23
mei

Procedurevergadering

donderdag 23 mei 2024


1. Langetermijnagenda:
21, 22 en 23 mei 2024 (week 21)
36 454 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs)

4, 5 en 6 juni 2024 (week 23)
36 479 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs

Te agenderen (dertigleden)debatten/ interpellaties
38. Dertigledendebat over de staat van het onderwijs (Rooderkerk) (minister OCW, minister PVO)


Tweeminutendebatten:

  • Tweeminutendebat over Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten (Kamerstuk 31288-1105) met als eerste spreker het lid Martens-America (VVD).
  • Tweeminutendebat over Verslag van een schriftelijk overleg over de Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023 (Kamerstuk 36410-VIII-30), met als eerste spreker het lid Pijpelink (GroenLinks-PvdA).
  • Tweeminutendebat over Verslag van een schriftelijk overleg over Voorhang subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025 (Kamerstuk 36410-VIII-109), met als eerste spreker het lid Soepboer (NSC).
  • Tweeminutendebat Emancipatie (3 april 2024), met als eerste spreker het lid Rooderkerk (D66). 
  • Tweeminutendebat CD Media (11 april 2024) met als eerste spreker het lid Martens-America (VVD). 
  • Tweeminutendebat CD mbo (16 april 2024) met als eerste spreker het lid Soepboer (NSC).
  • Tweeminutendebat Veiligheid op scholen (15 mei 2024) met als eerste spreker het lid De Kort (VVD).
     

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  • 34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

2. Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2024

3. Reactie op de moties en amendementen ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 en 18 januari 2024

4. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

5. Werkwijze kansrijk opleiden binnen SBB

6. Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

7. Publicatie Focus op inhuur van docenten

8. Herijking sturing funderend onderwijs

9. Westerveld

10. Afschrift brief Kinderombudsman aan minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs m.b.t. zorgen om blijvende problematiek van thuiszitters

11. Rapportage burgerbrieven 2023 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

12. Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 23-5-2024

13. Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

14. Geannoteerde agenda Europese Jeugdraad 13 mei 2024 en verslag Jeugdraad 23 november 2023

15. Reactie op verzoek commissie om toestemming voor gesprek over de Staat van het Onderwijs en om het verzoek om rondetafelgesprek thuiszitters en thuisonderwijs

16.

17. Reactie op de motie van de leden Krul en Peters over een plan voor het tegengaan van studieschulden (Kamerstuk 31288-1085)

18. Stand van zaken rond de Verklaring Omtrent het Gedrag in het primair en voortgezet onderwijs

19. Aanbieding rapport 'NWO-programma's voor vrij onderzoek' van Rathenau Instituut

20. Vijfde tussenadvies van de wetenschappelijke Curriculumcommissie

21. Verslag van een schriftelijk overleg over voorkomen van niet-medisch noodzakelijke non-consensuele behandelingen intersekse kinderen (Kamerstuk 30420-384)

22. Verslag van een schriftelijk overleg over het Vierlandenoverleg OCW (Kamerstuk 36410-IV-48)

23. Vierde voortgangsbrief ICT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

24. Aanbieding advies 'Een duidelijke positie voor schoolbesturen' van Onderwijsraad

25.

26. Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het BIT-advies vervolgonderzoek project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging d.d. 25 september 2023 (Kamerstuk 26643-1074)

27. Informatie Onderwijsraad t.b.v. jaarlijkse gesprek d.d. 16 mei 2024

28. Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het stellen van voorschriften met betrekking tot de onderwijstaal, de mogelijkheid regie te voeren op een doelmatig onderwijsaanbod en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs (Wet internationalisering in balans)

29. Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

30. Passend onderwijs: blijven bouwen aan de basis op orde

31. Eerste afname doorstroomtoets

32. Rapport 'Naar navolgbare normen - Onderzoek naar de normbedragen in de Wet studiefinanciering BES'

33. Uitvoering van de Motie van het lid Van der Laan over een verkenning naar een markering van bewerkte advertenties (Kamerstuk 36200-VIII-154)

34. Signalen van mogelijke misstanden met diploma’s in de zorg

35. Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

36. Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op de motie van de leden Paternotte en Stoffer over het verleggen van de focus naar bewezen effectief leesonderwijs met kennisrijke teksten (Kamerstuk 31293-719 )

37. Jaarverslag van het College voor Toetsen en Examens 2023

38. Brievenlijst organisaties

39. Geannoteerde agenda formele OJCS-Raad 13 en 14 mei 2024, Informeel werkdiner van Europese Cultuurministers, 13 mei 2024

40. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

41. Aanwijzing wegens wanbeheer Stichting Leren in de Tussenruimte

42. Stages in het mbo, hbo en wo

43. Brievenlijst particulieren

44. Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda formele OJCS-Raad 13 en 14 mei 2024 en het Informeel werkdiner van Europese Cultuurministers 13 mei 2024 (Kamerstuk 21501-34-418)

45. Uitvoering van de motie van het lid De Kort c.s. over vaart maken met het wetsvoorstel en twee nieuwe pabo-opleidingen inrichten die opleiden tot gespecialiseerde lesbevoegdheden (Kamerstuk 27923-473) en van de gewijzigde motie van het lid Soepboer over naast de gehanteerde klokurennorm ook een maximumlesurennorm van 24 lesuren per week opnemen in de cao van het voortgezet onderwijs (Kamerstuk 27923-483)

46. Commentaar Kinderombudsman t.b.v. commissiedebat Veiligheid op scholen d.d. 15 mei 2024

47. Reactie op de vraag van het lid Stultiens, gedaan tijdens het notaoverleg van 15 april 2024, inzake financiering ontheemden uit Oekraïne

48.

49. Geannoteerde Agenda Sportraad van 14 mei 2024

50. Wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 en enige andere onderwijswetten in verband met de landelijke borging van de uitvoering van ondersteuning van scholen en instellingen bij het onderwijs aan zieke leerlingen (Wet onderwijsondersteuning zieke leerlingen)

51.

52. Brief houdende intrekking van Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

53. Verslag van de informele bijeenkomst van onderwijsministers van 29 februari en 1 maart 2024

54. Planning behandeling wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (Kamerstuk 36454)

55. Voorhang conceptregeling ‘Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5 inclusief aanpak zij-instroom PO G5’

56. Aanbieding rapport 'Kennis van de toekomst' van Rathenau Instituut

57. Indiening voorstel Wet internationalisering in balans: uitvoering moties en aanverwante ontwikkelingen

58. Verslag van een schriftelijk overleg over de Landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 funderend onderwijs en onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 29240-133)

59. Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door een nieuwe Archiefwet (Archiefwet 20..)

60. Kabinetsreactie op het onderzoeksrapport en factsheet ‘Mentale gezondheid van jongeren en studenten in Nederland’

61. Fiche: Pakket Gemeenschappelijke Europese Graad