6
mrt

Seksueel geweld en kindermisbruik

woensdag 6 maart 2024


1. WODC rapport 'Strafbaarstelling van lijkschennis'

2. Eindrapport Tussenrapportage van de tijdelijke onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen

3. Onderzoeksrapport 'Onderzoek taken en taakuitvoering Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken'

4. Beleidsreactie op Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022

5. Toezegging, gedaan tijden het commissiedebat Seksueel geweld en kindermisbruik van 15 december 2022, over verkenning naar Nederlandse porno-industrie

6. Reactie op de motie van het lid Helder over onderzoeken of wegkijken en niet ingrijpen bij seksueel misbruik of geweld strafbaar kan worden gemaakt (Kamerstuk 31015-268) en reactie op verzoek commissie over strafbaar stellen wegkijken door omstanders bij seksueel misbruik en/of geweld

7. Beleidsreactie WODC-onderzoek Strafbaarstelling Lijkschennis

8. Reactie onderzoeken Georganiseerd sadistisch misbruik en Landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken

9. Voortgang aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden

10. Forensische onderzoeken bij minderjarige slachtoffers van zedendelicten

11. Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden

12. Reactie op de motie van het lid Van der Laan c.s. over een voorstel voor het versterken van de landelijke stichting Centrum Seksueel Geweld (Kamerstuk 36234-10)