Documenten feed

Feed

Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK betreffende vragen over de rapportage algoritmerisico's Nederland van de Autoriteit Persoonsgegevens

vrijdag 12 april 2024

…ontwikkelingen op digitaliseringsgebied. Zo heeft het kabinet in 2023 het Rathenau Instituut gevraagd om techscans op te stellen over onderwerpen als generatieve…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Verzamelbrief Digitalisering maart 2024

dinsdag 9 april 2024

…in de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. In dat kader heb ik het Rathenau Instituut gevraagd een methode te ontwikkelen voor het vroegtijdig signaleren … organisaties en bedrijven. Ook baseert de visie zich op onderzoek van het Rathenau Instituut naar de maatschappelijke impact van generatieve AI. De acties…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 4 april 2024

donderdag 4 april 2024

…rapport 'Monitor praktijkgericht onderzoek 2022' van Rathenau Instituut Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 15 maart 2024 Aanbieding rapport … rapport 'Monitor praktijkgericht onderzoek 2022' van Rathenau Instituut - 2024Z04407 Besluit: Agenderen voor het commissiedebat Onderzoeks- en wetenschapsbeleid…


Beslisnota bij Kamerbrief Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel van 15 februari 2024, over een “Plan B” voor eerlijke

dinsdag 2 april 2024

…op het gebied van R& D- overheidsuitgaven vergeleken o.b.v. cijfers van Rathenau Instituut. In de brief nemen we echter ook de ruimte om hier kwalitatieve … beperkingen. We verwijzen naar rapporten van OESO, WTO, Wereldbank, IMF , Rathenau, Mckinsey, Merics, Cepii, TNO, IEA, ASPI en Eurostat. Ad 3 Ten aanzien…


Agenda OCW-procedurevergadering d.d. 4 april 2024

donderdag 28 maart 2024

…rapport 'Monitor praktijkgericht onderzoek 2022' van Rathenau Instituut Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 15 maart 2024 Aanbieding rapport … rapport 'Monitor praktijkgericht onderzoek 2022' van Rathenau Instituut - 2024Z04407 Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Onderzoeks- en wetenschapsbeleid…


Eindrapport ARTEMIS

woensdag 27 maart 2024

…&W, who is responsible for the National Program me, has contracted the Rathenau Institute to provide advice on how to design a participatory process. Their … development and decision making. For example, the research conducted by Rathenau Institute on the participation process for disposal. - The ANVS is responsible…


Self-Assessment Report ARTEMIS mission to the Netherlands 19 – 28 November 2023

woensdag 27 maart 2024

…__________________________ 20 1.8.2 Decision -making process, research Rathenau Institute _________________________ 20 1.8.3 Communication practice of … process. See furthe r in 1.8.2 on the research on participation by the Rathenau Institute. 1.8.1 Consultation More information on the legal framework regarding…


Antwoord op vragen van het lid Beckerman over Borselse Voorwaarden

woensdag 27 maart 2024

…wordt ook aangegeven hoe de risico’s geadresseerd kunnen worden. Ik heb het Rathenau Instituut gevraagd met een voorstel te komen hoe publieksparticipatie bij … bij het proces van keuze voor de eindberging kan worden vormgegeven. Het Rathenau Instituut heeft aangegeven in juli van dit jaar met haar eindrapport te…


Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Beckerman over Borselse Voorwaarden

woensdag 27 maart 2024

…specifiek voor het inrichten van publiekspartic ipatie bij de Eindberging het Rathenau Instituut heeft gevraagd om met een voorstel te komen om een part icipatietraject…


Reactienota ten behoeve van zienswijzebeantwoording op Participatie- en Communicatieplan Deel I en II

maandag 25 maart 2024

…beheer van radioactief afval, geen ruimte geboden is aan de adviezen van het Rathenau Instituut om naast het betrekken van burgers ook overheden, maatschappelijke…


Herziene convocatie commissiedebat Onderzoeks- en wetenschapsbeleid d.d. 21-5-2024

woensdag 20 maart 2024

…Cijfers: R&D-investeringen naar wetenschapsgebied" van Rathenau Instituut Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag Œ 24 januari 2024 Aanbieding … publicatie "Feiten en Cijfers: R&D-investeringen naar wetenschapsgebied" van Rathenau Instituut - 2024Z01092 Agendapunt: Beleidsreactie op het KNAW-advies ‚Waarde…


Initiatiefnota van het lid Tielen over Én Én: een verjongingskuur voor de basiszorg

maandag 18 maart 2024

…inderdaad wel deel kunnen zijn van het proces. Nogmaals, ik verwijs naar het Rathenau-rapport, dat is heel interessant. Dan was er een vraag over de pgo's en…


Initiatiefnota van het lid Tielen over Én Én: een verjongingskuur voor de basiszorg (TK 36396) (ongecorrigeerd)

maandag 18 maart 2024

…heel eerlijk gezegd, een theoretische exercitie. Ik las een studie van het Rathenau Instituut over twee, overigens heel interessante, casussen van slimme zorg … inderdaad deel kunnen zijn van het proces. Ik verwijs nogmaals naar het Rathenau-rapport. Dat is heel interessant. Dan is er gevraagd of het een wettelijke…


Omzettingen Adviescommissie Nationaal Groeifonds maart 2024

vrijdag 15 maart 2024

…in veel gevallen wel een zelftoets. De voorgestelde samenwerking met het Rathenau instituut geeft vertrouwen dat het betrekken van publieke waarden in het…


Beleidsevaluatie Veiligheid Biotechnologie. GGO-beleid geëvalueerd vanuit het stelselperspectief

donderdag 14 maart 2024

…biotechnologiebeleid met oog voor verschil in risicoTMs en bredere afwegingen. Den Haag: Rathenau Instituut ŁJordbruksverket (2018). Consequences of the EC-ruling according…


Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024

dinsdag 12 maart 2024

…uitwonendenbeurs in beeld. Wetenschapsbeleid Brief jonge onderzoekers Het Rathenau Instituut publiceert in het voorjaar van 2024 op verzoek van het ministerie…


Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, bèta, gamma en (technisch-)medische wetenschap (Kamerstuk 36200-VIII-75)(Kamerstuk

maandag 11 maart 2024

…in onderwijs en onderzoek De leden van de D66-fractie merken op dat het Rathenau Instituut en de OECD6 concluderen dat er niet voldoende informatie is voor … budget. De leden van de BBB-fractie vragen de minister hoe de door het Rathenau Instituut verwachte algemene toename van de publieke investeringen kan…


Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen

maandag 11 maart 2024

…in onderwijs en onderzoek De leden van de D66-fractie merken op dat het Rathenau Instituut en de OECD 6 concluderen dat er niet voldoende informatie is … budget. De leden van de BBB-fractie vragen de minister hoe de door het Rathenau Instituut verwachte algemene toename van de publieke investeringen kan…


36264 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht (Verzamelwet gegevensbescherming)

donderdag 7 maart 2024

…leden van de fractie van GroenLinks delen de zorgen die zijn geuit door het Rathenau Instituut in zijn consultatiereactie omtrent de gebrekkige regeling van … persoonsgegevens rechtmatig kan zijn. Hoe kijkt de regering tegen de suggestie van het Rathenau Instituut om de verwerking van biometrische gegevens in de publieke ruimte…


Beslisnota bij 36264 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht (Verzamelwet gegevensbescherming)

donderdag 7 maart 2024

…VN O /NCW en Groen L inks om nog nader in te gaan op de reactie van het Rathenau instituut. Een (beperkte) nadere toelichting wordt gegeven. De VVD vraagt…


Evaluatie AWTI 2019-2022

maandag 4 maart 2024

…adviesorganen v an en v oo r de o verheid , elk me t hun specifieke f ocus . Het Rathenau I nstituut (een KNA W-instituut) , en de Wetenschappelijke Raad v oor he … l iggen qua f ocus he t dichts t bij h e t werkveld v an de A WTI. He t Rathenau I nstituu t omda t he t onderzoek d oe t en d eba t entamee rt over de…


Rapport “Blind voor mens en recht”

maandag 26 februari 2024

…aan de Universiteit van Amsterdam • L. (Linda) Kool, senior onderzoeker, Rathenau instituut • A.J. (Bram) Klievink, hoogleraar Digitalization and Public…


Inbreng verslag schriftelijk overleg over Overheidsbrede visie op generatieve artificiële intelligentie (AI) (Kamerstuk 26643-1125)

vrijdag 16 februari 2024

…en om dit in de visie te verwerken. Uit de Scan Generatieve AI van het Rathenau Instituut blijkt dat het huidige beleid de risico’s op het gebied van non-discriminatie … veiligheid en desinformatie onvoldoende adresseert. Daarnaast concludeert het Rathenau Instituut dat generatieve AI-systemen invloed hebben op de sociale, cognitieve…


Nationaal Programma Radioactief Afval (NPRA). Advies reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

donderdag 15 februari 2024

…routekaart en welke milieu-informatie dan beschikbaar moet zijn. 40 Ook het Rathenau-instituut geeft in haar zienswijze aan dat vanwege beleidswijzigingen rondom…


Convocatie technische briefing Rathenau Instituut over factsheet 'Internationalisering in perspectief: studentenaantallen, studiekeuzes en arbeidsmarkt' d.d. 29-2-2024

dinsdag 13 februari 2024

…Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Technische briefing verzorgd door het Rathenau Instituut over factsheet 'Internationalisering in perspectief: studentenaantallen … studentenaantallen, studiekeuzes en arbeidsmarkt' Agendapunt: Aanbod Rathenau Instituut voor technische briefing over factsheet 'Internationalisering in perspectief:…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten