Documenten feed

Feed

Tweede Kamer, 83e vergadering

woensdag 12 juni 2024

…studenten (al dan niet tijdelijk) te beëindigen, waardoor het recht op studiefinanciering vervalt; verzoekt de regering universiteiten en hogescholen actief … attenderen en hun aan te raden hiervan gebruik te maken, zodat tevens de studiefinanciering van betrokken studenten stopgezet kan worden, en gaat over tot de…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Voortgang eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten

dinsdag 11 juni 2024

…tegemoetkoming. Dit betreft bijvoorbeeld studenten die met terugwerkende kracht studiefinanciering hebben aangevraagd of van wie de aanvullende beurs met terugwerkende … dat studenten tot en met 31 juli 2024 nog met terugwerkende kracht studiefinanciering voor het studiejaar 2023-2024 kunnen aanvragen en dat het niet alle…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Opzet periodieke rapportage Tegemoetkoming ouders

dinsdag 11 juni 2024

…daarbij aan het schrappen van de bijverdiengrens en de koppeling met de studiefinanciering voor 16- en 17-jarigen, het verhogen van de afbouwgrens van het kindgebonden…


Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) juni 2024

dinsdag 11 juni 2024

…realiseren van het bemachtigen van een BSN-nummer bij het aanvragen van studiefinanciering wordt als een pluspunt gezien.. Bij deze deelgroep was de takeway: … schooltraject volgen, maar vervolgens na de middelbare school geen studiefinanciering kunnen ontvangen en dus niet naar Nederland gaan om te studeren. De…


Interparlementair Koninkrijksoverleg; Verslag van een bijeenkomst; Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) juni 2024

dinsdag 11 juni 2024

…realiseren van het bemachtigen van een BSN-nummer bij het aanvragen van studiefinanciering wordt als een pluspunt gezien.. Bij deze deelgroep was de takeway: … schooltraject volgen, maar vervolgens na de middelbare school geen studiefinanciering kunnen ontvangen en dus niet naar Nederland gaan om te studeren. De…


Slotwet, Jaarverslag 2023 en de Staat van het Onderwijs

maandag 10 juni 2024

…dat met het invoeren van nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld rondom studiefinanciering, uiteindelijk we daar een bepaald tempo bij duo moeten doorlopen.…


Slotwet, Jaarverslag 2023 en de Staat van het Onderwijs (ongecorrigeerd)

maandag 10 juni 2024

…dat we met het invoeren van nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld rondom studiefinanciering, uiteindelijk een bepaald tempo bij DUO moeten doorlopen. We kunnen…


Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

vrijdag 7 juni 2024

…Studenten van de BES - eilanden kunnen gebruikmaken van specifieke studiefinanciering (WSF BES). Er blijft echter een noodzaak om naast d e studie te werken … Koninkrijk dit in de toekomst wel kunnen krijgen bij de aanvraag van studiefinanciering. 10 4 Caribische studenten definiëren we als studenten die hun vo…


Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 7 juni 2024

vrijdag 7 juni 2024

…vaststellen. b. Nader rapport inzake amvb beperkte uitbreiding doelgroep studiefinanciering en wettelijk collegegeld ( M inister van O CW) De ze AM v B regelt … uitbreiding van de doelgroep die in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) studiefinanciering en/of betaling van het wettelijk collegegeld. Het gaat om de implementatie…


Agenda ministerraad 7 juni 2024

vrijdag 7 juni 2024

…van J&V) b. Nader rapport inzake amvb beperkte uitbreiding doelgroep studiefinanciering en wettelijk collegegeld ( M inister van OCW) c. Nader rapport inzake…


Herziene convocatie commissiedebat DUO en Hoger onderwijs (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

woensdag 5 juni 2024

…bij DUO - 26643-1108 Agendapunt: Meer maatwerk in de uitvoering van studiefinanciering Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap … uitvoering van studiefinanciering - 24724-208 Agendapunt: Reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering Zaak: Brief regering…


Debat over de voorjaarsnota 2024 (36550-1) (ongecorrigeerd)

dinsdag 4 juni 2024

…lager uit vanwege minder geboortes. En de uitgaven aan onderwijs en studiefinanciering vallen lager uit vanwege minder studenten. En de AOW-uitgaven vallen…


Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld

dinsdag 4 juni 2024

…op studiefinanciering. Vreemdelingen met een geldige verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben recht op studiefinanciering voor…


Aankondiging nota van wijziging inzake Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet

dinsdag 4 juni 2024

…van de uitsluitingsgrond voor samenloop van kinderbijslag BES met studiefinanciering en het met het oog op het borgen van rechtmatigheid opheffen van een … kinderbijslagvoorziening BES Momenteel hebben ouders van kinderen die studiefinanciering ontvangen geen recht op kinderbijslag BES. In Europees Nederland behouden…


Tweede Kamer, 80e vergadering

dinsdag 4 juni 2024

…lager uit vanwege minder geboortes. En de uitgaven aan onderwijs en studiefinanciering vallen lager uit vanwege minder studenten. En de AOW-uitgaven vallen … lager uit vanwege minder geboortes. En de uitgaven aan onderwijs en studiefinanciering vallen lager uit vanwege minder studenten. En de AOW-uitgaven vallen…


Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024); Brief van de minister

dinsdag 4 juni 2024

…ben hierop te anticiperen. Momenteel hebben ouders van kinderen die studiefinanciering ontvangen geen recht op kinderbijslag BES. In Europees Nederland behouden … het kabinet met de nota van wijziging voor om deze koppeling tussen studiefinanciering en kinderbijslag BES te laten vervallen. Het kabinet heeft dit jaar…


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024; Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers voor APP en van SZW over de Commissie sociaal minimum en het programma Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen

dinsdag 4 juni 2024

…schuldenproblematiek en geldzorgen onder deze doelgroep? Neemt u het stelsel van studiefinanciering, waaronder de basisbeurs en aanvullende beurs voor studenten, mee … schuldenproblematiek en geldzorgen onder deze doelgroep? Zal het stelsel van studiefinanciering, waaronder de basisbeurs en aanvullende beurs voor studenten, meegenomen…


Rapportage Grote ICT-activiteiten 2023

maandag 3 juni 2024

…Heeft BIT-advies gehad NeeDienstverlening Financiering onderwijs; Studiefinanciering; Interne bedrijfsvoeringMaatschappelijk baat Continuïteit van ICT; … Agile; DevOpsMaatwerk JaHeeft BIT-advies gehad NeeDienstverlening Studiefinanciering; Inburgeren in Nederland; Interne bedrijfsvoeringMaatschappelijk baat…


Stand van de Uitvoering DUO 2023

maandag 3 juni 2024

…In het najaar zullen wij u informeren over de voortgang. Verkenning studiefinanciering De Stand van de Uitvoering DUO benoemt het succes van de herinvoering … herinvoering, signaleert DUO meerdere knelpunten op het terrein van studiefinanciering. Het bestuursdepartement en DUO werken intensief samen om signalen…


Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2024 (Kamerstuk 36550-1)

vrijdag 31 mei 2024

…op studiefinanciering. Vreemdelingen met een geldige verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben recht op studiefinanciering voor…


Stand van zaken omtrent de veiligheid op universiteiten en hogescholen n.a.v. de protesten over de situatie in Gaza

vrijdag 31 mei 2024

…en vervolging over kunnen gaan. Mogelijkheid tot het intrekken van studiefinanciering of visa In het commissiedebat over veiligheid op scholen op 15 mei … (PVV) specifieke vragen gesteld over mogelijkheden tot intrekken van studiefinanciering of de visa van buitenlandse studenten. Als een student een strafbaar…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(Kamerstuk 36550-VIII)

vrijdag 31 mei 2024

…van het diploma binnen tien jaar). Onder de niet-relevante uitgaven studiefinanciering vallen de prestatiebeurzen die in dat jaar worden toegekend (in bol … totaal van 329.500). In het mbo hebben alleen bol-studenten recht op studiefinanciering. In het hbo en wo samen zijn er in totaal 21.300 minder studenten…


Voortgang Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek

woensdag 29 mei 2024

…hebben signalen van PMM bijgedragen aan een wetsvoorstel waarmee de Wet studiefinanciering 2000 is aangepast. Dit wetsvoorstel schrapte de uitzonderingen op…


AMvB toets anderstalig onderwijs en ministeriële regeling procedures toets anderstalig onderwijs

dinsdag 28 mei 2024

…Wet op het hoger onderw ijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde … voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs) (Stb. 2021, 263) . De M inister van Onderwijs…


Fiche: Aanbeveling Raadsbesluit onderhandelingen jeugdmobiliteit EU - Verenigd Koninkrijk

vrijdag 24 mei 2024

…voor Nederlandse studenten die gebruik hebben gemaakt van meeneembare studiefinanciering. De Commissie vraagt een breed onderhandelingsmandaat waaronder onderdelen…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten