdag 12 juni 2024

…juni 2024) Vragen van de leden Valize (PVV), Six Dijkstra (Nieuw Sociaal Contract) en Rajkowski (VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties … Koninkrijksrelaties en van Defensie en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de kabinetsbrief Gemelde kwetsbaarheid Cisco Webex…


Risicorapportage Financiële Markten 2024

woensdag 12 juni 2024

…risicoTMs voor de Nederlandse economie en huidige geopolitieke spanningen. Dit komt vooral door de internationale verwevenheid schulden een risico. Dat kan … Haag 2024RisicoTMs vooral uit het buitenland Geopolitieke spanningen vormen op dit moment het belangrijkste risico voor het Nederlandse ̃nanciële stelsel…


Monitor Betaaltermijnen Overheid 2023

woensdag 12 juni 2024

…informeer ik uw Kamer met een monitor over het betaalgedrag van de Rijksoverheid, provincies en de gemeenten. In deze brief deel ik de Monitor Betaaltermijnen … Overheid 2023. Naast de wettelijke plicht die overheden sinds 2013 hebben om hun rekeningen binnen 30 dagen te betalen, hebben ze ook een voorbeeldfunctie…


Rapport adviescollege inzake de werking van artikel 57 van de Grondwet

woensdag 12 juni 2024

…stuur ik uw Kamer het rapport van het adviescollege inzake de werking van artikel 57 van de Grondwet. De voorzitter van het adviescollege, de heer Engels, heeft … aangeboden. Ik ben de leden van het adviescollege zeer erkentelijk voor hun inspanningen. Het kabinet zal het advies goed bestuderen en uw Kamer een kabinetsreactie…


JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

woensdag 12 juni 2024

…Goedemorgen, welkom bij het commissiedebat van de Vaste Kamer Commissie voor Justitie en Veiligheid. Aan de orde is de JBZ-raad, onderdeel Asiel- en Vreemdelingenbeleid … welkom aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en zijn ondersteuning. Welkom aan de mensen op de publieke tribune ook natuurlijk. Het is al aardig…


Beantwoording vragen commissie, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Kamerstuk 36560-III-2)

woensdag 12 juni 2024

…voorzitter, De leden van de Tweede Kamer hebben, via de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, schriftelijke vragen gesteld inzake het Jaarverslag … Jaarverslag van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en CTIVD over het jaar 2023 en inzake het Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek…


Beleidsdoorlichting openbaar bestuur en democratie. Doorlichting van het BZK-beleid van artikel 1 van Begrotingshoofdstuk VII. Eindrapport

woensdag 12 juni 2024

…Beleidsdoorlichting openbaar bestuur en democratie Doorlichting van het BZK-beleid van artikel 1 van Begrotingshoofdstuk VII Eindrapport Klaartje Peters … Stichting Decentraalbestuur.nl Colofon Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Auteurs Klaartje Peters Maarten Allers Henk…


Beleidsdoorlichting Openbaar Bestuur en Democratie

woensdag 12 juni 2024

…Hierbij bied ik u de beleidsdoorlichting aan van artikel 1, Openbaar Bestuur en Democratie, van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties … (hoofdstuk VII), over de periode 2018 tot en met 2021. Deze beleidsdoorlichting heb ik u in mijn brief van 20 september 2022 aangekondigd.1 Een beleidsdoorlichting…


Reflectie beleidsdoorlichting Koen Caminada

woensdag 12 juni 2024

…regelgeving, Universiteit Leiden 13 maart 2024 Inleiding In het eerste onderdeel komt de beoordeling van de beleidsdoorlichting aan bod zoals die voorligt. Daarbij … worden gemaakt tussen het werk dat is afgeleverd door de onderzoekers (uitstekend) en de wijze waarop het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie…


Reflectie beleidsdoorlichting Evert Meijers

woensdag 12 juni 2024

…I NLEID ING De Stichting Decentraalbestuur.nl heeft van januari 2023 tot en met maart 2024 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties … Koninkrijksrelaties (BZK) de beleidsdoorlichting van Artikel 1 over openbaar bestuur en democratie van begrotingshoofdstuk VII over de periode 2018 - 2021 uitgevoerd…


Tweede Kamer, 83e vergadering

woensdag 12 juni 2024

…Eijk, El Abassi, Ellian, Erkens, Esser, Faber-van de Klashorst, Flach, Gabriëls, Graus, Grinwis, Peter de Groot, Van Haasen, Heinen, Helder, Hermans, Hertzberger … Van Hijum, Hirsch, Van der Hoeff, Holman, De Hoop, Van Houwelingen, Idsinga, Daniëlle Jansen, Jetten, Léon de Jong, Joseph, Kahraman, Kamminga, Kathmann…


Lijst van ingekomen stukken

woensdag 12 juni 2024

…ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 12 juni 2024 Brieven regering: Stand van de Uitvoering over 2023 van de Immigratie- en … Burg - 11 juni 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Geannoteerde Agenda voor de informele Europese Raad van 17 juni 2024 - 21501-20-2088 minister van Buitenlandse…


Commissie presenteert gemeenschappelijk uitvoeringsplan voor migratie- en asielpact

woensdag 12 juni 2024

…Nadat een historisch akkoord over het migratie- en asielpact was bereikt, zijn de werkzaamheden begonnen om de grote en complexe reeks wetgevingshandelingen … wetgevingshandelingen de komende twee jaar in een operationele realiteit om te zetten. Dit zal een gemeenschappelijke inspanning zijn, waarbij de Commissie de lidstaten…


Wetsvoorstel instemmingsrecht en initiatiefrecht

woensdag 12 juni 2024

…Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het instemmings - en initiatiefrecht van huurders in geval van energiebesparende … energiebesparende of energieleverende voorzieningen Wij Willem -Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje -Nassau, enz. enz. enz…


Debat over funderingsschade aan woningen (ongecorrigeerd)

dinsdag 11 juni 2024

…woningen Aan de orde is het debat over funderingsschade aan woningen. De voorzitter: Aan de orde is het debat over funderingsschade aan woningen. Een hartelijk … hartelijk woord van welkom aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik stel vast dat die nu wel heel diep in zijn blessuretijd zit. We…


Staatsbosbeheer. Veerkracht. Jaarverslag 2023

dinsdag 11 juni 2024

…................... .............................. 9 1.4 Duurzaamheid van de bedrijfsvoering ................................ ........................ … .......................... ........................ 71 5.12 Statement van de directeur ................................ ..............................…


Antwoord op vragen van het lid Stoffer over het bericht ‘ME grijpt in bij bezetting gebouw Universiteit Leiden in Den Haag‘

dinsdag 11 juni 2024

… Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van Vragen van het lid Stoffer (SGP) over het bericht ‘ME grijpt in bij bezetting gebouw Universiteit Leiden … Haag‘ De vragen werden ingezonden op 17 mei 2024 met kenmerk 2024Z08481. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf De antwoorden…


Verslag formele Telecomraad 21 mei 2024 en beantwoording resterende vragen ((Kamerstuk 21501-33-1055)

dinsdag 11 juni 2024

…Voorzitter, Hierbij bieden wij u het verslag aan van de formele Telecomraad van 21 mei 2024 in Brussel. In de beantwoording van het Schriftelijk Overleg voor … vragen van de leden van de fracties van PVV, GroenLinks-PvdA, VVD en NSC over onderwerpen die niet op de agenda van deze Raad stonden. In de bijlage bij…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten