14
mrt

Procedurevergadering Financiën

donderdag 14 maart 2024


1. Verzoeken voor de Regeling van werkzaamheden

2. De besluitenlijst van de procedurevergadering van 29 februari 2024 wordt vastgesteld.

3. Brievenlijst particulieren

4. Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 23 en 24 februari 2024

5. Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 maart 2024 en nazending beslisnota Schriftelijk Overleg Eurogroep en Ecofinraad januari 2024

6. Goedkeuring en uitvoering van het Protocol van 29 maart 2023 te Brussel tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens (Trb. 2023, 52)

7. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024)

8. Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018

9. Reactie voorstel verklaring omtrent risicobeheersing (VOR)

10. Ontwikkelingen beheer staatsdeelnemingen 2024

11. Kamerbrief Besluitvorming AML-pakket

12. Onderzoek DNB naar sanctiescreeningsystemen

13. Verslag van het schriftelijk overleg over Certificeringen en ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2024 (januari 2024)

14. Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over slechte bereikbaarheid van de BelastingTelefoon vanwege de lange wachttijden

15. Bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies Generiek platform voor Document en Archiefbeheer

16. Evaluatie reisaftrek Openbaar Vervoer (OV)

17. Beleidsbesluit Wijzigingsbesluit aanmerkelijk belang vooruitlopend op wetgeving

18. Appreciatie VAT GAP report 2023

19. Stand van de uitvoering 2023 Dienst Toeslagen

20. Toestemming voor deelname van ambtenaren aan de technische briefing op 13 maart 2024 over de laatste voortgangsrapportage over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

21. Framework Agreement steunverlening KLM

22. Voorlopige beoordeling betaalverzoeken Polen, Denemarken en Kroatië in het kader van het Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (RRF)

23. Lijst met EU-voorstellen d.d. 11 maart 2024 op het terrein van de commissie Financiën

24. Wetenschapstoets Wijzigingswet accountancysector (36484)

25. Reeds geplande activiteiten

26. Nog te plannen commissiedebatten en overige commissieactiviteiten

27. Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 8 maart)

28. Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 8 maart

29. Nog niet beantwoorde commissiebrieven

30. Voorstel van het lid Van der Lee (GL-PvdA) om voorafgaand aan het commissiedebat over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief een inbreng feitelijke vragen te houden