Documenten feed

Feed

Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 11 juni 2024

…der Maat - 10 juni 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. 3 Ondersteuning middenhuur in Europa - 27926-385 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 13 juni 2024

maandag 10 juni 2024

…gebouwde omgeving op 10 september 2024. 52. Agendapunt: Ondersteuning middenhuur in Europa Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties … Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge - 6 juni 2024 Ondersteuning middenhuur in Europa - 27926-385 Voorstel: Ter bespreking: de commissie dient een besluit…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord Deel 1

vrijdag 7 juni 2024

…............................ 29 3.1.1 Woningbouwcorporaties in (lage) middenhuur ..................................................................... … regio telt 3.1 Aanpak woningcrisis 3.1.1 Woningbouwcorporaties in (lage) middenhuur Thema Woningcorporaties Organisatieonderdeel Wonen Opstellers Telefoonnummer…


Minister De Jonge zet staatssteun voor middenhuur op Europese agenda

donderdag 6 juni 2024

…organiseren met alle lidstaten over het uitbreiden van deze staatssteun naar middenhuur, zodat hiervoor meer woningen door corporaties én marktpartijen kunnen … weg vrij om in de toekomst financiële steun te bieden aan aanbieders van middenhuur. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld garantstellingen (zoals dat nu bijvoorbeeld…


Ondersteuning middenhuur in Europa

donderdag 6 juni 2024

…maken om in de toekomst financiële steun te bieden aan aanbieders van middenhuur. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld garantstellingen (zoals dat nu bijvoorbeeld … Economisch Belang (DAEB) in te richten waarin naast sociale huur ook (beperkt) middenhuur en sociale koop kan worden meegenomen. Een voorbeeld daarvan is de DAEB…


Beslisnota bij Ondersteuning middenhuur in Europa

donderdag 6 juni 2024

…-In de brief wordt het belang van regulering en voldoende aanbod in de middenhuur benadrukt. -U geeft aan dat er rekening is gehouden met de business case … mogelijk te maken dat er naast steun voor sociale huur, ook steun voor de middenhuur kan worden gegeven. -U verwijst naar uw eerdere brief waarin u aangeeft…


Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur); Brief van de minister van BZK over ondersteuning middenhuur in Europa

donderdag 6 juni 2024

…maken om in de toekomst financiële steun te bieden aan aanbieders van middenhuur. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld garantstellingen (zoals dat nu bijvoorbeeld … Economisch Belang (DAEB) in te richten waarin naast sociale huur ook (beperkt) middenhuur en sociale koop kan worden meegenomen. Een voorbeeld daarvan is de DAEB…


Grootschalige NOVEX woningbouwlocaties Actualisatie businesscases

woensdag 5 juni 2024

…252728 30 313132 32 3334 51I 1. 2. Samenvatting 6 procedures, stikstof en middenhuur-beleidaansluiting op drinkwater gemeentelijke capaciteit Ł Ł 7D DOEL RAPPORT: … oplossing stikstofdepositie zorgt voor vertraging Onduidelijkheid in beleid middenhuur zorgt voor vertraging 27van projecten onder druk. Investeerders en beleggers…


Voortgangsrapportage programma Woningbouw

woensdag 5 juni 2024

…woningen valt in de categorie betaalbaar, waarvan 25% in het s egment middenhuur. Voor de zomer kunnen de eerste resultaten van de regeling worden bekendgemaakt…


Lijst van vragen en antwoorden inzake Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (Kamerstuk 36560-VII-1)

dinsdag 4 juni 2024

…procent van de gebouwde woningen in 2023 vielen onder de sociale huur en middenhuur? Antwoord: Het aantal gebouwde woningen in 2023 door corporaties is nog … sociale huur hebben gerealiseerd. Er zijn geen cijfers over de aantallen middenhuur in de woningbouw. In de interbestuurlijk landelijke monitor voortgang…


Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur); Nota naar aanleiding van het verslag

vrijdag 31 mei 2024

…geen huur. Daarnaast wil ik enige nuance aanbrengen; de regulering van de middenhuur gaat pas gelden bij nieuwe huurcontracten. Verhuurders en huurders met … In de vraag hierboven heb ik reeds aangegeven dat de regulering van de middenhuur pas gaat gelden bij nieuwe huurcontracten. Het dwingend maken van het…


Kabinetsreactie Speciaal Rapporteur

vrijdag 31 mei 2024

…000 woningen tot 2030, waarvan 2/3 betaalbaar in zowel sociale huur als middenhuur als betaalbare koop. Hoewel het verhogen van de inkomensgrens voor sociale…


Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur); Verslag

vrijdag 31 mei 2024

…door keuze voor huurprijsregulering op basis van doortrekken WWS naar middenhuur is in strijd met evenredigheidsbeginsel Er zijn diverse alternatieven … duidelijk maken op welke wijze zij laat meewegen dat veel laagsegment- en middenhuur-woningen onderdeel uitmaken van appartementencomplexen en dat eigenaren…


Lijst van vragen inzake Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (Kamerstuk 36560-VII-1)

donderdag 23 mei 2024

…procent van de gebouwde woningen in 2023 vielen onder de sociale huur en middenhuur? 3 Kan aangegeven worden hoeveel niet vervulde functies er op dit moment…


Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector van 4 april 2024, over investeringen in de Woningbouw

dinsdag 21 mei 2024

…realiseren woningen valt in de categorie betaalbaar, waarvan 25% in het segment middenhuur. Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen Binnen het grote aantal woningzoekenden … afgesproken dat corporaties onder andere 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 middenhuur woningen bouwen tot en met 2030. Dit komt neer op een bouwproductie van…


36512 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de

vrijdag 17 mei 2024

…woningbouwopgave te laten bestaan uit betaalbare woningen (betaalbare koop, middenhuur en sociale huur). De twee derde is gebaseerd op de woonbehoefte van huishoudens … in bepaalde woningbouwcategorieën gebouwd moet worden (sociaal huur, middenhuur, betaalbare koop). Het voorgenomen Besluit bevat uniforme definities van…


Beslisnota bij Kamerbrief 36512 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog

vrijdag 17 mei 2024

…Het gaat dan met name om de verankering van het aandeel sociale huur en middenhuur (30-40%) en de sturings- en interventiemogelijkheden. -Wettelijk urgenten;…


Coalitieakkoord 2024-2028 HOOP, LEF EN TROTS

donderdag 16 mei 2024

…maatregelen: • Er wordt bevorderd dat de woningbouwcorporaties ook in de (lage) middenhuur een grotere rol kunnen spelen, door in de EU in te zetten op wijziging … bestaanszekerheid op peil. • Er worden maatregelen genomen om private huur, middenhuur en vrije huur aantrekkelijker te maken. • Het bouwen van (private) huurwoningen…


Kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2024

woensdag 15 mei 2024

…euro. Om middenhuur weer betaalbaar te maken voor huurders met een middeninkomen, wil het kabinet via het wetsvoorstel Betaalbare huur de middenhuur reguleren…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…provincies te monitoren of er in de steden een gezonde mix van sociaal, middenhuur en koop tot stand wordt gebracht en b • te sturen indien nodig.Kamerstuk…


Verslag

dinsdag 30 april 2024

…afspraak houden in het realiseren van voldoende betaalbare koopwoningen, middenhuur, of sociale huurwoningen aan deze regioafspraken gehouden gaan worden … koopwoningen in het voorliggende wetsvoorstel één jaar bedraagt, en voor middenhuur tien jaar. Waarom is voor deze termijnen gekozen? Waarom is niet voor…


Nationaal Hervormingsprogramma 2024

vrijdag 26 april 2024

…huursector) te ondersteunen zijn diverse inspanningen verricht om de bouw van (middenhuur)woningen te stimuleren. In de afspraken met lokale overheden en in de … gestuurd op de bouw, waarin 1/3 van de woningbouwopgave is bestemd voor middenhuur in de vrije sector (door particuliere investeerders en woningcorporaties)…


6e ronde Woningbouwimpuls zorgt voor 28.828 nieuwbouwwoningen

donderdag 25 april 2024

…de categorie ‘betaalbaar’. Dit zijn woningen in de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen voor starters en mensen met lage- en middeninkomens…


Infographic resultaten eerste deel tranche 6

donderdag 25 april 2024

…projecten waarvan ̨ˇ% betaalbaarTE KOOPTE HUURˇ ̆% Sociale huur ̃ ̆% Middenhuur ̆ ̋% Betaalbare koop ̆ ̋% Overig…


Toetsingscommissie eindadvies zesde tranche Woningbouwimpuls

donderdag 25 april 2024

…indienende gemeenten niet negatief beoordeeld op deze voornemens. Minder middenhuur en meer betaalbare koop Ook in de zesde tranche is het zichtbaar dat het … ten opzichte van eerdere tranches: i n de zesde tranche is het aandeel middenhuur 13% tegenover 19% gemiddeld in de vorige tranches. In de plannen waar…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten