23
mei

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

donderdag 23 mei 2024


1. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

2. Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

3. Verzoek bij de commissie-regeling van werkzaamheden op 23 mei 2024

4. Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

5. Jaarverslag Staten-Generaal 2023

6. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

7. Wijziging van de Kieswet in verband met het stellen van regels ten behoeve van het houden van een verkiezing ten tijde van een epidemie (Epidemieafdeling Kieswet)

8. Voortgangsbrief regie op de ruimtelijke ordening

9. Versterking van de kandidaatstellingsprocedure

10. Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
Commissiedebat Financiën decentrale overheden 
Commissiedebat Functioneren Rijksdienst (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat Identiteitsgegevens
Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
Commissiedebat Klokkenluiders
Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland 
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Commissiedebat Slavernijverleden
Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Commissiedebat Wet open overheid
Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)
Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)

11. Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond in verband met het aanwijzen van drinkwaterbedrijven als bronhouders en enkele andere wijzigingen

12. Slotwet Gemeentefonds 2023

13. Uitkomsten eerste deel zesde tranche Woningbouwimpuls

14. Openbaar jaarverslag 2023 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)

15. Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023

16. Voortgangsbrief studentenhuisvesting

17. Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

18. Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2023

19. Aanbod Staatscommissie rechtsstaat voor toelichting op adviesrapport

20. Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023

21. Invoering van regels met betrekking tot het loopbaanvervolg van bewindspersonen, alsmede een tweetal wijzigingen van de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (Wet regels vervolgfuncties bewindspersonen)

22. do 23-05-2024 17.00 - 21.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
wo 29-05-2024 17.30 - 21.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
do 13-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
do 13-06-2024 14.30 - 18.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Besluit: De commissie besluit het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving zo mogelijk voor het zomerreces opnieuw in te plannen.

23. Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

24. Standen van de Uitvoering 2022

25. Vervolgaanpak vakantieparken

26. Masterplannen kantoorhuisvesting 2024-2028

27. Uitstel toezending onderzoek naar het effect van het gebruik van risicoselectie en aselecte steekproeven

28. Slotwet Provinciefonds 2023

29. Jaarverslag van de Koning 2023

30. Kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de periode van januari-maart 2024

31. Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over risicoprofielen in het handhavingsbeleid

32. Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

33. Reactie op de aangenomen moties van het lid Beckerman ingediend bij het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) (Kamerstuk 36387)

34. 28, 29 en 30 mei 2024 (week 22)
- Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD 16/4)
- Tweeminutendebat Verkiezingen (CD 18/4)
- 36 346 (Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)) (voortzetting)

10, 11 en 12 september 2024 (week 37)
- 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten
8. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (Marijnissen) (Minister-president)
15. Debat over het demonstratierecht in Nederland (Teunissen) (minister BZK, minister J&V)

Te agenderen dertigledendebatten
6. Dertigledendebat over het bericht dat een op de tien rijksambtenaren racisme op de werkvloer ervaart (Van Baarle) (minister en staatssecretaris BZK)
7. Dertigledendebat over de toepassing van ras en etniciteit in risicoprofielen (Bamenga) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
 

35. Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

36. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen hoofdzakelijk op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Verzamelwet BZK 20XX)

37. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende maatregelen (Wet versterking regie volkshuisvesting)

38. Brief van het Presidium over uitvoering van de motie van het lid Timmermans c.s. over onderzoeken hoe de Kamer de interne regelgeving en het toezicht op Kamerleden en Kamerfracties kan versterken (Kamerstuk 30821-209)

39. Voortgang implementatie Omgevingswet eerste kwartaal 2024

40. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Staten-Generaal

41. do 23-05-2024 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over risicoprofilering in het handhavingsbeleid
do 30-05-2024 11.00 - 11.45 Gesprek RvS en Commissie BiZa inzake jaarverslag 2023 en benoemingenbeleid
do 13-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
ma 17-06-2024 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
wo 19-06-2024 14.00 - 15.30 Werkbezoek aan de Nationale ombudsman
do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
di 25-06-2024 16.30 - 20.30 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Besluit: Het commissiedebat IVD-aangelegenheden wordt zo mogelijk verplaatst naar 12 juni 2024.

42. Uitstel beantwoording vragen commissie over het Fiche: Voorstel mechanisme belemmeringen grensregio (Kamerstuk 22112-3886)

43. Nationaal sloop- en renovatiestatuut

44. Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

45. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Gemeentefonds

46. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Koning

47. Opzet evaluatie experiment met een nieuw stembiljet bij de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024

48. ACOI advies ‘Geen afgesloten hoofdstuk’

49. Verzamelbrief demonstratierecht

50. Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023

51. Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023

52. Derde tranche Volkshuisvestingsfonds

53. Jaarlijkse huurverhoging voor gereguleerde huurcontracten

54. Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2023

55. Bezwaarprocedure subsidiebesluit BIJ1 2021

56. Reactie op verzoek commissie om nadere beschouwing toezicht CTIVD

57. Wijziging van de Kieswet, houdende regels over taken van de Kiesraad met het oog op de bevordering van de kwaliteit van de uitvoering van het verkiezingsproces (Wet kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces)

58. Reactie op notitie D'HERO over herstelbetalingen slavernijverleden

59. Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2023

60. Regels over onafhankelijke bijstand en individuele oordeelsvorming bij discriminatie en tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enige andere wetten in verband met de invoering van regels inzake gelijke behandeling in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet bescherming tegen discriminatie op de BES)

61. Rapporten discriminatiecijfers 2023

62. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

63. Commissiedebat Bouwregelgeving
Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector

Besluit: De commissie besluit het tot nader order uitgestelde commissiedebat Ruimtelijke Ordening te plannen na het zomerreces.
Besluit: De commissie besluit een rondetafelgesprek over Ruimtelijke Ordening te organiseren. De leden Madlener (PVV), Meulenkamp (VVD) en Welzijn (NSC) vormen de voorbereidingsgroep.

64. Vervolgtraject excuses slavernijverleden

65. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

66. Beleidsvoorstellen uit de Voorjaarsnota eerste suppletoire begroting 2024 met CW 3.1. kaders

67. Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 7 mei 2024 (Kamerstuk 21501-31-747)

68. Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023

69. Afschrift van de brief van de minister-president aan Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje over haar inkomen en onkostenvergoeding

70. Aanpak spreiding van rijksdiensten en rijkswerkgelegenheid

71. Geen activiteiten.

72. Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

73. Jaarverslag 2023 en het advies Wat kan ik voor u doen? van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI)

74. wo 19-06-2024 14.00 - 18.00 Commissiedebat Ruimte voor Defensie (DEF)

75. Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken nieuwe verdeling provinciefonds (Kamerstuk 36410-C-5)

76. Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

77. Voortgangsrapportage Regio Deals 2023

78. Jaarverslag Gemeentefonds 2023

79. Jaarverslag Provinciefonds 2023

80. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

81. do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term «hetero- of homoseksuele gerichtheid» door «seksuele gerichtheid» en explicitering in het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken (TK 36510)
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Staten-Generaal 2023 
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet van de Koning 2023
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Provinciefonds 2023
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Gemeentefonds 2023 
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Provinciefonds 2023 
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Provinciefonds 
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023 
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag van de Koning 2023 
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad  
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023 
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Staten-Generaal 
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Koning
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Gemeentefonds  
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023 
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Staten-Generaal 2023 

 

82. 28, 29 en 30 mei 2024 (week 22)
- 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))

Te agenderen debatten
20. Debat over funderingsschade aan woningen (Paternotte) (minister BZK)

Te agenderen dertigledendebatten
14. Dertigledendebat over een kritisch rapport van de speciale VN-rapporteur voor huisvesting (Welzijn) (minister BZK)
28. Dertigledendebat over de hoge grondprijzen als gevolg van de handel in bouwgrond (De Hoop) (minister BZK)

83. Voorhang ontwerpbesluit Verzamelbesluit Besluit bouwwerken leefomgeving 2024

84. Adviesrapport Pro Facto 'Juridische vooronderzoek naar enkele toezichts- en handhavingsbepalingen uit de Wet bescherming klokkenluider'

85. Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

86. 11de voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

87. Slotwet van de Koning 2023

88. Reactie op de motie van het lid Kröger over het rijksvastgoed zo snel mogelijk laten voldoen aan de label C-plicht (Kamerstuk 29023-503)

89. Woo-verzoek over term 'moeder' in Verzamelwet

90. Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

91. Slotwet Staten-Generaal 2023

92. Brievenlijst organisaties

93. Reactie op de motie van de leden Van der Plas en Diederik van Dijk over op 7 oktober 2024 de Israëlische vlag hijsen op alle overheidsgebouwen en dit ook communiceren naar decentrale overheden (Kamerstuk 30950-371)

94. Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2023

95. Verzoek bij de commissie-regeling van werkzaamheden op 23 mei 2024

96. Brievenlijst particulieren

97. Verslag van een schriftelijk overleg over de Ontwerpregeling evacués uit het Midden-Oosten (Kamerstuk 23432-514)

98. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Provinciefonds

99. Wetenschapstoets Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term «hetero- of homoseksuele gerichtheid» door «seksuele gerichtheid» en explicitering in het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken (36510)

100. Uitkomsten Platform hypotheken 2023

101. Voortgang Programma Weerbaar Bestuur en Zicht op Ondermijning

102. Reactie op verzoek commissie om toestemming technische briefing Regio Deals 24 april 2024

103. Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496)