20
mrt

Procedures en brieven

woensdag 20 maart 2024


1. Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

2. Voorhang Ontwerpbesluit grondslag verplicht elektronisch procederen in civiele zaken

3. Voorhang ontwerpbesluit wijziging Besluit beheer politie in verband met de inrichting van de Landelijke meldkamer samenwerking

4. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken)

5. Beleidsprioriteiten voor de bijzondere opsporingsdiensten tot en met 2027

6. Reactie op informatieverzoek van het lid Podt gedaan tijdens de voortzetting van het wetgevingsoverleg over het Begrotingsdeel asiel en migratie van 12 februari 2024

7. BIT-advies Beheer en Onderhoud Justid

8. Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de resterende tijd van het jaar 2024

9. Reactie op het verzoek van de leden Helder en Michon-Derkzen, gedaan tijdens het Tweeminutendebat Politie van 1 februari 2024, over opheldering over een symposium ‘Hoe verder met het drugsbeleid?’ georganiseerd door Law Enforcement Action Partnership Nederland op 30 januari 2024

10. Rapport ’Onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen. Rapportage nulmeting 2022´

11. Verzamelbrief justitiële jeugd

12. Besluit Woo-verzoek inzake overleg en aanwenden rechtsmiddelen interlandelijk geadopteerden tegen de Staat

13. Onderzoeksrapport ‘In- en doorstroom van online criminaliteit in de strafrechtketen'

14. Te hanteren punttarief rechtsbijstand en meelopen vergoedingen in begroting

15. Herbeoordeling veilige landen van herkomst - India

16. Uitplaatsing vreemdelingen naar hotels

17. Rapportage onregelmatigheden Wet biometrie in de vreemdelingenketen Wbvk

18. Wijzigingen beoordelingskader asielaanvraag

19. Terugbrengen aantal herhaalde aanvragen asiel

20. Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne)

21. Reactie op het verzoek van het lid Eerdmans, gedaan tijdens het debat van 24 oktober 2023, over de veiligheidssituatie in Nederland n.a.v. de aanslag in Brussel

22. Verzamelbrief Brandweerzorg Crisisbeheersing en ontwikkelingen in het Meldkamerdomein

23. Reactie op de motie van het lid Bikker c.s. over een overkoepelende limiet voor storten en verliezen bij onlinecasino's zonder mogelijkheid tot verhoging (Kamerstuk 36410-VI-60)

24. Advies inzake het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden (35482)

25. Behandeling van de verantwoordingsstukken over 2023

26. Brievenlijst particulieren

27. Brievenlijst organisaties

28. Verzoek om een feitelijke vragenronde te houden over de brief over maatregelen capaciteit DJI ( 24587-937)