3
jul

Onderzoeks- en wetenschapsbeleid

woensdag 3 juli 2024


1. Inspectierapport over sociale veiligheid aan de TU Delft

2. Uitvoering van de motie van het lid Teunissen c.s. over een jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het BPRC oormerken voor proefdiervrij onderzoek (Kamerstuk 36410-VIII-96)

3. Reactie op de evaluatie van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de periode 2019-2022

4. Jaarverslag 2022 van het Rathenau Instituut

5. Fiche: Raadsaanbeveling verbeteren onderzoeksveiligheid

6. Reactie op verzoek commissie over het onderzoek 'Drijfveren van onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs en onderzoek'

7. Beleidsreactie op het KNAW-advies ‘Waarde van Wetenschap’

8. Reactie op verzoek commissie over de publicatie van het rapport “State of play of academic freedom in the EU Member States”

9. Voortgang aanpak kennisveiligheid in hoger onderwijs en wetenschap

10. Actualisatie Nationale Wetenschapsagenda

11. Erkennen & Waarderen en de internationale praktijk bij wetenschapsfinanciers

12. Publicatie "Feiten en Cijfers: R&D-investeringen naar wetenschapsgebied" van Rathenau Instituut

13. Evaluatierapport Rathenau Instituut 2017-2022

14. Adviesrapport 'Investeren in de basis' van de commissie starters- en stimuleringsbeurzen

15. Uitvoering motie van het lid van der Woude c.s. over zelfcensuur in wetenschap en hoger onderwijs (Kamerstuk 35925-VIII-40)

16. Reactie op de motie van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over initiatief nemen om landelijke afspraken te maken over hoe om te gaan met top-upbeurzen (Kamerstuk 31288-977)

17. Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2020

18. Overleg met rectoren universiteiten over wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid

19. Eindrapport van het pilotonderzoek “stimulering transparant proefdieronderzoek”

20. Stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid

21. Voortgang Einstein Telescope

22. Stand van zaken transparantie over financiering leerstoelen en nevenwerkzaamheden hoogleraren

23. Reactie op verzoek commissie inzake fictieve verloning van aanvullende beurzen

24. Reactie op het rapport 'Investeren in de basis' van de adviescommissiestarters- en stimuleringsbeurzen

25. Uitstel oplevering adviezen van Adviescommissie starters- en stimuleringsbeurzen

26. Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘PNN Monitor International Scholarship PhD Candidates’ van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN)

27. Evaluatierapport 2022 'Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA'

28. Arbo in Bedrijf Special: onderzoeksrapport psychosociale arbeidsbelasting universiteiten