Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Mijnbouw/Groningen

[0:00:00] Van harte welkom. De mensen op de publieke tribune en ook de mensen die thuis kijken en luisteren via het digitale kanaal. De staatssecretaris en zijn collega ook alle leden van harte welkom.

[0:00:13] Ik stel een tijd forum spreektijd van vijf minuten per fractie,

[0:00:20] vijf minuten refractie en ik zal er soepel mee omgaan, en ik wil ook meteen in vermelden dat de heer van de catalogus eerst spreken een deel van die chaos vlug verlaten omdat ze ook plenair zitten. Ze zijn simultane debatterende tussen de plenaire zaal en deze

[0:00:38] meneer vergaan.

[0:00:40] Zo kom ik toch verhaal in de wereld. Ik neem ik een andere verplichtingen.

[0:00:44] Ik ik hoorde meneer

[0:00:49] meneer vandaag geweldig en meneer verhagen en andere dingen doen die over salem. Ik wil u erop wijzen leden der staten generaal dat er ook natuurlijk. Ja. Iedereen is op de hoogte van de parlementaire enquete commissie over de aardgaswinning in groningen en ik verzoek je daarbij rekening te houden daarmee rekening te houden tijdens die inbreng

[0:01:09] en ik denk dat ik niet hoef uit te leggen waarom ik dat vraag dan geef ik graag als eerste het woord aan leer van haga namens de groep verlagen.

[0:01:18] Belang van nederland. Voorzitter, voorzitter van de parlementaire enquete commissie aardgaswinning in groningen is op dit moment in volle gang en het wordt inmiddels pijnlijk duidelijk dat de staat grote fouten heeft gemaakt en ik noem even op.

[0:01:30] Jarenlang is het productieniveau te hoog geweest, met als dieptepunt de drieënvijftig miljard kuub per jaar in tweeduizend dertien, met als gevolg extra seismische activiteit in groningen.

[0:01:39] En omdat er geen water of stikstof injectie is toegepast, is de druk in het veld gedaald inmiddels van driehonderdvijftig barner tachtig bar en dat heeft ook weer geleid tot extra aardbevingen.

[0:01:49] De overheid heeft de inkomsten uit het groninger gasveld niet net als noorwegen in een gasfonds gestopt, maar volledig verjubelt

[0:01:56] en vervolgens zijn de groningers jarenlang geschoffeerd. Geen compensatie geen versterkingsoperatie, maar schandalige, onwil en incompetentie

[0:02:03] en tot slot de allergrootste fout, namelijk het sluiten van het groninger gasveld, terwijl het technisch volkomen mogelijk is om duizend miljard euro aan gas veilig te produceren en daarmee de groningers ruimhartig te compenseren.

[0:02:16] Het sluiten van het groninger gasveld is uberhaupt niet verstandig. Gezien de mondiale ontwikkelingen op de gasmarkt.

[0:02:21] Voorzitter, deze onzekere tijden laten goed zien waarom het in het belang van nederland is om te kunnen voorzien in onze eigen energievoorziening wnl is voor energie soevereiniteit, burgers en bedrijven betalen nu een prijs die vele malen hoger is dan in andere europese landen.

[0:02:36] Wanneer de algemene politieke beschouwingen werd er vaak gesproken over een hogere gasprijs vanwege tekorten en dat kan wel zo zijn. Maar in nederland kunnen we er iets aan doen, namelijk meer gas produceren uit het gasveld in groningen en dit kan veilig door de druk in het veld op peil te houden en op een realistisch niveau te produceren van bijvoorbeeld twaalf miljard kuub per jaar

[0:02:54] erkent de staatssecretarissen dat het technisch mogelijk is om veilig te produceren en heeft de minister de mogelijkheid van stikstof injectie onderzocht, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het stikstof uit de opgeleverd stikstoffabriek.

[0:03:06] Het is wat betreft zeer onverstandig om vanaf april twintig, drieëntwintig nog eens zes productie locaties te sluiten en warm kiest de staatssecretaris hiervoor in deze onzekere tijden, terwijl de gasunie nota bene adviseert om dit niet te doen.

[0:03:19] De gasunie heeft in een brief aangegeven dat de kansen in ieder geval aanwezig is dat we volgend jaar een miljard kuub extra uit het groningenveld moeten produceren. Bovenop de twee komma acht miljard kuub, die nu gepland staat en het kan bijvoorbeeld zo zijn als we minder gas besparen dan gedacht. Dus laten we daar dan nu in ieder geval voor kiezen, zodat de groningers in ieder geval duidelijkheid hebben graag een reactie van de staatssecretaris open en in de tussentijd moet vol worden ingezet op de versterkingsoperatie

[0:03:46] en sodium concludeert dat met het huidige tempo niet het doel wordt gehaald om twintig, achtentwintig de versterkingen te hebben afgerond en dit is werkelijk veel te traag en vnl vindt dit zorgelijk zaken als de dorpen aanpakken en een meerjarig versterkingsplan zijn een stap in de goede richting, maar er moet veel meer gebeuren. Dus wat is nu eigenlijk het plan van de staatssecretaris. Want op deze manier blijft het een daarbuiten.

[0:04:07] Jacob,

[0:04:08] Voorzitter, tijdens de apd heeft gepleit voor het houden van een referendum in groningen over de gaswinning. We zijn er heilig van overtuigd dat ook de groningers voor de gaswinning zullen kiezen als we kunnen laten zien wat dit voor een oplevert.

[0:04:20] Daarom vinden we ook dat de groningers zich hierover uit te spreken. Ik ben benieuwd wat de staatssecretaris hiervan vindt. Hij is nota bene van d zesenzestig huizen dus een referendum zou moeten.

[0:04:30] Breken.

[0:04:31] Voorzitter, levi ziet dat de staatssecretarissen werk maakt van extra gaswinning op de noordzee bij ons te ondersteunen. Lid van harte. We vergoten daarmee in ieder geval onze leverings zekerheid.

[0:04:41] Dit vraagt om een versnelling in de procedures en een betere informatievoorziening.

[0:04:46] Het versnellings plan van de staatssecretaris kijkt ook naar deze aspecten, maar vindt het vooral van belang dat de bureaucratie uit de vergunning procedure wordt gehaald

[0:04:55] en bedrijven weten waar de knelpunten zitten en ik vraag de staatssecretarissen dan ook om continu met hem in contact te staan. Ook als er maatregelen zijn genomen. Dit is een proces waar continu naar verbeteringen moet worden gekeken, kan de staatssecretarissen dit toezeggen en daarnaast ben ik ook benieuwd naar hoe het staat met mijn aangenomen motie over het versnellen van de procedures van winning voor wind op land.

[0:05:16] Voorzitter, we kregen kortgeleden het bericht van de staatssecretaris dat de stikstof installatie in zuidbroek wederom vertraging heeft opgelopen. En wat gaat hij hier nu steeds mis dat de opleverdatum steeds niet wordt gehaald. En wat zijn de consequenties voor bijvoorbeeld de aannemer en voorzitter. Tot slot. En dan rond ik af.

[0:05:33] De overheid heeft een puinhoop gemaakt van onze energievoorziening.

[0:05:37] Mensen kunnen hun rekeningen niet meer betalen. Terwijl de oplossing

[0:05:41] voorhanden is het groninger gasveld moet gewoon weer open in het belang van nederland.

[0:05:47] Dankuwel voorzitter, jawel. Meneer verlagen zich vandaag dankuwel meneer vergaan partij voor de dieren die zich ook laat verontschuldigen dadelijk om te vertrekken.

[0:05:59] Hoewel de voorzitter en omdat ik wat eerder weg wil moet eigenlijk moet ik zeggen wil ik graag maar m n punt maken en duidelijk kunt maken.

[0:06:09] Het kabinet alsjeblieft stoppen met de plannen voor gasboringen in de waddenzee dankuwel voor uw inbreng. Deze staatsssecretaris.

[0:06:18] Deze staatssecretarissen voor meehelpen zorgen dat de vergunningverlening

[0:06:22] voor boringen bij het daarna worden gestopt

[0:06:26] in op onder schuim schuim boven ten noorden van de waddenzee boren naar gas. De creativiteit waarmee dit kabinet

[0:06:33] steeds de grenzen blijft opzoeken,

[0:06:37] is zo korte termijn gedacht zo vervelend en het resultaat hiervan valt altijd in het voordeel uit van de grote vervuiler en niet in het belang van natuur.

[0:06:47] Het is net een week geleden dat de koning voor het eerst in de troonrede zei het zal anders zijn, want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en economische grenzen. Dat vergt een andere economische aanpak en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur.

[0:07:06] Maar wat gaat er nou precies anders dan

[0:07:08] dat is geen retorische vraag een serieuze uitnodiging voor een bespiegeling van de staatssecretarissen aan de vooravond van de grote veranderingen die in de troonrede zijn

[0:07:17] aangekondigd

[0:07:19] en in dit geval dus in zijn geval van deze staatsssecretaris. De plannen voor gasboringen bij ternaard. Die hangen nog steeds in de lucht.

[0:07:28] Hoe is het mogelijk dat de staatssecretarissen hierover gaan deze wegen nog steeds hebben afgesloten.

[0:07:33] Voorzitter, het waddengebied is s lands meest unieke en kwetsbare stuk natuur met wereld werelderfgoedstatus status

[0:07:40] erfgoedstatus,

[0:07:42] dat wil zeggen beschermt

[0:07:46] en terwijl werkelijk alle seinen voor gaswinning in de waddenzee nationaal en internationaal ontegenzeglijk op diep rood te staan.

[0:07:54] Doe het niet zeggen. Alle experts

[0:07:59] gaat dit kabinet gewoon door.

[0:08:02] Doe het niet zeggen. Alle experts van de waddenvereniging tot aan unesco van wetenschappers, tot aan bestuurders van onafhankelijke juristen tot de landsadvocaat van het staatstoezicht op de mijnen tot de sgp van de verenigde naties

[0:08:14] in de woorden van de directeur van de waddenvereniging en versterkt door de oproep van vierhonderd wetenschappers gisteren bij het ministerie van ez k. Doe het niet

[0:08:24] de mijnbouw in zee voor de winning van gas, maar ook zout vormen een groot risico voor de beschermde natuur van de waddenzee

[0:08:31] als gevolg van aldi mijnbouwactiviteiten, zeker in combinatie met een stijgende zeespiegel is niet uitgesloten met duidelijke zekerheid en daar gaat het eigenlijk om het niet uitgesloten met duidelijke zekerheid dat de bodem daalt,

[0:08:43] waardoor het van twee kanten bedreigd wordt

[0:08:46] einde natuurgebied vogels vissen. Dag mensen

[0:08:49] en voorzitter, dat is in strijd met de wet en die zegt je als je niet honderd procent zeker weten dat er geen natuurschade is. Mag je niet boren

[0:08:56] past niet in een natura twee duizend gebied zegt de waddenvereniging. Het past niet in een gebied met de wereld erg goed status, zegt unesco en kan de staatssecretarissen ook de recente ontvangen brief van die vierhonderd wetenschappers die ook oproep om te stoppen ermee duiden en van de reactie voorzien.

[0:09:12] Voorzitter, ik vraag hoeveel tijd heb ik nog,

[0:09:14] Ongeveer een minuut.

[0:09:16] Dat gaat helemaal goed.

[0:09:19] Vandaar ook de vraag want hij gaat er niet over. Dat is een v is hij bereid mee te helpen. De plannen voor gasboringen uit de lucht te halen

[0:09:29] en zo niet, kan hij dan uitleggen waarom? Hij vindt dat de wet die mogelijk wel overtreden mag worden. Waarom mag hij het aangenaam abonnementen tweeduizend zestien van kamerlid jan vos van de pvda dat gasboringen in de waddenzee onmogelijk maakt met voeten betreden

[0:09:44] en lieg dan niet van die woordspelletjes van ja maar dat was in het waddengebied onder het waddengebied.

[0:09:51] Ik neem aan dat de staatssecretarissen groter is dan in dat soort woordspelletjes te treden. En waarom mag hij de regel uit de habitatrichtlijn dat er geen redelijke wetenschappelijke twijfel bestaan dat plannen en projecten geen schadelijke gevolgen kunnen hebben voor natura twee duizend gebied, zoals de waddenzee aan zijn laars lappen. Waarom vindt hij dat het klimaatakkoord van parijs dat bepaald dat er geen ruimte meer is voor nieuwe gasboringen, niet van toepassing op het moment dat de grote vervuilers in ons land ook nog eens willen cashen ten koste van het landschap.

[0:10:21] Met andere woorden graag een toelichting van de staatssecretaris met de focus op de juist indicatoren en ook met de uitdaging dat hij toelichting ook over tien jaar nog.

[0:10:32] Hout snijdt.

[0:10:34] Maar boven al kan hij nou een duidelijk antwoord te geven. Gaat hij meehelpen

[0:10:39] de vergunning

[0:10:41] lening

[0:10:42] tegen te houden? Voorzitter, dankjewel.

[0:10:44] Dankuwel meneer vergaan namens de partij voor de dieren ook succes. Degene die dadelijk naar rome die verplichting helemaal naar janssen spreekt namens forum voor democratie.

[0:10:54] Dank u. Voorzitter

[0:10:56] groningen. Het zal onze oplossing kunnen zijn voor veel problemen in dit land. Ik praat de laatste tijd met veel mensen en ondernemers particulieren

[0:11:06] die de komende winter echt niet zien zitten die echt met de handen in het haar zitten van hoe ga ik in hemelsnaam mijn energierekening betalen. Iedereen heeft voorbeelden gezien. Maar het gaat echt over zulke absurde bedragen. Het gaat over stijgingen van honderden tot wel duizenden euro s. Ik was vorige week bij een ondernemer en die moet nu voor een pand dat betaalde die vijfhonderd euro in de maand gaat nu naar zesendertig, honderd euro in de maand aan energie aan stroom en gas. Dat zijn zulke absurde bedragen. Deze mensen worden massaal het faillissement in geholpen en we hebben gewoon een oplossing voor handen en er zitten al maanden tegenaan te hikken en we zitten al maanden dit voor ons uit te schuiven. Maar uiteindelijk zal het kabinet aan moet gaan geloven. In tweeduizend achttien pleiten mijn partijleider al voor toen het gasveld gesloten ging worden van hou nou alsjeblieft open gebruik de baten voor het ruimhartig compenseren van de groningers gebruikt het ook voor de nationale welvaart.

[0:12:03] Meneer verraders zijn pasje vergeten was.

[0:12:06] Maar ik gebruik het ook voor de nationale welvaart en mijn bus. We waarschuwde toen al haar waarschuwde toen al van de prijzen gaan gewoon enorm stijgen worden afhankelijk gemaakt van de internationale gasmarkt en ook vorig jaar zei ik tegen de toenmalig staatssecretaris joris van toen waren die in het najaar van vorig jaar waren de prijzen aan het stijgen. Toen was nederland al afhankelijk geworden van internationale prijzen van de gasprijzen van laten we toch alsjeblieft groningen wil openstellen. Het kan gewoon zijn technische mogelijkheden om het veilig te doen om die schade te herstellen om mensen veilige huis te geven om mensen ook ruimhartig te compenseren. Geeft die mensen gewoon buiten al decennia recht op hebben, maar geeft nederland ook weer het gas. Wat het nodig heeft, want we kunnen voor een heel groot deel onafhankelijk worden van de internationale markt. Er wordt nu al twintig miljard kuub per jaar uit de grond gehaald en het gaat

[0:12:54] bijna allemaal naar het buitenland voor onbekende bedragen nederlands heeft voor particuliere huishoudens gaat om tien miljard kuub per jaar moet er nodig eens. Het zit gewoon in de grond. We kunnen het gewoon er zelf uithalen. We kunnen dit gewoon tegemoet komen aan onze eigen mensen. Maar het kabinet wil er niet aan. Dus vorig jaar oktober al niet. En vorig jaar afgelopen januari tegen objecten. Die wilde het ook niet doen. Toen voorspelde wij al van ja jongens zijn allemaal dingen aan de grens met oekraine en rusland. Dat kan wel eens tot een conflict gaan leiden. Het kan een oorlog oorlogsmoede. Dat gebeurde ook en dat had natuurlijk hele grote consequenties voor de gasprijs en dat het kabinet stak mijn kop in het zand. Terwijl toen was al aan zien komen waar we nu in zitten. We zitten met een gasprijs. De dagprijs vandaag was drie euro. Tachtig. Dat zijn absurde astronomische prijzen die niet op te hoesten zijn voor normale mensen,

[0:13:43] De corruptie van mevrouw mulder cda,

[0:13:46] Voor ze te danken.

[0:13:50] De heer jansen ook bekend waarom het kabinet dit ook niet wil. Wat de reden is.

[0:13:55] Nee jansen.

[0:13:57] Ik vermoed dat het kabinet allerlei redenen naar voren schuift. Maar de echte reden is omdat de energietransitie door moet gaan. Sigrid kaag ook nog verklaard. Want we kunnen niet nu de gasprijzen weer naar beneden gaan halen. Maar dat zou het verkeerde signaal zenden omdat dan mensen misschien niet van het gas af zullen gaan.

[0:14:14] En met sigrid kaag minister van financiën bijvoorbeeld.

[0:14:19] Het woord veiligheid voor inwoners van groningen is dat op ooit opgevallen in de antwoorden van het kabinet.

[0:14:26] Meneer jansen,

[0:14:27] Een veel voorkomend probleem en een veel voorkomend antwoord ook inderdaad op die vragen en dat is iets wat iedere keer terug komt. Maar

[0:14:35] wat er hier vandaag ook al aangaf. Er zijn gewoon technische oplossingen voor de kabinet. Het ministerie van economische zaken heeft zelf laten uitrekenen wat het kost om om die huizen te herstellen. Dus een hersteloperatie van bij elkaar. Acht en een half miljard zit voor duizend miljard euro in de grond. We kunnen dit gewoon doen. We kunnen eens bovenop die die hersteloperaties kunnen we de mensen ook nog eens compenseren voor de schade en de emotionele schade die ze hebben geleden is genoeg welvaart voor voorhanden en dat is geen rationele keuze dat dit niet gebeurt, want de veiligheid is uiteindelijk te garanderen. Dat heeft het ministerie zelf laten uitrekenen. Dus het kan niet gaan om veiligheid. Het kan uiteindelijk alleen maar gaan, zoals de minister van financiën ook al aangaf om die groene agenda om die groene droom wat inmiddels een vreselijke nachtmerrie is geworden voor alle normale nederlanders gerommeld.

[0:15:26] Hysterie jansen bekend met staatstoezicht op de mijnen noemt die kijkt naar veiligheid en op welke termijn zeg maar de oplossingen zoals die worden beschreven door de heer jansen. Het water in in het veld stop of over iets anders op welke termijn dat dan ook een daadwerkelijke oplossing zou bieden.

[0:15:45] Nederlandse mevrouw. Mevrouw ik hem terugstuurt naar het centrum vier lossen.

[0:15:50] Ik ken niet de exacte termijn. Maar daar maakt dat maakt uiteindelijk niet uit. Het gaat erom dat het gewoon mogelijk is en het gaat erom dat een al heel lang niet gebeurd, maar ook uw partij natuurlijk bij betrokken is geweest in alle verschillende kabinetten, maar tegelijkertijd gaat het erom dat we nu met een acuut probleem zitten. Dus alle nederlanders die hebben hiermee te maken omdat het kabinet heeft besloten ons over te leveren aan internationale gasmarkt moeten alle nederlanders de komende winter in de kauwgom of een heel groot deel van nederland moet in de kou gaan zitten. Dit is toch totaal niet uit te leggen.

[0:16:19] Mevrouw mulder, via de laatste.

[0:16:22] Ja, we weten dat forum voor democratie. Ook bij monde van uw lijst trekker en uw voorman graag zich uitlevert aan rusland en dat is uw keus. Dat dat mag natuurlijk. Dat mag je vinden. Ik vind dat onverstandig.

[0:16:36] Maar om het die hem wat voor de veiligheid van de groningers en de adviezen die ze geven en ook weten dat uw oplossing niet een echte oplossing. Daarvoor is zo even terzijde te schuiven tussen te schuiven dat het niet relevant zou zijn op wat voor termijn. Het zou kunnen. Dat vind ik wel stuitend hier vandaag.

[0:16:55] Wanneer jansen.

[0:16:57] Dit hele betoog stuitend één hebt. Heeft uw kabinet waar het cda deel van is ons uitgeleverd aan de russische gas maakt want uw kabinet of tenminste het vorige kabinet. Maar waar u ook inzat heeft daartoe besloten om groningen dichter.

[0:17:12] Dat is het besluit van het vorige kabinet en daarom zijn we juist afhankelijk van de internationale gasmarkt. Het is niet zo dat dat is niet zo ineens ons overkomen van houden. Plotseling ging de gasbel dicht in groningen. En nu moeten we iets mee. Dit is een keuze geweest beleidsmatige keuze van kabinet rutte drie om groningen te sluiten om ons afhankelijk te maken van internationale gasmarkt, waaronder dus van rusland. Dus dat wilde ik stuitend en ja ik vind het stuitend en ik weet niet of we met mensen hebt gesproken en ik weet niet wat uw eigen energierekeningen is op dit moment maar heel veel mensen worden nu van een vaste contracten gehaald. Heel veel mensen krijgen te maken met de variabele tarieven. Dat zijn zulke absurde bedragen. Het gaat over dat mensen ineens van drie, honderd naar twaalf, honderd euro in de maand gaan voor hun stroom en voor een elektra gas.

[0:17:59] Dat kunnen ze niet betalen. Mensen gaan massaal failliet gaan als dit zo doorgaat en u en uw kabinet

[0:18:05] kan dit nu oplossen. U kunt een oplossing bieden voor nederlanders om de winter door te komen en dan kunnen we allemaal heel erg verontwaardigd gaan doen over deze oplossing, maar ik ben verontwaardigd over het feit dat mensen straks allemaal het faillissement in gejaagd worden allemaal de armoede in gejaagd worden of of de kou moeten kiezen tussen de armoede of de kou. Dat vind ik erg.

[0:18:26] We spreken over zeggen tegen de gesloten. Zoals u zegt, bedoelt hij mij en ik voel me er niet wat u bedoelt, mevrouw mulder van het cda meneer zegers en bedankte die even als ze daar het pasje allemaal goed. Dus.

[0:18:43] Dus dat is een goed gekomen.

[0:18:47] We hebben heel groot probleem in de raad met de gasprijs met de energierekening. We hebben vorige week twee dagen over gedebatteerd, waarbij ik maar even. Toch hebben gemerkt dat uw fractie het grootste deel van die van het debat en niet bij aanwezig was. Kabinet heeft ruim zeven miljard uitgetrokken om dat te compenseren. Om daar over na te denken van hoe kunnen we die energierekening. Hoe kunnen we de koopkracht versterkt? Hoe kunnen de energierekening naar beneden brengen?

[0:19:12] Ondertussen heeft het kabinet gewerkt begin gewerkt aan een lng terminal groningen. Die is aangelegd. Dat is in no. Time werd er heel veel dingen mis. Nederland. Maar soms gaan de dingen. Goed. Dit is echt goed gegaan.

[0:19:22] Er wordt ingesprongen op inderdaad veranderde omstandigheden.

[0:19:25] Maar nu gaat over groningen gaat over de veiligheid van we hebben een instituut die zegt wij kijken naar de veiligheid van het staatstoezicht op de mijnen zegt als je mee gaat pompen. Neem je een risico met de veiligheid van groningers, zegt u dat slake in de wind kan me niet schelen

[0:19:39] of bent u bereid om dat serieus te nemen. De veiligheid van de groningers.

[0:19:44] Jansen.

[0:19:44] Dankuwel. Ja, natuurlijk nemen de veiligheid van groningers serieus. Natuurlijk is heel erg voor de mensen die in het gebied wonen dat zij te maken hebben met deze bevingen. Maar het is net zo minstens net zo erg dat we een economische crisis tegemoet gaan die het hele land treft en dat is ook regeren dus ook keuzes maken en ik snap dat het kabinet de andere keuze heeft gemaakt. Ik begrijp dat dat niet gaat veranderen, denkt dat er uiteindelijk niet aan ontkomen gaat worden. Maar ik zou ervoor kiezen om mensen deze winter door te helpen. Ik zou de gast kan inderdaad verder opendraaien er alles aan doen om de groningers te helpen om ze echt ook ruimhartig te compenseren,

[0:20:19] maar wel daarvoor te kiezen dat mensen m n kachel kunnen aanzetten. Deze winter en dat ze niet met tien lagen truien en kleden op de bank moeten zitten omdat anders gewoon. Er is geen mogelijkheid voor heel veel mensen.

[0:20:31] Meneer zegers.

[0:20:33] De gasopslagen worden gevuld. Lng wordt aangevoerd door koortsachtig gewerkt aan alternatieven en er worden pogingen gedaan om de energierekening omlaag te brengen. Dus er zijn alternatieven. Maar nu stroomt de vraag. Neem je risico met de veiligheid van groningers. Ja of nee dat dat is de keuze waar je voor staat en dat zijn keuzes die die heel diep ingrijpen klinkt of de jansen iets heeft gezien van de parlementaire enquete commissie was deze week was er een vrouw die vertelde over wat het met haar gezin heeft gedaan en hoeveel voor veel ellende heeft gezorgd. Ook psychische ellende zegt jansen.

[0:21:05] Je hebt toch maar even heel bot. Dat kan me niet zoveel schelen want uiteindelijk vind ik het belangrijker om een dubbeltje op de eerste rij te zitten ten koste van de veiligheid van groningen. Of is hij bereid om met het kabinet na te denken over alternatieve met inachtneming van de veiligheid van groningen.

[0:21:19] Jansen.

[0:21:21] Dank u.

[0:21:22] Kijk natuurlijk zijn er heel veel schrijnende gevallen en dat is heel erg. En natuurlijk vind ik het heel erg als mensen letterlijke doodsangst te leven in een huis. Dat wil ik natuurlijk ook niet dat will forum ook niet. Dat wil niemand,

[0:21:33] maar de alternatieven die het kabinet schetst over energie, plafonds en vloeibaar gas uit amerika. Dat gaat het probleem niet oplossen. De gasprijs gaat daardoor niet significant naar beneden en

[0:21:46] daardoor blijven we nog steeds in een situatie zitten dat mensen te maken hebben met honderden tot duizenden euro s stijging van hun energierekening die ze niet kunnen betalen die ze niet kunnen ophoesten. En dat is dat is ik snap dat het een dilemma is. Dus je hebt twee erge dingen en je moet kiezen voor het één of het ander.

[0:22:01] Ik vind het op dit moment heel erg dat er gewoon

[0:22:04] misschien wel tienduizenden mkb bedrijven failliet zullen gaan. De komende maanden en dat daar ook heel veel levens aan verbonden zijn en dat er ook heel veel mensen huilend op de bank zullen zitten en een hele levering zien verdwijnen en alles wat ze hebben opgebouwd. Dat is ook heel erg en ja, het ene leed moet je afwegen tegen het andere leed en ik denk dat we op dit moment in de acute situatie zitten dat de energierekening zo hoog wordt voor zo ontzettend veel mensen dat ik inderdaad kiest voor het openstellen van groningen.

[0:22:32] Wanneer segers?

[0:22:34] Tenslotte niet voorstellen. Er zijn alternatieven, er komt een prijsplafond voor de energierekening.

[0:22:39] Er worden mensen ontzien. Het mkb wordt ons te komen. Regelingen. Dus er komt er komt hulp. Maar ik kan niet serieus luisteren naar een statement van forum voor democratie die zegt ik. Het gaat me echt aan het hart dat mensen dan doodsangsten uitstaan of dat allemaal heel heel erg is en een pleidooi om nu dus niet eerst versterken want we zijn er al jaren mee bezig. Neem nu de gaskraan open. Dan weet je dat je nu een risico neemt met de veiligheid van groningers en ik vind het echt

[0:23:07] om onbestaanbaar.

[0:23:09] Maar dan zeggen ze.

[0:23:13] Een aantal dingen te zeggen die versterkingsoperatie. Natuurlijk zal het jaren duren om alle huizen te fixen, enzo, maar tegelijkertijd

[0:23:24] tegelijkertijd is het zo dat die bevingen gaan niet nu ineens stoppen op het moment dat we nu acuut stopt met boren. Dat is ook blijkt ook uit alle rapporten ons überhaupt decennia door. Dus je zit aan je zit sowieso in die situatie.

[0:23:37] Dan moet je toch deze keuze uiteindelijk maken van je kunt binnen een maand ongeveer een paar maanden operationeel zijn in groningen. Om dat weer op te klikken en dan gaat de gasprijs voor nederlanders heel heel significant naar beneden. En ja ik vind het het leed aan alle kanten vind ik verschrikkelijk. Dat is wat ik net zei. En dat meen ik ook echt. Ik meen het echt. Maar als ik praat met mensen die bijvoorbeeld vorige week was ik bij een tuinder die gaat voor het eerst in tweeëntwintig jaar zijn kast leeghalen zat voor het eerst in tweeëntwintig jaar geen bloemen in want het kan niet meer uit zou gaan waarschijnlijk

[0:24:07] de meerderheid van de tuinders in nederland gaat gewoon een hele bedrijf kwijt raken en daar waar ze decennia hebben gebouwd, waar ze hun hele gezin van onderhouden waarin ze heel veel gezinnen om aan te werken ook allemaal mensen. Dat zijn ook allemaal levens. Dat zijn ook allemaal mensen die nu de afgrond in worden gestort en het is ook de kabinetten waar de heer segers aan heb deelgenomen met zijn partijen die hebben al die jaren die compensatie andy hersteloperaties nagelaten. Het is niet gebeurd. En om nu te zeggen. Ja. Het duurt nog jaren voordat we eraan kunnen beginnen. Laten we dan maar een beetje klooien met wat de maximum tarieven in dit en dat heel van milieu tegenaan gooien. Want uiteindelijk niet echt het probleem gaat oplossen, waardoor uiteindelijk nog steeds die gasprijs

[0:24:47] euros per kubieke meter gaat zijn waar de nederlanders heel veel last van hebben. Ik vind dat een beetje mosterd na de maaltijd en de christenunie heeft net zo veel boter op zijn hoofd als de rest van dat ik hem van een van de coalitiepartijen. Dit had al jaren geleden moeten gebeuren en het is dus nu geen excuus om deze keuzes te maken.

[0:25:06] Meneer van wijngaarden vvd.

[0:25:09] Ja. Dank, voorzitter. Want

[0:25:15] wat wat we hier toch een beetje horen is een is een vind ik wat.

[0:25:19] Vals,

[0:25:21] Koppeling

[0:25:22] tussen hoe mensen er thuis bijzitten wel of niet warm. Waar denk ik iedereen zich terecht grote zorgen over maakt en het wel of niet oppompen van meer gas in groningen.

[0:25:36] Daarmee ga wordt voorbijgegaan aan de prijs compensatie naar het is net al genoemd,

[0:25:41] waardoor mensen waardoor het wel betaalbaar blijft, waardoor iedereen de winter kan komen. Maar er wordt ook voorbijgegaan aan alternatieven namelijk gas oppompen waar het wel veilig komen uit kleine velden op land of in de noordzee. Dus waarom dan niet eerst daarvoor kiezen, want er is mijn vraag en er werd net gezegd van richting mevrouw mulder. Heeft u gesproken met met ondernemers. Nou ik denk dat we dat allemaal doen maar ik zag de vraag jansen terug willen cellen. Heeft u gesproken met mensen in het bevingsgebied. Want als je bedenkt dat daar als je daar komt duizenden huizen die versterkt moeten worden. Sommige mensen met kinderen die op zolder slapen naast een schoorsteen. Wat dan. Een gevaarlijke objecten is bij extra winning. Zoals u voorstelt

[0:26:25] sodemietert die schoorsteen om en liggen de kinderen die lichtgeraakt slapen die mensen zijn hartstikke angstig. En dat huis die versterking die moet nog beginnen en dan tegelijkertijd voorstellen om extra te gaan oppompen. Dat gaat toch volledig voorbij aan de veiligheid van de kinderen die daar op die zolder ligt te slapen om het maar even beeldend te maken en twee het afkoop model wat u zegt ja dus koop iedereen maar uit want het levert al genoeg op.

[0:26:52] Maar dat gaat toch volledig voorbij aan het feit dat sommige mensen en hun families daar al generaties lang wonen en helemaal niet weg willen bus stelt forum hier dan gedwongen volksverhuizing voor china. Wat die mensen willen daar niet weg en als je meer gaat winnen dan is dat niet veilig leidt dat tot meer bevingen. Dus dat dat levert levert leven. Het is gewoon een levensgevaarlijk voorstel. Dus hoe moet ik dat nou met elkaar rijmen.

[0:27:17] Vragen mogen kocht een punt. Ik ook de antwoorden en we spreken in de derde persoon. Zoals u zegt spreekt die maya en je bedoelt meneer jansen van forum voor democratie

[0:27:27] wanneer jansen.

[0:27:31] Dus hoe meer natuurlijk focust op individuele gevallen. Meer dan het leed zichtbaar maakt en ik begrijp dat ook heel goed. Dus we zullen inderdaad het geval dat u beschrijft

[0:27:41] kinderen naast schoorstenen slapen die mogelijk kunnen omvallen en dat is heel erg, maar

[0:27:48] tegelijkertijd is het niet zo dat die bevingen nu minder gaan worden dat die grond is instabiel. Die truc is laag. Dus als we nu doorgaan. Dan blijft de situatie ongeveer gelijk dus niet zo dat als we nu ineens tien miljard erbij uitpompen dat het ineens extreem stijgt. Zo werkt dat niet. Het is net een knop die ineens leidt tot bevingen. Het is niet zo dat dat ding gaat pompen en dan ineens is er weer een aardbeving. Dus zo direct is die relatie natuurlijk niet. Maar natuurlijk moet dat ook worden afgewogen. Wat nou precies de hoeveelheid moet zijn en alle dingen die zal de minister dan een uitwerking van moeten geven. Staatsssecretaris excuses.

[0:28:24] Kijk daar hebben we de de rekenmeesters voor hoe ver kunnen we het op pompen om nog tot een veilig niveau te zitten. Maar ik denk wel dat het nu zo is dat dat niveau hoger is geworden. Acceptabel niveau om dat de rest van nederland ook en ook de groningers die ook een energie moeten betalen. Zo enorm in de problemen zitten en de koppeling tussen het eigen gas kunnen leveren en daarmee dus onafhankelijk worden van het internationale gasten internationaal gasmarkt en die is wel heel direct. Dus we kunnen de gasprijs voor nederlanders wel weer onder de euro krijgen. Dat moet gewoon kunnen.

[0:28:58] Daar moet uiteindelijk dan een rekensom van worden gemaakt van hoeveel gas hebben dan precies nodig om precies uit te komen op onze grens. Ik ben geen econometrist. Ik ga dat ze geen geeneens jurk ga dat niet uitrekenen. Daar komen vast hele slimme mensen komen naar ontzettend uit. Maar wij moeten hier de politieke keuze maken van wat willen we willen we heel nederland de armoede instorten willen we heel nederland een economische recessie induwen willen we heel nederland de kou inzetten of willen we toch het risico nemen om iets meer gas uit de grond halen en dat zou inderdaad mijn keus zijn.

[0:29:28] Meneer van wijngaarden,

[0:29:29] Ja maar dan is het dank voor de reactie

[0:29:34] zeg ik via portretten. Maar dan is dit misschien het standpunt van voren en van het kabinet helemaal niet eens zo heel ver uit elkaar. Want ook het kabinet heeft gezegd.

[0:29:45] Uiteindelijk is groningen last resort allerlaatste optie als dreigt dat mensen in nederland echt in de kou komen te zitten dan is dat een optie.

[0:29:55] Maar en vraag ik dan richting voeren

[0:30:01] als er minder verregaande en veiliger alternatieven zijn, zoals de prijs compensatie waardeer segers het net over had

[0:30:08] zoals gaswinning een kleine velden waar dat wel veilig kan bijvoorbeeld op de noordzee. Dan heeft dat toch altijd de voorkeur dan ook voor forum vraag ik u, voorzitter boven een onveiliger optie.

[0:30:22] Meneer jansen,

[0:30:24] Ja. In theorie heeft de veilige optie altijd de voorkeur boven de veilige optie, maar het prijsplafond. Daar is ook al heel veel meegerekend. Het gaat voor heel veel nederlanders uiteindelijk niet een heel groot verschil maken. Maar dat zevenenzestig procent van de mensen valt ruim buiten die grenzen of zoiets.

[0:30:40] Natuurlijk gaat het iets compenseer gaat ook weer de staat ontzettend veel geld kost. Dat geld moet ergens vandaan komen. Dat zal de belastingbetaler. Uiteindelijk moeten ophoesten.

[0:30:48] Dus ja. Dit blijven gewoon dit soort dilemma s blijven gewoon keuzes. En ja ik denk wel dat groningen nu de oplossing biedt en misschien dat kleine velden hier en daar natuurlijk ook kunnen bijdragen aan meer gas voor nederlanders en dat lijkt me een uitstekend heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Maar de olifant in de kamer is groningen. Daar ligt zo ontzettend veel gas onder de grond. Wellicht nog voor vijf, honderd miljard kuub ongeveer onder de grond en dat is ongelukkig met deze gasprijs is het echt natuurlijk. Astronomisch. Wat het kan opleveren. Heb je het over tien over over duizenden miljarden euro s zal waarschijnlijk niet zou gaan als je hem enkel de markt brengt. Maar

[0:31:24] dat is wel gewoon een nationale welvaart van duizend miljard. En als je het hebt over versterkingsoperatie is die achtendertig miljard kosten en misschien nog een grote compensatie ronde van nog eens tien miljard die die aantallen wegen gewoon niet tegen elkaar op.

[0:31:38] Wanneer bulk jarig? D zesenzestig.

[0:31:40] Dankuwel. Voordat ik zweer dat ik wat later was was er een ander debat. Net zoals collega nijboer mevrouw beck.

[0:31:46] Man. Het zij je vergeven.

[0:31:48] Dankuwel. Voorzitter, kijk het is heel verleidelijk om niet te reageren op wat voor een continu herhaald als het gaat over groningen, gaswinning in groningen.

[0:31:58] Ik vind het heel vervelend en het is dus ellendig voor mensen. Maar

[0:32:03] terwijl de oplossing

[0:32:04] en de een zegt geef groningers duizend euro. De ander zegt geen veilig heenkomen. De ander zegt geen veilig of een nieuwe woning en de heer

[0:32:13] en de heer jansen zegt geef alle groningers en lamborghini. En dat is wel pijnlijk. Het gaat enorm veel leed achter schuil in groningen spreekt heel veel mensen krijg je heel veel hapjes. Ik kon nergens in het verhaal

[0:32:29] van forum voor democratie dat veiligheid boven alles gaat dus ja het is ellendig, maar de economie gaat voor welke oplossingen met welke oplossing denkt. Tenminste waarom denkt dat. Waarom denkt forum dat gaswinning in groningen. Nu de oplossing is

[0:32:44] terwijl zien dat het laagcalorisch gas is dus andere landen dan nederland hebben we niks aan.

[0:32:50] We hebben de gasopslagen gevuld met lng, terwijl, zoals de heer segers ook al aangaf en andere maatregelen.

[0:32:57] Geef debatteert,

[0:32:57] Meneer jansen,

[0:33:00] Op het allerlaagste punt in te gaan en nog steeds is de gasprijs vandaag drie euro vierentachtig.

[0:33:05] Dat is een absurd bedrag, terwijl twee jaar geleden was het

[0:33:09] dertig cent ofzo. Dus ja al die maatregelen. Leuk op. Maar het helpt niet echt.

[0:33:15] Dus dan dan moet je toch iets anders overwegen. En inderdaad, het kabinet heeft gezegd ja, als het echt niet anders kan dan zullen we misschien meer uit groningen moeten halen. Maar ik denk dat het echt niet anders kan. Ik denk dat we dat punt al heel lang bereikt hebben en dat het punt ook al heel lang aan te komen was en ik denk dat we nu een winter tegemoet gaan waarin mensen dus hun energierekening letterlijk niet kunnen betalen. En ik vind het wel echt erg voor mensen in groningen en misschien geloof je dat niet maar ik heb dat net ook meerdere keren aangegeven. Alleen veiligheid

[0:33:44] gaat het boven. Alles gaat veiligheid boven alles natuurlijk niet boven alles. Er zijn heel veel factoren in het leven dan ook heel veel factoren waar regering rekening mee moet houden. Behalve dan alleen veiligheid. We hebben ook gezien met corona te zijn in een soort veiligheidskramp geschoten van laten we maar alles doen om nee, er zijn heel veel dingen in het leven die onveilig zijn. Maar toch goed. En in dit geval misschien weet ik ga niet helemaal mee in het feit dat het zo onveilig zou zijn. Er zijn vast ook veiliger niveaus. Maar nee, natuurlijk niet boven alles. Er zijn heel veel andere dingen die ook heel belangrijk zijn en er zijn heel veel mensen miljoenen nederlanders die nu ontzettend in de problemen komen en ook de groningers zelf die zijn ook gevraagd om in een enquete van ja wat wat zouden jullie willen zouden jullie de gasboring meer willen verhogen. Als ze dan ook gecompenseerd zouden worden als dat leidt tot een lagere energierekening. Zestig procent van de groningers gaf ook aan dat zij dat

[0:34:38] m n scenario vinden. Wat een voorkeur heeft. Dus het is ook allemaal niet zo zwart wit.

[0:34:44] We moeten iets zou zoiets kocht gewoon anders zitten we hier vanavond om twaalf uur.

[0:34:50] Meneer, u bent ook tevreden.

[0:34:54] Hij is niet tevreden. Maar ik kom dadelijk nog aan het woord. Meneer meneer jansen kan die betoog vervolgen. Je hebt nog twee minuten en tien seconden.

[0:35:02] Dankjewel. Voorzitter, ik heb best wel veel gezegd natuurlijk. In antwoord op alle vragen.

[0:35:07] Ik vind het eigenlijk best wel

[0:35:09] een mooie vorm. Want ik wil niet alleen maar zo zit de zender en zeggen van ja, wij zeggen het al heel lang. Ik ben ook gewoon blij om het gesprek aan te gaan en ik snap echt wel dat jullie andere overwegingen omdat de kamerleden andere overwegingen hebben dan dat wij dat doen en die die overwegingen hebben wij natuurlijk ook wel echt in ogenschouw genomen, maar ik denk echt dat we een situatie hebben bereikt waarin het niet anders kan. Ik denk echt dat het nu beter is om weer te beginnen met boren in groningen omdat tenminste

[0:35:38] tien miljard kuub, wat nodig is voor de particuliere huishoudens per jaar eruit te gaan halen en worden er voor te zorgen dat nederlanders deze winter doorkomen. Want dat is uiteindelijk waar wij onze plicht aan hebben en

[0:35:51] dawn. Het probleem nu acuut op te lossen en hoelang voor de situatie volgend jaar op de internationale gasmarkt eruitziet. Misschien is er geen oorlog meer. Misschien wel. Dat zien we dan wel weer. Maar nu zitten we gewoon tegen een heel groot probleem dat mensen duizend euro in de maand moeten gaan ophoesten die ze niet hebben en gewoon failliet zullen gaan bedrijven failliet zullen gaan gezinnen niet meer rond kunnen komen. Dat vind ik nu een hele schrijnende erge situatie die op te lossen is als het kabinet ervoor kiest om groningen weer op te stellen voor ze. Ik heb het best wel heel vaak herhaald. Dus ik zal het hier hierbij laten. En ik hoop

[0:36:22] dat het kabinet dit wil gaan doen.

[0:36:24] Dankuwel onder nederlandse inbreng namens forum voor democratie, maar eens interruptie van mevrouw beckerman socialistische partij.

[0:36:36] Voorzitter, ik denk dat het volledig terecht is

[0:36:41] om aandacht te vragen in veel debatten

[0:36:44] voor die toro geemigreerd.

[0:36:46] Doet dat voor mensen betekent.

[0:36:48] Dit is maar een debat.

[0:36:50] We hebben aandacht kunnen vragen voor de situatie waar ik in zit en dat dit debat

[0:36:56] nu vijfendertig minuten mee bezig.

[0:37:00] Ik heb van alle sprekers nog niet een concreet voorstel gehoord

[0:37:05] wat u gaat doen. U zou willen doen via de voorzitter excuus om die tering bende die al jarenlang in mijn provincie wordt aangericht door de staat op te lossen.

[0:37:17] Als de heer jansen

[0:37:19] zo grote jongen is onder meer in het debat te komen en zeggen ik wil die veiligheid opofferen.

[0:37:25] Wat zijn dan drie concrete voorstellen die u zou willen doen die we nu kunnen invoeren om gedupeerde groningers te helpen. Drie concrete voorstellen als.

[0:37:34] Hoewel de korte versie graag mr jansen.

[0:37:38] Hele korte versie drie concrete voorstellen die het ministerie zelf heeft laten onderzoeken is een verstevigingsoperatie.

[0:37:46] Dat heeft economische zaken gewonnen onderzocht. Dat kan.

[0:37:49] En sommige panden zullen wellicht niet niet meer kunnen. Sommige mensen zullen naar andere panden. Dat is heel erg begrijp ik.

[0:37:58] Maar dat is wat de boel ook aangaf. Dat zal misschien zou zijn. En dan moeten we die mensen natuurlijk daar heel erg behelpen. Heel erg ruimhartig bij compenseer. Want dat zou mijn derde voorstel zijn dat we die mensen gewoon

[0:38:11] gewoon. Laten we ze gewoon allemaal twee ton geven zoiets drie ton maakt me echt niet uit. Het kan bijna niet open. Zo veel zitten andere grond. Geef die mensen gewoon gewoon een goede zakgeld en ik denk dat er heel veel mensen dat verkiezen boven de huidige situatie.

[0:38:26] Beckerman.

[0:38:27] Die mensen

[0:38:30] voorzitter

[0:38:32] heer jansen heeft gewoon werkelijk geen idee waar u het over heeft

[0:38:36] en verstevigingsoperatie betekent

[0:38:39] dat je dertig minuten hebt om levend je huis uitkomen die gaskraan nu opendraaien betekent dat er nog heel veel huizen zijn die opnieuw zullen moeten of die nog niet gedaan zijn.

[0:38:52] Ik heb vanmiddag een stukje verhoor gekeken bij de parlementaire enquete. Degene die verantwoordelijk is voor de versterking. Toen ze hem vroegen is dat in tweeduizend, achtentwintig klaar

[0:39:02] moest eerst even lachen toen even nadenken en had geen idee.

[0:39:06] Voorzitter, ik denk ik ga niet meer interrumperen. Ik wil gewoon dit debat hebben over concrete oplossingen voor groningen en dat is niets

[0:39:15] mensen verhuizen en twee ton. Er zijn mensen die daar kun je niet eens een schadevergoeding met een miljoen omdat ze een lekkende mestkelders hebben omdat een fundament gescheurd is, heeft geen idee waar u het over heeft en laten we het hebben over waar t wel over moet gaan en dat is om te zorgen hoe we eindelijk een provincie die zestig jaar lang nederland heeft gestookt. Nog niet eens ervan wil dat u weet één procent nog niet eens één in noorden terechtgekomen bij zitten met die diepe ellende. Als we geen idee van oplossingen. Dan laat ik het hierbij.

[0:39:48] Jansen.

[0:39:50] U overste.

[0:39:52] Ja, natuurlijk moet je mensen überhaupt schadeloos stellen. Voor zover dat nodig is op het op het erf en op het pand waar het betrekking op heeft. Ik bedoelde een compensatieregeling. Dus daar ging dat over van twee drie ton. Geef die mensen gewoon extra geld bovenop de schadeloosstelling bovenop de koeien op de verstevigingsoperatie is

[0:40:09] en ik wilde echt niet suggereren dat er, zodat er allemaal mensen moeten verhuizen. Dat is absoluut het laatste wat er moet gebeuren. Laten we het er op inzetten dat zoveel mogelijk mensen hopelijk alle mensen kunnen blijven wonen. Maar ze wonen maar om het nu helemaal hierop in te zoomen. Dat is niet terecht want ik vind het ook heel erg dat er heel veel groningers hier heel erg last van hebben en ik vind het heel erg dat er al decennia die naar hem wordt omgekeken en ik vind het heel erg dat de afgelopen kabinetten dat er iedere keer allerlei kamerdebatten zijn en iedereen vindt er wat van wordt commissie naar commissie opgericht. Maar uiteindelijk gebeurt er helemaal niks. En dat het dan in tweeduizend, achtentwintig nog steeds niet gebeurd is een grote grote schande

[0:40:46] maya

[0:40:47] de energierekening.

[0:40:50] De energierekening wordt zo torenhoog en mevrouw beckman geeft aan dat zij dat ook deed. Maar dan moet er ook snappen dat dit een oplossing biedt dat nederlanders die straks geconfronteerd worden met duizenden met duizend euro per maand die ze niet hebben per maand. Toen we hier voor het begin van het jaar had hierover hadden. Toen ging het over een stijging van negentig.

[0:41:13] De euro per jaar,

[0:41:16] Misschien mag ik nog even zeggen want ik heb nog eens gekeken naar dus in oktober tweeduizend, eenentwintig, toen hadden we het over de stijgende gasprijzen. Die waren toen al verdubbeld en omdat we dus afhankelijk waren van internationale gasmarkt. En toen waren we geschrokken door het feit dat het negenhonderd euro per jaar gemiddeld omhoog zal gaan. Nu hebben we het over stijging van negen, honderd euro per maand.

[0:41:34] Dat kunnen mensen toch niet betalen. Dat kan toch normaal gezin niet ophoesten? Waar moeten we dat geld vandaan halen? Deze regering heeft de taak om voor heel nederland zorg en dan moet je soms lastige keuzes maken, maar laten we zo goed mogelijk doen. Laten we de groningers compenseren. Heel ruimhartig. Laten we hun huizen verstevigd, maar laten we ook kiezen voor de rest van nederland die deze week.

[0:41:54] Door moet komen, mevrouw beckman.

[0:41:57] Meneer goddard.

[0:41:58] De laatste kop koffie, interruptie. Voorzitter, op dit punt.

[0:42:03] De heer jansen geeft brengt continu op tafel. Wat de reden is van de van vorm voor democratie. Om extra gaswinning is de energieprijs.

[0:42:13] Maar ik heb ook terug gekeken.

[0:42:16] Het standpunt van vorm voor democratie is al sinds tweeduizend achttien extra gaswinning in groningen. Dus waarom leg je nu de koppeling zo prominent met de gasprijs. Terwijl u al jaren voor gaswinning extra gas winnen in groningen.

[0:42:30] Ik pleit niet voor de extra gaswinning, maar doet meneer jansen van forum voor democratie.

[0:42:34] Dat is een hele goede vraag. Ik ben heel blij dat u eigenlijk stelt. Dat heb ik eigenlijk niet goed uitgelegd. Maar wij waarschuwen. Wij willen graag dat we wilden altijd al graag dat groningen overbleef omdat wij waarschuwden voor het scenario dat de gasprijzen dus zo hoog zouden worden en dat was een voorziening te voorzien scenario en dat heb ik ook gevraagd aan de staatssecretaris jette destijds van

[0:42:57] minister. Sorry. Al die kabinetswisselingen die hebben inmiddels allemaal en hij zal niet gewisseld. Maar omdat ik heb stukjes uit het vorige voor informatie en het gaat er niet om of iemand minister of staatssecretaris. Het gaat erom wat we voor nederland doen. Maar

[0:43:15] we hebben altijd gewezen op het uiteindelijk komt het allemaal uit dat hele groene gebeuren. Iedereen moest duurzaam worden. Jullie moest van het gas af we alle huizen moeten omgebouwd worden elektrisch. Dit en dat maar de consequentie daarvan is dat de energierekening omhoog en dat heb ik ook altijd gezegd en daarom waren we altijd voor het open houden van groningen altijd voort het op gashouder van huizen, zodat de energierekening betaalbaar blijft en we zien nu de directe consequenties van het beleid. Wat het vorige kabinet het kabinet daarvoor al hebben ingezet en dit kabinet natuurlijk nu blijft uitvoeren, namelijk dat hele groene gebeuren. Iedereen moet van het gas af. Nou we zien waar het toe leidt. Groningen is gesloten met het idee van aan de ene kant de veiligheid van de groningers aan de andere kant ook echt

[0:43:55] voordat hele duurzaamheids ideaal en daarom waren we daarvoor omdat anders de energierekening omhoog gaat en dat zien we nu gebeuren.

[0:44:02] Meneer broertje

[0:44:04] ook niet meer. Dan

[0:44:06] gaan we naar de geachte afgevaardigde beckerman helemaal uit groningen hier namens de socialistische partij.

[0:44:15] Dankuwel. Staatssecretaris is nu een tijd bezig en is ook vaak in groningen geweest wat ik goed vind en ik zou als eerst willen vragen. Heeft iemand gesproken met wie het goed gaat, kwam er tijdens gesprekken mensen die in de versterkingsoperatie zitten tegen die zijden. Het gaat goed of mensen met meervoudige schade die zij dit gaat goed. Of tenminste het gaat.

[0:44:35] Weten.

[0:44:37] Ik vraag dit omdat in augustus als de tien jaar sinds de aardbeving bij huizinge samen met groninger bodembeweging en het gasberaad chris garth en ikzelf ben een actie maand gestart en bespraken niemand honderden gedeputeerde gedupeerden excuses tijdens themabijeenkomst.

[0:44:52] En wat mij echt gruwelijk naar de strot greep. Want ik dacht als je dit vijf jaar geleden had gedaan van die bijeenkomsten was iedereen kwaad in die zaal

[0:45:00] maar een deel had in ieder geval

[0:45:02] en wat mij zo geraakt heeft is die wanhoop.

[0:45:06] Ik zou willen vragen aan de staatssecretaris voelt u die ook want ik verwacht helemaal niet dat de staatssecretarissen kan toveren dat hij goed kan maken. Wat in korte tijd was er een decennia aan puinhoop is aangericht door een overheid die liegt die vernield die vernederd.

[0:45:19] Maar ik zie ook nu nog dat u beloftes gebroken worden en ik noem er twee.

[0:45:23] Ten eerste de mensen die te weinig waardedaling vergoed kregen van de nam mensen die om vele redenen een huis met een zwaar verlies moesten verkopen die soms nog een schuld afbetalen.

[0:45:34] Wij hebben jaren gestreden om die mensen te compenseren met lage legde voorbeeld op voorbeeld neer en uiteindelijk werd een motie van mijn andere aangenomen en ik kwam vijfentwintig miljoen. Dat is bijna een jaar geleden en het wordt niet uitbetaald en de staatssecretaris beloofde in mij eerst een wetswijziging en dan zo spoedig mogelijk na de zomer uitbetalen. Daar blijft het en de tweede voorbeeld is de ongelijkheid tussen gedupeerden. De ombudsman die z n groningen op de kaft van het jaarverslag rij groningers wachtend in de kou. En als reactie daarop deed het kabinet vier beloftes in de meest concrete belofte voor heel veel van die gedupeerden was en ik formulier even letterlijk. Het kabinet informeert uw kamer voor de zomer over de mogelijkheden om onuitlegbaar verschillen zoveel mogelijk te beperken. Het is inmiddels na de zomer een maandag kregen we die brief en is daar niet een concrete maatregel in om onuitlegbaar verschillen bij de versterking aan te pakken. Niet een en we hebben zo veel voorbeelden laten zien. Mensen in dezelfde huizen in dezelfde straat de even nummers die een nieuw huis krijgen oneven nummers niet. We hebben die voorbeelden laten zien bij de waardedaling letterlijk. De ene woningen in de straat met postcode. Negenduizend zevenhonderd zesenveertig, die het wel krijgt en de andere woning met postcode. Negenduizend zevenhonderd vijfenveertig niet de mensen in zoutkamp niekerk lauwersoog. Het verandert niets

[0:46:58] en de ombudsman zei de burger kan niet meer wachten.

[0:47:01] Daarom laat u op groningen dan opnieuw wachten. Met het voorbeeld over de ongelijkheid wilde ik echt terugkomen bij mijn eerste vraag. Heeft u al gedupeerde gesproken met wie het goed gaat

[0:47:14] en dat raakt aan de vraag. Denkt u dat we er zijn met wat kleine aanpassing. Want wat de staatssecretaris steeds stellig horen zeggen is. Ik wil geen stelselwijziging,

[0:47:26] maar we zien dat met al die aanpassingen er nauwelijks iets veranderd voor die mensen die al in dat stelsel zit helemaal vast zijn gelopen.

[0:47:34] Hoe komt het goed als je niet wil zien dat het systeem faalt

[0:47:38] en dat vind ik zo mooi met de gedupeerde zeven eisen opgesteld. Hoe het wel moet een weg uit deze ramp en ikzelf nu staatssecretaris eigenlijk op alle zeven reactie willen

[0:47:49] en de eerste is stop groningers te zien als tweederangsburgers. Er is vierhonderd vierenvijftig miljard verdiend aan de gaswinning. Maar ondanks al dat geld verloopt de schadeafhandeling en versterking voor huurders en eigenaren nog steeds dramatisch

[0:48:05] en de tweede eis heel logisch. Kom nou met die crisisaanpak voor schade en onveiligheid. De huidige aanpak is gebaseerd op gestold wantrouwen. Er worden miljoenen verkwist om euro te besparen in de uitvoering. Stop die verdienmodellen stop die juridificering zorg dat er één loket komt voor alle gedupeerden

[0:48:26] en een voorbeeld daarvan zag ik deze week weer zoveel rechtszaken zo veel gedupeerden die niet anders kunnen

[0:48:33] dan naar de rechter gaan waar ze gewoon op achterstand staan tegen een overmacht aan juristen vanuit het rijk en mens zelfs mensen die een juridische steun vergoed krijgen. Ik sprak iemand deze week. Die zei ik heb er recht op is ook al toegezegd. Maar ik heb nu mijn spaargeld moeten aanspreken. Want ik krijg het maar niet voorgoed want ing kan hij zomaar maanden over doen en de derde eis geef complexe zaken prioriteit. De meest complexe zaken staan nu vaak achteraan monumenteneigenaren, ondernemers boeren, huishoudens met meervoudige schade is fundering schades in december vertelde ik het verhaal van bouloo en annemarie en hun beschadigde boerderij

[0:49:09] en zij hebben inmiddels een boerderij roze geverfd uit wanhoop

[0:49:14] en inmiddels zien we meer van die roze monumenten. Waar blijft de oplossing voor hen en de vierde ijs ben er bijna bewijsvermoeden moet juist gehanteerd worden.

[0:49:23] Dat is gebeurd. Gewoon niet goed.

[0:49:26] Vijf leg wettelijk vast dat de gaswinning stopt en zorg dat die chronisch probleem niet verplaatst worden naar bewoners boven gasopslagen en die kleine gasvelden nog steeds

[0:49:37] zien we ook bij die gasopslagen dat de schadeafhandeling niet geregeld wordt. De zesde ijs geef groninger jeugd toekomst investeer, decennialang en de zevende ijs.

[0:49:49] Geef groningers macht gedupeerden lopen stuk op een machtige overheid als hun recht willen halen

[0:49:55] en organiseer tegenmacht voor bewoners en zorg dat mensen kunnen bouwen aan hun eigen toekomst en die van ons gebied dankuwel.

[0:50:03] Jawel, mevrouw beckerman namens de sp

[0:50:06] ze interruptie van meneer van wijngaarden vvd.

[0:50:11] Want ik kan niet benadrukken, niet genoeg benadrukken hoeveel de de betrokkenheid ook de emotionele betrokkenheid van mevrouw beckerman bij dit dossier waardeer denkt dat dat ook heel waardevol is. Maar ik had net bij die eerste

[0:50:27] van die zeven punten waar het volgens mij toch wel even een vraag want het was richting de staatssecretaris stop groningers te zien als tweederangs burgers.

[0:50:37] Dat is nogal een uitspraak vind ik en ik dacht ik speel mevrouw beckett moet toch even in de gelegenheid stellen omdat ze nuanceren. Want misschien bedoelt zei stop

[0:50:49] om ervoor regelt

[0:50:51] neem weg. Neem het gevoel weg proberen het gevoel weg te nemen dat mensen tweederangsburgers zijn maar dat het zink. Ik wil je niet teveel semantisch wordt spelletje spelen. Maar ik vind wel de woorden doen er naartoe en ik vind niet dat we zomaar ongemerkt. Het kabinet dingen moeten moeten dit soort dingen moeten aanwrijven.

[0:51:09] Dus ik ben erg benieuwd of mevrouw beckerman die woorden ook nog nuanceren van een toelichting voorzien,

[0:51:15] Mevrouw beckerman,

[0:51:19] Nee voorzitter, ik ik wil die woorden niet nuanceren. Ze eisenpakket wat we gemaakt hebben met negen grote bijeenkomsten met honderden gedupeerden.

[0:51:28] Staatssecretaris was ook bij één van die bijeenkomsten zijn eisenpakket voor groningen.

[0:51:34] Wat heel veel groningers als zeggen is. We hebben soms niet meer het gevoel dat we onderdeel zijn van dit land. Het gevoel dat we gebruikt zijn als wingewest. En wat onder die eis staat.

[0:51:47] Ik heb ze omwille van de tijd niet helemaal uit kunnen lezen met kunstenares op www punt respect voor uw bumper is hoeveel geld er verdiend is aan de gaswinning in groningen.

[0:51:58] Vierhonderd vierenvijftig miljard en van het deel waarvan we weten dat ze mijn klein deel weten we dat nog niet eens één procent in het noorden terecht is gekomen is zo veel welvaart in groningen verdient en tegelijkertijd

[0:52:13] zitten mensen nu al jaren in diepe ellende en moeten niet veel over de parlementaire enquete naar u ziet in verhoor op verhoor hoe groningers willens en wetens

[0:52:24] in die ellende zijn gestort door shell door exxon door de nam, maar ook door de staat

[0:52:30] dat er nou leugens hebben we voorbij ziet komen geheimen die eindelijk boven kwam van heel veel groningers al heel lang wisten

[0:52:39] dat ze waar waren. Voorzitter,

[0:52:43] ik zou niet weten hoe je dat anders kunt uitleggen. U bent nu en ik vond het mooi hoor. Heel erg voor de veiligheid.

[0:52:51] Maar in tweeduizend dertien na de beving betty gaskraan opengezet

[0:52:55] en dat was willens en wetens.

[0:52:59] Als we nu veiligheid voorop zetten. Dat is toen.

[0:53:01] Niet gebeurd. Meneer van wijngaarden.

[0:53:04] Nee, mevrouw beckett gaat ook gewoon helemaal over haar eigen woorden. Ik vond het wel belangrijk om opgemerkt te hebben en ik moet ook zeggen dat toch in haar toelichting er wel stond ook het gevoel van groningen centraal en dat ben ik vind het fijn om gehoord te hebben.

[0:53:18] Dankuwel van mijn kelder was uw laatste interruptie en deze ronde. Althans zo beckerman.

[0:53:26] Ze zitten vanaf nu voor spek en bonen bij mijn interrupties.

[0:53:33] Voorzitter,

[0:53:36] het gevoel, maar het zijn natuurlijk ook

[0:53:39] keiharde feiten en de feiten liegen er niet om. En in feit is hij nog steeds dat mensen en ik denk ik hoop dat u ze ook spreekt gewoon tegenover de overheid staan

[0:53:52] in de rechtszaal tegenover pels rijcken staan in de rechtszaal tegenover een overmacht en onlangs kijk die mooie woorden

[0:54:03] en al die beloftes. Ik heb er net twee uitgehaald.

[0:54:06] Eindelijk hadden we die strijd gewonnen. Mensen die waardedaling

[0:54:10] onvoldoende vergoed krijgen. Die zouden gaan steunen. Die zouden geld krijgen dus geld voor vrijgemaakt wordt niet overgemaakt zouden mensen gaan helpen die in zijn ongelijke situatie is niet een concrete maatregel. Dat is geen gevoel

[0:54:25] gewoon feiten.

[0:54:27] Dank u wel, mevrouw beckerman sp

[0:54:30] voor mulder cda aan u het woord.

[0:54:34] Voorzitter, dank en

[0:54:36] ik denk dat wat ik deel mijn vrouw beckerman is dat de verdeling van de lusten en lasten is gewoon niet goed in groningen.

[0:54:44] Daar lopen nog steeds tegenaan en dan verwacht je als inwoner om je rechten kunnen halen.

[0:54:50] Nou dan dan zit je in versterking ze opgraven en dan ga je al die stadia door het duurt best wel lang en dan horen wij bijvoorbeeld dat als je dan in het stadium terecht komt van de begroting voor jou voor jouw versterkingen opgraven

[0:55:06] dat soms wel tot vijf keer toe zoon begroting wordt afgewezen. En dan denk ik hoe kan dat nou en dan duurt het vaak ook twee maanden voordat je je reactie op hebt ben je zo weer verder

[0:55:17] en ik denk dat dat ook de voorbeelden zijn dat de feiten zijn waar ons groningen, inwoners gewoon nog steeds tegenaan lopen

[0:55:24] en ik hoop ook dat staatssecretarissen die veel in groningen is zijn oor goed te luisteren, legt

[0:55:31] dat die ook hierna wil kijken van hoe carina in het laatste stadium voorkomen dat dat nog steeds zo

[0:55:38] trage allemaal gaat vijf keer een begroting afkeuren dan als het twee keer gebeurt, dan zou je denken dat hij eens een keer om tafel zitten van waarom krijgen we nog niet goed voor elkaar. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het wel voor elkaar komt

[0:55:51] en ik vroeg me af of de staatssecretaris deze signalen ook krijgt en of ze daar ook een oplossing voor heeft. Wat gaat hij eraan doen.

[0:56:01] De de opnames en de beoordeling daarvan lezen dat hij een goede voortgang zitten, maar dat de doorstroming naar de fase van de uitvoering nog onvoldoende is

[0:56:12] en waar komt dat nou door komt dat door de schaarste aan grondstoffen bouwmaterialen

[0:56:20] komt dat door andere oorzaken bij. Wij horen eigenlijk dat dat er voldoende capaciteit zou zijn onderaannemers. Dus waar zit het hem in hebben we genoeg mensen die

[0:56:33] alle huizenbezitters kunnen helpen om stappen te maken en dat er voldoende continuïteit zit in continue instroom van van nieuwenhuizen, zodat we toch uiteindelijk gaan halen. Tweeduizend, achtentwintig. Want ook staatssecretaris of de staatstoezicht op de mijnen maakt zich daar grote zorgen over.

[0:56:52] Voorzitter, de waardedalingsregeling collega beckerman gaf het aan eind vorig jaar vijfentwintig miljoen euro vrijgemaakt om de verschillen tussen de schade vergoeding. Volgens de waarde regeling van de nam en de waardedalingsregeling van het ing te compenseren en in zijn brief van mei van dit jaar zijn staatsssecretaris

[0:57:10] te verwachten dat het met de ing spoedig na de zomer van start kunnen gaan met uitkeren van een compensatie

[0:57:15] voor bewoners worden van bewoners hoor ik dan jammer genoeg dat ing hem nog steeds niet duidelijk maken wanneer die regeling

[0:57:23] erna is en vervolgens ook de angst dat het dan misschien pas per één januari tweeduizend, drieëntwintig wordt toegepast dat de compensatie dan lager zou kunnen zijn. Dus ja ze kunnen er niks aan doen en ze zien er achteruit kachel en zie hoe kijkt de staatssecretaris daarnaar kan hij ook toezeggen dat die aangepaste percentages dan niet graag gelden, want die toezegging zou ik graag krijgen.

[0:57:47] Voorzitter, tot slot het toepassen van bewijsvermoeden van nodig.

[0:57:55] Wij zoeken nog steeds voor een goede oplossing voor de mensen daar.

[0:57:59] Wanneer wordt er naar een oplossing. Ook in gang gezet. Want het is straks op vijf oktober een jaar geleden dat ik samen met collega grinwis mijn motie daarover indiende. Een jaar wel heel erg lang. Natuurlijk is deze staatssecretaris pas zes maanden aan de slag. Maar ik hoop toch wel dat hij op korte termijn met een oplossing kan komen want de willekeur, die ook daarbij zichtbaar is. Dat is gewoon niet te verklaren en ik hoop gewoon dat schade netjes wordt vergoed. En dan niet alleen maar schade in de vorm van aardbevingen. Want die zul je daar niet zoveel voorzien. Maar mijnbouwschade. Want die grond die gaat op en neer door het vullen en legale van dat van die berging

[0:58:40] voor ze. Tot slot complimenten aan een staatssecretarissen voor de waakvlam stand

[0:58:45] en ook op aan het kabinet dat zij daadwerkelijk terug willen naar nul. Ik denk dat de groningers dat voor de veiligheid hard nodig hebben en ik weet dat er partijen zijn in dit parlement die dat

[0:58:56] en minder belangrijk vinden of niet belangrijk vinden dan andere afwegingen maken voor het cda is het van belang dat we de veiligheid van de groningers met de staatstoezicht op de mijnen adviezen die we altijd hebben gevolgd dat we ook blijven volgen. Dagvoorzitter.

[0:59:11] Dan moest geweldig was het

[0:59:13] gisteren democratisch appel en de domme van mulder aangehouden wanneer gymles die behoren tot de christenunie, evenals de buurman segers die we nu het woord geven.

[0:59:26] Geesten of christenunie. De vraag

[0:59:29] dat een rollende geregeld.

[0:59:31] Ik zei vroeger altijd christenunie. Maar ik heb hier geleerd dat toch beter klinkt.

[0:59:35] We gaan heel volwassen.

[0:59:37] De grinwis van de geest,

[0:59:41] Ter zake meneer de voorzitter groningen. Ruim tien jaar geleden was de eerste grote beving huizinge.

[0:59:49] Deze zomer was ik in loppersum waar een speciale kerkdienst was om dat te herdenken. Dat was heel bijzonder bijzonder moment heel ingetogen heel waardig moment.

[0:59:58] Het is ook tien jaar pijn zou tien jaar onzekerheid en afgelopen weekend was er weer een beving kleiner maar toch een blijvende herinnering aan de onzekerheid van groningen.

[1:00:07] Dat was een huis in uithuizen en dat levert zevenenzeventig schade schademelding op een beving daar

[1:00:14] en dat laat precies zien hoeveel onzekerheid met hoeveel onzekerheid groningers nog steeds leven en al heel lang leven

[1:00:22] des te blijer ben ik met een rechte rug die de staatssecretaris heeft als het gaat om winnen in groningen sluit me aan bij collega mulder.

[1:00:30] De staatssecretaris heeft dat nooit honderd procent uitgesloten, maar heeft er altijd heeft altijd duidelijk gemaakt dat dat zijn echt de aller aller allerlaatste optie is dat waren geen loze woorden. Maar dat maakt iedere keer zien en daar ben ik blij om. Daarvoor is het wel nodig dat de gasopslag in noord drenthe dat hij goed wordt gevuld en ook daar sluit me aan bij collega mulder.

[1:00:50] Daar geldt die omgekeerde bewijslast sinds tweeduizend, eenentwintig. Maar dat lijkt toch echt een lege lege huls.

[1:00:56] Wat kan de staatssecretaris doen om ervoor te zorgen dat schadegevallen nodig in behandeling worden genomen door ing

[1:01:04] is het al eerder voorgestelde aanwijzingsbevoegdheid, mogelijkheid of kan de tijdelijke werd groningen worden aangepast. Met andere woorden een oproep aan de staatssecretaris om zo snel mogelijk met een oplossing te komen voor omwonenden van die gasopslag

[1:01:18] dan de juridische procedures bij ing. Collega beckerman refereert aan. Ik heb daar pas met een advocaat die bewoners bijstaat lang over gesproken en t lijkt erop dat ing heel ruimhartig is als het gaat om vergoeden als als je eruit komt dan prima. Maar zodra de bezwaar aangetekend helemaal beroep. Dan lijkt wel alsof alles uit de kast wordt getrokken in in hele stevige procedures. Dan komt een land advocaat wordt in stelling gebracht en dat zijn iets van negentig procent van de zaken eindigt verlies voor bewoners en dat dat is pijnlijk dat dat op die manier nog steeds met bewoners omgaan

[1:01:57] door de deskundigen worden opgevoerd en werk exclusief voor ing, terwijl ze onafhankelijk zijn. Best apart. Als je onafhankelijk bent moet je onafhankelijk zijn. Maar waarom worden ze dan exclusief door het ing ingezet,

[1:02:12] maar zou de staatssecretaris ook kunnen aangeven of of rookworst mediation plaatsvindt of er niet een veel minder confronterende manier van

[1:02:21] omgaan met bezwaren en beroep of dat ook plaatsvindt.

[1:02:26] Marokko wordt wordt gestuurd.

[1:02:29] En is het vast met me eens dat redelijkheid en billijkheid en dat er met redelijkheid en billijkheid en barmhartigheid gehoord worden en moet er gewoon niet recht worden gedaan en gehandeld worden in de geest en de letter.

[1:02:40] Van de wet.

[1:02:44] Dan voorzitter, de versterking procedure. Ik heb eerder dit jaar een motie ingediend. Die zijn van nou geef nou binnen een half jaar duidelijkheid aan bewoners van hoe staat het naar voren. Hoe is het nou met je met je met je met de planning. Dat werkte heel goed dat dat leverde ook duidelijkheid. Alleen dit kan wel vijf jaar duren. Maar in de uitvoering zou het niet goed zijn om in die uitvoering. Het gaat om de ncrv om elk halfjaar een update geven elk halfjaar wordt die operatie herijkt is niet goed om dan ook bewoners

[1:03:14] update te geven van dit is de verwachting. Want ik denk dat dat het gebrek aan duidelijkheid vaak frustrerend is en dat als die duidelijkheid ook als dat betekent dat het soms wat langer duurt als die duidelijkheid wel komt dat dat zeer helpt. Dus ik overweeg op dat punt de motie. Maar ik hoor graag eerst de suggestie van de staatssecretaris

[1:03:33] dan de dorpen aanpak heeft de staatskas eerder dit jaar een brief over geschreven. Maar ik hoorde nogal wat klachten over. Dus het loopt nog niet helemaal soepel ook vanwege grote tijdsdruk misschien toch een vraag of de de eerste lessen daaruit te trekken en helemaal aan het eind voorstellen want ik zie u op het puntje van je stoel zit

[1:03:53] de waarde vermindering regeling die loopt eind dit jaar af.

[1:04:00] Ook omdat het geld op is en tegelijkertijd is het wel een hele goede regeling

[1:04:05] kunnen we dat niet verlengen. Is daar niet veel ruimte om om dat toch met grotere ruimhartigheid mee om te gaan. Dan zet ik een punt meneer.

[1:04:13] U was netjes binnen de tijd hoor.

[1:04:17] Ik wilde even zeker van de mensen die minder ter zake deskundig in het dossier zitten dat ing staat voor instituut mijnbouwschade groningen en ernstige dat doelde meneer zegers mee. De nationaal coördinator groningen voor de mensen die minder

[1:04:31] goede kennissen en deze dossiers

[1:04:34] tony we allemaal zeggen maar je was netjes binnen de tijd om. Ik zit altijd op het puntje van de stoel. Alles kon ik mijn voet aan de grond. Dus het is meer praktisch zagen.

[1:04:44] Meneer van.

[1:04:44] Van wijngaarden, namens de volkspartij voor vrijheid en democratie.

[1:04:48] Dank u. Voorzitter, vier onderwerpen. De heroverweging schoonebeek gaswinning op de noordzee. De voortgang van de versterking opgave in groningen en de gaswinning uit het groninger veld.

[1:04:58] Ten eerste over het grootste oliereservoir onder land van west europa,

[1:05:02] het schoonebeek olie, oliereservoir. De olie die eruit halen is te prefereren boven de bloed olie van poetin.

[1:05:09] Met het verplaatsen naar drenthe vindt het van belang dat de veiligheid van de bewoners en het milieu voorop staan. Hoe ziet staatsssecretaris daar nou op toe.

[1:05:17] Ten tweede de gaswinning op de noordzee. De staatssecretaris neemt een aantal maatregelen om de vergunningsverlening te versnellen en daarmee ook de productie. Dit is vooral gericht op het verbeteren van het vergunningsverlening proces. Ik zie het als een zeer positieve ontwikkeling dat de staatssecretaris met dit versnellings plan is gekomen. De vvd heeft zich al langer ingezet voor versnelde exploitatie en ik wil de staatssecretaris vragen hoe hij de kamer op de hoogte gaat houden van het waarmaken van onze gedeelde ambitie om te komen tot een halvering van de tijd die het gemiddeld in beslag neemt om een vergunning te krijgen. Om op de noordzee naar gas te boren is hij bereid de kamer halfjaarlijks een voortgangsrapportage te sturen die ook kwantitatief inzichtelijk maakt hoe het staat met de versnelling operatie.

[1:06:00] De afgelopen week met de vermeende sabotage van de north stream leidingen heeft nogmaals duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar europa is

[1:06:07] en hoezeer we ons moeten inzetten op strategische ondervangen ons om onze strategische onafhankelijkheid te verkleinen.

[1:06:16] Ik lees in de brief nu dat binnen één tot drie jaar één miljard kubieke meter aan winning gerealiseerd kan worden op de noordzee extra vanwege de versnelling. Dat is een marge van twee jaar. Waarom is die zo groot. Wat is er nodig om binnen dit binnen een jaar te realiseren. Nederland snakt immers naar dit gas en onze energie. Onafhankelijkheid is belangrijker dan ooit. Ten derde de versterkings opgave rapportage van het saudi en laat ons een aantal positieve ontwikkelingen zien.

[1:06:42] Zo is er een grote inhaalslag gemaakt met het beoordelen van huizen. Maar de reportage is ook kritisch met een gemiddelde van vijf, honderd tot zes, honderd daadwerkelijk versterkte huizen per jaar is het doel om nog dertienduizend huizen voor twintig, achtentwintig te versterken. Niet in zicht.

[1:06:58] Hoe verloopt de dorpen aanpak? Hoe zijn de eerste ervaring en de heer segers vroeg er ook daar heeft het geleid tot een betere omgang met burgers.

[1:07:05] Het is belangrijk dat deze tekorten weggewerkt worden. Hoe is de staatssecretaris van plan een inhaalslag te bewerkstelligen. Hoe verlopen de gesprekken met bouwbedrijven en aannemer combinaties hierover en waar wringt de schoen.

[1:07:20] Ten vierde de begrijpelijke keuze van de staatssecretaris en het kabinet om de winning uit het groningenveld te reduceren tot tot de minimale waakvlam winning.

[1:07:29] Het scp rapport maakt nogmaals duidelijk wat onzekerheid en stress met de gezondheid van groningers doet en het is net ook al uitgebreid naar verwezen. Ook uit persoonlijke gesprekken uit de vele getuigenissen bij de parlementaire enquete wordt duidelijk waarom het groninger veld alleen de allerlaatste optie is bij ernstige tekorten en medeafhankelijk van de geopolitieke situatie zijn en worden de groningers bij de besluitvorming betrokken. En dan nog tot slot, voorzitter, hangt een beetje nog in de lucht, de heer van haga, die vraagt iedere keer over dat die stikstof injectie als een soort alternatief bij mijn weten is dat meer een studie op papier nog nooit echt grootschalig

[1:08:10] toegepast. In ieder geval niet in een in een veld met die omvang en bovendien is ieder veld lijkt mij naja geologisch ook weer anders. Maar ik vind het wel belangrijk dat dat ook van een antwoord wordt voorzien en zodat er ook een einde komt aan die aan de twijfel die daar soms over lijkt te bestaan. Dus ik ben benieuwd hoe het daarmee meest staat met die met die toezegging.

[1:08:33] Dank wel meneer van wijngaarden namens de vvd

[1:08:36] en dan gaan we naar meneer nijboer van de partij van de arbeid voor degene die je me liet zien zitten. Hij zit echt achter die grote stapel papier.

[1:08:46] Vandaag hebben we gelukkig niet elke dag. Maar daar komt ook een beetje door.

[1:08:51] Voorzitter, ik ben afgelopen weken regelmatig naar de blinken laag geweest ben ik opgegroeid en dat zijn huizen nu afgebroken

[1:09:01] die de sloop nieuwbouw is net zo geen oorlogsgebied zal het niet doen. Maar het is het is daar één grote kale vlakte met een hek eromheen. De de tranen springen in je ogen als je dat ziektes nodig om die huizen moeten opnieuw gebouwd

[1:09:18] en daarachter ligt de onbemande straat. De staatssecretaris vaker op bevraagd want daar is namelijk een deel van die ommelanden straat is ook sloop nieuwbouw en een ander deel met precies dezelfde huizen

[1:09:30] krijgt een regeling aangeboden die daar in de verste verte niet bij in de buurt komt en die mensen denken van ja

[1:09:35] ik kijk daaruit op dat gebied waar ze niet nageteld door de plattegrond maar honderd huizen staan er honderd twintig.

[1:09:42] Dan krijgen we straks dus allemaal nieuw en duurzaam en ik kreeg een huis in de tocht aan alle kanten en er gebeurt eigenlijk niks precies hetzelfde huis hebt en dat zijn de dilemma s die de staatssecretaris ook voor hebt gehouden. De afgelopen jaren geloof ik. Samen met de heer segers hebben we daar debat voor gepleit om daar een oplossing voor te vinden en ik zag erg uit met die dilemma brief.

[1:10:06] Ik heb een echt goed probeerde te lezen en ik begrijp ik begrijp het gewoon niet precies wat de staatssecretaris voorstelt in die brief. Wat wat betekent dit nou die brief voor dave voor dit voorbeeld.

[1:10:16] En wat betekent die brief.

[1:10:18] Voer?

[1:10:20] Het voorbeeld bij de postcodes in zoutkamp in de buurt bij de verschillende dorpen.

[1:10:25] De ene wel tienduizenden euro s. Vergoeding kreeg een ander niet. Want er staan allemaal criteria in een dilemma´s. Maar ik heb nog geen antwoord wat nauwelijks

[1:10:33] wat die mensen hieraan hebben en daar had ik op gehoopt. Voorzitter, dat betekent voor de mensen in delfzijl die aan de ene kant van de straat dertigduizend euro voor de versterking en de versterkingsprogramma zitten en daaruit kunnen omdat ze niet

[1:10:47] met zekerheid versterkt worden. De andere kant die dat niet hebben die keuze niet hebben voor de buren die keuze willen maken. De andere buren niet

[1:10:54] terwijl ze wel dezelfde keuze moeten maken. Wat betekent dat nou voor al die

[1:10:59] gevallen? En ik zie die dilemma´s wel een beetje meid iets van mijn oprecht niet huilde wat de staatssecretaris nog precies voorstelt in die brief. Behalve dilemma´s zijn.

[1:11:09] Dat is dan ook criteria bij een van de criteria is in de mate van technische en juridische onderbouwing. Die zou ik naar je hoeft nu niet helemaal niks juridisch te onderbouwen. Maar die is ook snel weggooi die de juridische onderbouwing. De mensen helemaal helemaal zat van in groningen voorspelbaarheid van handelen nog wat voorstellen. Dus ik kom erbij

[1:11:28] bij die zeven zaken overlast willen we ook niet

[1:11:32] vergelijkbaarheid van situaties dat het zeventig punten vind ik eigenlijk de belangrijkste

[1:11:36] kun je een beetje uitleggen aan mensen.

[1:11:39] Ja, dat de ene buur, man of vrouw. Dit krijgt een andere dat er nog een beetje redelijk met dezelfde bouw en ik vraag de staatssecretaris daar op in te gaan. Maar ik zie dat hij dit dilemma schets. Ik zie het dilemma s zijn. Maar ik wil graag een antwoord op de paar voorbeelden, maar er zijn tal van staatssecretaris beschrijft uw deals. Wat is nou het antwoord. Wat gaat er nou gebeuren voor die mensen.

[1:12:02] Voorzitter, ik wil graag de waarde daling. Ze regeling nog een keer in herinnering roep aukje de vries wil ik tafel prijzen heeft dat prijzen van royaal zijn giften vijfentwintig miljoen voor afgedwongen. Er was niet meer dan normaal is nog steeds niet geregeld is inmiddels alweer een maand of negen terug. Misschien wel langer je zat al bijna een jaar terug in hoe kan dat nou toch.

[1:12:26] Mensen kunnen gewoon toe van dit is mijn woz waarde. Hier heb ik recht op heb ik gekregen van de gekregen heb ik geschikt met de naam in die tijd en dit is het verschil moeten krijgen en dat is nog steeds niet rond. Hoe kan dat nou. Mensen worden daar ook wel een beetje.

[1:12:39] Vliegveld van.

[1:12:41] Voorzitter bij noord. Ten aanzien van noord sluit ik gemakshalve bij mijn collega mulder aan de waddenzee sluit aan bij colega van het hele betoogt erover. Dus heb ik veel over gezegd want ik zou nog wat anders willen willen een voorhouden. Voorzitter, dat is de verkoop en splitsing van de nam daar heeft de staatssecretaris toestemming bevoegd.

[1:13:05] Ik vraag de staatssecretaris in hoeverre hij dat kan oprekken. Want eigenlijk alles wat nam.

[1:13:10] Men doet,

[1:13:11] Kan het daglicht niet verdragen en die verloren die die schijnen daar nog meer ligt op tot en met van roos toen die niet wil komen bij de enquete commissie, maar ook gewoon de rekeningen niet voldoen. Overal problemen van maken. Nou we hebben het vaak besproken. De staatssecretarissen mijn positie daar ook over. Dus wat mij betreft alles wat zij staat vragen als het enigszins kan niet doen.

[1:13:34] Hoe staat de staatssecretaris daar iemand heeft dat wel kan als drukmiddel wellicht gebruikt. Tot slot, voorzitter,

[1:13:41] de staatssecretaris heeft mijn antwoorden over het niet verschijnen van van roos van extra voor de enquete commissie beantwoord die net zo ongelukkig mee als wij beslissen notitie te keuze had in drie soorten ongeluk uitspreken. Ik weet niet precies welke term het is geworden. Maar dat is de staatssecretaris en hij zou contact opnemen en ik ben benieuwd of dit nog ergens toe heeft geleid of zij nog ergens bereid zijn om naar de staatssecretaris die belt namens het kabinet om om daar naar te luisteren dat ze gewoon zei je zakte mariners oefenen.

[1:14:11] Meneer dankuwel.

[1:14:13] Jawel. Meneer nijboer namens de pvda en ik kan me nog goed herinneren waar u bent opgegroeid. Wat heeft die mij geweest toen we met de bus vanuit loppersum langsgereden. Dus ik kan me goed redden.

[1:14:23] Meneer moeilijk jaar d zesenzestig dankuwel.

[1:14:28] Ik begin me bijdrage met aardbevingen bij uithuizer. Mede vorige week werd het dorp getroffen door stevige aardbevingen en de veiligheidsregio groningen omschreef een van de beving als een enorme knal en gaf daarnaast aan dat de schrik er bij mensen goed

[1:14:44] in zat.

[1:14:46] Opnieuw worden groningers geconfronteerd met angst, onzekerheid en opnieuw zullen groningers zich melden voor schade en voor versterking. Allereerst wens ik van deze plek de getroffen groningers natuurlijk heel veel sterkte.

[1:14:58] Daarnaast vaak de staatssecretaris zijn er veel schademeldingen ontvangen vanuit het gebied. En hoe wordt hier op geacteerd?

[1:15:06] Voorzitter, dan de voortgang van de versterkingsoperatie

[1:15:10] in haar voortgangsrapport reportage concludeert het scp en met het huidige tempo dat de versterking en de doelstelling van de sterken. De doelstelling om de steaks opgave. In tweeduizend acht vind ik af te ronden niet

[1:15:22] gaat worden gehaald

[1:15:24] en welke stappen kunnen er concreet worden gezet om het tempo niet eindelijk eens te versnellen.

[1:15:30] Het is positief over het meerjarig versterkingsplan en specifiek over de dorpen aanpak waar de heer segers het ook al over had.

[1:15:37] Ze herkent hier elementen in van de crisis aanpakken die het hem eerder had aanbevolen. Hoe staat het nu met deze dorpen aanpak en hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze aanpak als die succesvol is zo snel mogelijk kan worden uitgerold

[1:15:50] en saudi en staatstoezicht op de mijnen. Voorzitter, constateert dat de doorstroming van adressen vanuit de fase planvorming naar de fase van de uitvoering onvoldoende is. Staatsssecretaris geeft aan dat hij de komende tijd zal gebruiken om een versnelling te realiseren?

[1:16:03] Welke stappen heeft hij tot dusver gezet? In welke mogelijkheden ziet de staatssecretaris nog om deze doorstroom te verbeteren.

[1:16:10] Voorzitter, naast de versterkingsoperatie hebben de groningers ook baat bij een betaalbare energierekening goede isolatie is daarvoor onmisbaar kan de staatssecretarissen aangeven hoe de verduurzaming opgave mee wordt genomen, besluit om over te gaan tot versterking van of nieuwbouw.

[1:16:26] Er is een interruptie van mevrouw beckerman.

[1:16:29] Voorzitter op die versterkingsoperatie nog. Ik dacht ik laat even een blokje afwachten me

[1:16:37] de ombudsman die zetten groningen voorop het jaarverslag en een grote foto van groningers wachten in de rij en het kabinet deed dan vier toezeggingen en een van de toezeggingen was heel concreet en was voor de zomer een brief. Hoe gaan we die ongelijkheid aanpakken en voor de zomer kwam die brief niets inmiddels na de zomer zit niet één

[1:17:00] een concrete maatregel in

[1:17:03] om die ongelijkheid bij de versterking aan te pakken en ik ben wel heel benieuwd via de voorzitter wat d zesenzestig. Nou graag zou zien daarin.

[1:17:13] Wat is daarop uw antwoord? Meneer.

[1:17:17] Voor zijn. Dank

[1:17:19] ik denk dat we ik heb die brief niet zo snel praat. Dus met uw toestemming geleid. Ik dit even naar de staatssecretaris die er zeker heel veel verstandige woorden over kan zeggen. En als dat niet zo verstandig is dan kijk ik samen met mevrouw beckerman wat we samen kunnen doen met de rest van de commissieleden

[1:17:37] om daar toch mee aan de slag te gaan.

[1:17:40] Kunt u het geduld opbrengen tot na de schorsing of wilde je.

[1:17:44] Nou, voorzitter, kijk niet om sluiten natuurlijk. Maar ik vind dat gewoon heel erg lastig omdat we natuurlijk al jarenlang zien dat die versterking dramatisch verloopt en al jarenlang zien dat die ongelijkheid ontstaat, maar ook dat vanuit de kamer een heleboel moties zijn aangenomen. Om die ongelijkheid tegen te gaan zijn net al een aantal voorbeelden genoemd voor de motie om bepaalde postcodes waar mensen nu niks krijgen, terwijl hun buren in dezelfde straat wel iets krijgen om je toe te voegen en die maatregel wordt is gewoon aangenomen.

[1:18:17] Het is niet uitgevoerd en dat gaat dan over waardedalingsregeling ook bij die versterking dat steeds gezegd voorkomt dit nou en, voorzitter en ik vind dat we de dames kamer gewoon een hele belangrijke rol in hebben, omdat we zien zelfs na aangenomen motie is dat niet gebeurd.

[1:18:36] Ik ben helemaal eens met mevrouw beckerman ongelijkheid moet het zeker niet bevorderen of in de val tegengaan.

[1:18:44] Ik wacht toch even de reactie af en ik ik stoor me er ook aan mevrouw beckerman of voorzitter stichting mevrouw, maar dat moties

[1:18:53] niet worden uitgevoerd, en ik kan me niet voorstellen dat deze staatsssecretaris dat ook doen. Dus ik verwacht dat hij een moties die zeker wat d zesenzestig ontstaat worden uitvoeren.

[1:19:03] Voorzitter, beantwoording. Je hebt nog drie minuten spreektijd en ik denk ook dat bij de goede mensen.

[1:19:13] Dat ik hem opvoeden.

[1:19:14] Ik waardeer goede wensen die net uit naar de stad een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat iedereen zich daarbij aansluiten. Maar je hebt nog drie minuten spreektijd.

[1:19:23] Dankuwel. Voorzitter, ik denk dat het wel moet gaan lukken voor ze nog steeds geven groningers veel juridisch gedoe te ervaren bij de schade afhandeling, ook voor kleine schades. De uitvoeringskosten bedragen nog altijd

[1:19:36] of inmiddels eigenlijk vierenzeventig

[1:19:39] op iedere euro. Toen ik begon met dit dossier. Voorzitter, was dat rond de vijftig cent. En dat is gegroeid naar vierenzeventig

[1:19:45] zendt onacceptabel

[1:19:47] en er is mij verteld dat ook andere modellen mogelijk zijn waarmee schade effectiever en efficiënter kan worden,

[1:19:53] kan de staatssecretarissen toezeggen hier uitgebreid onderzoek naar doen en de kamer hier zo snel mogelijk en liefst nog dit jaar

[1:20:00] ook kort na het kerstreces eventueel te informeren.

[1:20:04] Voorzitter, dan met een stuk van vandaag ook dubbele beloofde evaluatie van de tijdelijke werd groningen. Het resultaat is een zee vertel aanbevelingen voor verbetering.

[1:20:13] De staatssecretaris geeft aan zijn appreciatie hiervan nog met de kamer te zullen delen. Mijn vraag is wat is de eerste eerste reactie van de staart? Steaks staatsssecretaris op deze aanbeveling. En wanneer verwacht hij een uitgebreide appreciatie met de kamer te kunnen delen.

[1:20:28] Volgens het direct doen aan de menselijke maat is een van de hoofddoelen van de tijdelijke werd groningen aanbeveling. Vier gaat hier specifiek op in

[1:20:35] het rapport schrijft om een adviesraad voor een ing samenstellen bestaan uit inwoners en maatschappelijke organisaties die het ing adviseren over de uitvoering van zijn taak en de mogelijkheden om daarin zoveel mogelijk recht doen aan de menselijke maat

[1:20:50] kan de staatssecretarissen toezeggen dat hij het voortvarend zal oppakken.

[1:20:55] Voorzitter, dan kopje tegen nerd.

[1:21:00] Ja, we hebben vandaag ook een mijnbouw eerder deze maand ontving de staatssecretarissen samen met zijn collega van lng opnieuw een oproep vanuit het veld om geen vergunning af te geven voor gaswinning bij ternaard.

[1:21:11] Eerder unesco nederland onder waarschuwing gaf gaat het ditmaal een brief namens honk ongeveer vierhonderd wetenschappers

[1:21:18] en op deze brief roept het kabinet op om de kwetsbare waddenzee te beschermen. Ik begrijp dat de heer verraden uitgebreid

[1:21:25] over gesproken heeft en dus geen vergunning te verlenen voor gaswinning bij ternaard. Hoe duidt de staatssecretarissen deze oproep en deelt hij de mening dat deze brief bevestigt dat er gereden wetenschappelijke twijfel bestaat dat het verlenen van een vergunning voor een negatieve ecologische effecten zou kunnen hebben en welke opvolging zult die samen met minister van der wal geven aan deze

[1:21:45] brief. Voordat ik sluit of ik rond af.

[1:21:49] Ik heb het in ieder debat als het gaat over mijnbouw groningen over de positie van kinderen

[1:21:54] dat gevoel van onveiligheid en het gemis gemis van een veilig thuis heeft grote effecten op de mentale gezondheid van mensen en zeker op die van

[1:22:01] kinderen. Ik kijk ook uit naar de voorstellen om de mentale gezondheid van zowel kinderen als volwassenen die de staat het staatssecretarissen aanhaalt in zijn brief van acht juli. En hoe staat het opvolgen van de motie bullock paulusma over het organiseren van een jongerentop is reeds contact gelegd met de organisatie en helemaal af. Honderd. Voorzitter,

[1:22:22] ik vaardigste staatsssecretaris om in dit dossier hier aandacht voor te blijven hebben. Dat betekent de positie van kinderen en dat continu hoog op de agenda te blijven houden.

[1:22:33] Dankuwel voor ze.

[1:22:35] Meneer ik jouw naam als d zesenzestig nijboer.

[1:22:38] Voorzitter, laatste punt sluit me van harte aan. Ik heb geen interruptie al het slechte mededeling dat ik mede namens groenlinks hebt gesproken en dus niet uit desinteresse van mevrouw kreugel. Maar zij konden zoals met je moet niet teveel zo een beetje zieker komt zijn gecodeerd. Dus ik kon er niet bij zijn. Dus vandaar dat ik even moeten noemen. Het begin van me.

[1:22:56] Dat staat genoteerd als er geen problemen

[1:22:59] de gaat schreef een mentaal voorbereiden op de beantwoording en ik stel voor een schorsing tot achttien, veertig,

[1:23:06] twintig voor zeven. Er moet genoeg zijn om een sanitaire pitstop te maken en een gevulde koek nuttige. Maar ik zie meneer zeker bedenkelijk kijken maar ietsje langer doen.

[1:23:15] Ik kunnen even eten dan zou dat niet een goed idee zou zijn als scott.

[1:23:22] Mijn zeven,

[1:23:25] Dan schorsen we tot zeven uur. Dus er is want ik zie dat iedereen het ermee eens is met mijn segers. Dan schors ik tot negentien uur zien we elkaar terug.

[2:02:00] Ik heropende het commissiedebat een zaak mijnbouw, groningen.

[2:02:04] Ik ga dadelijk het woord geven aan de staatssecretaris van economische zaken en klimaat en herstellende leden voor. Ik denk dat u het wel redt met vier interrupties per fractie moet lukken.

[2:02:16] Meneer de staatssecretaris. Nu weet ik niet of je me blokjes werkt. Mocht dat zo zijn, zou het fijn zal zich aangeven van dat stel ik de leden aan het einde van het blokje in de gelegenheid om vragen te stellen. Dan loopt die vrouwen beter doen

[2:02:28] alsjeblieft meneer de staatssecretaris.

[2:02:30] Dank u, voorzitter en dank aan de leden voor soms vriendelijke woorden voor de vraag.

[2:02:37] Ik ga beginnen met een kort stukje over drenthe omdat we een speciale gast in het publiek hebben zitten en die wordt zometeen terug naar drenthe. Het verzoek was of ik dat aan het begin wilde doen. Dat zal ik graag doen. Dus ze wel een antwoord op de vraag. Meneer van wijngaarden meer

[2:02:51] die is nog niet maar hij hoort dan wel weer. Daarna ga ik het hebben over groningen in het algemeen gaswinning

[2:02:59] schaduw

[2:03:00] versterken. Dan kom ik er nog een keer terug op het grotere beeld rond groningen.

[2:03:06] Dat is allemaal heel kort. Dan ga ik niet zeggen over mijnbouw en ik zal eindigen met ternaard.

[2:03:14] Voorzitter,

[2:03:16] Er is nog iemand hier zorgvuldig.

[2:03:18] Ja dat klopt. En ik zit te kijken naar de friezen. Dus op als hij nog terug moeten naar friesland. Dan wil ik eigenlijk ook wel verzoeken of.

[2:03:26] Daarna. Ja hoor.

[2:03:30] We gaan dan ga ik ook doe ik eerst drenthe rente nog verder af voor zeer van wijngaarden vroeg

[2:03:39] impliciet in zijn vraagt zal had besloten dat hij het geloof ik een goed idee vond dat de waterinjectie verschuift weghalen uit twente en drenthe gaat laat ik haar eerst nog iets over zeggen want dit is heel groot dossier geweest de afgelopen jaar

[2:03:53] waar onuitgevoerde motie uit kamer lag. Ik vind eigenlijk zelf die de samenwerking tussen het kabinet en de kamer misschien nog een keer zeggen. Heel goed geweest is en dat we erin geslaagd zijn om inderdaad stoppen in twente met deze injectie van water altijd tot heel veel onrust leidde

[2:04:09] en de nam heeft mij verzekerd dat ze dat ook dit jaar niet gaan herstarten en we gaan daarna zo snel mogelijk in drenthe beginnen en de vraag van de heer van wijngaarden was. Hoe leg je daar dan op? Op de veiligheid van de bewoners milieu.

[2:04:25] Het moet schoon en veilig en de omschakeling naar drenthe biedt juist de kans honderd verwerkingsproces beter in te richten. Op verzoek van de bestuurders in drenthe

[2:04:33] ben ik een uitgebreid gebied proces gestart waarbij omwonenden en belanghebbenden de kans krijgen om bezorgdheid en om afspraken te maken en die afspraken worden weer een onderdeel van de vergunning en daar houdt saudi toezicht op.

[2:04:47] Dus ik kan de mensen in drenthe verzekeren dat we dit niet zullen doen

[2:04:51] met een vluggertje of hij even plat te zeggen en netjes zullen doen.

[2:04:56] Natuurlijk is er vernam wel belang omdat ze in twente niet meer kunnen

[2:05:00] en dat dat niet gewenst is om in drenthe niet te lang te wachten met starten. Maar dat zullen we zorgvuldig toe dat ze een

[2:05:07] dan had ik ook beloofd om de friezen tegemoet komen rond ternaard.

[2:05:13] Daar kan ik heel kort antwoord opgeven na een heel lang betoog van de heer van raam.

[2:05:20] Het antwoord erop. Voorzitter, is dat het proces daar gewoon loopt. Dus, zoals de kamer weet

[2:05:27] licht het licht aan nu een verzoek voor vergunningen, natuurvergunningen omgevingsvergunning bij mevrouw van der wal natuur en stikstof zei is dat de bestuderen en zodra dat bestuderen voelde de uitkomst heeft geleid, zal het kabinet aan de kamer laten weten. Eerder kan ik ook niks over zeggen hebben heel vroeg in mijn ambtstermijn dacht de tweede week dat ik staatssecretaris was een debat gehad over ternaard en we hadden hier toen heb ik aangegeven wat ik persoonlijk vriend van boren in de walden. Ik vind het niet verstandig. Kabinet gaat het ook niet meer doen. Maar deze van dit dossier is in het regeerakkoord opgeschreven. Het proces wordt afgemaakt. Dat doen we dan ook.

[2:06:06] Dus, mevrouw van der wal is daar de mist van nature stikstof is daarna kijken en dat zal een dezer weken maanden tot een uitkomst moeten leiden. Meer wil ik daar nu niet over zeggen want

[2:06:16] meer helpt nu niet.

[2:06:21] Drenthe, twente en ternaard een eerlijke eerlijk is alvast mevrouw mulder, de eerste en daarna.

[2:06:27] Ik moet naar drenthe,

[2:06:28] Ze komt uit drenthe.

[2:06:29] Maar laat anders eerste, want deze vraag gaat over ternaard die van mij gaat nog over drenthe. Want ik verwacht eigenlijk nog een antwoord over

[2:06:36] de gasopslag

[2:06:38] zonder zwakte. Ja ja. Vertegenwoordigen.

[2:06:42] Dat gaat mee. Doe ik dat ook nog gaan, kunnen. We kunt nu de vraag toelaat. Sorry rond morgen.

[2:06:50] Dat vergt even iets meer uitleg en woorden

[2:06:54] wat is er aan de hand. Ik was zelf in noord of in grijpskerk eigenlijk. En daar zal ook m n deputatie uit

[2:07:01] morgen in juli in een bloedheet in de bloedheet dorpshuis

[2:07:06] en de discussie lita ook best wel hoog op. En wat was daar nou houden

[2:07:11] irritatie bij de delegatie uitnodigde irritatie is daar dat ooit het bewijsvermoeden daar voluit is toegepast

[2:07:19] en dat nu niet meer gebeurt, althans in een stuk van dat gebied

[2:07:24] en dat wordt onrechtvaardigheid en ik ben het daar mee eens. Ik vind dat niet verstandig.

[2:07:28] Nu is het probleem hier dat dit in handen is van de ing en ing heeft dat stuk

[2:07:34] om het om het huis te zeggen dat waren twee oren aan het gas winningsgebied en aantal dit oor hebben een klein stukje afgehaald zeggen ja dat kan nooit aardbevingenschade zijn. Ik vind dat de ongewenste situatie

[2:07:47] omdat die mensen eerder wel

[2:07:49] in dat gebied hoorde ze het niet goed begrijpen zijn even die verschillen die niet goed begrepen wordt. Dus ik heb daar twee wettelijke mogelijkheden.

[2:07:58] Dat is een aanwijzingsbevoegdheid. Ik dacht dat dit jaar al zei, wat twee mogelijkheden, aldus segers.

[2:08:05] Ik heb twee mogelijkheden zijn aanwijzingsbevoegdheid of ik moet de wet veranderen

[2:08:10] en daar is de kamer dit zeggen. En ook op de mensen uit drenthe die kijken en die daar in de buurt wonen linksom of rechtsom gaan regelen. Ga ik een familie regelen dat daar het bewijsvermoeden gewoon wordt toegepast

[2:08:23] en niet alleen bewijsvoeren wordt toegepast, maar dat niet van tevoren vast staat dat het nooit aardbeien schadelijk kan zijn. Dat is nu het geval in dat stuk en dat vind ik ongewenst.

[2:08:32] Sorry. Mijnbouwschade. Hij was

[2:08:36] en dat is wat ik zal gaan doen dan zal ik de kamer over berichten. Ja. Ik hoop dat ik dat het is nu oktober eind september. Dan moet ik toch in de komende maanden kunnen doen in november denk ik op zijn laatst zoiets. Ik ga het proberen

[2:08:52] als de wetswijziging moet zijn dan slaapkamer natuurlijk ook altijd nog vrij hebben geen suggesties, maar toch maar even

[2:09:00] om zelf die wetswijziging mogelijk te maken die hun abonnement. Er moet nog wat behandeld worden in deze kamer voor ze. Dat was wat ik over.

[2:09:07] Dank u wel. Meneer de staatssecretaris mevrouw mulder.

[2:09:12] Voorzitter dank want ik heb vorig jaar vijf oktober met collega s gym wist motie ingediend en later nog in februari met colega segers over dit punt en ik ben blij dat de staatssecretaris het wel oplossen en dat dit ook onrechtvaardig vindt. Maar behalve het punt zeg maar naar wat hij net heel beeldend omschreef is het soms ook gewoon dat de ene buur krijgt het wel en de andere niet. Dus die ongelijkheid die zit ook daar gewoon in de voorbeelden. Die wil ik wel de staatssecretaris doen toekomen.

[2:09:44] U wilt daar ook naar kan kijken

[2:09:46] want je wil gewoon dat dat ook netjes wordt opgelost en gewoon letterlijk buren dat er een andere dezelfde argumenten zeg maar terwijl krijgt een andere dezelfde argumenten niet en dat dat kan gewoon niet kloppen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus als de staatsecretaris dat zij een oplossing wil meenemen.

[2:10:02] Dan ben ik daarvoor erkentelijk.

[2:10:05] Meneer de staatssecretaris.

[2:10:06] De halve oceaan. Maar ik kom straks wel even terug bij de verschillen brief van het design onderdeel van de verschillende brieven. Ik zal ik zal nog even wat meer over zeggen. Maar het antwoord is ja.

[2:10:16] Dank u zijn meneer

[2:10:18] zeker. Ze nam meneer.

[2:10:21] Want onze dank voor de de reactie van de staatssecretaris want hij zegt van ik wilde natalie naar die aanwijzingsbevoegdheid kijken en mogelijke aanpassing van de wet schrijft het al gezegd, maar toch even voor de zekerheid. Wanneer wanneer komt hij dan met een reactie op dat punt.

[2:10:35] Zei je gala en ik zag zijn collega bedenkelijk kijken naar dat zal wel december worden. Maar hij zei van november zo verder.

[2:10:43] Waarom ik toch even waarom ik zijn snelle en langzame methode zal zichzelf een wetswijziging moet aanbrengen. Dan moet ik langs een bepaald aantal kanalen, zoals u wel weet. Terwijl als de kamer iets aan waardeert dat veel sneller kan als via de aanwijzingsbevoegdheid kan dan kan het misschien nog sneller. Dus ik daarom daarom ik even een slag om de arm. Wanneer precies.

[2:11:07] Staatssecretaris mevrouw dekmantel.

[2:11:10] Ze zegt herman van bekkem.

[2:11:13] Nou kijk maar dit is eigenlijk heel technisch. We hebben nu de antwoorden gekregen op de novelle

[2:11:19] in die zin kan die ingepland worden voor behandeling

[2:11:24] en dat is zeg maar een raam waar we deskunde amenderen. Maar als staatssecretaris zegt hij kon zelf pas eind november met die brief.

[2:11:35] Meneer de staatssecretaris.

[2:11:36] Ik loop hier nu door elkaar.

[2:11:39] Ik kan een brief. Ik kan eerder een brief. Dus als u verder zou willen behandelen.

[2:11:45] Laten we zeggen begin november staat er toch al iets van de w. G. O. Dacht ik ingepland.

[2:11:51] Dan zal ik zorgen dat er voor die tijd een brief ligt met de mogelijkheden. Want anders wordt het ingewikkeld begrijpt nu de vraag bij. Sorry.

[2:11:59] Als ik het zelf moet doen, duurt het langer. Dat probeer ik net al gezegd.

[2:12:03] Dankjewel. En de serviër geeft alles genoteerd. Meneer.

[2:12:08] Dankuwel voor ze komt niet uit drenthe, friesland noord brabant. Maar dan gaan we het vaak niet over de vraag over ternaard.

[2:12:16] Staatssector. Staatssecretaris gaf aan het kan wel weken duren, maar ook maanden schrik ik nog een beetje van onder dat eigenlijk. We hebben gehoord dat in de zomer deze zomer een beslissing zal worden genomen.

[2:12:28] Weken kan ik nog wel mijn leven, maar het kan ook vier, vijf maanden zijn. Hoe kan de iets meer duidelijkheid en.

[2:12:36] Meneer de staatssecretaris.

[2:12:38] Niet. Ik deed bewust zo losjes omdat het in handen is van mijn colega. Die colega moet

[2:12:45] zich ontfermen over het oordeel, bijvoorbeeld het punt van van de heer verraden of de habitat richtlijnen. Et cetera zit niet in mijn portefeuille. Daarom. Maar ik had beter niet maanden kunnen zeggen ik had kunnen ze beter kunnen zeggen. Een week een maand. Dan was ik helder geweest maar dat was meer om aan te geven dat ik niet in mijn handen.

[2:13:03] Dankuwel staatssecretaris helemaal naar groningen algemeen blokje twee.

[2:13:10] Ik ga een wat langere inleiding houden te halen omdat er in de afgelopen

[2:13:17] maanden echt heel veel gebeurd is rond het dossier groningen rond gaswinning, maar ook wit

[2:13:22] allerlei gesprekken die daar voerde ik sprak twee weken geleden met een aantal hulpverleners

[2:13:28] aardbeving, coaches in groningen en een geestelijke verzorger en er zal een bewoner bij andy bewoner. Die was al tien jaar aan het vechten tegen de overheid.

[2:13:39] Ik moet zeggen dat gesprek. Dat was de dag voordat ik betrap ik hem wel zag ergens in een panel discussie waar zij het over had.

[2:13:46] Maar dit gesprek dat gesprek heeft hele diepe indruk op mij gemaakt. En waarom maakt dat nou zo n diepe indruk

[2:13:52] omdat

[2:13:54] hier iets heel principieel aan de hand is.

[2:13:57] En dan zit ik met kamer het principiële punt wat er aan de hand is is dat deze mensen

[2:14:03] terecht in mijn oog het gevoel hebben dat de overheid tegenover hen staat en niet naast hem.

[2:14:08] Dat is naar mijn waarneming. Een van de oorzaken waardoor er wel eens gesproken worden over wantrouwen in de overheid en alle andere gerelateerde problemen

[2:14:18] en daarom is het zo belangrijk

[2:14:21] dat zijn een paar dingen belangrijker is niet alleen belangrijk

[2:14:26] dat ik daar ben en dat ik een open houding hebt voor de problemen van die mensen. Maar het is ook belangrijk

[2:14:31] dat hun problemen worden opgelost. Maar de problemen

[2:14:35] en dat bleek ook de volgende aanval voor de avond daarna toen ik in slotbijeenkomst van respect voor groningen was georganiseerd door maatschappelijke organisaties. Mevrouw beckerman

[2:14:45] die problemen die beginnen toch. En ik ga toch maar nog een keer zeggen dr

[2:14:50] pleidooien voor degene die pleidooi hield voor het openen van groningen. Meer dan de waakvlam zijn niet meer aanwezig,

[2:14:57] maar we zullen ongetwijfeld ooit horen of lezen

[2:15:00] en die problemen worden toch uiteindelijk veroorzaakt door gaswinning,

[2:15:05] linksom of rechtsom worden veroorzaakt door gaswinning. Dus ik ga straks heleboel zeggen over versterken en schade en ik ben het haar kamer eens zal het allemaal opeten. Snel et cetera moet ik zal mijn best doen. Maar het begint met gaswinning en ik heb die avond bij dat panel ook gezegd.

[2:15:19] De druk op

[2:15:20] mij als staatssecretaris is aanzienlijk,

[2:15:25] niet alleen uit kamer, maar ook uit de maatschappij in kranten regelmatig stukken.

[2:15:30] Dat zijn allemaal vrij vrij land is mag allemaal maar heel water stukken die ervoor pleiten om het groningenveld te openen. Ongeveer langs de lijnen van de redenering van de heren van haga en jansen

[2:15:45] maar voorstellen dat gaan we dus niet doen

[2:15:47] en de reden daarvoor is eigenlijk toch in gewoon in vier woorden te omschrijven. Het is niet veilig.

[2:15:55] Ik heb er verder ook daar eigenlijk heel weinig aan toe te voegen. Overheid hoort haar burgers

[2:16:01] tenzij er een noodsituatie is en die heb ik ook altijd dat zij de eer van wijngaarden terecht. Ik heb altijd gezegd

[2:16:08] als er een situatie ontstaat

[2:16:10] waar de revisie tekort aan gas ontstaat in nederland. Even ons omringende landen

[2:16:15] een visie tekort aan gas, dat wil dus zeggen

[2:16:18] je kunt je huis niet meer verwarmen. Je kunt niet koken ziekenhuis niet verwarmd worden. School kan niet verwaand worden als de zon situatie ontstaat, gaan we opnieuw praten, maar anders mag een overheid haar burgers niet willens en wetens in gevaar brengen en dat doe je door meer gas te winnen.

[2:16:35] De kamer heeft dus de beslissing over de gaswinning

[2:16:37] gezien die ik heb genomen

[2:16:40] en ik ga groningen echt niet verder openen ook niet om de prijs van gas te drukken. Ik vond het jammer dat ik dat ikzelf niet mogen interpreteren, maar de voorzitter, ik heb hier in juni al gezegd

[2:16:52] dat een beperkt aantal bezig wat je uit groningen

[2:16:55] kunt halen. Waar zou die dan nog van zegt van nou ja dan is het gevaar al groot. Maar oké. Doe is tien cm.

[2:17:04] Dat zal de prijs van gas. Om een wereldmarkt niet drukken.

[2:17:07] Dus ik kom een wereldmarkt van honderden baby s. Dus

[2:17:12] het is zo. Het is dus een slecht idee. Het is een mythe om te denken. Dat helpt. En daarnaast breng je willens en wetens mensen in de provincie in een provincie van nederland in gevaar.

[2:17:23] Ik heb volledige op de radio gezegd gaat één keer zeggen dat kan toch niet laten

[2:17:26] zouden al deze mensen hetzelfde zeggen als dit onder amsterdam, den haag en rotterdam was

[2:17:31] zou ze al net zo makkelijk zeggen. Waar brengen we wel zakgeld naar de jordaan of naar de mij geliefde de buurt rond cuyp.

[2:17:41] Dat is het is gewoon niet. Oké. Om dit te zeggen. En nu hoort ook enige emotie en we stemmen op. Dat voel ik ook.

[2:17:48] Dus, tenzij er andere veiligheidsbelangen in het geding zijn.

[2:17:52] Als allerlaatste optie kunnen we groningen winnen kan een optie zijn.

[2:17:56] Dat is de lijn van het kabinet en dat gaan we niet wijzigen.

[2:18:00] Ik wil daarbij nog extra aandacht geven die een moeilijk jaar vroeg maar zegt hij tegen iedereen naar het mentale welzijn van de mensen in het aardbevingsgebied, vooral kinderen

[2:18:09] terechte opmerking. Ik sprak toen ik in de groningen was twee weken geleden ook een aantal kinderen op basisschool. De viking in ten post

[2:18:18] en dat gesprek ook. Dat kwam heel hard binnen wat die kinderen die vertellen. Dus er was een jongetje bij het grootste ding vond dat hij een scheur zou ontstaan achter de tv. Toen je naar max verstappen zal kijken.

[2:18:30] Dat is een ander kind wat verteld dat hij uit zijn bed gerold was door de trillingen in het huis neer aardbevingen en wat we eraan gaan doen in een van de acties die we gaan doen is dat we een speciale mogelijkheid starten bij de kinderen telefoon om te bellen

[2:18:44] over de ervaringen emotie van die kinderen

[2:18:48] dan schadeherstel versterkt zo veel dieper op in orde. Dus het is niet het enige wat ik erover ga zeggen maar even heel kort.

[2:18:55] Ik heb de kamerbrief zeurt over verschillen die zijn opgetreden.

[2:18:58] Ik hoor aan de kamerlid kamer zegt dit is te abstract. Dit heb je niet goed gedaan want ik kan niet goed.

[2:19:06] De heer nijboer. Maar eigenlijk ook. Mevrouw beckerman. Ik kan niet goed. De praktische voorbeelden relateren aan de categorie heeft gemaakt in de brief. Ik heb al wel geprobeerd die goed gelukt. Blijkbaar. Dus ik denk dat het verstandig is dat ik dat alsnog doen.

[2:19:19] Ik ga proberen om de categorieën uit. Kom straks even wat uitgebreider terug te relateren aan de praktische voorbeelden. Het gebeurde al een beetje en daar oplossingen bij te noemen.

[2:19:29] Ik wil niets liever dan dat er een einde komt aan de mensen die iedere keer weer als ik in loppersum mensen spreekt binnenkomen met boodschappentassen. Letterlijk boodschappentassen vol met orders van m.

[2:19:40] Administratie heeft zijn ing met de ncrv.

[2:19:44] Ik wil wel één ding toch zeggen. Ook voor de kijkers die niet de indruk krijgen dat er in groningen hebben niets gebeurd is. Dat is niet waar. We hebben echt wel dingen gedaan.

[2:19:54] Ik geef een paar voorbeelden. Ing gaat vanaf volgend jaar gaat ze fundering schadevergoeding, het zogenaamde duurzaam herstel.

[2:20:02] Dat is niet niks.

[2:20:03] Ing gaat verschillen wij schade uitkeringen ook vanaf volgend jaar gaat zij verschillen bij schade uitkeringen proberen weg te nemen. Maar ik ben het met iedereen ineens die zegt het gaat nog niet goed genoeg gaat straks precies robin ook de dorpen aanpak. Maar ik ben met iedereen eens. Dat gaat niet goed genoeg voor ze.

[2:20:21] En dan wil ik nog één ding zeggen en dan wonden geven mijn inleiding op groningen af over de recente beving.

[2:20:28] Ja dat was dus in het weekend voordat ik de gaswinningsproces die naar buiten bracht.

[2:20:34] Ja ik heb echt schrijven. Heb je ze uit groningen gehad van mensen die toch weer geschrokken waren

[2:20:40] de vraag te concreet van van de hurk moeilijk jaar was zie ik nu even niet. Hier staan. We komen zo meteen nog wel tegen hoeveel schadegevallen waren er even uit mijn hoofd. Ik dacht dat er inmiddels meer dan honderd vijftig meldingen van schade waren.

[2:20:53] Dit was relatief

[2:20:55] relatief zware beving

[2:20:59] wijst ingewikkelde. Als je met mensen uit andere landen praten die denken dat twee komma zeven in italië natuurlijk een lichte trilling van een espressokopje. Maar in groningen doordat de beving hoog in het gebied plaatsvinden. Week grond is heeft een lichte beving. Twee komma zeven heeft al vrij grote gevolgen.

[2:21:19] Dus dat was weer een wat mij betreft een waarschuwing

[2:21:25] waarschuwing dat we moeten stoppen met gaswinning

[2:21:31] acht, honderd en twee zat er niet zo een beetje naast. Maar ongeveer zeshonderd, vijftig, achthonderd twee schaduwen.

[2:21:38] Meneer de staatssecretaris.

[2:21:41] Dankuwel voor de volgorde die ik had was heel simpel. En hoe wordt daarop geacteerd. Hoe gaat zo. N proces acht, honderd meldingen die binnenkomen. Hoe.

[2:21:51] Hoe verder staatssecretaris.

[2:21:53] Daarvoor zijn er van die acht, honderd v zijn dood. Dat was dus getal wat dichter in de buurt, zodat ik had onthouden. Honderdtachtig in het effectgebied. Als je defect gebied doet ing deed en als je erbuiten zit gaat via de commissie. Mijnbouwschade.

[2:22:09] Scott had.

[2:22:11] De rupsen.

[2:22:13] Ik ga wel naar hem. Drie naar de gaswinning.

[2:22:16] Voor ze dankuwel. De heer van haga vroeg vraagt hij die ieder debat stelt waar die steeds hetzelfde antwoord krijgt

[2:22:24] namelijk kun je stikstof injecteren of water injecteren. En dan daarmee het probleem voorkomen en van wijngaarden zei terecht ze misschien goed om dit eens en het nu een keer tot een einde te brengen terecht, maar ik heb geen telkens weer hetzelfde antwoord, namelijk dat er in het najaar. Dit najaar zal morgen precies nakijken wat dat precies is

[2:22:44] een aanvullend onderzoek gereed komt naar de effecten van injectie in groningen en dat zal ik dan onverwijld met kamer delen

[2:22:51] mijn vermoeden is dat dat geen optie is als dat een optie was geweest dan hadden we dat al veel eerder gedaan

[2:22:58] erkent de staatssecretaris zegt van haga dat de onverstandigs gedurende het jaar productielocaties sluiten. Jazeker. Dat heb ik niet gedaan.

[2:23:07] Het viel mij op waarde heer jansen dat hij een aantal keren zei voorzitter toch even voor de notulen dan maar dat het groninger gasveld gesloten is.

[2:23:16] Dat is niet correct zijn. Elf locaties open staan alleen op de waakvlam en ik heb nog niet besloten om de locatie te sluiten en dat is niet voor niks. Dat doe ik namelijk doen we namelijk bewust vanwege de oorlog die gaande is. Het doel is nog steeds wel om per één april de helft van de locaties te sluiten, maar we laten afhangen van de situatie rond de oorlog.

[2:23:38] Voorzitter, ik geloof dat ik daar mee

[2:23:43] de gaswinning deel gehad hebt. Ja. Ik dacht een van de leden. Ik ben even kwijt. Wie dat was ook heer jansen die zij er is toch niet zo rechtstreeks verband

[2:23:54] tussen gaswinning en aardbevingen is er dus wel.

[2:23:58] Voor zover meer niet over zeggen.

[2:24:00] Wil je meneer de staatssecretaris.

[2:24:02] De beide heren worden waargenomen door door medewerkers krijgen dit uiteraard horen hier zijn ook geen interrupties. De schade zouden we.

[2:24:13] Ja voorstellen dankuwel

[2:24:15] schade.

[2:24:20] De aanwijzingsbevoegdheid, de aanwijzingsbevoegdheid. Ik dacht dat weet ik wel zeker niets zeggen. Ik dacht wellicht een abonnement ontwerpen, abonnement van mevrouw beckerman

[2:24:30] bij de tijdig met groningse denk ik om

[2:24:37] na mijn proeftijd voor mij te creëren voor het kabinet creëren bij ing. Ik heb daar een appreciatie van gegeven, namelijk dat ik nog niet weet wat ik ermee ga doen en dat is ook vrij letterlijk zo en ik zal proberen dat uit te leggen waarom ik daar twijfel is dat ik me beter wil verdiepen nog te mevrouw beckerman. Voorzitter, via u

[2:24:59] weten wil verdiepen in de vraag of ik nou met die aanwijzingsbevoegdheid bereik. Wat ik

[2:25:05] wil bereiken, geeft gaan we terug naar het voorbeeld van noorwegen.

[2:25:11] Er wordt getwijfeld of een aanwijzingsbevoegdheid

[2:25:14] er bijvoorbeeld zou kunnen zorgen dat het probleem wat hier ergens aansneed waar we beginnen even over hadden dat stukje gebied waar het dan niet meer toegepast wordt of dat naar de aanwijzingsbevoegdheid formeel juridisch kan regelen

[2:25:26] als dat niet kan kwaliteiten. De wet veranderen die discussie hebben net gehaald.

[2:25:30] Dan nog kun je vinden dat een bevoegdheid nuttig zou kunnen zijn.

[2:25:34] Er is een aantal jaar geleden toen deze wet stand kwam gekozen om die aanwijzingsbevoegdheid niet creëren

[2:25:41] en ik ben dus in twijfel omdat ik heel precies wil weten

[2:25:46] want ik ben aanwijzingsbevoegdheid wel en niet kan bereiken. Dat debat gaan we uitvoeren. Als we de as we wetgevingsoverleg hebben.

[2:25:54] Maar dat is dat is de reden waarom ik de applicatie geeft zoals ik hem je gaf.

[2:25:59] Ik heb niet m n vraag of een interruptie me aan de staatssecretaris willen vragen want dat artikel

[2:26:05] zit bij heel veel zetboer. We hebben nogal wat escortbureaus in nederland zit er vaak wel in en zou de staatssecretaris de kamer een overzicht kunnen geven van wanneer wordt dit wel gebruikte voor welke doeleinden. Want er zijn maar heel weinig zet.

[2:26:22] Voor zover ik kan nagaan. Ben je dat niet

[2:26:25] de wet in de kaderwet staat?

[2:26:28] Nee. De staatssecretaris.

[2:26:29] Voorzitter, ik hoor geen recensie uit te delen. Maar ik wel gewoon gelijk. Dit is één van de weinige waar dit niet gebeurd is. Ik begrijp de zin van voor mijn tijd als staatssecretaris. Je begrijpt dat dat niet gebeurd is dat er een specifieke reden onder zit

[2:26:45] toch nog een keer uitleggend iedereen het ook begrijpt. Los van of je het ermee eens bent of niet. Maar redenering. Toen is geweest omdat het ing ook schade afhandelt. Waar het rijk voor verantwoordelijk is, is het niet geweest dat het rijk zich bemoeit met het handelen van ing. Maar ik zal graag want dat hoort toch bij dat hele behandeling van dat van van die wet novelle en de associatie van de abonnement beckerman. Ik zal er graag aan toevoegen. Gewoon een overzicht over hoe doen we dat bij andere apps. En wat kun je daarmee bereiken.

[2:27:17] Want dat is wat zij vraagt. Dat zou ik graag doen.

[2:27:19] Welke termijn kunnen we?

[2:27:21] Dat zal ze allemaal. Dat moet samen met als wij ergens regio hebben over de verder moet dat daarvoor zijn ze praten over de wapen oktober toch.

[2:27:30] Dan gaan we een blokje vijf versterking.

[2:27:34] Nee dat niet maar ik ben nog steeds de schaduw eerste punt schuiven beckerman. Ik wou alleen maar deze bevoegdheid gaat. Ik ga even naar

[2:27:43] de vraag die elk jaar maar die zei zou je ook kunnen

[2:27:49] onderzoeker verkennen of er andere methodes

[2:27:52] van schadevergoeding zijn.

[2:27:55] Voor zover

[2:27:58] twijfel kunnen we te gaan maken naar iets wat ik vanmiddag gezien hebben. Ga toch maar doen

[2:28:04] want het hangt anders beetje boven de markt. Vanmiddag was de wet hier cortman

[2:28:08] ondervraagd door de enquete commissie

[2:28:10] en daar zeiden hier kortman. Ik zou wel meer willen, maar ik mag niet van de wet.

[2:28:16] Ik denk zelfs dat hij suggereert eigenlijk ook suggereerde in zijn interview ook

[2:28:22] dat door de wettelijke beperking eigenlijk alle gedoe is ontstaan met de experts et cetera, et cetera.

[2:28:30] Ik begrijp waarvan moeilijk jaar zo.

[2:28:34] Dat zou je niet veel

[2:28:36] los model

[2:28:38] bijvoorbeeld een forfaitair model of meer een model als zoals verzekeraars die toepassen, namelijk.

[2:28:46] We geloven u tot u niet meer geloven even zegt even even huiselijk. Nu

[2:28:51] zou dat niet beter zijn en ik denk dat het wijzer is

[2:28:55] omdat gaan onderzoeken. Ik denk dat niet alleen wijze om het heel moeilijk jaar dat mijn raadsvoorzitter. Maar ik denk dat het wijzer is omdat ik zomaar vermoed

[2:29:02] dat dit

[2:29:04] op een van de beste rol zou kunnen spelen nadat de enquete commissie zijn rapport heeft afgerond. Nu al veel te veel gezegd. Maar ik denk dat zelfs. Ik denk zelfs dat er een discussie aan het ontstaan is deze manier van schadevergoeding eigenlijk

[2:29:17] de goede manier met al die experts et cetera, et cetera. Dus ik zal het aantal korte antwoord is. Ja.

[2:29:24] Op de vraag van ebola, maar dit was het lange antwoord.

[2:29:32] Maar op welke termijn gaat plaatsvinden,

[2:29:36] Jeetje. Voorzitter, wilde hij dat hij termijnen dat

[2:29:39] die mensen werken als we het allemaal ben ik mee eens maar drinken en ik denk dat we hiervan moeten zeggen ergens aan begin van volgend jaar.

[2:29:49] Ik bedoel er moet hier ook een beetje een ik ambtenaren beschermen en twee moeten ook een beetje samen oplopen we misschien andere rapport verschijnen tegen die tijd.

[2:29:58] De voorzitter lee prima als dit zo onderzocht kan worden en als dit systeem ingevoerd kan worden waarop waardoor voorkomen dat

[2:30:08] vierenzeventig cent van iedere euro eigenlijk weggegooid wordt.

[2:30:12] Dan ben ik bereid om daar rustig op te wachten. Nou niet al te lang. Maar ik kan me wel inleven met kort na het kerstreces daar iets van terug krijgen van de staatssecretaris. Dank voor deze toezegging.

[2:30:25] Geweldig,

[2:30:50] Waarom het dan nu wel zou kunnen.

[2:30:54] Meneer de staatssecretaris.

[2:30:55] De vrouw antwoordde ik ook.

[2:30:57] Dus ik bedoel dit is precies waarom ik geen tijd hebben hiervoor. Maar ik denk nogmaals mijn intuïtie zegt me dat deze lijn

[2:31:05] ergens gaat komen in de komende tijd omdat iedereen

[2:31:08] toch denkt zelfs de sportman zelf de baas van ing zelfs zoiets zegt

[2:31:13] wat was daar op lijkt revalideren.

[2:31:18] Ik ben nog niet klaar met blokjes. We wachten lieve meneer zegers. Dan moet ik jou ook een kans geven. Want ik heb liefde altijd op het einde van de blok hem. Als ik anderen de kans geeft, moet ik ook.

[2:31:28] Heeft want de staatssecretaris leek dit te linken aan de uitkomst van de enquête commissie van zijn, maar het zou zomaar kunnen dat alle agenten commissie mee komt. Ja dat dat zal niet. Dat zal verder

[2:31:39] in tweeduizend, drieëntwintig zijn en dan komt er nog een debat. En dan duurt het langer. Terwijl als we nu al zicht hebben op hema inderdaad die vierenzeventig cent, die ons allemaal als een graat in de keel steekt. Waar slaat dat op die die overheidskosten. Als we toch een soort kunnen nemen, dan zou ik zeggen. Laten we alsjeblieft eerlijk doen.

[2:31:58] De staatssecretaris.

[2:32:00] Het probleem speelt onder meer terreinen en ik ben het gewoon eens met de heer segers. We gaan niet wachten tot raketcommissie bevalt van haar rapport naar uitgebreid debat. Hoofdluis heeft groot gelijk. Daarom zei ik ook begin van het jaar. Maar ik probeer wel een formeert wordt over de ongemakkelijke. Als we begin van het jaar een hele andere koers inzetten en dan na een half uur weer een hele andere koers inzetten. Ga zo nog zeg iets zeggen tegen mevrouw beckerman hierover of naar aanleiding van een vraag van mevrouw backgammon over moet je niet heel anders aanpakken.

[2:32:28] Maar ik kon ik beloof u begin van het jaar daarmee het loof. De heer segers. Begin van het jaar, dan is dat dus voor dat het rapport van de commissie verwacht wordt.

[2:32:37] Voorzitter,

[2:32:38] We hadden vier schaduw. Ja, de heer segers vroeger ook over mediation. Ja daar ben ik het mee eens en dat komt voort uit die avond in groningen

[2:32:49] die fabrikant mede had georganiseerd om het daar

[2:32:52] heel hard. Duidelijk werd een punt wat hier al een paar keer in het debat gewisseld werd toch even iets meer over zeggen, namelijk

[2:32:59] als mensen in beroep gaan bij de ing komen ze en ik kon die net zo vaak tegen te komen bij mij een verhaal vertellen in loppersum komen tegenover een zware delegatie te staan. De landsadvocaat en hebben het gevoel dat ze kansloos zijn

[2:33:15] en die avond speelde ik hem wel even aan. Daar zat hans alders die verwees naar de vroege arbiters voor mijn tijd maar niet veel dacht ik toen aan voetbal. Het is wel gek dat ertussen

[2:33:31] een beslissing en

[2:33:32] een gang naar een zo zwaar proces eigenlijk wat er dan daarna ontstaat dat hij niets tussenin zit. Dus laat ik het maar gelijk meenemen als die antwoord geven op de vraag moeilijk jaar mediation lijkt mij maar ik

[2:33:50] ik denk dat het een goed idee is. Maar ik moet kijken naar de voor en nadelen hiervan roos goed kijken waar die arbiters toen er waren en uit proces zijn gehaald. Dan moet ik ook. Ik bedoel het is allemaal voor mijn tijd.

[2:34:02] Ja ik weet het. Ik weet dat je sorry kreeg bevalt me gewoon niet doen.

[2:34:07] Nu virus niet gedaan. Mama. Als dit afval maken.

[2:34:15] Even kijken hoor.

[2:34:17] De waardevermeerderingsregeling zou schaden, namelijk is dat schade aan schade antwoorden op de heer segers dacht ik die daar om vroeg.

[2:34:26] Nee. De waardevermeerderingsregeling gaat niet verdwijnen.

[2:34:30] Maar ik ga hem wel meer toespitsen op waar het om gaat namelijk mensen die lang hebben gewacht

[2:34:36] op op en op en op een oplossing maakt mij zo formuleren bespreken

[2:34:45] en daar kom ik mee naar de kamer. Ik heb alleen iets meer tijd gekocht. Kortgeleden

[2:34:49] en nog een keer omdat het voorstel dat er intern als voorbereid bent nog niet helemaal de ziel. Dus ik ben er nog wat studeren. Hoeveel meldingen zijn binnengekomen. Kijkje had ik het antwoord had had ik gewoon. Dit moet voorlezen. Acht, honderd, waarvan honderd tachtig hadden we al gehad.

[2:35:06] De heer segers zal de redelijkheid en billijkheid moet centraal staan. Jazeker.

[2:35:13] En dat is precies de reden waarom we denk ik ook wel nabij bij zeker ook. Maar kom straks wel bij versterken ook naar andere mogelijkheden.

[2:35:22] Meneer zegers.

[2:35:25] Op dat punt. Want als ik dan de verhalen hoorde, lijkt het wel alsof het een wedstrijd is van wie gaat er winnen en als je nou met je advocaten goed genoeg zijn en de landsadvocaat komt dan je procedure. Maar goed genoeg doet en dan kon de stukken die komen laat forum voor een zitting triest. Dat zijn de verhalen die ik hoor.

[2:35:40] Ja, dan is de kans groot dat een burger verliest ten opzichte van de overheid en en dat dat is gewoon niet. Het is het is geen wedstrijd en het is gewoon niet. Het soort strijd wat je zou willen willen uitvechten. Dus ik ben blij dat de staatssecretaris zegt van ik wil kijken naar mediation wil toch een andere relatie met die met die burger en ik kan het nog altijd zijn dat iemand niet helemaal tevreden is. Maar kom je wel in een andere verhouding tegenover elkaar. Dus dat is een hele belangrijke toezegging. Alleen ook daar de vraag hoelang gaat dat duren. Want ik ik vond het een pijnlijk verhaal om het om het te horen.

[2:36:12] Dus ik denk al in deze procedure zou je ook al inderdaad gewoon tot de redelijkheid en billijkheid kunnen onderstrepen. Ook in de aanpak van haat het als je toch tot bestuursrecht komt.

[2:36:24] Meneer de staatssecretaris.

[2:36:26] Dus ik ik moet nakijken of ik nu

[2:36:29] gegeven. De huidige juridische

[2:36:32] constructie waar ing werkt.

[2:36:35] Hij verwijst naar de opwinding. Mevrouw beckerman heeft maakt die ik net hoorde dat er gekozen is voor deze juridische constructie

[2:36:43] is er gekozen voor het model waarin je dan tegenover elkaar komen te staan ik wat ik moet onderzoeken. Ik ben geen juriste is pasta een mediation. Ook in dit model of betekent dat automatisch

[2:36:56] dat je model moeten aanpassen. Zit het schademodellen af handelsmodel moet aanpassen. Daarvoor passen de eigen bedje in het traject wat we toch aan het lopen zijn mijn jaar

[2:37:05] als het gewoon in deze situatie al kan worden ingebouwd heeft gelijk kan dat sneller. Maar dat moet ik even dan moet ik hem wil ik er even naar kijken en dan kom ik wel terug. We hebben vast wel weer een vond commissiedebat of regio waar ik dan daarop terug.

[2:37:18] Meneer, eens.

[2:37:20] Het gaat mij eigenlijk een beetje meer om de om om de spirit van van de zaak en en als deskundige en zijn poel van de deskundigen die explosief dan door ing woorden worden gebruikt, waarbij burgers echt idee hebben van jongeren. Bekijk het een hele hoge muur op en kwam nooit nooit overheen en negentig procent van de zaken worden ook verloren.

[2:37:39] In elk van die zaak zul je daar een verhaal kunnen houden. Maar het voelt niet goed in die verhouding tussen overheid en burger. Dus staatskaart zegt ik kom erop terug. Graag. En als dat al gaandeweg ook bij gestuurd kan worden of als dat is tegen het licht worden gehouden, zou dat zou wel heel mooi zijn.

[2:37:56] Meneer de staatssecretaris.

[2:37:59] Ja. En dat ga je ook doen wat ik wat ik hier zelf als problemen ervaren. Laat ik dan maar even open zijn over wat ik ervaar. Ing is een zetpil zelfstandig bestuursorgaan doet dingen op haar manier en daarom komt heel dichtbij. De discussie die we net samen te voeren over de aanwijzingsbevoegdheid en over de rol van ing. Ik kan vriendelijk gaan vragen aan de ing ofzo.

[2:38:22] Dit willen doen.

[2:38:24] Maar ik denk eerlijk gezegd dat zou in de processen die geslepen dat het dan niet open en zij vinden trouwens ook. Kijk, het interview van vanmiddag terug dat ze dit doen. Ik kom alleen mensen tegen die zegt nee dat doen ze niet. Dus ik denk zelfs dat

[2:38:38] dat is een zwaar middel nodig hebt om dit in de in de in te brengen. Maar ik ik wilde gewoon goed naar kijken.

[2:38:45] Er zijn dus twee routes denk ik toch even voorstellen ga ik even scherp. Maar eerst route is het kan gewoon niet. Juridisch in het huidige stelsel kun je vorm kan ik er een vorm van mediation gewoon tussen zetten of

[2:38:55] dat bespreken en dat regelen dan. Doe het snel als het past in een andere manier van schadeafhandeling. Dan duurt het iets langer. Maar dan wil ik het nog steeds een goed idee. Dat is eigenlijk het.

[2:39:07] Jawel. Staatssecretaris mevrouw beckerman.

[2:39:11] Het probleem is dat

[2:39:14] nog steeds aan het bouwen zijn op een fundament dat niet klopt.

[2:39:20] En dan hebben we natuurlijk bij de tijdelijke werd keer op keer betoogt voorkom

[2:39:25] die juridificering.

[2:39:27] Ik vond het wel heel pijnlijk. Als we dan toch over het verhoor van staatssecretaris houdt zelf aan een zieke aan de ene kant heer kortman gewoon vertellen over hoe de landsadvocaat erbij zit in zijn rechtszaal en aan de andere kant kan ook zeggen ja maar ik ik wil eigenlijk helemaal niet. Die aanpak. Ik wil helemaal niet. Stapels rapporten en dat is denk ik wel de crux.

[2:39:48] Want voordat we weer een lager tussen bouwen en er zat wel een heel groot nadeel aan die arbiter, namelijk dat de nam uiteindelijk helemaal niet gebonden was aan de uitspraak dat we mensen hadden die dan eindelijk hadden gewonnen na jarenlange strijd

[2:40:02] en dan gewoon opnieuw

[2:40:05] in de stront zakte want

[2:40:08] de naam deed gewoon niks en vervolgens mag je niet twee keer dezelfde schade aanmelden. U kent het verhaal. Voorzitter is volgens mij moeten we echt beginnen met nog steeds die fundamentele discussie voorkom

[2:40:19] dat hele traject. Want je staat elke keer zoveel achter omdat die ingreep het hele apparaat heeft van deskundigen

[2:40:28] en daar moet je dan maar tegen opboksen.

[2:40:32] Staatssecretaris.

[2:40:35] Ik geloof dat ik maar de mag blijven. Andere woorden mijn grootste precies hetzelfde bedoelde ik. Je hebt ofwel de weg waar je in de huidige situatie mediation inbouwen. Dan weet ik niet zeker, mevrouw beckham als dit gaat werken of je hebt een andere weg en die andere weggaan voeren die discussie wil voeren als we de tijdelijke werd er wel veel et cetera behandelen van dat dat zit daar natuurlijk de kern van de zaak

[2:40:58] en dan als de kamer dan zou zeggen meerderheid, maar wij willen echt wel op een andere manier gebeurt,

[2:41:05] maar het heeft ook wel iets te maken met hoe je de schade precies afhandelt heeft iets te maken met het systeem

[2:41:11] omdat we nu een systeem hebben waarbij we

[2:41:13] als je een melding doet als je niet die vijfduizend euro. Nee maar je moet de melding. Dan moet er dan werkt het nu eenmaal zo dat er een expert moet komen. Et cetera.

[2:41:22] Die expert moet zich menselijk gedragen. Et cetera.

[2:41:25] Je zou naar een systeem kunnen waarin dat veel minder waarin veel minder van dit soort controlemechanismes inzitten, daar ik u hoort aan mij, voorzitter, dat ik daar nijg

[2:41:36] alleen dat is wel meer werk. Dat kost meer tijd. Maar dat weet ik denk dat mevrouw beckett zich dan ook bewust.

[2:41:43] Mevrouw beckerman,

[2:41:45] Voorzitter, maar kijk, laat het heel concreet maken. Fundering schade

[2:41:51] daarvan zegt staatssecretaris terecht. Heel goed van die gaan we nu meenemen. Die gaan we nu vergoeden. Tegelijkertijd weet staatssecretarissen ook dat er mensen zijn die nog tot de rechter te worden bevochten omdat ze wist dat soort schade hebben gemeld. Die komen niet

[2:42:04] ineens weer in aanmerking om het veld te laten beoordelen en dat zijn van die zaken die je gewoon als een normale inwoner sta je tegenover de staat

[2:42:17] en die zijn bijna niet te doen en daarom moet je denk ik als je ik vind nog steeds fundamenteel naar het systeem kijken, maar ook naar de gevallen. Mensen die dus die strijd hebben verloren, omdat die gewoon

[2:42:30] ja, heel vaak gewoon niet te winnen is en wat ik wel pijnlijke opmerking als ik nog mag, is het staatssecretaris nu zeg jij maar moet je dan niet wachten nam die ook alweer een beetje terug tot de parlementaire enquete en het is een hele pijnlijke voor mensen die hier al heel lang zitten want we hebben eerst jarenlang gehoord. We wachten met de start van de parlementaire enquete totdat al die zaken opgestart zijn.

[2:42:52] En nu moeten we wachten tot hij afgerond is voordat we het kunnen verbeteren.

[2:42:57] De staatssecretaris had over de kudde. Maar dat zal zelf.

[2:43:00] Maar nu heb ik hem maar eens een mondelinge gezegd heb ik gezegd

[2:43:06] het zou het mooiste zijn als je nu een grote verandering in processen aanbrengt, omdat de enquete pleit ook voor het rapport van weet ik helemaal niet. Maar stel dat dat zo zou zijn dat je niet zeker een verandering aan te brengen zijn hier segers. Maar dan gaan we toch niet zeker niet opschieten.

[2:43:19] Wachten,

[2:43:20] Zie ze doelpunten zei oh nee daar gaan we niet op zit te wachten. Dus we zijn het erover eens.

[2:43:25] Nee ik ga daar niet op zit te wachten en dan even alle gevallen. Ik probeer die individuele gevallen beckerman ook wel. Ik probeer die individuele gevallen steeds in loppersum te bespreken met mensen en dan door het kabbelen. Maar de desbetreffende institutie. Maar nogmaals dan zo ver gaat mijn macht ook in het geval van ing. Ik heb geen macht om te zeggen lost dit op.

[2:43:50] Dan zijn we weer terug bij aanwijzingsbevoegdheid. Wat vermag.

[2:43:56] Ik denk dat ik dat ik te ben.

[2:43:59] We hadden versterking gekregen en nu wil ik echt wachten op het einde van de blok die met het.

[2:44:04] Ik ga.

[2:44:04] Ik ga naar het versterken toe.

[2:44:10] Ik heb de analyse gestuurd van de verschillen in die brief zitten wel degelijk een aantal concrete voorbeelden, maar het is niet helemaal goed gelukt. Ik heb een aantal factoren genoemd die de heer nijboer netto ongeveer langsliep

[2:44:24] die verschillen veroorzaken. De grootte van de afwijking, de voorspelbaarheid van de overheidsaandelen, maar van technische en juridische onderbouwing, handelingsruimte van bewoners, sociale nabijheid overlast, vergelijkbaarheid schip geprobeerd.

[2:44:35] Ik probeerde in de brief

[2:44:37] is om zoveel mogelijk

[2:44:42] al die verschillende casussen die bij mij op tafel komen natuurlijk bij u bekend zijn in de kamer onder die verschillende kansen zoveel mogelijk te passen in een kader omdat je anders je anders wordt het

[2:44:55] wordt het willekeur. Dus ik probeerde om dat te doen. Dat is nog niet goed gelukt, hoor ik want ik bedoel als iedereen daarin leest zal wel waardig. We begrijpen niet wat u concreet gaat doen dan is de opzet niet geheel geslaagd. Dus wat ik zal doen is. Ik zal aan deze brief

[2:45:11] een vervolg geven en daar zal ik een aantal concrete. Dat gebeurde twee of drie geval kadertje. In de brief zal ik de concreet voorbeeld van de pakken heeft de onbemande straat. Ik pak even de postcodes zal ik eens dat ik zeg er wel bij tegen de kamer

[2:45:26] dat ik niet overal gaan zeggen dat ik vind

[2:45:29] dat een verschil ongerechtvaardigde is.

[2:45:31] Maar daar hebben we dan een discussie over met elkaar want dat is volgens mij de bedoeling ook van debatten.

[2:45:37] Dus ik ga dat doen. Ik ga ik ga dit dwars zetten op concrete gevallen. Ik zal er ook bij zijn als dat nu al kan zeggen dat zou ik dan zo zou kunnen oplossen,

[2:45:48] dan moeten we dat debat. Maar hebben de volgende keer zal proberen

[2:45:52] wat me niet bevalt is dat briefje zo kort voor het debat versturen. Want daardoor is het ook lastig om tot je door te laten dringen. Dus ik zal dat proberen om een week ofzo. Voor het debat sturen zodat ze in het volgende debat het daar echt over kunnen hebben het over ze echt niet waar ze kantoor. Maar dat we er helemaal niets aan doen dat die suggestie werd gewekt. Dat is niet waar ik ze heel ing gaat vanaf volgend jaar een aantal verschillen die ontstaan waren wel degelijk aanpakken. Dus dat dat ging me net te ver om te zeggen er gebeurt helemaal niks.

[2:46:28] Maar ik ben het er wel mee eens dat dit beter kan ze hem over de versterking.

[2:46:36] Het tweede punt over te versterken is de dorpen aanpak

[2:46:40] de dorpen aanpak.

[2:46:42] Dat is de aanpak waarbij we de vier dorpen werden en leermens als een project zien en dorp voor dorp gaan aanpakken.

[2:46:53] Wientjes is daar sinds één augustus aan het werk

[2:46:56] in chaos wereld kotsen inderdaad degene die dat zei was bijzonder goed geïnformeerd. Maar voor heel veel dank in chaos weer heeft bietjes die mij gisteren belde haar aangetroffen

[2:47:10] dat hij daar moest oktober begonnen worden aanzien of of men dat haalt. Maar hij heeft me dus kritiek vanuit de bewoners

[2:47:19] op naar de actiecomite aardbevingen als weer heeft haar kritiek op hoe ncrv en gemeenten samenwerken.

[2:47:27] Dit was ongeveer wel precies wat ik wilde bereiken met die dorpen aanpak, namelijk. Ik wil nou eens een keer begrijpen waarom het in die dorpen spaak loopt

[2:47:36] dus vriendjes belde mij gisteren zeiden is daar een probleem. Dus eigenlijk met hem over te praten.

[2:47:40] Dus dit is hoe hij dat doet. Ik geef dit concreet voorbeeld maar even. Hij gaat mijn rapport uitbrengen over al zijn ervaringen in oktober en dat rapport. Dat zal ik doorsturen met mijn opvatting daarover voor het volgende debat.

[2:47:57] Maar ik ga dus nu niet noch. Ik bedoel de dorpen samenhokt. We beginnen. Het is nu dertien september negentien september een beetje vroeg om nu te zeggen dat zal wel weer niet gelukt want octomoeder beginnen dus emmertjes is daar dus echt bezig om te proberen om te doen wat ik wat ik graag wil dat hij deed namelijk als mensen zitten bekvechten over hoe het moet

[2:48:19] dan gaat hij daar gewoon te staan is daarmee bemoeien namens mij. Dat was ook precies de bedoeling.

[2:48:25] Dus wat wilde ik zeggen over de dorpen aanpak

[2:48:28] niet goed in papier op een of andere manier.

[2:48:33] Even kijken hoor.

[2:48:35] Dit waren de verschillen.

[2:48:40] Dit heb ik allemaal gehad. Ik moet even kijken voorstellen

[2:48:43] nu alles gehad.

[2:48:47] Ik hoor al dat ik niet alles gehad.

[2:48:53] Misschien had ik

[2:48:54] deze straks

[2:49:02] die waardedalingsregeling vijf miljoen.

[2:49:05] Ik was mij niet bewust

[2:49:08] waarvoor excuses aan de kamer dat er zo n enorme

[2:49:11] bart aantal dossiers zeggen maar even

[2:49:15] op zijn nederlands.

[2:49:17] Voor zover ik weet ligt het mutaties bij de raad van state

[2:49:21] en zou het binnenkort terug moeten komen. Want daar ligt sinds begin juli

[2:49:26] en als dat terug is, kan dat daarna snel in werking treden.

[2:49:31] Toch terug komt.

[2:49:34] Sorry

[2:49:36] dat is eigenlijk wat ik over die waardedalingsregeling waar ze het bordje afmaken.

[2:49:41] Versterking,

[2:49:43] Mevrouw mulder begroting vijf jaar afgewezen.

[2:49:49] Hier zijn dingen fout gaan is niet goed gegaan. Dat had niet gemoeten.

[2:49:52] Dit zijn deze kaas. Kom ik kom ik meerdere keren tegen zelf ook in loppersum. Als ik daar zit.

[2:49:59] Ik zal bij deze casus. Maar

[2:50:02] ik denk dat de enschede deze casus kent. Als ik met antwoord zie zal ik de vinger aan de pols houden dat goed blijft gaan. Maar ik kon dit soort dingen kom ik regelmatig tegen die koppeling dus terug naar de ernstige geen mij

[2:50:14] gesprekken in loppersum.

[2:50:16] Waarom blijft een aantal groot aantal woningen in de planvorming fase aria. Dit is precies waarom ik de dorpen aanpak. Doe. Voorzitter vraag van mevrouw mulder van de boerderij jaar moet dorpen aanpak moet juist zorgen dat dingen niet in de vaas blijven hangen. Ik vind zelf

[2:50:36] echt het meest moeilijke aan het hele groningen dossiers zeg nog één keer tweede kamerlid wel vaker. Ze is het versterken omdat daar gebeuren dingen in de vertraging die ik soms zelf ook niet begrijpen. Dus daarom heb ik haar vriendjes op de dorpen aanpakken op en ik probeer daar tempo op te houden. Ik hoorde over een van uw leden zeggen met tweeduizend, achtentwintig is ook alweer uit het vizier.

[2:50:59] Nee. En het feit dat de ex directeur van de ncrv gaat lachen als ie tweeënzeventig, achtentwintig wordt moet peter spijkerman zelf weten ik niet achter je dus gewoon het doel.

[2:51:11] De heer segers voor nog kan er een half jaarlijks rapport komen aan bones waar we staan er komt er is een jaarlijks rapport aan bewoners waar ze staan en er wordt binnenkort. Er wordt gewerkt aan een wortel waar bewoners altijd kunnen zien online.

[2:51:27] Waar waren waar zij staan in versterkingsoperatie lijkt mij nog fraaier dan halfjaarlijkse.

[2:51:32] Dat was een deel versterken.

[2:51:35] Wel eens meneer nijboer. En dan mevrouw we bij mama s is tevens de laatste interruptie me voorbij komen.

[2:51:42] Tussen de papieren door.

[2:51:44] De waardedalingsregeling. Dat doet echt wel heel erg lang. Maar ik had niet begrepen dat er per se een wetswijziging voor nodig was, was gewoon een subsidieregeling van vijfentwintig miljoen bovenop.

[2:51:54] Dat was toegekend. Dus kreeg ik snap nog steeds niet dat we het allemaal moeten de eerste kamer ook nog weer een je nog een keer verkiezingen zijn we er nog lang niet.

[2:52:01] Meneer de staatssecretaris.

[2:52:03] Als ik het goed begrijp stel algemene maatregel van bestuur

[2:52:09] andy moest blijkbaar straat staat. Kijk naar mijn veronderstelling.

[2:52:13] Maar daardoor krijgen we ook door de eerste kamer.

[2:52:19] Voorzitter, we hebben het toen echt wel en ik heb dat niet elke keer de vries heeft het echt getrokken in die tijd hoe het was toen groot ding en het zou snel en de verbaast me wel dat het nu een jaar verder zijn er nu pas achter. Kom dat het met de raad van state en algemene maatregel van bestuur en benthem en daarna moet ik nog in de praktijk

[2:52:41] geregeld worden in de praktijk al een beetje klaar. Ik maar zeggen. Dit is een beetje moe met nudisten

[2:52:49] genieten ncrv met de ing zal de boetedoening is.

[2:52:53] Staatsssecretaris.

[2:52:55] Zal ik de kamer hier maar even naar paris review sturen als hij is het freestylen waarom dit alle ja ik weet het gewoon niet. Ja. Voor zover ik kan gaan free stijlen. Wat hier allemaal gebeurt is veroordeeld voor mijn tijd gebeurt voor het eerst in mijn tijd gebeurde ik hebben mij blijkbaar in een brief gemeld bij de raad van state naartoe ging et cetera. Maar dat is ik ik hoorde dit ook aan en ik zit ook met afgrijzen naar fluisteren. Maar dat heeft niet zoveel zin huiskamer niks aan. Dus ik had betere duitse hoe het zit.

[2:53:24] Meneer de staatssecretaris. Ik wil geen ambetant mannequin spelen. Maar wanneer op welke termijn kunnen we die verwachten? We moeten altijd een termijn waar we paviljoen kunnen houden. Dit kan heel snel.

[2:53:34] Ik kan volgende week een brief gestuurd over de toon. Wat is wat is de stand van zaken, walter.

[2:53:39] Dankjewel naar de staatskas.

[2:53:42] Mevrouw beckerman. En dan.

[2:53:44] Wees niet als interruptie. Maar in die brief van elf mei. Want ik heb daar wel nemen die ze gekomen. Want ik heb dit punt in een debat in mij ook gemaakt. Het was een motie van ons die werd aangenomen in november vorig jaar heb ik dit punt gemaakt staat in die brief van elf mei dat er eerst een consultatieronde zou plaatsvinden en daarna pas naar de raad van state en die consultatie heb ik ook niet gezien, zou ik ook wel heel graag in die brief.

[2:54:09] Een briefje maakt dokter, dokter vol vol full monty. Dus dan doe ik even. Ik ook meenemen. Ik ga

[2:54:16] ik ga zelf ook die brief. Maar ik moet die brief heeft teruglezen wat hij nou precies stond.

[2:54:20] Ik ben even open en transparant. Zo. Ik weet het gewoon unie.

[2:54:23] Volgens beckerman. Als ik een pondje. Maar ik heb hem niet als interruptie het wel zodat ze zichzelf mevrouw mulder.

[2:54:31] Voorzitter, en of de staatssecretarissen dan ook in de brief mee wil nemen dat dat geen effect heeft, hoop ik dan op op die percentages

[2:54:39] moet ik nog vragen over gesteld.

[2:54:40] De staatssecretaris. Het antwoord daarop sneed heeft geen effect. Maar dat zal ik ook nog een keer de brieven opschrijven.

[2:54:46] Meneer zegers en ook uw laatste terugzetten.

[2:54:49] Ik had de staatssecretaris gevraagd om een atom schijn van nancy. Geef me gewoon regelmatig een update te geven over die versterkingsoperatie en bestaansrecht zegt nemen we zijn aan het werk aan de poort en ze elk moment kunnen ze dan inloggen is de combinatie van ict en overheid een hele spannende en op de vraag van vandaag gaat dat lukken. En wanneer want die die eerste brief. Die heeft wel goed gewerkt. Tot mensen gaan binnen een half jaar duidelijkheid kregen. Dat was heel fijn en ik zou graag vooral een doel voor ogen willen houden en dat is gewoon blijvende zekerheid en duidelijkheid die mensen heel hard nodig hebben.

[2:55:22] De staatssecretarissen.

[2:55:24] Ik ben twee jaar verantwoordelijk geweest voor de belastingdienst voel wel mee met de overheid en ict.

[2:55:31] Volg mij wordt nu even gevraagd om strak probeerde eerst termijn nog even antwoord geven op deze vraag dat niet die tweede termijn wanneer het komt.

[2:55:42] Dan gaan we.

[2:55:44] Ja, voorzitter, op het gebied van de versterking gevraagd van in hoeverre zijn bijvoorbeeld bouwmaterialen of het aanbod capaciteit ook van bowers is is dat wel of niet. Een probleem. Misschien komt dat ook wel een die dorpen aanpak weer terug. Dan hoor ik dat ook graag. Maar ik hoor uit het veld dat dat geval de capaciteiten wel is en dan denk van dan zou dat een tijdje lang hebben we ook gehoord dat het er niet was. Dus ik hoop dat dat er nog een positief effect kan worden.

[2:56:13] Meneer de staatssecretaris.

[2:56:15] Voorstelt. Klopt wilde zich voelt helemaal heb

[2:56:21] met bouwend nederland voordat dorp aanpak startte toen dacht ik ook vertelde aan de kamer afgesproken dat dat nooit een belemmering meer zou kunnen zijn

[2:56:30] en voor zover ik weet en ik krijg ook geen signalen van een belemmering is, maar ik moet even gaan uzelf cynisch doen

[2:56:36] met hoeveelheid hier nu vertimmerd wordt in groningen begrijp ook wel dat het niets van belemmering is want als je kijkt naar de aantallen wat er echt versterkte is dit jaar is dat gewoon te laag. Dat heeft hij ook kunnen zien in het rapport van g. Als je dat combineert met het feit dat het dorp aanpak startte in oktober begrijp wel dat er geen capaciteitsprobleem is. Maar ik heb daar dacht ik goede afspraken met voorzitter van bouwend nederland overgemaakt en als dat wel een probleem zou worden. Maar dit is precies wat hij dorp aanpak moet doen dan moet hierdoor moet ik een seintje krijgen van wientjes dat er een probleem is dan ga ik weer aan de telefoon hang om te zorgen dat dat er voldoende bouwers zijn. Dit heeft hij iets van dat je hier gewoon continu bovenop moet zitten om te zorgen dat dit gaat lukken en dat denk ik ook.

[2:57:21] Hoewel naar blokjes zes en er was groningen in het grote geheel zal zien.

[2:57:26] Is omdat ik had beloofd. Voorzitter of mevrouw beckerman heeft recht op een antwoord op de vraag of er op die zeven punten en in die zeven punten komen een aantal dingen samen. Ik ga eerlijk, zegt hij. Mevrouw beckett geen eind te antwoord hebben op alle punten

[2:57:44] en dat weet jij ook wel want ik heb de maatschappelijke beweging in groningen beloofd dat ik ook in november keer terug zou komen bijeen. Om deze zeven punten. Toen wist ik nog niet dat de zeven, maar een punten te bespreken. Dus dat zal ik sowieso doen

[2:57:58] maar ik loop nog even langs de groningers te zien als tweederangsburgers.

[2:58:02] Voor zover

[2:58:04] ik word zelden. Voor de commissie werd er van alles over zeggen over het verleden.

[2:58:09] Ik geloof dat ik probeer uitstralen door de manier waarop ik met de mensen in groningen omgaan

[2:58:14] en met het probleem omgaat dat groningen geen twee groningers geen tweederangsburgers zijn. Dat is ongeveer wat ik er aan kan doen.

[2:58:22] Ik probeer op alle manieren uitstralen dat dat hier een soort ereschuld lichten uit het verleden. Zo voelde ik dat zelf ook

[2:58:33] en en beckerman heeft altijd gelijk.

[2:58:37] Dat had ook moet blijken uit de manier waarop erdogan wordt omgegaan met mensen in schade. Wat zou geef ik haar. Daar ben ik het mee eens.

[2:58:44] De crisisaanpak van schaduw over onveiligheid het hier net over gehad. Daar zullen heel groot deel van discussie die we net hadden. Dat gaat dit gaat voor over juridificering

[2:58:56] en daar daar net over gehad. Dus kijk nu even geen extra aandacht te geven. Een complexe zaak prioriteit geven. Ik was toevallig in de panel discussie toe. Deze stemming voorlag.

[2:59:10] Daar kwam geen heel helder beeld uit.

[2:59:13] Iedereen vond wel dat hij moest maar niemand wist precies hoe

[2:59:18] dit is zo n voorbeeld. Voorzitter, waar ik meer tijd voor nodig heb om daar een doorleeft antwoord op te geven hoe je dat doet. Maak ze af als u t goedvindt bewijsvoering moet juist gehanteerd worden overgehaald. Daar ben ik t totaal mee eens. Dus dat betekent ook

[2:59:32] dat dit speelt niet alleen

[2:59:35] ik ken het dossier als geen ander. Dan gaat ze dat zeggen. Dat weet ik zeker speelt niet alleen bij norg, maar dit speelde ook in het bevingsgebied zelf in het kerngebied met stoel voorstellen voor de kijkers die nu nog ingeschakeld zijn. De trilling stoel is een ict apparaatje wat er wat maakt dat je kunt uitrekenen of je aardbevingsschade kunt hebben of niet. Ik zeg maar zo iedereen historisch fijn dat die gebruikt wordt mij niet mag niet werken in mijn ogen als tegenwerkende bewijsvermoeden en dat is volgens mij wat mevrouw beckerman hier vast zegt leg wettelijk vast van gaswinning stopt. Ja maar pas als ik wettelijk als ik zeker weet, zeg ik tegen de hele commissie is een groot ding.

[3:00:20] Als ik zeker weet dat ze kunnen stoppen, ga ik het wettelijk vastleggen

[3:00:24] en ik heb bewust heb ik natuurlijk gezegd. Hou het nog even open tot het voorjaar. Misschien weten we dan meer

[3:00:31] over over de oorlog. Geef groningers geef groninger jeugd toekomst en investeerde decennialang zeer mee eens captain in die aanvoelde ook toegezegd dat ik

[3:00:43] die jeugdtop die ik sowieso al een keer moest gaan organiseren. Iemand kwam net terug dat ik dat bij één van mijn volgende bezoek dat ik in een bijeenkomst hebben met groninger jeugd er zeer mee eens.

[3:00:56] Geef groningers macht.

[3:00:58] Daar ging het die avond eigenlijk vooral over macht en tegenmacht.

[3:01:02] Ja ik vind zelf ik herhaalde houd even vol cirkel. Met mijn begin het ergste aan dit dossier vind ik dat mensen

[3:01:12] het gevoel hebben dat ze tegenover de overheid staan en niet worden geholpen door de overheid. Maar de overheid geen bondgenoten. Maar daar tegenover staat. Dat vind ik zelf het allerergste dit dossier dat niet omdat ik een beter mens ben dat zo voel. Maar dat is omdat ikzelf echt denk dat hiermee dat dat een van de belangrijkste redenen is waarom er veel wantrouwen richting de overheid is groningen wordt ook altijd bij genoeg bij dat onderwerp en ik ben hier dus mee eens. Dit is ook nog niet zo heel eenvoudig om dit

[3:01:43] handen en voeten te geven. Dus ook daar moet ik beter over nadenken hoe ik dat ga doen.

[3:01:47] Daarmee heb ik.

[3:01:50] Best gedaan. De zeven eisen van beckerman.

[3:01:55] Ja zeker en ik wilde eigenlijk terugkwam op die complexe zaken. Want dat is ook het meest ingewikkeld, maar ook iets waar we hier al jarenlang aandacht voor vragen. We zien nu mensen die hun huis hun boerderij roze verven en dat doen ze niet omdat een vrolijke kleur is, maar het is echt echt wanhoop en die voorbeelden hebben we ook al eerder aan de orde gehad. En nu zie je dat die mensen gewoon echt vermalen worden

[3:02:24] vermorzeld worden met al die dingen die met elkaar samenhangen en een van die roze boerderijen zijn melkveehouder die zegt ja ik kan de ene kant niks omdat de monumenten aan de andere kant. Dat geld voor monumenten

[3:02:36] is nog steeds niet eddie. Dat is nog steeds niet weer geregeld dat het weer komt.

[3:02:42] Noem het maar op en die is daar wordt al heel snel van gezegd. Nou ja dan gaan we maar in een commissie bijzondere situatie met het is natuurlijk het gaat erom dat vond ik ook zo goed. Een ombudsman wil niet maatwerk toepassen als je beleid slecht is. Dit moet in het systeem zitten dat hier volle aandacht voor is en als er iets is gebleken uit die negen avonden. Dan is het dat wel

[3:03:08] en ik zou hier toch jouw goed. Staatssecretaris heeft dat al gezegd, maar juist die voorbeelden ook bij die monumenten heeft staatssecretaris ook al een paar debatten beloofd. Ik kom daar op terug met die pot gaat echt is erg leeg en er is nog steeds geen toekomst voor.

[3:03:23] De staatssecretaris.

[3:03:24] He s speak wordt er gepraat over het weer opvullen van deze pot. Ik heb toen ook al gezegd hoe ze dat de vorige keer vroeg het goede moment is daar voor het najaar. Dan bespreken we begrotingen. Ik ga in oktober ga ik met mevrouw oeso ook naar een aantal van die monument naartoe. Dus dan gaan we ook naar kijken en ik denk dat ik haar gewoon in het volgende debat kan melden hoe het staat met die pot. Maar nu ga ik er zelf heeft maar heeft kamerlid spelen dan

[3:03:55] complexe situatie gaat u verder alleen maar monumenten. Dus ik heb daar gewoon ik heb er gewoon geen kant en klare oplossing voor zeg ik u eerlijk.

[3:04:05] Ik moet ik moet er even over nadenken voor ik ga de ik ga er gewoon even. Nu heeft hij mijn vrouw beckman ook zeggen ik moet er even over nadenken. Ik ik zie een aantal dingen die monumenten gaan we linksom of rechtsom geld voor te regelen. Gaan ernaartoe et cetera. Maar dat lost nog niet helemaal op

[3:04:23] al die mensen die ik langs heb gehad die inderdaad in complexe situatie zitten. Ik heb er een gehad die heel ingewikkeld

[3:04:31] andy die dat kan ook komen doordat de situatie erg complex is

[3:04:36] omdat er een heleboel regelingen bij elkaar komen. Sluit dat niet uit.

[3:04:40] Geef je me even de kans om daarover na te denken gaat. Voorzitter vraag hoe lang moet je daar over nadenken.

[3:04:44] Je beloofde het volgens sommigen debatten.

[3:04:46] Ja dat sowieso rond de monumenten is dat.

[3:04:50] Maar ik moet hier echt even iets meer iets meer rust hebben om rustig over na denken.

[3:04:57] Soms gaat zorgvuldigheid boven tijdigheid

[3:05:01] nu. Er zijn geen drugsverslaafde ik helemaal naar het blokje. Mijnbouw nummer zeven.

[3:05:07] Ja. Voorzitter, dat is eigenlijk

[3:05:10] een blokje wat vooral gaat over.

[3:05:17] Er zal een oproep van de heer nijboer. Laat ik je even op die manier doen

[3:05:20] om vooral stevig te blijven richting de nam

[3:05:23] nou dat zal ik doen. Ik heb inderdaad contact opgenomen met

[3:05:29] shell exxon vanmorgen

[3:05:31] om met hen te bespreken dat

[3:05:35] toch eigenlijk bij raketcommissie zal bedoeling is dat als mensen worden uitgenodigd zou verschijnen.

[3:05:41] Shell esso heeft u niet

[3:05:44] de macht om tegen de heer van roos zegt dat hij moet komen.

[3:05:50] Ik heb gezegd dat ik dat ik dat zeer ongewenst vindt

[3:05:53] en veel verder reikt. Hij mag niet. Behalve maar dat weet heer nijboer wel dat ik op alle

[3:06:02] fronten probeer om rond wanneer het gaat om de kosten van schade versterken.

[3:06:07] De nam zal verantwoordelijk mogelijk te maken als in mijn macht ligt.

[3:06:12] Dit is ongewenst. Ik ik vind het jammer dat hij van daar niet verschijnt. Ik ken hem niet. Ik ga ook niet vragen naar de redenen.

[3:06:22] Maar het waren beter dat iedereen die daar uitgenodigd worden verschijnt bij nederlanders moeten dat hier verrast heeft. De belgische nationaliteit

[3:06:32] mag wegblijven, maar het lijkt me niet gewenst.

[3:06:36] Meneer nijboer.

[3:06:38] Voorzitter, dat is zoontje kunt niet hem er naar toe slepen wat je met nederlanders trouwens wel kan.

[3:06:44] Maar hij is nog wel commissaris bij shell of exxon en daar kan natuurlijk wel druk op worden gezet. Want dat nog verenigbaar is in bedrijven zelfs oliebedrijven zeggen wel eens dat ze maatschappelijk verantwoord willen zijn.

[3:06:56] Er passen er voor geen ene meter bij. Dus het kan natuurlijk ook de andere kant op gedrukt worden. Ik wil dat hij komt maar dat het consequenties heeft als hij niet komt.

[3:07:05] Staatssecretaris.

[3:07:06] Is om precies zei commissaris bij esso nederland.

[3:07:11] Maar je begrijpt signaal van heer nijboer. Ik zal nog wel een keer melden aan. Ik heb gesproken. De directeur van de benelux en shell exxon. Ik zal hem nog een keer terug meldde dat het gevoerde is in de kamer dat hiervan roos toch beter verschijnen en dat het ook in de kamer dat niet verschijnen. Moeilijk verenigbaar is met rol

[3:07:34] als commissaris verder gaat ook daar weer gewoon shell exxon over. Maar dat heer nijboer niet uit te leggen.

[3:07:42] Ik ben nog niet klaar met het blokje.

[3:07:43] Nee ik was nog niet begonnen

[3:07:49] voor ze. Ik ga nu eigenlijk geen bordje. Mijnbouw, vooral over

[3:07:56] de versnelling.

[3:07:57] Het versnellen van gaswinning op zee.

[3:08:01] Daar vroeg de heer van wijngaarden. Dat is wel een enorme waar ze binnen één tot drie jaar een miljard kubieke meter kan dat niet korter of een tot drie jaar. Dat kan het niet één tot twee jaar worden.

[3:08:12] Dat hangt er een beetje vanaf de meester

[3:08:16] potentie

[3:08:18] extra winning zit eigenlijk in het ontwikkelen van nieuwe velden op zee op land is het anders

[3:08:24] op land zit daar als daar nog veel potentie dat vooral velden die al zijn naar meer uithalen op zeker je nieuwe velden ontwikkelen en bij nieuwe boer van nieuwe productie putten. Dat kost maximaal drie jaar beter benutten van bestaande punt is één jaar. Daar komt die een tot drie jaar vandaag. Oh, schat dat dan zegt de logica gemiddeld best twee jaar zijn of zelfs korter dan twee jaar maakte maar net van af wat wat de doorslag geeft. Wat ik wel zou kunnen doen is nog praten met

[3:08:57] element kunnen, meldt de branchevereniging

[3:08:59] om te kijken of of zij ook dat die nieuwe productie putten ontwikkelen of dat sneller kan wel wat ik daar aan kan bijdragen. Zo zo hoorde ik van vanwege sorry te leggen.

[3:09:15] Even kijken misschien even rond

[3:09:18] de gaswinning op land. Wat was die van haar

[3:09:22] gaswinning op land is ingewikkelder dan de gaswinning op zee technisch ingewikkeld is, maar omdat natuurlijk de omgeving op land iets lastiger is dan op zee.

[3:09:33] Ik heb beloofd naar de kamer dat ik kon met de contourennota.

[3:09:37] Dat is een discussie stuk bewust discussiestuk afgesproken om het kamer waar ik aangeeft dat ik een aantal mijnbouwactiviteiten wil hij speelt gaswinning op land. Een grote roze kom ik daar op terug. Die had voor zover u t vraagt die komt de komende maat. Wat mij betreft

[3:09:59] en dan heb ik nog een antwoord gegeven en dat is de

[3:10:08] ook de heer nijboer over de nam niet helemaal recht. Hij vroeg naar die verkoop en die splitsing. Het is goed om nog een keer heel helder aan te geven dat het stuk groningen niet verkocht wordt.

[3:10:20] Dat is één twee. Ik moet steeds toestemming geven voor de verkoop en bij die toestemming zal ik altijd in de gaten moet houden dat de koper zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid kan nakomen. Zo simpel is het dus moet financieel solide zijn et cetera, et cetera

[3:10:36] en dat zal ik zorgvuldig doen

[3:10:40] en daarmee voorstellen heb ik dit boekje dacht ik ook afgerond heb ik dacht ik ook.

[3:10:46] Hier valt de meest vragen.

[3:10:47] Dat was het laatste meneer van wijngaarden.

[3:10:51] Ik werd wel even getriggerd, net doordat vraagstuk van een niet nederlander die dan niet bij zon enquête commissie verschijnt. Ik vind het inderdaad wel een zeer terechte vraag. Misschien ook wel eentje dat deze casus reden kan zijn voor bredere reflectie in kabinet. Hoe gaan we daar mee om.

[3:11:09] Goed. Ik snap ook dat je daar een case by case zul je voor het engels benadering in dat dat je daar uitkomt.

[3:11:16] Hoe dan ook zou het heel fijn vinden dat we daar iets van hem van een terugkoppeling krijgen, want ik vind het zeer, zeer terechte opmerking.

[3:11:23] De heer nijboer als bedrijven hier gebruik willen maken van nederlandse bodem hier geld willen verdienen allemaal prima van harte welkom. Maar ze spugen ook wel het nederlandse parlement in het gezicht op het moment dat ze dan weigeren daar te verschijnen. Dus ik vind dat dat er consequenties aan mogen zitten. Dus ik wilders zei staatssecretaris ook van harte ondersteunen in zijn

[3:11:49] signaal wat hij gaat afgeven. Ik vind dat ze daar gewoon

[3:11:53] verplicht de morele plicht hebben om te verschijnen. Zeker in deze in deze casus kunt echt totaal ongepast signaal dat ze dat weigeren en dat is even de hele juridische legalistische kader van even terzijde.

[3:12:10] De staatssecretaris wil reageren.

[3:12:13] Voor zover één ding. Maar ik moet ik moet ik moet echt heel erg uitkijken hoe het gaat over over een persoon.

[3:12:20] Het kan zijn dat er redenen zijn die niets van in aard liggen zal niet willen, maar het kan ook zei van niet kunnen worden om gezondheidsredenen. Dat is de reden waarom ik heel voorzichtig uitdrukt

[3:12:32] en ik heb ook weer niet het recht om te vragen waarom iemand niet komt. Dus ik moet het allemaal heel omzichtig doen

[3:12:39] maar ik heb ik heb een vraag van de heer van wijngaarden gehoord. Ik zal er proberen aan,

[3:12:43] Je tegemoet komen.

[3:12:45] Zeker, meneer.

[3:12:46] Ik vind het zeer terecht dat de staatssecretaris ook die laatste nuance maakt want het is wel zo. Dat zou het in een volledig anders daglicht plaatsen kan gewoon zijn dat er dat soort redenen zijn waar de staatssecretaris naar verwees. Maar.

[3:13:00] We wachten het even.

[3:13:02] Meneer label gaat die laatste interruptie.

[3:13:05] Interruptie, voorzitter liggen er worden namelijk hoe kan het ook anders. Want de staatssecretaris zegt ik vind het kopen. Die moeten maatschappelijke verantwoordelijkheid nakomen. De verkoper doet dat in ieder geval niet. Maar in hoeverre moet dat hebben. Naam is verkopen in dit geval en als je daar dankzij maatschappelijke verantwoordelijkheid toets leg denk ik dat t misschien vandaag niet dat er een vrij breed parlementaire uitspraak zal zijn. Oordeel zou zijn dat dat niet zo is. Dus kan dat niet ook gebruikt worden om je dwars te zitten.

[3:13:37] Meneer de staatssecretaris.

[3:13:41] Hij daar antwoord op niet geven. Dus vrij juridische vraag stelt wat kun je wat kun je nog kun je dus goed interpreteer. De nam wil graag delen van zijn bezit vervreemden,

[3:13:55] omdat het zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de heer en hij wil dat de nam niet altijd haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft getoond.

[3:14:03] Kun je daar kun je hen daarom dat

[3:14:07] dat tegenhouden. Moet ik dan moet ik echt even over nadenken. Weet ik ook in tweede termijn iets zegt alvast maar ik moet er even over nadenken.

[3:14:15] Ik ga die vraag hoelang dat weet ik niet. Ik moet echt even dit vergeven

[3:14:20] even even overleg met jurist.

[3:14:24] Mevrouw mulder,

[3:14:25] Ja. Voorzitter, dankte. Dit gaat natuurlijk over de brief die van gisteren was die staat formeel niet eens op deze agenda. Maar ik was er ook wel benieuwd naar

[3:14:37] omdat met name mensen in twente. Maar straks ook in de buurt van de waddenzee denken wat gebeurt er dan exact wat is de impact daar dan van op op ons gebied kan het dan alsnog weer bewijzen gesprek worden opgestart en dat is dat zijn zorgen die leven rondom dit soort van verkoop pakketten. Misschien dat we daar een volgende keer nog wat dieper op in kunnen gaan of dat de staatssecretaris daar op kan reageren. Maar die zorgen zitten er natuurlijk niet. Het groningenveld. Maar de rest wel en wat gebeurt er dan. We hebben nu een heel traject met drenthe en stel dat dat me heel anders opgepakt kan worden. Hoe werkt dat dan in de praktijk.

[3:15:15] Ik heb die zorg zit erachter staatsssecretaris.

[3:15:18] Ik probeerde die zorg. Voorzitter waren niet helemaal gelukt met die met die formule die ook in de brief staat niet bij de hand. Maar er staat iets dat als er verkocht wordt dat ik toets op financiële degelijkheid en ik heb een vrij fel debat gehad tijdens de interpellatiedebat dingen over twente met omtzigt met omtzigt hierover die zij als dit in handen komt van een partij die lak heeft aan dit soort eisen. Zo ja, dan staan we de verkoop niet toe te geven. Gewoon geen vergunning af voor de verkoop. En dan houdt had weer op. Maar ik begrijp wel wat mevrouw mulder vraagt mevrouw wilde vraagt iets preciezer.

[3:16:04] Dus mag ik dat even meenemen. Hiermee denkproces sowieso over de vraag wat zijn vrouw wilde zei al voor vol debatten. Ik denk dat pa zich beter verleend moet er even over nadenken.

[3:16:14] Van mulligen, reservetijd en een gevulde koek kosten. Want die interrupties te lopen.

[3:16:19] Maar dan zou ik die regelen. Voorzitter, dankwoord. Voorzitter, vandaag dank voor dit antwoord in ieder geval van de staatssecretaris en deze vragen die leeft inderdaad ook bij pieter omtzigt en ook bij suzanne kreuger. Dus we hebben daar vandaag nog met drieën contact over gehad. Dus dank dat deze zorg. Ook wordt beantwoord.

[3:16:42] Meneer de staatssecretaris. Ik was.

[3:16:43] Aan het eind van mijn termijn,

[3:16:45] Dan gaan we naar de tweede termijn van de kamer anderhalf anderhalve minuut per fractie

[3:16:53] mevrouw beckerman van de socialistische partij.

[3:16:58] Jij dankuwel en ik wil meteen wel weer graag een twee minuten debat aanvragen.

[3:17:03] Voorzitter, ik had deze week en ik wilde dat citaat nog even aan u voorleggen aan de zij iemand gedupeerd en mij. Wij zijn mensen met een virtuele enkelband die nooit meer kunnen verhuizen. Voor ons is vertrouwen in een oprechte overheid voor altijd verdwenen. En waarom lees hiervoor niet om omdat die zo heftig is, maar omdat ik twee mensen sprak deze week die uit de versterkingsoperatie zijn gestapt zijn. Ik wil het niet meer weg

[3:17:30] en ik vond het heel heftig voor een daarvan was bij het reisbureau bij veel klachten krijgen zou ik heel graag een update willen hoe dat gaat. Voorzitter kijk en ik vind de woorden van de staatssecretaris zijn mooi. Bedankt voor de reactie op die

[3:17:46] op het eisenpakket voelt over die trilling stoel, maar tegelijkertijd gaat de staatssecretaris daar nu nog steeds niet over. Dus ik vind dat we dat ook echt heel erg concreet moeten maken want ik heb hele concrete dingen gevraagd bijvoorbeeld die waardedaling nam zijn heel lang mee bezig en er komt, moeten we weer nu wachten op een brief dat dat was in mij ook zo. Toen kregen we een brief naar dat blijkt nu niet te kloppen. Voorzitter, en dan tot helemaal. Tot slot die beving van dit weekend. Staatssecretaris noemden hoeveel schade zijn ook twee acuut onveilige situaties meteen moest worden ingegrepen. En eerder zei julie en we zien meer seismisch tijd dan. We hadden verwacht. Daar komt dit bovenop. Ik zou ik heb de staatssecretaris al verzocht om een brief. Maar ik wil ook kijken zijn niet ook maatregelen nodig omdat we zien dat mensen gewoon acuut in onveiligheid waren. Er zit bijvoorbeeld het onveilige condensatie station bij en ik zou ook graag willen dat staatssecretaris meeneemt of nu meer seismische activiteit zien bij de opslagen. De gasopslagen dankuwel.

[3:18:47] Dank u wel, mevrouw beckerman sp, mevrouw mulder cda.

[3:18:51] Voorzitter, dank dank dat staatssecretaris ook gaat kijken zeg maar bij de verschillende begrotingen. Juist in de afrondende fase van een versterking dat we dat niet meer op die manier gaan zien en dat hij ook goed kijkt van jou kunnen we nou die continuïteit van de instroom ook bevorderen in die nieuwe aanpak waar je ook mee bezig is. Het wachten ik at de waardedalingsregeling krijgen een brief over breed hier in de kamer gedeeld dat we dat eigenlijk al eerder verwacht en fijn dat er ook uitsluitsel over de percentages nog gezin wordt genoemd en tot slot gewoon bewijsvermoeden en norg denkt dat er in november die brief ligt voor het regio, zodat we weten welke kant de staatssecretaris daarmee op. Het gaat mij om de oplossing zowel zeg maar tussen huizen die direct naast elkaar staan waar verschillende behandelingen zijn en ook breder. Wie krijgt er nou de omkering van de bewijslast. En als dat niet wordt gegeven dat je dan wel beet van waaraan wellicht vond. Dat weten de mensen gewoon niet dat daarvoor een oplossing wordt gezocht naar rekening op dankuwel.

[3:20:05] Bedankt voor je inbreng namens het cda. Waarde heer segers.

[3:20:10] Bankvoorzitter.

[3:20:11] Voor wat ik echt goed vind aan de staatssecretaris is dat hij deze hele aanpak plaats in de relatie tussen overheid en burger wat ie zegt van wat hij het ergste vind is dat de overheid niet een bondgenoot van burgers, maar tegenover burgers staat en ik denk dat dat inderdaad spijker op de kop is. En als vertrouwen weg is dan duurt het lang voordat ze terug is. Maar het kan alleen maar terugkomen door heel hard te werken door de goede dingen te doen

[3:20:31] en ook in de toezeggingen vandaag proef ik echt. Dat staat er echt op zoek is en hoe kunnen wij weer bondgenoot van die burger worden. Dus dank daarvoor bij schadeherstel dat we uitgaan van een verzekerings model uitgaan van vertrouwen plaats van wantrouwen stinkt echt een belangrijke belangrijke omslag sluit me aan bij de reactie als het gaat om morgen dat dat wachten we af maar dank dat de staatssecretaris daar een beweging beweging maakt ook als het gaat om het instituut. Mijnbouwschade. De mediation etters die in die in die in die procedures zouden ook daar eigenlijk in die andere relatie moeten komen

[3:21:07] hem aan het eind. Ik dacht dat hij me nog een antwoord schuldig was als het gaat om de nationaal coördinator en die die poort aan gebouwd wordt. Als ik

[3:21:15] doordat de overheid bouwt aan een poort ik al een beetje zenuwachtig. Dus we hebben nog altijd naar het systeem van enveloppen postzegels en printers die een brief kunnen uitprinten en mensen kunnen geruststellen. Maar toch kan hij daar toch op dat punt nog even aangeven wat de planning is want ik had gezegd ik overweeg een motie op de punt. Maar dat laat afhangen van wat de staatssecretaris op dit moment nog te melden heeft.

[3:21:39] Dankuwel. We gaan het halen. Ik hoor want de staatssecretaris vermelden al voel je uitgesproken was. Dus hij komt wel terug. Meneer van wijngaarden vvd.

[3:21:49] Dank, voorzitter. En dan kan de staatssecretaris voor zijn antwoordde ik

[3:21:54] kort gezegd hij zit er gewoon goed in en bovenop. En wat mij betreft ik wat ik zie is een staatssecretaris die de groningers een belang van groningers

[3:22:04] op een zet

[3:22:05] en zo wordt het volgens mij ook. Het is wel weet je dat moet toch gezegd worden. De staatssecretaris begon er ook mee verwees ook naar het vindt. Kom op plaats tegen een tegen een donkere achtergrond en gewoon zitten in onbekend, vaarwater en economische oorlog waarin het ook wel kwestie is van naja hopen op het beste en voorbereid zijn op het ergste

[3:22:28] en dat vind ik ook belangrijk om nog eens genoemd hebben.

[3:22:33] Het zijn mooie wijze woorden. Nijboer pvda.

[3:22:36] Dankuwel. Voorzitter, de staatssecretaris kom ik terug met hun beste werk zoals ze dat in groningen willen zeggen.

[3:22:44] Hij gaat nog de de verschillende analyse verder uitwerken. Lijkt me verstandig xtc het met de beste bedoelingen is gemaakt, maar we zijn het eens dat we nog niet heb eigenlijk niet bij mensen thuis nu meer kunt komen met die brieven zegt, maar dit gaat er met u gebeuren en dat vinden wij redelijk doe

[3:23:00] waardedalingsregeling gaat de turbo op. Ja dat is dus eigenlijk te laat natuurlijk. Maar goed dat is nu water onder de brug. Maar het is wel belangrijk dat dat gebeurt. En ja over die vervreemding. Daar ben ik echt benieuwd naar de juridische worden omdat de nam en shell en exxon die niets anders deden dan juridisch alle middelen gebruiken, vindt dat de overheid niet moet nalaten en ik ben blijf altijd wel bang. Dat nam uiteindelijk nog afgezonken wordt een lege bv blijft voor fnv is het leger nv blijft dat dan nu de garanties zijn er in tweeduizendveertig. Als er nog een keer naar aardbeving is dat dan de overheid en de lat staat en dit soort verkopen faciliterend dat alleen maar.

[3:23:39] Dankuwel.

[3:23:40] Jawel. Meneer big d zesenzestig salon fans.

[3:23:45] We zijn allemaal aardig,

[3:23:50] Ik heb zijn van de hele commissie. Voorzitter, allereerst ik sluit me aan bij de woorden van van wijngaard die het had over het niet opkomen dagen van een zeker persoon bij de commissie, maar ook met de nuance van de staatssecretarissen. We weten niet wat er aan de hand is. Maar ik heb me er natuurlijk

[3:24:08] ergens waar ik me ook heb. Ergens is zijn er twee partijen in deze commissie

[3:24:13] allerlei wilde ideeën over extra gaswinning. Volgens verdwijnen niet het respect hebben om de rest van de commissie

[3:24:21] de vergadering bij te wonen. Ik sluit me aan bij alle complimenten richting deze staatssecretarissen van zijn standvastigheid en zijn harde werken

[3:24:40] en ik ben ook blij met de staartsectie die zegt dat de belofte richting de jeugd hun perspectief en hun situatie hoog op de agenda te blijven houden. Dus dank daarvoor. En natuurlijk fantastisch. Voorzitter vandaag.

[3:24:54] Dank u wel. Meneer voor het compliment. Maar ik wilde wel even vermelden dat meneer vandaag heeft zich afgemeld dat de plenaire zaal moest. Dat wil ik er even bij zeggen. Maar nogmaals iedereen, maar het is allemaal duidelijk meneer. De staatssecretaris kan niet meteen antwoorden alsjeblieft aan u het woord.

[3:25:13] Voorzitter, toen ik het verzoek lassen uit de procedurevergadering mijn brieven over

[3:25:19] aardbevingen dacht ik instantie. Ik begrijp niet helemaal wat mevrouw leidt was dat die sprak voor mevrouw beckerman precies wil dat ze haar baby kan lezen wat daar gebeurd is. Geef het nu bijna. Ik begrijp nu beter. Dus ik ga ik zal een brief met toelichting van mevrouw beckerman, namelijk u vraagt. Ik ga even herhalen voordat ik altijd beckman even even luisteren of ze bedoelt. Maar ik zal een brief maken over seismiciteit. Ook bij de opslagen en we speelden ook het punt is maandagavond aanstaande maandag avond in het hoge land. Volgens mij een informatiebijeenkomst over met sonia erbij knmi over de vraag schuift aardbevingen nu langzaam naar het noorden. Wat de draagt daar zat zal ik neem het mee in die brief en ik zal ook de acuut onveilige situaties even aangeven hoe we daar verder mee omgaan. Dus dat zei ik haar toe.

[3:26:15] Ik wil de staatssecretaris dat uit praten netjes.

[3:26:19] Jazeker. Maar je mag het doen.

[3:26:21] Voorzitter, dankuwel eerder al heeft julie hem zowel een naam als aan tno gevraagd om te reageren op de recente seismiciteit niet zijnde die twee dingen van u. Ik wilde ook gewoon de de bovengrondse kant bij betrekken. Dus wat moeten voelt. Wat moet daar gebeuren en dat kan niet via deze partijen. Dus hebben we nu twee acuut onveilige. Die neemt staatssecretaris nemen zijn ook ligt dat aardgascondensaat ligt die overslag die niet veilig genoeg is, ligt in dat gebied.

[3:26:51] Misschien moeten we set maatregelen genomen worden ook om te zorgen dat bovengronds die veiligheid zo goed mogelijk is.

[3:26:57] Ik begrijp de vragen over is, wordt het mevrouw beckerman doel tegen op het station in rodeschool en dat wordt op dit moment niet meer gebruikt.

[3:27:10] Niet alleen u niet, mevrouw, maar ik heb met de opereert afgesproken dat we daarna een andere oplossing zoeken. En ze werken met nu, met vrachtauto´s die dat vervoeren. Maar volgens beckerman om problemen bij het bedrijf euro. Ik moet ik even uitzicht moeten ze maar even die kees geven wat er aan de hand is. En dan reageert helpen. Ik weet het even niet

[3:27:32] dan tenslotte dat bord vol. Ja dat duurt langer dan ik leuk vind.

[3:27:40] De heer segers voelde dat haarfijn aan. Dus zal ik het als volgt doen want ik krijg hier nu door eind dit jaar duidelijkheid over de implementatie, inclusief een tijdlijn. Daar word ik niet vrolijk van. En hij ook niet. Zal ik het nou zo doen dat ofwel

[3:27:57] er volgden. Er is op dit moment een jaarlijkse. Ik begrijp dat mensen twee brieven krijgen die versterken zit namelijk eentje over hun eigen situatie en eentje over de algemene situatie. De heer segers veranderen dat nou naar halfjaarlijkse in plaats van per jaar

[3:28:11] zal ik er nou zo doen dat? Ofwel we veranderen dat naar een fysieke brieven per half jaar ofwel de wortel gaat dat doen, zodat ze aanspreken. Want want dan heb ik tenminste aanspraak.

[3:28:21] Meneer. Zij is een hele heldere toezegging waar die bonussen film luke lijkt me een mooi. Dank u uit.

[3:28:28] De commissie, hartelijke nu voor schrap natuurlijk ook weer willen danken, maar zal ik commissie show willen danken voor voor het grootste deel steun rond de lijn rond de gaswinning daarbij toch nog naar de van van wijngaarden hem aan het eind volkomen terecht dat hij maakt het dossier wordt natuurlijk nu.

[3:28:46] Er hangen donkere wolken boven het dossier. Niet omdat we morgen groningen gaan opstellen. Ga ik niet doen. Is hem niet de wens.

[3:28:53] Maar het is wel zo. Ik moet haar eerlijk zeggen dat ik putten hebben overgehouden voor de acute situaties kunnen ontstaan voor fysiek gastekorten. We moeten ook eerlijk in zijn. Dat probeer ik ook zijn. Het zijn nog steeds in groningen.

[3:29:05] Dus ik dank jullie voor mij gehouden voor zijn wijze woorden dankuwel voor.

[3:29:10] Jawel. Meneer de staatssecretarissen dankuwel leden staten generaal. Er is een twee minuten debat aangevraagd en daar zal mevrouw beckerman een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. De eerste spreker worden toezeggingen gedaan als de staatssecretaris even goed meeluisteren of ze het goed geformuleerde het volgende commissiedebat. Overigens mijn groenlinks staat gepland voor dertig november tweeduizend, tweeëntwintig. Dat heeft ook te maken met veel toezeggingen gedaan zijn. De staatssecretaris de kamer november een brief over de mogelijkheden betreffende de toepassing van bewijsvermoeden nodig.

[3:29:43] Als niet kunt, ga ik door de staatssecretaris stuurt voor de behandeling van me ofwel een brief betreffende de mogelijkheden aanwijzingsbevoegdheid

[3:29:51] instituut mijnbouwschade groningen.

[3:29:53] De staatssecretaris doet onderzoek naar de mogelijkheden van een ander soort. Ik moet schadevergoeding en informeert de kamer begin tweeduizend, drieëntwintig voor het rapport enquete commissie hierover en betrek. De vraag waarom hij niet eerder voor gekozen en deze brief.

[3:30:08] Dat is een nederlandse maar het klopt wel allemaal. Wat staat de staatssecretaris wil de waardevermeerderingsregeling toespitsen op lang wachtende op een op een lang wachten op een oplossing informeert de kamer hierover had ik graag op termijn gehad.

[3:30:22] Ik dacht dat ik daar dat komt snel. Wat is verlengd. De huidige regeling voor het cijfers bleek dat de tweede kamer voor die tijd zal melden hoe het vervolg eruit zal zien.

[3:30:36] Dankuwel

[3:30:37] staatssecretaris en collega.

[3:30:39] De staatssecretarissen onderzoekt of methodes als mediation en een schadevergoeding model kunnen worden geintroduceerde informeert de kamer hier voor het volgende commissie. De overige het debat van dertien november tweeduizend, tweeëntwintig

[3:30:52] de staatssecretaris zich toe vervolgbrief over de zogenaamde onverklaarbare verschillen om de kamer te sturen. Voorzien van de concrete voorbeelden die uiterlijk een week voor het volgende commissiedebat. Ze betekenden in de laatste week van november bestaan.

[3:31:07] Ik geloof dat de brief heb ik zelf gedaan denk ik hoor. De brief heet volgens mij geen onverklaarbare verschillen zijn ook verklaarbare verschillende is volgens mij de verschillen analyse formeel

[3:31:18] voordat het verkeerd in de boeken terecht komt. Kijk eens aan herdenkt van iemand. Hoe kan dat?

[3:31:23] Wat aangepast excellentie schiphol. De staatssecretarissen zich toe om het rapport van de voorbumper over de dorpen aanpakte dan oktober wordt gepubliceerd te voorzien van een reactie en volg het volgende commissie naar de kamer te sturen. Dus die bij die dertien november.

[3:31:39] De staatssecretaris zich toe om volgende week een brief over het proces richting de waardedalingsregeling naar de kamer te sturen en daar onder andere te betrekken. De vermeende consultatieronde en de kwestie rondom de percentages.

[3:31:51] Inmiddels is de vermeende consultatieronde lijkt hebben plaatsgevonden. In mij begreep ik van mijn collega hiernaast. Maar dat zullen we meldingen.

[3:32:00] De staatssecretaris informeert de kamer voor het volgende commissiedebat over de financiële situatie van de monumenten regeling.

[3:32:07] Die komen er nog twee staatssecretarissen zich toe met de branchevereniging in gesprek te gaan betreffende gaswinning op de noordzee en de mogelijke versnelling van het plan

[3:32:18] en de allerlaatste de staatssecretaris zich toe dat de kantoorgenoten van de wijziging mijnbouwwet komende maand naar de kamer te sturen.

[3:32:27] Misschien mag daarvoor maken voor het komende debat

[3:32:30] heeft toch geen zin om te doen alvast wordt dan pas besproken. Dus de allerlaatste contourennota voor het volgende commissiedebat.

[3:32:38] De griffier heeft iets meer.

[3:32:41] Dan kan u wel.

[3:32:43] Er zijn geen nabranders uitbranders meneer zegers.

[3:32:48] Ik ben aan het einde kom ik wil de mensen op de publieke tribune wil ik dank op de mensen thuis hebben gekeken. Ik luister zeker veel groningers bob terug vanuit hier worden gewerkt.

[3:32:58] De staatssecretarissen en zijn collega kamerleden ook zeker de dienstverslagen redactie ook onze trouwe camera boden allemaal hartelijk bedankt. Liever kom allemaal veilig thuis onderzeeërs ook behouden thuiskomst gezegende avond. Ik sluit het debat.