29
feb

Procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

donderdag 29 februari 2024


1. Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

2. Brievenlijst particulieren

3. Brievenlijst organisaties

4. Uitnodiging Provincie Zeeland en gemeente Borsele voor werkbezoek aan Zeeland m.b.t. kernenergie d.d. 3 juni 2024

5. Uitnodiging VNCI en meerdere organisaties voor werkbezoek aan industrie- en havengebied Rotterdam d.d. 22 maart 2024

6. Aanbod technische briefing door de Commissie Mijnbouwschade

7. Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

8. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie)

9. Reactie op verzoek commissie over de brief van Streetwise en andere organisaties met betrekking tot het project ‘Smart Streetwise’

10. Reactie op verzoek commissie over toezending van de brief over de uitvoering van de motie van de leden Bikker en Omtzigt over een adviescommissie instellen die als taak heeft te adviseren welke strategie moet worden gevoerd om de toenemende rol van private equity in sectoren fors terug te dringen (Kamerstuk 36410-30)

11. Uitvoerbare variant winstcriterium in toekomstige crisisnoodsteunregelingen

12. Departementaal Financieel Overzicht EZK

13. Maatwerkfinanciering CO2-reductie verduurzaming industrie

14. Rapport evaluatie subsidierelatie ECP

15. Uitwerking passage coalitieakkoord over het beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk

16. Nieuwe governance Nationaal Metrologisch Instituut VSL

17. Stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales

18. Resultaten COP28

19. Werkprogramma 2023-2024 Wetenschappelijke Klimaatraad

20. Aanpassingen bijmengverplichting groen gas

21. Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)

22. Rapport ‘Financiële gevolgen faillissementen energieleveranciers’

23. Appreciatie onderzoeksrapport lustenverdeling mijnbouw

24. Uitstel toezending van de appreciatie van het eindadvies van de commissie Verschillen en de daarmee nauw samenhangende uitwerking van maatregel 29 (verduurzaming) uit Nij Begun

25. Raming GTS gasjaar 2024-2025

26. Start arbitrage procedure door Shell en ExxonMobil tegen de Staat der Nederlanden

27. Jaarplan 2024 van het Staatstoezicht op de Mijnen

28. Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda informele Toerismeraad van 20 februari 2024 (Kamerstuk 21501-30-593)

29. Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen februari 2024 (Kamerstuk 21501-30-592)

30. EU-voorstel: Mededeling over een EU-klimaatdoelstelling voor 2040 (COM (2024) 63) (Engelstalige versie)

31. Behandelvoorstel EU-rapporteur inzake prioritair EU-voorstel “Mededeling over een EU-klimaatdoelstelling voor 2040” (COM(2024)63)

32. Voorstel van de leden van de voorbereidingsgroep Mijnbouw/Groningen inzake planning debatten en commissieactiviteiten

33. Voorstel van het lid Kröger voor periodieke rapportage netcongestie

34. Geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024

35. Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024

36. Verslag van de Energieraad van 19 december 2023

37. Geannoteerde Agenda informele Toerismeraad van 20 februari 2024

38. Jaarverslag 2023 NFIA / Invest in Holland netwerk

39. Verduurzamingsplicht koppeling TEK

40. Reactie op verzoek commissie inzake gevolgen voor begroting n.a.v. besluiten Nationaal Groeifonds en Transitiefonds