20
jun

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (geannuleerd)

donderdag 20 juni 2024


1. 3, 4 en 5 september 2024 (week 36)
- 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))

Te agenderen debatten
geen

Te agenderen dertigledendebatten
10. Dertigledendebat over een kritisch rapport van de speciale VN-rapporteur voor huisvesting (Welzijn) (minister BZK) (vervaldatum: 03-09-2024, 1e verlenging)
24. Dertigledendebat over de hoge grondprijzen als gevolg van de handel in bouwgrond (De Hoop) (minister BZK) (vervaldatum: 03-07-2024)
 

2. Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
Commissiedebat Financiën decentrale overheden (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat Functioneren Rijksdienst (tot nader order uitgesteld)
Gesprek Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag
Commissiedebat Identiteitsgegevens
Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
Commissiedebat Klokkenluiders
Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Commissiedebat Slavernijverleden
Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
Technische briefing Technische briefing door ACOI (in te plannen na ontvangst beleidsreactie)
Commissiedebat Verkiezingen
Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Commissiedebat Wet open overheid
Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)
Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)

3. Peilingen voorafgaand aan een verkiezing en bezorging verkiezingspost

4. Brievenlijst organisaties

5.

do 20-06-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Invoering van regels met betrekking tot het loopbaanvervolg van bewindspersonen, alsmede een tweetal wijzigingen van de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (Wet regels vervolgfuncties bewindspersonen) (TK 36549)
wo 26-06-2024 10.00 - 11.00 Technische briefing Toelichting Staatscommissie rechtsstaat op adviesrapport
do 27-06-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Kieswet, houdende regels over taken van de Kiesraad met het oog op de bevordering van de kwaliteit van de uitvoering van het verkiezingsproces (Wet kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces) (TK 36552)
wo 03-07-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Regels over onafhankelijke bijstand en individuele oordeelsvorming bij discriminatie en tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enige andere wetten in verband met de invoering van regels inzake gelijke behandeling in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet bescherming tegen discriminatie op de BES) (TK 36551)
do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
ma 02-09-2024 14.30 - 17.00 Vergadering Conferentie Vertrouwensregel
ma 09-09-2024 10.00 - 14.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing (TK 36344)
wo 11-09-2024 13.30 - 17.30 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
do 12-09-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
di 24-09-2024 16.30 - 19.30 Commissiedebat Constitutionele toetsing
do 26-09-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
do 10-10-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
wo 23-10-2024 13.30 - 17.30 Commissiedebat Hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017
do 24-10-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
do 14-11-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
do 28-11-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
do 12-12-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
do 19-12-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

6. Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 36560-VII-2)

7. Aanbieding rapport 'Als je je huis moet verlaten' van Nationale ombudsman en Kinderombudsman

8. 10, 11 en 12 september 2024 (week 37)
- 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten
6. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (Marijnissen) (Minister-president) (vervaldatum: 03-09-2024, 2e verlenging)
12. Debat over het demonstratierecht in Nederland (Teunissen) (minister BZK, minister J&V) (vervaldatum: 27-06-2024, 1e verlenging)
40. Debat over het adviesrapport van de Staatscommissie rechtsstaat (Sneller) (minister RB, minister BZK) (vervaldatum: 04-09-2024)

Te agenderen dertigledendebatten
5. Dertigledendebat over het bericht dat een op de tien rijksambtenaren racisme op de werkvloer ervaart (Van Baarle) (minister en staatssecretaris BZK) (vervaldatum: 03-09-2024, 1e verlenging)
6. Dertigledendebat over de toepassing van ras en etniciteit in risicoprofielen (Bamenga) (minister BZK, staatssecretaris J&V) (vervaldatum: 03-09-2024, 1e verlenging)
46. Dertigledendebat over de financiële situatie van gemeenten (Chakor) (minister BZK) (vervaldatum: 04-09-2024)

 

9. Strategische inzet BZK-gronden voor nationale beleidsdoelen

10. Voortgang Actieagenda Sterk Bestuur

11.

do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
di 10-09-2024 16.30 - 20.30 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
do 12-09-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
wo 25-09-2024 13.00 - 13.55 Technische briefing over het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting
wo 25-09-2024 14.00 - 17.15 Rondetafelgesprek over het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting
do 26-09-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
wo 02-10-2024 13.00 - 16.30 Commissiedebat Ruimtelijke ordening
do 10-10-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
do 24-10-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
do 14-11-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
do 28-11-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
do 12-12-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
do 19-12-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

12. Beantwoording vragen commissie, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Kamerstuk 36560-III-2)

13. Voortgang hospitaverhuur

14. Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema beleidsreactie op prijsstijgingen van bouwmaterialen en energie

15. Verzoek bij de commissie-regeling van werkzaamheden op 20 juni 2024

16. Mededeling over het adviesrapport van de staatscommissie rechtsstaat “De gebroken belofte van de rechtsstaat. Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger”

17. Uitvoering motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Van der Laan over onderzoeken hoe sporters en dansers uit de jeugdselectie onder de Wet bescherming klokkenluiders of een andere passende voorziening kunnen vallen (Kamerstuk 35851-58)

18. geen

19. Verzoek bij de commissie-regeling van werkzaamheden op 20 juni 2024

20. Voortgangsbrief slavernijverleden

21. Besluit verlenging NCDR aan volgend kabinet

22. di 25-06-2024 17.00 - 19.00 Rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte (SZW)
wo 04-09-2024 13.00 - 19.00 Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur (LNV)

23. Commissiedebat Bouwregelgeving
Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid (tot nader order uitgesteld)
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023)
Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector

24. Beleidsdoorlichting Openbaar Bestuur en Democratie

25. Rapport adviescollege inzake de werking van artikel 57 van de Grondwet

26. Voortgangsrapportage betaalbaar wonen 2024

27. Verslag van een schriftelijk overleg over Stand van zaken nieuwe verdeling provinciefonds (Kamerstuk 36410-C-5)

28. Resultaten bestuurlijk overleg woningbouwafspraken Zuid- Holland