Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Programma van eisen (PvE) voor de hoofdrailnetconcessie (HRN)

[0:00:01] Een vriendelijk

[0:00:03] goede middag allemaal. Wat fijn dat u zeker ook daar in zulke groten getale vandaag aanwezig bent

[0:00:11] bij deze

[0:00:12] rondetafel tafel over het programma van eisen voor de hoofd rail net concessie goed om daar met elkaar over te hebben,

[0:00:21] emma

[0:00:22] aan de ene kant in vier, vijfhonderd vijf rondes. Een aantal mensen die genodigden. Een verhaal komen vertellen

[0:00:30] in de eerste ronde. Meneer van de velde. Bent u alleen dus u heeft de vloer volledig. De aandacht van de kamerleden

[0:00:38] aan de kant. Naast mij in de rivier zitten zes leden van de tweede kamer die zullen uiteraard nadat

[0:00:46] genodigden uw verhaal gehouden heeft vragen stellen.

[0:00:50] Ik moet wel even formeel aan u vragen en ik ga er maar uit dat er geen bezwaar tegen dat mevrouw dekker abdulaziz vandaag mevrouw van ginneken vervangt, ondanks dat ze geen lid is van van onze commissie. Maar ik zie instemmend geknik.

[0:01:04] Dus we gaan nu gewoon daar extra welkom heten nummer ik abdulaziz. Veel plezier uiteraard

[0:01:13] drukke blokken. Sommigen wellicht wat minder maar op inhoud. Gaat u dat ongetwijfeld waarmaken? Meneer van der velde.

[0:01:19] Goed dat u er bent en laat maar gelijk beginnen toch.

[0:01:23] Dan geef ik met veel plezier. Het woord aan meneer van der velde namens de tu delft.

[0:01:29] Dankjewel. Meneer de voorzitter. Dank voor de uitnodiging hooggespannen verwachtingen begrijp ik hou van mijn deelname. Ik hoop dat ik hem niet teleurstel.

[0:01:38] Misschien kan ik ook iets meer dan twee minuten praten. Inleiding begreep ik. Gelet op de afwezigheid van de andere gasten eventueel introductie. Ik wil hier dus op uw uitnodiging. Dus waarvoor dank enkele aandachtspunten benoemen voor het thema wat ons vandaag bezighoudt, is vooral vvd voor het hoofdrailnet in de borging van publieke doelen daarbinnen zijn andere thema s aangekaart. Maar daar zijn andere sessies en ik neem aan dat u die vragen specifieke voor de andere gasten hebt.

[0:02:11] Ik neem het eerdere principebesluit om de concessie onderhands aan ns te gunnen daarbij voorrang gegeven voor deze discussie en ik maak hier geen keuze voor of tegen een bepaalde vorm van marktordening met of zonder concurrentie.

[0:02:25] Ik wil ook van mij daarvan zeggen dat jij in twee minuten of een paar minuutjes meer onmogelijk is om alle details uit de doeken te doen is nogal een complexe materie me nogal complex juridische zaken daarachter ook.

[0:02:37] En hoewel ik uitgebreid onderzoek gedaan heeft naar marktordening in het openbaar vervoer. De afgelopen decennia mag ik intussen zeggen

[0:02:45] ik ben geen jurist en dus een echte juridisch juridisch oordeel ergens over. Mag ik niet en kan ik niet aan u geven

[0:02:54] nu over het pvv even ik neem wat belangrijk is om te regenen en pvv zijn de na te streven publieke doelen.

[0:03:02] Dus wat zijn de publieke waarden die worden nagestreefd met de voorgenomen concessie en die ook kunnen leiden tot openbare dienstverplichtingen. Ik denk dat dit nu vrij helder in het pv is opgenomen met een duidelijke link naar meerdere publieke doelen en dit zelfs gewoon hoofdstuk. Per hoofdstuk is heel erg thematisch. Dat maakt het geheel tot een zeer leesbaar en helder geheel. Mijns inziens er is helder aangegeven hoe een en ander opgevolgd dient te worden. Er is een plan cyclus, de monitoring, de sturingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de beleidsprioriteiten brief en enkele interventie mogelijkheden in bijzondere gevallen ook de terbeschikkingstelling van informatie richting. Het rijk, onder andere voor monitoring is aangescherpt ten opzichte van de huidige concessie en ik heb de indruk dat deze versie ook heel veel inspiratie uiteraard geput heeft uit de bestaande concessie en de midterm review die daarover gehouden is. De punten die als goed functionerend zijn beoordeeld. Maar eigenlijk is denk ik ook veel

[0:04:13] inspiratie gehaald uit de praktijk die de decentrale overheden intussen in de afgelopen twintig jaar ontwikkeld hebben in het kader van de aanbesteding van openbaar vervoer concessies en daar zijn een aantal sturings principes en onderdelen van een dergelijke constructies hirokin overgenomen. Dus dat lijkt me eigenlijk een hele goede zaak en in dat opzicht lijkt dit pvv dus veel uitgebreider evenwichtiger te zijn ook dan wat men kan aantreffen in andere landen of in andere omstandigheden die min of meer vergelijkbaar zijn met deze

[0:04:52] nu. Gelet op het internationale ervaring zou ik toch een paar punten willen onderstrepen of wat ik ook belangrijk vind om niet te vergeten. Het pv.

[0:05:04] Dan moet ik meteen zeggen dat die themas zich er wel in bevinden, maar wellicht zijn er toch een aantal zaken die

[0:05:12] breder dan buiten een tv wellicht wat meer aandacht vergen

[0:05:17] nu het eerste punt is het streven naar het behoud van efficiënt gebruik van de capaciteit en het tweede punt is het behoud en verbeteren van het aantrekkelijk treinproduct voor de klant. Dus het eerste punt gaat veel meer over efficiëntie aan de aanbod kan dus het gebruik van de beschikbare capaciteit dat zo efficiënt mogelijk te doen en het andere is een aanbod tot stand te laten komen die voor de klant aantrekkelijk is wat hem eigenlijk twee verschillende aspecten zijn. Uiteraard komt dat terecht op hetzelfde systeem uiteindelijk dus het eerst is cruciaal.

[0:05:58] Het eerste is freek cruciaal in een netwerk wat heel dicht gebruikt wordt met heel weinig reservecapaciteit,

[0:06:07] wat belangrijker is. Dat is vooral integrale, afweging, trein en spoor en die mogelijkheid via samenwerkingsprogramma s. Via allerlei sturingsmogelijkheden zijn op dit moment ook in het privé opgenomen. Dus het lijkt me een hele goede zaak voor de aantrekkelijkheid van het product voor de klant is ook wel de herkenbaarheid van de dienstregeling klokvast tijd van de dienst rillingen. Dergelijke iets van de klant waardeert nederland jaren geleden ingevoerd heeft dat model heeft gestaan voor andere landen in europa.

[0:06:35] Die twee dingen staan in het pv. Maar de vraag is of dit voldoende gesteund wordt door de verdere regelgeving in nederland die voorbeelden regelgeving waar prorail en onderworpen is voor de capaciteitsverdeling zit voldoende ondersteunend hiervoor en de ferrari ze ook welke mogelijkheden worden geboden eigenlijk door de europese bepalingen. Voor wat betreft de punt ik net genoemd hebt op het moment dat er eigenlijk ook wel op een toetreding mogelijk wordt dat het netwerk.

[0:07:04] Dit is.

[0:07:06] Dankuwel, dankuwel en even voor de goede orde in het kort. U heeft ongeveer de tijd van uw afwezige eens genodigden ook verbruikt. Dus

[0:07:15] u heeft straks helaas wat minder tijd voor en voor mij zijn er een aantal vragen ook bij de kamerleden

[0:07:22] en ik zie vooral een hele prangende bij de madlener. Dus misschien moeten we daarmee beginnen uiteraard gewoon draai jij even voor mij.

[0:07:31] Begrip. De heer van der velde spreekt voor de pvv, het programma van eisen.

[0:07:36] Maar die hebben wij nog niet.

[0:07:38] Dus ik ik weet niet waar de heer van der velde overheeft. Ik heb alleen een programma van eisen die afloopt. Tweeduizendvijfentwintig

[0:07:45] en de nieuwe is niet in ons bezit. Dus ik weet niet waar we niet over praten.

[0:07:53] Laat me eerst het rijtje even afmaken of er op inhoud. Alle andere vragen zijn dan geef ik het van de velde uiteraard weer om daar antwoord op te geven. De hoop namens de fractie van de partij van de arbeid.

[0:08:03] Ja. Dank u dank aan de heer van der velde dat u hier bent. Nieuwe toch iets langere toelichtingen nu van tevoren had verwacht tussen hartstikke fijn. Het eerste wat hij zei was dat het onderhands aan de ns gegund wordt. Dat zie ik als gegeven. Maar dat vind ik eigenlijk wel iets interessants om naar te vragen vanwege uw specialiteit als als motief van die marktordening veel verstand heeft zien op dit moment in de politiek wel een dynamiek waar ze steeds vaker gezegd wordt. We hebben veel te veel aan de markt overgelaten moet meer naar ons toe trekken en ik ben benieuwd hoe u uw reflectie daarop op het openbaar vervoer is en wat uw inzichten dan ook zijn richting een nieuwe hoofdrailnet concessie hoe u van uw specialiteit kijkt naar het openbaar vervoer

[0:08:50] met dat inzicht.

[0:08:51] Dankuwel.

[0:08:52] Meneer van der molen fractie cda.

[0:08:55] Dankuwel. Voorzitter, ik zou de heer van der velde willen vragen iets expliciete te zijn over die samenhang tussen de wetgeving gericht op prorail en dat wat wij van de ns vragen noemde daar zelf zonet een voorbeeld van. We proberen het dan goed in de concessie te regelen. Maar we lopen misschien tegen iets anders aan. Misschien dat hij daar iets uitgebreider verhandeling over kan geven.

[0:09:15] Ik dank u vriendelijk meneer minus de fractie van de vvd.

[0:09:19] Voorzitter dankuwel. Voorzitter, ik zie dat de heer van der velden eigenaar is van innogy.

[0:09:24] U heeft vaak adviezen uitgebracht over het gebied op het gebied van mobiliteit.

[0:09:29] Kunt u aangeven wat uit eerdere advies die zelf heeft uitgebracht onder andere over de spoor ordening in nederland.

[0:09:37] Wat u daarvan heeft meegenomen. Want dat heb ik niet terug gehoord in u in uw bijdrage.

[0:09:43] Dankuwel, mevrouw muziek namens de fractie van geluk.

[0:09:45] Volgens voorzitter van der velden voor de aanwezigheid en toelichting. Een van de aandachtspunten die u noemde was capaciteit efficiency. Dat is ook iets waar u over schrijft in een rapport uit tweeduizend twintig en ik citeer of magic lezen voordat losliggende lijnen

[0:10:01] decentraliseert zijn en dat verdere decentralisatie zal leiden tot meer complexiteit en coördinatie vraagstukken. Ik was benieuwd hoe je dat plaatst ten opzichte van het aandachtspunt wat die zojuist aan de orde bracht.

[0:10:14] En als laatste in deze eerste ronde, mevrouw dekker, abdulaziz, namens de fractie van d zesenzestig.

[0:10:19] Hebt bankvoorzitter en dank aan heer van de velden voor de toelichting. Ik heb twee vragen eigenlijk. Mijn eerste vraag is is het verstandig bij een aanbesteding of bij bij deze aanbesteding moest station is in totaal, bijvoorbeeld als vervoerder het los te knippen en aan te besteden in plezier winkels fietsen en reisde assistentie. Hoe gaat dat andere landen en welke heeft welke impact heeft op de ns

[0:10:44] en mijn tweede vraag solider bij deze vraag is hoe keek ernaar het beleggen van het tarief bevoegdheid bij de ns in plaats van bmw.

[0:10:54] Dankuwel meneer van der velde worden ze nu en ik laat uiteraard graag aan u hoe die vragen qua volgorde beantwoord. Kort antwoord geeft leden de gelegenheid om nog een vervolgvraag stellen.

[0:11:09] Ja. Deze pvv in de consultatieronde. Dus in die zin circuleert het wel.

[0:11:15] Maar.

[0:11:17] Ja ik heb verder geen nadere uitleg

[0:11:23] en gelet op het thema heb ik me daarvan geïnspireerd. Uiteraard nu

[0:11:28] de andere vraag en even kijkt u zegt gegeven. Ik neem por gegeven dat de ns onderhands concessie krijgt dat dat is eigenlijk ook wat in deze uitnodiging formeel stom. Dus ik ging ervan uit dat dit het thema is. Gelet daarop want dan in het pvv. Nu de discussie van moet het überhaupt is een hele andere discussie waar je ook heel interessant is.

[0:11:54] Ik

[0:11:55] niet voor uitgenodigd te zijn. Maar goed kunnen misschien wel een paar van gedachten.

[0:11:59] Als ik even mag onderbreken. Hartelijk dank voor uw antwoord. Het is een beetje een technische vragen had ik want wij beschikken niet over dat pv niet de nieuwe versie, althans dus de heer van der velde spreekt uitgebreid over wat erin staat. Ik wil dat nu wel graag hebben als het gaat rondhoren. Maar wij moeten nog voorzitter. Dus kunt u ervoor zorgen dat.

[0:12:21] Ik herken uw behoeften. Ik heb het ook niet. Ik hoor van de heer van der velde dat het in consultatie is. Hij heeft het blijkbaar wel voor. Nu kunnen we niet anders dan constateren dat dat een feit is dat de kamer niet over beschikt. De genodigden en u kunt uiteraard het kabinet vragen of de staatssecretaris vragen om zo snel mogelijk pvda vrij te geven voor de camera die behoefte kan ik me voorstellen. Maar in deze tafel kan ik niet anders dan samen met die constateren dat dit de situatie is.

[0:12:49] Maar mag ik u als voorzitter vragen omdat namens deze commissie wil dat uiteraard,

[0:12:54] Die leidde naar de staatssecretarissen geef het woord aan de eer van de film.

[0:13:02] Te veel de markt te vroeg u mij. Er is in het algemeen in de ontwikkeling van de spoor sector in europa op dit moment twee richtingen gaande. Aan de ene kant is gewoon echt poes naar meer marktwerking ietwat ingezet in de jaren negentig en aan de andere kant zijn er op dit moment her en der wat haperingen met het functioneren van een aantal contract wordt en je ziet dat sommige landen ook al het systeem herzien in duitsland zijn een aantal problemen geweest met contracten heeft daar ook wel wat problemen gehad. Dat verandert opzich niet een keuze voor marktwerking, zodat ze dat georganiseerd hebben. Interessante. Wat dat betreft is de verandering die plaatsvindt in groot brittannië op dit moment waar naar aanleiding van het functioneren van het systeem in de afgelopen jaren een groter plan is aangenomen door de regering vorig jaar en is gepubliceerd in mei tweeduizend, eenentwintig denk ik

[0:13:56] waarin men zegt van de fragmentatie zoals hij daar ingevoerd was dus een twintigtal concessies waarbij de vervoerders in principe de ontwikkeld functie dragen en de opbrengst verantwoordelijke en dragen dat het eigenlijk zo niet meer gaan dat men eigenlijk terug wil naar ann sensor ding mind voor de regels zoals we dat noemen, is eigenlijk het inrichten van een centrale sturing zou gaan voor het spoor. Wat eigenlijk de functie van infra beheerde ook in zich zou nemen. Een aantal besteld functie van het ministerie in zichzelf. Dus dat is de richting waarin me daarnaartoe wenst te gaan om dit moment met een andere vorm van concessies of contracten. Dus het idee van nog steeds gebruik maken van de marktwerking is niet van de baan. Ze willen daarmee doorgaan, maar op een manier die veel meer gecentraliseerd is met eenvoudige tarieven, klokvast tijd van de diensten, wat duidelijker principes daarin een lange termijnvisie en vooral op cruciale punten hervormingen in engeland. Die aanstaande is thans is de verwachting is een integratie tussen infrastructuur en trein om het geheel van de investeringen beter te kunnen afwegen en de problemen die zich daarmee gaat hebben de efficiëntie van die splitsing eigenlijk te verminderen. Hoe dat precies moet worden. Weet nog niemand. Op dit moment is dat document in consultatie in groot brittannië consultaties af rond het rapport is verwacht voor het einde van het jaar.

[0:15:18] Dus daarin nemen ze ook weer in de mogelijkheid tot duidelijk wordt wat er eigenlijk niet meer was en ook de mogelijkheid nemen ze weg van het opleggen van boetes aan de infra manager omdat ze zeggen ja. Het heeft niet zoveel zin om een boete op te leggen aan een publieke dienst dat functioneert niet. We kunnen het wel sturen op een andere manier en niet via een vestzakbroekzak corporatie van het zijn een paar punten is natuurlijk een stuk complexer maakt.

[0:15:46] Dat is wel een interessante ontwikkeling vind ik in europa waar veel te leren is omdat het land is die het verst en het langst bezig was geweest met marktwerking splitsing in de aanbesteding

[0:16:00] samenhangen ns prorail in de die

[0:16:06] aan de ene zijde een bv. Een anderzijds waar ik naar verwees indirect is. Hoe zit het eigenlijk met de capaciteitsverdeling zijn regels en heeft prorail wil daar een geschikt instrumentarium compatibel met europa om sturing te geven aan verschillende aanvragen die zouden komen op het moment dat er naast de concessie. Ten eerste de regionale concessie ouders uiteraard, maar ook eventueel open toetreders om te zorgen dat het geheel tot een constructief geheel wordt

[0:16:40] en dat het niet leidt tot een versnippering en dat is eigenlijk het het mogelijke gevaar op het moment dat het niet goed geregeld zou zijn. Ik heb daar het antwoord niet op zijn vraag denkt dat is een belangrijk aandachtspunt om er naar te kijken of het gebeurd is of het al voldoende bestaat of niet.

[0:16:57] Dat zou onderzocht moeten worden,

[0:17:02] dan waren er twee vragen in relatie tot mijn andere hoedanigheid als consultant. Inderdaad, ik werk parttime bij de tu delft en part time als consultant. Overigens ik ben hier nu uitgenodigd voor de tu delft. Dus ik voel me een beetje ongemakkelijk voor het ander te praten. Maar goed dat we daar gedaan hebben, zal niet anders eruit gezien hebben als ze dat gedaan hadden via de tu delft.

[0:17:25] Dat rapport was een rapport over de het virus spoorweg pakket. En wat dat zo wat tarief in de impact daarvan is op het moment dat er aanbesteed of niet aanbesteed worden. Het rapport geeft uberhaupt geen enkel advies van

[0:17:43] ik beveel aan te besteden of ik beveel aan niet aan te besteden. Dat staat helemaal niet in het rapport zegt alleen maar van in het kader van dat raamwerk zijn er een aantal opties mogelijk en die varieren in het rapport. Als ik me goed herinner zijn er elf varianten toen geschetst van volledige herintegratie een staatsbedrijf tot volledig open marktwerking met daartussenin allerlei varianten van aanbesteding groot in kleine netwerken wel of niet met centrale planning gelijk geleidelijk of in één keer enzovoorts. Dus al die varianten zijn daarin geschetst.

[0:18:24] Het rapport beschrijft vervolgens de parallellen ook met wat in andere landen plaatsgevonden heeft en of die verschillende modellen ergens bekend zijn en hoe dat dan min of meer functioneert. Hoeveel tijd het kost om het in te voeren in die landen en enzovoorts.

[0:18:44] Eric kijk, de vraag, mevrouw van groenlinks capaci. Ik heb misschien niet goed genoeg capaciteit, efficiëntie

[0:18:52] en de complexiteit kunt u misschien even kort in mijn herinneringen brengen.

[0:18:57] Helpt u meneer van der velde? Kort.

[0:18:59] Voorzitter, ik verwees ook specifiek naar een rapport uit tweeduizend twintig, waarin werd gezegd dat verder decentralisatie juist zou leiden tot meer complexiteit en coördinatie vraagstukken mij vraagt. Ik sloeg op wat u aangaf als aandachtspuntje juist dat het belangrijk is om de capaciteit efficiency te behouden. Hoe relateert.

[0:19:20] Dank voor de toelichtingen. Weet ik weet precies wat hij met u gevraagd had inderdaad wat in het rapport staat is dat ten eerste een constatering. De losliggende lijnen zogenaamd in nederland zijn al gedecentraliseerd zijn. De lijnen waren eigenlijk alleen maar een regionale treinen rijdt naar een of andere centrum stad en niet verder na. Verder geen intercity. Dus dat is al sinds jaar en dag gedaan en dat functioneert volgens mij naar tevredenheid van van iedereen en vervolgens is het een stap verder gebracht in limburg met een samenloop en de vraag was van moet dat eigenlijk op meerdere plekken ook plaatsvinden.

[0:19:58] Nu wat in het rapport staat is dat jij je zo dat natuurlijk ook kunnen doen.

[0:20:05] Het punt is

[0:20:07] op het moment dat je komt in de kern van de randstad met een hele hoge bezetting van het baanvak wordt dat vraagstuk steeds complexer.

[0:20:16] Het is moeilijk om echte kantelpunt te geven. Dat zal afhankelijk zijn van tal van lokale omstandigheden op het moment dat de twee stoptreinen twee intercity s per uur rijden of zo is dat allemaal niet zo. N probleem. Dat kan prima gebeuren op het moment dat je zes of acht intercity zetten nog vier stoptreinen. Ja. De kans op problemen neemt toe en de maatregelen die zou moeten nemen om dat in goede banen te leiden worden steeds complexer. Dus het is eigenlijk een continu daarin gezegd wordt en waar het ophoudt waar het kantelt de jihad kan ik niet in het absoluut zo zeggen. Dus dat was wat daarin stond in het rapport en dat er dus wat ik zou kunnen toevoegen rondom dat vraagstuk

[0:20:58] is dat op het moment dat je regionale of dat je op een baanvak

[0:21:04] meerdere vervoerders zou hebben. Nou dat is op zich geen probleem doen dat dat zie je ook in andere landen, zoals duitsland is dat gemeengoed. Dat zijn plekken waar de vervoers, overheid en ov bureau eigenlijk defacto in duitsland in de meeste gevallen dezelfde dienstregeling bepaald dezelfde tarieven betaald en vervolgens de treindiensten gewoon in kleine contract is ongeveer de omvang van de regionale trein contractie in nederland overigens aanbesteed. Dus dat dat gaat allemaal wel goed. Uiteraard met overigens een baanvak bezetting die meestal lager is dan wat men kent in nederland in de randstad.

[0:21:44] Maar op het moment dat je op een baanvak

[0:21:46] treindiensten krijgt van meerdere opdrachtgevers. Dat is dus niet zozeer de situatie in duitsland heb je een opdracht geeft het meerdere vervoerders hierzo. Dus eigenlijk meerdere vervoerders met meerdere opdrachtgevers één of twee provincies en doorgaande treinen het rijk en eenentwintig, een open toetreder in het meest complexe gevallen. Dan krijgen die is eigenlijk een situatie die langzamerhand steeds complexer wordt en misschien is dat prima te hanteren. Maar ik wou hem onderstrepen. Het wordt complexer en op het moment dat je het netwerk wilt verbouwen denk kan die ms. Drie cafe aan theo en misschien aan andere maatregelen. Ja dan heb je dus op een baanvak meerdere eisen van overheden aan die vervoerders

[0:22:32] meerdere afloop termijn van die concessies

[0:22:35] en je voelt aan t kan maar het wordt complexer. Dus het is een aandachtspunt om dit in goede banen te leiden en ook dat die verschillende opdrachtgevers of vervoerders op eigen beweging, zoals een toetreden

[0:22:50] wellicht incompatibele

[0:22:53] of moeilijk te verenigen dienstregeling zijn wensen zouden hebben.

[0:22:57] En dan wie gaat beslissen hoe dat dan

[0:23:01] bij elkaar komt en dat is de plek waar die capaciteitsverdeling van prorail. Kom ik terug op het eerdere punt van belang zijn, zodat hier eigenlijk wel een keuze gemaakt kan worden of van hogerhand een dienstregeling vooraf bepaald wordt.

[0:23:17] De richting duitsland in duitsland gaat een beetje die kant op. En in andere landen. Heb je dat ook wel eens meneer.

[0:23:23] Hetzelfde. Ik zie zes kamerleden hangen aan je lippen.

[0:23:26] Ook dat het vijf voor zes is dat we dit blokje. Helaas moeten beeindiging toets even over ongeveer het antwoord in uw vragen heeft heeft kunnen vinden. Ik zie een prangende vervolgvraag werden minus mevrouw dekker. Abdulaziz heeft volgens mij nog helemaal geen antwoorden gehad. Dus ik heb het referendum voordat u dat u heel snel danig even op ingaat. En dan doen we charge.

[0:23:48] Stations los aanbesteden of niet. Ja, als een vervoerde opbrengst verantwoordelijkheid heeft en de klantenbasis moeten ontwikkelen, ligt het eerder voor de handelde stations als onderdeel van de hele beleving van de klant erbij hoort op het moment dat dat niet zo is dat de voertuig geen opbrengst verantwoordelijkheid bij heeft, is dat eerder split waar

[0:24:09] nu ja ik kan eigenlijk gelet op de daar niet verder op in denk ik. En het laatste beleggen hun tarieven bij ns in plaats van ing is dat een goed idee of niet. Dat hangt wederom af wat het idee is bedoeld. In engeland gaan ze daar weghalen van de vervoerder omdat ook het rijk, daar de opbrengst verantwoordelijkheid gaat nemen naar alle waarschijnlijkheid. Dat is bij mijn weten nog niet het idee geweest in nederland. Om die kant op te gaan

[0:24:36] dus tarieven bevoegdheid bijles ligt in de lijn der verwachtingen. Gelet op de type conceptieteam en wenst in te voeren hier. Er zijn allerlei reguleringsmagie erin opgenomen.

[0:24:50] Er kunnen nog meer mocht dat ondergang onvoldoende zijn. Doel dat zijn dingen die die aan te passen zijn.

[0:24:57] Dankuwel

[0:24:59] dank voor de vragen. Dank u voor het antwoord en voor uw inbreng ik schors de vergadering, zodat we even kunnen wisselen.

[0:26:33] Dames en heren, ik open deze ronde tafel en aan onze rechterzijde zijn aangeschoven. Mevrouw hibbert meneer bos en meneer jansen, en wel in die volgorde welkom en laten we maar geen tijd verliezen geeft met veel plezier. Het woord aan mevrouw hibbert.

[0:26:50] Dankuwel. Bedankt voor de uitnodiging

[0:26:53] acm houdt voornamelijk toezicht op eerlijke capaciteitsverdeling door de infrastructuurbeheerder prorail een steeds belangrijkere taak

[0:27:01] gegeven hoe druk bereden spoor is acme vanuit haar rol weinig relatie tot het conceptprogramma, conceptprogramma vanuit het programma van eisen

[0:27:29] de hoofdpunten. Onze reacties zijn op onze website te vinden. De hoofdpunten. In onze reacties zijn meerdere spoorvervoerders betwijfelen of het hoofdrailnet in zijn geheel als concessie kan worden gegund. Gezien de geldende europese regelgeving verordeningen

[0:27:48] voor de duidelijkheid. Dit gaat niet om de discussie over onderhands gunnen of openbaar aanbesteden. Het gaat over fundamentele vraag of het gehele hoofdrailnet als concessie kan worden gegund.

[0:28:00] Volgens de acm zou het goed zijn als het ministerie van ing reageert op het fundamentele punt

[0:28:06] en het is uiteindelijk aan de rechter

[0:28:08] om te toetsen of de concessie voldoet aan het geldende europese wettelijk kader.

[0:28:13] Twee geconsulteerde programma van eisen staat dat de concessieverlener jaarlijks volume bepaling het aantal ritten per traject geactualiseerd.

[0:28:23] Hierdoor is onduidelijk hoeveel ruimte geboden aan andere vervoerders om naast de concessie open toegang dienst te gaan rijden.

[0:28:32] Het is voor andere vervoerders belangrijk dat de bovengrens van het concessie volume over de gehele concessieperiode kenbaar is

[0:28:40] samen met de voorgenomen regel het besluit capaciteitsverdeling om concessie verkeer altijd voorrang te geven. Boven open toegangs. Verkeer

[0:28:49] kan zonder deze volume duidelijkheid namelijk niet worden bepaald of er voor open toegang voldoende spoorcapaciteit gearresteerd.

[0:28:56] Dat is een drempel voor de introductie van open toegang, zowel nationale als internationale diensten.

[0:29:04] Daarnaast wijst erop dat het nog onduidelijk is of en zo. Ja, welke internationale treindiensten onderdeel zullen worden van de hoofdweg met de concessie dankuwel binnen twee minuten.

[0:29:16] Dank u dankuwel.

[0:29:18] Meneer was.

[0:29:19] Worden ze nu.

[0:29:21] Dank u, voorzitter en dankuwel kamerleden voor deze uitnodiging.

[0:29:24] Het beste

[0:29:26] programma van eisen van nederland. Dat is ons doel. Want dat betekent dat we het beste voor de reiziger hebben en dat vraagt wat ons bedrijf veel meer regie en sturing door het ministerie op wat de vervoerder moet gaan doen.

[0:29:40] Ik had er een aantal punten uit de wettelijke tarief bevoegdheid. Die ligt volgens de wet bij de concessieverlening

[0:29:47] het defacto overhevelen van die bevoegdheid aan ns zoals dat nu het geval is, geeft

[0:29:53] een sturings element namelijk alles over tarieven weg en een hele beperkte mate van regelgeving daarover waarheen eigenlijk alleen een tweede klas kaartje is beschermd. Dat is veels te weinig voor een maatschappelijk product waar betaalbaarheid hoog op de agenda zou moeten staan.

[0:30:14] Onze oproep is dan vooral ook regel dat in het programma van eisen staat dat het brief bevoegdheid bij het ministerie legt

[0:30:21] de andere gaat over het vervoersaanbod.

[0:30:24] We zien nu regionale concessies hogere eisen zijn en dat de minimale frequenties daardoor ook hoger liggen dat eerdere treinen starten en dat de laatste trein ook later is

[0:30:35] ov is er voor iedereen dus juist deze maatschappelijk belangrijke eerste treinen van de dag die zou je moeten gaan afdwingen, net zoals hoge frequenties van elke

[0:30:45] vijftien minuten

[0:30:47] regie op de dienstregeling.

[0:30:50] Verder sturing op het probleem van onder meer checken. Ook dat vraagt gezamenlijke oplossingen en zijn programma van eisen is het moment om het in ieder geval aan de kant van het hoofdrailnet goed verborgen. Daarmee is het nog niet opgelost. We hebben in ieder geval de kip ei discussie. Wie als eerste de stap zet opgelost.

[0:31:08] De hare ook graag onze handen aan het stuur en dat betekent dat de fietsenstalling toch ergens geboord zou moeten worden als dat niet in de concessie is dan moet het toch minimaal in de stations agenda omdat daar de status van.

[0:31:21] Weet eigenlijk helemaal niemand.

[0:31:23] Weg van de gemiddelde is het volgende punt en ook mijn laatste. Dat is eigenlijk zou moeten gaan sturen op lijnen en niet meer op gemiddelde is voor de hele concessie waarin treinen die heel goed doen. Het gemiddelde omhoog poetsen van alle lijnen die het heel slecht doen, terwijl we eigenlijk willen dat iedereen een goed product heeft de rest heeft hij allemaal kunnen lezen in het inpeperen. Er komt nog veel meer bij de programma van eisen.

[0:31:50] Dankuwel meneer bos en u maakt een mooi bruggetje. Want u geeft aandacht voor de positie pepers kamerleden hebben die uiteraard digitaal allemaal ontvangen vraag van meneer jansen is daarmee ook beantwoord u niet alsnog uit te delen is is voor u geregeld en daarbij geef ik graag het woord. U.

[0:32:06] Dat voorop zou fnv vindt het verstandig dat het onderhands gegund wordt en dat zorgt voor duidelijkheid voor de vervoerders, de reizigers en de werknemers. Hierdoor kan ns de vervoerder vooruit blijven kijken in plaats van achteruit of naar hoe de afgelopen weken met de directie stevig ding. Ze hebben gekruist stakingen over nieuwsshow is het zonneklaar dat de ns als enige de trein op de moet blijven rijden. Ms behoort moeten steeds nog steeds tot de best presterende spoorbedrijven ter wereld is voor alle nederlanders en de economie van groot belang dat het zo blijft

[0:32:40] heeft fnv leden in de gehele sector grote zorgen over het voornemen van de staatssecretaris om toch weer levend decentraliseren door onderzoekers vast komen te staan dat d zonder grote investeringen in infrastructuur dit niet tot betere prestaties leiden, en met deze investering kan ns dat zelf ook open toegang zal zelfs de doodsteek tot het openbaar vervoer. Openbaar vervoer per spoor betekenen. Vervoerders zullen zich gericht op de financieel aantrekkelijke trajecten op de aantrekkelijke tijdstip en dat betekent dat de onrendabele lijnen uiteindelijk stil komen te liggen. Het ov wordt uitgekleed namens het personeel van de sector en in het belang van de reizigers en de klimaatdoelstellingen, roep ik u op tegen de verdere liberalisering van de spoorsector te stemmen. Laten we de uitwassen van de marketing op schiphol en laat me ook leren van de liberalisering van de energiemarkt.

[0:33:28] Ik bijvoorbeeld.

[0:33:31] Nergens is ooit zou verband bewezen dat de liberalisering van het spoor zakt. De oorzaak van de vooruitgang en de verbeten prestaties van de sector zijn. Alle verbeteringen zijn gerealiseerd vanuit de opdracht via bijvoorbeeld concessies aan vervoerders en innovatie van de bouwers van de treinen vol zeer veel af te dingen op de claim dat het wel zo is ook fnv meer aandacht voor het internationale treinverkeer fnv is voor meer internationale verbindingen en vindt dat deze moeten worden opgenomen in de processie van het hoofdnet. Ook hier zo open toegang leiden tot cherry picking en zullen er nauwelijks of geen trein trajecten ontwikkeld worden. Om deze ontwikkeling kost gigantisch veel geld en zonder de zekerheid van een concessie dat je die aanloopkosten weer terug kan verdienen, zal geen vervoerde daarin stoppen met het opnemen van grensoverschrijdende lenen zorg je ervoor dat nederland een positie boot op de internationale markt als niet gebeurt zonder overreed haar invloed verliezen op de kwaliteit en leveringszekerheid, ook voor de reizigers van groot belang dat deze lijndienst betrouwbaar door een worden geleverd.

[0:34:35] En vergeet niet je kan het maar één keer kapot maken.

[0:34:39] Dankuwel en ik stel voor dat we gewoon een rondje doen zou willen beginnen bij mevrouw dekker. Abdulaziz.

[0:34:49] U bent nieuw vandaag. Dus ik krijg alle eer.

[0:34:54] Die komt langzaam deze kant op.

[0:34:58] Dan vraag ik er wel om erbij te vermelden aan wie u de vraag stelt zal zo helder.

[0:35:03] Men is weg richting rover over de tarieven bevoegdheid kan

[0:35:13] ik ben even de naam kwijt, maar kan ik hier wat meer uitweiden over tariq bevoegdheid en mijn tweede vraag.

[0:35:21] Ik ga het over voornamelijk ook reflecteren op wat de vorige gesprekken daarover gezegd heeft en mijn tweede vraag gaat over internationale treinen. Want ik hoor aan de ene kant acm en de ander kant fnv acm zicht niet duidelijk internationale treinen. We willen niet in mijn hoofd concessie en fnv zegt doe maar wel meer internationale treinen, maar wel een hoofdloze jim. We lezen net dat dat niet zou willen erg goed voor de betaalbaarheid is. Hoe kijkt men daar tegenaan?

[0:35:50] Dankuwel te zien natuurlijk dat mevrouw duckhunt abdulaziz keurig netjes twee vragen stelde ik gun u alle twee vragen als u ze heel kort stelt dan komen we ongetwijfeld ook er doorheen. Maar dan moet u wel kort en snel antwoorden te gaan proberen met elkaar. Mevrouw bush liet namens groenlinks.

[0:36:05] Dankuwel. Voorzitter, mijn vraag is aan de heer jansen.

[0:36:09] We hebben de afgelopen periode gezien hoe onmisbaar personeel is als het gaat om openbaar vervoer en ik vroeg mij af wat de fnv verwacht kwam arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Mocht dit toch doorgaan?

[0:36:23] Dankuwel. Meneer middags.

[0:36:25] Voorzitter, ik zou aan alle drie aanwezig om vragen te stellen, maar helaas zit dat er niet in. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben is de heer jansen. Die vertelde me een gloedvol betoog dat het niet goed zou zijn voor de reiziger. Maar zit naast iemand die het belang van de reiziger. Heel goed op het netvlies heeft. Mijn vraag is voor de heer bos kan niet reageren op het betoog van de heer jansen.

[0:36:43] Dankuwel.

[0:36:46] Dankuwel. Meneer van der molen. Molenaar. Het cda.

[0:36:49] Twee vragen is de vraag aan de heer jansen

[0:36:52] heb ik u niet goed verstaan dat u bijvoorbeeld de werkomstandigheden bij arriva vergelijkbaar vindt met de bagage afhandelaars op schiphol en zou u dat kunnen verduidelijken. Want mijn beeld is dat het op schiphol. Net wat slechte bijstaat dan bij arriva. Maar goed

[0:37:06] dan heb ik nog een vraag aan de heer bos weg van het gemiddelde. Kan me goed bij voorstellen. Zou je een praktisch voorbeeld kunnen noemen waarin de ns bijvoorbeeld op een bepaalde lijn consequent onder presteert. Terwijl dat in die totaalcijfer niet terugkomt.

[0:37:19] Dankuwel. Meneer de hoop namens de pvda.

[0:37:22] Dank. Voorzitter, allereerste vraag.

[0:37:25] Ik wacht even

[0:37:37] meneer daarop.

[0:37:38] Nu wordt het wel een uitdaging om mij vragen te stellen. Voorzitter, dit intermezzo. Nee. Eerste vraag aan de fnv. We hebben gezien dat de loonstijging komt. In hoeverre bent u bang dat doorgerekend kan worden op treinkaartjes en in hoeverre bent u bang dat de beloning van medewerkers en misschien dat doorrekent tegenover elkaar gesteld kan worden. En hoe kijkt u daarna domme vragen aan de heer bos? U schrijven

[0:38:07] een brandbrief. Dat zult u vast niet elke week doen. Dus u zult zich vast stevig zorgen maken en u noemde nadrukkelijk ook. Die vindt dat het rijk nog een stevige regierol moet nemen heeft gehad over de tarieven. Kunt u nog een aantal zaken nemen waarbij u dat ook echt ontzettend belangrijk vindt dat het rijk daar nog een stevige rol in gaat nemen.

[0:38:29] Dankuwel meneer madlener namens de partij voor de vrijheid.

[0:38:32] Wel ik wil ze is de heer jansen feliciteren met de cao onderhandelingen die toch een beetje gewonnen zijn door de de eiser. In dit geval vond de eisen eigenlijk nog mild. Eerlijk gezegd want ja die inflatie. Er zitten we allemaal mee in.

[0:38:46] Dan vond ik de looneis eigenlijk nog wel meevallen. Ik dacht ook doen

[0:38:51] toen ns dat zo halsstarrig weigerde. Ik dacht nou ik als ik een ezel zou ik maar snel ja zeggen want voor je het weet, wordt het nog duurder.

[0:38:58] Maar goed uiteindelijk is teruggekomen. Gefeliciteerd aan alle betrokkenen

[0:39:02] voor die mooie loonstijging nu de rest nog. Ik heb wel een vraag over want de ns wordt nu geconfronteerd met enorme loonstijgingen, maar ook denk ik met een enorme prijsstijging voor elektriciteit en is een van de grootste verbruik van elektriciteit en we krijgen allemaal een rekening nu die drie keer zo hoog is. Ik zie hele zware tijden komen voor de ns en het is toch een beetje zero sum game. Want er zijn niet meer reizigers die willen we ook niet meer laten betalen.

[0:39:30] Hoe gaan we dat doen. Ik hoor straks heel graag van de cfo van ns hoe hij de toekomst ziet zitten.

[0:39:35] Mijn vraag is.

[0:39:38] De fnv roept ook op. Net als vele partijen internationale lijnen maar heel veel van die lijnen zijn helemaal niet rendabel. En als wij zeggen als politiek god wat leuk. Al die internationale lijn niet rendabel is dan gaat het dus ten kosten

[0:39:50] van nederlandse lijnen of van de frequentie op nederlandse lijn en dat zie ik wel een beetje gebeuren. Dus ik wil eigenlijk een vragende jansen. Hoe ziet hij de financiën van de ns. Hoe ziet hij het lot van de reizigers gaat om de kosten. En hoe moet de ns dat in godsnaam voor elkaar krijgen. Uw vraag is helder dankuwel.

[0:40:07] Volgens mij heeft ze alledrie vragen gekregen. Dus wat mij betreft beginnen gewoon weer bij mijn vrouw

[0:40:13] hibbert en dan het woord u en u heeft ongetwijfeld zelf even geturfd. Welke vragen.

[0:40:18] Wilt zijn.

[0:40:22] De microfoon daarbij aandoen want ik had ook gelijk de camera. Sorry.

[0:40:27] Het ging over internationale lijnen excuses als ik dat zojuist heb gezegd ik heb eigenlijk twee dingen gezegd is, is het in het concept programma van eisen nog niet duidelijk wat er met de internationale lijnen gebeurt die keuzes simpelweg in het concept programma van eisen nog niet gemaakt.

[0:40:49] Dat weten we met zijn allen nog niet gezegd wat ik heb gezegd. Dus er is een beperkte capaciteit voor het spoor beschikbaar. Precies wat er hier vanuit de tu delft hiervoor ook heeft gezegd

[0:41:05] en dan hebben we een besluit capaciteitsverdeling van prorail meewerkt

[0:41:10] waarin staat in het concept een nieuwe besluit capaciteitsverdeling staat ook concessie vervoer heeft voorrang op een open toegang en dat in combinatie met het huidige programma van eisen waarin staat de concessieverlener kan ieder jaar. Het volume bijstellen

[0:41:31] brengt veel onduidelijkheid voor open toegang vragen of het nationale diensten zijn er veel internationale diensten maakt weinig uit hoeveel ruimte gegeven beperkte spoor, spoorcapaciteit overblijft om open toegang jeans te gaan rijden. Dat was onze enige punt dankuwel.

[0:41:48] Heeft u daarmee ook de vraag van die gearresteerd is alleen voor boss. Ik dacht dat u ze alledrie, maar heeft zich gecorrigeerd. Helder. Dan gaan we gewoon door naar bossen. U heeft iets meer vragen was mijn ietsiepietsie.

[0:42:02] Mevrouw dekker, die begon met trucs bevoegdheid en daar iets meer over vertellen wat we zien in elke concessie is de eerste eisen over de tarieven is dat de gedeputeerde staten te vervoeren autoriteiten de tarieven jaarlijks vaststelt op voorstel van de vervoerder. De ns is de enige die dat niet hoeft te doen. Het ministerie stelt helemaal niks vast en en die uitzonderingspositie die willen wij eruit hebben, want het gevolg is dat we zien dat er eigenlijk geen integratie is van abonnementen van busvervoer met ns bijvoorbeeld dat een regionale concessies wel zien. Ook als dat andere vervoerders zijn bussen en treinen ook als het verschillende opdrachtgevers zijn er gewoon meer regie komen en dus ook dat dat daar vanuit de vervoerders meer aandacht komt omdat ze door die decentralisatie ook meer keane zijn op wat de reiziger wil

[0:42:56] en voor de internationale treinen vroeg ik me ook nog van nou hoe kijkt u daar tegenaan. Eigenlijk is dat een heel groot vraagteken wat de staatssecretaris. Nu wil kijken wat wij willen is een beter product dan dat we nu hebben tegen een lagere prijs. De trein naar antwerpen dat er net zolang als van rotterdam naar eindhoven. Het is alleen wel vijfentwintig procent duurder

[0:43:18] en de afstand rotterdam en eindhoven is veel korter dan rotterdam. Antwerpen en dat soort dingen moeten er toch uitzien te halen. Dan zeg ik niet dat het nest dat niet mag doen. Maar laten we in elk geval even kijken wat mag ik dan wel kan en laat ns onderdeel zijn van die markt en zorgen dat we het beste eruit krijgen. Maar het begint ermee. Wat willen jullie als samenleving en welke eisen gaan en welke vervoerder ook die dat gaat rijden stellen. Dat moet nog veel meer kunnen dan dat we nu hebben.

[0:43:51] Daarmee heb ik stiekem denk ik ook wel een beetje gereflecteerd op de heer jansen zijn. Maar.

[0:43:57] Wat ik.

[0:43:58] Zelf heel belangrijk vindt is dat we zien dat de markt prikkel. Dat blijkt ook uit de onderzoeken die in aanloop naar dit zijn gedaan hebben gezorgd voor een beter product voor de reiziger. Dus of door de decentralisatie en die aanbesteding hebben we een hogere frequentie gekregen, hebben we ook gezien dat de vervoerders die

[0:44:16] niet door de markt worden geprikkeld naar onderhand zijn gegund beter zijn gaan presteren als gevolg van de druk van de markt.

[0:44:24] Dus het is een heel goed iets om veel meer decentralisatie er in te stoppen omdat je daarmee ook veel meer maatwerk kan krijgen en veel meer vanuit de markt idee krijgt over hoe de reiziger. Goed goed kan kan bedienen. Je ziet er gewoon innovatie door ontstaan en dat is natuurlijk wel wat je wil als reiziger een beter product.

[0:44:47] De heer van der molen die vroeg van waar zit nou een voorbeeld van de lijn gebonden. Waar zou dat nou kunnen, kunnen we zien bijvoorbeeld breda eigenlijk alle treinen in breda is een van de stations waar heel veel terrein te laat zijn. Die zitten ver onder het gemiddelde ook eigenlijk onder het de ondergrens die we hebben afgesproken, maar het gemiddelde eenennegentig procent van de reizigers moeten op tijd zijn in breda dat tachtig procent is maakt niet uit wat het gemiddelde mij in het hele land gehaald wordt. Dus volg hebben de kamerleden allemaal niet letterlijk de achterbanden in breda zitten anders dan

[0:45:29] dan was daar heel veel aandacht denk ik al voor geweest

[0:45:35] en dat valt eigenlijk valt dat alles samen de hoop die vroeg waar zit die stevige gerold. Nou die zit op alle onderdelen zou ik zeggen. Het gaat om een proef om een miljarden contracten hier maatschappelijk gigantische waarde heeft die nog veel meer is dan de economische waarde.

[0:45:52] En dan dan vind ik het heel vreemd dat wij op heel veel punten weinig sturing hebben wil niet zeggen dat de vervoerder niets meer mag of niks meer kan emma één ding moet doen maar dat moet altijd in goed overleg en zo goed overleg krijg je ook door meer regie en sturing bij het ministerie neer te leggen.

[0:46:13] Dankuwel en het woord is aan meneer jansen voor de vragen die hem gesteld zijn.

[0:46:19] Dankuwel. Allereerst waarom internationale verbindingen wel of niet in in een concessie wel in een concessie kost waarschijnlijk koud in het begin. Maar als het goed is als je het goed doet. Het vervoer in een concessie. Haal jij de vliegtuig leeg tot zevenhonderd km.

[0:46:35] Maar je moet die markt gaan. Dat klopt. Die gaan ontwikkelen en het kost geld als bij elk product wat je wil ontwikkelen om medicijnen zijn of een auto ofzo kost geld. En als jij niet in de concessie doet gaan mensen limburg en jerry pik en gaan ze de treindienst pakken waar al de reizigersstromen dik zijn.

[0:46:53] Daarmee en de internationale trein en ik hoor het u ook zeggen dat gaat ten koste van binnenlandse qua geld. Dat zou theoretisch kunnen. Maar vergeet niet dat die internationale treinen zitten ook nederlandse reizigers.

[0:47:06] Dus de nederlandse reiziger wil ook naar het buitenland toe en weer terug. Dus volgens mij dekking daar mee af. De arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Als je duidelijk bent bij aanbesteding die wagen lenen van ns afging kon ms nog steeds weg garanderen aan de mensen.

[0:47:26] Niemand koos voor de decentrale partijen. Waarom niet? Omdat de arbeids voorwaarden slechter zijn mogelijk de werktijden slechte opleiding s budget is slechts een paar jaar geleden nog bij een van de regionale vervoerders was rondom een concessie wisseling bijvoorbeeld tot de stop steins passages bloedrood zijn rijen van machinisten moeten extreem hoog piekte waarbij de inspectie ook is geweest in een kamerbrief gestuurd. Puur omdat het opleidingstraject te mager s bij het wisselen van mijn concessie. Maar uw schoonzoon overmaken mond spoor is gebaat bij veiligheid. Één keer een grote incidenten met spoor en je loopt twintig jaar achteruit qua betrouwbaarheid met reizigers.

[0:48:12] Ja nee ik begreep dat arriva niet de afhandelaars van schiphol zijn.

[0:48:17] Maar dat was twintig jaar geleden bij schiphol ook niet aan de orde

[0:48:21] door de marktwerking door continu elk jaar wordt de druk op de prijzen en de druk op de prijs. Elke nieuwe contracten druk op de prijs krijg je uiteindelijk een situatie tot mensen met kapotte rug in die vliegtuigen lopen te rijden. En als je marktwerking primair maakt, zodat ook in de spoor gaan want dat is gewoon de situatie van marktwerking moet goedkoper en het moet sneller efficiënter en uiteindelijk gaat dat ten koste van de werknemers en ik ben er heilig van overtuigd, ook van de reizigers

[0:48:49] de arbeidsvoorwaarde liggen bij de streekvervoerders lager.

[0:48:56] Dus wij hebben ook gewoon onze leden hebben ook een primaire belang om die marktwerking. Wat dat betreft eruit te halen. Heel simpel. De arbeidsvoorwaarden van ns zijn hoger en de arbeidsvoorwaarden die de leden moeten zich nog uitspreken wordt. Op tien oktober hebben ze de kans om zich uitspreken arbeidsvoorwaardenpakket waar ik wel achterstand maar beneden gaan erover en dat kost meer geld. Mijn vraag niet wat arbeidsvoorwaarden kosten vragen als je niet betaalt.

[0:49:22] Mijn collega die hier naast me zit die zij netto totdat een hartstikke belangrijke sector is veertien, honderd vacatures bij ns als ze die niet in kunnen vullen blijft ms alleen maar afschalen en de productcode verslechteren voor de reizigers. Dus ja. Goede arbeidsvoorwaarden zijn essentieel om mensen binnen te halen en binnen te houden. De ov sector is cruciaal in nederland is gebleken bij covent. Dus ja horen goede arbeidsvoorwaarden bij waar nederland trots op mag zijn. Volgens mij ook de regionale vervoer. Om een beetje beter sloffen

[0:49:58] en elektriciteit is gegeven,

[0:50:01] heb ik geen antwoord op. Ik ben vakbondsbestuurder tot elektriciteitskosten. Rock scene tot naast zich zorgen moet maken misschien onkosten dat ezel. Maar als we nu niet gaan betalen. Dan moet nederland zich zorgen maken omdat steeds meer treinen stil komen te staan. De kranten haalt bijvoorbeeld op de arena keer niet gestopt. Waar ben je voetbalwedstrijd betaalt de krant behoeven treinen van arriva keolis en ms door personeelsgebrek niet rijen is echt niet op één hand te tellen.

[0:50:27] Wel.

[0:50:28] Dank u wel. Ik ben zo blij dat dan lukt dat we zes kamerleden hebben drie genodigden dat u allemaal vragen heeft kunnen stellen en ook nog antwoord heeft gekregen en we zelfs nog tijd over hebben voor een korte aanvullende vraagt ze kijkt u of er behoefte is om een aanvullende vragen stellen aan de genodigd over deze input.

[0:50:47] Meneer minas,

[0:50:48] Voorzitter, dankuwel. Voorzitter, de heer jansen, vertelt dat die decentralisaties niet goed zijn geweest, maar juist

[0:50:56] bij deze gedecentraliseerde lijnen zien we dat de prestaties behoorlijk zijn toegenomen ten opzichte van de situatie waarbij ns op die trajecten reed en ns wilde van die trajecten eraf. Daar zijn andere vervoerders opgekomen.

[0:51:12] Daarmee heeft hebben die vervoerders. Als ik het goed heb en als het anders is dan hoor ik dat graag van u hebben die vervoerders innovaties getoond hebben stopcontacten in de treinen die zijn daar in die trein als eerste geinternet geimplementeerd. Dus vind je niet dat we juist moeten kijken hoe ms zeker met het huidige tekort aan personeel veel meer op het hoofdrailnet doorgaan. Intercity zou bijvoorbeeld kunnen denken dat we meer moeten kijken hoe regio gedecentraliseerd zouden kunnen worden.

[0:51:38] Meneer jansen,

[0:51:40] Als marktwerking personeelstekorten opgelost, dan moeten we volgens mij meteen overal mooi perkins was natuurlijk onzin op het en naast mij kwijtraakt zijn er meer mensen die in het ov gaan merken sterk genoeg. De arbeidsvoorwaarden zijn slechter wordt marktwerking. Het probleem nog groter qua arbeidsmarkt. Nee, er is geen echt geen causaal verband op marktwerking en verbetering van decentrale trainen.

[0:52:06] Die stopcontacten heeft geen vervoersbedrijf in die treinen ingezet. Dat zijn internationale spoorbedrijven die trainer maken en die komen met innovaties en je koopt. Ns heeft inderdaad inderdaad heeft ns in het verre verleden, bijvoorbeeld in limburg regio de rug toegekeerd

[0:52:24] uit de overleveringen doordat de eigenaar van ns de aandeelhouder heeft gezegd joden komt marktwerking. Vergeet limburg man bijvoorbeeld eventjes. Maar u denkt toch niet dat ms niet een lijntje tussen nijmegen en maastricht goed kan verzorgen, terwijl het hele in het hartstikke punctueel kunnen rijden. Dat kan ook. Het heeft te maken met de opdracht keek in het witboek marktwerking, zowel een hele dure kosten systeem om een prikken aan de raad van bestuur. Volgens mij zit de directeur van ns om een prikkel te geven om beter te presteren. Dan kan je prima in een concessie voor woorden

[0:52:57] moeten presteren keuze op aanspreken. Daar is marktwerking een middel voor de tucht van de markt manier geijkte middel zoals ns de opdracht geeft om op een bepaalde plek op een bepaald niveau te presteren zo veel reizigers zo veel stoelen zo veel zitplaatsen. Noem maar op. Allemaal klanttevredenheid kan nestor prima aan de marktwerking voor nodig.

[0:53:18] Dankuwel meneer jansen.

[0:53:20] En ik zie beter bij de dames nog een vervolgvraag alsjeblieft. Nee dan heb ik ben mevrouw dekker. Abdulaziz wel het woord is aan u.

[0:53:27] Voorzitter aan de heer jansen, op welke trajecten in de periferie heeft decentralisatie concreet tot afschaling van de dienstverlening geleid. Zoals u schrijft in.

[0:53:38] Je position peper.

[0:53:39] Meneer jansen,

[0:53:43] Afschaling niet. Maar ze schreef precies gaat gebeuren op het moment dat datjij de markt het laat doen.

[0:53:52] Dan gaan ze kijken waar het geld verdiend kan worden. En als de reiziger s ochtends om zeven uur massaal staan, zal daar een trein komen op het moment dat er om negen uur gene massale reizigersstromen zijn. Zal er geen trein komen. Abonnement datjij de markt het laat zeggen. Bijvoorbeeld met opa s. Noem maar op open toegang en dergelijke. Dus het is de situatie is niet zo dat nu ze zelfs geplust ook in limburg. Maar we mochten ze minder bussen gaan rijden kwamen ze in de trein terecht. Dus die plusjes zender dat bestrijd. Ik ook niet. Maar als het aan de markt overgelaten gaat dat een keer ophouden,

[0:54:28] want er moet geld verdient worden en er moet gewoon naar de aandeelhouders gaan en die zitten trouwens als staatsbedrijf of het algemeen in buitenland.

[0:54:37] Dankuwel meneer madlener. De laatste vraag is vandaag voor dit blok dan voor u.

[0:54:44] Sorry jongens.

[0:54:50] Ik wilde even door en we hebben hier de heer bosnaam is roven. De reizigers en de fnv namens het personeel zeg maar.

[0:54:58] We hebben precies een pepsum met allemaal wensen namelijk meer treinen per uur heb ik gelezen van de heren van de rover en frequenter. Dus rijden

[0:55:08] langer doorrijden s avonds om mijn goede wensen. Ik hoor meer internationale treinen. Want er zitten ook nederlanders in allemaal wensen en ook zie ik dingen zie die elektriciteitskosten stijgen. Maar ik ik mis een beetje de het realisme, want dit is een levensgroot probleem en en wie gaat dat betalen en ik vraag me af. Dat is toch ook voor de reiziger belangrijk en dan kan de fnv zegt ga maar lekker. Heel veel internationaal reizen maar dan zie ik overvolle treinen op op de lijn utrecht den haag. Die zit stampesvol als die al rijdt soms vallen ze gewoon uit en dan komt er een is toch niet te geloven. Dat zijn hele rendabele drukke lijnen en de ns slaagt er niet in om dat goed te rijden en dan gaan een avontuur beginnen.

[0:55:50] In het buitenland en concrete vraag.

[0:55:53] Wie heeft er nou een beetje realisme. Je moet toch je core business. Dat zijn de beste lijnen van nederland. Dat zijn de drukke lijnen. Dan moet je toch als eerste in slagen om te kunnen rijden en dat lukt nu al niet. Dus.

[0:56:05] Wie kan er nou.

[0:56:06] Vooral meneer bos aan als ik u goed.

[0:56:09] Rijden want wij komen met allerlei wensen voor de toekomst.

[0:56:12] Wij beiden wel kort graag.

[0:56:15] Volgens mij zit het juiste in dat het allemaal best wel kan zien in de regio vier keer per uur sprinters rijden die in dezelfde regio waar nest dan rijdt twee keer per uur rijden. Dat vind ik heel gek. Dan is het gewoon te betalen. Meer reizigers betekent ook meer inkomsten, maar betekent ook dat je moet uitkijken hoe je met een efficiënte inzet van conducteurs misschien wel net zo veel kunt controleren. Net zo veel assistentie kunt verlenen, maar niet op elke trein een conducteur hebt dan heb je opeens meer treinen kunnen rijden tegen dezelfde kosten krijg jullie meer inkomsten door hogere rode ship. En dan snijdt het mes aan twee kanten.

[0:56:56] De core business.

[0:56:57] Volgens mij met het openbaar vervoer nederland mobiel

[0:57:02] en niet geld verdienen

[0:57:05] de hele ov samen met fiets en oud. Alles bij elkaar moet zorgen dat nederland van de periferie tot in de randstad en weer terug. Mobiele bleef. Als jij ervoor zorgen tot je een blik uit de stad kalmeren. Moet je kijken wat dat als schild aan maatschappelijke waarde heb ik het niet over de financiële waarde maanden maatschappelijke waren duizend mensen die van hartje centrum artsencentrum komende kan geen snelweg tegenop. Dus men dat de ov stil. Ben met u eens tot er af en toe gewoon bij. Echt grote gaten vallen bij al die vervoerders. Maar het openbaar vervoer is essentieel en vraag niet alleen wat het kost me vragen wat het kost als er niet betaald wordt. Dus echt een oproep en u.

[0:57:46] Dank u dank u vriendelijk. Mijn jansen. Dank u vriendelijk meneer bos. Dank u vriendelijk, mevrouw mohammed zo gepassioneerd over ons spoor te horen

[0:57:54] en dan gaan we even schorsen voor de wissel.

[0:59:53] Deze heropend deze ronde tafel en we gaan door met het volgende blok dat om één of andere reden regionale verbindingen heet

[1:00:02] aanwezig. Mevrouw nelleke vedelaar gedeputeerde provincie drenthe,

[1:00:07] de heer bert groenewegen waarnemend president directeur van de nederlandse spoorwegen en de heer anne hettinga namens beide organisaties denken evenmin en ook al bestuursvoorzitter van arriva

[1:00:21] zelfde routine als net. Je krijgt twee minuten om uw precies peper toe te lichten en daarna gaan we in dialoog met elkaar. Mag ik het woord aan u geven? Mevrouw.

[1:00:31] Je hebt voorzitter, hartelijk dank best kamerleden. Ik mag spreken namens het ipo en de decentrale ov autoriteiten en ik heb een bonus quote voor het noorden vanavond in de aanbieding. Vier belangrijke punten namens het ipo. Allereerste stop de overstap boete denk heel belangrijk om niet elke keer de nieuwe instap tarief te hoeven te betalen en dat speelt met name regionale als je naar regionale aanbieders overstapt en andersom is een belangrijke. Ik onderschrijf het tweede punt van harte de oproep om de tarieven bevoegdheid terug bij heer weet te doen. We zijn het gewend in de regio duidelijk op te sturen zo ongelofelijk groot breed algemeen maatschappelijk belang en daar wordt volgens mij ook de bepaling van de tarieven bij blijf ook sturen. Nummer drie op staan stationsfietsenstallingen hebben net al iets over gezegd. Er is net al iets over gezegd, maar zijn we het van harte mee eens en het gaat ook over de afspraken die we kunnen maken over de hubs deel mobiliteiten. Et cetera willen we heel graag samen in optrekken dat dat uit de concessie wordt gehaald. Snappen we maar moeten wel aan de voorkant aan goede afspraken over maken. En als laatste namens ipo en dove zorg voor een hoogwaardig dienstregeling aanbod. Bij de start van de concessie maken ons zorgen over het begin jaar tweeduizend, vierentwintig net al gesproken over de vacatures bij de ns kan daar alles over zeggen maar ik laat me vertellen dat er nog veel meer zijn dan veertienhonderd als tweeduizend, eenentwintig basisjaar is op basis waarvan je kijkt naar de concessie en er zijn nu al zo n afschalen. Daar maken we ons zorgen over het ambitieniveau. En wat voor toekomstbeeld is vastgelegd. Dus daar zou echt iets aan moet gebeuren en dan als bonus voor noord nederland, groningen, friesland en drenthe zetten wij ons in voor de komst van de lelylaan in de nedersaksen lijn en in deze concessie van groot belang. Vier intercity s per uur tussen zwolle en groningen.

[1:02:24] Dankuwel dankuwel. Ik zag er voor mij een prangende vraag wanneer van der molen eerst nog even de genodigden. Een verhaal moesten er de hoop door heel vroeg mijn vinger op te steken in een keer te mogen beginnen.

[1:02:36] Je helpt ons leven.

[1:02:38] Vijf rondes en zes kamerleden dus een van u heeft pech.

[1:02:42] Nou we kunnen niet allemaal als eerste de hema.

[1:02:46] Maar het verhaal van mevrouw taylor was heel duidelijk. Dus daar had ik hem geven.

[1:02:51] Dankuwel en het was mooi binnen de tijd met vele dankuwel. Ik geef met plezier aan heer groenewegen namens de nederlandse spoor.

[1:02:57] Dank best kamerleden. Mijn naam is bert groenewegen. Ik ben hier als waarnemend president directeur.

[1:03:03] Onze bouwterreinen zijn onlangs onlosmakelijk verbonden met het nederlandse ov landschappen en het nederlandse ook het nederlandse landschap zouden ons land op honderd procent windenergie bereikbaar

[1:03:13] en verbinden hoogfrequentie. Onze steden en dorpen.

[1:03:17] Ns is een op op en top nederlands bedrijf met honderd tachtig jaar geschiedenis en twintigduizend medewerkers zijn de staatsdeelneming. Wij staan tot uw beschikking. We voelen ons maatschappelijke dienstverlening.

[1:03:28] We doen wat goed is voor nederland. Wij doen wat goed is voor de reiziger.

[1:03:32] Nederland is gebaat bij een gezond ns en het is uw kamer en het is deze commissie via het ministerie van i m w regie voert op ns en divya. Het programma van eisen. De ambities op het spoor voor de komende tien jaar vaststelt

[1:03:44] en voor ik over de toekomst zal spreken, wil ik eerst iets zeggen over de korte termijn met een tijdelijk afschalen van de dienstregeling zetten ns momenteel een pijnlijke, maar noodzakelijke stap terug. Dat kan ik niet mooier maken dan het is de aanleiding is een personeelstekort dat er meerdere sectoren speelt. Maar je kunt ervan uitgaan dat wij er alles aan zullen doen om zo snel mogelijk weer een dienstregeling te krijgen

[1:04:03] die zoals ie was. Maar wel rekening houdend uiteraard ook met de reizigersaantallen en een nieuwe reizigers patronen.

[1:04:09] Toch is niet het einde van ons ambities. Ik hoef u niet te vertellen dat de trein de toekomst heeft. De huidige infrastructuur loopt tegen haar grenzen aan, terwijl het ministerie in haar integraal mobiliteit analyse tot tweeduizendveertig marlies voor veertig procent groei uitgaat

[1:04:24] en daarbij iedere reiziger die instapt helpt bij het tegengaan van klimaatverandering die de forens met een treinabonnement scheelt een tweedehands auto op de weg en iedereen met een nieuwe woning verdient een treinstation of fietsafstand fietsafstand

[1:04:36] om onze ambitie voor de nieuwe concessie vorm te geven, hebben we flink immaterieel in geïnvesteerd met de nieuwe ing en de dubbeldekker nieuwe generatie voor korte wij de reisafstand tussen de randstad en de regio en kunnen we meer verbindingen naar het buitenland gaan aanbieden.

[1:04:50] Dit gesprek komt op een goed moment. Ns heeft zojuist een belangrijke strategische heroverweging afgerond. Wij nemen ook op verzoek van uw kamer en overleg met het ministerie van financiën afscheid van abellio uk ns kiest daarmee nadrukkelijk voor nederland, zodat nederland ook weer nadrukkelijk voor een s kan kiezen.

[1:05:07] En waarom zou de reizigers blij moeten zijn met weer een periode ns op het nederlandse spoor. Het hoofdrailnet is wat reizigersvervoer betreft het meest intensief gebruikte spoor en netwerk van europa. Eenendertig procent drukker dan zwitserland. Wat ook een drug

[1:05:20] netwerk is uniek is ook het grote aantal rechtstreekse verbindingen maar liefst tachtig procent van onze reizigers hoeven niet over te stappen en voor crohne vervoerde ns één komma drie miljoen reizigers per dag met een hogere tevredenheid.

[1:05:33] De maatschappelijke opgave. Nederland zijn voor ons leidend willen nederland nog beter en duurzame bereikbaar maken. Het ontsluiten vernieuwen wonen woonwijken met het ov het nog beter verbinden van regio s en de randstad en zorgen dat internationale treinen en kwalitatief en duurzaam alternatief is tot zevenhonderd km om zo de klimaatdoelstellingen te realiseren.

[1:05:53] U vragen om het programma van eisen is een belangrijke stap richting. De nieuwe concessie zijn die verworvenheden van het spoornet voor onze reizigers betaalbaar, betrouwbaar, duurzaam en toegankelijk zou ik daarin niet op het spel wil zetten met de conceptversie in het achterhoofd houdt en heeft zorgen over de betaalbaarheid van een treinkaartje, over de inrichting van het internationale treinvervoer en over investeringen.

[1:06:13] Tot slot ben ik van mening dat het ruim twee jaar naar de gunning van de concessie in ruim een jaar na de aangenomen motie van de kamer dat het ook tijd wordt voor duidelijkheid over de duur en de omvang van de concessie die duidelijkheid heeft ns nodig voor haar medewerkers en voor investeringen in de toekomst. Nogmaals dank voor uw tijd en aandacht.

[1:06:30] Dank u wel

[1:06:32] en dan gaan we door naar meneer hettinga namens evenmin en arriva.

[1:06:37] Dank voor de uitnodiging een tijdje geleden alweer.

[1:06:43] Jullie hebben poesje shampoo van evenement ongetwijfeld gelezen. Dus daar ga ik niet doorheen leiden. Ik wil twee punten eruit lichten

[1:06:51] en dat gaat in eerste instantie om het juridische aspect

[1:06:56] is dat het voorgenomen besluit van het kabinet is om de nederlandse spoorwegen te gunnen. Juridisch

[1:07:05] aanvaardbaar

[1:07:06] of nemen we daarmee een risico

[1:07:09] van heeft een aantal juridische procedures opgestart.

[1:07:12] De rechter

[1:07:14] moet nog

[1:07:15] een uitspraak doen

[1:07:17] en het is zeer

[1:07:20] onverstandig denk ik om besluiten te nemen die onomkeerbaar zijn, terwijl de rechter nog geen uitspraak gedaan heeft.

[1:07:28] Daarnaast heeft de kortgedingrechter in een van de procedures die in dit kader hebben

[1:07:33] uit.

[1:07:35] Voert.

[1:07:36] Een hele duidelijke uitspraak gedaan in duidelijke richting hoop gegeven

[1:07:41] en ik denk dat we daar terdege rekening mee moeten houden bij het vervolgen van het traject waarin we nu middenin zitten.

[1:07:49] Het tweede deel heeft betrekking op de scoob

[1:07:52] dus koop van het contract dus koop van het voorgenomen gunning aan de nederlandse spoorwegen van het hoofdrailnet

[1:08:00] terecht lees ik

[1:08:02] dat het kabinet in de afgelopen dagen kennelijk

[1:08:06] een mogelijk voornemen heeft om een deel daarvan uit het hoofd te halen.

[1:08:10] Ik denk dat dat verstandig is

[1:08:13] als je ziet wat er in de afgelopen twintig jaar is gebeurt op de spoorlijnen die zijn gedecentraliseerd zoals dat zo mooi heet

[1:08:22] dan is daar een enorme sprong gemaakt.

[1:08:25] Een enorme sprong op het gebied van het aantal reizigers.

[1:08:29] Het aantal uren dienstverlening

[1:08:32] heel anders dan wat ik hier eerder aan deze tafel hoorde,

[1:08:35] maar ook tevreden reizigers tevreden medewerkers

[1:08:39] niet onbelangrijk denk ik. Wat ook belangrijk is, is het operationele karakter

[1:08:44] van het huidige hoofdrailnet.

[1:08:48] We zien zodra er een klein probleem ergens in het land is en het kan een staking zijn. Het kan vlok sneeuw zijn. Het kan een boom zijn die omvalt dat dat meteen impact heeft op het totale netwerk

[1:09:01] alleen in die gebieden waar

[1:09:03] vervoerders als arriva veolia

[1:09:06] en keolis gereden worden doorgereden en dat is ook logisch als je een geintegreerd netwerk boot

[1:09:13] en er valt een dominee steentje om

[1:09:15] dan valt het hele netwerk onder en dat pleitte dus juist voor om delen die zich daar goed voor lenen

[1:09:22] uit het netwerk te halen om daarmee de kwetsbaarheid van het hele netwerk

[1:09:27] te verminderen

[1:09:28] en de kwaliteit van de totale dienstverlening toe te laten nemen.

[1:09:34] Daarnaast mag.

[1:09:35] Dat laatste rotzooi af.

[1:09:38] Een deel van jullie heeft kennis kunnen nemen van de plannen die wij hebben

[1:09:42] met betrekking tot het regionaal vervoer.

[1:09:45] De uitvoering van die plannen is alleen mogelijk op het moment dat die decentralisatie van die en nog steeds gaat het om een zeer klein aantal spoorlijnen mogelijk wordt gemaakt.

[1:09:55] Als dat niet doorgaat, dan betekend dat de plannen die we voor die verschillende regio s hebben niet ter uitvoering kunnen worden gebracht. Ik zou het zeer betreuren

[1:10:05] en dat samen met wat ik eerder zei over de juridische aspecten denk ik dat het heel verstandig is om goed te bezinnen. Wat gaan we nu de komende tijd doen met hem

[1:10:15] zeer snelle gunning van het hoofdrailnet.

[1:10:19] Dank u wel. Dames en heren dankuwel. Alle drie

[1:10:25] meneer van der molen. Ik kan niet omheen. Hè.

[1:10:27] Het woord is aan u wassen. Dat was nou precies de bedoeling.

[1:10:31] Complimenten aan de heer groenewegen. Ik zag in de positie om peper en pleidooi van ns voor de lady lijn staan en dat maakt mevrouw federale natuurlijk ook blij en mij persoonlijk ook.

[1:10:39] Ik heb al beide een vraag aan mevrouw vedelaar een vraag over de fietsenstallingen. Ik heb dat van verschillende organisaties al gehoord. Dat lijkt uit het programma van eisen te gaan

[1:10:51] en en ergens anders geregeld worden.

[1:10:54] Ik vind de tekst een beetje met meel in de mond te praten, moet hen dus het moet wel goed geregeld worden staat in de positie en peper. Maar wilt u niet gewoon dat het in het programma van eisen blijven staan, zodat duidelijk is waar je op kunt rekenen en dan die groenewegen. De vraag zagen hun positie en peper staan dat u verwacht dat in de pvda komt te staan dat de ns al voorbereidingen moeten treffen voor het geval

[1:11:17] de ns niet meer zo bestaan en een hele railsysteem anders eruit zou komen te zien

[1:11:23] en daar spreekt haar zorgen uit en ik zou u willen vragen om even nog helder aan te geven wat voor impact zoon clausule in een pv op de ns zou hebben in de komende concessieperiode.

[1:11:35] Dankuwel. Meneer de hoop.

[1:11:38] Dan voorzitter en dan kan alle drie. Ik heb twee vragen. De eerste vraag die aan mevrouw vedelaar, regionaal vervoer? In hoeverre denkt u dat met name in de grensregio op het platteland meer concurrentie kan krijgen kan leiden tot een beter product voor de mensen die daar wonen en hoe kijkt ie ook terug op de afgelopen twintig jaar hoe bijvoorbeeld onder andere arriva van hem. Dat hebben gedaan in de regio s.

[1:12:07] De tweede vraag is en anne hettinga en andere heer groenewegen. De heer hettinga komt opnieuw met de betoogt dat hij denkt dat de concurrentie ervoor zorgt dat het voor de reiziger beter wordt. Ik denk ook dat in een aantal regio s hebben gezien dat het een toegevoegde waarde kan hebben. Ik heb het ook in friesland gezien hoe wat maakt dat u denkt dat dat ook doorgetrokken kan worden in de in de in in de rest van het land.

[1:12:34] De heer groenewegen. Hoe kan het dat arriva

[1:12:39] toch geleverd heeft op bepaalde plekken waar dat de ns in het verleden niet is gelukt. Wat maakt dat u denkt dat dat u dat vooral zelf toch beter kan dan wanneer we meer aan de ns aan arriva zouden gunnen en minder aan de ns.

[1:12:55] Dankuwel meneer madlener namens de pvv.

[1:12:58] Dank u wel voorstellen. Ik ga zelf eigenlijk nooit met de trein beken ik hier maar al onze medewerkers wel die wonen verspreid door het land en ik heb elke dag wel een rapportage hoe het gaat op het spoor

[1:13:10] en ik moet eerlijk zeggen ik hoor ook ik luister. Ik voel me raar als ik in mijn auto zit en dan ben ik altijd zo blijf ik niet met die trein hoeft want dan is dit eruit ik dan sta je weer op dat station te wachten en dan komt er niemand. Dus ik wil eigenlijk toch een standje geven aan dennis. Ik vind dat het heel slecht gaat. Ik hoor overvolle treinen uitgevallen treinen. Het is onbetrouwbaar. Het is

[1:13:30] ja. Het is een moedeloos van te worden.

[1:13:32] Dat zegt voorzitter,

[1:13:34] dat wil ik toch even. Ik denk ik denk dat het niet goed is dat we deze ronde tafel gebruiken om partijen die hun kon vertellen standjes geven die kritiek heeft meer ballen. Dan is het niet verkeerd om dat te vertellen maar standjes geven die persoon wat te zeggen.

[1:13:49] Nou dat mag mogen vinden. Maar ik zeg je toch dat ik een slechte rapportages krijg van de mensen die ik ken die met de trein gaan. Dat zijn er heel veel.

[1:13:58] Ze vragen aan verbinden dan een inleiding voor dat begrijp ik. Maar ik vraag je nu om van de inleiding naar de vraag te gaan.

[1:14:05] Nou laat ik dan concreet zijn. De ns zit nu zonder topman of vrouw. Ik weet niet hoelang dat nog gaat duren. Ik vond ook de de terugkoppeling van de ns heel lauw. Eigenlijk had verwacht. Een heel sterk verhaal van.

[1:14:18] Is? Uw vraag wanneer er een nieuwe.

[1:14:21] Graag zelf vertellen.

[1:14:22] Ik wil graag dat u dat doet heb ik gevraagd en ook gericht dus graag vragen.

[1:14:28] Ik snap de moeite niet. Ik zeg ik zeg ik gewoon wat ikzelf wil zeggen en ik zal mijn eigen vraag. Dus wachten waarop ik vind ik wil vragen die groenewegen. Hij is.

[1:14:38] Venetië bijna volg mij hebben wij met elkaar afgesproken dat kort met elkaar vragen stellen en uw laatste opmerking getuigt niet echt van respect voor de voorzitter, dat vind ik niet leuk. Ik kan het nog één keer door de vingers zie, zeg ik dan maar even een beetje belerend wil ik helemaal niet acteren. Dus ik vraag u vriendelijk om uw vraag te stellen en uw oordeel over de vergadering gemeenteraad.

[1:15:01] We zitten hier in een ronde tafel en ik wil hier gewoon mijn inleiding van mijn vragen geven dat

[1:15:07] de pvv vindt dat er beter moet op het spoor en we zoeken hiernaar met elkaar

[1:15:11] hoe we dat gaan doen want ik zit hier al heel lang in deze commissie

[1:15:15] en ik vind het nog steeds niet beter gaat op het spoor.

[1:15:18] Maar daar mag ik nu vragen over stellen en werk te doen in leiding af te ronden en een te gaan en ik hoor u geen wraak nemen een nieuwe inleiding. En als u geen vraag stelt, geef ik met plezier het woord aan mevrouw decker.

[1:15:30] Ik probeer een vraag te stellen en ik word steeds onderbroken door die minus door u. Ik wil je gewoon een vraag stellen groenewegen. Hij is de chief ineens officer zei ik net al. Ik zie een heleboel kostenverhogingen aankomen elektriciteit een dure ceo. Ik zie heel veel uitval en dus minder reizigers ook omdat je niet kan vertrouwt. De trein en dan denk ik kopen een auto. Dat snap ik heel goed.

[1:15:55] Ik wil weten hoe staat het ervoor met de ns. Ik maak me hele grote zorgen over de toekomst staat voor wanneer komt er een nieuwe topman of vrouw. En waarom duurt het zo lang?

[1:16:06] Is een concrete vragen. Hoe staat het ervoor? Het woord is aan mevrouw dekker. Abdulaziz. Namens d zesenzestig.

[1:16:11] Voorzitter, ik ga elke dag met de trein naar tevredenheid.

[1:16:17] Mijn vraag aan de heer groenewegen is welke lessen kunnen leren van de regionale vervoerders en ik heb een vraag aan mevrouw vedelaar die begon over de overstap boete kunt u daar verder op reflecteren? Dankjewel.

[1:16:33] Dank u vriendelijk. Mevrouw moest je liet namens groenlinks.

[1:16:36] Dankuwel, voorzitter van rondetafel is dat verschillende ideeën en beelden aan bod komen. Ik heb daarover een vraag aan de kettingen in het eerste blok. Je sprak die van de velde over de decentralisatie soms juist kan leiden tot complexiteit en coördinatie vraagstukken. Eens betoog van de heer hettinga hoorde ik dat het soms problemen kan oplossen, niet weer vast naast elkaar bestaan. Maar ik vraag me af waar ligt dan de grens van wanneer het goed is nog een efficiënt. Wanneer slaat over naar inefficiëntie en de grote complexiteit. Wat is uw ervaring? Duim.

[1:17:10] Dankuwel. Meneer naam is redelijk.

[1:17:13] Dank u. Voorzitter, voorzitter, mijn vraag is voor de heer groenewegen. Ik las dat de ns een flink aantal nieuwe splinters in bestelling heeft genomen.

[1:17:23] Vindt u dat niet risicovol in het licht van de juridische procedure die je loopt en de onduidelijkheid die er heerst over het al dan niet verkrijgen van de en obsessie.

[1:17:37] Dankuwel.

[1:17:39] Voor mij heeft hij alle drie vragen en u heeft ongetwijfeld andré antwoorden. Dus ik geef het woord aan mevrouw federaal.

[1:17:46] Voorzitter van de molen die vroeg naar de fietsenstallingen. Wilt u ze niet gewoon in de concessie hebben?

[1:17:52] Het maakt ons niet uit als het maar aan de voorkant geregeld wordt het dus of het nou in de concessie zitten aan de voorkant helder wordt hoe wij omgaan met de fietsenstallingen. Hoe de betaalbaarheid daarvan is hoe het betaald wordt, zodat voor de reiziger het reductie zo helder mogelijk is en dat geldt trouwens ook voor een deel mobiliteit en daar willen we graag maatwerk afspraak mee kunnen maken. Ik geloof dat we nu een deeltijd aanbieden van auto´s hebben. In drenthe. Wil je ook graag op de stations en laten deelnemen. Nou als dat niet kan ook in de samenwerking, dan is dat van groot belang dat we aan de voorkant ook gewoon afspraken over maken. Dus hoe het hoe het ook doet als we dat aan de voorkant ook maar helder vastleggen met elkaar. Dan is er de vraag van de heer der hoop en het gaat over heeft concurrentie nou geleid tot een beter product. Nou je zou misschien ook kunnen zeggen en regionale concessie leidt misschien tot een beter product. Het is niet alleen een regionale concurrentie of regionale aanbieden, maar natuurlijk ook regionale opdrachtgever is in groningen en drenthe hebben we het ov bureau en maken we afspraken met arriva over de vechtdallijn en met kubus over al onze bus lijnen en elvis meer concurrentie in de afgelopen jaren moeten op verschillende niveaus extra geld bijkomen. Overigens ook doordat in onze ogen het rijk tekortschiet om ons bij te springen in ook weer opnieuw kunnen opwaarderen van het openbaar vervoer in plattelandsregio´s is echt ongelooflijk belangrijk voor de vechtdallijn gaat het echt over sociale veiligheid zijn zeer tevreden over onze regionale aanbieders en complimenten. Daarvoor wil ik echt graag uitdelen, maar of concurrentie uit tot een beter product leidt is echt een regionale samenwerking, opdrachtgever en opdrachtnemer nemen schap wat daar aan toe bijdraagt. En dan tenslotte, mevrouw dikker heeft mij gevraagd nadere toelichting over de overstap boete na een voorbeeld reiziger die met de regionale splinter van arriva en vanuit delfzijl vanaf groningen. Verder reist met de ns naar zwolle betaalt dan twee keer het opstap tarief

[1:19:55] en een reiziger die in de ns sprinter naar utrecht. De ns sprinter naar utrecht neemt vanaf soest en doorreist met de i c naar zwolle betaalt dat niet.

[1:20:06] Dus het is juist het plattelandsgebied wat eigenlijk dan snel ook het dubbele opstaptarief betaald en dat zou niet zo mogen zijn.

[1:20:14] Dankuwel.

[1:20:17] Meneer groenewegen.

[1:20:18] De allereerste vragen over de voorbereidende maatregelen in het

[1:20:22] de consultatie versie

[1:20:24] staat dat wij mee moeten werken aan het voorbereiden van maatregelen die mogelijkerwijs nodig zijn om naar nieuw gunning moreel te gaan dus naar nieuw marktordening

[1:20:33] en dat betekent letterlijk dat wij nu vandaag mogelijkerwijs een aanwijzing krijgen dat die voorbereiding maatregelen moeten treffen voor onderdelen in onze organisatie en die dan na verloop van tijd overgedragen moeten worden aan een door dnb aan te wijzen partij

[1:20:47] bijvoorbeeld reisinformatie dienstregeling bijsturing.

[1:20:51] Dat is op dit moment vinden wij niet nodig. We zijn nog heel ver weg van het moment dat er sprake is van nieuwe concessie. Waar heb je het over tweeduizend, vijfendertig. Dus dat zou je kunnen doen bij een midterm review bijvoorbeeld over vijf jaar tweeduizend, negenentwintig, achtentwintig

[1:21:06] en twee voelt het ook in je organisatie. Als je zo n aanwijzing krijgt dat je eigenlijk start met de ontmanteling van je bedrijf dus naar medewerkers is dat niet een fijne uitleg.

[1:21:18] Even over de de prestaties van de decentrale concessies. De concessie die zijn gedecentraliseerd in het verleden. Ik denk als wij met alle wetenschap van vandaag en ik was er toen niet, dan zouden wij daar nooit zo voorstander van geweest. Destijds was er een andere tijd is ns daar wel voorstander van geweest.

[1:21:37] Ik denk dat ze sindsdien niet alleen de prestaties van de decentrale concessies verbeterd zijn. Ook de prestaties van ns zijn sterk verbeterd denkt dat we tweeduizend negentien hadden een hele mooie prestaties en dat de weg ernaartoe is best lang weg geweest. Maar ik denk dat we ook nrc heeft laten zien. Ook met nieuw materieel denkt ook dat nieuw materiaal een hele belangrijke drijfveer is voor klanttevredenheid. We hebben ook ons park behoorlijk gemoderniseerd en vernieuwd

[1:22:00] zijn wij ook in staat geweest die prestaties op het netwerk fors te verhogen.

[1:22:05] Hoe staat het ervoor met ns. Ik denk dat het hele uitdagende tijden zijn zijn hele ingewikkelde tijden hebben corona gehad. Dat is geen fijne tijd geweest. Ook niet voor ons personeel ook niet voor de reiziger

[1:22:14] reizigers zijn terug kunt komen. We zitten nu op tweeëntachtig procent. Dat is nog niet genoeg.

[1:22:19] Het is een ingewikkelde tijd ook als je kijkt naar de kostenontwikkeling. Absoluut hebben een hoge inflatie. Gelukkig hebben wij in t verleden onze energie tot en met tweeduizend, vierentwintig geëtst dus ingekocht. Dat betekent dat wij. Het was halverwege het jaar. Als hij op dat moment alles opnieuw hadden moeten inkopen tot eind tweeduizend, vierentwintig tot eind van de concessieperiode bij ruim één komma drie miljard meer kwijt geweest. Dus ik hoop dat die prijzen straks weer gaan dalen dat als we in tweeduizendvijfentwintig zijn dat we ieder geval niet met dat probleem worden geconfronteerd en ook nederland niet met dat probleem wordt geconfronteerd. Even kijken naar de cao lonen. Wij gaan niet onze prijzen verhogen met de cao lonen die de stijging van de cao lonen hebben afgelopen jaar tweeëntwintig de prijs met één komma acht procent verhoogt. Inflatie zal ongeveer tien procent uitkomen. Dat zullen we zelf moeten oplossen en voor volgend jaar en dat is ook het concessie die wij hebben zijn beschermde kaartsoorten. Die kunnen wij niet meer dan de verwachte seppi laten stijgen. Plus de stijging die prorail doorberekend was over twaalf procent voor drieëntwintig.

[1:23:17] Maar het is een uitdaging. We hebben op dit moment nog de beschikbaarheid vergoeding. Die loopt af. Eind dit jaar beschikbaar. Reisvergoeding is gebaseerd op kostenniveau tweeduizend negentien. We hebben een behoorlijke besparing doorgevoerd ten opzichte van tweeduizend negentien.

[1:23:30] Dat betekent dat we dit jaar nog redelijk neutraal uitkomen, maar we zullen drieëntwintig, drieëntwintig en vierentwintig worden hele bijzondere moeilijke jaren, zeker als de reizigers ontwikkeling tegen gaat vallen als er weer kronen uitbreekt en te maken krijgen met wederom. Een terugval geldt niet alleen voor nsa geldt voor de hele sector waar we mee te maken hebben en die topman die nieuwe topman die zal er aankomen.

[1:23:50] Of vrouw. Sorry.

[1:23:53] De wet topman gevraagd maar topman of vrouw.

[1:23:57] Gelukkig zijn er goede kandidaten en de rvc. De raad van commissarissen bij ons in de ludus. Ik ben daar niet direct bij betrokken. Maar ik heb aldus de rvc zijn er genoeg kandidaten die zich ervoor hebben aangemeld. Dus ik hoop dat daar binnenkort duidelijkheid komt.

[1:24:11] Welke lessen kunnen we leren van de regionale vervoerders. Ik denk dat vooral en ik denk dat we daar ook wel verbeteringen in hebben gerealiseerd. De afgelopen jaar is ook vooral aandacht voor de provincies aandacht voor de regio s om de tafel gaan zitten en duidelijk maken en keuzes maken van waar zit je dilemma en extra stop in de regio of het tijdsverlies op de intercity voor de vervoerders en voor de reizigers is en dan ga je toch een afweging maken heel inzichtelijk transparant van hoeveel reizigers hebben er voordeel van. En hoeveel reizigers worden benadeeld. En dan zul je samen met de regio s een afwegingen moeten maken en ik denk dat dat al dat we daar enorme verbeteringen hebben gerealiseerd als ineens hebben ons echt hard voor gemaakt dat we dat ook beter doen. Ga je iedereen tevreden stellen vanuit de gedachte dat je op vanuit een integrale hoofdrailnet met het idee dat je tachtig procent van de reizigers en liever nog meer geen overstap te laten maken. Ja dan zul je soms concessies moeten doen

[1:25:07] dan de bestelling van de sprinters. Wij moeten vooruitkijken. Het is een lange termijn business en gelukkig vindt ind dat ook. Dus ook een week kijkt mee. Dus als wij behoefte zien voor de komende jaren en dat gaat veertien, twintig jaar vooruit. Onze materieel plannen, dan zullen wij dat op tijd adresseren. Daar start een heel traject. Dan nemen we het ministerie ook in mee en die geven daar dan ook een zee gaan, met name ook het type terrein en voor die treinen is er uiteindelijk ook een redelijke regeling op dit moment van toepassing in de concessie betekent als aan het eind van de concessie ns niet meer rijdt dan gaan die treinen over tegen hem dan geldende boekwaarde.

[1:25:41] Maar ik denk dat het voor nederland ontzettend belangrijk is dat we op tijd toekennen dat nog van een aantal jaren terug toen de treinen te kort houden dat in ieder geval voldoende treinen hebben.

[1:25:50] Dank u vriendelijk meneer.

[1:25:53] Vraag van meneer de hoop

[1:25:56] dat was wat zul je krijgen als de regionale vervoerders een stuk van de spoorlijnen overnemen in de regio

[1:26:06] hogere frequentie

[1:26:08] dan nu met de stoptreinen

[1:26:10] met duurzaam light rail materieel

[1:26:16] meer reizigers

[1:26:18] dan nu in de regio

[1:26:20] een hogere betrouwbaarheid ook probeerde vanwege de eerder geschetste onafhankelijkheid van rechts in de rest van het land gebeurt

[1:26:31] en daarnaast ook nog procureur gehaald.

[1:26:35] We hebben voor elke regio

[1:26:38] geïntegreerde plannen gemaakt spoor bus

[1:26:42] die alleen uitvoerbaar zijn als dat stukje spoor. Ook wordt gedecentraliseerd

[1:26:47] bij een deel van jullie hebben we daar al discussie over gevoerd en ik denk dat het duidelijk is waar we het over hebben en ik hoop ook dat verdien tot uitvoering mogen brengen. Wat ik denk dat het in belang is van de regio.

[1:27:01] Het zal een enorme boost geven, het openbaar vervoer, maar ook aan de regionale economie.

[1:27:08] De vraag over de complexiteit

[1:27:11] wanneer er meer vervoerders in de regio reden op hetzelfde spoor.

[1:27:15] Dat was inderdaad een doemscenario. Wat altijd werd geschetst. Maar er is geloochenstraft.

[1:27:20] In de afgelopen jaren hebben verschillende regio s gezien

[1:27:24] dat vervoerders op een hele goede manier naast elkaar kunnen werken

[1:27:29] onder leiding van de onafhankelijk spoorbeheerder prorail zijn we op een prima manier in staat om er samen met nederlandse spoorwegen in limburg. De achterhoek in het noorden op hetzelfde spoor te rijden. Zelfs met drie,

[1:27:43] drie vervoerders

[1:27:45] carl is arriva veolia samen met de nederlandse spoorwegen doen in de achterhoek het vervoer en je hoort niemand meer over samenloop of over complexiteit.

[1:27:56] Het is een kwestie van organiseren met de huidige technologie is dat prima te doen.

[1:28:03] Dankuwel.

[1:28:05] Er is nog tijd voor een vervolg vraag. Dus ik ga gewoon weer treed je af. Ik begin me open

[1:28:13] en als u geen vragen heeft mag dat hoeft niet per sé.

[1:28:16] Nee nee, graag zelfs.

[1:28:20] Ik denk dat openbaar vervoer ook zeker een basisvoorziening zijn de toegankelijkheid, betaalbaarheid, maar ook dat de medewerkers goed voor kunnen leven vragen heer hettinga met verdere liberalisering en concurrentie. In hoeverre denkt u dat we dat openbaar vervoer als basisvoorziening zouden kunnen houden en misschien wel zouden kunnen verbeteren en in hoeverre ziet u nadelen daarin met betrekking tot meer marktwerking?

[1:28:49] Meneer mag lenen.

[1:28:51] Voorzitter, ik heb een vraag aan je groenewegen

[1:28:55] eigenlijk in reactie op de hettinga. Wanneer hettinga die zegt die beweert hiervan dankzij onze samenwerking. Ons idee over bus en trein dat die goed samenwerken dat je aansluiten op elkaar is allemaal beter.

[1:29:07] Dat geloof ik graag want is het belangrijk dat een bussen en treinen elkaar aansluiten. Als reiziger vindt het belangrijk. Ik stap uit de trein en in mijn bus en andersom. Waarom zou dat niet kunnen met de ns. Dat snap ik niet als de ns. Nou vaste tijden krijgt heeft van komen aan dan kan je toch een bus aan laten sluiten bij die trein. Dus ik zoek naar hij groenewegen best kan beantwoorden. Klopt het dat er hettinga wat hij beweert dat er met de ns dat niet kan dat tot bussen niet goed samen kunnen werken met de nsa of of zitten. Er gaat een beetje mooi te maken.

[1:29:38] Dank u wel. We zijn nieuwsgierig naar het antwoord. Mevrouw decker.

[1:29:43] Dank u. Voorzitter, anne hettinga kunt aangeven welke kennis en sturing op een week concreet ontbreekt. En nu bij de ns wordt belegd. Volgens impulsief.

[1:29:55] Dankuwel. Meneer minor slaat hem ook over meneer van der molen. U.

[1:30:01] Heel fijn vragen aan de heer hettinga. Ik zag mijn evenmin staan over internationaal spoorlijn en daar is dan zo kort even over gesproken.

[1:30:12] Er staat een zinnetje in van die internationaal spoorlijn en die moeten wel naar de markt en dan is een heel spannend om in dit huis te zeggen voor een politieke keuze bestaat geen ruimte

[1:30:22] omdat in de tweede kamer te zeggen dat dat komt hard aan. Maar ik zou je willen uitnodigen omdat ze even nog wat naderen in de verf te zetten want dat is een van de belangrijkste dingen die internationaal lijnen zijn ook voor de ns niet onbelangrijk. Om het maar even zo uit te drukken en dan nog een vraag aan de heer groenewegen

[1:30:38] in de precisie en bestaat over die decentralisaties

[1:30:43] dat de ns daar wel voorstander van is als de reizigers erop vooruitgaat

[1:30:49] in een hele discussie terechtkomen. Terwijl je zonet zei ja als ik als ik toendertijd

[1:30:56] aan het roer had gestaan, hadden we er eigenlijk helemaal geen afscheid van genomen. Ik ben toch echt wel even benieuwd

[1:31:01] hoe de ns dan echt kijkt naar die decentralisaties zijn want als er een aanbod ligt, wordt voor de reiziger beter gaat en dan zeggen nou toe. Maar dan.

[1:31:11] Dank u vriendelijk.

[1:31:12] Meneer groenewegen.

[1:31:17] Aansluitingen uiteraard ook in een concessie worden wij gestuurd om het zo goed mogelijk aan te laten sluiten op een capi op overstaptijden. Dat ziet met namelijk toe op treinen, treinen met de regionale vervoerders, maar ook voor bussen is het uiteraard voor ons belangrijk om de barrières overstap barrières zo beperkt mogelijk te houden. Dus en de reiziger mogelijkheid te geven. Onze reis zo goed mogelijk uit te stippelen. Ik denk dat op dit moment met alle mogelijkheden die er zijn dat de reiziger vooraf heel goed inzicht heeft

[1:31:48] en uiteraard daar waar het niet goed gaat treden. Wij kunnen overleg met de busvervoerder en andersom.

[1:31:53] Dus ik denk dat dat echt iets is wat en dat geldt niet alleen voor de bus, maar dat geldt ook voor andere modaliteiten. Die wordt steeds belangrijker om reizigers te verleiden in te gaan. Heb je absoluut goeie aansluitingen nodig met bus. Met mogelijkheden voor auto´s met fietsen. Et cetera.

[1:32:07] Absoluut.

[1:32:09] Dan de decentralisaties. Ik denk dat als we geconfronteerd worden met de situatie dat gedecentraliseerd moet worden, omdat hiermee dat besluit

[1:32:19] dat wij ervan zeggen. Nou, maak daar heldere cadeaus voor dat duidelijk is dat het belang van de reiziger is en niet om het decentraliseren. Dat dat moet geen doel op zich zijn. Het moet in het belang van de reiziger zijn.

[1:33:01] Dankuwel meneer. Ik ga het worden ze nu misschien door meneer groenewegen dan de microfoon uit te zetten. Dan gaat het cameraatje ook weer over naar het volgende.

[1:33:11] Drie vragen. Noch de eerste ging over de voor en nadelen van liberalisering.

[1:33:18] Er zit een stukje ideologie en natuurlijk dat realiseer ik me ook

[1:33:22] maar ik ben wel oprecht van overtuigd dat op moment dat er geen concurrentie is partijen elkaar niet scherp houden

[1:33:29] en dat dan uiteindelijk dat ten koste van de kwaliteit, zowel in europa als ik ook in dienstverlening zal gaan.

[1:33:39] Ten tweede

[1:33:40] betekent liberalisering, dat is waar ik me er met hand en tand tegen verzet word je steeds gehoord is. Liberalisering leidt dat tot een kaalslag.

[1:33:50] Ik denk het tegenovergestelde.

[1:33:53] Met dezelfde euros

[1:33:55] kunnen wij aantoonbaar meer dienstverlening leveren dan partijen met een veel zwaardere overheids kan iedereen op een sigarendoos uit te rekenen.

[1:34:04] Ons doel is zoveel mogelijk kwaliteit levert openbaar vervoer in elke regio. De middelen moeten wel ter beschikking worden gesteld.

[1:34:15] Ook in ons gokbedrijven kunnen het ons niet permitteren om

[1:34:20] extreme winstmarges te gaan hanteren. Wat een prijs je jezelf uit de markt die concurrentie houdt dat wel

[1:34:27] onder controle.

[1:34:29] Ook wij willen graag laten zien dat we in de regio meer en beter vervoer gaan leveren. We zouden wel gek zijn als we uit zouden zijn op cal slagen

[1:34:41] prijs jezelf uit de markt.

[1:34:43] Het is juist onze kernboodschap

[1:34:46] om meer en beter

[1:34:48] ov in regio s te leveren, want hun leven verval.

[1:34:52] Ze zullen wel moeten als je zou denken dat we dat niet zouden willen.

[1:34:58] De tweede vraag ging over

[1:35:00] de

[1:35:02] het contract management vanuit vanuit ing in de richting van het contract van de nederlandse spoorwegen. We lezen dat de pvv. Het concept pvv

[1:35:11] heel kort gezegd

[1:35:12] het komt ons iets te dicht in de buurt van

[1:35:15] de slager die zijn eigen vlees keurt.

[1:35:19] Je moet natuurlijk wel voldoende expertise hebben aan de overkant van de tafel om de performance van een partij die een manifest

[1:35:27] te kunnen uitvoeren mee. Je moet ook niet

[1:35:30] te weinig informatie hebben om dat te kunnen doen

[1:35:34] en daar hoort een goede scheiding bij een goed management van zo omvangrijk contract.

[1:35:42] Daarnaast vragen over de internationale lijnen.

[1:35:47] We komen zo meteen in het volgende blok daar nog veel verder terug.

[1:35:51] Maar

[1:35:52] het europese wetgeving is daar heel heldering. Als het gaat om internationale lijnen heb je slechts twee opties.

[1:35:59] De eerste is open nexus.

[1:36:02] De tweede is

[1:36:04] aanbesteden. Een derde bestaat gewoon niet.

[1:36:07] Dan heb je niet zoveel keus. Tenzij zegt ik heb niks met europese wetgeving te maken.

[1:36:12] Vervolgens kun je als het allemaal niet wil overgaan tot een aanbesteding me wel in die volgorde

[1:36:22] eventuele onderhandse desnoods meervoudig ondergrondse aanbesteding.

[1:36:31] Dankuwel.

[1:36:33] Ik kijk nog even naar u.

[1:36:36] Ik zie alleen maar tevreden leden van de tweede kamer.

[1:36:42] Dat is goed nieuws want dan heeft u aan de verwachtingen voldaan en uw boodschap overgebracht en alle vragen ook afdoende beantwoord.

[1:36:50] Dit blokje zou tot volg mij kwart over duurde twintig over hebben. Iets meer tijd.

[1:36:56] Ik vond mij zijn de volgende genodigden ook al wel aanwezig. Dus ik stel voor dat we schorsen tot tien voor half kunnen we wellicht een korte sanitaire stop maken. Mocht dat nodig zijn.

[1:37:08] En dan gaan we verder met blok drie en ik doe mee dat meneer is volgens mij net heeft aangegeven dat hij ons gaat verlaten. Dan wens ik u alvast een hele prettige avond.

[1:46:25] Ik wou langzaam weer beginnen. Dus als de genodigden voor blok drie plaatsen in willen nemen en als de kamerleden ook een plaats in willen

[1:48:10] lieve mensen. Het heeft voorbereidingsgroep behaagd om meneer hettinga twee blokken aanwezig te laten zijn.

[1:48:17] Dus dat heeft u goed gezien. Meneer van der molen en verder heet ik welkom. Neem ook namens beerenschot meneer van gaan schepels gedeputeerde provincie limburg

[1:48:27] meneer kamminga namens mevrouw luiten directeur namens ns internationaal heringa had ik al gezegd en t gaat dit blok over internationale verbindingen.

[1:48:38] Dan weet u dat vast en ik geef het woord aan meneer mook dames en beerenschot.

[1:48:43] Dankuwel

[1:48:45] vorig jaar hebben wij voor ministerie van ing de marktverkenning naar internationale verbindingen open toegang uitgevoerd. Heel kort meenemen in de voornaamste bevindingen.

[1:48:55] De verwachting op basis van deze marktverkenning is dat in open toegang dat ook toegang in beperkte mate tot meer en betere internationale verbindingen zal leiden

[1:49:06] en we achter het aannemelijk op basis van het onderzoek dat grensoverschrijdende verbinding over de middellange en lange afstand

[1:49:13] die onderdeel uitmaken van een concessie dat hij ook een open toegang tot stand zullen komen,

[1:49:18] want er is sprake van een sterk groeiende reizigers vraag

[1:49:22] en het treinaanbod is nu in handen van slechts enkele partijen

[1:49:25] die onderling ook maar beperkt concurreren en deze partijen geven, inclusief ns ook allemaal in woord en daad aan dat ze actief willen blijven in deze markt

[1:49:35] die reizigersgroei. En nu beperkt de concurrentie die maken dat we ons inziens voldoende ruimte in de markt is om aanvullende of alternatieve verbindingen aan te bieden.

[1:49:45] Maar dat zien we gebeuren in de vorm van de extra hilhorst daar verbindingen die de afgelopen jaren zijn gaan rijden en de nachttreinen naar zwitserland en van queen citytrip. Alle treinen die een open toegang geëxploiteerd worden. De positie en de gedane investeringen maken dat we tegelijkertijd verwachten dat de huidige vervoerders, waaronder dus ook ns een dominante rol in de grensoverschrijdende treindiensten kunnen en zullen blijven spelen

[1:50:10] voorgaande ziet op de kern van het grensoverschrijdende aanbod zien middellange en lange afstandsverbinding

[1:50:16] voor de regionaal grensoverschrijdende verbinding is de situatie anders snuif geen enkele marktpartij aangegeven dat ze dat voor eigen rekening en risico zouden willen exploiteren. Dus daarvan lijkt het logisch om dat in een concessie onder te brengen.

[1:50:26] Een tweede aandachtspunt zijn de zogenaamde ic berlijn en die heeft brussel

[1:50:31] treinen die naast internationale reizigers ook veel binnenlandse reizigers meenemen en deze terreinen verbieden verdienen naar ons idee bijzondere aandacht in de afweging omdat ze zowel vanuit de reiziger als logistiek een grote verwevenheid met het hoofdrailnet hebben.

[1:50:46] Dit kan een argument zijn om de treindiensten binnen de haren context te willen besturen.

[1:50:51] Tegelijkertijd is het ook zo dat de combinatie van binnenlands met binnenlands vervoer niet altijd tot de beste of de snelste internationale trein leidt.

[1:51:00] U m n afronding.

[1:51:02] Dat laatste punt en dat is onze tweede hoofdconclusie

[1:51:05] en die is namelijk dat een structurele verbetering van het aanbod aan grensoverschrijdende treinen vereist dat de drempels en risico s rondom het aanbieden van deze treindiensten verlaagd moeten worden,

[1:51:15] want de verbetering van het aanbod hangt op basis van onze studie in grotere mate af van het invullen van de randvoorwaarden

[1:51:22] dan van de markt wordt niks keuze

[1:51:24] en een belangrijk punt is dan bijvoorbeeld voldoende infrastructuur van de juiste kwaliteit en de tijdige beschikbaarheid van materieel tegen acceptabele kosten.

[1:51:32] Dank u vriendelijk van schimmels.

[1:51:36] Dankuwel. Voorzitter,

[1:51:38] en we hebben van blok dat er geen pv ligt. Dat is deels positief want we hem alle ruimte om er iets moois van te maken met elkaar.

[1:51:46] Je kunt hem meenemen naar zuid nederland naar limburg

[1:51:49] specifiek te zijn. Wij worden omringd door een groot aantal stevige aan robuuste,

[1:51:54] een zeer robuuste hogesnelheids, stations en potentieel hebben die binnen handbereik

[1:51:59] potentieel omdat het feitelijk nog niet zover is. En dan heb ik het over de hsl stations düsseldorf aken luik brussel, leuven en antwerpen en vanuit die cel stations zijn bestemming als londen, parijs, frankfurt en berlijn en nog verder zijn niet goed bereikbaar aan bereisbaar. Dan maken we die zeven, honderd kilometer ook echt waar.

[1:52:20] Onze mobiliteit voetprint moet klimaatvriendelijker worden. Maar daarvoor moeten wel doelgericht aan planmatig werken

[1:52:26] en dat moet ook samen met de buitenlandse partners stappen zetten om die treinen te laten rijden.

[1:52:31] We moeten duidelijkheid scheppen en, zoals de staatssecretaris ook onlangs zei we moeten goede afspraken maken.

[1:52:38] Ik had voorgenomen vandaag te pleiten om na dagen en aan te vullen met die verbinding naar aken. Dat hoef je niet meer te doen want de kamer is unaniem vandaag daartoe besloten waarvoor dank namens veel mensen in limburg en ook over de grens.

[1:52:53] Ik ben wel voor vandaag om vanuit de nationaal niveau dus vier dagen en concessie geen beperkingen op te leggen in het belang van de internationale verbindingen, het belang van die miljoenen reizigers in de grensregio s aan het belang van klimaatneutraal reizen kan niet voldoende of onvoldoende onderstreept en moet daarom verankerd worden in en concessie.

[1:53:13] Wat een grensoverschrijdende ambities cruciale. Wat ik ook merk dagelijks als bestuurder is dat er duidelijk een stip op de horizon staat. Wat doe je recht op geacteerd en gestuurd kan worden. Dus geen gelegenheid uitstapjes, stapjes, maar samen met die partners aan de andere kant van die grens een duidelijk stappenplan met resultaten.

[1:53:31] Dus mijn

[1:53:32] neem een agent concessie op dat de hoofdrailnet vervoerder

[1:53:36] de plicht heeft om bij te dragen aan het tot stand komen van frequente, grensoverschrijdende verbindingen nada zelfs stations in belgië en duitsland dankuwel.

[1:53:45] Dank u vriendelijk. Meneer kamminga.

[1:53:51] Dankuwel. Voorzitter,

[1:53:53] bedankt voor de uitnodiging voor dit ronde tafel gesprek.

[1:53:57] Wij zijn oordeel op europees niveau belangenorganisatie die zich inzet voor een heerlijke europese spoormarkt en ik ben zelf juridisch, bestuurskundige en gespecialiseerd in de europese marktordening op het spoor

[1:54:12] vanuit oordeel hebben een brandbrief geschreven aan los van de uitnodiging waarin wij waarschuwen dat de voorgenomen hoofdrailnet concessie uberhaupt niet eens toegestaan. Dat is niet zomaar een mening, maar een juridische constatering.

[1:54:26] Het ministerie heeft nog steeds niet willen erkennen dat de spoormarkt ordening niet in den haag bepaald wordt. Maar aids in brussel bepaald is.

[1:54:34] Nederland kan niet meer zomaar een eigen afweging maken.

[1:54:39] Openbaar personenvervoer per spoor is volgens de pso verordeningen een dienst van algemeen economisch belang.

[1:54:46] Daarvoor mag een lidstaat alleen een openbare dienst contract, zoals een concessie afsluiten als voor die dienst compensatie noodzakelijk is en dat is hier niet het geval, want het gaat bij intercity s en internationale treinen juist om winstgevende treindiensten.

[1:55:03] Het europese spoor marktmechanisme werkt als volgt de overheid geeft voor onrendabele treindiensten die dus zonder compensatie niet van de grond komen. Subsidie via een concessie zijn openbare diensten contract, rendabele treindiensten. Die moeten in open toegang worden gereden en daar betaalt de vervoerder een heffing voor aan die overheid en dat geld gaat dus van die rendabele treindiensten na die subsidieerde treindiensten en zo gaan de geldstromen via de overheid. Via de democratische controle kan ook democratisch gelegitimeerd een besluit over worden genomen waar dat geld heen willen sturen.

[1:55:44] De financiële stromen zijn dus dan transparant en dit is hoe het in europa werkt, maar het ministerie heeft het helaas nog niet helemaal helder voor de bril.

[1:55:53] Het huidige voornemen voor de nieuwe hoofd kan het concessie is gebaseerd op onjuiste aannames en vooral onvoldoende kennis van de europese marktordening regels op het ministerie.

[1:56:02] We proberen de staatssecretarissen er al geruime tijd voor te waarschuwen. Maar het ministerie houdt de deur stevig dicht inhoudelijk gesprek is onmogelijk.

[1:56:11] Wij zien ook dat cruciale informatie en waarschuwingen over de marktordening de kamer niet bereiken,

[1:56:17] maar we vragen ons af of deze informatie. De staatssecretarissen uberhaupt wel bereikt.

[1:56:22] Tot een afronding komen. De laatste.

[1:56:24] De europese commissie is nu een pilot procedure gestart, het voorportaal voor een inbreuk.

[1:56:30] Deurbel,

[1:56:31] Het ministerie daarover heeft wel ns geïnformeerd, maar niet de tweede kamer.

[1:56:36] Het is nu dringend tijd om aan de noodrem te trekken en eerst de juridische feiten helder te krijgen

[1:56:43] en we zouden u graag vanuit onze expertise daar ook bij helpen. Wat wel mogelijk is, omdat het niet mogelijk is.

[1:56:49] Dankuwel. Voorzitter, mooi aanbod. Dank u vriendelijk. Meneer kamminga. Het woord is aan mevrouw luid namens ns international.

[1:56:56] Dankuwel. Voorzitter, dankuwel voor deze uitnodiging aan de ronde tafel ongetwijfeld heeft u vragen aan mij. Maar ik stel graag ook een aantal vragen aan u retorisch vanzelfsprekend. Anders zou dat niet plezierig zijn voor de voorzitter,

[1:57:11] wie van u

[1:57:12] de internationale trein luxer in plaats van een noodzaak of een basisvoorziening. Zo je wilt in het licht van klimaatdoelstellingen en discussies over de luchtvaart,

[1:57:23] de internationale trein, het meest logische alternatief voor bestemmingen tot circa zevenhonderd km. Maar wie van u realiseert zich tegelijkertijd dat het misschien het meest logische, maar zeker geen vanzelfsprekend alternatief is

[1:57:38] duurzaam verbinden kwalitatief snel en hoogfrequent gedurende de hele week in een vaste cadans. Het hele jaar door kunnen reizigers rekenen op onze treinen en daar mag u

[1:57:48] de kamer ons via de concessie op aanspreken. Mijn naam is heike luiten directeur amnesty international en samen met u

[1:57:56] wil ik graag het beste voor nederland en het beste voor de internationale reiziger. De doelstelling van ns international is het verdubbelen van het aantal treinreizen internationaal in twee duizend dertig ten opzichte van tweeduizend achttien en dat hebben we niet recent bedacht. Daar werken we al jaren structureel aan om dat doel te behalen. Ontsluiten we nieuwe bestemmingen en verbeteren we ons aanbod. Ik noem een aantal voorbeelden. Sinds twintig, twintig kunt u binnen vier uur met de trein van amsterdam rechtstreeks naar londen en het een tijdje langer andersom inmiddels vier keer per dag en dat worden er als het aan ons ligt nog veel meer. We hebben de nachttrein opnieuw geïntroduceerd werden net al eventjes genoemd naar wenen in spoken in zurich en we investeren in nieuwe treinen, zodat we vaker en sneller naar bijvoorbeeld brussel of berlijn kunnen en ook nieuwe bestemming kunnen ontsluit in duitsland. Ik noem aken als aansprekend voorbeeld, maar ook in noord duitsland hebben we bepaalde steden in beeld.

[1:58:57] We doen dat door te investeren, te investeren in sterke partnerships met collega vervoerders in de ons omringende landen partners, met wie we op basis van een gelijkwaardige en betrouwbare samenwerking waardevolle verbindingen voor nederland tot stand brengen,

[1:59:12] maar ook door letterlijk te investeren in meer treinen

[1:59:16] nogmaals, zodat ze sneller en vaker en comfortabele kunnen rijden. Nabestaanden en nieuwe bestemmingen, maar ook door de concessie.

[1:59:24] De rendabele verbindingen of nieuwe verbindingen komen tot stand en kunnen bestaan dankzij opname in een concessie en niet te vergeten. Internationale verbinding in een concessie betekent dat die opbrengsten ook ten goede komen aan nederland en zijn inwoners opname is de haring concessie. Geeft u een stuur.

[1:59:45] U heeft invloed op het aanbod. U kunt ons aanspreken op onder andere bestemmingen frequenties en kwaliteit een mix van rendabele en onrendabele of te ontwikkelen. Bestemming is mogelijk en u bepaalt en dat geeft een nest mogelijkheid om gegarandeerd een kwalitatief aanbod aan onze reizigers aan te bieden en te helpen bij het behalen van klimaat doelstellingen en zo snijdt het mes aan twee kanten.

[2:00:15] Kort.

[2:00:16] De internationale ambities zijn grenzeloos, maar niet vanzelfsprekend zijn. Drie redenen waarom wij ervoor pleiten om een breed internationaal basis aanbod op te nemen in de haren en concessie, waarbij er nog ruimte blijft voor open access vier concessie sturing houdt nederland in een sterke positie in wezen.

[2:00:37] Ik ga toch vragen of we echt afronden. Doe ik.

[2:00:40] De achterveld het bord een optimale benutting van de infrastructuur. Want die is al erg druk. Dat kwam mooi van de orde en u houdt richie en zeggenschap over het internationale treinverkeer dankuwel.

[2:00:53] Dank u vriendelijk.

[2:00:54] Meneer. Ik raad horizon.

[2:00:58] Opnieuw bedankt

[2:01:01] breed wordt het belang van internationaal treinverkeer erkent en dat neemt alleen maar toe

[2:01:07] en natuurlijk juichen wij als treinvervoerder dat ook toe internationaal treinvervoerder.

[2:01:13] Het belang daarvan is nog niet echt doorgedrongen tot het ministerie van i m en heb ik het gevoel

[2:01:20] het begeleiden van mogelijke trajecten en net werd al genoemd aken, eindhoven.

[2:01:26] Dat gaat op een manier die in ieder geval de besluitvorming niet bespoedigd

[2:01:30] en ik heb eerder het gevoel zal in de radar wordt gestrooid, zeker op het moment dat de spoorlijnen zijn waar

[2:01:38] andere bedrijven dan de nederlandse spoorwegen bij betrokken zijn

[2:01:41] en laat in het geval van eindhoven en de dienstverlening gewoon niet uitgevoerd kunnen worden door ms. Laat het dan alsjeblieft gewoon door een ander doen

[2:01:51] en we doen het desnoods samenwerking,

[2:01:54] maar het moet zoveel mogelijk worden gemaakt voor een prachtige plannen

[2:01:58] die om

[2:01:59] wat mij betreft ideologische redenen continu worden gesaboteerd zonder

[2:02:05] een schot heeft ook laten zien dat er heel veel partijen bereid zijn om internationale treinen te gaan exploiteren.

[2:02:13] Wij zijn er een van me voor zijn slechts een van de vele andy juist een groot aantal partijen. Dat bereid is niet te doen, leidt tot betere dienstverlening, wat concurrentie, verbeterd dienstverlening.

[2:02:25] De bestaande regelgeving geeft echter slechts twee mogelijkheden om dit te realiseren dat eens open access

[2:02:31] en dat is aanbesteden

[2:02:34] en daarom is het verspillen van tijd aan het weer onderbrengen in het hoofdrailnet van deze lijnen zonde van de tijd

[2:02:42] en ik heb veel liever dat we de tijd gaan besteden aan het mogelijk maken van deze spoorlijnen om dozen toekomst.

[2:02:48] Het is duurzaam en dat zal op lange termijn, hopelijk op kortere termijn zelfs het vliegverkeer aanzienlijk doen reduceren

[2:02:58] het ervoor zorgen dat we een

[2:03:00] mooie bijdrage leveren aan duurzame zuivel levering die we met zijn allen willen

[2:03:05] maar heb je wel iedereen voor nodig. De politiek

[2:03:08] en het ministerie de vervoerders willen wel.

[2:03:13] Dankuwel.

[2:03:14] Ik kijk naar mijn linkerzijde en ik begin heel graag bij mevrouw moest ik namens de fractie van groenlinks.

[2:03:20] Voorzitter kan alle sprekers, ook mijn eerste vraag is aan de heer.

[2:03:25] Kijken.

[2:03:26] Mook, het.

[2:03:28] Die benadrukte het belang van de verlaging van de drempels voor risico benadrukt het belang van het wegnemen van drempels en het verlagen van risico´s. En u noemde specifiek ook het belang van een goede infrastructuur en waar ik nieuwsgierig naar boss is op het moment dat er sprake zou zijn van open toegang in hoeverre de kosten voor de infrastructuur op de maatschappij zullen worden afgewenteld. De profijtelijk komen te liggen bij een externe partij om het zo maar even te noemen. Mijn tweede vraag is aan mevrouw luister ik hoor met enige regelmaat te zorgen dat nationaal en internationaal spoorverkeer elkaar zou verdrukken. Kunt u zeggen in hoeverre dat aan de orde zou kunnen zijn.

[2:04:07] Dankuwel.

[2:04:08] Dank u vriendelijk. Meneer van de molenaar cda

[2:04:13] vraag gerust iemand anders. Ik heb in deze eerste ronde nog geen vraag. Dankuwel gaan we door naar beneden hoop namens de partij van de arbeid.

[2:04:20] Dank u. Voorzitter, duidelijk en ik moet ook zeggen een aantal stevige betogen. Met name die van de heer kamminga, voel ik vrij vrij stevig zonder haar verder een oordeel over te vellen, maar wel dat het niet niet aankoop bij ing en bij de politiek. Het spoor marktordening vooral in brussel bepaald wordt in dat wij eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen hebben dat gehoord hebbende hoe kijkt u, mevrouw? Naar mijn betoog? Als het echt zo is wat

[2:04:51] de heer kamminga zegt. Wat betekent dat dan voor de ns en de rol die u daarin dan zult hebben

[2:04:58] en de tweede vraag die dan direct aan u hebt in in hoeverre zou het ook niet in versterking kunnen zijn voor ns dat er meer concurrentie komt in de internationale trein vervoeren op schiphol vliegt niet alleen klm in in hoeverre kan het ook niet de de markt versterken. Ook voor u in de toekomst doordat er door meer aanbod misschien ook weer meer vraag komt en ook misschien meer verdiend mogen vermogen voor de ns.

[2:05:26] Dankuwel. Meneer de hoop potentiële in madeleine.

[2:05:30] Dank u. Voorzitter, ik heb eigenlijk in dezelfde lijn vragen aan de kamminga en luiten

[2:05:37] je kamminga is goed op de hoogte van de europese situatie. Nu horen wij al vijftien jaar dat nederland moet openstellen van brussel en tournees werden de spelregels veranderd door brussel hoeft het weer niet.

[2:05:49] Nu moet het weer wel. Hoe zit het eigenlijk met frankrijk en belgië. Waarom rijdt de ns niet gewoon in belgië of naar naar antwerpen. Want als een heel lucratieve lijn lijkt mij een stellen al die landen een spoor evengoed open als de nederlandse en die vaak ook een vrouw luiten want mevrouw luiten die rijdt ie

[2:06:06] die internationale lijnen.

[2:06:09] Waarom doet de ns dat niet naar antwerpen rijden weer terug of naar andere steden. Wat houdt jullie tegen.

[2:06:17] Dank u wel, mevrouw dekker. Abdulaziz namens de fractie van d zesenzestig.

[2:06:21] Dank, voorzitter en dank aan alle sprekers. Ik heb twee vragen. Mijn eerste vraag aan nemo is wijd open toegang van van internationale treinen was voor impact heeft dat aan de intercity aanbod in nederland en mijn tweede vraag gaat naar mevrouw luiten van de ns. Want die sprak over internationale treinen wel in die concessie, maar wel een plekje voor ons toegang. En welke grensoverschrijdende lijnen kunnen dan wel of niet. In die concessie.

[2:06:56] Dankuwel

[2:06:59] me gewoon hier vooraan beginnen. Meneer mook. Als u de gestelde vragen wil beantwoorden. Dan gaan we zo het rijtje af.

[2:07:09] Wilt u daar de microfoon bij aanzet delen schakelt dat beeld op gelijk.

[2:07:13] Excuses. Graag ga ik dan allereerst in op de vraag over de kosten van de infrastructuur denkt dat het goed is om aan te geven dat ook in een open toegang situatie er nog een heleboel geregeld kan worden als overheid een hele hoop zaken die de concessie geregeld kunnen worden, kunnen ook op een andere manier geregeld worden en heel veel dingen zijn ook al geregeld en ik denk dat infrastructuur daar een mooi voordeel van ierse als infrastructuur beschikbaar is. Want dat is mijn punt van hasj meer internationale treinen wilt dan is het belangrijk dat daar voldoende opstelterrein voor zijn of dat george op amsterdam centraal zou het ook echt terechtkunnen met het achterliggende punt. Maar op het moment dat die er zijn en dat een willekeurige voerde daar gebruik van maakt dan is eigenlijk al vastgelegd welke kosten daarvoor door prorail in rekening gebracht zullen worden. Dus eigenlijk,

[2:07:57] ongeacht of dat nou een concessie vervoerder is ook toegang vervoerder dan de tweede vraag die misschien nog wel wat complexer als het gaat over wat is nou de impact van hun keuze voor open toegang op het intercity aanbod in nederland. Ik heb die datum de toelichting gegeven dat er momenteel een aantal terreinen zijn. De intercity naar brussel en berlijn voorop die eigenlijk gewoon een dubbelfunctie hebben die hebben een belangrijke functie in de binnenlandse dienstregeling en ook een functie in de internationale dienstregeling op moment dat je zegt van gool laten die ook aan de markt. Dan heb je daar in ieder geval als concessieverlener en zeker ook als kamer dus minder grip op die verbindingen in sommige gevallen kunnen ze wellicht ook naast elkaar bestaan en ik denk het laatste wat ik zou willen zeggen. In principe is er niks wat bijvoorbeeld ns stopt om te zeggen een binnenlandse intercity naar hengelo die onderdeel van overheerlijke concessie rij ik vervolgens voor eigen rekening en risico al dan niet samen met mijn huidige partner b door naar duitsland kan nog steeds heel goed.

[2:09:00] Dankuwel. Meneer gaat gijbels. Uw bijdrage was schijnbaar zo goed dat u geen vragen heeft gekregen. Dus ik ga u hoe spijtig ook overslaan. En dan geef ik het woord aan de kamminga.

[2:09:14] Dankjewel, voorzitter van de heren madlener. Een terechte vraag. Eerst vroeg hij van over het openstellen van brussel. Eerst moest het wel. Toen we niet toen we wel hoe zit dat nou. Het internationale spoorvervoer is met het derde spoor pakket in tweeduizendzeven geliberaliseerd hebben. Sindsdien is internationaal spoorvervoer vrij.

[2:09:35] Wij hebben ook dood toen weer niet. Dat is een uitzondering die is gemaakt voor interne exploitant en dat is dan niet. Ns. Maar dat zijn van decentrale overheden bedrijven vervoerbedrijf die als een gemeentelijke dienst worden geëxploiteerd. Dus dat was een gvb htm en ret vielen de honden en dus daarvoor is toen een uitzondering gemaakt, maar niet voor het spoor.

[2:09:59] Integendeel, in tweeduizendzeventien is het vierde spoor pakket ingevoerd, waarbij de liberalisering tweeduizendzeven toen alleen voor internationaal spoor geldt dat die nu voor binnenlandse spoor voor geld dus in principe gelden dezelfde regels voor internationaal als voor binnenlands

[2:10:15] spoorvervoer,

[2:10:20] maar we hebben het hier over hadden. Dat is niet iets wat stamt uit die laatste wijziging uit het vierde spoor pakket dat ik zeg dan dat het niet mag, maar dit stamt uit het fundamentele principe in de europese marktordening dat als de markt iets rendabel kan leveren winstgevend kan leveren. Dan ben je als overheid niet bevoegd om dat in een concessie aan een exploitant te geven want dat is ook een beetje de de verwarring die in de tweede kamer en bij het ministerie heerst die denken dat je een concessie kan doen met daarbovenop open access. Maar zo werkt het niet. Je moet kiezen voor ofwel een marktordening open nexus ofwel in concessies en die kunnen elkaar overlappen. Dan heb je een economisch evenwicht toets om te kijken of er niet teveel afbreuk doet, maar het is dus niet zo dat je een basisniveau in een concessie regelt een daarbovenop open access mogelijk maakt want dat is waarop geen antwoord. Nee je moet kiezen daartussen en die keuze heb je niet meer want kunnen marktpartij dat leveren dan moet je voor open access kiezen en dat betekent niet ongereguleerd. U kunt nog steeds reguleren kunnen nog steeds tarieven voorschrijven en dat is niet hetzelfde als vrije markt en dan uw tweede vraag was hoe zit dan in frankrijk en belgië. Waarom rijdt s dan niet daarheen naar frankrijk zien we onder macron dat daar ja, dat ook langzaam maar voor opengezet.

[2:11:41] België is een apart verhaal. Dat komt doordat de nmbs daar ook een hele communautaire lading heeft en dat is heel politiek. Wat je in belgië ziet is dat ze bezig zijn met een nieuwe concessie. Alleen in belgië wordt wordt wel duidelijker gezegd dat open toegang mogelijk is en waarom rijdt en esther dan niet heen.

[2:12:06] Nou dat is een hele goede vraag. Want sinds tweeduizendzeven zijn dus ns nmbs b essentie heeft zijn eigen concurrenten van elkaar op de europese markt.

[2:12:16] Zij gedragen zich echter niet als concurrenten van elkaar zijn verdelen. De europese maakt nog steeds langs de landsgrenzen. Ns rijdt tot bad bentheim benaderen. Deutsche bahn nmbs rijdt tot een grens en dan dat laatste paar kilometer in nederland is ms. Zelfs de thalys is geen echte thalys in belgië rijdt ie als thalys. Maar in nederland rijdt hij als hoofdrailnet trein van ns. Dus zodoende is gedwongen weer gedwongen winkelnering voor thalys omdat nederlandse stukje bij ns te beleggen waar ze in belgië wel zelf rijden en ook met de ic berlijn als ns niet meer wil rijden. Ik was vorige week op in infiltranten in berlijn hebben deutsche bahn een nieuwe treinstellen presenteerde de af voor amsterdam. Ja dat dat die erop gaan rijden. Die gaan het ook zonder ns rijden. Dus ik bedoel van. Er zijn meer vervoerders dan ns hebben wij vertegenwoordigen open, toegang open voor vervoerders. Wij zouden daar zeker naar kijken en overwegend in ieder geval dan kunt u hem een fatsoenlijke afweging maken. Als u het heeft overwogen is dit mogelijk. Ja nee dat kunnen ze een conclusie trekken. Alleen het probleem is dat die afweging niet gemaakt wordt om ideologische redenen wilman die afweging maken en dat vind ik heel jammer daarvan probeer ik u te overtuigen. Dat trekt aan de noodrem. Ga eerst wat onderzoek doen of anders mogelijk is. En dan zien we wel weer verder.

[2:13:39] Dank u vriendelijk. Dank u vriendelijk, mevrouw luiten en volg mij van alle kamerleden behoudens van de molen.

[2:13:46] De vraag,

[2:13:48] Stelt gekregen. Dankuwel. De eerste vraag luidde of wij geen vrees zouden hebben voor verdringing wanneer er meer internationale treinen zouden komen, mogelijk ten koste van de nationale treinen en het harem.

[2:14:02] Nee, ik ben niet zo bevreesd voor op dit moment is er nog verdere ruimte voor groei en zeker wanneer wij de internationale de nationale lijnen in een erin kunnen plannen met elkaar zullen we dat ook? Zullen we daar ook een optimum in zoeken die hem ook stipt het zojuist wel even aan de internationale intercity s nemen binnenlandse reizigers mee en dat stelt ons in staat om zo optimaal mogelijk de dienstregeling te plannen en er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen met onze treinen kunnen mee nemen, met name die integratie leidt tot optimalisatie van het schaar van de schaarse infrastructuur die we te verdelen hebben met elkaar

[2:14:42] dan de vraag van de hoop. Een reactie op het uitvoerige betoog van van de heer kamminga. Ik neem notie van zijn lezing van de internationale wetgeving. Hij heeft haar een vrij.

[2:14:58] Binaire verdedigd,

[2:15:00] Het moet linksaf of het moet rechtsaf. We zijn van mening en ik denk het ministerie met ons. Anders zouden we dit niet onderzoeken met elkaar dat er wel wat meer kleurschakering in mogelijk zijn om het optimum te zoeken tussen de klanten ondervraag. De ruimte die je daarin aan de markt kunt geven en tegelijkertijd de grip die je kunt houden op de doelstellingen die we als nederland nastreven, onder andere met betrekking tot duurzaamheid.

[2:15:28] Even kijken.

[2:15:30] Voor u verder gaat.

[2:15:31] Ik zie een bruine golf. Vervolgvraag. Waardeerde hoop.

[2:15:34] Sorry dat ik u onderbreek. Maar ik ik had het gevoel dat de argumentatie van heer kamminga niet eens zozeer inhoudelijk was, maar vooral juridisch en ik was benieuwd als dier kamminga naar juridisch gelijk in heeft dat dat het inderdaad. Ik weet niet meer precies hoe hij het omschreef een spoormarkt ordening dat ie zo is, zoals hij dat stelt. Wat gaat het dan feitelijk betekenen voor de ns. Daar zit ik even naar te zoeken. Niet niet wat u de inhoudelijk van vinden. Maar stel je voert men krijgt hij juridisch gelijk. En wat betekent dat dan voor u.

[2:16:04] Maar ik vind het lastig om daarop vooruit te lopen omdat wij daarin van mening verschillen en ik bovendien niet degene ben die de juridische toets in moet doen en dat zal het ministerie moeten doen en daarna een oordeel over hem moeten vellen. Dus ik vind het lastig om vooruit te lopen op de uitkomst van een juridische lezing die ik hier te linkerzijde honger,

[2:16:30] Gaat u vooral verder met de volgende vraag?

[2:16:32] Wil graag dan de vragen van de heer maclaine. Waarom rijdt ns niet in het buitenland. Want het zal plezierig zijn om daar meer concurrentie ook in in tegemoet te zien. Kijk het is niet hoe je concurrentie definieert. Je kunt gaan voorvoelen concurrentie op het spoor waren de markt een normale markt. Dat is het helaas niet. We hebben altijd de beperkingen van de beschikbaarheid van infrastructuur. Dus op het moment dat er een enorme marktvraag is op bepaalde momenten van de week of bepaalde momenten op de dag zullen er inderdaad mogelijk meerdere partijen zijn die de piekuren meepakken.

[2:17:12] De heer jansen noemde het zojuist door cherry picking, maar omdat er een beperking is in die infrastructuur zal er dan toch verdringing plaatsvinden is nou eenmaal niet plek voor vijf spoorvervoerders om acht uur s ochtends en zal dat uiteindelijk het aanbod en de prijs ook niet per se ten goede komen en dus bijziende meer heil in om samen te werken met onze spoorvervoerders en daarmee een goede geduchte concurrenten zijn ten opzichte van auto en de luchtvaart dan dat er veel heil in ziet om elkaar de tent uit te vechten. Om het zo maar eens te zeggen omdat we denken dat we daar met elkaar uiteindelijk een beter product neerleggen. Bovendien is het zo dat de verschillende landen in europa anderen

[2:17:59] de technische eisen stellen aan materieel, wet en regelgeving, et cetera en wij op dit moment nog steeds van mening zijn dat ieder toch daarin de specialist is in zijn eigen land en we daarmee the best of world krijgen wanneer we zo goed mogelijk daarin samenwerken. Bovendien kent het buitenland ook nog wel wat voorstellen toetredingsdrempels om over de kosten nog maar te zwijgen. Ik noem bijvoorbeeld even de de trek extra stewart is die in de ons omringende landen drie tot vijf keer hoger liggen dan in nederland. Dus daar spelen we andere mechanisme in onze buurlanden dan we hier in nederland kennen. En dat zullen de collega´s. De linkerzijde ook ook herkennen.

[2:18:44] Even kijken, hoor dan de vraag van mevrouw dekker van welke lijnen zou je nu wel of niet graag in de concessie willen nou vanzelfsprekend graag zoveel mogelijk om een gegarandeerd aanbod aan nederland aan te kunnen bieden waar u van op aan kunt marions op kunt aanspreken. De verwevenheid met in het intercity segment. Dat spreekt voor zich wanneer je dat los zou knippen om het zo maar even te zeggen, betekent het dat je naast die haar treinen nog een internationale trein daarbovenop zal moeten zitten zetten en dat wordt vrij krap op een aantal trajecten bovendien niet efficiënt fantastisch. Reizigers me wel netjes in de intercity hadden gepast dan is dat gewoon zonde van de capaciteit. Dus het intercity segment heb ik voldoende over uitgelegd en de sturing op hoge snelheid segment zeggen wij van zorg ervoor dat je een basis z n twee uur frequentie in elk geval contracteert zodat je weet wat je hebt. Daarnaast is er voldoende ruimte voor open nexus en heb je naar onze mening. De beste boos.

[2:20:00] Dank u wel.

[2:20:02] Ik keek vooral naar

[2:20:05] uiteraard voor verantwoorden, maar ook nog naar u

[2:20:09] of er nog ruimte over vervolgvragen.

[2:20:12] Ik zie meneer madlener toetsen meneer van der molen. Ook de andere drie op dit moment niet

[2:20:19] prima. Dan geef ik het woord aan meneer madlener.

[2:20:22] Maar in de praktijk bijvoorbeeld van breda naar antwerpen. Dat is een lijn waar veel mensen die een dagje naar antwerpen en andersom. Misschien zelfs werken of

[2:20:32] niet voor recreatie, recreatie als als de ns dat nou rijdt moet dan zeggen die belgen. Natuurlijk willen wij dat ook. Dat lijkt me logisch. Lukt dat nu en en lukt dat in heel in op alle trajecten. Want natuurlijk heel veel grensoverschrijdend verkeer en dat wil de ns dan in zijn concessie.

[2:20:50] Maar dan moet u die belgen dat ook kunnen natuurlijk. Anders is het niet eerlijk lijkt mij hoe kijk, mevrouw luiten daar in de in de praktijk naar.

[2:20:58] Dank u wel. Meneer van der molen.

[2:21:01] Dit is.

[2:21:02] Juridische vraagstuk is natuurlijk heel belangrijk. Ook voor de kamer straks wanneer het programma van eisen ligt. Hoe moeten we dat nou plaatsen.

[2:21:10] Daar heeft hij kamminga al wat over gezegd en mevrouw luiten ook

[2:21:14] dan kom ik even terug op de eerste inzet die de heer mook heeft gedaan en die foto even in mijn eigen woorden samen van

[2:21:23] open access met mate zei je kunt best een paar lijnen zou kunnen

[2:21:29] en dan zit er net tussenin tussen tussen een partij die zegt liever niet. We doen het nu goed en u heeft een grip op je kamminga die zegt nou zo veel hebben we niet te kiezen. Eigenlijk moet je alles opengooien

[2:21:41] en ik hoorde u zeggen met mate

[2:21:44] en dat impliceert toch nog iets van een politieke keuze. Misschien dat de chemo daar nog wat meer over kan zeggen.

[2:21:50] Dank u vriendelijk. Ik zag ook nog een hand van mevrouw dekker. Abdulaziz.

[2:21:54] Voorzitter, hoe het is niet een specifiek aan één iemand. Maar hoe kijken de sprekers naar de opmerking van eurocommissaris timmermans dat treinbedrijven internationale samenwerking tegen weken als het aankomt op tickets en informatie? In welke bijdrage kan de pvda hierin betekenen?

[2:22:13] Ik dacht we hebben tijd genoeg. Laten we ze alle vijf nog een vraag stellen. Dank u vriendelijk en daarmee ook gelijk het rijtje af en dan geef ik het woord instantie maar aan meneer.

[2:22:25] Hartelijk dank. Voorzitter,

[2:22:28] ga ik allereerst in op de vraag van de van der molen over open access met mate. Ik denk ik ben blij dat u deze vraag stelt want dat maakt ook dat ik de conclusie iets kan verduidelijken. Ik heb namelijk niet de conclusie van het rapport was niet doe open access met mate. Maar we hebben eigenlijk gezegd van als het internationale treinverkeer aan de markt wordt gelaten. Dus voor open toegang wordt gekozen nexus. Dan verwachten we dat dat met mate tot een verbetering van het aanbod zal leiden en daarbij volgens hem ook goed om nog even te benadrukken aangeven. We zien eigenlijk drie segmenten. Het hogesnelheidsvervoer daarvan zeggen in ons rapport. Er is zoveel zoveel vraag is hard gegroeid en er is ook groot aanbod met partijen als thalys en eurostar. Maar op de ic en de ns samen met deutsche bahn exploiteert dat wij er vanuit gaan dat gezien die vragen gezien het feit dat die partijen in de markt actief zijn dat ze zullen blijven

[2:23:26] en het interessante is van ashford ook andere partijen de mogelijkheid geeft om in die markt actief te zijn, dan zal dat waarschijnlijk meer aanbod leiden of dat aanbod van nieuwe partijen of omdat bestaande partijen zoiets hebben van hey. Wij willen niet dat iemand die markt betreedt. Dus wij gaan in plaats van veertien thalys treinen per dag die we nu vaak doorrijden losrijden. Want dan is er geen pad voor een andere vervoerder beschikbaar en dat is wat het rapport ook hebben aangegeven van dat een van de voordelen van concurrentie dat partijen hun aanwezigheid zo groot mogelijk zullen maken, wat tot een beter aanbod voor het land kan leiden.

[2:23:56] Vervolgens hebben we gezegd van goden hebben in het midden zeg maar dat intercity segment naar hartstikke veel over gezegd. Ja daar zit een verwevenheid. En dan moet je goed over nadenken met de verwevenheid met binnenlands vervoer goed over nadenken hoe je daar mee om wil gaan. Welke maat van sturing daarop wil hebben dan heb je dat regionaal grensoverschrijdende segment en daarvan zeggen we daar zien we eigenlijk geen plek voor open toegang omdat het structureel verlieslatend is en daarmee het niet voor de hand ligt dat de marktpartij. Dat zal.

[2:24:22] Oppakken,

[2:24:25] Dan misschien ook nog even een korte reactie op de vraag aan allen over de opmerkingen van de heer timmermans van werken spoor maatschappij elkaar nou structureel tegen jou zou zeggen

[2:24:39] dit is ja dit is geen zwart en wit antwoord op te geven. Maar ik denk wel dat je kan zeggen dat een markt met een beperkt aantal partijen die ook nog sterk onderling met elkaar verbonden zijn. Niet altijd tot de beste resultaten voor de klanten

[2:24:55] had ik het daarbij houden.

[2:24:56] Dankuwel. Het woord is aan de gaan scheiden.

[2:25:00] Manuel.

[2:25:03] De opmerking van eurocommissaris timmermans kan ik enigszins wel enigszins begrijpen als je kijkt dat de luchtvaart om als voorbeeld te noemen, dan is het veel gemakkelijker om internationale reis te boek als passagier

[2:25:15] dan uberhaupt een treinreis te boeken of openbaar vervoer vanuit een buitenwijk van maastricht dertig km verderop.

[2:25:22] Dus zolang

[2:25:26] treinvervoerders er niet in slagen om het ticket in een afrekenbaar product routeplanning et cetera omdat ze niet goed integreren. Ja. Ze hebben daar een heel ver, ver van ons bed show willen dat dichterbij maken. Dus ik denk dat dat wel een oproep is aan alle vervoerders om het beter te maken. Limburg wel een vervoerder arriva die bobbel daarmee een pilot heeft in limbo tot werd pop is een topproduct.

[2:25:50] En dan zijn vol van, zoals het ook zo kunnen in de toekomst. Maar ik denk dat de vervoerders hier ontzettend veel kunnen leren van de luchtvaart.

[2:25:58] Dankuwel meneer kamminga uw reflectie op de uitspraken van timmermans.

[2:26:04] Voorzitter, na het interessante uitspraak van timmermans of of de spoormaatschappij elkaar tegenwerken.

[2:26:13] Bedenk dat in europa hebben we vooral te maken met oud staatsbedrijven die het leeuwendeel van de markt verzorgen en daar zit het probleem vooral die hebben allemaal een eigen systeem willen allemaal willen het beste integreren. Maar de rest moet in hun systeem gaan integreren en dat werkt natuurlijk niet. En het is in die zin ja interesse hebben in europa. Dus eigenlijk al die staatsbedrijven die samenwerken in ze noemen het samenwerking onder meer een kartel omdat ze de markt verdelen.

[2:26:43] Wat het punt is als je dan als nieuwe toetreder dan ook een trein gaan rijden.

[2:26:48] Hoe ben jij dan vindbaar en zeker in het buitenland. Hoe moet iemand weten dat er nog een andere andere vervoerder is dus als je daarover gaat praten als timmermans doet. Er moet misschien een platform komen of helemaal meer samenwerken. Dan is het heel belangrijk dat dat een open platform is waar ook nieuwe toetreders in kunnen. En wat een level playing field geeft,

[2:27:11] zodat er ook daadwerkelijk keuze is voor de reiziger die zoekt ervan. Wat wat is het wat is het aanbod en wat dan ook bijvoorbeeld mogelijk is is dat er wordt vaak gedacht van jasje middenvoet hebben dan leidt dat tot versnippering.

[2:27:26] Dat hoeft natuurlijk niet. Kijk naar noordrijn westfalen vergelijkbaar met nederland rijden misschien wel acht vervoerders. Maar je kan je noordrijn westfalen ticket bij aldi vervoerders reizen de kan natuurlijk in nederland ook gewoon en je kan ook gewoon twintig vervoerders op het hoofdwegennet hebben en toch gewoon een tarief dat alle van toepassing is naast dan vervoer, vervoerders specifieke tarieven kunt u gewoon regelen als politiek.

[2:27:50] Maar dan moet je dat dus niet in de concessie beschikking regelen. Maar dan moeten we dat in algemene regels regelen. Die horen bij open toegang.

[2:27:57] Dankuwel. Voorzitter, dank u vriendelijk. Kamminga,

[2:28:00] mevrouw luister.

[2:28:01] Dankuwel. Ik ga eerst even in op de vraag van de heer matt lenen. Als wij het stukje breda en brussel breda antwerpen noemden we even in de concessie zouden willen stoppen, dan moeten de buren dat ook willen. Daar heb ik goed nieuws voor u dat willen de buren ook. Dus dat traject is in elk geval daarmee geregeld

[2:28:23] dan de vraag van mevrouw dekker over internationaal ticket. Ik ben blij dat het hier nog even ter sprake gebracht is. Daar hebben we inderdaad nog een wereld te winnen met elkaar. Dus ik ik sluit haar voor een groot deel aan bij wat de buren hier ook al even aangaven. Dat moet beter en dat dat kan beter. Het werd zojuist gezegd de spoorwegen hebben niet zoals de luchtvaart heeft standaardisatie. Dus dus de luchtvaart is al gestandaardiseerd geboren zou je kunnen zeggen en de spoorwegen honderd tachtig jaar geleden nog niet.

[2:29:01] Dus wat je ziet is dat er in verschillende landen veel verschillende ticket voorwaarden gelden verschillende tarieven en en wat dies meer zij een deel is daarvan al gedigitaliseerd en een deel nog niet. Dus we hebben daar nog stappen te zetten om dat bij elkaar te brengen. Ik zou wel graag een verschil willen maken tussen de inrichting om makkelijk tickets te kunnen verkopen, namelijk met elkaar in europa. Een mooi voorstel gedaan met een ticket rood onder om in verschillende stappen die verkrijgbaarheid van tickets te vergemakkelijken en ook de reisinformatie verder te verdelen. Dat moet een zogenaamd ooit die een model worden. Dat is non discriminatoir. Dus kunnen alle partijen

[2:29:48] hun tarieven en tickets in stoppen om dat goed te laten verlopen, is het belangrijk dat alle landen een ticket digitaliseren en we werken aan een vorm van van uniformeren van ticket voor ticket voorwaarde om een voorbeeld te geven. Hun kind is in nederland tot twaalf in duitsland tot achttien en in een ander land weer een andere leeftijd. Nou u kunt zich voorstellen dat al die verschillende variabelen aan elkaar koppelen om tot een doorgaan ticket te komen. Dat is geen sinecure. En daar moeten we vanaf.

[2:30:26] Dankuwel.

[2:30:29] Meneer hettinga. Heeft u ongetwijfeld ook een mening over de uitspraken van timmermans.

[2:30:34] Hoorde ze.

[2:30:37] Als nu maar eens een algemeen principe

[2:30:41] op het moment dat partijen elkaar tegenwerken. Dan springt hij vanzelf iemand in dienst bedenkt.

[2:30:47] Maar die klant wel voordeel van heeft.

[2:30:51] Dat zal ook hier gebeuren.

[2:30:53] Dus mocht dat het geval zijn, dan is dat tijdelijk. Je bent uiteindelijk gedwongen. Zeker in markten waar wij opereren dat je ervoor zorgt dat die klant uiteindelijk bovenaan komt te staan. Ik deed ook een van de achterliggende gedachte inderdaad geweest dat wij zijn begonnen met het wijs arriva

[2:31:11] met het ontwikkelen van een eigen platform

[2:31:13] onafhankelijk van

[2:31:15] partijen die hun eigen ticket systemen hebben.

[2:31:19] Dat is één ding. Tweede kan het pv van het hoofdrailnet helpen

[2:31:25] bij het verbeteren van de internationale lijnen

[2:31:30] het erbij voegen in het hoofdrailnet mag niet.

[2:31:34] Maar je kunt natuurlijk wel in het hoofdrailnet of in een pv opnemen dat er samengewerkt moet worden met de internationale lening en dat er ook aantoonbaar moet worden gewerkt aan het verbeteren

[2:31:47] van die spoorlijn en het verbeteren van het tot stand komen van de internationale verbindingen kunnen kpn zal hangen

[2:31:54] en dan kan ie

[2:31:56] vervoerders van het hoofdrailnet

[2:31:58] op afgerekend worden op het moment dat hij daar niet al voldoende onvoldoende presteert.

[2:32:05] Dankuwel.

[2:32:07] Volgens mij hebben we zijn er nog prangende vragen over meneer madlener. Dan heeft u de laatste vraag.

[2:32:17] Aan de mevrouw van de ns mevrouw luiten. Sorry ik zit net eva lisa. Ik denk ik ga eens even een kaartje boeken van breda naar antwerpen. Dat kan dus niet.

[2:32:28] Dus mevrouw luid zegt dat dat kan al en we hebben allemaal geregeld. Ik kan niet. Hoe zit dat nu.

[2:32:36] Mevrouw. Kunt u meneer madlener ontwerper helpen?

[2:32:39] Ik kan me niemand matlener zeker naar antwerpen helpen. Dat kan ik niet op deze afstand. Maar na afloop help ik u even aan hem.

[2:32:49] Het gaat hier meneer.

[2:32:51] Is dat dan. Mijn vrouw gaat soms met de trein van brussel wil ze naar naar rotterdam en dat is altijd een goed doel.

[2:32:57] Het is duur. Het is een heel groot gedoe.

[2:33:00] En hier beweert u vanuit allemaal goed geregeld. Dat kan allemaal gebeuren. Kijk, er is een wens voor meer internationale verbindingen prima in de praktijk vond het heel erg vies tegen.

[2:33:08] En uw vraag.

[2:33:11] Ik hoor mevrouw luid te zeggen het kan al en het is prima, maar ik denk dat het veel moeilijker is dan mevrouw luid hier laat merken. Eerlijk gezegd. Maar ik laat me haar overtuigen dat het allemaal goed geregeld is. En dan zou ik zeggen rolt naar aken. Ga lekker die trein. Prima toch. Iedereen wil het graag van mevrouw luiten.

[2:33:28] Dus uw vraag is of we de trein willen rijden, met alle plezier onder de harem zojuist ook ook betoogd

[2:33:35] eens kijken. Terug naar uw vraag. Ik heb niet betoogt dat alles koek en ei is, heb ik juist gezegd dat er nog veel verbeterd potentieel zoals het gaat over de verkrijgbaarheid van internationale tickets naar brussel of antwerpen. Dat durf mijn hand voor in het vuur te steken. Maar daar kom ik even bij u langs.

[2:33:54] Dank u vriendelijk. Dan sluiten we met dit antwoord blok over internationale verbindingen af. Dank u hartelijk voor uw inbreng wordt beantwoorden van de gestelde vragen. Uiteraard

[2:34:06] deel ik u mee dat helaas de van der molen. Het vierde en laatste blok van deze avond op een andere manier tot zich nemen en die gaat ons verlaten. Ik wens u nog een prettige avond. Meneer van der molen

[2:34:16] schorsikde vergadering voor een klein moment en stel ik voor dat we om kwart over acht

[2:34:21] vervolgen met ons laatste blokken.

[2:41:20] Ik heropende de ronde tafel. De vergadering vraagt de leden om hun plaats in te nemen en ik vraag de heer ernst om naast mij plaats te nemen.

[2:41:31] Dank u vriendelijk.

[2:41:32] We gaan naar vierde en laatste blok van deze avond, waaronder uw geduld vanavond. Fijn.

[2:41:38] Twee genodigden,

[2:41:40] Gast spreker vanavond de eer ernst namens de vereniging innovatieve mobiliteit dienstverleners.

[2:41:47] Mevrouw margrit van hoeven namens de coalitie voor inclusie.

[2:41:53] Ik geef veel plezier aan meneer ergst.

[2:42:04] Dank u. Voorzitter afgevaardigden, hartelijk dank voor de uitnodiging hier vanavond mogen spreken.

[2:42:10] Wij zijn van de vereniging van innovatieve mobiliteit dienstverleners, en ik waardeer het zeer dat u mogelijk informeren over de toekomst van het openbare deur tot deur vervoer in nederland en de rol die de hoofd net concessie in kan spelen voor de achtergrond sinds een jaar of vijftien. Want ik weet dat niet iedereen dat nog precies weet zijn wij al actief jou vijftien actief met mobiliteitsdiensten verschillende aanbieders. Dus het fenomeen dat elke reis van de reiziger de mogelijkheid biedt om op eenvoudige en comfortabele wijze van huisdieren tot kantoren en vice versa te reizen,

[2:42:46] al dan niet de auto huurfiets leaseauto trein taxi

[2:42:49] dan pond bus of een combinatie daarvan door heel nederland

[2:42:54] en dat alles met een allesomvattende heb applicatie eigenlijk dus op die telefoon of destop en met een kaart

[2:43:02] andy alle sores eigenlijk wegneemt voor de reis. De reiziger vierentwintig uur zeven dagen per week en onbekommerd kan verplaatsen en kaart die zowel gebruikt kan worden voor betalen als voor het reserveren van een reis en voor het registreren van bijvoorbeeld c o twee footprint die steeds belangrijker wordt

[2:43:19] na de overheid ook regelgeving heeft ingevoerd,

[2:43:23] mobiliteits, bezitters of dienstverleners zoals wij zijn, maar die bezitten dus geen vervoersmiddelen, geen treinen, geen bussen, trams of en om hiervan gebruik te maken, werken we samen met de concessie ouders in het openbaar vervoer.

[2:43:38] De afgelopen jaren heeft de concessie concessiehouder die het exclusieve recht heeft op het spoor ns ons businessmodel gekopieerd en hebben zij bedrijven met miljoenen aan publiek geld gekost om met als doel buiten het spoor

[2:43:52] met ons de concurrentie aan te gaan. Dit gebeurt door ons eenzijdig beperkende voorwaarden te stellen en wat betreft toegang tot vervoersdiensten op het spoor, zoals trein in real time info en andere faciliteiten

[2:44:05] bijvoorbeeld de ontslagen vergoedingstarief op op te leggen of dat zij bij hun eigen klanten via een businesskaarten

[2:44:13] zie je hoge kortingen berekenen en waarmee ze kunnen voorkomen dat klanten naar ons overstappen. Dus ja, we hebben het eigenlijk over een oneerlijk speelveld. Dat is jammer want wij zijn degenen die renovatie hebben gedaan en vervolgens worden daar een beetje voor gestraft.

[2:44:28] Hiermee zet zij bewuste dus op hun eigen businesskaart en hun eigen

[2:44:34] of via hun eigen businesscase en de modellen eigenlijk ons als mobiliteits dienstverleners op een achterstand.

[2:44:40] Voorzitter, wij zijn niet bang voor concurrentie, maar het ontbreekt je duidelijk aan eerlijke concurrentie en dus ook aan een eerlijk speelveld. De wijziging in het programma

[2:44:49] van eisen voor het hoofdrailnetwerk naar de maas waren er bestek eisen zoals dat heet. Hij zou die garantie zijn voor een gelijk speelveld

[2:44:57] en maken voor prijs stellen prijsstelling maar klopte alleen niet en ze zijn ook niet transparant en non scream na zware zoals het zo mooi.

[2:45:07] De zeggenschap over de maas waardige bestek eisen.

[2:45:11] Sorry die referentie aanbod ligt exclusief bij de concessiehouder en de maas partijen en de zakelijke mobiliteit dienstverleners of de acm zijn geen partij in de totstandkoming van de maas waardige bestek eisen.

[2:45:23] De staatssecretaris zei onlangs in een debat dat zij niet kan ingrijpen. Dat klopt ook. Ook. De acm heeft eerder aangegeven niet te kunnen ingrijpen. Dat is het gevolg van wat gebrekkige wetgeving in dit dossier.

[2:45:34] Zachtjes aan afronden.

[2:45:38] Dan kijk je nog even wat wij dan heel belangrijk vinden en wat wij voor willen stellen is

[2:45:44] meer dan ooit moet de reiziger verleid worden om van de trein te pakken en de auto thuis gelaten en een gevarieerd aanbod te krijgen. Dat kunnen we alleen realiseren samen. Wil je dat samen met de vervoersbedrijven natuurlijk of de ov bedrijven doen.

[2:45:57] Alleen als de tarieven bevoegdheid van de concessieverlener niet bij de concessiehouder komt te liggen.

[2:46:06] Maar zoals dat nu het geval is. Maar dat eigenlijk overgaat naar bijvoorbeeld ing

[2:46:11] zorg er daarbij ook dat de concessie hadden dezelfde tarieven hanteert zoals voor de mobiliteit kaart aanbieders

[2:46:19] zoals die zij die ook voor de ns business card berekenen

[2:46:22] en zorgt voor een onafhankelijk toezicht door de acm op het referentie aan bod. Wat is dat aanbod dan dat we dat wij mogen aanbieden is dat ook exact hetzelfde

[2:46:31] en verplichtte haar en concessiehouder ook alle diensten die ze aan de ns business card houders en nrc co. Dat is een nieuwe

[2:46:38] een nieuw product dat de ns in anderhalf tot twee jaar geleden geïntroduceerd heeft door een overname van een concurrent belgië,

[2:46:48] ook dat ook ter beschikking te stellen aan de mobiliteitskaart aanbieders. Dank u hartelijk.

[2:46:53] Dankuwel en volg mij. Bedoelt u met ma waardig. De afkorting voor mobiele service. Heel goed. Kijk dat is goed voor de mensen thuis om dat te kunnen weten.

[2:47:03] Mevrouw boven het woord is van de verhoeven excuses, mevrouw van hoeven het woord is aan u.

[2:47:08] Dankuwel. Voorzitter,

[2:47:14] inwoners heeft een handicap

[2:47:17] voor hen is toegankelijk openbaar vervoer, een basis voorwaarden, anders kunnen ze niets

[2:47:24] reizen of zelfs niet op een goede manier deelnemen aan onze samenleving.

[2:47:32] Het is ontzettend belangrijk dat we ons dat ze heel goed realiseren dat toegankelijkheid zo ontzettend belangrijk is

[2:47:39] en het is niet alleen voor hen belangrijk

[2:47:44] goed toegankelijk openbaar vervoer hebt dan is het ook zo dat iedereen daar profijt van heeft. Iedereen heeft daar

[2:47:54] dan komt iedereen toe.

[2:47:58] Ik ben de laatste spreker in de rij.

[2:48:02] De laatste spreker zijn al twee kamerleden

[2:48:07] de tribune is voor meer dan de helft leeg.

[2:48:12] Ik denk dat dit onderwerp

[2:48:15] als eerste geagendeerd had moeten worden.

[2:48:18] Het zou de hoogste prioriteit moeten hebben.

[2:48:24] Heel veel mensen

[2:48:26] openbaar toegankelijk openbaar vervoer is een complex

[2:48:31] onderwerp.

[2:48:32] Het is niet iets wat je zomaar geregeld.

[2:48:36] Dit is geen stoel. Het is niet gaaf.

[2:48:41] Iedereen on top of mind zijn.

[2:48:46] Wie ben ik dan? Ik ben marga van hoe ver ik ben bestuurslid bij de coalitie voor inclusie.

[2:48:53] Ik ben moeder van een dochter met twee handicaps die heel veel met het openbaar vervoer reist

[2:49:00] een moeder die regelmatig gebeld wordt door

[2:49:04] de ns of door een andere vervoerder van hey. We zijn uw dochter kwijt of mijn dochter die mij belt en zegt van mam kun je me vannacht halen in amsterdam. Want de liften doen het niet.

[2:49:22] Dat soort situaties kom ik aan de lopende band tegen

[2:49:28] openbaar vervoer toegankelijk maken is absoluut heel complex. Je moet snappen wat toegankelijkheid betekent dat.

[2:49:37] Maar je moet ook snappen hoe dat samenspel is rondom

[2:49:43] toegankelijkheid.

[2:49:45] De ns heeft in de afgelopen jaren samen met de belangenorganisaties en met ervaringsdeskundige zelf

[2:49:54] veel

[2:49:56] research gedaan over toegankelijkheid.

[2:49:58] We hebben de basis afspraken rondom toegankelijke, treinen en reizen assistentie goed op orde gekregen. Maar de ns heeft meer gedaan. De ns heeft ook flankerende maatregelen ontwikkeld die het reizen met een beperking nog prettiger maken.

[2:50:17] De manier waarop de ns samenwerkend met ervaringsdeskundige is een voorbeeld voor

[2:50:26] niet alleen andere vervoerders, maar is ook een voorbeeld voor organisaties en voor andere levens domeinen waar toegankelijkheid nog een issue is

[2:50:41] zelfstandig kunnen reizen. Ik zei het net vergt dat je met elkaar samen werkt. Het is niet zomaar geregeld

[2:50:51] als een trein toegankelijk is. Dat is heel fijn. Maar als het perron niet op hoogte is dan kom je nog niet zelfstandig. Die trein in

[2:51:01] dus dat betekent dat de perrons die prorail moet voor zorgen dat die perrons op hoogte moeten zijn en moeten blijven.

[2:51:11] Klein rekenvoorbeeld je

[2:51:15] op het hoofdrailnet. Ik heb dus alleen over het stuk waar de ns rijdt

[2:51:20] de ns rijdt op tweehonderd tweeënveertig

[2:51:24] hanteert op tweehonderd tweeënveertig

[2:51:26] stations daarvan zijn

[2:51:30] vijftig perrons.

[2:51:33] Op hoogte,

[2:51:34] Tweeënvijftig,

[2:51:36] drieënvijftig nog niet gedaan

[2:51:40] en honderd zevenendertig niet meer op hoogte.

[2:51:45] Er zijn nog geen plannen

[2:51:47] wanneer die op hoogte gebracht worden. Dat betekent dus gewoon geen zelfstandig toegankelijke reizen.

[2:51:54] Die.

[2:51:55] Stations kunt u zag er nogal ja ik ga afronden. Vind moeilijk hoor. Maar goed.

[2:52:02] Als ik u bij.

[2:52:04] Maar alsjeblieft uitvalt. Heb je ook een probleem.

[2:52:07] Dus dat betekent dat je moet samenwerken met prorail met de andere partijen

[2:52:15] reis assistentie vind ik ook heel erg belangrijk onderwerp reis assistentie moeten zijn,

[2:52:21] ook al is een reis toegankelijk zelfstandig toegankelijk. Dan moet je heel goed realiseren dat dat die altijd beschikbaar moet zijn. Maar grace assistentie

[2:52:33] kost sowieso veel. Je kunt er niet op verdienen als vervoerder

[2:52:39] reis assistentie is ingewikkeld om te organiseren. Het is niet zomaar iemand die een plankje neerlegt.

[2:52:47] Klaar. Hij moet snappen.

[2:52:49] Hoe dat moet werken.

[2:52:52] Ik zal afronden. Dit allemaal gezegd heb ik een aantal dringende.

[2:52:59] Zorg,

[2:53:00] Dat de randvoorwaarden voor de ns onder meer toegankelijke reizen mogelijk te maken dat die gerealiseerd worden. En dan heb ik het over de perrons

[2:53:11] en dan heb ik het over liefde dat die werken

[2:53:15] definieer in het programma van eisen wat toegankelijkheid is de ns heeft daar al veel werk gedaan. Maar neem die definitie werk die uit en zet die in het programma van eisen. De ms heeft

[2:53:29] veel flankerende maatregelen genomen.

[2:53:32] De ontwikkeld borg die in het programma van eisen.

[2:53:36] Dit zijn.

[2:53:37] Wat zegt u uw slotzin twee de reis assistent

[2:53:45] gedefinieerd worden

[2:53:47] en meetbaar gemaakt worden, zorgen voor continuïteit.

[2:53:53] Toegankelijkheid is

[2:53:55] heel ingewikkeld zorg voor continuïteit op het hoofdrailnet.

[2:54:00] Wat mij betreft minimaal tien jaar

[2:54:03] omdat die kennis.

[2:54:05] Geborgd moet worden. Ik dank u hartelijk bij. Overigens voor uw heldere betoog

[2:54:10] en verleggen het gesprek naar de linkerkant van de zaal voor mij dan. Je zult ongetwijfeld vragen hebben aan deze bij de genodigden en ik begin met mevrouw basiliek, namens de fractie van groenlinks.

[2:54:23] Dankuwel voor de vragen die ik had voorbereid is al deels beantwoord worden.

[2:54:28] Mijn vrouw,

[2:54:29] Eens kijken hoe ver ik kan hem nog stellen. Want mijn vraag ging over in draait toegankelijkheid in de kamer hebben we vaker over gesproken. Ook als het specifiek gaat om het bestuursakkoord waar we elke keer over vragen en dat komt maar niet in het duurt lang en et cetera en gelukkig vragen meerdere college de aandacht voor wat ik me wel afvraag is op het moment dat we het hebben over internationaal treinverkeer en de concessie is en ook het programma van eisen. Wat is nodig om te voorkomen dat het hier zolang gaat duren, gaf zojuist al aan definieer wat toegankelijkheid is, zijn er meerdere stappen die gezet moeten worden om het te verankeren binnen die binnen het programma. Om later meer uit kunnen verwijzen, hebben we meer dan het bestuursakkoord en mijn tweede vraag is die gaat over werd gesteld dat het moeilijk is om in te grijpen dat ik dat niet kan doen en dat het komt door gebrekkige wetgeving. Wat is het grootste aspect wat daarin mist. Want u gaf zelf wel wat voorbeelden over wat er gedaan kan worden om dat enigszins onder enigszins meer verandering te bewerkstelligen. Maar dat wettelijke aspect specifiek daar was ik nog niet.

[2:55:39] Uw tweede vraag stelt u aan

[2:55:43] wanneer? Ergens begrijp ik? Helder

[2:55:45] mijn vrouw dekker. Abdulaziz namens d zesenzestig.

[2:55:49] Dank u. Voorzitter, ook bij mij het best wel veel vraag beantwoord. Mijn vraag aan mevrouw van hoeve is bijna hetzelfde als mijn collega hier dus in hoeverre is zijn de huidige nee, de toegankelijkheid van het bestuursakkoord is die goed verwerkt in de pvv tot nu toe of niet. Mijn vraag aan hier ernst is kunt u nader toelichten wat het referentie aanbod en bestek eisen precies zijn waar wilt u deze belegd zien en kan dat wel want volgens de acm lijkt het niet te kunnen. Dankjewel.

[2:56:30] Dank u vriendelijk meneer madlener namens de fractie van de partij voor de vrijheid dankuwel voor.

[2:56:35] Mevrouw van van hoeveel maakt een compliment.

[2:56:39] Maar geef tegelijk aan dat er heel veel ballons niet

[2:56:44] op hoogte zijn. Dus het ligt ook een groot probleem neer. Wat nog niet goed aangepakt is plus ik denk ja toegankelijkheid voor slecht ter been zijn de mensen. Ik denk ook aan mensen als ik aan hem denken. Ze hebben allemaal treinen zonder toiletten. Dat is ook voor heel veel mensen wat was dat was dat was zo in ieder geval. En die trein die gewoon uitvallen je zomaar bij kan ontstaan en en die trein die valt gewoon uit. Het is al een paar keer gebeurd. Dit jaar s avonds staat om moederziel alleen op een perron en ik zou een moeder zijn die er staat uw vraag, mevrouw van maakt een groot compliment naar de ns en dat verdiende ze misschien aan de andere kant zie ook heel veel problemen met die toiletten met treinen die uitvallen waren en niemand weet waar hij naar toe moet paniek kan mevrouw van der hoeve nog?

[2:57:34] Daar proberen.

[2:57:36] Ik denk dat ze dat straks kan zien. Meneer de hoop. Het woord is aan u namens de fractie van de partij van de arbeid.

[2:57:40] Dank fossielen ook. Dank u beiden voor uw betoog en ik deel de boodschap van mevrouw van hoeven dat dit eigenlijk niet als als laatste had gemoeten en dat hij alle aandacht voerde voor moeten hebben van de afgelopen tijd en ook te lang niet is geweest, ook als we zien hoe lang het heeft geduurd tot er eindelijk handtekeningen. Nu komen om het bestuursakkoord dat ook pas voor tweeduizendveertig is. Dus er is nog heel veel heel veel te winnen op het terrein. Ik sluit me aan bij groenlinks en d zesenzestig voor vragen en wat is er nog bovenop de bestuurders akkoord nodig in de pvv. En juist in die tussentijd voordat het bestuursakkoord volledig gerealiseerd kan worden en punt twee is wat is uw eigen analyse? Waarom het telkens zolang duurt dat toegankelijkheid zo achterop staat, terwijl mijn inziens als ov een basisrecht is naar iets zou zijn, wat altijd de voorkant geregeld zou moeten worden en daarbij doe ik stiekem nog een andere vraag. Hoe ziet u de problematiek met het personeelstekorten en juist de assistentie die die mensen ook nodig hebben me niet in de trein. Maar daarbuiten,

[2:58:47] bijvoorbeeld met liefde in in hoeverre heeft dat de verlengde met elkaar personeelstekorten.

[2:58:52] Dank u meneer hoop

[2:58:54] ernst. Volg mij. Heeft u twee vragen van de kamerleden gekregen.

[2:59:00] De eerste vraag ging over wetgeving en een acm.

[2:59:05] Dat is voor ons wel vrij lastig. De bal te beantwoorden. Want wij zijn geen juristen en geen mededingings specialisten op dat gebied. Want we hier hebben meegekregen is kijk op moment dat het plan van eisen gedefinieerd wordt er vaker dat een voorbereiding is na een concessie. Dan kun je in een concessie natuurlijk wel een hele hoop dingen vastleggen met elkaar en dat geeft natuurlijk ook staatssecretaris meer grip uiteindelijk

[2:59:30] en wellicht ook de acm mogelijkheden tot ingrijpen om in rotterdam vandaag. Het blijkt dat niet aan aan die eisen die eigenlijk in die concessie gesteld zijn voldaan wordt. Dus ik zou toch eigenlijk meer een driehoek willen neerleggen en wij kunnen daar zelf niet zo direct heel veel aan doen.

[2:59:48] Maar dit is wel het moment om.

[2:59:50] Omdat natuurlijk met mekaar goed definiëren af te spreken omdat ze een concessie die weer voor lange tijd gaat lopen.

[2:59:57] Antwoord op die vraag.

[3:00:02] Dan de tweede vraag ging over een referentie aanbod en dat ging over het plan van eisen daarin. Wat wat verstaan we dan eigenlijk onder referentie aan bod in de brede zin want wij eigenlijk het liefst zien is. Kijk wij zijn wij zien onszelf als een soort verlengstuk van de ov, bedrijven

[3:00:18] en wat wij doen is proberen eigenlijk dat aanbod en ook slim deel vervoer en dergelijke daarbij gecombineerd aan te bieden en dat zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden aan aan met dame werknemers van van bedrijven.

[3:00:33] Nou dat betekent ook dat dat de transparantie moet zijn en dat aanbod kreeg. Als wij maar een deel van dat aanbod kunnen aanbieden, omdat de ns een ander deel voor zichzelf houdt of dat zij andere tarieven hanteert dan wij krijgen doorbelast van de ns. Dan is er natuurlijk geen gelijk speelveld kan iedereen begrijpen.

[3:00:53] Dus we willen eigenlijk dat tot één op één allemaal doorgezet wordt aldi product combinaties, zoals de ns dat noemt. Want eigenlijk is dit het verpakken van producten in nieuwe tarief tarief combinaties in zijn nieuwe producten weten allemaal de ns vervoert treinen. Dat zijn gehele terrein en ga rijden gewoon zitten mensen in. Maar het gaat om de verpakking eromheen.

[3:01:11] Nou en als die verpakking eigenlijk ook voor ons hetzelfde is, dan zou er al heel veel heel veel opgelost opgelost zijn dan over die tarieviering waar we het anders straks nog veel begin nog even over had. Op moment dat je dat natuurlijk bij een monopolist wat energie eigenlijk is ze neerlegt dan krijg je toch een beetje de indruk werd op een andere manier al eerder genoemd vandaag.

[3:01:33] De slager die zijn eigen vlees keurt.

[3:01:35] Dat is een hele lastige situatie. Dat kun je ook niet van een partij als ns verwachten dat ze dan een antwoord objectief naar nakijken.

[3:01:42] Dus het is veel beter denken wij in lijn met wat anderhalf zeiden dat hij die die verantwoordelijkheid voor die tarieviering dat hij bij de overheid in dit geval bij ing. Je zou komen te liggen.

[3:01:54] Dankuwel.

[3:01:55] Mevrouw van oefen. U heeft een hele riedeltje vragen van de kamerleden gekregen en dat had ik wel enige overlappingen, met name op dat stukje wat kan er bovenop het bestuursakkoord gebeuren? Het woord zijn.

[3:02:07] Dankuwel. Ik zou willen beginnen met het beantwoorden van de vragen van de matlener

[3:02:16] doelt op de perrons dat ie niet op hoogte zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van prorail en ind is als stelselverantwoordelijke degene die prorail daarop aan moet spreken om te zorgen dat die perrons op hoogte zijn, maar het gaat om het samenspel dat jullie met elkaar uiteindelijk tot die toegankelijke reis kan komen. Maar prorail is daar een hele belangrijke speler ook

[3:02:46] wat betreft de liefde.

[3:02:48] De treinen uitvallen.

[3:02:50] Daar zou ik ook op wil ingaan. De ns biedt aan

[3:02:57] sowieso als je reist assistentie geboekt hebt als je reist met reis assistentie dat er vervangend vervoer komt.

[3:03:08] Dus dat is een faciliteiten die aangeboden wordt door de ns

[3:03:14] en daarbovenop is nu in het kader van die flankerende maatregelen waar ik het over had is wordt er nu gesproken over als er bussen en dergelijken ingezet worden.

[3:03:26] Hoe zorg je dan dat dat ook toegankelijk is. Dus daar zijn we nu over bezig met ms.

[3:03:36] Gaat dat goed is.

[3:03:41] Dat overleg met de ns.

[3:03:44] In de praktijk. Bent u tevreden over hoe dat gaat in de praktijk.

[3:03:49] Die krijg ik krijg zoveel klachten van over mensen die dus in in een koud perron staan. Er is niks. En u bent hier best wel positief lijkt het dus bent u tevreden met de ns doet doen ze het goed kunnen, moeten we dat zo houden. Of zegt u het nog veel beter.

[3:04:04] Ik ben in de pauzes ben ik heel erg tevreden over de ns

[3:04:08] een punt wat van zorg en dat

[3:04:12] vind ik absoluut. Dat is dat de reis assistentie is op een groot aantal stations nu naar een derde partij gegaan en die is nog niet goed op orde.

[3:04:28] Dat zeg ik eerlijk bij. Dat wordt nu wel gemonitord. Maar die is nog niet goed op orde en daarom ook ons voorstel om heel nadrukkelijk te kijken wat maakt de reis assistentie goede gehesen assistentie en ga daar ook opmeten.

[3:04:46] Maar die overgang naar een derde partij is een ingewikkelde.

[3:04:51] Daarmee heeft het de derde vraag van meneer de hoop beantwoord.

[3:04:56] Gaat u verder met die andere vrouw?

[3:04:58] Dat is niet per se een kwestie van personeelstekorten.

[3:05:02] Als u dat bedoelt wel een onderdeel daarvan, maar niets.

[3:05:11] De andere vraag is

[3:05:16] meneer de hoop vroeg van waarom is het nou altijd achteraan de rij sta je achteraan de rij met

[3:05:25] toegankelijkheid.

[3:05:26] Dat is eerlijk gezegd een probleem wat we in alle domeinen meemaken.

[3:05:32] Dus dat

[3:05:33] als eerste als tweede zou ik willen zeggen als je kijkt ook naar de discussie die hier net gevoerd is. Dan gaat het over concurrentie en dat concurrentie leidt tot betere

[3:05:48] petra vervoer.

[3:05:50] Als ik mijn telefoon kan opladen in een trein martin niet in kan

[3:05:57] dixon

[3:06:02] voor mensen met een beperking helpt dat helemaal niks.

[3:06:06] Die concurrentie en ik kan zo nog wel heel veel meer voorbeelden geven

[3:06:14] dat het niet op de radar staat dat hem het woord

[3:06:20] heel praktisch

[3:06:21] en twee. Als je kijkt naar een product als reist assistentie

[3:06:27] gewoon geld

[3:06:29] en het derde wat ik noemde de samenwerking. Je moet met elkaar samenwerken.

[3:06:37] Ik kan toch niet bestaan dat dat in het noorden

[3:06:41] arriva treinen koopt die te hoog zijn,

[3:06:46] terwijl de prorail over het hele land hem vast

[3:06:50] vast ter hoogte van het perron heeft afgesproken.

[3:06:54] Je had over

[3:06:56] met elkaar.

[3:06:59] Ik word een beetje emotioneel geloof ik

[3:07:04] dan de vraag over het bestuursakkoord.

[3:07:09] Op zich

[3:07:10] is het al een enorme stap

[3:07:13] dat we zo ver zijn dat er een bestuursakkoord gaat komen.

[3:07:18] Dat was niet zo vanzelfsprekend om ook de regionale vervoerders

[3:07:23] aan boord te krijgen voor dit akkoord

[3:07:28] zal ik heel eerlijk zeggen. Dus daar zijn we al uberhaupt heel erg blij mee.

[3:07:36] Ben je

[3:07:37] superblij en zijn alle problemen opgelost.

[3:07:42] Dat denk ik niet.

[3:07:44] En dat zit met name op dat aspect van de

[3:07:47] samenwerking.

[3:07:51] Ik denk dat dat het is.

[3:07:54] Dat toetsen bij deze mevrouw wilt u de microfoon weer uitschakelen? Als er geen vervolgvragen zijn constatering terecht. Maar misschien zijn die er wel en we hebben nog even tijd voor. Dus ik kijk nog even naar de leden.

[3:08:07] Mevrouw dekker. Abdul aziz. U heeft nog een vervolgvraag.

[3:08:11] Ja maar niet aan mijn vraag van hoven en die ernst. Ik zou willen vragen van wat zouden we moeten doen om niet verschillende incheck palen te hebben bij de verschillende stations. Want dat gaat. Dat is ook een deel van uw betoog. En wat kunnen we dan mpv.

[3:08:34] Dankuwel voordat u antwoord geeft kijken voor de zekerheid. Meneer matlener hoop. Nee, dan constateert dat het de laatste vraag is en dan krijgen we nu van u het laatste antwoord. Nee. Ernst.

[3:08:46] Dat is niet geheel aan ons. Ik wilde niet,

[3:08:48] Die vraag hoor.

[3:08:50] De translink of tls is degene die eigenlijk verantwoordelijk is voor

[3:08:56] voor het systeem uit rond de ov chipkaart en de vervanging van een nieuwe overheid per traject.

[3:09:01] Dus die staan natuurlijk heel heel erg mee bezig verkrijgen natuurlijk wel steeds meer dat je straks verdrink checken met je mobiele telefoon en dat we dat natuurlijk niet meer met kaarten en zo gaan doen en waarschijnlijk gaat dat met die technologie natuurlijk ook wel makkelijker worden onwaarschijnlijk veel meer vervoerders

[3:09:16] parallel

[3:09:18] eigenlijk toe te laten daarin. Maar ja ik denk dat de uitdagingen elders liggen op het spoor. Hoe je die vervoerders allemaal dan met elkaar gemakkelijke kan laten opereren.

[3:09:32] Voor ons maakt.

[3:09:34] Wat eigenlijk niet zo heel veel uit. Wij willen het liefst natuurlijk openheid zoveel mogelijk werden ook liefst zo breed mogelijk aanbod en dat we dat gemakkelijk eigenlijk in onze applicatie kunnen ontsluiten

[3:09:44] ups zoals wij dat dan noemen, zoals een transit of tls die dat sven centraal aanbieden zijn natuurlijk ideaal.

[3:09:51] Dus wat ons betreft zouden juist de ontwikkeling in moeten blijven zitten.

[3:09:58] Ik had die man volledig gaf straks ook al aan die zij van jou. Hoe makkelijk zou het kunnen zijn als we dat ook internationaal zouden kunnen nadert. Dus uiteindelijk op ons streven natuurlijk want je moet niet alleen in nederland zijn maar je moet wel makkelijk dat die reis naar ontwerpen die nam als voorbeeld genoemd werd ook ook kunnen maken.

[3:10:15] Dus het het ontsluiten. En dan via de digitale snelweg. Dat is toch waarschijnlijk wel waar waar de oplossing ligt.

[3:10:26] Dank daarmee ernst. Meneer ernstig, mevrouw van der hoeve voor uw inbreng in dit vierde laatste blok van deze ronde tafel dank aan de bode griffith voor het faciliteren van dit samenzijn. Dank aan u op de tribune. En daar bent u thuis voor de interesse

[3:10:46] geduld van bijwonen? Dank aan de leden voor de vragen en de aanwezigheid. Het is aan mij om deze tafel bij deze af te sluiten en u allen nog een heel prettige avond verder te wensen. Dankuwel

[3:11:00] maar niet voordat ik nog een keer herhaal dat we de vraag over het concept pvv vanavond nog gaan stellen aan de staatssecretaris zodat dat alsnog naar u toe kan komen.

[3:11:10] Dat is toch wel even van me af. Ik sluit honderd af.