21
mei

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 21 mei 2024


1. Voorstel EU-rapporteur Klimaatdoel 2040 voor een technische briefing over het Draghi-rapport

2. Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

3. Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

4. Reactie op het advies Wetenschappelijke Klimaatraad 'Met iedereen de transities in’

5. Evaluaties Nationaal Programma Groningen

6. Reactie op de gewijzigde motie van de leden Grinwis en Flach over bezien of het grensbedrag voor werkzaamheden die het CBS kan uitvoeren voor derden kan worden verhoogd naar € 33.000 (t.v.v. 32637-611)

7. Aanbod PBL voor technische briefing over rapport 'Trajectverkenning klimaatneutraal 2050'

8. Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023

9. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie)

10. Uitnodiging werkbezoek Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

11. Reactie op verzoek commissie over stikstof, regionale projecten en MIEK

12. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Nationaal Groeifonds

13. Mandaat voor onderhandelingen maatwerkafspraken Tata Steel Nederland B.V.

14. Onderzoeksresultaten kwalitatieve en kwantitatieve tekorten cybersecurity professionals

15. Verslag informele Energieraad van 15 en 16 april 2024

16. Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie Witboek over opties voor het vergroten van de steun voor onderzoek en ontwikkeling waarbij technologieën met een potentieel voor tweeërlei (dual-use) gebruik betrokken zijn (Kamerstuk 22112-3910)

17. Verzoek Nederlandse Brouwers voor aanbieding petitie op locatie buiten de Kamer op 22 of 23 mei 2024

18. Diplomatieke conferentie verdrag genetische bronnen en IE

19. Nationaal Hervormingsprogramma 2024

20. Geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024

21. Jaarverslag 2023 van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

22. Reactie op de Initiatiefnota van het lid Kröger over “Energie met elkaar: Energiecoöperaties als hart van ons energiesysteem” (Kamerstuk 36532-2)

23. Kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen voor de periode januari tot en met maart 2024 op het gebied van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

24. Brievenlijst particulieren

25. Stand van zaken colportage en telemarketing

26. Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

27. Voortgang van de verduurzaming van het mkb

28. Reactie op verzoek commissie over het opiniestuk in het NRC op 7 april 2024 door de heren Beetsma en Van Wijnbergen met als titel ‘Ook miljarden aan publiek geld gaan de Tata-kwestie niet oplossen’

29. Slotwet Nationaal Groeifonds 2023

30. Uitnodiging Sociaal-Economische Raad (SER) en Stichting van de Arbeid (StvdA) voor een kennismakingsbezoek

31. Openstelling SDE++ 2024

32. Verzoek om kennismakingsgesprek MKB-Nederland

33. Update aanvullende routekaart wind op zee

34. Voorlopige toepassing van de protocollen en Verdragen van de Wereldpostunie; Riyad, 5 oktober 2023

35. Voortgang Datavisie Handelsregister

36. Voortgang Nationale Grondstoffenstrategie

37. Toekomstig stimuleringsbeleid zon-PV en windenergie op land na de SDE++

38. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

39. Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023

40. Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2023

41. Voortgang Verduurzaming Industrie

42. Gebruiksruimtebesluit Waddenzee

43. Stand van zaken Energiediplomatie en import van waterstof en reactie op de gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over gesprekken met betrouwbare partners faciliteren over langetermijncontracten met de Nederlandse energiesector voor de levering van energie (Kamerstuk 32813-1344)

44. Verzoek Maxol Betonbouw om gesprek over o.a. industrieën, infrastructuur en woningbouw

45. Aanbod technische briefing over rapport 'Lerende Evaluatie Klimaatbeleid' van PBL

46. Conceptregeling inzake de verlenging van de subsidiemodule Groeifaciliteit en Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid

47. Commerciële Radio: Kennisgeving ontwerpbekendmakingbesluit veiling vergunningen commerciële niet-landelijke radio-omroep

48. Versnelling en uitbreiding maatregelen netcongestie Flevoland, Gelderland en Utrecht (FGU)

49. Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

50. Brievenlijst organisaties

51. Toestemming voor deelname aan een technische briefing over het Programma Energiehoofdstructuur

52. Verzoek ESNL tot aanbieding rapport "De kosten en baten van batterijen in het energiesysteem" d.d. 11 juni 2024

53. Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 17 december 1994 te Lissabon tot stand gekomen Verdrag inzake het Energiehandvest