Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[0:00:00] Morgen.

[0:00:02] Ik open deze vergadering van de vaste commissie van onderwijs, cultuur en wetenschap. We zijn vanochtend voor de procedurevergadering. Ik heet leden natuurlijk van harte welkom aan iedereen die dit volgt. We beginnen direct met agendapunt een regeling van werkzaamheden. We hebben daarop drie verzoeken. Het lid van meenen verzoekt een ronde tafelgesprek omtrent leerlingenvervoer in het voortgezet. Speciaal onderwijs

[0:00:27] kan dat op steun rekenen.

[0:00:30] Steun van de vvd stemde juist steun cda aldus besloten. Ja,

[0:00:39] mogen eventuele suggesties voor gesprekspartners

[0:00:43] uhm. Het beste waarschijnlijk om dat te meten of je oké.

[0:00:52] Ja. Vanuit de griffie. De vraag wensen iemand in een voorbereidingsgroep te zitten en daar kan je dus ook even alle alle genodigden of de groslijst genodigden met elkaar bespreken en uiteindelijk komt het voorstel voor de ronde tafel altijd hier weer terug.

[0:01:10] De heren helpen.

[0:01:13] Voorzitter, ik wil heel graag een ronde tafel gesprek voeren, maar ik kan me voorstellen dat wat daar uitkomt en de antwoorden van de schriftelijke vragen dat we misschien onze commissie dan ook nog zouden besluiten om een commissiedebat over te voeren en dus ik zit even te kijken hoe moet ik dat dan nu onmogelijk aanvragen of kan het vrij snel achteraan of zou er een nieuw gat tussen zitten. Wat is dan het anders om daarin te doen.

[0:01:36] Ik begrijp uw vraag. Het enige is dat ik nog bezig is met de voorbereidingsgroep dat punt wil ik even afmaken en dan kom ik bij u bij uw vraag terecht punt. Dus dat is de heer der hoop met de eer van meenen en mevrouw paul paul weet weet te vinden en dat geldt ook voor de heer van der molen wil iedereen daar bijdragen aan kan leveren. Dus dat zijn die twee heren tweede punt van de regeling lid van der woude die verzoekt om een twee geheel wetenschapsbeleid uit te stellen tot na ontvangst van het advies objectieve wetenschap. Tevens wordt verzocht om een appel op de stukken rond kennis, veiligheid en te ontvangen voor het kerstreces staat akkoord. Ik zie knikken, aldus sloot le palais. Tot slot verzoekt om de minister van volkshuisvesting ruimtelijke ordening uit te nodigen voor het commissiedebat onderwijshuisvesting op zes oktober.

[0:02:30] Ik zie de hoofden knikken en ik zie de heer van der molen fronsen.

[0:02:36] Ja, ik zou wel graag een nadere toelichting op willen hebben omdat onderwijs huisvesting ook een hele gemeentelijke aangelegenheid is misschien de onderbouwing nog even waarom de minister van volkshuisvesting aanwezig moet zijn.

[0:02:48] Paul.

[0:02:49] Ja, dat lichte graag toe. We hadden aanvankelijk gedacht dat we de minister van binnenlandse zaken hierbij zouden uitnodigen, maar inmiddels begrepen dat met name de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening verduurzaming van de gebouwde omgeving in zijn portefeuille heeft en dat is een van de grote opdrachten ook voor scholen en schoolgebouwen. Dus het leek ons een logische combinatie. Dus ik hoop van harte dat die kan

[0:03:12] ja. Danken voor deze toelichting en dit is akkoord. Dus die zal worden uitgenodigd. Dan kom ik bij de mededelingen. Daar zijn geen agendapunten voor

[0:03:25] de komen naar de gaan we naar de brievenlijst

[0:03:29] apart document

[0:03:32] pagina één. Dat is zaak één tot en met sjaak zeven waarbij worden in ieder geval twee ter bespreking. Maar dat is onder vier verzoek van de ambassade van roemenië namens het roemeense pardon, namens een roemeense parlementaire delegatie. Om een gesprek.

[0:03:50] Wie mag ik daarover wordt gegeven? Wensen hiermee om te gaan?

[0:03:56] Mevrouw paul.

[0:04:00] Ik ik zie daartoe ging ruimte.

[0:04:03] Nee. Heer der hoop.

[0:04:07] Ik moet zeggen dat ik niet om staat te trappelen niks ten nadele van van degene die het verzoek doen. Maar ik zie ook dat het wel eerder is uitgesteld in verband met krona is het dan fatsoenlijk dat we nu dat gesprek niet meer plaats laten vinden het eerst wel de intentie was. Dat is een beetje wat ik wat ik het lastig vindt om op dat onfatsoenlijk is vanuit ons dat we niet meer doen.

[0:04:31] De heer van de mannen,

[0:04:33] Ik blijkbaar op zich wel verstandig om de delegatie te ontvangen.

[0:04:36] Wij reis als parlement natuurlijk zelf ook naar andere parlementen zijn heel fijn. We zijn altijd blij dat dat wij dan met collega parlementariërs kunnen spreken. Dus als er dan een verzoek onze kant op komt. Dan begrijp ik onze volle agenda. Maar dan wordt het wel ingewikkeld hebben laatst laatst maar volg mij enige tijd terug ook met vlaamse collega s gesproken. Dus dat kan ook met roemeense.

[0:05:00] Zin cindy.

[0:05:02] Ik steun het betoog van de heer van der marel zijn samen met een aantal van de vaste kamercommissie. Als in het buitenland geweest zijn we ook ontvangen door parlementen in europa. Dus het is alleen wel zo van wat het precies is waar ze over willen praten en of er genoeg mensen zijn dat daar maak ik me wel zorgen om maar als het kan dan zal ik mijn best doen om daar gewoon aanwezig bij aanwezig.

[0:05:24] Akkoord. Maar dan kijkt want we moeten er een besluit over nemen. Dan gaan we zien dan zijn we hier positief over kan ik in ieder geval de eer van de molen en de heer alias cindy. Ja. En natuurlijk alle overige geleden. Maar ik heb je gehoord. Je gaat er nu met zijn tweeën zitten. Maar doet. U bent in de aanstichters van een collega´s die dan ook gaan komen. Zo gaat het altijd onder vijf. We hebben een brief van de nederlandse stichting voor het gehandicapte kind uitnodiging voor een werkbezoek aan samen naar school om hier mee om te gaan.

[0:06:03] Ik zou zeggen.

[0:06:04] De overlaten aan individuele leden. Voorzitter,

[0:06:07] Akkoord, aldus besloten. Dan komen we pagina twee van de brievenlijst dat de zaak acht tot en met

[0:06:13] zaak twaalf. Maar daar kunt u zelfkennis van moeder geen bespreekpunten terug naar de agenda van de procedurevergadering konden

[0:06:23] een drie een aantal brieven van de staatssecretaris van cultuur en media onder drie. De reactie op het advies van de raad voor openbaar bestuur en de raad voor cultuur, lokale media doelpunten niet te missen. Voorstel is om deze te bespreken met de suggestie om deze reactie te agenderen voor het regionale media van achtentwintig november.

[0:06:47] Iemand daar

[0:06:50] alternatief voorstel voor nederland. Doordat zo

[0:06:53] wordt betrokken bij dat regio agendapunt weer instelling adviescolleges, landelijke publieke omroep

[0:07:00] een voorstel is om ook deze te agenderen voor het wegian media van achtentwintig november, aldus besloten agendapunt vijf te antwoorden op de vragen van de commissie over de verlenging subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Dat is ter bespreking

[0:07:19] en er zijn een aantal opties. We kunnen dit voor kennisgeving aannemen of we kunnen agenderen en dat wordt dan een twee minuten debat er geen regio. Maar twee minuten debat.

[0:07:30] Wie daarover eerder helpen.

[0:07:33] Ik zou het beiden willen attenderen,

[0:07:38] Maar waarvoor dus agendeert u het antwoord voor een twee minuten de boot? Of wilt u later terug laten komen.

[0:07:47] Ja. De suggestie voor de regio cultuur staat er bij mij. Dat zou ik beide willen doen, krijg ik meestal mijn woordvoerder.

[0:07:57] Ik geef ik geef er geen antwoord, want in want de optie je een cultuur kan niet. Maar we moeten even toelichten waarom. Het is de rivier.

[0:08:06] Ik dacht van nou dat is mooi samen te voegen bij dat ook. Maar het is een voorhang met een bepaalde termijn waarop wij moeten het groene licht moeten geven of niet. Dus het is inderdaad of vk over twee minuten debat. Het onderwerp komt natuurlijk wel in deze deze. Dit besluit kan niet

[0:08:26] de hoop.

[0:08:27] Ik weet niet of er de volgende week om te weten op nog op terug kunnen komen of of het dan al te laat want ik moet even bij mijn woordvoerder even op de lijn. Als het belangrijk genoeg vindt om de twee minuten een blad erover te voeren. Dat vind ik nu lastig in te schatten.

[0:08:39] De twee minuten. Dat kan altijd worden aangevraagd hoeft niet op de procedurevergadering wordt gewacht, kan individuele dit zelfs toen

[0:08:47] dus daarmee ook een voor de administratie. Dan hebben we meer vk en met altijd de optie. Dat dat een lid daar in twee minuten debat van maakt

[0:08:59] nu naar de heer der hoop kijk we zijn helemaal niet meer teruggekomen op zijn vraag

[0:09:04] terechte vraag over het leerlingenvervoer. Nee, u bent heel coulant.

[0:09:12] Nee sorry meenemen. Tenzij daar zal ik op terug zijn gekomen. De vraag is. We hebben schriftelijke vragen over het leerlingenvervoer van voortgezet, speciaal onderwijs en we hebben nu een ronde tafel. De vraag van leerde hoop is, moeten we nu al commissiedebat inplannen zou het voor de hand liggende misschien passend bij een al bestaand commissiedebat of kunnen we dat ook de volgende procedurevergadering bespreken zodat laatste doen want zo snel zal het rondetafelgesprek zijn. Dus dan maken we een apart agendapunt van vervolging met excuses heren

[0:09:44] niet scherp genoeg.

[0:09:47] We gaan door de brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap agendapunt zes macro, doelmatigheid van het mbo

[0:09:54] een brief van de regering ter bespreking die is aangehouden op het op het op het lid verzoek sorry van het lid alias jimmy

[0:10:04] meneer. Ik zie hoe je naar me kijkt en leert worden.

[0:10:07] Dankuwel. Voorzitter, en ik zou eigenlijk agendapunt zes ook meteen willen combineren met agendapunt zeven het advies van de commissie makkelijk doelmatig uit mbo over de economisch administratieve opleiding in het mbo.

[0:10:18] We hebben op dit moment is de taskforce doelmatigheid in de volksmond wordt het ook wel de taskforce asscher genoemd is nu bezig met het met het schuim van haar advies conceptadvies ligt eigenlijk nog maar de nu naar buiten komen en daar zal verder en dieper worden ingegaan op de doelmatigheid en maken de doelmatigheid van het mbo onderwijs is best een groot onderwerp. We hebben negen november aanstaande commissiedebat mbo max voor deze toch wel een aparte commissiedebat willen aanvragen omdat het echt ook een heel groot onderwerp is, wat uiteindelijk ook gewoon een stevige advies ten grondslag ligt over op een andere manier omgaan met het arbeidsmarktperspectief en de kansen die er zijn.

[0:10:55] Dus ik zou willen voorstellen om een apart commissiedebat mbo doelmatigheid in te plannen

[0:11:03] en dat in te plannen nadat het advies van de taskforce archer naar de kamer is gestuurd. Maar niveau wel voor het einde van het jaar

[0:11:11] en ik wil dan ook graag vragen of we de volle commissies, sociale zaken en werkgelegenheid en economische zaken kunnen worden meegenomen, omdat het ook te maken met de krapte op de arbeidsmarkt

[0:11:22] en de beroeps. De vakmensen die daarvoor nodig zijn.

[0:11:28] Wie van de mag ik daarover is heel concreet is uw verzoek. Daarmee gaat over het geplande commissiedebat embryo op negen november gaat ook door wat u betreft hoor ik u zeggen. Maar later in het jaar voor kerst komt daar dus een apart

[0:11:43] commissiedebat over macro doelmatigheid mbo. Dus dat concrete voorstellen de heer van der molen,

[0:11:50] jouw steun.

[0:11:51] De heer grove,

[0:11:53] Vind ook goed plan dus prima.

[0:11:55] Akkoord al dus besloten komen bij agendapunt achter want zeven ligt in lijn met wat we net hebben besproken. Agendapunt acht. Goedemorgen. Aan de eer van menen de monitorbeleid petra beleidsmaatregelen hoger onderwijs

[0:12:12] ook ter bespreking. Dit is nou alsof hij het ook aanvoelt aangehouden door het lid van menen. De vorige pvv en de vraag is hoe er mee om te gaan, kan dit bij bij de begroting anderszins en ik zal u helpen. Het gaat over de monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs.

[0:12:36] Als iemand met zijn blijven hangen.

[0:12:43] Volgens voorzitter, mijn voorstel zou zijn om u te betrekken bij regio wetenschapsbeleid.

[0:12:52] Daarvan hebben we alvast. Inderdaad, zeg ik richting de heer van menen besloten dat het wordt uitgesteld, maar het komt natuurlijk wel een keer en heel concreet. Dit verzoek van de heer van heer van der hierover.

[0:13:06] Voorzitter, ik zou ze een combinatie van punt acht en tien in een schriftelijk overleg wel op prijs stellen.

[0:13:15] En wilt u ook ingaan op het voorstel van de van menen wil ik zal geeft geen steun en dan dat.

[0:13:22] Is daar geen steun aan. Maar je kunt deze stukken natuurlijk bij een debat betrekken. Ik zou er graag een schriftelijk overleg over willen voeren

[0:13:31] en daar komen we ook antwoorden uit en die kunnen dan weer bij een debat betrekken als je dat zou willen, maar graag een schriftelijk overleg.

[0:13:37] Vrouw van der woude.

[0:13:40] Ja ik vind dat prima. En volgens mij kunnen we sowieso dit allemaal bij de begroting betrekken als we willen toch. Dat kan lange

[0:13:49] de eer van mening kunt u meteen af.

[0:13:51] Prima. Prima.

[0:13:53] Akkoord, aldus besloten dus agendapunt achter monetair beleidsmaatregelen hoger onderwijs, maar ook agendapunt tien reactie op de op het rapport monitor medezeggenschap hoger onderwijs die gaan naar een s o s

[0:14:05] en daarna verder en we kunnen altijd bij de begroting worden betrokken agenda punt negen.

[0:14:11] De nazenden van beslist nota s behorende bij het wetsvoorstel leer uitkomsten, hoger onderwijs forces me te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel leer uitkomsten hoger onderwijs ligt voor de hand, aldus besloten agendapunt. Elf voorhang besluit in verband met wijzigingen op het terrein van de voldoening van het lesgeld invoering van de registratie, instellingen en opleiding en enkele technische verbeteringen

[0:14:38] het voorgelezen voor kennisgeving aan te nemen. Help heeft hier een opmerking over eer.

[0:14:42] Ja want ik had zelf ook agendapunt tien staan maar dat is al even betrokken bij wat er over acht werd gezegd wij willen daar ook een schriftelijk overleg over. Dus dat komt nu. Maar we willen ook graag toevoegen aan het dossier hoger onderwijs, zoals dat nog even kan genomen kan worden bij een team.

[0:15:01] En agendapunt elf mandy akkoord met dit voor kennisgeving aan te nemen, aldus besloot agendapunt twaalf de kabinetsreactie van het a way they advies grenzeloos onderzoeken we het al over gehad. Heer deze vergadering agenderen voor het wetgevingsoverleg

[0:15:19] weet wetenschapsbeleid dat is

[0:15:23] wordt uitgesteld.

[0:15:25] Mevrouw van der woude,

[0:15:27] dan kan er nog wel bij betrekken. Toch.

[0:15:29] En geld. Wat mij betreft verdien daarna

[0:15:33] de griffier.

[0:15:35] Een vraag over dit we who georganiseerd om over begrotingsdeal wetenschaps beleid een wetgevingsoverleg te houden. Maar als we nu zichtbaar eroverheen gaan, dan wordt het echt een commissiedebat.

[0:15:51] Ik denk dat het niet bezwaarlijk is

[0:15:57] dus even ook inderdaad indachtig. De opmerkingen van de griffier blijft dat regio wel. Ja dat stellen niet al te lang uit want anders is het geen wegen over de begroting meer want die begrotingsbehandelingen moeten op enig moment moeten we gewoon worden behandeld. Dus dit is een onderdeel van de begrotingsbehandeling van der woude. Ja ik heb er verschillende

[0:16:18] de overwegingen bij gehad dat wegen rode en er waren inhoudelijke, zoals u gezien in de regeling van werkzaamheden, maar ook ik zag nog weinig aanmeldingen tussen een hele drukke maand. Dus als het een commissiedebat zou worden vind ik dat ook prima. We moeten deze twee echt even goed kijken naar de spreektijd, want het is eigenlijk het is een vrij groot onderwerp. Dan vond ik de omvang van de regio passend. Maar misschien kunnen we dat ook gewoon in commissiedebat regelen.

[0:16:47] Ja maar precies dan dan hebben we dus dan halen we niet het deel wetenschapsbeleid uit de begroting van ocw. In een apart regio hebben we gewoon een begrotingsbehandeling regio, inclusief wetenschapsbeleid en komt er een commissiedebat wetenschapsbeleid.

[0:17:03] Dat is een andere vorm. Oké.

[0:17:06] Is dit. Ik kijk u even naar de andere leden is dit ook voor andere leden

[0:17:12] goed begaanbare weg van de molen knikt van mening. Ook doordat zal ons vervalt en reageren

[0:17:21] agendapunt dertien evaluatie rapport, nationale wetenschapsagenda, programma en aanbiedingsbrief en w. O. Dat zal dan dus ook naar het commissiedebat gaan.

[0:17:31] Wetenschapsbeleid komen wij de brieven van mijn meester voor primair en voortgezet onderwijs

[0:17:36] agendapunt veertien reactie op het verzoek van de commissie over het bericht. Meeste scholen overtreedt de wet door te verhullen dat ouderbijdrage vrijwillig is, voorstel is om dit te betrekken bij de begroting, de heer der hoop.

[0:17:48] Hemel eens, maar we krijgen ook weer signalen over de gigantische ouderbijdrage. Ik zag ook nog vandaag de tweet van de vermeende die daar ook aan refereerde. Ik zou graag ook van de minister horen hoe hij uitvoering heeft gegeven aan mijn motie die ik vorig jaar heb ingediend om een limiet te stellen over deze ouderbijdrage. Want blijkbaar houdt iedereen zich daar niet helemaal aan. Dus dat zou ik graag meenemen bij dit verzoek.

[0:18:14] Ja. Wilt u daar de schriftelijk voor voorafgaand en een stand van zaken, zonder perfect stand van zaken van de motie van de heer der hoop hierop agendapunt vijftien reactie op het verzoek van een commissie over praktische uitwerking van deugdelijkheid ijs in

[0:18:33] burgerschap.

[0:18:35] Ook hier het voorstel betrekken bij de begrotingsbehandeling een akkoord geen wapens zestien onderwijshuisvesting, oekraïense leerlingen hadden we de vorige keer aangehouden.

[0:18:48] Er zijn een aantal opties voorstellen te betrekken bij de begrotings behandeling.

[0:18:53] Andere optie is een apart commissiedebat. Waar doen we het dan po hoger onderwijs. Alles kan de eer van nemen.

[0:19:02] Voorzitter, ik pleitte alles kan

[0:19:06] ik pleit voor het houden van een commissie commissiedebat over onderwijs aan vluchtelingen

[0:19:12] die bleef zien.

[0:19:16] Dus dat is van p v oor naar hoger onderwijs, dat het voorstel van leger van mening daarover eerder al.

[0:19:24] Ja. Steun in de breedte en ik hoorde cynisch zeggen dus ook mbo personeel. Maar in leven.

[0:19:35] Steun van de heer hoop op dit voorstel, de heer van der molen,

[0:19:39] Ook steunen en dan ga ik ervan uit dat die stukken die in het dossier zitten dan aan dat overleg worden toegevoegd. Want er zitten zelfs nog niet uit tweeduizendzeventien in dus dan zijn die ook een keer afgehandeld.

[0:19:50] Ik keek naar collega´s

[0:19:52] van de vvd.

[0:19:54] Ik zou het willen betrekken bij de begrotingsbehandeling. Maar volgens mij is er al steun voor een debat. Dus

[0:20:05] ik ga iets zeggen.

[0:20:06] Het is veel te breed

[0:20:08] en even daarvoor als je een debat wil commissiedebat kan je kan iedereen aanvragen man optellen en dan gaan we gewoon even een procedurefout. Tel je de koppen. Dus er zijn. Ja. Zo is het dat met elkaar afgesproken zijn er drie leden die forum commissiedebat zijn over de volle breedte huisvesting van vluchtelingen. Mevrouw paul is daar geen voorstander van is. Dan ga ik naar de heer chili en mevrouw van der woude. En dan weten we hoe we het gaan doen.

[0:20:37] Volgens voorzitter, ben je ook geen voorstander van. Juiste omdat ik de begroting komt eraan denkt dat we echt wel een goede plek is, maar daarnaast vind ik het ook echt veel te breed. Want we hebben hier voor pedofiel mbo en het hoger onderwijs zijn echt wel echt verschillende dingen die echt apart genomen moeten worden.

[0:20:55] Mevrouw van der woude.

[0:20:57] Dan sluit ik me bij aan.

[0:20:59] Dan hebben we.

[0:21:00] Luister ik voor twee debatten over pedofiel en een oven mbo en hoger onderwijs,

[0:21:07] We hebben een nieuw voorstel van dekker van mening.

[0:21:09] Want echt onbegrijpelijk dat dit is een enorm knelpunt arrogante dus blijkbaar eventjes in de marge van de begroting erover hebben denk er nog een paar andere dingen over de begroting en dat is ook een heel breed debat. Het gaat ook over alles leren over het embryo. Dus ik pleit nu voor twee debatten.

[0:21:31] Ik begrijp je teleurstelling

[0:21:33] en neemt u mee?

[0:21:34] Verdrietig. Ik ben alleen maar boos.

[0:21:37] Een nieuw voorstel hebben nieuwe voorstel van de vermeende om twee

[0:21:41] commissiedebat te plannen en commissiedebat huisvestiging, p commissiedebat huisvesting, mbo en hoger onderwijs daarover

[0:21:51] van der molen.

[0:21:53] Voorzitter, ik snap dat de heer vermeende naar een doorbraak zoekt.

[0:22:00] Maar ik ik zou het ook aan wat colega vermeende zei ja, we hebben het over verschillende vormen van onderwijs.

[0:22:09] Wat is.

[0:22:09] Daar bezwaar tegen alsof wij erin verstrikt zou raken met elkaar en geen keuzes in de inbreng zouden maken.

[0:22:16] Dus ik.

[0:22:17] Ik snap het voorstel om het op te knippen. Maar het doet iets aan de opmerkingen van van de mensen die dit niet steunen, maar het is een noodgreep. Dus dan moeten we twee debatten in een beperkte tijd plannen. Daar ben ik niet voor mike zou de tegenstanders willen oproepen om gewoon een commissiedebat in de volle breedte over dit onderwerp in te plannen en daar zelf keuzes in te maken. Dat gaat ons met elkaar echt prima lukken. Volgens mij.

[0:22:43] Die steun niet het voorstel van de heer van mijnen.

[0:22:46] Ja dat dat is het voorstel dat nu voorligt. Het eerdere voorstel is afgewezen. Dus ja dit is echt nog een keer wat jammer dan.

[0:22:54] Ik kan ook de tegenstanders probeerden nog over te halen om gewoon hier een commissiedebat over te doen want we weten ook dat er in onze beperkte tijd twee debatten over hetzelfde onderwerp, maar de andere onderwijsvormen ook een vreemde figuur is al begrijpen. De heer van menen dat hij op deze manier probeert zijn wens opnieuw op tafel te leggen die ik vanaf het begin al steunen namens het cda.

[0:23:13] De kort geeft geen steun voor twee debatten, de heer der hoop,

[0:23:18] Voorzitter, ik steun je hoe dan ook dit verzoek omdat ik het belangrijk vind om het hierover te hebben en ik wil ook even meegeven dat ik hier vandaag ook een beetje namens groenlinks spreken in procedurevergadering is eigenlijk nou ja dat is waar maar gewoon wel even meegeven dat ik hier ook onze enige oppositiepartij zitten want ik weet dat bij groenlinks. Deze wens ook leeft. Dus misschien dat dat de vvd nog even over de lijn kan krijgen. En toch de mogelijkheid te bieden om dit debat te voeren.

[0:23:49] Ik kijk naar de collega´s hebben dus niet voorstellen wat voorlicht het concrete voorstellen? Wat voorlicht zijn met twee debatten over onderwijs,

[0:23:59] onderwijshuisvesting, oekraïense leerlingen. Wie kan ik daarover wordt geen alliantie?

[0:24:04] Ja dankuwel voorzitter en de vvd is natuurlijk altijd bereid om samen te werken samen te denken en te zeggen waar kunnen we waar kunnen we echt oplossing vinden en doen wat nodig is en ik hoorde je van meenen en ik ben echt ik vind heel goed dat hij dan ook zegt dan wil ik het ook opknippen. Maar ik vind ook wel dat die van mogelijk een punt maken, zegt van oké maar dan zou ik hem steunen zoon op knipbeurt. Maar dan heb je ze erna meteen twee debatten. Dus laten we het volgende.

[0:24:27] Dan doen internet.

[0:24:30] Precies. Dat wilde ik net zeggen. Mevrouw paul dan zou ik toch willen zeggen. Dan steunen we dat ene debat voor po veel mbo en hoger onderwijs om erover te praten, maar laten we met deze drukte die we met zijn allen hebben niet dan opeens twee debatten gaan gaan doen maar dan houden we het daarop verwacht ik natuurlijk ook bij.

[0:24:48] Iedereen zich aan gort. Wetenschappers.

[0:24:50] En ik hoor net in ruil meldt iedereen zich aan voor de winst.

[0:24:53] Akkoord gaan het tempo opvoeren van menen. De heer van meenen heeft akkoord meerderheid op een commissiedebat onder huisvesting, oekraïense leerlingen heet het onderwijs aan vluchtelingen dus huisvesting. Het is meer dan huisvesting daarmee wapens zeventien zien we alle brieven. Die waren het daarmee muur die wij in ieder geval

[0:25:17] aan het zullen worden geagendeerd. Agendapunt achttien

[0:25:22] vice gaat aanbeveling trajecten naar succes op school agenderen voor het schriftelijk overleg over de iss van achter de negenentwintig november.

[0:25:30] De lijst van nieuwe e. U voorstellen is ter informatie heeft die allemaal kunnen zien.

[0:25:35] Dan hebben we bij agendapunt twintig staf notitie van een nadere invulling van de wens van deze commissie voor een gesprek met eurocommissaris maria gabrielle. Ik hoop dat ik het goed uitspreek ter bespreking met voorstellen om een videogesprek te organiseren in het najaar met deze eurocommissaris over actuele hun dossiers zullen we dat in gang zetten. Jack zie geknik. Het gaat in het bijzonder over op het thema digitale vaardigheden. Dat zullen we zo doen. Brieven van adviesraden andere bewindspersonen agendapunt eenentwintig

[0:26:10] aanbieding van het rapport koranlessen scenarios doordacht is al betrokken bij het schriftelijk overleg van eenentwintig september jongstleden

[0:26:18] komen we bij agendapunt tweeëntwintig bij de planning van werkzaamheden met deelname aan het gesprek met een delegatie van het lyceum op stapprogramma in het kader van kennisneming thema kansen. Gelijkheid

[0:26:30] na inventarisatie is gebleken dat er niet voldoende leden zijn

[0:26:35] waardoor we deze conditie activiteit in ieder geval als commissie zullen annuleren staat. Natuurlijk is, staat het vrij om daar zelf naar toe te gaan weer van mening hierover.

[0:26:45] Ik ben voor de zomer daar geweest. Het is ook echt wel interessant. Maar ik zou de collega´s dat ook willen aanbevelen. Maar het lijkt me beter om het aan individuele leden over te laten.

[0:26:59] Agendapunt drieëntwintig

[0:27:02] en deelname aan een gesprek met cultuur en ondernemen op dertien oktober aanstaande ook hiervoor helaas niet voldoende leden die daar voor

[0:27:10] beschikbaar zijn. Die activiteiten zullen we ook annuleren bij het vierentwintig zitten aan staande commissie activiteiten.

[0:27:18] Dat is ook het geval bij agendapunt vijfentwintig,

[0:27:24] zesentwintig de aanhangige wetgeving van ocw. Dat is dat is altijd interessant om naar kennis van te nemen en dan

[0:27:32] zijn we nog steeds over. Waar gaan we de agendapunt zevenentwintig. Dat zijn activiteiten in het kader van de versterking kennis positie van de kamer hebben we ontbijtbijeenkomst over cece twintig, tweeëntwintig. Dat is zijn scientific expedition. Hoe schrijf je? Oh nou dat kan ik niet eens. Breng het zelf. Ja oké we hebben dus en dat betreft. Dat kan. Dat is makkelijker voor de mensen thuis. Het nederlandse wetenschappelijke expeditie rondom spitsbergen met vijftig wetenschappers en daar dus een ontbijt sessie over. Ik denk dat we ook hier moeten inventariseren wie daarvoor in de gelegenheid is, maar

[0:28:14] zullen we het even per mail doen want ze zijn hier ook weinig leden. De heer help.

[0:28:20] Voorzitter voorstel. Stel je voor. We krijgen zelf niet genoeg leden. Ik kan me voorstellen dat misschien voor de commissie is het k ook interessant is omdat het een onderzoek is naar klimaatverandering. Dus misschien dat we gezamenlijk wel een aantal leden kunnen vinden wat acceptabel is.

[0:28:35] Uitstekende suggestie dankuwel de vermeende akkoord. Dus ik vraag de griffier die gaat inventariseren. Ocw en k. Dan zijn ben ik door de agenda. Hema. Zie de heer mayne nog bevroren.

[0:28:52] Over de rondvraag heen

[0:28:54] en ik mijn excuses dat ik te laat was want ik ga er altijd vanuit dat we er nooit voor tienen met iets beginnen bij onderwijs. In ieder geval,

[0:29:04] maar ik had een punt voor de regeling van werkzaamheden aangemeld. Ik weet niet misschien stal behandeld

[0:29:13] weg niet nee. Twee gesprekken dan misschien.

[0:29:20] Maar.

[0:29:23] Misschien mag ik nog even toelichten. Één ding dan. Want ik begin. Er zijn schriftelijke vragen gesteld over het leerlingenvervoer in het feso. Als ik goed geïnformeerd bent, komen de antwoorden waarschijnlijk heel snel en dan zou het ook wel fijn zijn om snel onder tafel.

[0:29:39] Ik heb wel een paar ideeën voor ryder. Wij zouden kunnen zijn. Ja oké nou laten we proberen echt dat heel snel te doen want het kan duldt geen uitstel.

[0:29:48] Emile afwezigheid ermee ingestemd en we hebben ook de eer van mijn hebben u ook lid gemaakt van de voorbereidingsgroep met de heer der hoop.

[0:29:59] Dus dit is allemaal in eigen hand.

[0:30:08] Dus hiermee kijk even naar de leden zijn, waardoor de agenda heen sluit ik deze vergadering een wens ik iedereen een goede dag.