21
mrt

Procedurevergadering

donderdag 21 maart 2024


1. Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 21-3-2024

2. Brievenlijst particulieren

3. Brievenlijst organisaties

4. Uitvoering van de motie van de leden Martens-America en Keijzer over het instellen van een transparantieregister waarin omroepen de kosten van elk tv- en radioprogramma vermelden (Kamerstuk 36410-VIII-59)

5. Verzoek aan de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te reflecteren op plan van aanpak sociale veiligheid NPO en omroepen

6. Voorhang ontwerpregeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO 2024

7. Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##)

8. Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, bèta, gamma en (technisch-)medische wetenschap (Kamerstuk 36200-VIII-75) (Kamerstuk 31288-1087)

9. Verslag van een schriftelijk overleg over een afschrift van het antwoord op de brief OV-NL en DOVA met betrekking tot de vergoeding voor de studentenreisvoorziening (Kamerstuk 24724-215)

10. Voortijdig schoolverlaters 2022/2023

11. Reactie op verzoek commissie over de brieven van de Visiegroep Buurtalen inzake sectorplannen en buurtalenonderwijs en over de uitvoering van de motie van het lid Krul c.s. over de middelen uit het sectorplan inzetten voor het versterken van de samenwerking bij de taalopleidingen aan de universiteiten (Kamerstuk 31288-1045)

12. Kabinetsreactie onderzoek naar controleproces uitwonendenbeurs

13. Voortgang aanpak kennisveiligheid in hoger onderwijs en wetenschap

14. Reactie op de evaluatie van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de periode 2019-2022

15. Inspectierapport over sociale veiligheid aan de TU Delft

16. Reactie op het amendement van de leden Beckerman en Stultiens over een extra evaluatiemoment na 2 jaar (Kamerstuk 36136-19) en het gewijzigd amendement van het lid Hertzberger over het behouden van de propedeutische fase voor voltijdopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (Kamerstuk 36136-20)

17. Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024

18. Schooladvisering, doorstroomtoetsen en overgang po-vo 2024

19. Conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid

20. Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

21. Eindrapport eisen aan onderwijshuisvesting

22. Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs (Kamerstuk 31293-707)

23. Landelijk Rapport Lokale Educatieve Agenda voor en vroegschoolse educatie

24. Gecorrigeerde versie monitor Sterk Techniekonderwijs

25. Reactie op het verzoek gedaan tijdens de stemmingen van 23 januari 2024 door van het lid Stoffer over het uitvoeren van de motie van de leden Stoffer en Krul (Kamerstuk 36410-VIII-99) over het toezicht op informeel onderwijs enkel en alleen richten op broedplaatsen van radicalisering en strijdigheid met de democratische rechtsorde

26. Reactie op verzoek commissie over de brief over de opheffing van de Van Brienenoordschool in Rotterdam

27. Reactie op brieven over Persoonlijk voortgezet onderwijs (Pvo)

28. Lijst van vragen en antwoorden over de openbaarmaking en consequenties uitkomsten herstelonderzoek Pvo (Kamerstuk 31289-566)

29. Vervolgstappen Stichting Islamitische Scholen Amsterdam (ISA)

30. Akkoord over definitieve tekst Europese verordening mediavrijheid

31. Fiche: Raadsaanbeveling verbeteren onderzoeksveiligheid

32. Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar inhuur docenten in het voortgezet onderwijs

33. Advies commissie voor de Rijksuitgaven inzake behandeling verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

34. Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

35. Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

36. Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

37. Dossiers (ter informatie)

38. Debatten, dertigledendebatten en tweeminutendebatten op OCW-terrein