13
mrt

Procedurevergadering VWS

woensdag 13 maart 2024


1. Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 13 maart 2024

2. Brievenlijst particulieren

3. Brievenlijst organisaties

4. Voorhangbrief patiëntengroepsgebonden afstemming van zorg en ondersteuning voor specifieke categorieën verzekerden

5. Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (TK 36288)

6. Brief van het lid Bikker inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie) (TK 35754)

7. Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Speelgoedverordening (Kamerstuk 22112-3795)

8. Reactie inzake berichtgeving ministerie van VWS

9. Advies Sectoroverstijgende prestatie

10. Verslag van een schriftelijk overleg over het integraal plan om statushouders te faciliteren in de zorg te gaan werken (Kamerstuk 29282-551)

11. Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2024

12. Financieel Overzicht Digitalisering

13. Reactie op de motie van het lid Van den Berg over de Auditdienst Rijk breder onderzoek laten doen naar de archivering bij het ministerie van VWS (kamerstuk 36360-XVI-16)

14. Reactie op vragen gesteld tijdens het debat over oversterfte van 15 februari 2024

15. Besluit COVID-19 Vaccinatieronde najaar 2024

16. Rapport ‘Opkomst van bedrijfsketens in de huisartsenzorg’

17. Reactie op de motie van het lid Bikker c.s. over een landelijke campagne om drugsgebruikers te confronteren met de gevolgen van drugsgebruik voor de samenleving (Kamerstuk 36159-24)

18. Verslag van een schriftelijk overleg over over de stand van zaken medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (Kamerstuk 30371-54)

19. Reactie op het rapport 'Maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen' van de NVOG

20. Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo - verantwoordingsjaar 2023

21. Vitamine K profylaxe beleid

22. Reactie op verzoek commissie over de brief van Valente, MIND en de Nederlandse ggz over het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Kamerstuk 36288)

23. Nulmeting van de Monitor Zeggenschap 2023

24. Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport m.b.t. coronavaccins

25. Verzoek toelichting rapport 'Leven met Q-koorts' van Nationale ombudsman

26. Uitnodiging IGJ voor werkbezoek d.d. 7 juni 2024

27. Derde deelrapport van Onderzoeksraad voor Veiligheid over de corona-aanpak

28. Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 7 maart 2024)

29. Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 7 maart 2024)

30. Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 7 maart 2024)

31. Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 7 maart 2024)

32. Overzicht tweeminutendebatten

33. Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

34. Overzicht van ongeplande commissiedebatten

35. Overzicht van technische briefings, gesprekken en rondetafelgesprekken/hoorzittingen