Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Rijksuitgaven en voor commissie Financiën

[0:00:03] Goedemorgen. Allemaal welkom bij de procedurevergadering rijks uitgaven. Ik zit het vandaag voeren omdat de vaste voorzitter sneller vandaag helaas.

[0:00:12] Niet kon laten.

[0:00:14] Ik beginnen met de agenda agendapunt. Één regeling van werkzaamheden zijn geen punten binnengekomen, spontaan punten.

[0:00:21] Nee, een onderdeel van agendapunt heen. Dus ook de besluitenlijst moeten we nog een vaststellen van de vorige keer zijn daar op en aanmerkingen over

[0:00:29] die is bij deze vastgesteld agendapunt. Tweede zijn recent van de europese rekenkamer ontvangen, brieven en rapporten en reacties daarop van het kabinet

[0:00:37] met het voortouw bij een andere kamer. De commissie rijksuitgaven design ter informatie.

[0:00:42] Iedereen akkoord,

[0:00:44] Agendapunt drie recent van de algemene rekenkamer ontvangen brief rapport en reactie daarop van het kabinet met voortaan bij een andere commissie dan rijks uitgaven die ook ter informatie die zin van nationaal

[0:00:57] daarop en aanmerkingen. Nee

[0:00:59] zo kort agendapunt vier cent ontvangen beleids doorlichtingen die boze reacties daarop van het kabinet met voortaan weer andere commissies, rijksuitgaven

[0:01:08] voor kennisgeving.

[0:01:10] Aannemen.

[0:01:12] Geen opmerkingen zou prima bij vijf afdoening motie en toezeggingen verantwoordingsdebat voor kennisgeving aannemen en daarmee akkoord

[0:01:21] top agendapunt zes antwoord op vragen van de commissie over de reactie op de motie van het lid stoffer komt. Zo is over het verstrekken van de eigen financiering van maatschappelijke organisaties, subsidie van het rijk ontvangen

[0:01:34] voor kennisgeving aannemen.

[0:01:35] Akkoord,

[0:01:37] Ook akkoord

[0:01:38] agendapunt zeven voortgang taskforce verbetering financieel beheer. Daarvoor

[0:01:44] hebben wij in het najaar al geprobeerd een technische briefing te organiseren. In alle drukte was daar toen niet genoeg animo voor

[0:01:53] het voorstel is om richting verantwoordingsdag nog een poging te doen om dan nog even een inventarisatie doen of er dan wel genoeg animo voor is

[0:02:01] per e-mail. Iedereen akkoord

[0:02:04] gaan we dat doen.

[0:02:05] Agendapunt acht reactie op verzoek om toelichting bij beroep op artikel twee punt zevenentwintig comptabiliteit met tweeduizend zestien ter bespreking en het gaat om een brief van de minister van financiën over hoe zij daarmee wenst om te gaan. Die hebben kunnen lezen en dan moeten wij formeel ook bevestigen met een met een reactie daarop. Daar hebben we de leden heijnen en maatoug nagekeken en een consumptieve bij.

[0:02:29] Voegt.

[0:02:32] Kan het misschien toelichten, maar het spreekt voor zich zit bij de stukken is iedereen akkoord met de conceptbrief. De reactie

[0:02:38] duimen omhoog. Overal. Dan is dat deze ook akkoord gaan we dat versturen.

[0:02:44] De agendapunt. Negen,

[0:02:46] Startnotitie en conceptbrief uitvraag thema's tweehonderd tweeduizend, drieëntwintig bij vakcommissies. Daar is natuurlijk een voorbereidings groep mee aan de slag gegaan en ook daar is een brief bijgevoegd en het een brief aan de andere commissies om hierover mee te denken en dan gaat het nu natuurlijk om de lokale journalisten,

[0:03:05] Die we willen.

[0:03:06] De om daarover na te denken richting verantwoordingsdag bij de honderd

[0:03:10] die in akkoord met die brief richting de andere commissie is

[0:03:13] de heer slootweg.

[0:03:15] Ja. Ben opzich akkoord en het idee van een lokale verslaggevers. Dat is volgens mij op besloten. Dat is verder ook geen punt wat ik me wel een beetje afvroeg. Ik weet. Ik heb echt geen idee hoeveel lokale verslaggevers zijn. Er zijn dat er wel voldoende want we kunnen best op zo'n vijfhonderd dag. Veel mensen aanwezig zijn, zodat ook nog een idee kunnen zijn om bijvoorbeeld een aantal journalisten van vakliteratuur, bijvoorbeeld vanuit de medische sector of wat dan ook daarvoor uit te nodigen.

[0:03:41] Ze goede overweging, zodat een voorbereidings groep meegeven dat die dat mee kunnen wegen. Mocht het nodig zijn om ook de zalen te vullen met genoegen mensen als dat met de lokale journalistiek niet lukt om dan de vakliteratuur mee te nemen, is het zo goed samengevat

[0:03:58] akkoord denk ik van iedereen

[0:04:00] ook de brief bestuursakkoord bij deze dank hebben we het over agendapunt tien ondertussen de geplande activiteiten van de commissie voor de rijksuitgaven

[0:04:08] zijn daar op of aanmerkingen over.

[0:04:12] Nee, dan kunnen we naar de rondvraag zijn er punt voor de rondvraag.

[0:04:19] Volgens mij is er een.

[0:04:21] Punt. Ja ik weet eerlijk.

[0:04:23] Ik weet niet hoe het procedureel, maar omdat ons een een agenda schriftelijk heeft plaatsgevonden. Portefeuilles flink dat even een deel van financiën doen en ik heb een rapporteurschap op deze portefeuille en het lijkt me. Ik zou me kunnen voorstellen dat het overnemen. Maar ik weet niet of dat op deze manier zo makkelijk kan

[0:04:41] of als hoor ik het graag.

[0:04:44] Volgens mij als de rest van de commissieleden geen bezwaar heeft dat de heer slootweg dat rapporteurschap van mevrouw van dijk overneemt, dan kunnen we bij deze besluiten.

[0:04:53] Ik zie geen bezwaar. Dan is dat bij deze besloten

[0:04:57] dankuwel. Dan zijn er verder ook geen rondvraag punten meer. Volgens mij en dan sluit ik hierbij de vergadering.

[0:06:22] Goede morgen allemaal welkom bij de procedurevergadering van de vaste kamercommissie voor financiën.

[0:06:30] We hebben een redelijke agenda. Maar volgens mij kunnen we daar met elkaar redelijk goed doorheen. We zijn nu openbaar maar aan het eind hebben nog een stukje besloten en mijn voorstel is om agendapunt vijfenveertig naar besloten gedeelte te verplaatsen.

[0:06:46] Dat heeft geen bezwaar is dat te doen en we beginnen gewoon met agendapunt één en het agendapunt is de commissie regeling van werkzaamheden.

[0:06:54] Ik heb een verzoek van de heer van der ree. Meneer van der ree.

[0:06:57] Dankuwel. Voorzitter, zoals de collega's hebben kunnen lezen in de nrc is informatie uitgelekt over onderhandelingen met duitsland over het kapitaalbehoefte van het duitse deel van het.

[0:07:11] Het gaat in de richting die toch lijkt af te wijken van de laatste keer dat de kamer over hebben gesproken en ik zou zeg maar willen vragen dat we een vertrouwelijke briefing organiseren. Ook in aanwezigheid van de minister zelf om te horen wat de stand van zaken is. Ik denk ook dat het verstandig is dat dat wat er in de openbaarheid kan dat er misschien per brief ook nog even aan de kamer wordt meegedeeld. Maar dat zal beperkt zijn. Dat begrijp ik.

[0:07:39] Maar het lijkt me verstandig dat een beetje vinger aan de pols houden omdat er gesuggereerd wordt dat er heel snel iets op handen is

[0:07:45] inrichting die toch echt wel afwijkt van wat de meerderheid blijkt te hebben gezegd in het verleden.

[0:07:51] Helder voorstel. Meneer van wijn.

[0:07:53] Voorzitter technische briefing lijkt me goed. Een brief lijkt me goed. Ik zit even te zoeken over de aanwezigheid van de minister een technische briefing. Dat is dat doen we normaal niet. Dus ik kan me ook voorstellen een technische briefing doen dan kan altijd een vertrouwelijk zou zijn. Maar ik kijk je.

[0:08:05] Mijn collega's, meneer heijnen,

[0:08:08] Steun voor het voorstel. Maar wat de heer van wijnbergen. U zegt klopt tuurlijk wel. Dus dat kan kan ook met.

[0:08:13] Ja precies.

[0:08:16] Meneer van dijk.

[0:08:17] Ik heb zelf gisteren ook schriftelijke vragen gesteld hierover en het kwam eerlijk gezegd een beetje als een slag bij donderslag bij heldere hemel. Want wij weten van niks. We moeten dat dan uiterst nrc moeten we dat de lezen dus alleen dat al vind ik schandalig en zou de minister zich over moeten verantwoorden dat wij als kamer helemaal gepasseerd worden voor zoiets groots en op de tweede plaats vraag ik me af of een vertrouwelijkheid noodzakelijk is, want het is geen beursgenoteerd bedrijf. Dus het zou in principe in alle openbaarheid zouden we hierover kunnen praten en dat de mijn hessel verantwoording af moet leggen aan ons dus buiten de technische brief, maar ook verantwoording af afleggen leggen hoe dat nu zo ver is gekomen. En waarom. Als ik ben hartstikke blij mee. Maar het gaat meer om het de gang van zaken dat wij dat wij als kamer uit de krant moeten lezen, terwijl een.

[0:09:07] Dan kunnen we spreken gemaakt, steunt het voorstel van meneer van der lee. U stelt daarbij wel de vraag of vertrouwelijkheid nodig is. Dan kom ik dan zo verder op terug. Maar u heeft u ligt het niet voor het voorstel van meneer van der lely. Meneer nijboer zag ik ook nog met een winkel.

[0:09:23] De steun voor het voorstel en ook steun voor het verzoek van de heer van dijk om te kijken in hoeverre het openbaar kan want dan kunnen wij er als kamer ook meer mee en staat er vrij veel openbaar. Dus ik heb echt voorkeur voor openbaar en dan iets minder informatie wil de minister zegt ik kan helemaal niks geven dan dan vertrouwelijk. Maar anders heb ik liever op hoofdlijnen in openbaarheid. De opties die er zijn, zodat wij er ook als kamer wat mee kunnen.

[0:09:44] In de openbare elkaar,

[0:09:47] Voor zover ik ben het daar helemaal mee eens. En, sterker nog, bij het vertrouwelijke deel zal ik in ieder geval niet aanwezig zijn. Dus als het dan gaat over het aantal leden dat daarbij aanwezig moet zijn. Ik heb in het verleden zijn dat we daar niet echt bij geholpen zijn dus bij het openbare deel. Daar ben ik graag bij.

[0:10:04] Ik hoor uw ik hoor vooral steun voor het voorstel van meneer van der lee, waarbij de vraag is en zo ken ik u kamercommissie ook zo ken ik onze kamer uberhaupt zoveel mogelijk openbaar als mogelijk. Maar dan moeten we gewoon even uit zoeken. De vraag is even welke termijn. Want ik hoorde meneer van dijk waarom bepaalde urgentie uitspreken. Meneer van der lee,

[0:10:24] Die heb ik ook een dat komt ook omdat de krant suggereert dat binnen een paar weken. Leon zou kunnen zijn. Dus dan moeten we wel tempo maken en ik denk ook goed dat het dan een technische briefing eerste is en daarna in overleg met de minister. En als het kan openbaar. En als dat niet kan dan vertrouwelijk. Maar het moet wel tempo.

[0:10:45] En om dat tempo. Dat betekent dus dat we niet uitzoeken en dan zien we om de volgende procedurevergadering weer terug. Dus wij gaan uitzoeken wat wel en niet vertrouwelijk kan en informeren u daarover via e-mail en op basis daarvan kunnen we ook inventariseren wie waarbij is meneer schutting nog aanvulling

[0:11:02] daarop.

[0:11:04] En het eventuele overleg. Dat zou volgen dan bij voorkeur mondeling of schriftelijk als het openbaar kan.

[0:11:11] Ik denk mondeling.

[0:11:13] Ook omdat dat sneller commissiedebat

[0:11:15] meneer van dijk,

[0:11:17] Nou ik zou wel willen benadrukken dat we niets uit onszelf die vertrouwelijkheid in de mond nemen. Wij willen gewoon een update voor het bericht uit de nrc. En waarom de kamer daar niet over geinformeerd is en of de minister zich daarover wil verantwoorden in de kamer, inclusief en eventuele technische briefing maar kon niet zelf aan met in vertrouwelijke technische briefing. Want dan dan roep je de vertrouwelijkheid over jezelf af. Dat zou natuurlijk doodzonde zijn. Mede omdat het geen beursgenoteerd bedrijf is, kan het volgens mij.

[0:11:47] Dat

[0:11:48] meneer van der ree.

[0:11:49] Ik ben het er wel mee eens. Maar dat is ook goed dat er een brief komt waarin die verantwoording ook al zitten op dit punt en ook wat ze kan kan zijn publiek delen en dat die brief hebben op het moment dat het technische briefing hebben en dan kunnen we daarna al dan niet in openbaar.

[0:12:06] Meneer om zich nog.

[0:12:09] Helemaal eens en ik zou tegen de regering zeggen de aankoop van het netwerk. De heer van den oever was dezelfde puinzooi als de verkoop nu dreigt te worden.

[0:12:19] Maar dan kunnen we allemaal in een debat.

[0:12:21] De rekenkamer rapport op. Het zou fijn zijn als dit keer wel aan de regels zouden houden.

[0:12:27] Volgens mij vinden we allemaal hetzelfde rondom dit proces. In ieder geval wij gaan kijken of er op korte termijn een technische briefing kan zijn waar nodig vertrouwelijk. Maar wanneer wij horen we u van meneer van dijk en ik zei ook al. Ik ken deze kamercommissie als bij voorkeur openbaarde zou gaan. We proberen te regelen. Wij informeren u daarover en vervolgens proberen we daar een mondeling commissiedebat over in te richten. Dat is de poging en we houden u op de hoogte in inventariseren die zich daar meneer

[0:12:56] weg, waarbij de lijn.

[0:12:59] Berlijn altijd dit zoveel mogelijk openbaar en het ook prima kan dat te zeggen we doen het openbaar delen. Dan kan altijd nog een kort besloten stukje aan de technische briefing of een debat worden vastgeplakt. Dus daarmee kunnen we ook in die en ik ben het met iedereen eens maximaal openbaar wat komen en een brief van tevoren.

[0:13:13] Doe ik graag. Ja. En volgens mij ook een regel dat als het vertrouwelijk moet dat dat ook wordt ondersteund. Tegenwoordig zijn we daar ook alweer strenger op. Dus volgens mij zijn we de goede dingen doen. Meneer van dijk nog één dingetje. Dan gaan we naar.

[0:13:25] Volgens mijn schriftelijke vragen. Ik weet niet of ik de enige ben die schriftelijk heb je ook schriftelijke vragen en oké nou eenmaal mijn schriftelijke vragen of hij dan ook zo snel mogelijk kunnen worden behandeld.

[0:13:35] Zodat ze antwoorden daarbij betrokken kunnen worden. Dat lijkt mij een logisch

[0:13:38] verzoek dan ook.

[0:13:40] Ik had nog. We zijn bij agendapunt één. Ik had nog een verzoek naam van meneer heijnen,

[0:13:46] We hebben volgende ik zat commissiedebat toekomst bank gepland in september was een brief aan de kamer dat zo snel mogelijk een beleidsagenda naar de kamer gestuurd. Dat was september hebben nog steeds niet ontvangen. Ik wil voorkomen dat we dat zo'n beleidsagenda een dag of twee dagen voor het debat wordt gestuurd en ik kan me ook voorstellen. In ieder geval ik heb daar behoefte aan als er zo'n beleidsagenda ligt om ook met de sector te praten. Et cetera. Dus mijn voorstel zou zijn om het debat in ieder geval uitstellen totdat die beleidsagenda. Er is die beleidsagenda zo snel mogelijk ontvang ik graag. En als die binnen ze ook het debatten weer zo snel mogelijk te plannen, maar niet dat we dat er maar twee dagen zijn. Dus dat zou dan enkele weken moeten opschuiven

[0:14:25] van ervan uitgaan dat die beleidsagenda er dan wel echt volgende.

[0:14:28] Kijk even.

[0:14:29] Mijn bezwaar is meneer van der lee.

[0:14:32] Opzicht kan ik kan meeleven. Zeg maar. Tegelijkertijd hebben we ook gesproken over dat het goed zou zijn om het debat te hebben nog op het moment dat er geen finale keuzes zijn gemaakt en de minister ook behoefte om vanuit de kamer te horen. Hoe kijkt de kamer aan tegen de toekomst van de volksbank. Maar ik ga er denk ik vanuit die beleidsagenda niet daar al een definitieve keuze in bevat. Maar dan vind ik het prima om daarop te wachten, want het is niet zo urgent. Dat weten we ook zo snel kunnen daar ook geen grote stappen worden gezet.

[0:15:03] Anderen die daar nog iets over willen zeggen. Nee, dat betekent dan dat het commissiedebat dat volgende week gepland wordt, herplant zal worden met willen vragen op welke termijn die beleidsagenda wordt verwacht.

[0:15:14] Na niet op welk termijn kijk ik de beleidsagenda moeten zijn voor het debat. Dus ik neem aan dat die volgende week komt. Dat vind ik tekort op het debat. En dan zou mijn voorstel. Stel dat dan een paar weken uit niet dat we dat debat een half jaar doen maar dat er wel gelegenheid is. Ik heb geen idee. Misschien is het een a vier tje,

[0:15:30] maar wellicht is het een twintig pagina's is dan zou ik daarbij wel even iets meer tijd voor nemen om dat goed te bezitten.

[0:15:35] Of een a vier tje met heel veel voetnoten en door

[0:15:38] wij

[0:15:41] volgens de pvv kunnen we dan definitief plannen iedereen mee eens. Gaan we dat zo doen. Gaan we naar agendapunt tweede als de besluitenlijst van de vorige procedurevergadering, namelijk die van tweeëntwintig december jongstleden iemand daar nog problemen opmerkingen vragen dan wel iets anders over te zeggen. Nee dan is ie bij deze vastgesteld gaan we naar de brieven lijst. De brieven lijst bestaat uit drie paginas. De eerste pagina zaak één tot en met negen.

[0:16:07] Iemand daar opmerkingen over. Nee.

[0:16:10] Pagina twee zaken tien tot en met eenentwintig meneer van wijnbergen.

[0:16:14] Zou graag voorzitter willen vragen om een reactie van de staatssecretaris voor toeslagen en douane brief nummer.

[0:16:19] De achttien brieven nummer achttien niemand bezwaar tegen dat vragen en pagina drie, twee zaken tweeëntwintig en drieëntwintig

[0:16:30] niemand over. Dan is de brieven lijst vastgesteld. Dan gaan we naar de reeds geagendeerde behandelde stukken en brieven

[0:16:38] agendapunt, vierde stukken ten behoeve van het commissiedebat douane van vorige week de vertrouwelijkheid. Er is een deel van dit van de informatie die u heeft gehad. Vertrouwelijk en ik moet nog even en deze commissie vragen of men vindt dat die vertrouwelijkheid voldoende ge motiveert was, zodat we daar officieel ook wat over vaststellen. Ja dat is zo dus dan

[0:16:59] hebben we dat ook goed afgehandeld. Gaan we naar vijf reactie op de gewijzigde motie, leden van wijnbergen, sahla agendapunt zes, de stukken ten behoeve van het schriftelijk overleg ter voorbereiding van de eurogroep ecofinraad die beiden zijn ook betrokken geweest bij een commissiedebat. Ja. Geen opmerkingen over de gaan we naar de voortgang wet en regelgeving agendapunt zeven. Het voorstel van wet van de leden maatoug van der lee en nijboer houdende wijziging van de wet inkomstenbelasting tweeduizend één en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen voorstel is om dat aan te melden voor plenaire behandeling. Meneer van wijnbergen.

[0:17:36] Er-voorzitter. Dat lijkt me prima. Ik kijk even naar initiatiefnemers met een regio is de kans op snellere behandeling gewoon grote dus dat kan ik me voorstellen maar ik laat dit echter het keek vervolg je de wens van de initiatieven.

[0:17:49] We hebben de goede gebruikt om bij initiatiefwet als kamercommissie daar wat over te zeggen. Meneer van wijnbergen.

[0:17:57] Ja.

[0:17:58] Voorzitter, ik hoor ik vind altijd een initiatiefwet. In principe is gewoon plenair. Maar als er als de indieners denken we willen sneller, want we denken in de regio zitten vind ik dat prima. Dat is wat ik doe en ik snap wat u zegt, maar tegelijkertijd hecht. Ik ook zelf initiatieven nemen altijd heel erg aan de regierol van de initiatiefnemers zelf. Want ik vind het blad misschien wel belangrijkste instrumenten als kamer hebben.

[0:18:17] Ik kijk even rond. Ik zag mevrouw van dijk

[0:18:21] inderdaad laat een initiatiefnota zover ik wilde dezelfde woorden als de heer van wijnbergen

[0:18:26] de overzicht meneer nijboer dan een van de initiatieven. Nou voorzitter,

[0:18:30] Als kamer besloten dat we op woensdagen wetgeving dagen hebben dus volgens mij is het best ruimte en we kunnen eigenlijk alleen een maandag wetgeving overleg hebben. Dus ik vraag me af of het het is geen begroting seizoen u dus enigszins kan lijkt me plenaire ook recht doen aan.

[0:18:46] Verleiden door plenaire griffie

[0:18:49] is er nog een deadline. Want als het niet lukt voor een bepaald moment dat u zegt nou doe dan toch maar een wetgeving overleg.

[0:18:56] Nee, ik zou ik zo'n beetje inschatten als het echt uit de hand loopt te horen bij het wel.

[0:19:01] Als als het alweer volgende begroting seizoen is dan wel precies. We gaan we gaan het door geleide

[0:19:09] de implementatie wet richtlijnen, herstelpakket beleggingsondernemingen voorstel om dat ook plenair aan te melden. Tenzij u zegt van dat willen we liever in een wetgeving overleg behandelen of wellicht dat u zegt ben er zo tevreden mee doen maar gewoon een stukje van ik kijk even rond meneer van wijnbergen.

[0:19:29] Voorzitter, ik denk dat er mijn fractie betreft een hamerstuk zijn, maar we hebben de goede gewoonte was maar één iemand het wel veel behandelen we dat gewoon gaan doen. Maar ik zal daar niet om vragen.

[0:19:37] Ik kijk even rond meneer heijnen

[0:19:40] voor mij was ook een hamerstuk zijn.

[0:19:43] Meneer van dijk zegt hetzelfde mevrouw van dijk ook dan meld me aan als hamerstuk en dan is niet alleen een gewoonte maar gewoon ook een afspraken vastgelegd in de regels. Als iemand het wel ontharen. Dan kan dat altijd maar dan begeleiden door als hamerstuk.

[0:19:58] De stukken en brieven die ondertekend zijn door de minister van financiën agendapunt negen goedkeuring van het werkprogramma inspectie, belastingen, toeslagen en douane voor kennisgeving aannemen agendapunt tien stand van zaken over toegang van ondernemers tot het kievit en andere kievit. Het onderwerpen lijkt ons handig dat te agenderen voor het commissiedebat financiële markten.

[0:20:16] Bent u met mij eens agendapunt elf stand van zaken omtrent regulering van crypto's. Dat kunt u betrekken bij het plenaire debat over het toezicht op de cryptomunten.

[0:20:24] Ja. Agenda twaalf antwoorden op vragen van de commissie over het werkprogramma twintig, drieëntwintig inspectie, belastingen, toeslagen en douane, net als het plan zelf als voor kennisgeving aannemen agendapunt dertien voortgang klimaat commitment financiële sector agenderen voor het commissiedebat verduurzaming van de financiële sector

[0:20:43] we het veertien analyse en opvolging. De uitspraak hof van justitie eu over het uvo register leek ons handig om daar een schriftelijk overleg over te voeren met hun inbreng datum van donderdag zestien februari. Bent u met me eens gaan we uitzetten komen bij de stukken en brieven die als eerste zijn ondertekend door de staatssecretaris, fiscaliteit en belastingdienst agendapunt vijftien reactie op het verzoek van de commissie of een afschrift van de brief aan de aanleg en scp met betrekking tot het concept besluit inkomstenbelasting, pensioenen internationale organisaties voor kennisgeving aannemen.

[0:21:12] Ja. Agendapunt zestien reactie op het verzoek van de commissie inzake een technische briefing over het concept wetsvoorstel wet minimumbelastingen twintig, vierentwintig pijler twee. Daar is een e-mail procedure over geweest

[0:21:25] en en dat is gewoon verder betrokken bij het wetsvoorstel geen andere aanmerkingen erover. Dan verwerken we dat zou amendement zeventien onderzoek naar oplossingsrichtingen, kilometerregistratie betalen naar gebruik en de burger peiling voorstel om dat te agenderen voor het commissiedebat autobelastingen dat op zestien februari is gepland. Meneer, idsinga.

[0:21:49] Ja. Dit is dit is een van die de poorten waar we nog op zaten te wachten. Er zitten er nog een aantal in de in de pijplijn. Weet ik ben daar vrij recent ook een brief over gehad.

[0:21:58] Ik zou die rapporten heel graag willen hebben voordat wij dit debat gaan voeren. Ik weet niet of dat mogelijk is dat die rapporten er zijn voordat we debat gaan voeren. Zo niet, dan zou ik willen vragen om of het mogelijk is om dit debat.

[0:22:11] De uit te stellen totdat.

[0:22:13] Totdat die rapporten binnen zijn, want ik vind het wel belangrijk dat want zijn belangrijke rapporten. Dat dat zijn een tweetal twee, twee tot drietal rapporten met met oplossingen rondom kilometer administraties, tariefstructuur, onderzoek van motivaction, et cetera, et cetera. Wat mij betreft relevant voor dit debat.

[0:22:37] Dat planning is dat dat niet of de verwachting is dat die inderdaad niet voor het debat zullen zijn. Andere is dat het de kamercommissie infrastructuur en waterstaat dit als kennis thema heeft dus ook daar wordt nog heel veel op verzameld en gedaan. Dus dan geef ik u even mee in de verdere weging meneer van der lee.

[0:22:55] Ja kijk. Deze discussie over dit onderwerp sleept al jaren en ik maak me toch een beetje zorgen over weer uitstellen van een debat totdat er weer nieuwe rapport te zijn, want we zitten best een lang traject. Het is een complex invoering traject. Als je besluit tot een bepaalde variant.

[0:23:15] Dus ik twijfel wel of het verstandig is om dit nu uit te stellen van het denk ik goed om een keer over te spreken en het zal vast niet de laatste keer zijn dat we erover spreken.

[0:23:24] Meneer elkaar.

[0:23:26] Daar ben ik het helemaal mee eens. Voorzitter, in de in dit rapport staan al genoeg punten die we kunnen bespreken. En dan kunnen we later alsnog een volgend debat hebben over die andere onderzoeken.

[0:23:36] Komen. Meneer van wijnbergen.

[0:23:38] Daar ook mijn gevoel zijn. Ik snap heel goed. De wens om zoveel mogelijk informatie te boren. Maar ik heb ik merk ook steeds dat de bewindslieden tempel willen maken, willen ze nog het tijdpad van de wetgeving kunnen borgen. En dan

[0:23:50] ben ik ervan overtuigd het vervolgdebat te komen, waarbij ikzelf ook de afstemming tussen deze commissie en de commissie. Hiermee denk ik wel goed om even heel scherp.

[0:23:58] Mevrouw van dijk.

[0:23:59] Ik was benieuwd. Die stukken die de heer idsinga benoemd of dat beeld is wanneer die ongeveer wel zouden zijn. Want dan weten we ook op welke termijn. We mochten we wel uitstellen. Snel een debat.

[0:24:08] De

[0:24:09] de antwoord daarop is voorjaar wat in deze twee kamer betekent

[0:24:12] de ergens tussen februari en juli.

[0:24:15] Meneer idsinga,

[0:24:18] Ja dat heb ik ook begrepen. En nogmaals, ik vind het belangrijk om debatten goed te voeren op basis van alle stukken die er zijn in plaats van dat we dat er half werk doen. Maar goed, ik zou zeggen van het voorjaar. Als we misschien een beetje druk daarop kunnen zetten richting de bewindspersonen. Misschien dat die stukken dan misschien net iets eerder kunnen komen.

[0:24:38] Meneer. Ik vind ze erg belangrijk.

[0:24:40] Ik heb geen probleem met uitstel van een paar weken, want het is niet echt urgent. Precies. Dit autobelastingen de of er nou op is het zestien februari op zestien maart wordt besproken. Dat is op zich om het even en als er inderdaad stukken zijn

[0:24:56] hiervan van belang zijn dan markt van mij best uitgesteld.

[0:25:00] Ik hoor overigens de term bewindspersonen vallen. Dit debat autobelastingen is alleen met de staatssecretaris ingepland, zoals u ook de minister van inwoners erbij en dan moeten we sowieso opnieuw naar kijken. Meneer van der lee.

[0:25:13] Maar gelet op de datum is er nog een pvv tussen. Dus ik zou voorstellen dat er toch even uit de uitvraag doen kan eens een precieze worden aangegeven wanneer die rapport te komen en dan kunnen we in de volgende pvv besluiten ado op deze datum.

[0:25:27] Verplaatsen naar een andere datum lijkt mij

[0:25:29] procesvoorstel meneer te gaan

[0:25:31] daar iets over zeggen.

[0:25:32] Ja, ook gelet op de de voorbereiding van ons allen. We hebben natuurlijk meerdere debatten in de voorbereiding zitten zou ik wil dan heel snel graag een antwoord daarop willen hebben en misschien dat we dan in plaats van te wachten tot de pvv over twee weken. Volgens mij is debatten geweest trouwens nederland nog net niet zou ik misschien willen voorstellen om dan even via een soort schriftelijke ronde ofzo te doen.

[0:25:54] Ja. Ik ben niet dol op schriftelijke ronde. Maar we kijken we even wat we aan informatie op kunnen halen. We gaan door naar punt achttien de beleidswijziging in verband met de energie toeslag ter informatie.

[0:26:05] Meneer omtzigt.

[0:26:07] Voorzitter, een aantal zaken wordt opgelost. Niet alles bijvoorbeeld de huurtoeslag heeft een heel harde vermogens grens en als je dus in december overgemaakt krijg ik om boven de vermogens grens. Dan moet je het jaar daarop duizenden euro's huurtoeslag terugbetalen. Dus nu wordt wel geregeld wat er met energieopslag gebeurt bij de

[0:26:28] bij de invordering, maar niet bij de rest. Dus ik zou aan de staatssecretaris willen vragen of er nog andere punten zijn waar die toch enige aanpassing behoeft in zijn beleid omdat er anders over een jaar heel nare brieven gaan krijgen.

[0:26:41] Ik snap wat u bedoelt. Maar eigenlijk moet het wel via de route of niet eigenlijk. Dit moet via de route vaste kamercommissie voor sociale zaken en werkgelegenheid, omdat daar het voortouw ligt.

[0:26:52] Staatssecretaris van financiën dus een de vraag die specifiek stijl gaat over

[0:26:58] over de toeslagen. Dus dan hebben we de andere staatsssecretaris erbij. Maar daar hoeven in principe de staatsssecretaris van

[0:27:04] sociale zaken niet bij te hebben hooguit de minister van wonen. Maar dan maakt het echt ingewikkeld.

[0:27:10] Dus dan moet je gewoon een schriftelijk overleg met deze staatssecretaris organiseren en naar de vraag stellen.

[0:27:17] Ga je heel veel procedureel foutje dingetje geven. Maar die brief ligt voor bij de vaste kamercommissie voor sociale zaken en werkgelegenheid zijn. Wij kunnen dan eindigen eigen route op gaan doen. Maar het is ook niet helemaal is procedureel niet handig, maar ook niet handig ten opzichte van de vaste kamercommissie voor sociale zaken en werkgelegenheid.

[0:27:35] Dus maar ik hoor u zeggen dat wij dan aan de kamercommissie szw vragen om de brief over te dragen is dat is dat dan wat we doen.

[0:27:43] Hoeft de vraag of wij daar ook vragen over kunnen stellen, want in het belasting domein liggen gewoon meer vragen en ik ga niet in het szw domein. Want in de bijstand ook een paar dingen. Maar dat vind ik niet dat wij over moeten gaan,

[0:27:54] We kijken even bij de kamercommissie de komende volgende pvv op terug

[0:28:02] agenda negentien reactie op verzoek van de commissie over het interne onderzoek en externe validatie naar aanleiding van mediaberichten over uber. Dat heeft u kunnen betrekken bij de technische briefing daarover meneer.

[0:28:12] Dat zegt voorzitter, de klokkenluider zou ik graag uitnodigen in deze commissie van uber.

[0:28:19] Het is mij geworden tijdens de technische briefing dat er geen contact geweest is met de mensen die bij uwer gezegd hebben. Dit klopt niet alleen intern onderzoek gedaan.

[0:28:28] Ik weet dat deze klokkenluider wil komen. Dus ik zou aan de kamercommissie de voorstellen om dan ook maar hier uit te nodigen voor een korte gesprekken.

[0:28:36] Gesprek. Ik kijk even rond hoe de andere kamerleden daarin zitten.

[0:28:44] Als hij het vertrouwelijk wordt vertrouwelijk. Maar als hij akkoord is met openbaar. Dan is het openbaar. Ik denk dat die akkoord is met openbaar. Maar dat laat ik even aan hem over.

[0:28:52] Ik kijk even rond wat voor reacties daarop zijn. Ik zie meneer kaya bevestigend knikken. Ik zie meneer van dijk bevestigend knikken

[0:29:02] geen zie geen bezwaren en dat betekent dat we er gesprekken organiseren met met die meneer en meneer omtzigt heeft er contact gegevens op welke termijn vindt u dat nodig. Meneer omtzigt?

[0:29:14] Binnen een aantal weken. Want volgens mij is het staat een debat van drieëntwintig maart staat die brief fijn vinden als voor eind februari gesprekken plaats.

[0:29:23] Proberen we dat voor volgende maand te organiseren.

[0:29:27] Aldus gaan we naar agendapunt twintig de invordering strategie van de belastingdienst en slagen een schriftelijk overleg wordt voorgesteld met inbreng datum op vijftien februari.

[0:29:38] Ja. Gaan we zo doen. Eenentwintig voortgang werd voortgang werd traject werd waarborg gegevensverwerking, belastingdienst toeslagen en douane leek ons handig om bij het commissiedebat belastingdienst te attenderen gaan we doen agendapunt tweeëntwintig certificeringen en raming toelichtingen van december twintig, tweeëntwintig agenderen voor het commissiedebat, nationale fiscaliteit agendapunt drieëntwintig antwoorden op vragen van de commissie over het advies van de autoriteit persoonsgegevens over wijziging van de uitvoeringsregeling. Algemene wet inzake rijksbelasting negentien, vierennegentig ter bespreking. Die hebben we eerder op de agenda gehad, maar zouden we nu bespreken. Meneer omtzigt.

[0:30:16] Ik denk dat we binnen niet al te lange termijn hier om een debat aanvragen over nrc een brief overkomt.

[0:30:22] Ik zou die daar dan bij willen voegen, klinkt een beetje de omgekeerde volgorde. Maar ik zou je geen apart debat over willen houden want dat wordt gewoon veel te veel

[0:30:29] maar op het moment dat de brief ligt.

[0:30:33] Even voor mijn energie staat voor.

[0:30:35] Het uitwisselingsprogramma tussen de gegevens waarbij de geeft de belastingdienst sociale zekerheid de gemeentes landelijke stuurgroep

[0:30:47] informatie uitwisseling kijkt de programmas van argos en

[0:30:53] dat gezegd hebbende daar hebben wij

[0:30:56] een debat over gevraagd. Dat is toegekend in de kamer. Dus moet even kijken. De commissiedebat op dertig leden. Wat ligt een beetje aan de ding. Maar de brief. Typte nergens gevraagd voor het einde van het kerstreces is er nog steeds niet.

[0:31:09] Dus die moet ook de te komen en ik heb achter de schermen al vier keer gerappelleerd. Dus ik doe nu openbaar die brief moet echt eind deze week liggen.

[0:31:18] Oké.

[0:31:20] Ik hoor meneer om zich zeg ik ook geen apart debat over kan zeggen samengevoegd en kijken we even waar het logischerwijs bijgevoegd kan worden. En dan.

[0:31:34] Disciplinair gevraagd,

[0:31:38] Wij behandelen

[0:31:44] de brief als die brief komt goed want disciplinaire dan. We kunnen we repareren. Maar er is meer te weten waar komt die toch op de agenda kunnen bij de volgende procedurevergadering bij elkaar voegen. En dan weten we ook waar we het dan

[0:31:58] in welk mandje kunnen

[0:32:01] stoppen.

[0:32:02] Ja. Iedereen mee eens. Ja dat lijkt wel zo te zijn. Dan gaan we naar agendapunt vierentwintig antwoorden vragen van de commissie over de uitspraak van het gerechtshof den haag over de sepot beslissing van het openbaar ministerie inzake aangifte van knevelen rij en beroepsmatige discriminatie en aangifte van dwang door misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht ook ter bespreking meneer omtzigt. Deze brief is ook eerder aangaf.

[0:32:22] Ja voorzitter, ik heb deze ik heb de vragen nog even langs de antwoorden gelegd en ik heb op vier punten gezien dat er gewoon een vraag per ongeluk overgeslagen is. Dat waren wel de moeilijkste vragen.

[0:32:32] Ik zou eigenlijk willen vragen om die vraag alsnog te beantwoorden en ik kan achter de schermen even aangeven welke vragen dat zijn in het overleg.

[0:32:40] Ik zie geknikt. Dus dat kunnen wij dan dan gaan we dan in gang zetten en dan komt ook daar weer een nieuwe brief die ook weer op de procedurevergadering te komen.

[0:32:48] De punt vijfentwintig zijn de stukken die op de agenda stonden vorm het vervallen dertig leden debat over een handleiding bij de belastingdienst met discriminerende instructies en de vraag is wat zullen we met deze stukken doen? Waar wilt u die bij betrekken agenderen voor kennisgeving aannemen.

[0:33:08] Ik zegt ik zou willen voorstellen.

[0:33:10] De om deze twee een debat te organiseren over hoe het staat met de alle dingen die nog voortvloeien uit ongekend onrecht en de fnv lijst en alle nadere dingen die er uitkomen

[0:33:23] en dan wordt deze dan ook bij. Daar hoort het niet uitwisselen van de fnv gegevens bij. Er wordt dichtbij en dan kunnen we eens kijken van wat is er nou mee gebeurd en dat kunnen we niet met belastingdienst. Wat doen want dan wordt het gewoon teveel.

[0:33:37] Dus voorstel van meneer omtzigt om een apart commissiedebat over opvolging, ongekend, onrecht en fnv vraagstukken en hoe we daarmee omgaan. Ik kijk even rond meneer van wijnbergen zegt.

[0:33:50] Ja sorry. Voorzitter, ik zal even kijken of er al een soortgelijk debat staat. Maar kijk even naar de collega's die ook een voor zijn. Wat ikzelf daar niet ben, weet ik niet. Maar verder vind ik dit snap ik de wens om het samen te pakken als ook eens het oude belasting niet of het commissiedebat belasting moet ik tegenwoordig zeggen daar niet daarin niet de juiste plek voor is er genoeg andere dingen of ict. Een gok ik zomaar op de agenda.

[0:34:13] Meneer van der lee.

[0:34:15] Mij staat bij mij. Ik weet niet meer zeker want ik heb niet voortdurend het dossier gedaan

[0:34:20] dat er ook een toezegging is dat er monitoring van de opvolging is en dat die op een gegeven moment naar de kamer komt en misschien kan het moment daar ook aan gekoppeld worden. Maar dat zou ik niet uit mijn hoofd weten.

[0:34:32] Dus u steunt het voorstel even nog een aanvullende constructieve procesafspraken. Meneer idsinga,

[0:34:38] Ik heb binnenkort een debat staan over de belastingdienst. Er staat niet gepland. Misschien dat we daar dan wat in dat debat misschien wat extra tijd of ruimte in zouden kunnen bouwen om dit te behandelen om nou nog een

[0:34:50] de apart commissiedebat hier specifiek aan te leiden

[0:34:54] kan maar dan

[0:34:57] missen we een andere kant denk ik om dat te doen, namelijk.

[0:35:00] Eind maart uit mijn hoofd.

[0:35:03] Andere

[0:35:05] meneer omtzigt.

[0:35:06] Mijn voorstel was juist om dat niet te doen want ik denk gewoon dat dat ik het er een nieuwe bijeen krijgt. Er zijn echter veel reguliere dingen met belastingdienst en dat hele fnv en controle aan de poort. Dat levert constant nieuwe inzichten op waarvan ik denk van ja die moeten we gewoon

[0:35:20] een keer vragen aan de regering. Wat was dat nou. We hebben weggelaten wordt opgelost.

[0:35:26] En als je dat in de waaien gegooid met alle andere belastingdienst dingen dan wordt er veel en hier moet je dan ook nog bij de staatsssecretaris uitnodigen in mijn beleving niet niet een. Dus daarom zou ik het apart willen en ik kan best even een paar maanden wachten tot de voortgang wellicht want ik moet er over twee maanden liggen. Dat snap ik. Dan heb je eind van het voorjaar een keer een moment.

[0:35:48] Ik hoor voldoende steun voor het voorstel van meneer omtzigt om een apart commissiedebat voor het plannen

[0:36:03] op de agenda. Voor de belastingdienst debat staat een fnv brief zegt fluisterde griffier die kan dan ook nadat debat en dan kijken we even wat handen.

[0:36:11] De termijn is en als.

[0:36:13] Mensen beide willen hebben, dan is het ook prima. Als wij zeggen niet deel lijst.

[0:36:19] Dat brengt ons bij de stukken die ondertekend zijn door de staatsssecretaris toeslagen en douane te beginnen met agendapunt zesentwintig het altijd wet politie gegevens. Bij de douane schriftelijk overleg dachten wij met hun inbreng datum op donderdag negen februari gaan we zo regelen en zevenentwintig reactie op de brief van stichting herstel ongekend onrecht inzake het verzoek om een reparatie van aanvulling van de wet herstel operatie toeslagen ten aanzien van schulden van kinderen voor kennisgeving aannemen in de andere zand informeren agendapunt achtentwintig fouten en uitbetaling kindgebonden budget vragen om de aan de commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid om de behandeling over te nemen. Ja. Gaan we naar agendapunt negenentwintig evaluatie algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, uitvoering en dienstverlening toeslagen attenderen voor het commissiedebat toeslagen.

[0:37:07] Ja. Agendapunt dertig toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat pwc onderzoek naar memo palmen over de casus kaf. Elf en de verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie voorstel is om daar even af te wachten wat er nog aan nadere informatie komt, zoals aangekondigd wordt en te vragen aan de voorbereiding groep die bestaat uit mevrouw leijten en mevrouw van dijk om de brief te betrekken bij de uitvoering van de motie meneer omtzigt.

[0:37:38] Voor. Maar ik zal niet verhullen hoe ontstemd ik ben over het feit dat dit soort brieven nu nog naar voren komen in tweeduizendzeventien door iemand die verwoord is nergens iets vanaf wist in diezelfde brief over geschreven heeft. Ik wil wel een nadere duiding van de regering ontvangen of dit nog iets veranderd aan hun reactie op het rapport ongekend onrecht. Want in tweeduizendzeventien net de hoogste ambtenaar van de belastingdienst persoonlijke gecorrespondeerd over kaf. Elf meerdere keren. Dat is in geen enkel dossier opgedoken.

[0:38:10] En dan.

[0:38:13] Waar heb ik dan ik.

[0:38:14] De afgelopen vijf jaar.

[0:38:17] Dit is niet een lagere ambtenaren. Het is de topambtenaar

[0:38:21] en die heeft altijd ontkend dat er hier iets aan de hand was.

[0:38:24] Ik had graag een nadere duiding willen hebben van van de hele regering of ik hier gewoon vijf jaar voor het lapje gehouden ben vier jaar of hoe ik dit moet zien.

[0:38:34] Dit had zo vaak naar boven moeten komen. Ik kan niet waar wezen.

[0:38:39] Genoteerd,

[0:38:41] Is een reactie die erop moet komen, want het zou kunnen zou kunnen ons werk niet doen. Echt niet.

[0:38:48] Genoteerd en zoals gezegd, vragen we de voorbereidings groep om om een en ander mee te nemen in hun uitvoerings.

[0:38:59] De regering en desnoods het premier om een reactie te vragen. Dit gaat om de hoogste ambtenaar die dit stuk achtergehouden heeft voor elke onderzoekscommissie die geweest is voor de commissie donner, voor de epd epo die toren voor het adres onderzoek zelfs bij de pop kwam boven tafel

[0:39:18] en dan moet ik omdat ik via de interne lijn weet dat die stukken bestaan het vragen en dan moeten we het horen van als die van nog meer stukken weet dan moet het ons maar vertellen

[0:39:28] maar dan moet ik klokkenluiders gaan doen. Ik moet gewoon informatie van de regering hebben. Dus ik wil graag een nadere verzoek aan de regering doen hoe zij duiden dat deze stukken nu nog kunnen opdragen.

[0:39:38] Dus uw voorstel namens de kamercommissie een nadere duiding aan de regering te vragen. Dat is helder meneer van

[0:39:43] de steun.

[0:39:47] Andere.

[0:39:49] Geen bezwaar zie ik meneer alkaya.

[0:39:59] Voor mij zou het mogen suggereren dat volgens mij is deze brief gestuurd door de staatssecretaris. Als ik het goed heb en ik heb even kijken of ik de heer omtzigt ook goed begrijp. Die zegt ik los van de inhoud roept dit een meter vragen op van hoe kan dit in deze fase. En welk oordeel heeft u om. Het is gewoon een feitelijke vraag waar je om zich daartoe die reactie die reactie kan ook worden betrokken. De voorbereidings groep van dat voorstel. Wat ik de heer omtzigt ook ondersteunen.

[0:40:25] Prima dan stuur dan proberen wij een of nee dat doen we gewoon een brief te formuleren namens de kamercommissie aan de regering over naar wat meneer omtzigt meneer van wijnbergen, denk ik goed samenvatten brengt ons bij agendapunt eenendertig reactie op verzoek van de commissie over de brief van het zuid nederlandse letselschade kantoren. De wet herstel operatie slagen voor kennisgeving aannemen adres zand informeren geen de tweeëndertig reactie op verzoek van de commissie van burger brief met betrekking tot code achtennegentig beleid, ook die voor kennisgeving aannemen in plezant informeren. Ja. Amendement drieëndertig stand van zaken toeslagen agenderen voor het commissiedebat toeslagen agendapunt vierendertig aanpak afschaffen toeslagen stelsel ter informatie.

[0:41:15] De jaren. Goed inderdaad is goed, zegt de notities ter informatie, maar het voorstel om dit te agenderen voor het commissiedebat toeslagen. Sorry gaat snel agendapunt vijfendertig reactie op het vooronderzoek van het college voor de rechten van de mens over de vermeende discriminerende effecten van de werkwijze van de belastingdienst toeslagen. Die zou kunnen agenderen voor het commissiedebat waartoe we net hebben besloten. Meneer omtzigt.

[0:41:37] Voorzitter, op vierendertig. Dank voor de heldere startnotitie hangt voor die brief. Maar de bedoeling was toch echt dat ik snap ik snap echt ik heb tegen de motie gestemd, want ik zie niet in hoe de toeslagen kunnen afschaffen. Deze kabinetsperiode. Dus dat het kabinet besluiten om dat niet te doen. Dat snap ik.

[0:41:54] Ik had nog wel verwacht dat ergens.

[0:41:55] Ik kwam, maar we kunnen nog wel. Dit doen

[0:41:59] en ik zou dat graag voor het debat hebben van welke opties zijn er nog wel mogelijk. Want nu wordt het gezegd we gaan een breed onderzoek doen en en de keuzes aan het volgend kabinet. Ja ja.

[0:42:13] Meneer van wijnbergen,

[0:42:15] Ja voorzitter, mijn ongeduld op dit dossier is voor iedereen die wel eens met mij in debat over heeft gezeten, bekend om de heer omtzigt. Ik zie ook gewoon te zoeken want ik snap best een tweetrapsraket hebben. We gaan nu eerst de kinderopvangtoeslag doen en een aantal aantal hard, heden en wenselijkheden eruit halen en mijn hele zoektocht waar dit deze brief uit voortkomt is maar ik wil klaar zijn om ook in mijn verkiezingsprogramma het de volgende stappen te kunnen zetten vanuit de basis die we nu met dit regeerakkoord zetten met het kabinetsbeleid.

[0:42:44] Ik zou ik willen voorstellen om deze inderdaad wel op de strategische pvv te attenderen, want het vertrekpunt is anders dan bij een aantal vorige onderzoeken en ik ik zit ook te zoeken hoe ik naar maximaal de staatssecretaris kan helpen om tempo te maken

[0:42:57] omdat ik gewoon echt wil voorkomen. En dan kunnen sommige voorzitter we dat straks weer zit met programma's en misschien wel formaties wie er ook bijzitten en de conclusie is. We moeten eerst studeren en dat is mijn dus ik heb wel begrip dat er een aantal dingen. De vorige kabinetsperiode. Maar ik wilde dat we dan ook wel weten wat wij allemaal in onze programma's bos. Wat we vinden kunnen opschrijven. Dus ik heb ook heel veel ongeduld. Ik zie een aantal stappen hier. Maar ik stel voor die strategische pvv vind ik wel goed.

[0:43:22] Een verkenning denk ik is minder. Het instrument zou mijn gevoel zijn. Het zit zo goed wij hier echt zou kunnen ze.

[0:43:28] Heel goed kunnen.

[0:43:29] Worden aangehaakt door het door het kabinet dat het huiswerk. Wat wij hier met elkaar gewoon niet kunnen doen er ook gewoon echt ligt binnen nu en de termijn die ook door de staatssecretaris toegezegd hebben gekregen in het.

[0:43:39] In de financiële beschouwingen. Als ik het goed heb.

[0:43:42] Ik kijk even rond of er anderen zijn met een suggestie een vragen voorstel nederlander is het voorstel eigenlijk om op strategische pvv met elkaar wat dieper in te gaan hoe we dit proces op een manier kunnen doen die ook daadwerkelijk ergens toe leidt. Dat zeg ik ietsje scherper. Ik bedoelde. Tot zover agendapunt. Vierendertig gaan we naar agendapunt zesendertig meneer elkaar.

[0:44:06] Ik deel dit natuurlijk wel maar als we dat past bij de strategische bij de strategische pvv blanco gaan bespreken. Dan komen we denk ik niet veel. Verder is het niet een idee maar ik wil niet mijzelf als als voor als vrijwilliger opwerpen, maar dat er dan een brief ligt wat wij namens de hele commissie naar de naar het kabinet kunnen sturen waarin we dus dit deze verwachting uitspreken die we dan kunnen bespreken. En dan dan kunnen we ook

[0:44:32] de gelijk een klap geven op die brief en dan met z'n allen die verwachting bespreken en gelijk ook verstuurde daarna.

[0:44:40] Ik hem horen zeggen ik solliciteren niet maar dit vraagt wel inderdaad een voorbereidings werken als als de commissie dit wil. Meneer van dijk.

[0:44:49] Ik kan me ik kan me herinneren dat cpb een tijdje geleden kwam met een hele serie kansrijk mobiliteit kansrijk allemaal kansen tussen rapport zeg maar hoe je het anders zou kunnen doen. Ik weet niet of dat ook gedaan is van de toeslagen. Maar het zou misschien goed zijn om cpb te vragen of honderd scenario's van hoe zouden we om kunnen gaan met die toeslagen. Want we zijn hier op breed zijn wij allemaal weten we van we moeten er eigenlijk van af van die toeslagen wordt het rondpompen van geld. Maar eigenlijk weet niemand hoe en het zou goed zijn om te om te inventariseren welke scenario's en misschien heeft cpb daarover werd voorgedaan.

[0:45:29] Meneer omtzigt.

[0:45:31] Ik sta open voor een wat groter onderzoek. Maar ik herinner, maar de afgelopen tien jaar minstens vijf keer een onderzoek. Toen hadden we in één keer het huishoudentoeslag en dat was een drama omdat huisarts definitie verschilt

[0:45:43] en als je iets wilt doen om de toeslagen verstandig af te schaffen. Dan kan het in mijn ogen niet anders dan met dan dan wanneer de belastingdienst toeslagen daarbij betrokken is als je dat zonder doet inzicht een aantal mensen daarbuiten. Dan weet ik wel weer waar het eindigt. Dus ik ik sta open voor elk iets van kan er een fatsoen. Mijn de staatscommissie mijn part een werkgroep waar meerdere inzitten en daar ook cpb bijzitten. Maar misschien wel goed om dat of in de procedurevergadering of aan de regering te vragen van wie kan ons helpen dat we daar wel uitvoeren.

[0:46:19] We gaan nu alweer de inhoud of in ieder geval soort van lijnen in en ik wil eventjes volgens mij. We hebben al besloten dat we dit op de strategische procedurevergadering verder bespreken. De vraag van meneer alkaya was daar dan niet al iets liggen, zodat we als kamercommissie kunnen besluiten wat we dan zeg maar naar naar het kabinet sturen en meneer van wijnbergen heeft nu de oplossing.

[0:46:39] Voorzitter, dat dat weet je nooit. Maar ik ben namelijk eens met wat heer omtzigt zegt we hadden voor de vorige voor het einde van de vorige kabinetsperiode hele uitgebreide stukken liggen die ook eens naar de getoetst op daar belastingen ze ook doen want we hebben niets aan dingen die niet uitvoerbaar blijken. Misschien zouden we de staatssecretaris kunnen vragen om bij deze brief vaak ook gewoon ben blij dat hij er ligt. Ik heb hard op aangedrongen te vragen of hij ons nog een slag preciezer. Het proces kan schetsen wie erbij betrokken zijn. Ik kan me ook voorstellen dat ook experts erbij betrokken worden, zodat wij nog een iets nader beeld hebben van de werkstromen om dit voor elkaar te boksen van. Er ligt een harde toezegging in alle eerlijkheid, ook al in de haven bij. Ze zijn nog iets beter kunnen beoordelen wat er dan de komende maanden precies gebeurd. Dus een wat detaillering van de hoe dan. Het interne proces is ingeregeld wat er exact gebeurt, zodat wij nog iets beter beslagen ten ijs komen op voor ook allerlei nieuwe dingen gaan bedenken en die alleen maar als je niet oppast ons niet helpen, maar alleen nog maar meer huis leiden. Dus is dit een idee.

[0:47:36] Ik hoor meneer van wijnbergen vragen of wij de staatssecretaris kunnen vragen om gewoon iets iets gedetailleerder uit te schrijven hoe wat er nu allemaal wel en niet loopt. En waarom bewijzen spreken, zodat we die brief kunnen bespreken op strategische bv, zodat we als kamercommissie enige voortgang naar ons toe kunnen trekken om daarop te duwen en daar hebben we genoeg we dan gaan we dat zo doen dan is er ook geen voorbereiding groepje nodig want dat heeft hij dan nu al snel gedaan met elkaar

[0:48:06] brengt ons toch bij agendapunt zesendertig reactie op verzoek van de commissie van burger brief over de beslagvrije voet.

[0:48:14] Die hadden we al af

[0:48:17] die we bij dat debat wat we hebben op dat ze hadden al

[0:48:21] voorgesteld en geen bezwaar gehoord. Maar dat nieuwe debat. Wat is bedacht over de vervolgstappen van ongekende. Dat was vijfendertig. Maar nu gaan we zesendertig voor kennisgeving aannemen en plezant informeren. En dan gaan we naar europa. Amendement zevenendertig overzicht uitbetaling, zul je in de categorie van vierde kwartaal agenderen voor de commissie debat eurogroep ecofinraad. Ja. Amendement achtendertig antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de eurogroep en ecofinraad agenderen, voordat volgende commissiedebat een ecofinraad

[0:48:52] agendapunt. Negenendertig actieve openbaarmaking kabinet appreciatie van de mededeling van de europese commissie inzake het stabiliteits en groeipact en de macro economische onevenwichtigheid procedure voor kennisgeving aannemen, meneer van wijnbergen,

[0:49:04] Misschien wel wel aardig is om even te melden dat een collega's heijnen en ikzelf als het rapport tussen het sgp ook een maandag een bezoek aan te brengen. We zullen nog even kijken hoe we daar een verslag van.

[0:49:15] Bij voorbaat dank voor alle moeite en zeker ook voor het verslag waar wij naar uitkijken en zeker dank aan de griffie zal ik aan het eind nog een keertje amendement veertig toezegging gedaan tijdens het commissiedebat eurogroep ecofin van negenentwintig september over het kapitaal beleid van de nederlandsche bank agenderen voordat volgende commissie debat eurogroep, ecofinraad amendement eenenveertig cpdc, projecten in japan, zweden en zwitserland. Ook dat commissiedebat eurogroep, ecofinraad amendement tweeënveertig aanbieding speciaal verslag steunen om het risico op werkloosheid te beperken in de noodtoestand, shor, enzovoort, enzovoort betrekken. Als u dat wilt bij het commissiedebat ecofinraad een groep amendement drieënveertig de lijst met de e u voorstellen en zal u niet verbazen. Met dank aan de griffie. Overigens. Maar dat we voorstellen om de behandeld voorstellen te volgen.

[0:50:01] Dan bent u met ons eens is. Dan gaan we dan zou doen. Agendapunt vierenveertig is een deelname aan de europese parlementaire week op zevenentwintig en achtentwintig februari is meer een tweedaagse zie ik voorstel is om uw deelname daar via e-mail te inventariseren. Kunt u laten weten of je meedoet.

[0:50:20] Dat brengt ons bij agendapunt vijfenveertig, dat ik graag naar het besloten gedeelte van deze vergadering wil verplaatsen. Zoals ik aan het begin zei en dan zijn we dus bij zesenveertig zijn planning en het gesprek van de btw. U kent de afkorting ter bespreking. Er is een beslispunt in de startnotitie opgenomen en die luidt als volgt versnelde. Wij hebben natuurlijk stemt u in met een oriënterend gesprek van de voorbereidings groep met de inspecteur generaal inspectie, inspectie belastingen toeslagen. De toeslagen en douane, de heer snels.

[0:50:51] Ja ja. De commissie vindt het goed dat en ieder in iedereen is uitgenodigd voor ons manieren om in ieder geval alle leden van de commissie, aldus besloten. Dan gaan we dat ook in plannen regelen en brengt bij agendapunt zevenenveertig de uitnodiging van esra voor een werkbezoek met betrekking tot de mkb accountantsorganisaties is een brief gekomen waarin een aanbod wordt gedaan en de vraag is of we dat als commissie activiteit willen neerzetten of dat u dat zegt de raad dat aan de individuele fracties.

[0:51:26] Ik hoor ik hoor wat geroezemoes. Maar daar kan ik het beste uit opmaken. Individuele.

[0:51:30] Ik zie dat lijkt.

[0:51:31] Wel verstandig. Gezien de gene die het die het vraagt dus.

[0:51:36] Prima. Dan kunnen alle fracties doen, aldus hun het beste kunt gaan we naar agendapunt achtenveertig. Dat zijn er reeds geplande commissiedebat de wetgeving te overleggen en nota overleggen. Daarbij hebben we eerder deze commissie af procedurevergadering besloten dat de commissiedebat op plek twee wordt verplaatst van woensdag één februari en dat we nog komen te spreken bij de volgende procedurevergadering over commissiedebat op punt zes over autobelastingen. Als er geen verdere opmerkingen over zou gaan we naar agendapunt negenenveertig de te plannen commissiedebat, de wetgeving overleggen en nota overleggen. Dat is een heel kort lijstje. Maar daar hebben we dus vandaag besloten om daar eentje aan toe te voegen.

[0:52:17] Agendapunt vijftig zijn er overige commissieactiviteiten. Als u een nieuwe agenda wil vullen zo gebeurd, en dan gaan we naar amendement eenenvijftig. Dat zijn de wetgevingsdebat en tweeminutendebatten die in de agenda geplaatst kunnen worden, dan wel dat die binnenkort geagendeerd zullen worden agenda gerben tweeënvijftig overzicht van de plenaire debatten, waarbij het en de dertig geleden debatten, waarbij het dertig leden debat dat meneer als er kan aangaan, vraagt op plek één inmiddels een plenair debat is geworden.

[0:52:49] Amendement drieënvijftig nog ook. Sorry sorry. Ik ga snel meneer om zich.

[0:52:53] Voorzitter, ik had vorige keer volgens mij een brief gevraagd over de wetsvoorstellen over invoering van delegatie, grondslag ten behoeve van aanvullende regelingen voor het verstrekken van vergoedingen, het kader van herstel operatie toeslagen. Dus misschien zou zou kunnen vragen wat er ging nou precies van plan is.

[0:53:07] Die hiermee die brief is verstuurd,

[0:53:09] maar we hebben nog geen antwoord op. Dus waarop we dat er voor de volgende procedurevergadering.

[0:53:14] Dan kunnen we die behandelen.

[0:53:15] Dan hebben we dan nog volgende ik ook weer het puntje met een nog niet beantwoorden informatie verzoeken.

[0:53:22] Dat valt onder het drieënvijftig denk ik.

[0:53:25] Ouders nummer acht. Ik ga gewoon helemaal verkennen.

[0:53:28] Dus alles loopt prima met expliciete. Dank ook aan de staf voor al het werk wat erin.

[0:53:36] Ja.

[0:53:38] De einde van het openbare gedeelte van de vergadering. Tenzij iemand nog punten heeft meneer van wijnbergen.

[0:53:43] Ik heb ik heb een open vraag aan de collega's met excuses. Ik had moeten aanmelden. Voorzitter, wij hebben op donderdag de inbreng staan de volgende week op de wet witwassen

[0:53:54] en ik vind dat aan de snelle kant gegeven wat ik vandaag allemaal. We hebben gepland en ik niet uitsluit dat ik daarna ook nog overigens vragen over hebt, niet alleen het kabinet. Maar misschien nog wel een andere partijen. Dus ik. We kunnen een één of twee weken uitstellen. We kunnen de dat zou mij wel helpen want ik merk dat ik bij lezing niet minder maar meer vragen krijg zichtbaar.

[0:54:15] Één of twee is uw voorstel.

[0:54:18] Ik kijk even heeft iemand dan zou ik zeggen dan twee.

[0:54:24] Dan gaan we de communicatie voor na twee weken later op te zetten, zodat iedereen goed kan in deze meneer omtzigt.

[0:54:31] Ik heb toch met enige verbazing kennis genomen

[0:54:35] van de reactie van de staatssecretaris op het feit dat de belastingdienst nog steeds geen volledige stukken aanlevert in belastingzaken

[0:54:42] en ik zou zowel van de inspectie als van de belastingdienst graag een reactie willen hebben. Hoe groot het probleem precies is, zult even bij deze droge vraag houden en dan gewoon dat er volgende volgende procedurevergadering daar iets meer inzicht over hebben.

[0:54:58] Dus u stelt voor om een commissiebrief te sturen.

[0:55:00] Daarom aan bij zowel.

[0:55:02] De inspectie als aan de staatssecretaris.

[0:55:08] Het gaat over te berichten via rtl nieuws tegen deze ochtend inderdaad is verspreid. Meneer iets zeggen.

[0:55:14] Ja dat die behoefte voel ik ook.

[0:55:18] Ik zie brede steun voor het voorstel om namens de kamercommissie voor financiën een brief te sturen aan zowel de staatssecretaris als de inspectie over hoe het allemaal komen en het woord.

[0:55:28] Ja en ook de omvang van het probleem is hoe vaak is de belastingdienst op de vingers getikt en welke interne want bij de kok bleken dus interne richtlijnen te bestaan om die stukken niet volledig te verschaffen. Dat was zeer ernstig want dat was de reden waarom die ouders in de problemen opleveren als dat nu op andere punten van de belastingdienst nog steeds gebeurt, dan verwacht ik sowieso een andere reactie van de staatssecretaris zegt er maar even bij. Ik wil ook graag inzage hebben is het nou een drie keer gebeurd of zijn ze twintig keer op de vingers getikt. De afgelopen nou zeg maar ditjaar ofzo. En.

[0:56:00] Volgende punt.

[0:56:01] Dus dan gaan we een commissie brief sturen met met deze strekking met ook de oproep om voor de volgende procedurevergadering daar antwoord op te geven, zodat we dan ook bij de volgende procedurevergadering kunnen bespreken wat we daarmee doen. Meneer van dijk.

[0:56:15] Een ander punt mag dat?

[0:56:18] Ja. Op zichzelf hebben we nog een rondvraag.

[0:56:21] We staan als het niet in geweest door ons. Er is een rondvraag. En.

[0:56:25] Over het bericht van gisteren dat er zo veel fossielen zijn in klimaat uitgaven tussen de verschillende op de verschillende begrotingen.

[0:56:36] Dus naar mijn gisteren gisteren kwam kwam er naar buiten van de algemene rekenkamer en die en maar die verschillen en dan zou ik graag een reactie van de minister van financiën willen

[0:56:46] hoe het mogelijk is dat er geen afstemming is dat er verschillende begroting, een verschillende bedragen voor op dezelfde uitgave.

[0:56:52] Ik vind dat wel een ingewikkeld rondvraag punt. Dus ik kijk even rond voordat meneer van der ree

[0:56:57] daarop reageren.

[0:56:58] Ik denk dat dit nog formeel op de pvv rijksuitgaven komt en daar behandeling voorstel kan worden gedaan. Er kan een kabinetsreactie gaan, maar het kan ook nog een briefing zijn van de rekenkamer over de bevindingen naar. Er zijn meerdere mogelijkheden. Maar nu even. Dat klopt, maar dat lijkt me het moment om deze beslissing te nemen.

[0:57:21] Voortouw ligt bij ez k overigens en ik wil de rondvraag echt voor hele simpele vragen. Die vind ik geen hele simpele vragen en en daar is ook niet super urgent. Hij kan wel urgent voelen. Maar is er niet. Dus we gaan naar de volgende procedurevergadering vast iets over besluiten

[0:57:35] met elkaar.

[0:57:36] Ik want ik wilde er net de rijksuitgaven.

[0:57:39] Inbrengen,

[0:57:40] Maar toen was ik net te laat. Maar goed.

[0:57:47] In ieder geval.

[0:57:48] Waren waar het nu precies thuishoort. Ik bedoel dat er dat er een reactie te komen en dat de minister van financiën zich moet verantwoorden over die verschillen lijkt me.

[0:57:57] Ik me evident.

[0:57:58] We komen hierop terug. Dus ik ben nu weer net iets te vroeg. Ik denk dat deze in de volgende procedurevergadering hetzij via de rijksuitgaven zijn bzk wel langs gekomen. Ik ga vragen of we kunnen sluiten, zodat we nog een besloten punten met twee agendapunten kunnen.