21
mrt

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

donderdag 21 maart 2024


1. Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken op 21 maart 2024

2. Brievenlijst particulieren

3. Brievenlijst organisaties

4. Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term «hetero- of homoseksuele gerichtheid» door «seksuele gerichtheid» en explicitering in het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken

5. Verzamelwet BZK 20XX (Kamerstukken 36 481), Aanduiding ouder in Basisregistratie Personen (BRP)

6. Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat ‘Elke regio telt!’ van 25 oktober 2023, over een Europees voorstel over grensbelemmeringen, de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en over erkenning van diploma’s

7. Stand van zaken nieuwe verdeling provinciefonds

8. Kabinetsstandpunt verlof- en vervangingsregeling volksvertegenwoordigers en dagelijks bestuurders

9. Voortgang Aanpak burgerparticipatie en burgerfora

10. Vertrouwensfunctionarissen voor leden van het kabinet

11. Woo besluit herstelbetalingen inzake het slavernijverleden

12. Uitstel reactie eindrapportage adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde

13. Woo-verzoek inzake monitorrapportages diversiteit en inclusie

14. Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgang proces BFTK 2024-2028 (Kamerstuk 36200-VII-174)

15. Vaststellen behandeling van de Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

16. Advies commissie voor de Rijksuitgaven inzake behandeling verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023 en vaststelling inbrengtermijnen voor verantwoordingsstukken over 2023 en de Voorjaarsnota 2024

17. Gesprek met de Raad van State over het jaarverslag 2023 en het benoemingenbeleid

18. Overzicht van geplande activiteiten (ter informatie)

19. Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

20. Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

21. Debatten en dertigledendebatten

22. Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken op 21 maart 2024

23. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende maatregelen (Wet versterking regie volkshuisvesting)

24. Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (Kamerstuk 36512), ontwerpbesluit en conceptregeling

25. Rli-advies 'Goed gefundeerd'

26. Stand van zaken renovatie Binnenhof

27. Recente brand in Valencia en acties na Grenfellbrand

28. Verbetering kwaliteitsborging energielabel

29. Uitkomst EPBD onderhandelingen

30. Afschrift brieven aan het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland over de woningbouwopgave in Zuid-Holland

31. Advies commissie voor de Rijksuitgaven inzake behandeling verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023 en vaststelling inbrengtermijnen voor verantwoordingsstukken over 2023 en de Voorjaarsnota 2024

32. Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2024 en deelname commissieleden

33. Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

34. Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

35. Overzicht geplande activiteiten met BiZa als volgcommissie (ter informatie)

36. Debatten en dertigledendebatten