13
mrt

Procedurevergadering IenW

woensdag 13 maart 2024


1. Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 13 maart 2024

2. Brievenlijst particulieren

3. Brievenlijst organisaties

4. Uitnodiging kennismaking Raad van State

5. Uitnodiging Lente-akkoord voor werkbezoek 'Circulair Bouwen' d.d. 15 april 2024

6. Uitnodiging NVRD voor werkbezoek m.b.t. afvalbeheer en circulaire economie d.d. 22 april 2024 van 10.00 tot 14.00 uur

7. Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels over het bemannen van zeeschepen (Wet bemanning zeeschepen)

8. Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de aanpassing van de taak van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

9. Voorhang ontwerpbesluit wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit i.v.m. versnelling fase II verbod varend ontgassen

10. Wijzigingen verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI)

11. Framework Agreement steunverlening KLM

12. Rapport maatschappelijke kosten- en batenanalyse Schiphol

13. Reactie op verzoek commissie over de brief van de Bewonersvereniging Vlieghinder Nieuwkoop m.b.t. baanonderhoud Schiphol 2024

14. Handhavingsrapportages Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport voor gebruiksjaar 2023

15. Aanpassing van de aanwijzing aan de ILT inzake handhaving operationele regels voor Search and Rescue

16. Start Internetconsultatie Subsidieregelingen Laadinfrastructuur

17. Stand van zaken en vooruitblik ontwikkelingen OV en Taxi

18. Evaluatie taxiwetgeving Wet Personenvervoer 2000

19. Advies expertgroep gezondheid IJmond

20. Voortgang Impulsprogramma Chemische Stoffen

21. Geurhinder en veehouderij: onderzoek geurbelasting in concentratiegebieden

22. Eerste resultaten alternatieve denkrichtingen voor zeespiegelstijging op de lange termijn

23. Voortgangsrapportage PFAS Zeeland en brief van de twee PFAS-coördinatoren

24. Algemene noot over controversieel verklaren ten behoeve van brieven op EU-gebied

25. Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

26. Fiche: Herziening richtlijn rivierinformatiediensten

27. Ontwikkelingen van het spoorgoederenvervoer

28. Aanvullende informatie over verschillende onderwerpen m.b.t. spoor

29. Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 22 december 2023

30. Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024

31. Reactie SoC Unesco Werelderfgoed Waddenzee

32. Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

33. Nationale Aanpak Biobased Bouwen

34. Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

35. Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces 2024

36. Ongeplande commissiedebatten

37. Ongeplande plenaire debatten

38. Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

39. Onbeantwoorde commissiebrieven