26
mrt

Procedures en brieven SZW

dinsdag 26 maart 2024


1. Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 26 maart 2024.

2. Brievenlijst particulieren

3. Brievenlijst organisaties

4. Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)

5. Bijstelling van de koopkrachtcijfers 2024 voor een aantal voorbeeldhuishoudens met huurtoeslag

6. Rapportage SamenSpraak fase 1

7. Beleidsreactie invoeringstoets kinderopvangtoeslag bij permanente Wlz-indicatie

8. Toelichting voorstel aanvullende verhoging huurtoeslag

9. Actualiteiten inburgering

10. Voortgang arbeidsgerelateerde zorg

11. Kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

12. Nazending Aanvulling beleidsreactie invoeringstoets kinderopvangtoeslag bij permanente Wlz-indicatie

13. Onderzoek ervaren discriminatie Nederlanders met een Aziatische herkomst

14. Stand van zaken persoonsgegevenstraject en AP-onderzoek

15. Advies Landsadvocaat over de tijdelijkheid van uitzenden

16. Verzamelbrief kwaliteit en veiligheid kinderopvang

17. Herstelactie sancties en terugvorderactie Abonnementenservice AW UWV

18. Voortgang reductie werknemers zonder pensioenopbouw

19. Tweede voortgangsrapportage Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

20. Tweede tijdvak subsidieregeling financiële educatie

21. Sluiting Tijdelijk Noodfonds Energie

22. Reactie op verzoek commissie op brief stadsbank Oost over het eerder verwijderen van registraties van minnelijke schuldregelingen

23. Voortgang programma Simpel Switchen in de Participatieketen

24. Antwoorden op vragen commissie over de EU-Talentenpool en detacheringen in het kader van de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024 (Kamerstuk 21501-31-739)

25. Toestemming voor deelname aan een technische briefing armoedebeleid en schuldhulpverlening

26. Brief van de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de behandeling van de verantwoordingsstukken over 2023 en de Voorjaarsnota 2024

27. Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 op 27 mei 2024 en verzoek om deelname door leden van de vaste commissie voor SZW

28. Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven inzake behandeling van de overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023

29. Overzicht wetgeving en plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 21 maart 2024 )

30. Geplande activiteiten t/m Zomerreces 2024 (5 juli t/m 2 september 2024)

31. Ongeplande commissiedebatten

32. Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan de voorbereidingsgroep werkbezoek Europese instellingen in Brussel

33. Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan werkbezoek aan gemeente Den Haag m.b.t. arbeidsmigratie op vrijdag 19 april 2024

34. Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan gesprek SER over het advies 'Balans in maatschappelijk verlof' op donderdag 28 maart 2024