29
mei

Procedures en brieven

woensdag 29 mei 2024


1. Brief van de leden Timmermans en Bikker inzake overname van de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond

2. Verzoek kabinetsreactie op NRC-artikel over Rwandese ambassade in Den Haag intimideert en bedreigt critici van regime-Kagame in nederland

3. Reactie op verzoek commissie over de evaluatie Beleidskeuzes Uitgelegd

4. Artikel 25bis Ethiopië

5. Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties en het Wetboek van Strafrecht ter herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende het Europees aanhoudingsbevel, van onderdelen van het kaderbesluit 2008/913/JBZ betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat, van onderdelen van de richtlijn (EU) 2013/48 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en van onderdelen van de richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (Wet herimplementatie Europees strafrecht)

6. Actieplan Samen tegen mensenhandel

7. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

8. Verzamelbrief opvang

9. Wetgevingsplanning JenV Q2 2024

10. Prejudiciële vragen Afdeling inzake derdelanders uit Oekraïne

11. Reactie op de motie van het lid El Abassi over de hoogte van verkeersboetes met 4,3% verlagen en niet meer gebruiken om gaten in de begroting te dekken (Kamerstuk 29398-1094)

12. Fenomeenanalyse 'memes, een online wapen van extreem rechts'

13. Diverse onderwerpen migratiebeleid internationaal

14. Overbrenging uit Syrië naar Nederland van twee van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigsters met hun twee kinderen

15. Reactie op verzoek commissie over voortgang op uitvoering moties lid Ellian (Kamerstuk 24587-883 en 36200-VI-50)

16. Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over illegale content en producten op Telegram

17. Toezeggingen m.b.t. Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

18. Brievenlijst particulieren

19. Reactie op verzoek commissie over een tbs-gestelde op TikTok

20. Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024

21. Woo-verzoek over de vuurwerkramp Enschede d.d. 13 mei 2000 en de vuurwerkramp Culemborg d.d. 14 februari 1991

22. Nadere duiding cijfermatige incidentenrapportage 2022

23. Jaarverslagen Landelijk Bureau Bibob 2023 en Kwaliteitscommissie Bibob 2023

24. Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Juridische beroepen van 10 april 2024, over toezicht advocatuur

25. Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

26. Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

27. Beleidsregel financiële nood als gevolg van de wateroverlast in juli 2021

28. Stand van zaken over maatregelen inzake capaciteit van personeelstekort

29. Nationale extremismestrategie

30. Online aangejaagde openbare-ordeverstoringen

31. Landenbeleid Syrië

32. Stand van zaken procesbeschikbaarheidslocatie (PBL)

33. Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

34. Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Helder over een maximumstraf van 12 jaar bij strafverzwarende omstandigheden (Kamerstuk 36280-15)

35. Uitvoering van de motie van de leden Bikker en Mutluer over het wettelijk verankeren van het non-punishmentbeginsel (Kamerstuk 28638-229) en van de motie van de leden Veltman en Bikker over bevorderen dat in het wetsvoorstel modernisering 273f wordt bewerkstelligd dat het delict mensenhandel wordt opgenomen in artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering (Kamerstuk 28638-241)

36. Informatie onderzoek experiment gesloten coffeeshopketen

37. Rapport ‘De regenboog kleuren; evaluatie van het Actieplan Veiligheid LHBTI 2019-2022’

38. Pilotregeling essentieel startup personeel naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van de pilot

39. Aanpak van antisemitisme en extra maatregelen

40. Jaarbericht 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid

41. Terugkeersamenwerking Algerije

42. Lange-termijnonderzoeksagenda PMJ: aanbieding onderzoeksrapport “Voorspellen voor de justitiële ketens”

43. Standen van de Uitvoering 2023

44. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van mensenhandel en de introductie van de zelfstandige strafbaarstelling van ernstige benadeling en van voordeeltrekking (Wet modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel)

45. Reactie op de motie van het lid Van Baarle over onderzoeken hoe religieuze gemeenschappen het systeem van bewaken en beveiligen ervaren ten behoeve van de veiligheid van hun religieuze instellingen (Kamerstuk 30950-385)

46. Verzamelbrief justitiële jeugd

47. Beleidsreactie op het rapport ‘Kinderen en ouders met recht goed beschermd’ van de Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

48. Stand van zaken uitvoering motie van de leden Van Vroonhoven en Diederik van Dijk over het wetsvoorstel Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte binnen een maand intrekken (Kamerstuk 33836-91)

49. Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing

50. Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

51. Uitstel beantwoording vragen van de leden Vondeling en Brekelmans, gesteld tijdens het plenair debat over Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken, over hoe vaak in de praktijk dwangsommen voor te laat beslissen worden teruggevorderd ten behoeve van opvang

52. Lijst met EU-voorstellen d.d. 16 mei 2024

53. Uitvoeringsovereenkomst betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning in het kader van de opdrachten in toepassing van de vreemdelingenwetgevingen op het grondgebied van de Benelux-landen; Brussel 28 september 2023

54. Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

55. Reactie op verzoek commissie over een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tussen Canada en de Europese Unie inzake de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) COM (2024) 95

56. Brievenlijst organisaties

57. Ontwikkeling rond de internetmonitoring bij de NCTV

58. Financiering Rechtspraak