Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Telecommunicatie en post

[0:00:02] Ik open dit commissiedebat van de vaste commissie voor economische zaken en klimaat.

[0:00:09] Ik allereerst van harte welkom. De mensen op de publieke tribune en ook de mensen die thuis kijken en luisteren via het digitale kanaal. De minister en het team en ook de leden van de staten generaal. Dank u wel dat u er allemaal bent.

[0:00:23] Het gaat vandaag over telecommunicatie en post en ik stel voor spreektijd van vijf minuten per fractie en vier losse interrupties zul je wel en dan geef ik graag als eerste het woord aan mevrouw van dijk namens de christendemocratische.

[0:00:39] En namens de christenunie. Voorzitter, ik wilde mijn bijdrage. Ten eerste ingaan op de twee grote veilingen die eraan komen. Radio en vijf g. En ten tweede internet in afgelegen gebieden en mobiel bereik post hoop ik in het volgende debat uitgebreid op in te gaan alsof we de veilingen. Ik wil eerst twee overkoepelende punten markeren die voorbij de veilingen opgaan. Ten eerste, het is ontzettend belangrijk dat de radiopeiling aan de vijf g veiling zorgvuldige processen worden. Het gaat niet alleen om veel geld bij de veiling zelf, maar ook om langjarige investeringen na het verkrijgen van de vergunning en de overheid moet zich als organisator van de veiling als betrouwbare partner opstellen en adequate regels stellen en ook is het belangrijk dat de tweede kamer voldoende wordt meegenomen en ruimte heeft om nodig bij te kunnen sturen en ten tweede we voeren steeds vaker debatten over marktordening en het cda een debat over staatsdeelnemingen aan de energiemarkt gepleit voor een sterkere rol voor de overheid als het gaat om het borgen van publieke belangen. Vandaag gaat het over de radio maakt en de telecommarkt en dit zijn private markten, maar wel sterk gereguleerde markt. Dat vraagt niet alleen om een sterke overheid, maar ook om een sterke toezichthouder die toerekenen, bevoegdheden en instrumenten heeft om de markt te controleren. Het is mij nog niet helemaal duidelijk welke rol de acm bij de veiling speelt. Daar zal toelichten hoe de acm betrokken is bij de bij het begeleiden van deze veilingen. Voorzitter, concreet naar de vijf g veiling een paar vragen over inhoud en proces. Ten eerste de band en deling. Er ligt een brief met het voornemen om de lokale vergunninghouders aan de randen van de band te positioneren. Ook voor gekozen om in tweeduizend, zesentwintig een evaluatie te doen met de mogelijkheid van een aanpassing van de band delen per twee duizend dertig. Dat duurt nog even maar levert ook weer nieuwe onzekerheid op en kan de minister aangeven of deze oplossing voldoende investeringszekerheid biedt voor de sector, want volgens mij heeft de sector belang bij rust en duidelijkheid en in het verlengde hiervan heb ik een vraag over de ingebruikname verplichting. Als ze een vergunning verkrijgt. Ben je als vergunninghouder verplicht om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan tot speculatie. Dat is goed. Maar met de nieuwe onzekerheid wordt geïntroduceerd, wordt het dan geen strategisch gedrag uit? In hoeverre kan je als vergunninghouder wachten totdat er in tweeduizend, zesentwintig misschien duidelijkheid is voordat je begint met het uitrollen van vijf g in het publieke belang om te voorkomen. Dat zal de minister wel met me eens zijn dat proces in de tijd nationaal frequentie plan komt februari en daarna moeten ontwerp veiling regelen geconstateerd worden. Daarna weer een aantal weken voor het ministerie aanpassingen door te voeren en dan hoop ik dat we of we kunnen debatteren dan wat er in de zomermaanden zomermaanden geveild, zodat eenmaal had voldoende tijd. Hopelijk heeft om de vergunningen op in december tweeduizend, drieëntwintig te kunnen laten ingaan. Maar dat is erg krap.

[0:03:29] En bij de najaarsnota gepleit voor sloop protection dat herhalen keer. Ik wil graag de garantie van de minister dat er voldoende ruimte is voor de kamer om het debat aan te gaan over het definitieve boom plan aan de veiling regelt met de nadruk op het woord definitieve kan de minister het toezicht.

[0:03:48] De radiopeiling op de radio mix is nog steeds onrustig. Er loopt nog een belangrijke rechtszaak waarvan we de uitkomst niet weten en ik moet t nu daarom doen met de informatie die ligt daarachter heeft zich uitgesproken dat de veiling door moet gaan en ik heb al gewezen op het belang van een zorgvuldig proces kan de minister is specifiek voor de radiopeiling op ingaan en ik ben anna is blij dat de minister een aantal adviezen van de acm overneemt, onder andere om het aantal daklozen leerlingen terug te brengen. Volgens mij is iedereen daar blij mee. Tenslotte internet in afgelegen gebieden.

[0:04:17] Voorzitter, de toegang tot vast snel internet moet in ons land een basisvoorziening zijn. Er ligt nu een brief waarin staat dat tot negentienduizend adressen zijn die dreigt achter te blijven en het kabinet heeft uitgesproken dat deze kloof moet worden gedicht omdat daarvoor een interventie van de overheid nodig is en ik ben blij dat het kabinet inziet, want de markt gaat het niet oplossen en dat snap ik. Maar wat betekent dit concreet dat er deze negentienduizend adressen. Wat betekent het nu concreet wat er geregeld gaat worden en ik zie de minister al een aantal keer heeft doorverwezen. De voorjaarsnota van tweeduizend, drieëntwintig. Maar als financieel woordvoerder wil ik maar al te goed dat het een uitdaging wordt en hier heb ik gisteren tijdens het debat over de najaarsnota woorden aan gewijd. Maar wat is het commitment van de minister dat dan aan die negentienduizend adressen. Want hoe vreemd het met de ambitie om het op te lossen en aansluiting hierop heb ik nog een vraag over de witte vlekken waar het mobiele bereik nog niet goed genoeg is. De minister heeft in de beantwoording van kamervragen aangeven dat ze nog niet eens gestart met het opzetten van een informatiepunt waar mensen zich kunnen melden omdat er andere prioriteiten waren en ik vind het wel belangrijk dat deze toezegging wordt uitgevoerd. Om zo ingewikkeld hoeft het ook niet te zijn. Graag een reactie.

[0:05:26] Dankjewel, vooral van dijk voor je inbreng namens het cda is net drugs van me dekken en d zesenzestig.

[0:05:33] Voorzitter, ik hoorde het cda zeggen dat dat de overheid de laatste negentienduizend adressen zou moeten ontsluiten. Wat vindt het cda van het idee dat de markt ook een kleine bijdrage zou kunnen leveren aan deze laatste verbindingen.

[0:05:54] Mevrouw van dijk,

[0:05:55] Als dat een goede oplossing komen vind ik het helemaal prima voor mij is het echt belangrijk dat we nu ophouden over discussie. Wie moet het gaan doen we dat er een plan komt dat het gebeurt. En als zijn plannen samen vind ik het allemaal prima. Wat ik niet prima vind is dat de rijksoverheid zeg alsjeblieft gemeentes los het op jullie krijgen geen extra geld, maar we willen wel dat een geregeld is.

[0:06:16] Dank je wel.

[0:06:18] Meneer geef ik namens de volkspartij voor vrijheid en democratie.

[0:06:22] Dankuwel. Meneer de voorzitter,

[0:06:24] onze samenleving digitaliseert in corona tijd hebben gezien dat veel welkom.

[0:06:29] We werkten gewoon door. Op afstand hielden contact met vrienden en familie via de time telefoon en internet en veel bedrijven draaide gewoon door.

[0:06:39] Digitalisering is ook belangrijk voor het verdienvermogen van nederland en onze economie is er ook in toenemende mate van afhankelijk bedrijven vestigen zich of blijven in nederland omdat de digitale infrastructuur hier goed is en voorzitter, dat wil de vvd graag zo houden

[0:06:54] wat ons betreft blijven we werken aan de beste digitale infrastructuur ter wereld en dat doen we digitale knooppunt van europa blijven

[0:07:03] we doen wat nodig is om iedereen in nederland straks snel veilig en supersnel internet, internet te laten hebben thuis en op je mobiel.

[0:07:12] Ik wilde in mijn bijdrage ingaan op drie dingen. De vaste internetverbinding vijf g. En als laatste radio allereerst vast in het huidige tempo hebben internetbedrijven bijna alle nederlanders voorzien van glasvezel met razendsnel internet rond twee duizend dertig

[0:07:29] van de huishoudens die nu al toegang hebben tot razendsnel. Internet is maar een klein deel die gebruik maakt van deze optie. Ik begrijp dat huishoudens dit vooral niet doen vanwege de prijs is de minister het met de vvd eens dat de prijs van snel internet in nederland hoog is en dat concurrentie zorgt voor betaalbare internet en dat ook goed toezicht nodig is met goede toegangs regulering om een eerlijke prijs voor toegang te controleren.

[0:07:55] Ik lees dat de afm, de acm al enige tijd werkt aan een marktanalyse kan de minister aangeven

[0:08:02] wanneer deze valt te verwachten en of de hiervoor genoemde punten hierin worden meegenomen.

[0:08:07] Ik gaf het aan een aansluiting op mijn buurvrouw in tweeduizenddertig heeft bijna iedereen in nederland snel internet kan de minister aangegeven over welke opties er zijn om ervoor te zorgen dat ook in de laatste huishoudens in de regio en in de buitengebieden in nederland toegang krijgen tot snel internet.

[0:08:27] Voorzitter, dan over drie, vijf g, waar het overgrote deel van europa op beschikt over volledig vijf g loopt nederland achter en daardoor missen consumenten de kans op sneller en beter internet via mobiel en bedrijven kansen om innovaties met vijf g te benutten of bedrijfsprocessen te verbeteren.

[0:08:46] Nog meer vertraging in het proces kost de nederlandse economie dus ook geld.

[0:08:50] De vvd is voor een snelle veilige en zorgvuldige uitrol van vijf g geweest kon de minister ook aangeven of de verplaatsing van immers halfrond is en wat mogelijke knelpunten zijn voor de uitrol in december tweeduizend, drieëntwintig

[0:09:05] als het kan minister, voorzitter, het proces of de minister. Het proces kan aangeven met concrete stappen en tijdlijnen

[0:09:16] met het plan dat de minister begin deze week presenteerde zitten de mobiele operators midden in de band en de lokale vergunningen. Aan de uiteinden kan de minister bevestigen dat dit voor alle belanghebbenden op de band ook werkbaar is

[0:09:32] en ook aangegeven kan worden of er een ingebruikname verplichting komt voor de mobiele operators

[0:09:41] en of de minister ook aangeven of de extra frequentie ruimte boven de achtendertig, honderd megahertz voor lokale

[0:09:49] vergunninghouders inderdaad per tweeduizendvijfentwintig wordt vrijgegeven en zo niet of er bij knelpunten zijn

[0:09:59] als laatste op vijf g ook alvast een doorkijkje naar zes g.

[0:10:04] Wat is volgens de minister een goed moment om lessen te trekken uit de vertraging

[0:10:09] bij vijf g

[0:10:11] is er ook een lange termijnplan zes g, zodat nederland straks bij zes g weer gewoon voorop loopt.

[0:10:20] Tot slot, voorzitter over de komende gunning voor landelijke fm radio frequenties ook de radio sector gaat van analoog naar digitaal door de zogenaamde simulcast verplichting investeert deze sector ook in digitaal. De verwachting is dat rond twee duizend dertig. Iedereen in nederland digitale radio luistert via plus en dat fm kan worden afgeschakeld.

[0:10:44] We zien ook dat de radio sector nog herstellende is van de gemiste advertentie inkomsten in tijdens corona

[0:10:50] en daarbovenop werden vergunning verleend,

[0:10:53] nog eens verlengd

[0:10:54] en rechtszaken gevoerd.

[0:10:57] Op dit moment loopt er zelfs nog een rechtszaak in hoger beroep over het besluit tot veilen en is het besluit tot vrede zelfs een consultatie.

[0:11:06] Voorzitter, deze sector is gebaat bij rust zekerheid en een goed proces van de veiling

[0:11:16] komt de minister met een lange termijn visie op radio. En hoe waarborgt de minister een zorgvuldig proces ook in goed overleg met de sector.

[0:11:27] Hoe rijmt de verwachting dat er rond twintig, dertig wordt afgeschakeld met de geluksperiode die voorgesteld is van twaalf jaar

[0:11:37] en helemaal als laatste. Voorzitter, goed dat het aantal werklozen leerlingen wordt verminderd

[0:11:43] door streaming is immers het aanbod al divers en gevarieerd gaat. De minister voor de overblijvende close leerlingen ook voorwaarden stellen dat ook echt sanders met met nieuws een echt nederlandstalig

[0:11:56] inhoud content ontstaan

[0:11:58] en overweegt de minister om worden clausule kavels ook een vergelijkende toets in het vredesproces in te brengen, zodat ook de beste ideeën meegenomen worden.

[0:12:08] Dank dankuwel wel.

[0:12:10] Jawel. Meneer geven namens de vvd dekker anders d zesenzestig.

[0:13:04] Er zijn namelijk nog steeds ruim negentienduizend huishoudens die slecht verbonden zijn, waarvan vijftienduizend zelfs blijven steken op de dertig en wit per seconde.

[0:13:13] De minister geeft aan dat zij niet de markt wil vragen om bij te dragen aan het verbinden van deze onrendabele op maar vanuit de overheid is er eerder geen geld gevonden. De minister gaat aan opnieuw te kijken hoe deze order nabil het toch kan ontsluiten met de voorjaars besluitvorming. Wat is hier bij de planning?

[0:13:31] Daar bij de besluitvorming? Een deel van het bedrag worden vrijgemaakt, zodat er tenminste een start kan worden gemaakt

[0:13:38] en minstens een kwart. Ditjaar ontsloten kan worden

[0:13:41] woorden zogenaamde vast draadloze verbindingen ook meegenomen in het kostenplaatje. Hiermee kunnen namelijk ook goede verbindingen mogelijk gemaakt worden en wellicht is het makkelijker en goedkoper dan glasvezel

[0:13:54] is de minister voornemens om wanneer zij een deel van de benodigde kosten kan dekken. De markten vragen om alsnog bij te dragen. Hoe waardeert de minister fonds waarbij winst en eventueel terug kunnen vloeien, zodat de overheid en de markt samenwerken. Om deze laatste huishoudens te verbinden.

[0:14:12] D zesenzestig vinden het belangrijk dat er vaart wordt gemaakt met het ontsluiten van deze huishoudens. We willen immers het digitale knooppunt van europa worden met veilig snel en betaalbaar internet en alle delen van het land. Dat moet dus ook voor alle huishoudens gelden.

[0:14:28] Voorzitter, over de veiling van de drieëntwintig gigahertz. We hebben hier afgelopen dinsdag nog een brief over gehad. Deze korte termijn geeft wel aan dat er ontzettend veel om te doen is

[0:14:39] dat heb ik ook afgelopen weken van vele belanghebbenden gehoord. D zesenzestig heeft nog enkele vragen. De minister gaf aan dat de drie, achtendertig, honderd tot tweeënveertig, honderd megahertz pand en is zesentwintig gigahertz pand in beeld zijn als banden voor lokaal gebruik. Hoe staan de lokale vergunninghouders hiertegenover? Wat is hierbij de tijdlijn. En wanneer kunnen we daar keuzes gaan maken?

[0:15:02] Kan de minister zich inzetten om dit proces aan te jagen, zodat de drie komma acht tot vier komma twee gigahertz beschikbaar worden en in de besluitvorming vorming op het meetmoment kan worden meegenomen.

[0:15:15] Voorzitter, over de radiopeiling. Hierbij lijkt onzekerheid te zijn. Ik heb hier nog een resterende vraag betreffende het terugdringen van de landelijke klaus leerling van vijf naar twee is er zicht of de vergunning vereist die hiertoe hiervan ertoe kunnen leiden dat kleine omroepen, bijvoorbeeld in het actualiteiten segment geen kavel kunnen verkrijgen over de veiling zelf. Wanneer worden de veiling voorwaarden verwacht? Kan de minister hierbij ook een afweging kader publiceren en kan de kamer hier nog iets van vinden.

[0:15:45] Tot slot ben ik nog benieuwd naar de beweegredenen van de minister. Om de veiling voor twaalf jaar te laten gelden. Eerder is door die dialogen onderzocht dat er al eerder uitgaat, kan de minister dit toelichten. Wat zijn de kanttekeningen bij een veiling?

[0:16:01] Tien of acht jaar.

[0:16:03] Voorzitter, hopelijk worden er vandaag veel zaken over de besluitvorming duidelijker graag praten in januari, in januari, wanneer het nationaal frequentieprogramma ook gepubliceerd is hierover nog verder goede toegang tot het internet is volgens d zesenzestig een basisbehoefte. Daarom moeten we er hard aan werken dat iedereen toegang heeft het quality kwalitatief goede en betaalbare verbinding daar z n op in. Dankjewel.

[0:16:30] Jawel trekken namens d zesenzestig. Als u me toestaat. Als verleden toestaan, draag ik mijn voorzitterschap heel even over een mevrouw van dijk. Want ik wil zelf ook nog een paar punten even inbrengen als het mag.

[0:16:44] Dan geef ik het woord aan die voor zijn inbreng.

[0:16:47] Jawel. Mevrouw de voorzitter, ik wil zal even aansluiten dat vijf g en zes g vooral betreft, wil ik me aansluiten bij mijn collega van de wd. Ook zijn verhaal kan ik ook. Laat het verminderen van de klausie leringen en daar wil ik me bij aansluiten bij de vvd dan besparen we een hoop tijd en voor de rest krijg ik heel veel eigenlijk klachten en ik ben al zestien jaar woordvoerder op het gebied van dit dossier. Dat dat niet zo prettig prettige verhouding is tussen

[0:17:21] een enerzijds de operators de zender optredens en anderzijds het ministerie van economische zaken en klimaat. Ook het agentschap telecom ook al genoemd.

[0:17:30] En wat me opvalt. Dus er zijn een heleboel moties ingediend om het verleden heeft de pvv ook mede moties voor jullie. Maar dan gaat het een tijdje gaat het erg goed. Dus dat zie ik wel terdege.

[0:17:42] Maar uiteindelijk toch weer aan wat ik merk door de ervaring is dat het vaak niet zozeer een rubens op zondag. Maar er zitten mensen al tientallen jaren op dat dossier

[0:17:53] en die zijn heel moeilijk te passeren. Dus ik wil vragen of de minister de regie en kan overnemen. Dat zou ik heel fijn vinden als ze dat kan toezeggen. Dat bespaarde ons weer een emotie.

[0:18:04] Er moet iets gaan gebeuren en dat mocht niet continu beslist over die mike zonder die markt erbij te betrekken en ik wilde dat oude patroon doorbreken. Dus ik wilde ook een serieuze goed overleg met de marktpartijen ook wat de minister zelf bij betrokken is. Want ik heb het idee dat er vakmensen zijn die dat

[0:18:24] afsnijden. De informatie. Meneer stomme, nogmaals, ik kan het fout hebben. Ik beticht niks. Maar ik noem het alleen dat dat gewoon een gigantisch vermoedde is de afgelopen zestien jaar.

[0:18:36] Dus zou ik graag een reactie op die veilingen betreft, kan ik ook. Ik hoor al acht en tien jaar. Wij willen het liefst dat die veilingen

[0:18:48] voor zes jaar gelden. En als blijkt dat het niet kan doen. Zal je nog eens voor zes jaar kunnen veilen. Ze blijft toch al twaalf jaar. Hoewel de financiële extra mogelijkheid die je dan bestaat. Dus ik hoop dat de minister op kan reageren op het verzoek van ons

[0:19:07] en daar wil ik het voorlopig ook. Zeker als voorzitter moet ik even geweldige tabel laten. Mevrouw de voorzitter, ik en nemen als er eventuele moties zijn, wil ik graag als die nodig zijn, wil ik graag mee tekenen of ook zelfmoord kunnen. Dankjewel.

[0:19:23] Dan geef ik het terug over naar de voortzetten.

[0:19:25] Dank u wel, mevrouw foto aannemen. Mevrouw de minister. Ik weet niet of u meteen door moet gaan of niet.

[0:19:33] Voorzitter, ik moet even vijf minuten omhoog lopen. Vijf minuten. Tien minuten hebben met mijn ambtenaren. Zoon kost twintig minuten. Dat is prima.

[0:19:39] Is goed. Prima. Dan ga ik even precies kijken hoe dus daar zijn we hier terug om kwart over drie ervan maken dan het is.

[0:19:48] Wil je terug naar new york?

[0:46:13] Ik heropen dit commissiedebat en zaken, post en telecom.

[0:46:18] Ik geef graag het woord aan mevrouw de minister en ik sta voel ik weet niet of de minister blokjes werkt en dan stel ik altijd voor op het einde van een blokje om vragen toe te staan. Dan verloopt het debat ordelijker, mevrouw de minister,

[0:46:33] Dank u. Voorzitter. En ik heb drie blokjes en nog een openstaande laatste vraag.

[0:46:38] Het eerste blok gaat over internet in de afgelegen gebieden, met name tweede over de indeling drieëndertig gigahertz vijf g en het derde over radio.

[0:46:51] Allereerst werd werden door een aantal van uw leden vragen gesteld rondom de zorg gedeelte rondom de negentienduizend adressen gebieden in het buitengebied die geen snel vast. Internet hebben we de ambitie zo duidelijk uitgesproken met elkaar dat iedereen in twee duizend dertig een gigabit per seconde zou moeten hebben, hebben we zorgen dat we dat niet snel genoeg voor elkaar gaan krijgen.

[0:47:14] Nou in ieder geval is het zo dat we stimuleren in de eerste plaats de uitrol van snel internet ten minste honderd megabit per seconde in tweeduizendvijfentwintig en uiterlijk in tweeduizend dertien. Zoals ik al zei, een gigabit per seconde en we willen dat dat zo veel mogelijk door markt investeringen gebeurd.

[0:47:32] Er gebeurde een heleboel en dat is op dit moment een reden om niet daarin vroegtijdig in te grijpen, want allereerst is het ook van belang. Volgens alle regelgeving en instructies die we moeten volgen dat we de markt niet verstoren.

[0:47:45] Ze gaan pas ingrijpen als duidelijk is wat de markt niet kan leveren en het laat afweten vind ik wat wat groter wordt, maar niet voordat duidelijk is dat hoeveel adressen er overblijven in dat rechtsgebied waarvan we zeggen die gaan niet door de partijen zelf worden opgelost. En dan pas weten we over hoeveel gaan we schatten dat nu in op negentienduizend. Maar dat deed het niet helemaal zeker omdat proces niet te verstoren. Als we nu zouden gaan ingrijpen. Zijn we eigenlijk bang dat dat proces wat van nature goed loopt dat we dat dat niet positief werkt.

[0:48:18] Het is wel zo dat er waren er zeventigduizend onontsloten buitengebieden en we denken dat die tweederde door de markt wordt ontsloten. Dat verwachten. We hebben op dit moment geen indicaties voor dat dat niet zo zal zijn

[0:48:31] en we hebben daar ook een kamerbrief in judith van deze zomer over gestuurd.

[0:48:36] Mocht dat dus dan een bepaalde groep betreffen waarvan wij dus ongeveer denken dat het dat aantal is dan denken wij aan financiering van de onrendabele top met staatssteun en pas in het uiterste geval het opleggen van een universele verplichting aan de markt.

[0:48:50] Dat is ook de reden dat we nu nog niet kunnen kwantificeren. Precies waar het overgaat en dat maakt dat wij zeggen laat het in eerste instantie is naar de voorjaars besluitvorming trekken want dan hebben waarschijnlijk meer zicht op de resultaten van de activiteiten die nu lopen.

[0:49:04] We zullen de kamer daarover informeren over die voortgang

[0:49:09] en we zien overigens wel dat met dat ondersteuning van de provincies en de vng op dit vlak dat dat daar in friesland is ook al het nodige gebeurd en dat had hele goede initiatieven zijn. Dus wij juichen dat toe en wij blijven op de hoogte van wat er verder gebeurt dan vervolgens kijken wat er nodig is om te doen.

[0:49:28] Dat sluit ook aan. Voorzitter de vraag. Dit waren vragen van de pvv van de vvd en cda en in het verlengde daarvan de motie van d zesenzestig die vroeg expliciet van hoe samen met leijten om de kamer te informeren over het uitvoeren van emotie dat ik zal nog specifieker daar een brief over sturen. Het begin van ditjaar. Zodra ik meer zicht hebt op die voortgang van al deze acties.

[0:49:52] Dus als een toezegging. Voorzitter,

[0:49:55] dan kom ik bij een vraag van mevrouw dekker abdulaziz in het verlengde van deze vragen rond de negentienduizend adressen. Waarom kan dat niet in één keer oplossen na het heel praktisch gezien. Het ontbreekt ook naast wat ik net zei over het proces wat ik niet wil verstoren. Maar het ontbreekt aan aannemers capaciteit. Als we middelen vrij te maken. Dan doen we een uitrol via staatssteun over de periode van een aantal jaar tweeduizend, vierentwintig, tweeduizendzesentwintig hebben dan een gedachte wederom. Dit zal ik in de brief bevestigen en we vinden dat je dan ook echt alle adressen moet pakken. Op moment dat je selectief zal gaan kijken dat gebied dat gebied niet is niet iets wat de centrale overheid kan doen.

[0:50:38] Dus daarom moeten we het ook in één keer doen en daarom gaat het ook over geld.

[0:50:44] De vraag. Verder was

[0:50:46] van d zesenzestig of vast draadloze verbindingen ook meegenomen worden in het kostenplaatje hele goede gedachte is inmiddels heel veel aan de hand als het gaat over draadloze verbindingen.

[0:50:57] Ik kan een heleboel en wij vinden dat wel het sluitstuk. Dus als we het niet voor elkaar krijgen met een vaste verbinding. Dan kijken we en als het te duur wordt relatief dan zou dat een oplossing kunnen zijn. Dus het zou wellicht in beeld komen bij de duurste één tot vijf procent van de adressen

[0:51:13] glasvezels. De meeste toekomstvaste oplossing zoals ik zei, het moet proportioneel zijn, maar het is zeker een gedachte die wij die wij meenemen die ook in het vizier.

[0:51:24] De d zesenzestig vroeg ook naar de kosten dekking hoe we daar mee om zouden kunnen gaan. Het is op dit moment zo dat als we kijken naar de investeringen die worden gedaan dat de marktpartijen daar twaalfhonderd, veertien, honderd euro per adres aan kosten te maken en dat is iets waar wij zijn nog rendabel kunnen zijn.

[0:51:46] En omdat die investeringen plaatsvindt, is de volgende stap voor ons om te kijken naar

[0:51:51] de staatsteun.

[0:51:53] Verder was nog een vraag in dit boekje voorzitter, over het onderzoek naar meldpunt m één, twee en ik begrijp de zorgen omtrent. Het klinkt ook dat meldpunt inrichten. Het klinkt eenvoudig. Maar dat is het niet want de bereikbaarheid van één en twee wordt door diverse factoren wordt beïnvloed bijvoorbeeld mobiele netwerkdekking en dat kan fluctueren aan de hand van het seizoen of het weer en of iemand binnen of buiten is. Dat maakt nog uit. Net als een toestel dat iemand gebruikt. Dus we willen dat die meldingen dat het dan wel behulpzaam is ook voor de mensen die meldingen doen.

[0:52:27] Dus we zijn aan het kijken naar de inrichting, maar daarom kost wel wat meer tijd omdat er zoveel factoren zijn waar we rekening mee willen houden

[0:52:34] en ik ik kom daar in tweeduizend, drieëntwintig op terug.

[0:52:38] Voorzitter, dan had ik nog een laatste vraag in het blokje en dat was van de vvd, met name over de prijzen. De hoge prijzen voor internettoegang in nederland. Dat dat is inderdaad zo de prijzen. Nederland zijn zijn inderdaad hoog. De kwaliteit van ons netwerk is ook hoog dat dat zie je ook in de dus collins luisteren en de vergelijkende data die daarover is

[0:53:01] en het is ook belangrijk dat we in de gaten. Een goede concurrentie houden. Dus daar heeft de onafhankelijke toezichthouder acm heeft daar een belangrijke rol om te kijken of die concurrentie voldoende tot stand komt want dat zou dan nog een bepaald effect kunnen hebben op de prijs. Dus er wordt nu marktanalyse gedaan werd gevraagd naar het tijd dat dat weet ik niet. Ik heb begrepen dat ze zo spoedig mogelijk. Dat zullen we publiceren. Dus laten we dat in de gaten houden want dat is de weg die we moeten begaan. Voorzitter, dat was het eerste blokje.

[0:53:33] Dan zijn t er zoveel vragen. Mevrouw van dijken en dammen.

[0:53:37] Dankjewel. Voorzitter, ik heb er twee in wat uitgebreider en een korte met betrekking tot die negentienduizend adressen. Ik heb het hem proberen op te schuiven in tweeduizend, drieëntwintig mei. Mijn interpretatie willen we het proces niet verstoren. De markt het werk laten gaan bepalen hoe ze staan. Waar staan we dan gaan we vierentwintig en zesentwintig aan het oplossen. Vanuit de overheid heb ik dat goed begrepen.

[0:54:04] Mevrouw de minister,

[0:54:05] De planning is inderdaad zoals mevrouw van dijk die schetst. Voorzitter, waarbij het begin van tweeduizend, drieëntwintig dit ook in de brief zorgvuldig zal beschrijven met de marges, maar dan zal ik wat meer toelichten welke stappen wanneer zullen nemen.

[0:54:19] Mevrouw vandaag,

[0:54:21] Het gaat over het meldpunt tweeduizend, drieëntwintig, wanneer ongeveer.

[0:54:27] Die vermoedelijk al.

[0:54:35] Voorzitter, tweede kwartaal

[0:54:37] zou dat voor mevrouw van dijk acceptabel zijn.

[0:54:40] Maar ze zijn lach van oor tot oor. Dus dat zit wel goed denk ik.

[0:54:44] Weet je ik vind het wel fijn om een beter kijk ik ben ik ben ook voor een kamerlid. Wat het ook gewoon bijhoudt dan volgt en ik wil ook terug kunnen komen. Als blijkt dat er totaal niet garnalen.

[0:54:54] Onze vierhonderd ligt nu tweede kwartaal eerst ofwel dekker. En dan wanneer geven.

[0:55:00] Hiervoor zitten. Bedankt. Ik hoor de minister inderdaad toezeggen dat ze in tweeduizend, drieëntwintig moet de brief gaat komen over hoe en wat en kwantificering over die adressen. Maar wat ik jammer vind is dat de minister de vaste waardeloos verbindingen als sluitstuk ziet want het kan als het al gelijk meegenomen wordt. Misschien wel schelen in het kwantificeerde van de kosten en de snelheid. Dus hoe kijkt de minister daar tegenaan.

[0:55:28] We gaan het niet horen.

[0:55:30] Voor zover ik begrijp volledig van mevrouw dekker doelen die zegt ik had er zelf al test ambitie. Ik dacht nou we kunnen dat toch op een andere manier oplossen. Ik heb het laten uitzoeken. Maar het is echt heel erg duur. Dus ik zal het meenemen in in de toelichting in de brief die ik heb toegezegd.

[0:55:43] Even een toelichting op wat draadloos internet zou kunnen betekenen.

[0:55:49] Mevrouw de minister

[0:55:51] kocht, mevrouw decker,

[0:55:53] Dank dan had ik inderdaad ook een vraag over de planning. Dat zei mevrouw van dijk tweeduizend, vierentwintig, zesentwintig het ontsluiten. En dan alles in een keer en niet een stukje wat ik had gezegd ik had gevraagd kunnen we niet een kwart alvast te ontsluiten. Volgend jaar en daarna een klein stukje plastic. Waarom moet het allemaal in één keer. Waarom kunnen we niet al proberen n stukje bij stukje te ontsluiten, zodat je niet in één keer al het geld moet regelen.

[0:56:24] Mevrouw de minister.

[0:56:25] Dat komt omdat omdat nu de marktpartij nog bezig zijn met het uitrollen glasvezel te installeren neer te leggen beroep. Dus ik weet niet precies welke adressen het zijn dus dat is probleem. Nummer één. En ik wilde het proces niet verstoren. Want dan zou ik de druk eraf halen en dan uiteindelijk moet de overheid ook betalen. En nu zit er een mooi verdien prikkel in om het zelf te doen. Dus dat is de reden dat ik dat

[0:56:50] eerst wil laten gebeuren.

[0:56:51] Vertrekken,

[0:56:53] Tot slot dank. Ik ben alleen maar de de minister even op wijzen dat de markt al twintig jaar bezig is met het uitrollen. Ik hoop dat ze dat ook beseffen.

[0:57:03] Het is bekend bij de minister

[0:57:06] weggeven.

[0:57:08] Dankuwel. Meneer de voorzitter toch nog voor de beantwoording overigens minister heel eventjes over de marktanalyse. Ik begrijp dat ie toch al een tijdje op de op de planning staat en dat duurt nu al best wel lang en ik denk dat er ook best veel aan vasthangt ook om de concurrentie te waarborgen. Ook onder die ook de prijzen weer ook voor voor iedereen thuis ook wat te drukken. Dus ik wilde nog vragen of hij daar iets

[0:57:37] op kunt drukken. Ik snap dat u de acm niet aan een touwtje heeft. Zo hoort dat ook niet.

[0:57:43] Foto s.

[0:57:45] Voorzitter, ik hou de vinger aan de pols, maar we kunnen niet de onafhankelijke toezichthouder dwingen, maar ik begrijp de zorgen van de heer griffin ken ik die delen wij. Ik weet wel dat ze een vergevorderd stadium zijn. Dus hopelijk voor dit moment eet voldoende. Maar ik hou de vinger aan de pols.

[0:57:58] Vergeving,

[0:58:00] Dankuwel.

[0:58:02] Oké dan gaan we naar het volgende klokje komen nu bij de panden.

[0:58:11] Voorzitter, de rol van de acm bij veilingen werd gevraagd en dan gaat het veiling in brede zin

[0:58:17] bij voorgenomen. Veilingen wordt de acm om advies gevraagd en acm beantwoord dan in een advies. Ook de vraag of er maatregelen nodig zijn te waarborging of stimulering van de mededinging

[0:58:28] en bijvoorbeeld in de nota mobiele communicatie. Tweeduizend negentien heeft de acm advies uitgebracht ten behoeve van die drie gek gigahertz veiling en achter de acm. Het is nodig om spectum te reserveren voor een nieuwkomer en ook heeft de acm geadviseerd om een algemene cap toe te passen waarbij maximaal veertig procent kan worden geworven door hun partij in de veiling en dat advies hebben overgenomen in de nota mobiele communicatie. Maar de rol van de acm is dus inderdaad om advies uit te geven aan ons om daar te appreciëren en zo mogelijk mee te nemen

[0:59:07] niet nodig is voor de nieuwkomer excuus niet voor komen.

[0:59:13] Goede correctie maak geluid. Voorzitter, kwam er nog een vraag kan worden aangegeven of er een

[0:59:21] of er ook een ingebruikname verplichting komt voor de mobiele operators. Ja, er zal een ingebruikname verlichting gelden voor mobiele operators en die ingebruikname verplichting voor die drieëndertig gigahertz band is bepaald in die nota waar ik het net over had. Mobiele communicatie tweeduizend negentien

[0:59:37] die ingebruikname verplichting moeten borgen dat de vergunde frequenties daadwerkelijk gebruikt gaan worden en dat de frequenties niet enkel voor speculatieve doeleinden worden gekocht en er wordt geïnvesteerd in het gebruik van de frequenties en dat we dus ook een dienst mee wordt aangeboden.

[0:59:53] Dat behelst dat

[0:59:55] voorzitter dan kom ik bij

[0:59:58] de vraag rondom twintig, dertig of dat voldoende investeringszekerheid zou bieden voor de operators die aan de veiling deelnemen. In mijn opvatting is dat het geval. Voorzitter, biedt gerekend vanaf de ingebruikname eind tweeduizend, drieëntwintig zekerheid tot en met twintig, dertig onder de apparatuur in te zetten en af te schrijven

[1:00:19] en dan zijn we halverwege als je het over mobiele telecommunicatie heb de vergunning periode tot twintig, veertig. Dus ook in die periode biedt dat nog mogelijkheden om nieuwe apparatuur zeg maar op een goede manier in te zetten en met de investeringen dat het dat het rendeert.

[1:00:35] Voorzitter, dan kom ik bij de vraag over de lokale vergunninghouders. Hoe de lokale vergunninghouders staan tegenover die achtendertig, honderd tweeënveertig, honderd megahertz band en de zesentwintig gigahertz pand. Beide frequentiebanden worden door de lokale vergunninghouders herkent als banden voor lokale netwerk

[1:00:52] en ook internationaal worden deze banden ook al ingezet voor private netwerken en komt er ook steeds meer apparatuur voor beschikbaar

[1:01:00] en voor de beide banden wordt de achtendertig, honderd tot tweeënveertig, honderd megahertz door de lokale vergunninghouders vaak als eerste voorkeur gezien

[1:01:09] en die band ligt dus in frequentie naast die drieëndertig gigahertz pand en heeft dus vergelijkbare eigenschappen voor het leveren van de dekking die zesentwintig gigahertz band is door de europese unie aangewezen als een van de drie, vijf g pioniers banden bent, want japanse deze band is heel geschikt voor het leveren van veel bandbreedte op plaatsen waar dat nodig is en die zogenaamde hot pot.

[1:01:33] Wat wat we gaan doen met die banden. Daar gaan we de komende tijd goed naar kijken hoe we die kunnen gebruiken en aanwenden voor deze toepassingen.

[1:01:41] Voorzitter, de vvd vroeg met name naar de kwaliteit of de zorgvuldige uitrol van vijf g of ik iets van toelichting kon geven rondom de verplaatsing van inmarsat. Immers had, kan haar nood spoed en veiligheid, communicatie en communicatie in die drieënhalf gigahertz pand via buren blijven aanbieden totdat het nieuwe grondstation van immers zat in griekenland in gebruik is genomen voorzien. Datum is één januari tweeduizend, vierentwintig. Maar de vergunningen moeten rondkomen en david bij zijn we afhankelijk van de griekse autoriteiten

[1:02:15] tot het moment dat immers marcel definitief is verhuisd, kan een groot deel van die drieenhalf gigahertz band

[1:02:22] met ingang van één december in gebruik worden genomen voor mobiele communicatie, waar we immers had dan tijdelijk geniet van bescherming met gebruik van de tachtig megahertz voor haar dienstverlening die ik net noemde.

[1:02:35] Voorzitter, dan kwam ik nog een vraag van de vvd over de ruimte. De extra frequentie ruimte boven de achtendertig, honderd negen

[1:02:47] emma megahertz te zoeken want ik voel me net de nodige over gezegd die band wordt wordt door veel landen steeds meer gebruikt en wij gaan daar ook naar kijken in hoeverre dat ook toepasbaar kunnen maken. We moeten even opletten want hij wordt al gebruikt. Dus dan krijg je weer dezelfde beweging die we nu hebben met die drieenhalf richard. Want dat bepaalde aanbieders moeten verplaatsen. Hoe we omgaan met die vrije ruimte. Wat er allemaal nodig is, wil ook leren van de ervaringen die we hier op school hebben opgedaan met dit traject.

[1:03:15] Dus dat is wat we daar gaan doen. Maar er liggen mogelijkheden

[1:03:21] de eventuele lessen. Ook daar vroeg de wd naar een voorschotje op de lessen die we moeten trekken. Die moeten we trekken. Dit is ook ten aanzien van eventueel zes g. We vinden zes g ontzettend interessant. We hebben een voorstel wat we willen indienen bij het groeifonds futcher network services om te kijken hoe je onderzoek en ontwikkeling van zes g kan doen dat ook gericht is op publieke waarden zoals betrouwbaarheid tegen autonomie en dergelijke. Hoe kun je dat dan verder brede benutten.

[1:03:50] Dus we gaan na afloop van de veiling van de drieenhalf gigahertz band gaan we een formele evaluatie doen van zowel de deze veiling als een multi landveiling die we in tweeduizend twintig hebben gedaan.

[1:04:02] Dan gaan we eens kijken wat we ervan kunnen benutten voor de volgende stap richting zes g.

[1:04:08] Dat waren de antwoorden op de vragen die voorzitter.

[1:04:11] Dankjewel. Schroeven vragen

[1:04:15] geen vragen. Dan kunnen we meteen doorgaan naar radio blokje gaat. Mag ik meneer.

[1:04:22] Sorry. Een korte vraag verzekeraars zonder meer over over de immers zat want ik las ergens in de stukken dat immers had ongeveer vier maanden nodig heeft om het te verplaatsen en ik vroeg me af of dat in het proces en in de planning of wat ook goed is geborgd.

[1:04:42] Mevrouw de voorzitter, daarom zeg ik ook het streven is één januari tweeduizend, vierentwintig. Maar het is geborgd en proces en vinden al activiteiten plaats. Ik heb overigens ook contact met immers had zelf gehad om persoonlijk even te begrijpen hoe het loopt en andy samenwerking is goed. Dus wij zijn zijn nauw betrokken bij de voortgang van hun stappen en op dit moment waren er geen zorgen. De voortgang. Behalve dat de vergunningverlening bij de griekse autoriteiten ligt en dat we daar even afhankelijk zijn van de tempel er gehanteerd wordt.

[1:05:10] Dankuwel leggen

[1:05:12] vooral.

[1:05:13] Dankjewel. Voorzitter, heb ik mijn antwoord niet gehoord met betrekking tot proces griet in de kamer.

[1:05:20] Mevrouw de minister,

[1:05:29] Voorzitter, ik wil de kamer daar goed over informeren. Ik heb in gedachte om van tevoren de veiling regeling te doen toekomen aan uw kamer te zoeken

[1:05:44] mij ik check het even. Ik kom terug en ik kom er later op terug. Want ik moet twee dingen door elkaar haalt.

[1:05:49] Dat zal de tweede termijn die alle tijd om het uit te zoeken.

[1:05:54] Goed mevrouw verbeek. Ga me maar het is belangrijk.

[1:06:00] Dan gaan we door naar het radboud umc

[1:06:30] daar wordt nu op gereageerd. Die veiling regeling is gebaseerd op de adviezen die wij hebben ontvangen en daar komen ook zienswijze op en we zullen de weging van die zienswijze zullen we ook met u delen.

[1:06:44] Dus de appreciatie geven.

[1:06:48] Mevrouw decker,

[1:06:50] Aan de minister is een fijne regeling komt naar de kamer. Dan heb ik twee vragen wanneer gaat de kamer hier nog iets van moeten vinden.

[1:07:01] Dat was de vraag. Die is voorzitter celmaat wanneer het zal dekken.

[1:07:07] Voorzitter, ik denk dat we kunnen daar overheen. Dat is niet altijd gebruikelijk om daar heel intensief over contacten met de camera is de mededeling, maar in dit geval zo gevoelig dossier denk ik dat het heel goed is een belangrijk is om ook de democratische controle goed te laten plaatsvinden. Dus ik zal dat op tijd doen. Ik moet dat even zoeken wat het goede moment is. Daar kom ik zo nog op terug. Wat het tijdpad is wat die voor u kan zien.

[1:07:32] Ja want het is wel zo dat we een strak tijd hebben. Dus ik moet dan even zorgen dat het goed wordt ingepland

[1:07:40] als de kamer daar bijvoorbeeld er nog een debat over wil, moeten we daar even scherp opzij.

[1:07:44] Minister komt dadelijk in twintig te weinig terug op die deadline ook op de vraag van mevrouw van dijk.

[1:07:49] Voorzitter aanvulling. De de verwachte in maart de uitkomsten te hebben. Dus dan moeten we even goed in plannen met de regeling dat we dat in gedachten houden voor drieënhalve

[1:08:03] weer door elkaar

[1:08:08] terugkomen

[1:08:10] voor alle duidelijkheid. Voorzitter, de veiling voorwaarden van de drieenhalf gigahertz beroemd komt in maart, zodat we het even goed zeggen. De radio kom ik nog even op terug.

[1:08:20] Verder gaat.

[1:08:22] We gaan de radio

[1:08:26] of ik

[1:08:29] die vraag heb ik nu net toegezegd dat ik

[1:08:32] ik zal informeren over de concept veiling regeling en ook de uitspraak van ie nog komt. Die zal ik ook aan u toesturen en we hebben een afspraak gemaakt dat nadat de zienswijze binnen is dat ik dat ook met de kamer zal delen.

[1:08:45] Voorzitter, de vraag van mevrouw van van de vvd of wij overwegen of of ik overweeg om de clausule kabels ook een vergelijkende toets te laten plaatsvinden.

[1:08:57] De telecommunicatie werd kent bij het verdelen van die schaarse goederen de keuze tussen of de vergelijkende toets of de veiling. Ik kan niet. Beide doen

[1:09:07] en dat betekent dus dat we dat onder dezelfde voorwaarden moeten doen. We hebben gekozen voor de veiling om de redenen die eerder zijn gecommuniceerd.

[1:09:15] Dus de bij de bij de voorgenomen veiling voor alle kavels moeten dezelfde objectieve toegang vereist van gelder. Dus daarom kiezen we deze methode. Ik begrijp de vraag. Maar dat is niet de keuze. De ruimte die we hebben

[1:09:29] er is overigens nu in consultatie zijn, zijn de voorwaarden voor de clausen leringen en daar wordt het zienswijze op verwacht.

[1:09:39] Voorzitter, kom ik bij de vraag

[1:09:41] of er een visie kan komen van radio. Er is voor commerciële radio een visie voor de gehele sector. Die is vastgelegd in het advies van de onafhankelijke adviescolleges radio en ik heb in een brief van achtentwintig november heb ik aangeven dat die visie is verwerkt in het concept veiling documenten die nu ter consultatie voorliggen,

[1:09:59] en ik zal dus in het voorjaar de appreciatie toesturen, voor zover dat advies ziet op de landelijke en lokale radio vergunningen.

[1:10:10] Er was nog een vraag van d zesenzestig, voorzitter, of er zicht is op de vergunning of de vergunning vereist ertoe kunnen leiden dat kleine omroepen, bijvoorbeeld in het actualiteiten segment geen kavel kunnen

[1:10:22] krijgen. Ik heb op dit moment. Voorzitter, geen indicaties dat kleinere partijen er niet in zouden slagen om die vergunning te verkrijgen.

[1:10:51] Voorzitter, de vraag van d zesenzestig en pvv de beweegredenen om de veiling voor twaalf jaar te laten gelden en niet voor zes of tien voor acht jaar conform het advies van het adviescollege radio is gekozen voor die vergunning

[1:11:06] periode van twaalf jaar en die looptijd die zorgt er dan voor dat

[1:11:12] partijen zekerheid hebben over de terugverdien. Tijd en een investeringen. Dus die telecommunicatiewet schrijft voor dat bij bepalen van die termijn rekening gehouden moet worden met bevorderen van die efficiënte investeringen op deze manier en hebben ze ook een richting aangegeven menen dat we daar gevoel hebben gegeven

[1:11:30] die langere terugverdiend tijd dus langer dan zes jaar richting die twaalf jaar die biedt ook ruimte voor de nieuwkomers. Dat vergemakkelijkt enigszins de tijd die ze nodig hebben om zich in de markt te positioneren en ook adverteerders aan zich te binden en uiteraard luisteraars.

[1:11:45] De europese telecom code die gaat uit van een termijn van vijftien jaar, maar gezien alle afweging die we hebben gemaakt. Minder bijna twaalf een goeie middenweg hebben gevonden.

[1:11:55] Dan was er nog een vraag van de d zesenzestig en de vvd voorzitter ook over die twaalf

[1:12:01] de minister heeft gozer vergunning termijn van twaalf jaar. Maar er was iets specifieker nog gevraagd naar de het onderzoek van daryl lodwick omdat emmer eerder uit zou kunnen gaan.

[1:12:13] Ja. Het is alleen nog niet zeker of dat in tweeduizend dertien gaat gebeuren. Dat is een beetje een inschatting die we nu hebben

[1:12:20] op dit moment is die transitie van analoog naar digitaal nog niet ver genoeg gevorderd. Daarom willen we halverwege de vergunning periode onderzoeken hoe het ermee staat

[1:12:29] en na dat onderzoek. Dan zullen we zien of die datum van twintig, dertig haalbaar is

[1:12:34] in de vergunning hebben wel een mogelijkheid opgenomen om hem uit te zetten gedurende de looptijd van de vergunning. Dus stel me dat je echt omgaat dan zou je daar geen last van moeten hebben en daarmee kan je die dubbele distributie kosten voorkomen.

[1:12:48] Dus in beginsel status die periode van twaalf jaar die omschakeling van fm dus niet in de weg met die mogelijkheid om het uit te zetten.

[1:12:56] Voorzitter, had ik nog een laatste vraag van de pvv die ze adviseerde de minister om in gesprek te gaan met de sector. Er zijn veel gesprekken geweest met de sector ook dialoog sessies. Maar ik ben altijd bereid om dat te doen. Dus ik pak dit gewoon met twee handen aan en ik zal een hele brede uitnodiging doen naar het veld om zelf op in persoon dat gesprek aan te gaan en te horen wat wat alle bevindingen zijn en ook andere zaken te vernemen en het gesprek erover te voeren.

[1:13:27] Er zijn zoveel vragen over de radio gedeelte

[1:13:31] mevrouw dekkers in mijn hele leven nog even waarnemen.

[1:13:36] Ik wilde even iets vragen.

[1:13:38] Bij deze geef ik het woord aan de eregast.

[1:13:40] Dank u wel, mevrouw de voorzitter, hartelijk dank voor de voor de toezegging. Ik denk dat het heel erg wordt gewaardeerd dat een bewindspersoon er zelf mee bemoeien

[1:13:51] vanuit de markt hoor je enkel en ik noemde net per abuis me bij mijn eerste inbreng in de eerste termijn enkel de zender operators, maar ik bedoelde natuurlijk niet gehoord worden. Maar ik bedoelde natuurlijk ook dat het ook gaat tussen de radiostations. Dat zijn de vergunninghouders

[1:14:08] en het departement. Dus ik hoop dat de minister. Dat kan meenemen naar toezegging en daar ben ik heel dankbaar en ik heb nog een laatste over die die veilingen. Laten we hadden gevraagd en ook de vvd meen ik ook inderdaad van die na zes jaar want gegaan om de datum in tweeduizend, negenentwintig mogelijk stopt, heeft de minister duidelijkheid geven, maar zou het niet verstandiger zijn, wil ik nogmaals benadrukken toch op zes jaar te houden dan en gezien de prognose die er die de dealer bestaat. Lijkt me twaalf jaar echt veel te lang en ik merk ook want wij luisterde ik altijd naar de markt nadat de zaken deskundigen en die vinden dat eigenlijk bijna unaniem. Dus daarom vraag ik het ook wel.

[1:14:47] De minister.

[1:14:50] Voorzitter, ik heb daar nu weinig zicht op of dat haalbaar is op het moment dat we dan niet die afschakelen in de omzetting zouden kunnen realiseren, zouden ze opnieuw moeten gaan veilen en dat geeft wel onzekerheid aan marktpartijen bij meende juist in het belang van zekerheid bij investeringen voor de langere termijn moeten kiezen met de mogelijkheid. Dus als het tussentijds fm afgeschakeld wordt dat dat je er last van ondervindt. Dus dat wil zeggen dat je de tussenoplossing.

[1:15:19] De vraag van de goden.

[1:15:20] Ik heb misschien mijn laatste vragen vandaag want anders. Ik weet niet of de vvd nog maar de motie komt dat ik dame als het nodig is. Maar misschien moet de kamer zich dan toch over uitspraak omdat de sector vraagt. Het lijkt op ons neer als volksvertegenwoordiger. Ook bij andere. Dat weet ik niet

[1:15:35] maar een grote meerderheid is vandaag wie zijn wij dan om te zeggen we gaan het niet proberen mogelijk kunnen we dan een motie te kunnen aanhouden. Stok achter de deur of zoiets. Misschien dat dat tot de mogelijkheden behoren. Maar ik zal ook mijn vvd collega overleggen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

[1:15:50] De minister.

[1:15:52] Voorzitter, als dat zo is dan is dat iets om rekening mee te houden dan dat wij die signalen niet hebben ontvangen. Dus dat is wel ingewikkeld.

[1:16:00] Dus ik zou dan toch even willen kijken wat als er een behoefte is om daar naar die termijn te kijken dan dan moeten we dat doen maar dat hadden we niet eerder begrepen.

[1:16:12] Vooral van dijk. Bedankt voor het aannemen,

[1:16:15] Misschien kan een toezegging doen dat ze dat kon ik het ophalen in de markt, zodat de signalen wel aangesloten worden bij het ministerie daar een vervolgstap of niet opgenomen kunnen worden.

[1:16:26] Mevrouw de minister,

[1:16:28] voorzitter, ik zal naar aanleiding van de signalen kijk, ik moet er wel bij vermeld dat het adviescollege in de kader werd benoemd college is dus ik moet wel zwaarwegend advies. Dus ik moet wel hele goede argumenten hebben, wil ik daarvan afwijken, maar bent spreek ik bereidheid uit om naar die signalen te kijken, opnieuw te wegen.

[1:16:44] Jawel, mevrouw de minister.

[1:16:46] We kunnen naar de lastige vraag buiten schaduw was een vraag die stonden open zijde voor de minister.

[1:16:53] Dat was de vraag of de belangstelling.

[1:16:56] We kunnen meteen naar de tweede termijn van de kamer van dijk.

[1:17:01] Ik wacht eventjes op de openstaande vragen die we hadden dan zou de minister een tweede mijn erop terugkomen.

[1:17:07] Nee. Ingeving. Vd.

[1:17:11] Hetzelfde en misschien kunnen we even pauzeren voor een tweede termijn.

[1:17:15] Sorry. Het is het handig om heel kort.

[1:17:18] Schorsen als hij dat wel want daar gaan we nu doen. En hoelang wilde schotse tien minuutjes? Vijf minuutjes. Tien minuutjes. We gaan even tien minuten schorsen. Mevrouw

[1:17:28] tot over tien minuten.

[1:17:30] Of vraag ik iets heel ongebruikelijks.

[1:17:32] Het is een legitieme vraag,

[1:17:35] We schorsen kan antwoord geven.

[1:17:39] We schorsen tot tot zestien uur.

[1:26:22] We hopen het commissiedebat en een ingeving die ik net het woord gegeven. Maar die vroeg om een korte schorsing.

[1:26:29] U ziet er opgelucht uit dit je goed gedaan. Tijd opgelucht.

[1:26:33] Voorzitter,

[1:26:35] Nu? Mag ik sliep?

[1:26:37] Ja. Een hele korte termijn in ieder geval veel dank voor de voor de beantwoording van de minister. Denk dat echt heel veel opgehelderd. Nog twee hele korte vragen.

[1:26:51] Dat gaat over de clausen leerlingen bij radio. U zei vergelijkingen toets niet mogelijk. Snap ik ergens open omdat anderen dan krijg je een samenloop

[1:27:01] en dan toch een korte vraag wat we nog kunnen doen om dan toch die voorwaarden van die klaus leringen ook een beetje strak over te stellen dat we ook echt bijvoorbeeld een nederlandstalige zender krijgen of een echte nieuwszender.

[1:27:18] De tweede vraag is

[1:27:22] dat gaat over over het proces en die tijdslijnen bij bij vijf g.

[1:27:32] U gaf haar net overaanbod dat u er heel erg zit

[1:27:37] ik toch over die

[1:27:40] als we bijvoorbeeld pas in maart. Maar die veiling regels krijgen dan begint toch een heel klein beetje zorgen te maken of we dat ook die die in december of die nog wel gaan halen.

[1:27:50] En wat voor mij belangrijk in ieder geval voor mijn fractie. Belangrijk is dat we ook echt vaart blijven maken. Dus dat is het dan. Daarmee is mijn tweede termijn opsluiten.

[1:28:01] Dankjewel, dankjewel. Namens de vvd dijkgraaf d zesenzestig.

[1:28:06] Dank dank danken waar de minister voor haar beantwoording. Ik heb drie vragen

[1:28:12] eén over de aansluiting van die overgebleven adressen. Want ik wil even helder maken of we elkaar goed begrijpen want ik zeg vast draadloze verbindingen, maar het is officieel fixed flylijst access begrijpt dan heeft de minister in de gaten dat bedoelde wordt over het algemeen is dat is juist goedkoper en dat was vroeger in ieder geval ik weet niet of het nu zo is dat mijn tweede vraag gaat over het afschakelen van de fm.

[1:28:42] Maar er worden door de simulcast vergunningen dubbele kosten gemaakt en de vraag is hoe wordt bepaald wanneer er afgeschakeld wordt op op welke basis wordt bepaald en wordt het dan goed gedaan. En wat doe je dan met die dubbele kosten en mijn laatste vraag is daar heb ik het eerste termijn nog niet over gehad. Maar een tijd geleden heb ik vragen gesteld. Samen met de vvd over één één twee bellen daarvan op vier geen vijf g en ik wil dat minister bedanken dat zij mijn vragen beantwoord. Maar ik was helemaal niet tevreden over de beantwoorden van die vraag waren totaal vaag.

[1:29:21] Ik lees vandaag ook tweaker dat onder nederlandse druk en standaard wordt ontwikkeld om hem in tweeën te bellen met vier en vijf g en dat vind ik heel goed nieuws. Dus mijn enige vraag waarom heeft de minister dat niet gewoon geschreven in de beantwoording van de vragen.

[1:29:39] Mevrouw de minister,

[1:29:42] Dat hadden we moeten doen. Voorzitter, fijn dat het zo loopt was even. We hadden daar niet een duidelijke. Dat is echt lobbyen en politiek bedrijven. Dus je hebt er niet een duidelijke. Ik weet niet zeker of het voor elkaar krijgen. Dus ik denk dat daar even als ik terughaal terughaal. Daar zit dan de voorzichtigheid in. Daarom zocht een heel erg in het waarborgen van het lagere frequenties om dat te kunnen doen. Maar inderdaad, dit is een betere oplossing.

[1:30:07] Dus klopt.

[1:30:09] Voorzitter. Ja.

[1:30:11] Je mag gerust doorgaan.

[1:30:12] Ik wist niet of je nog of er nog andere leden waren dan zal ik de vragen beantwoorden. Voorzitter, ten aanzien van de leringen van de radio is nu de regelingen zijn nu een consultatie. Dat gebeurt onder regie van ocw. Ik denk dat het goed is om ik kan ik kan de behoefte eventueel voor informatie daarover doorgeleiden naar ocw. Maar dat is misschien eentje die in de republiek. Als daar behoefte aan is want ik kan me zo voorstellen dat de uitkomsten daarvan gedeeld worden, waardoor er meer ruimte is voor voor vragen en uitleg daaromtrent. Er worden nu allerlei zienswijze ingediend op hoe je op goede wijze die clausing leerlingen ook kan laten doen wat ze moeten doen. Heb je bijvoorbeeld over over nieuwsradio over hoeveel tijd percentage van de tijd gesproken woord moet zijn dat bijvoorbeeld eentje waar best wel discussie over is wat daarin de goede maatstaf is. Maar daar ga ik niet over. Daar gaat mijn collega staatssecretaris van ocw over ten aanzien van vijf g bent helemaal eens over vaart moeten maken. Misschien een goed moment om dat te koppelen aan de vraag van mevrouw van dijk. Hoe het nou precies zit met de informatievoorziening vanuit mij naar uw kamer.

[1:31:17] Voorzitter van vijf g verwacht inderdaad in maart de veiling voorwaarden aan uw kamer te kunnen sturen. Dat is echt krap want we moeten die fijne voorwaarden vaststellen, zodat de sector ook de aanbiedingen inschrijvingen kan baseren.

[1:31:34] Dus we moeten dat als kan ik eerder. Maar ik hou de vaart erin. Ik begrijp de urgentie ten aanzien van de radio. Dat kan sneller die veiling regeling heb ik eigenlijk al dacht, kan ik eerder niet bewegen. Dus dat wordt begin volgend kwartaal misschien nog wel eerder. Dat doe ik dus ook zo snel mogelijk naar uw zoon zal ik dat naar uw kamer sturen

[1:31:57] ten aanzien van

[1:32:02] ten aanzien van de aansluiting overgebleven adressen vast een draadloos. Volgens mij bedoelen we hetzelfde. Maar ik neem het mee en ik zal het ook in de communicatie die wij hierover voorzien ook meenemen. Expliciet misschien nog wat meer onderbouwing dan

[1:32:19] en dan de vraag. De afschakelen van simon simulcast voorwaarden. Wij zullen die evaluatie die besproken hebben benoemd heb ook in brieven, maar ook hier in dit in dit debat samen met de sector doen want we moeten hier samen optrekken, want dit is helemaal niemand heeft er baat bij. Als we hier door de door de porseleinkast gaan dus dat wil samen met de sector doen we zo goed kijken wat een goede datum is en hoe je kan zorgen dat die dubbele kosten niet optreden. En wat een reëel tijdpad is. Dus dat is wat we voor ogen hebben en ik vind dat we zorgvuldig moeten doen. Voorzitter, dus

[1:32:54] dat is volgens mij de beantwoording van de vragen.

[1:32:57] Dankjewel. Ik kijk even naar de kant van de kamer of alles duidelijk is geweldig

[1:33:06] bedankt toezeggingen. Ik zal even hem.

[1:33:12] Nee, wel bedankt, mevrouw van de die me geholpen heeft.

[1:33:17] Ik geef nog wat toezeggingen voorlezen. Mevrouw de minister, als ik goed meeluistert de minister zich toe en begin volgend jaar een voortgangsbrief met betrekking tot internet dekking naar de kamer te sturen waarin ze zal ingaan ter uitvoering van de motie, decker, decker leijten en het tijdpad met betrekking tot ontsluiting

[1:33:36] de minister zich toe om een kwartaal twee, tweeduizend, drieëntwintig terug te komen op de voortgang betreffende het meldpunt bereikbaarheid een in twee.

[1:33:44] De minister zegt toe om de finance regeling radio, inclusief de weging van de ontvangen zienswijze begin kwartaal in tweeduizend, drieëntwintig naar de kamer te sturen.

[1:33:54] De laatste mevrouw de minister de minister zich toe om de veiling regeling drieenhalf krijgt band uiterlijk in maart tweeduizend, drieëntwintig naar de kamer te sturen.

[1:34:06] U en mevrouw van dijckmeester eentje van vandaag.

[1:34:10] Hij was ook een toezegging gedaan. De bereidheid naar de signalen met betrekking tot twaalf jaar aan sasha.

[1:34:15] Voor de brieven.

[1:34:18] Omdat dat niet eens toegezegde. Een brief wordt dat niet genoteerd, maar alleen nogmaals, als er een brief is dan kunnen we de toezeggingen noteren. Dat zou fijn zijn. Het gaat meestal om de de inderdaad toezeggen. Dat klopt. Het is een beetje de procedure,

[1:34:33] mevrouw de minister.

[1:34:37] Dat is een goede vriend is een goede vraag van u.

[1:34:39] Voorzitter, ik kan het meenemen bij het aanbieden van de veiling regeling. Want dan combineer ik sliep aparte brief scheelt weer tijd toezegging.

[1:34:48] Van dijk heeft hier veel mooi afgetikt. Bedankt

[1:34:51] dan

[1:34:54] de mensen op de publieke tribune

[1:34:57] mogelijk mensen hebben

[1:34:59] via het digitale kanaal hebben geluisterd, vindt dat de minister aan het team leden van de staten generaal onze trouwe camera boden dienstverslag redactie en de wens ik iedereen een gezegende avond behouden thuiskomst tot een volgende keer sluit vergaderen.