Documenten feed

Feed

Monitor OVIVI 2023- Aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal

vrijdag 28 juni 2024

…onderzoek in te stellen . N egen zaken zijn geseponeerd, in éé n is een schikking getroffen en er vond éé n veroordeling plaats. Discriminatiezaken amateurvoetbal: … gevolg gegeven via een tuchtrechtelijk onderzoek. In 128 gevallen werd een schikking aangeboden , die 118 keer is geaccepteerd . Acht keer volgde een bestraffing…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Problematische schulden. Internationale verkenning beleidsinterventies

donderdag 27 juni 2024

…In het VK krijg t men de mogelijkheid om gebruik te maken van de Bre ath ing Space regeling. Dit is een regeling waarbij incasso - en rentekosten tijdelijk … de schuldhulpverlening de mogelijkheid om gebruik te maken van de Bre ath ing Space regeling. Dit is een regeling waarbij de incasso - en rentekosten tijdelijk…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

BOD Jaarverslag 2023 ILT

donderdag 20 juni 2024

…-IOD. In 2023 was het behaalde incasso, oftewel het geïnde bedrag van de schikking, ruim • 4,9 miljoen. Daarvan heeft • 4,8 miljoen betrekking op onderzoeken … een programmatische aanpak waarbij de strafzaken zijn ingebed in samenwerk ing met bestuurlijke toezichthouders. En door informatie en kennis uit onderzoeken…


Onderzoek naar ‘oneigenlijk gebruik’ van bestuursrechtelijke procedures met het oog op proceskostenvergoedingen. Op (proces)kosten gejaagd?

dinsdag 18 juni 2024

…use is limited to the previously known areas of law of the WOZ, Bpm, park- ing taxes and the Wahv. To this end, previous research on the subject was first … was judged undesirable by several interviewees because of the far - reach- ing and drastic effect on the foundations of the Dutch legal aid system . OP (PROCES)KOSTEN…


WODC rapport 2024 Evaluatie aanpak weigerende observandi

donderdag 13 juni 2024

…ambulant onderzoek hebben geweigerd. In 2018 - V an den Broek, 2023). Oplegg ing van de GVM betekent echter nog niet dat deze ook ten uitvoer wordt gelegd … en hoe verhoudt deze zich tot de periode voorafgaand aan de inwerkingtred ing van de huidige weigeraanpak? beantwoording van de pJ - vragen aan te geven…


Dialogic Evaluatie SDS-regeling 2017-2023

donderdag 13 juni 2024

…voornamelijk door Dialogic innovatie interactie 42 middel van energie bespar ing . N aast de milieu doelen geeft het verminderen van energiege- bruik ook economische … inzetbaarheid en 25% op overige doelstellingen. Sinds de in troductie van de rang- schikking is slechts 4% van de toegekende of vastgestelde aanvragen gericht op gelui…


Staatsbosbeheer. Veerkracht. Jaarverslag 2023

dinsdag 11 juni 2024

…aan onze prestaties i n het afgelopen jaar. In verbinding met de samenlev ing zetten de medewerkers van Staatsbosbeheer zich met veerkracht in om het publiek … worden nog steeds op onze eigen website openbaar gemaakt. Vanwege vertrag ing in de realisatie van het publicatieplatform , is ook de inwerkingtreding van…


Spelen met reclame. Het gebruik van promotionele kansspelen door vergunde kansspelaanbieders.

dinsdag 4 juni 2024

…een website waar kansspelen op afstand worden aangeboden. 65 In de toelicht ing bij het B esluit Koa wordt expliciet gemaakt dat uit deze bepaling volgt dat … kansspelen. Als de totale waarde van de prijzenpot kleiner of gelijk is aan schikking te worde n gesteld aan de spelers. De kansspelen die worden getoetst zijn…


Voetbal gerelateerd Geweld

vrijdag 24 mei 2024

…openbare orde en veiligheid rond voetbalstadions, de preventie en bestra ! ing van gewelddadig gedrag en vandalisme tijdens voetbalwedstrijden en de bescherming … rekening worden gehouden met het ne bis in idem beginsel, waarbij geen bestra ! ing van dezelfde feiten kan ontstaan. De Belgische wetgeving kent een procedure…


Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

woensdag 15 mei 2024

…lager uitgevallen, vanwege het uitbl •ven van een grote afpakop—brengst/schikking. 4.4•Artikel 34: Straffen en beschermen A.•Algemene doelstelling Voorkomen … ‰⁄10 mln. voor Parlementaire Enqu‚te Covid-19 •Budget ten behoeve van een schikking van ‰ ⁄8 mln. met Stichting Thuiskopie •Het budget apparaatsuitgaven wordt…


Conceptverslag Staatsdeelnemingen

dinsdag 2 april 2024

…specifieke punt, in welke juridische vorm dan ook, dus arbitrage of een schikking, nog te bereiken dat KLM levert. Daarnaast heb ik maandag ook al een setje … de Bank Nederlandse Gemeenten. De Rabobank is een coöperatieve bank. Dus ING is eigenlijk de enige echte commerciële bank in het hele bankenlandschap…


ESBL Fontys apport verduurzaming van bedrijventerreinen met bedrijveninvesteringszones

donderdag 28 maart 2024

…met een O ZB - ondernemersfonds zouden ook ten aanzien van het ter be- schikking stellen van de gelden als voorwaarde kunnen stellen dat er een vorm van … bedrijventerrein vraagt echter juist om afstemming, samenwerking en bund el ing van krachten. Uit de enquêtes blijkt dat slechts b innen 7 BI - zones (16%)…


Staatsdeelnemingen

woensdag 27 maart 2024

…een specifiek punt, in welke juridische vorm dan ook, of arbitrage of schikking, daar echt nog te bereiken dat KLM op dat punt levert. Daarnaast, en dat … Nederlandse Bankengemeente, de Rauwbank, de Corporatieve Bank. Eigenlijk is de ING de enige echte commerciële bank in het hele bankenlandschap. Dus ik zou zeggen…


Eindrapport Synthesestudie resultaten beleid gericht op integratie en maatschap-pelijke samenhang

maandag 25 maart 2024

…asielinstroom (27 november 2015) in 2016 en 2017 extra middelen ter be- schikking gekregen v oor statushouders. Specifiek beleid voor het ontwikkelen van … ). Er wordt invulling gegeven aan zaken waar bij mensen weinig zelfbe- schikking ervaren door specifieke misstanden te noemen, zoals huwelijksdwang, huwelijkse…


Eerste Verslag Stichting (Gelijk)waardig Herstel Maart 2024

donderdag 14 maart 2024

…onafhankelijkheid van SGH vormen de basis voor de insteek, inricht ing en uitvoer ing . Zoals afgestemd in de Dienstverleningsovereenkomst: werkwijze van … spraktijk ( procedurele rechtvaardigheid; het civielrechtelijk treffen van een schikking tussen twee partijen die met elkaar in conflict zijn ; het abstract en…


Eindadvies basisbedragen SDE++ 2024

vrijdag 1 maart 2024

…over de looptijd van de subsidie (zie 2.2.4 algemene uitgangspunten rang- schikking op CO 2). o Hierbij wordt uitgegaan van een flexi bel inzetbare productie … ver- vangen of uitgezet wordt door de CO 2-levering. Hierbij wordt reken ing gehouden met scope 2 -emissies conform de algemene uitgangspunten. - Aangesloten…


Sociaaleconomische effecten van stikstofbronmaatregelen en natuurmaatregelen

woensdag 28 februari 2024

…bij boeren als bij individuen en orga- nisaties die zich met natuurbescherm ing bezighouden , bestaat ongenoegen over de wijze waarop de overheid hun belangen … Natuurmaatregelen vormen een uitdaging voor het verdienvermogen van boeren De uitvoer ing van de natuurmaatregelen in het Programma SN die binnen en rondom Natura 2000…


Verslagen Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening

maandag 26 februari 2024

…mensen hadden zorgen over hun werk en inkomen. Er waren beelden van die oranje ING-pasjes waarmee mensen ons geld pinden. De heer Azarkan: Ja, zeker. Ik onderbreek … dat er op zittingen weleens een schikking werd getroffen. Wat is eigenlijk een schikking? De heer Cooijmans: Een schikking is het resultaat van een overleg…


NPLG

maandag 26 februari 2024

… Binnen stroomgebieden van beken was al sprake van een integrale benader ing Een beekdal is onderdeel van een grotere landschappelijke eenheid: een stroomgebied … willen stellen en onderzoekt Noord -Brabant de voor ruimtelijk e be-scherm ing . Daarbij benoemen provincies verschillende manieren om ruimte te behouden…


Analyse Nationaal Programma Landelijk Gebied: provinciale programma’s en rijksmaatregelen RIJKSMAATREGELEN

maandag 26 februari 2024

… Binnen stroomgebieden van beken was al sprake van een integrale benader ing Een beekdal is onderdeel van een grotere landschappelijke eenheid: een stroomgebied … willen stellen en onderzoekt Noord -Brabant de voor ruimtelijk e be-scherm ing . Daarbij benoemen provincies verschillende manieren om ruimte te behouden…


Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen september – december 2023 (16e VGR)

vrijdag 16 februari 2024

…regieroute VSO volledig operationeel met de opdracht om met 100 ouders een schikking te treffen. De intentie is om hierna deze route te continu eren. Tot en … om dossiers op te pakken waarvan ouders van tevoren aangeven graag een schikking te willen treffen en daarbij de eigen regie te houden. Ook is er ruimte…


Meerjarenvisie Beraad voor Geo-informatie (2024). Zicht op Nederland: Samen datagedreven werken aan de fysieke leefomgeving

maandag 12 februari 2024

…die zi ̃ing hebben in het GI-beraad:November 2023 Meerjarenvisie Zicht op Nederland | 3InhoudsopgaveVoorwoord 5 Leeswijzer 7 Managementsamenva ̃ing 81 Zicht … gezamenlijke kennis en kunde van alle partijen die in het Geo-informatie-beraad zi ̨ing hebben. De visie zet uiteen welke beweging noodzakelijk is om de overheden…


Implementing the OECD Anti Bribery Convention

dinsdag 9 januari 2024

…foreign bribery, the court ordered the prosecution of one natural person ( ING Bank case); and The Appeal Court in one Phase 4 case of mo ney laundering … trial cases, in particular , in light of the settlement agreement in the ING case . Since then, TCA agents are now required to be involved in a n early…


Monitor RES 2023.Een voortgangsanalyse van de Regionale EnergieStrategieën

donderdag 21 december 2023

…inschatting voor het kwantita- tieve doel wordt gemaakt. Deze themaTMs (leefomgev ing, maatschappelijke betrokkenheid en ener- giesysteem) geven duiding aan de … vanzelfsprekend dat een project bij een nieuwe aanvraag ook weer een nieuwe be- schikking krijgt. De projecten z ullen moeten concurreren met andere aanvragen binnen…


Rapportage over Boek 5 van het wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering (36327)

donderdag 21 december 2023

…een beslissing van de rechter - commissaris , verzet tegen een strafbe- schikking . Het gaat hier om een mogelijkheid een andere beslissing dan die van de … het verzet tegen een strafbeschikking wordt daarmee het recht op berecht ing gerealiseerd. De buitengewone rechtsmiddelen zijn: beroep in cassatie in het…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten