6
mrt

Procedures en brieven

woensdag 6 maart 2024


1. Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

2. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken

3. Voorstel van wet van de leden Paulusma, Becker, Westerveld, Van Nispen en Kostic tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het strafbaar stellen van handelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie (Wet strafbaarstelling conversiehandelingen)

4. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

5. Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021-2025 januari 2024

6. Regeling Bibob-formulieren 2024

7. Wenselijkheid zelfonderzoek en zelfmelden door bedrijven bij financieel-economische criminaliteit

8. Veiligheidsmonitor 2023

9. Stand van zaken strafbaarstelling lijkschennis en wetgevingstraject

10. Naar een nieuwe toekomst voor waarschuwing en alarmering

11. Tussenbeslissing van de rechtbank Rotterdam van 21 december 2023 naar aanleiding van verzoekschriften tot beëindiging strafzaak die bij de rechtbank zijn ingediend door twee van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse vrouwelijke uitreizigers

12. Beleidsreactie op het Inspectierapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over het fatale steekincident in Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP)

13. Verzamelbrief reclassering

14. Datalek PI Nieuwegein

15. Beleidsreactie advies Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld DJI

16. Rapport zbo-evaluatie Landelijk Bureau InningOnderhoudsbijdragen

17. Werkagenda verslavingspreventie kansspelen op afstand

18. Jaarverslag Adviescommissie VOG politiegegevens 2023

19. Periodieke rapportage hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg

20. Rapport fundamentele heroriëntatie asielketen “Bouwstenen voor het asielbeleid en het asielstelsel”

21. Actuele situatie asielopvang

22. Known Traveller Digital Identity (KTDI) documenten

23. Voor- en nadelen van de opt-out van Denemarken op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken

24. Nieuw Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne

25. Inrichting schaderegeling Ter Apel

26. Actuele situatie Ter Apel

27. Toezegging t.a.v. een tijdpad voor de uitwerking van de motie Diederik van het lid Diederik van Dijk c.s. over mogelijkheden verkennen om antisemitisme als weigerings- of intrekkingsgrond zwaarder mee te weg (Kamerstuk 36196-10)

28. Jaarplan Rechtspraak 2024

29. Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024

30. Fiche: Verordening politiesamenwerking inzake mensensmokkel en mensenhandel

31. Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024

32. Lijst met EU-voorstellen

33. Brievenlijst particulieren

34. Brievenlijst organisaties