7
mrt

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

donderdag 7 maart 2024


1. Brievenlijst particulieren

2. Brievenlijst organisaties

3. Afschrift van het koninklijk besluit houdende de benoeming van de heer prof. Dr. E.R. Verheul CISA CISSP tot plaatsvervangend lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden

4. Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

5. CTIVD toezichtrapport nr. 76 Over de aansturing van de ID'en bij de politie en de KMar door de AIVD en de MIVD

6. Uitkomsten van de monitoring op kabelinterceptie en de daarbij behorende zorgplichtaspecten uitgevoerd door de AIVD en de MIVD

7. Uitkomsten Personeelsenquête Rijk (PER) over racisme op de werkvloer en verkenning minder vrijblijvende maatregelen

8. Fiche: Voorstel mechanisme belemmeringen grensregio

9. Financieel overzicht digitalisering BZK

10. Kabinetsreactie op het zevende evaluatierapport over Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden en het vierde advies over Nederland inzake het Kaderverdrag voor de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa

11. Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de reactie op verzoek commissie over juridisch adviezen bij de brief over omgang met vertrouwelijke politieke contacten (Kamerstuk 28362-66)

12. Reactie op het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen over de overzichten in het kader van de Tweede Kamerverkiezing 2023

13. Vervolg uitwerking aanpak Elke Regio Telt!

14. EU-voorstellen: Pakket ter verdediging van de democratie

15. Rapportages lopende EU-wetgevingsonderhandelingen

16. Benoeming twee nieuwe leden Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

17. Uitstel aanbieding literatuuronderzoek sociale media en democratie met speciale aandacht voor anonimiteit

18. Selectie vijfde tranche Regio Deals

19. Driemaandelijks overzicht rechterlijke uitspraken Woo-verzoeken ten uitvoering van de gewijzigde motie Omtzigt c.s. (Kamerstuk 32802-64)- januari 2024

20. Advies Regeringscommissaris Informatiehuishouding n.a.v.Woo-invoeringstoets

21. Benoemingsprocedure nieuwe substituut-ombudsman

22. Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

23. Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

24. Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

25. Debatten en dertigledendebatten

26. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (Modernisering van het waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte)

27. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (Besluit betaalbare huur)

28. Totstandkoming en opzet van het wetsvoorstel betaalbare huur

29. Voortgang programma Wonen en Zorg voor ouderen

30. Tussenrapportage van de werkgroep Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Woningbouw en Grond

31. Rapport Capital Value Doorbouwen in een veranderende woningmarkt

32. Verbeteren van klimaat voor investeringen in woningen

33. Beleidsreactie op de Staat van de Corporatiesector 2023

34. Onderzoeken verduurzaming gebouwde omgeving

35. Stand van de Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf

36. Meerjarenvisie Zicht op Nederland: samen datagedreven werken aan de fysieke leefomgeving

37. Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de inrichting van de monitoring en evaluatie Omgevingswet en over de implementatie van de Omgevingswet

38. Planning op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening

39. Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct) (Kamerstuk 22112-3845)

40. Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

41. Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

42. Overzicht geplande activiteiten met BiZa als volgcommissie (ter informatie)

43. Debatten en dertigledendebatten