26
mrt

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 26 maart 2024


1. Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden

2. Brievenlijst particulieren

3. Brievenlijst organisaties

4. Verzoek Ambassade van Zweden, namens Zweedse delegatie, om gesprek m.b.t. energie d.d. 2-4 september 2024

5. Aanbod SER voor toelichting op briefadvies 'Verduurzaming maakindustrie'

6. Verzoek om een gesprek over het onderzoeksrapport 'De maatschappelijke bijdrage van familiebedrijven in beeld' van SEO Economisch Onderzoek, namens FBNed en Stichting Familie Onderneming

7. Voorstel van wet van het lid Erkens houdende regels over het vergroten van de energieonafhankelijkheid (Wet energieonafhankelijkheid)

8. Evaluatierapport en verlenging vervaltermijn subsidiemodule Venture Challenge

9. Commerciële Radio: Kennisgeving ontwerpbekendmakingsbesluit veiling commerciële lokale radiovergunningen

10. Aanvullende advisering over 13 projecten Nationaal Groeifonds uit eerste, tweede en derde indieningsronde (inclusief reactie kabinet)

11. Voortgang maatwerkafspraken maart 2024

12. Evaluatie van de taakgerichte financiering van NEN

13. Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de nadeelcompensatie ten gevolge van de productiebeperking voor kolencentrales in 2022

14. Onderzoek nationaal emissieplafond voor ESR-sectoren

15. Uitstel openstelling SCE 2024

16. Leveringszekerheid van elektriciteit

17. Kabinetsreactie op de open brief Triodos Bank en meerdere organisaties inzake een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen

18. Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de Energiewet

19. Reactie op het Berenschot-rapport 'De energierekening in 2023 en 2035 vergeleken' van Essent

20. Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Kröger en Thijssen over er naar streven dat per 2025 alle openbare verlichting en verlichting van Rijksgebouwen bestaat uit ledverlichting (Kamerstuk 36410-XIII-78)

21. Reactie op verzoek commissie inzake de aangenomen motie door gemeenteraad Terneuzen met betrekking tot locatie transformatorstation

22. Toestemming voor deelname aan een technische briefing over het nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

23. Evaluatie regeling rechtsbijstand Groningen

24. Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake aardwarmte

25. Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM)

26. Reactie op verzoek commissie over een openbare technische briefing inzake arbitrageprocedure door Shell en ExxonMobil

27. Advies Auditcommissies Gas- en Zoutwinning onder de Waddenzee monitoringsjaar 2022

28. Toestemming voor deelname aan een technische briefing over het rapport ‘Onderzoek Samenhang Energietransitie en Stikstof in de industrie’ (OSES)

29. Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 8-9 februari en 14-15 februari 2024

30. Verslag Energieraad 4 maart 2024

31. Mandaat rapporteurs Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

32. Advies commissie voor de Rijksuitgaven inzake behandeling verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

33. Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2024 en deelname commissieleden

34. Notitie Agenda wetgevingsoverleggen Energiewet

35. Appreciatie gewijzigde amendementen bij het wetsvoorstel in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld (Kamerstuk 36441)

36. Appreciatie van de motie over het advies van de Commissie Verschillen omarmen en hier in de Voorjaarsnota financiële ruimte voor maken (Kamerstuk 36441-28)

37. Appreciatie van de gewijzigde motie van de leden Bushoff en Beckerman over het advies van de Commissie Verschillen omarmen en hier in de Voorjaarsnota financiële ruimte voor maken ( t.v.v. Kamerstuk 36441-28)

38. Appreciatie van de gewijzigde amendementen met Kamerstuk 36441, nrs. 38 en 39 bij wetsvoorstel in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld

39. Reactie op verzoek commissie over de tijdslijn van de kabinetsreactie op het advies van de Wetenschappelijke Klimaatraad (Wkr) ten behoeve van het Klimaatplan 2025-2035 en de tijdslijn van het Klimaatplan 2025-2035

40. Fiche: Mededeling EU-strategie industrieel koolstofbeheer

41. Fiche: Mededeling EU-klimaatdoelstelling 2040

42. Tussenrapportage EU-rapporteur EU-klimaatdoel 2040