Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Brandweer en crisisbeheersing

[0:00:06] Goede.

[0:00:06] Morgen allemaal welkom aan de minister aan haar staf. Welkom aan de leden van de kamer. Welkom aan de mensen op de publieke tribune pers en de mensen die dit debat thuis volgen. We hebben vandaag een debat

[0:00:20] over brandweer en crisisbeheersing.

[0:00:22] Ik stel voor dat wij in eerste termijn van de zijde van de kamer spreektijd van vier minuten hanteren. Ik ben soepel

[0:00:30] met de interrupties. Zolang we daar verantwoord mee omgaat. En dan geef ik graag het woord aan mevrouw kleur.

[0:00:37] Daar van arbeid dankuwel voorzitter. Ja. Het is inmiddels zeventig jaar terug en de grootste waterramp ooit die ons land heeft gekend met achttienhonderd doden en en we moeten ons echter realiseren dat dat niet de eerste noch de laatste keer is en wat er in limburg anderhalf jaar is gebeurd. Dat is denk ik een goed voorbeeld daarvan en helaas tot op de dag van vandaag is nog niet alles opgelost en afgelopen jaren arib ik daarom samen met enkele collega's de minister op om daadwerkelijk coulant om te gaan met de ontstane situatie en de wet tegemoetkoming schade van toepassing te verklaren op die gevallen, maar de schade uitwerking van de verzekeraar achterblijft op die weet s van negentig procent. Want heel veel particulieren die die maar bijvoorbeeld tien euro van de verzekering hadden ontvangen, konden geen beroep doen op de bts, met alle gevolgen van dien.

[0:01:27] De motie is tot op heden niet uitgevoerd. Wat ik ronduit teleurstellend vindt en dat is een ander statement. Want het zou zogenaamd niet in het belang van gedupeerden zijn en onuitvoerbaar, waar ik het hartgrondig mee oneens ben.

[0:01:40] Een kordate toezegging van de minister was er hier passend geweest, zeker na de gedane toezeggingen over ruimhartigheid en de hoge verwachtingen die zijn gewekt bij de gedupeerden belofte maakt schuld. Voorzitter en al helemaal als dat vanuit de overheid komt.

[0:01:55] Dat voelde vele limburgers, waaronder ook degenen die vandaag hier aanwezig zijn. In de publieke tribune zitten velen uit meerssen.

[0:02:02] De afgelopen maanden ben ik veel in limburg geweest

[0:02:05] en wat ik aantrof was niet fijn. Mensen die in loodsen woonde omdat in huis onbewoonbaar was mensen met enorme rest schades hogere herstelkosten dan gedacht of gevolgschade, zoals scheuren aan een huis en vele getraumatiseerd en teleurgesteld in de overheid en tijdens het door ons geïnitieerd rondetafelgesprek. Begin ditjaar werd dat nogmaals bevestigd.

[0:02:27] Er is onvoldoende sprake geweest van ruimhartige vergoedingen. Er is onvoldoende gekeken naar persoonlijke situaties. Het was weinig weinig menselijk hoorde ik. Daarnaast ontbrak het in de afhandeling van de schade aan snelheid en duidelijkheid. Er zijn fouten gemaakt. Gelijke gevallen ongelijk behandeld en toen weer rechtgezet.

[0:02:46] Hoewel dan citeer ik de ombudsman mensen na een ramp meer dan ooit behoefte hebben aan een overheid die snel handelt luistert en ontzorgt en ik zeg niet dat er niets is gebeurd, want dat zou geen recht doen aan de inspanningen. Zeker niet die van de er veel, maar het is ontoereikend gebleken van de één komma twee miljard is slechts drieëntachtig miljoen gebruikt voor de particuliere voor vierentachtig particuliere wachten nog steeds op een besluit en is het totaal uit te keren schadebedrag neerwaarts bijgesteld naar driehonderd drieëntachtig miljoen, wat overigens niets zegt over de werkelijk geleden schade.

[0:03:17] De knip op de beurs gehouden daarom drie vragen aan de minister één.

[0:03:22] Hoe gaat zij ervoor zorg dragen dat de gedupeerden die nog steeds tienduizenden schade hebben alsnog geholpen worden. Een van de suggesties was om de s open te breken. Dat is eerder gedaan via de ministeriële regeling en iedere gedupeerde een bijkomende vergoeding geven op basis van bestaande informatie zonder extra procedures. Een duwtje in de rug, of bijvoorbeeld door er niet door de jouw toegekende schadebedragen alsnog toe te kennen. Twee. Wat gaan we doen met de vierentwintig miljoen voor omzet derving aan subsidieregeling. Wat ter beschikking is gesteld, vindt de minister niet dat die regeling langer opengehouden moet worden. Drie niet onbelangrijk. Welke lessen trekt de minister uit deze bizarre de er joost namelijk tegen zaken aangelopen gedurende het proces. Maar zo handelden binnen de kaders van de wet en regelgeving die gedurende het proces door politieke uitspraken en wensen en besluiten alle kanten opgingen en de regels tussentijds werden gewijzigd. De evaluatie van bts is één, maar eigenlijk is de evaluatie van het gehele proces noodzakelijk graag een reactie op al deze drie punten.

[0:04:27] Dit is namelijk niet de eerste, noch de laatste keer dat er sprake is van dergelijke ramp en wij moeten hierop anticiperen. Dat betekent dat naast de evaluatie er goede afspraken moeten komen met verzekeraars dat er een slagvaardige loket moet komen, maar de materiële schade van consumenten en mkbers na een overstroming snel kunnen worden afgehandeld. Graag een reactie op deze voorstellen, want ik vind echt dat de overheid. Hierin is geval. Ik weet dat mijn tijd op is want ik had nog een bijdrage over de brandweer. Maar dat doe ik dan op een andere manier dankuwel voorzitter.

[0:04:57] Dankuwel. Dan is

[0:05:00] er is een interruptie van de heer van nispen.

[0:05:04] Ik wil allereerst mevrouw moeten we bedanken voor uw uitgebreide inbreng hierover. Dat scheelt weer een beetje een stukje in mijn verhaal. Ik zal het weer iets meer toespitsen op de brandweer. Dus dat komt er weer mooi uit.

[0:05:14] Maar ik heb nog een aanvullende vraag. Want ik ondersteun het pleidooi van mevrouw moeten we er natuurlijk van harte volmondig voor de huidige gedupeerden

[0:05:22] belofte zijn geweest. Dus die moeten worden nagekomen. Eigenlijk is het vrij overzichtelijk.

[0:05:26] Maar ik vind ook dat het iets fundamenteler moeten benaderen voor de toekomst, want er ligt nu heel veel nadruk op de mogelijkheden voor mensen om zich te verzekeren. Maar ik denk dat heel veel mensen zich helemaal niet gerealiseerd hebben, hoe goed hun dekking was er veel mensen nu eigenlijk nog steeds niet weet. Ook in andere delen van het land misschien in limburg. Nu wel maar een andere delen van het land niet wat precies de verzekering dekt zouden we niet

[0:05:46] toe moeten naar een stelsel waarbij in principe of iedereen verzekerd is of de overheid bij rampen eigenlijk altijd mensen tegemoet komt, want anders hangt toch af van de individuele keuze en of iemand wel of niet kan betalen om zich goed dekkende te verzekeren.

[0:06:01] Dankuwel.

[0:06:02] Ik verzoek u korte interrupties te plaatsen.

[0:06:05] Mevrouw miedema, dankuwel voorstellen en dan ook mijn collega's voor deze terechte vragen en opmerking, want zoals ik ook in mijn inleiding zijn. Dit is niet de eerste noch de laatste keer dat dit ons gaat overkomen. Dus wij moeten hier dan zeg ik wij als overheid wij als samenleving moeten hierop anticiperen. Dat betekent dus wel dat je duidelijk te maken. Ook als overheid. Wat valt er nou wel binnen de wto. Wat niet. Hoe kun je risico's overstromingsrisicos dekken te maken. Hoe zorg je ervoor dat mensen daarvoor verzekerd kunnen worden. Misschien moet er een catastrofe poule komen waar geld inzet van een verzekeraar. En sorry van de verzekeraars moet zeggen en van de overheid dat zijn ideeën die volgens mij ook uit de praktijk naar voren zijn gekomen en waarvan ik vind dat je daar heel serieus naar moet gaan kijken. Want enerzijds moet je nu je beloftes. Maar waarmaken en de situaties die ik echt schrijnend vind. Daar kun je geen onderscheid te maken. Die moet je nu oplossen. Dat is de ene en aan de andere kant moet je ervoor zorgen met de lessen die we kunnen trekken uit deze hele bizarre hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen door inderdaad mensen beter te laten verzekeren door een catastrofe poule. Wat mij betreft in het leven te roepen door goede afspraken met verzekeraars te maken. Dus volgens mij is er nog werk aan de winkel.

[0:07:28] Meneer van sp.

[0:07:29] Dank ik vind het zelf nog net een slagje ingewikkelder, want ook mevrouw moeten er legt de nadruk op de mogelijkheden om voor mensen om zich te verzekeren,

[0:07:37] maar vervolgens heb ik en misschien allemaal wel ook soort coulance of medelijden met mensen die zich om wat voor reden dan ook onvoldoende hebben verzekerd of zich hebben kunnen verzekeren. En dan gaan we toch weer een coulance-regeling maken. Wat dan vervolgens een misschien we niet helemaal eerlijk is naar mensen die zich wel verzekerd hebben en al die jaren premies hebben betaald. Dus ik wil eigenlijk toe naar een

[0:07:56] een diepere vragen om een onderzoek naar hoe moeten we in de toekomst mee omgaan. En is het niet redelijker als we zeggen van mensen die getroffen worden door dit soort rampen die inderdaad helaas vaker zullen gaan voorkomen in de toekomst. Die worden gecompenseerd, ongeacht of hun individuele verzekering of die dat denkt en of zij wel of geen premie ervoor hebben betaald. Dan maakt het iets collectief is dat niet een interessante denkrichting.

[0:08:17] Voorzitter, volgens mij zul je altijd mensen houden die om welke reden dan ook niet voldoende of verzekerd zijn. Dus je zal altijd een vangnet moeten hebben om hen te steunen. Ik vind het een interessante gedachte om verder over door te praten. Maar nogmaals ik heb in mijn bijdrage twee dingen gezegd. De situatie nu moet opgelost worden, met alle toezeggingen die zijn gedaan die ruimhartig waren. Twee voor de toekomst moeten we een moeten we iets bedenken waarmee we dit soort bizarre kunnen voorkomen.

[0:08:49] Dankuwel.

[0:08:50] Dan is nu het woord aan mevrouw mission derksen fractie van de vvd.

[0:08:56] Dankuwel. Voorzitter, staat ontzettend veel op de agenda en ik wil juist beginnen met daarbij de brandweer en ik vind het heel goed dat we dus we hebben elkaar jaren geleden voor het laatst gesproken dat er vandaag stilstaan bij het goede en belangrijke werk dat de brandweer doet. Ik was ook een paar werkbezoeken de afgelopen tijd en onder de indruk weer ook van de slagen die worden gemaakt en professionalisering en dat nog steeds met zoveel vrijwilligers. Ik denk dat dat uniek is een heel mooi aan onze systemen nederland ook alle lof daarvoor diezelfde vrijwilligers willen natuurlijk graag het werk blijven doen op de manier die ze doen en we hebben daar paar jaar geleden over gesproken naar aanleiding van een uitspraak uit europa dat die vrijwilligheid ingewikkeld is als je dat in het europese systeem ook tegelijk moet per se. Ik heb toen twee moties aangenomen. Dat was in mei eenentwintig ook samen met de heer van nispen om te bezien hoe we dit hoe we dit systeem in stand kunnen houden. Maar het blijkt nu ook na een onderzoek van hoogleraren dat je niet ontkomt aan tijdelijke arbeidscontracten en een aanpassing van arbeidswetgeving en ik wil graag van de minister weten wat zijn nu daadwerkelijk gaat doen en laat ook die vrijwilligers wil ik er ook op het hart drukken meepraten en zorg ook dat ze echt een stem hebben ook om om ook in het hele proces gehoord te worden dat ontzettend belangrijk en dat wordt nog niet zo gevuld. Wellicht dat dat ook op papier wel zo is georganiseerd, maar wordt niet zo gevoel dan de contouren van de wet

[0:10:21] veiligheidsregio.

[0:10:23] Mevrouw de boer heeft een interruptie.

[0:10:25] Je kunt u even wachten tot

[0:10:27] der bijl die niets met brand te maken heeft,

[0:10:30] aangeeft dat de plenaire vergadering beginnen.

[0:10:34] Ik wil mijn collega's moesten verwachten. En dan ga ik toch.

[0:11:12] Mevrouw middelen,

[0:11:13] Dankuwel. Voorzitter, ik denk dat mijn collega's terecht het beleving onderzoek nog even aangehaald is hij het met mij eens dat het best ernstig is om te lezen dat twee van de vijf mensen zich onvoldoende veilig voelen om iets bespreekbaar te maken zonder daarop afgerekend te worden en dat de kloof tussen de werkvloer en de management alleen maar groter lijkt te zijn. Eerder hebben collega's nispen en ik een motie ingediend over zeggenschap. Vanuit de lijn vindt mijn collega's dat dat beter moet worden uitgevoerd door de minister, zodat het inderdaad ook gerealiseerd kan.

[0:11:48] Worden.

[0:11:50] Ja, voorzitter, dank voor de vragen, mevrouw moet er dat dat heb ik in mijn bijdrage gezegd ik vind inderdaad dat die vrijwilligers maximaal betrokken moeten worden bij allerlei ontwikkelingen die er nu zijn. Dus ik ben ook voor de ontwikkelingen die er zijn want dat daaruit blijkt ook een enorme professionalisering.

[0:12:09] Maar dat vraagt natuurlijk om veel betrokkenheid en veel overleg met die groep vrijwilligers is in die zin ondersteun ik het pleidooi van mevrouw moet daar van harte.

[0:12:23] En hoe zit mijn collega. Dat moet er een vanuit de minister een verplichting komen richting de veiligheids regios. Om dit op een op zo'n manier op te pakken. Dat dat ook effect heeft.

[0:12:39] Nou ja

[0:12:40] ik kijk dit die vrijheid die brandweer die die werkt natuurlijk gewoon onder de regionaal brandweer commandant en daarin moet het in beginsel gebeuren. Dus ik heb deze minister hoog zitten. Maar ik heb nou ook weer niet het idee dat deze minister ervoor kan zorgen dat elke vrijwilliger wordt gehoord op de werkvloer. Ik zou haar willen aansporen en dat heb ik ook gedaan door uw motie te steunen door vanuit de kamer te benadrukken dat wij het van belang vinden dat die werkvloer betrokken wordt dat signaal. De minister ook doorgeeft, zowel aan via het veiligheidsberaad zal het zijn maar zanen, regionaal commandant zijn dan dan ga ik ervan uit dat dat dan ook wordt opgepakt en waar je dan ziet dat niet wordt opgepakt. Want daar refereert u aan is dat ook belangrijk om ook in dit debat nogmaals te benadrukken dat we dat hier door steunen aan uw motie zeer belangrijk vonden. Dus het waar er een tandje bij moet moet er een tandje bij.

[0:13:30] Mevrouw mission vervolg,

[0:13:34] Voorzitter, dan kom ik bij de wet veiligheidsregio. We hebben daar ook een ronde tafel over gehad al een tijd terug en mijn afdronk van de evaluatie van de wet veiligheidsregio's dat er heel veel zaken heel goed gaan en dat dat ook zo moeten houden dat we het zou moeten behouden. Ik vind het ook een goede zaak dat ook in de stukken die ik van de minister lees wordt herbevestigd dat het primaat voor de crisisaanpak bij de ministeriële commissie crisisbeheersing ligt met de minister van j en v als voorzitter. Daarmee is ook die die burgemeesters lijn eigenlijk geborgd en dat denk ik dat het heel belangrijk is om dat elke crisis heeft een openbare orde en veiligheid element

[0:14:13] drie

[0:14:14] de punten bij deze aanpassing van de wet. De de rol van de cao er in de crisisstructuur. En dan met name ten opzichte van ook vws die met die wet publieke gezondheid is dan hebben we de maar ik wil niet al te technisch maken. Maar de drie rollen van de ggd. De directeur publieke gezondheid en die er gewoon de witte kolom in de in de crisisaanpak. Dat vraagt wat mij betreft aandacht. Minister spreekt vandaag ook plenair over naar aanleiding van het ovv onderzoek van corona. Ik wil daar graag op de hoogte gehouden worden omdat ik heel per se wil dat die witte kolom in die staan de crisisorganisatie blijft en niet los gaat zingen. Tweede aandachtspunt is de positie van de k en er zij wensen ook graag een een positie te krijgen in die wet veiligheidsregio's gewoon een vaste positie. Hoe ziet de minister dit en het derde aandachtspunt van die wet is het boven regionale aanpak en dat zie je bijvoorbeeld terug in natuurbranden. Ik hoop daar ook nog iets over te zeggen en die bovenregionale aanpak is onvoldoende geregeld vraagt landelijke regie. Hoe ziet de minister dat en hoe krijgt dat dan vorm. Want dat is niet automatisch geregeld doordat twee regio veiligheidsregio met elkaar een boven regionale aanpak aangaan. Dus ik wil de minister vragen hoe dit hele aanpassing van die wetgeving verder gaat en of zij bijvoorbeeld jaarlijks ons daar een update over kan geven hoe dat werd traject eruitziet, waarbij ik dan ook indachtig de motie samen met de heer van nispen graag

[0:15:44] informatie wil over die minimum normen aan brandweer en andere zorg binnen de veiligheidsregio en dat begint wat mij betreft met die kern data. We hebben daar het plan van aanpak van u van gezien hebben we in ieder geval duidelijk wat is er nu aan kern datum en dat is wat mij betreft de opmaat naar minimumnormen.

[0:16:02] Interruptie, van de heer van es.

[0:16:04] Ja, voorzitter op. Ik hoor heel veel herkenbare punten waar ik het ook mee eens ben, maar ik heb ook nog echt wel een zorg want we hebben inderdaad die aangenomen motie over minimale normen over de opkomst tijden en over de voertuig bezetting en dat soort zaken daarvan hebben we als kamer gezegd gaan nog geen concessies doen vanuit bezuinigingsoverwegingen in die veiligheidsregio van het moet gewoon veilig zijn voor de brandweermannen en vrouwen. Maar natuurlijk voor de voor de hele samenleving. Maar je ziet gewoon dat sommige veiligheidsregio's daar nog helemaal zich daar niets van aantrekken. In sommige regio gaat het gewoon verkeerd aan de combinatie met dat punt wat mevrouw mission wilde maken over de natuur branden en de grensoverstijgende aanpak. Hoe zou mevrouw mission eigenlijk vinden dat de minister te werk moet gaan ten aanzien van die veiligheidsregio, ofwel hoe moet die nieuwe wet eruit komen te zien, zodat dit zorgt toch problemen tot het verleden behoren.

[0:16:50] U hoeft daarbij niet helemaal volledig te zijn.

[0:16:52] De wethouder.

[0:16:54] Nou ja, ik zou het wel heel interessant vinden om dat bijvoorbeeld aan de hand van natuurbranden toe te lichten. Want je ziet dat een aantal ofwel juist risico's zoals natuurbranden of werkwijze. Daar kan je landelijke afspraken over maken en ik denk ook dat dat goed is om landelijke afspraken te maken. Daarom heb ik ook die motie over minimumnormen ook gesteund met u een waar je ziet wij het natuurbranden die worden nu als als risico in die risicoanalyse neergezet. Dus vind ik dat er dus ook op nationaal niveau beleid. Dat moet komen, wellicht ook wetgeving moet komen waar het gaat om de preventieve aanpak als de repressieve aanpak en dat is dan een kader waarop elk veiligheidsregio mee kan werken. Dus ik zou ik zeggen die er zit in elke veiligheidsregio hun eigenheid. Laten we daar ook. Laten we dat nou koesteren. Maar dat betekent niet dat je ook vanuit het vanuit de landelijke overheid zegt nou ja doet u maar ik vind alles goed. Ik vind dat je landelijk de kaders kan stellen en waar dat is nog moet en dat is bijvoorbeeld bij natuurbranden zou ik ook de minister willen vragen om die kaders te gaan stellen.

[0:18:01] Afrondend voorzitter, want dit is.

[0:18:02] Ik ben het hier mee eens, maar we zien toch dat dat nu nog niet goed genoeg gaat. Er is gewoon een gemeente waar ik het voorbeeld van kent in de buurt op de veluwe die gewoon op dit moment aan het bezuinigen is op voertuigen en op en op bezetting terwijl je snapt dat dat niet kan vanwege het risico op natuurbranden. Maar we hebben daar op dit moment niks over te zeggen en dat is volgens mij het probleem

[0:18:23] het het probleem in de structuur in een stelsel wat wij nu hebben dat we hier een debat kunnen voeren dat wij al van alles kunnen vinden, zoals moties kunnen aannemen.

[0:18:31] De minister op pad kunnen sturen die vervolgens toch niets te zeggen heeft.

[0:18:34] Dus wie gaat er nou uiteindelijk over de brandweer. En hoe vindt mevrouw mission dat dat in de toekomst zou moeten.

[0:18:40] Ja. Voorzitter, heer van nispen is altijd ik kijk nog iets pessimistischer tegen de wereld en ik vind juist dat we een heel mooi systeem en door de in de wet veiligheidsregio's, waarbij we hebben geregionaliseerd. Dus we moeten het goede behouden en waar verbeteringen nodig zijn, trek ik ook hebben we ook gedaan. Samen met u op om die verbeteringen door te voeren en dat is bijvoorbeeld minimum normen op inderdaad wat wij hier met elkaar zeggen. Dit moet je toch minimaal regelen en dat moet daar is, zullen we van verschillen van hoe ver gaan dan die minimum normen. Maar ik vind dat je in ieder geval over fenomenen zoals natuurbranden bijvoorbeeld nationaal beleid moeten hebben en ook nationale eisen kan stellen. Wat dat dan betekent in bijvoorbeeld de specialismen binnen de brandweer het materieel binnen de brandweer. Dat kan je landelijk kun je landelijk afdwingen omdat je vindt meer met elkaar dat dat nodig is en dat doet niet af. Ook weer aan de alle alle mooie kenmerken van iedere veiligheidsregio aan zich.

[0:19:39] De heer wassenberg heeft ook nog een interruptie.

[0:19:42] Voorzitter, mevrouw mission zegt een parafraseer ik er even dat natuurbranden zich niet aan grenzen van veiligheidsregio's houden. Dat geldt ook voor voor overstromingen. Maar als het gaat om een aanpak, dan is een gecoördineerde aanpak nodig, mevrouw mission te moeten misschien landelijke richtlijnen komen. Ik heb daar een specifieke vragen over want we hebben een overgenomen motie om ook voor dieren. De evaluatie van dieren van mensen ook een plaatsen. Heeft u draaiboeken. Daar wordt nog geen invulling aan gegeven. Elke veiligheidsregio markt bestrijken manier doen is mevrouw mission met me eens dat je daar eigenlijk ook voor de landelijke aanpak zou moeten kiezen om te voorkomen. Dat sta ik een lappendeken wordt van deze regio wel deze regio niet terwijl je bij die grote rampen natuurbranden die daar gaat krijgen. Watersnoodrampen die vaker voor kunnen komen. Gewoon echt een gecoördineerde landelijke uniforme aanpak hebt als het gaat bijvoorbeeld ook om de veiligheid brengen van niet alleen mensen ook dieren.

[0:20:36] Voorzitter, dank voor deze vraag. Kijk ik denk binnen een regio wordt er geoefend zijn er plannen en is dat op orde. Maar ik ben eens met wat de heer wassenberg zijn als dat nou meerdere regio's betreft dan wordt het ingewikkeld. Want dan kun je de vraag stellen passen. Nou pas na onze aanpak eigenlijk wel op elkaar. En om dat nou te voorkomen, waarbij ik bij natuurbranden en ook overstroming heb je nou is het knap als je binnen de regio weet te houden. Dat heeft een groot risico regio overstijgend te zijn vind ik. Het is heel goed dat je daar ook eenduidigheid inbrengen, zodat je dus eigenlijk echt op het moment dat je in het oog van de orkaan. Ook moet opereren in een crisis dat je dan ook weet waar je van op uit kan gaan. Ik vind het in die zin heel goed dat we nu een nationale risico analyse, zeg ik. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Een heel aantal risico's in een dik document van de minister hebben gekregen. Daar staat dus dat is dan niet voor niets een nationaal risico natuurbranden staan daarbij en daarvan zou ik dus ook zeggen dat vereist. Dus als het een nationaal risico is dat je ook nationaal beleid daarop maakte een nationale strategie noemt de minister het zelf en kijken of dat dan ook wetgeving aanpassingen behoefte of niet. Dus ik vind het een mooie opmaat inderdaad naar naar ook de discussie die die u aanzwengelt.

[0:21:55] Dat betekent. Voorzitter, even heel kort heel concreet dat als die eenduidigheid die nodig is. Wat ik helemaal onderschrijft mevrouw mission aangeeft als die er niet eens. Dan moeten gewoon wetgeving komen, kan ik het zo samenvatten of in elk geval landelijke regie van de wetgever. Ze moeten gewoon een landelijke regie en een landelijke coördinatie van de minister te zijn. Klopt dat zo.

[0:22:17] Ik heb die risicoanalyse zo gelezen dat er strategie opkomt nationaal dus dat dat een een actie is die bij de minister zelf oppakt met haar mensen. Ik ik zou er ook over willen bevragen of dat zo is en wat dat dan. Wat is dat dan inderdaad wat hebben we dan. En hoe gaat dat dan verder. Dus volgens mij is dit een novum die risicoanalyse en ik ben ook wel. Ik vind het mooi dat het is gebeurd. Ben benieuwd hoe het verder gaat en ik denk dat het kan helpen. Juist ook in die boven regionale afstemming waar er zoveel behoefte aan is en ook blijkt uit de evaluatie van muller en consorten.

[0:22:55] Mevrouw mission zou u willen afronden.

[0:23:00] Dan neem ik nog één punt en dat is de bereikbaarheid van de meldkamer. Want het is zo essentieel dat ik het heel graag wel aan de minister wil vragen. Ik heb er een paar keer schriftelijke vragen over gesteld waar dat niet bereikbaar is te blijven storingen. Instabiliteit van c o twee duizend. Dat zou worden vervangen. Hoe staat het daarmee wordt ook de werkvloer erbij betrokken. En hoe ja wat wat de garanties bestaan niet. Maar hoe kunnen we nou dit systeem wat essentieel is in in de aanpak crisis. Hoe krijgen we dit nou zo. Robuust mogelijk dankuwel.

[0:23:34] Voorzitter, dankuwel. Dan is nu het woord aan heer van nispen namens de fractie van de sp.

[0:23:39] We hebben geweldige brandweermannen en vrouwen, beroeps en vrijwilligers die dag in dag uit klaarstaan voor onze veiligheid en er gaat veel goed, maar deze mensen die zijn wel bezorgd over de staat van onze brandweer en die zorgen design terecht.

[0:23:53] Zo is er een kloof tussen het management en de werkvloer. De vakvereniging brandweer vrijwilligers voelt zich onvoldoende gehoord en wordt niet betrokken door de veiligheidsregio's. Er zijn afspraken over de opkomst tijdens we noemde al die aangenomen motie over de landelijke regels en een minimum niveau van brandweerzorg. Maar bijvoorbeeld de veiligheidsregio noord holland noord die trekt zich nergens iets van aan kazernes worden gesloten of uitgekleed.

[0:24:14] Ook in zeeland zijn grote problemen.

[0:24:16] Maar wie doet aan wat tegen wie gaat er over de brandweer. Wat kunnen we van de minister verwachtte

[0:24:22] de de minister verwijst naar brief toch weer naar het veiligheidsberaad.

[0:24:25] Tegelijkertijd ligt er een onderzoek dat de effectiviteit van samenwerkingsverbanden ernstig in twijfel trekt. Dit is daar dan toch een voorbeeld van

[0:24:33] vorige week nog uitgebreid in het nieuws dat we niet goed voorbereid zijn op natuurbranden in de toekomst.

[0:24:38] Dat is ernstig. Maar ik dacht ook het is wel knap lastig als je als minister van veiligheid niet eens weet hoeveel kazernes mensen en voertuigen er bij de brandweer uberhaupt zijn. De cijfers zijn nog steeds niet op orde en de minister heeft er niets over te zeggen.

[0:24:52] Mevrouw mission heeft een interruptie,

[0:24:55] Dankuwel. Voorzitter, ik zou aan de heer van nispen willen vragen, want met zijn. Er zijn zorgen over de regionalisering zoals dat nu die veiligheidsregio het nu georganiseerd hebben. Hoe ziet hij de brandweer voor zich zou dat dan nationaal moeten zijn. Of zou dat juist terug moeten naar lokale brandweer.

[0:25:14] Ja.

[0:25:15] Voorzitter, ik heb ik heb er zelf volgens mij bedoeld in het vorige debat ook gezegd ik heb daar niet een niet een een blauwdruk voor. Ik zie wel dat we nu iets hebben georganiseerd. Wat niet werkt aan een systeem wat daar tussenin zit, want zowel de lokale gemeenteraad. Die gaat er niet over. Heb ik ook vaker toegelicht. Je zult maar een raadslid zijn tegen het weghalen van die kazerne uit jouw uit jouw regio. Je hebt toch niets over te zeggen want je stuurt de burgemeester met een boodschap op pad. Je weet niet kunnen niet controleren wat hij heeft gedaan. Die kan zeggen ik heb gevochten als een leeuw voor het behoud. Maar de rest zou het niet. Weet je de rest wil niet meebetalen. Je kunt er niks mee. Het is niet democratisch, zoals het nu werkt

[0:25:47] en tegelijkertijd hebben we ook geen minister die we opvalt kunnen sturen met wat dan wel moeten we hebben nu dus een

[0:25:53] zocht. Ik probeer het eigenlijk aan twee kanten nu of dat of dat gaat werken. Weet ik niet zeg ik eerlijk. Maar wat we nu hebben geprobeerd tussen de minister met een motie op pad te sturen, zeggen van leggen. Minimum neer. Er was de gezamenlijke motie en aan de andere kant toch ook meer democratisering en dus meer invloed van de gemeenteraden. Dat is hoe ik het ook nu proberen. Maar ik zeg heel eerlijk of dat gaat werken. Weet ik niet van mij hoef je nu geen blauwdruk te verwachten hoe het er in de toekomst uit moet zien. Als nu werkt vind ik het niet goed gaan.

[0:26:19] Maar voorzitter, dat vind ik dat toch een ingewikkeld antwoord. Want als u er zijn een paar inzicht van wat is dan je kernprincipes ik je kan zeggen. De ideale wereld bestaat niet. Maar is als ik in mijn betoog, zij het veiligheidsregio vind ik nog steeds een heel goed goede manier om onze brandweer te organiseren met mitsen en maren die er ook zijn en de aanbeveling van muller gaan. Wat mij betreft uitvoeren. U zegt ja ik vind eigenlijk

[0:26:45] eigenlijk gewoon helemaal niks. Maar nationaal zie ik ook niet zitten en naar terug naar lokaal, want het was vind ik wil ik ook niet dan. Dat mag ook hoor. Maar dan vind ik dat u gewoon dat u een beetje aan mopperen bent maar dat u dan toch zegt van. Het is wat het is en daar en daar heb ik daar doe ik het dan ook maar mee want u heeft u mag het zeggen. Dat is daar nodig ik u uit. Wat wilt u dan.

[0:27:04] Dus allemaal fantastisch dat ik het mag zeggen. En u kunt mij verwijten dat ik aan een mop ben en dat ik pessimistisch ben ik vervolgens volgens mij reële zorgen die er zijn en ik probeer ieder debat daar wat aan te doen en ik heb ook goed geluisterd naar wat er in het rondetafelgesprek is gezegd, maar ik vind het nogal wat om. Ik bedoel even met alle respect om van een kamerlid met een halve beleidsmedewerker op dit thema te verwachten dat je een heel stelsel omgegooid en ik weet niet of er stelselwijziging op dit moment of dat nu gaat werken. Als je het mij nu vraagt op deze manier als mevrouw mission het mij nu vraagt op deze manier dan neigt iets meer naar wat meer landelijke regie van de minister. Dat is dat is wat ik wat ik bepleit en dat doe ik niet. Het debat. Maar of dat of ik dan zegt van nou dan moeten we een hele stelselwijziging en de nationale brand. Wanneer die stap zet ik nu niet. Mevrouw mission kan mij daar verderop uitdagen. En dan vind ik allemaal prima. Of misschien zelfs suggereren dat de sp niet met alternatieven komt. Ik probeer juist hier constructieve kritiek. Ik zeg ook daar gaat heel veel goed maar ik zie wel belangrijke knelpunten en ik zie zaken gebeuren in veiligheidsregio s waarvan ik zeg nou eens niks van. U gaat en de gemeenteraad er niet over. Maar wij hier ook niet. Dus wat hierna democratisch en dat is wat ik hier verwoord en ik daag de minister uit om ook met alle ambtenaren die ze tot haar beschikking heeft een alle kennis en mogelijkheden om met oplossingen te komen voor de problemen die ik hier volgens mij behoren neer te leggen.

[0:28:18] Aan te wijzen. Deze manier van uitdagen van mevrouw mission lijkt mij ook binnen de grenzen te zijn.

[0:28:22] Dus absoluut is ook prima. Ik probeer zo goed mogelijk op te reageren. Voorzitter,

[0:28:30] maar ik ga nog wel even door op die zorgen die ik die ik heb de afgelopen jaren zijn er honderd brandweerkazerne is verdwenen.

[0:28:36] Beroeps en vrijwilligers zijn vertrokken. Wat vindt de minister van dat we onderaan de europese lijstje bungelen als het gaat om het aandeel brand brandweerlieden op de beroepsbevolking

[0:28:46] en bij grote natuurbranden moeten wij een beroep doen op onze buurlanden. Maar andersom. Dat wordt lastiger. Waarom doen we hier nou niets aan? Nogmaals, welke verantwoordelijkheid neemt de minister van veiligheid voor onze brandweer en de brandveiligheid

[0:29:01] ook voor mij de vraag hoe zit het met de aangenomen moties om de zeggenschap te verbeteren, zowel intern tegen de kloof als democratische zeggenschap. Want wat heb je nou democratisch gekozen raadslid te zeggen in die een ondemocratische veiligheidsregio.

[0:29:14] Wat wordt er gedaan met die motie om de vrijwilligheid te behouden en niet toe europese regels. De nek om te laten draaien. Gaat het nou een beetje de goede kant op.

[0:29:22] En hoe staat het met de motie om het harde twintig jaar beleid soepeler toe te passen, zodat mensen die kunnen en willen gewoon bij de brandweer kunnen blijven werken.

[0:29:32] Voorzitter, veilige arbeidsomstandigheden zijn voor de brandweer superbelangrijk en daar over hebben de mensen ook zelf destijds mee kunnen praten in een adviescommissie. Dat leidde tot een zogeheten arbo catalogus.

[0:29:44] Maar die adviescommissie is afgeschaft en werd een kenniscentrum arbeidsveiligheid opgericht.

[0:29:48] Maar wat die precies doen en wat dat precies kost. Dat is voor niemand inzichtelijk het zicht op relevante cijfers, bijvoorbeeld het aantal bijna ongevallen is in ieder geval verdwenen. Wie stelt die arbeid arbo regels vast die toets. Deze waar zijn de cijfers. En wat is de rol van het kenniscentrum en het instituut fysieke veiligheid

[0:30:06] dan nog over de blues instructie bij vuurwerk. Daar hebben wij vaker navraag naar gedaan. Maar het blijft onduidelijk wat kan nu wel en wat kan er niet veilig met water worden geblust. Terwijl die instructies natuurlijk voor iedere regio en boven iedere twijfel verheven zouden moeten zijn

[0:30:21] in het verleden is nader onderzoek geadviseerd. Maar volgens mij is dat niet uitgevoerd. En waarom niet. Is de minister bereid dat alsnog te laten doen

[0:30:30] dan ook voor mij natuurlijk over de afhandeling van de waterschade in limburg. Er is al veel over gezegd. Maar dat is ook nodig, want er is heel veel ontevredenheid in limburg bij inwoners bij ondernemers over de afhandeling van die waterschade in limburg naar die ellendige overstroming anderhalf jaar geleden

[0:30:43] en de ministerpresident die was er als de kippen bij om het gebied te bezoeken en te beloven dat ruimhartig gecompenseerd zou worden. Negentig procent zou worden vergoed,

[0:30:52] maar het is heel eenvoudig wat je belooft moet je doen. En nu mensen niet in de buurt komen van die negentig procent is dat enorm schadelijk voor het vertrouwen in de overheid, voor zover dat er nog was.

[0:31:03] Hoe gaat de minister. Deze belofte nakomen en fundamentele. Waarom moeten mensen zich eigenlijk individueel verzekeren tegen dit soort schade is dat wel wenselijk en houdbaar voor de toekomst en helemaal tot slot

[0:31:14] de reddingsbrigade heeft fantastisch werk gedaan tijdens die ramp in dat gebied.

[0:31:18] Maar wat een gedoe voor de reddingsbrigade om een beetje fatsoenlijk gecompenseerd te worden voor het geleverde werk dag en nacht er al die mensen en hun materiaal.

[0:31:26] Hoe kan het nou om dit te voorkomen? Voor de toekomst behoort de nationale reddingsvloot de reddingsbrigade en plaats te krijgen in de nieuwe wet op de veiligheidsregio's tussen een wettelijke erkenning. Als boven regionaal samenwerkingsverband is de minister bereid om dat toe te zeggen. Dankuwel.

[0:31:41] Dankuwel meneer van nispen. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw van der werf. Namens de fractie van d zesenzestig.

[0:31:46] Dankuwel. Voorzitter, het is vandaag zeventig jaar geleden sinds de watersnoodramp in negentien, drieënvijftig, waarbij achttien, honderd zesendertig nederlanders om het leven kwamen

[0:31:58] een zwarte dag in de naoorlogse geschiedenis die ons eraan herinnert dat ook in nederland natuurrampen verschrikkelijke schade kunnen aanrichten en ik sluit me ook aan bij de vragen die mevrouw mutluer en andere collega's hebben gesteld over de waterschade.

[0:32:13] In limburg.

[0:32:15] Weersextremen zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Vorige week waarschuwden experts in het rapport natuurbranden signaal drieëntwintig voor meer en ook intensievere natuurbranden

[0:32:27] met meer schade. Als gevolg herkent de minister de noodzaak om de bestrijding van natuurbranden structureel onderdeel te maken van het systeem van brandweerzorg, zoals het rapport aanbeveelt en ligt er bijvoorbeeld in de opleiding van de brandweer nu niet teveel focus op de bewoonde gebieden en minder in het natuurgebied. In hoeverre wordt ook het risico van natuurbranden meegewogen bij de inrichting van het nederlandse landschap. Ik ben benieuwd naar de reactie van de minister.

[0:32:55] Voorzitter, hoewel de gevaren van natuurbranden toenemen, blijft het grootste gevaar. Het roekeloze gedrag van een klein groepje mensen. De jaarwisseling is een voorbeeld het drukste moment voor de brandweer en dit jaar was geen uitzondering in heel nederland ontving de brandweer ruim achtendertig, honderd meldingen van incidenten en ook dit jaar kregen brandweer mensen weer te maken met agressie en geweld en het is te gek voor woorden dat de en meer aan te pas moet komen onder andere hulpverleners hun werk te laten doen.

[0:33:28] Het is bijna twee jaar geleden dat de taskforce onze hulpverleners veilig is ingericht. Wat is daarmee inmiddels bereikt? Vraag ik de minister zijn de concrete doelstellingen opgesteld voor het bijbehorende actieprogramma en u staat het daar daarmee mee is de bereidheid om melding te maken bij de werkgever bijvoorbeeld toegenomen en in hoeverre is de jaarwisseling afgelopen keer ook het snelrecht ingezet naar geweld tegen hulpverleners.

[0:33:54] Het gevaar bij de jaarwisseling komt uiteraard niet alleen van opzettelijk misbruik, maar ook van ongelukken in de opslag. De vakvereniging brandweer vrijwilligers waarschuwt dat er nog steeds gebrekkig geven zitten in de actuele blussen instructie.

[0:34:08] Met alle risico's van dien. Ziet de minister de mogelijkheid om de effectiviteit van de instructie nader te onderzoeken.

[0:34:16] Voorzitter, in de positie van brandweerlieden worden gelukkig goede stappen gezet. Een blijvende zorg is echter de verplichting om na twintig jaar dienst te vertrekken. De minister schrijft in de laatste brief dat werkgevers en werknemers hebben afgesproken dat medewerkers onder voorwaarden uitstel kunnen krijgen van het maximum van twintig jaar. Zolang het onderzoek wordt uitgereden uitgevoerd, kan de minister toelichten wat dat nou concreet betekent betekent dat dat voor nu die twintig jaar regeling van de baan is en geld die afspraak voor alle korpsen onder dezelfde voorwaarden.

[0:34:51] Tot slot, voorzitter, een aantal vragen over het bredere stelsel van crisisbeheersing kan de minister toelichten wat het tijdspad is voor het aangekondigde wettelijke kader van het landelijk dekkende stelsel en met betrekking tot het één en twee nummer schrijft de minister dat er in plaats van één voortaan meerdere providers zijn aangesloten op de landelijke aanname centrale en daardoor wordt het één en twee nummer voortaan niet meer afhankelijk van één plek. Maar dat is positief. Maar ik ben wel benieuwd wanneer de minister verwacht dat het vangnet actief gaat worden, zodat we zeker weten dat bij een storing dat één en twee nummer gewoon blijft draaien. Voorzitter, dit waren mijn vragen.

[0:35:36] Dankuwel netjes binnen de tijd. Dan geef ik graag het woord aan. Mevrouw. U heeft een interruptie. Interruptie voor

[0:35:43] mevrouw van der werf.

[0:35:47] Ja. Dankuwel en we maken ons allemaal zorgen over kazernes die leegstaan en meer overheid bij de brandweer en

[0:35:57] heb ik in november tweeduizend, tweeëntwintig een motie ingediend

[0:36:02] om de regering te verzoeken om alleen nog maar we hebben het er dan alleen nog maar om over onderzoek te doen naar de naar onnodig overheid binnen de brandweer en hiernaar te handelen met een voorstel om dit tegen te gaan

[0:36:14] en dan zie ik steeds want volgens mij liggen we allemaal dan op één lijn. Maar dan zie ik toch steeds dat

[0:36:22] groot aantal partijen, waaronder de d zesenzestig daar tegenstemmen. En dan vraag ik me af waarom stemt d zesenzestig dan tegen zo'n voorstel om gewoon daar onderzoek naar te doen want het lijkt me.

[0:36:36] We zeggen niet van alle kantoren personeel de uit. Maar doe onderzoek naar die overheidskosten en misschien dat mevrouw van der werf. Dat kan toelichten welke motivatie is om tegen zo'n motie te stemmen.

[0:36:49] Voorzitter, dat doe ik graag. Maar ik heb nu niet helder voor de geest. Welk debat wij toen hebben gevoerd. Dus als mevrouw van der plas dat toestaat. Dan kom ik er in tweede termijn even op terug.

[0:37:00] Dan geef ik nu het woord aan mevrouw van der plas namens baby.

[0:37:03] Ik wil

[0:37:03] ik graag het woord even aan de heer wassenberg geven want mijn papieren liggen helemaal door elkaar. Dus ik moest ik moet ook even de boel op orde brengen.

[0:37:12] Als de heer wassenberg daar klaar. Klaver is dan.

[0:37:15] Voorzitter, ik heb alles helemaal op een rijtje.

[0:37:17] Volledig klaar voor.

[0:37:19] Ja,

[0:37:21] Voorzitter, laat beginnen inderdaad met die watersnood in limburg schade was enorm. Ik hoor heel dichtbij het getroffen gebied. Ik heb vrienden, kennissen familie en de regio wonen en meer smog een valkenburg. Dus ik heb met eigen ogen de grote ellende gezien. Ik sluit me volledig aan bij de woorden van mevrouw moeten loer. Ik heb er april vorig jaar ook haar motie meegetekend. Ik ben heel benieuwd naar de antwoorden van de minister vanwege de tijd om dat allemaal niet willen hetzelfde verhaal houden. Zal ik me op een paar andere zaken focussen en dan gaat het over die weersextremen en die kans op rampen. Er zijn het afgelopen week twee rapporten uitgekomen die allebei zeggen. Het gaat niet de goede kant op nederlands instituut publieke veiligheid.

[0:38:01] De keken samen met knmi en de burg. De vu en deltares naar de toegenomen kans op natuurbranden. Dat is het rapport natuurbranden signaal drieëntwintig, een alarmerend rapport waarin staat dat nederland steeds vaker geconfronteerd zal worden met natuurbranden. Want die branden op steeds vaker niet te blussen zijn. Ze zullen onbeheersbaar worden en pas door was geen brandstof meer is

[0:38:22] en onderzoek van deltares is ook van januari laat een ander aspect van de klimaatverandering zien, namelijk dat extreme regenbuien mogelijk watersnoodrampen zoals die van limburg en ander van anderhalf jaar geleden vaker zullen voorkomen, dan moeten we echt goed op voorbereid zijn want rampen zullen vaker tot evacuaties leiden en dat betekent dat de crisis.

[0:38:42] Daarop moeten worden aangepast,

[0:38:46] Op een belangrijk punt zijn de crisis draaiboeken onvolledig. Dat is nog steeds het hulp aan dieren is nog steeds geen onderdeel van de crisis eruit. Boeken en de dieren. Coalitie international fund for animal welfare dierenlot en de nederlandse federatie dierenopvangorganisaties vragen expliciet om dieren een plek te geven in crisis draaiboeken, want er is nog steeds niet geregeld. Maar eigenlijk is dat heel raar want we hebben al een overgenomen motie overgenomen motie om die er een plaats te geven in de crisis draaiboeken. Alleen voor zover ik kan nagaan is nog helemaal niet gebeurt. Er is nog geen crisis draaiboek veranderd en daar blijft het niet bij

[0:39:25] mensen die dierenhulp kunnen verleden tijdens rampen zouden er natuurlijk ook getraind moeten worden. Maar die hulporganisaties met alle kennis en inzet woorden helemaal niet bij de rampenbestrijding betrokken en dat is echt een tekortkoming en de kort graag van de minister of zij mogelijkheden ziet om die hulporganisaties mee te laten doen aan rampenoefeningen, want we hebben ze echt keihard nodig

[0:39:47] in limburg zakje waren toe leiden bij de watersnoodramp waren er heel veel burgers die niet zonder hun huisdieren wilden evacueren of ze probeerde zelf dieren te redden. Dat kan weer dat tot levensgevaarlijke situaties leiden. Het voorzitter, de nood is hoog. De urgentie is groot en de urgentie wordt alleen maar groter en ik wil weten van de minister wanneer dieren daadwerkelijk worden opgenomen die draaiboeken en hoe dieren, dierenhulp organisaties betrokken kunnen worden bij de rampenbestrijding, zodat duidelijk is welke verantwoordelijkheden bij de brandweer of juist bij de dierenambulance of bij de dierenopvang liggen.

[0:40:23] Voorzitter, we moeten ook voorkomen dat had ik net ook een klein interruptie debatje met mevrouw mission moeten voorkomen dat alle veiligheidsregio's op hun eigen manier gaan invullen. Er wordt een lappendeken, landelijke regie uniformiteit en duidelijkheid zijn hier essentieel. Voorzitter, dan hebben we een aangenomen motie. Die heb ikzelf indertijd met u ingediend om zoveel mogelijk te voorkomen dat oekraïense vluchtelingen van hun huisdieren worden gescheiden.

[0:40:49] Naar aanleiding daarvan zei de minister om waar mogelijk na te streven dat een huisdier bij de eigenaar kan blijven en graag hoor ik van de minister of er nog voorkomt dat vluchtelingen van een huisdier worden gescheiden en welke maatregelen zijn genomen om dat zoveel mogelijk te voorkomen dat het opnieuw gebeurt

[0:41:04] als allerlaatste punt. Voorzitter, kom ik toch nog even terug op die watersnood en limburg meer begon deltares concludeert dat een gezonde bodem en een gezonde natuur veel schade kunnen opvangen. Bos gevarieerde natuur landschappen houden als een spons water vast omdat dan geleidelijk aan weer af te geven is was trouwens het binnenste buiten het geloof ik een heel interessant onderdeel. Daarbij hebben wij een boswachter langs de geul gaan laten zien hoe dat in de praktijk werkt. Kijk aanraden aan te raden om te kijken

[0:41:33] als gastland wordt omgezet naar natuur wordt water beter in de bodem vastgehouden. Dat zorgt weer voor minder hoog water bij extreem weer. Voorzitter, ik weet dat de minister niet gaat over de landinrichting. Maar ik wilde toch even benoemen omdat ze wel gaat over crisisbeheersing. Een preventieve maatregelen zou daar zouden daar een integraal onderdeel zou moeten zijn. Mijn allerlaatste vraag. Voorzitter, chiel met hand naar de knop gaan. Voorkomen is beter dan genezen. Dat gaat helemaal. Dat geldt helemaal als het om rampen gaat dus graag een reactie is de minister bereid om dat aspect van die landinrichting omdat het crisis kan voorkomen mee te nemen in het kabinetsberaad dankuwel. Voorzitter,

[0:42:10] Dankuwel. Meneer wassenberg ook voor de flexibiliteit en mijn vraag aan mevrouw van der plas. Ik bent u er klaar voor.

[0:42:16] Ja antwoorden.

[0:42:18] Ja. Dankuwel. Ik ben er zeker klaar voor.

[0:42:23] Voorzitter inwoners van nederland en speciaal woord van welkom aan de brandweer van nederland thuis of hier op de tribune

[0:42:32] ook stilstaan bij de watersnood ramp in in zeeland van den haag zeventig jaar geleden

[0:42:40] en een verschrikkelijke natuurramp hebben we toen gehad. Maar we hebben ook goed gezien hoe goed nederland is in de strijd tegen het water.

[0:42:48] Gelukkig

[0:42:49] en ik wil hier ook de brandweerlieden bedanken van de vrijwilligers tot de professionals en met name de dappere mannen en vrouwen

[0:42:57] die op de grond in de praktijk letterlijk onze brandjes blussen ruud een belangrijk en essentieel werk en houden daarmee de maatschappij veilige en daarom is het ook een regelrechte schande dat ook brandweer mensen agressief worden bejegend. Op welke manier. En op welk welk tijdstip van ditjaar dan ook zal er echt strengere straffen voor moeten gelden.

[0:43:19] We zien dat er momenteel hard gewerkt wordt aan een gebiedsgerichte opkomst tijden. Voorzitter, het is echter belangrijk dat daarbij de bandbreedte die veiligheidsregio's gegeven wordt, niet wordt gezien als een excuses om de aanrijtijden op te rekken en we krijgen sterke signalen van de vakvereniging brandweer vrijwilligers dat dit namelijk structurele gepoogd wordt. Er wordt ruimte gezocht die er niet is. Voorzitter, ik zou graag meer vorm willen geven aan de staat van de brandweer en haar slag.

[0:43:44] De kracht.

[0:43:45] Daar lopen we dan tegen het probleem aan dat er geen gecentraliseerde cijfers van de brandweer beschikbaar zijn en wanneer verwacht de minister nederland hier wel eens kunnen voorzien, want het ontbreken van dit overkoepelende overzicht van de staat van de brandweer zorgt er namelijk voor dat we niet weten of er klaar zijn voor een volgende natuurramp bijvoorbeeld en daarom vraag ik de minister zijn we er klaar voor.

[0:44:06] Wat kan onze brandweer. Welke wel en wat kan onze brandweer niet.

[0:44:10] En over de rampen gesproken. De strijd tegen het water en natuur is en blijft onderdeel van nederlands. Zo zullen de komende jaren weer natuurbranden komen en momenteel kennen we in nederland een speciaal gespecialiseerd blust die toegespitst op het blussen van deze natuurbranden. De afgelopen jaren hebben we al gezien dat bij de grote of meerdere natuurbranden tegelijkertijd in nederland de brandweer afhankelijk is van collega's over de grens en we hebben dus de boel niet op orde.

[0:44:36] Hoe gaat de minister de brandweer capaciteit tegen de natuurbranden op peil brengen

[0:44:41] en om beide rampen te blijven. De grote overstromingen in limburg van twintig, eenentwintig. Voorzitter, het is duidelijk geworden dat van de ruimhartige compensatie nog flink wat terecht moet komen. De technische briefing over het onderwerp van negentien januari liet zien dat een aantal gedupeerden weer zwaar vastlopen in de haagse bureaucratie en het lijkt wel alsof er zo een tweede groningen ontstaat. We zien dat mensen wel schade vergoed krijgen naar huis. Maar bijvoorbeeld niet het schuurtje naast het huis van de inboedel. Er zijn zelfs zaken waar de verzekeraar slechts één euro aanbiedt voor de schade aan de inboedel. Daarnaast zien we ook dat veel kleine ondernemers niet de weg vinden naar de schaderegeling en daarom wil ik de minister ook vragen zouden regeling voor ondernemers verlengd kunnen worden, zodat ook kleine ondernemers uitgebreid kans krijgen hier een beroep op te doen en overweegt de minister, de burgers in limburg die nu met grote financiële tekorten kopen kampen omdat hun inboedel voor waardeloos wordt aangenomen door de verzekeraar tegemoet te komen. Voorzitter, er komen meerdere verhalen binnen van verzekeraars die regels schade niet als waterschade rij rekenen en de verzekeraars die de geul of de gulp niet rekenen als griffier en er komen ook verhalen binnen van bedrijven en boeren met half open stallen of schuren die na een vergoeding kunnen fluiten. Het stond namelijk in de kleine lettertjes en de schade die zij rivieren kunnen aanrichten, is geen exclusief. Limburg probleem is de minister bereid om te kijken naar de dekking van regen zij rivieren en half open stallen of schuren.

[0:46:04] Voorzitter, ik sluit af. De kantoren van de brandweer lopen vol. De kazernes lopen leeg. We willen graag een gedegen brandweer die klaarstaat voor het onverwachte en brandweerkazerne worden uitgekleed of verdwijnen helemaal en vaak wordt als argument gebruikt dat de brandweer best met minder kan omdat de brandweer minder vaak uitrukken. Maar dat is natuurlijk heel dubbel want nemen de brandweer op schiphol die drukke zeker niet dagelijks uit. Maar we peinzen er niet over om hierop in te leveren. En waarom omdat we graag willen dat wanneer de nood toeslaat. De mensen klaarstaan om ons te helpen en dat willen we nog wel eens vergeten bij de brandweer lijkt het alsof de portemonnee bepaald en niet de slagkracht graag een reflectie van de minister hierop en

[0:46:45] ik wil ook deze voorzitter alvast bedanken, want dit is het laatste commissie debat was hij voorzitter in zijn hoedanigheid als kamerlid, want de heer knops gaat ons verlaten en ik wil bij deze alvast een dankwoord uitspreken voor zijn immers goede leiding aan debatten, maar ook om zijn prettige samenwerking in de kamer.

[0:47:09] Dankuwel zeggen in de richting van mevrouw van der plas even ontregelend, maar toch gewoon door. Ik zou de heer van nispen willen vragen of hij het voorzitterschap, omdat hij ook ondervoorzitter van deze commissie tijdelijk zou willen overnemen en mij dan de gelegenheid willen geven om mijn inbreng uitspreken.

[0:47:24] Vanzelfsprekend. Het woord is aan de heer knops. Die zal spreken namens het cda dankuwel.

[0:47:29] Voorzitter, het is alweer een tijdje geleden toen zuid-limburg getroffen werd geheel onvoorzien door een enorme ramp en er zijn nog steeds mensen die de gevolgen van de schade ondervinden en die ook

[0:47:38] bij de eerste berichten over hoogwater trillend in bed liggen en denken wat gaat er nu gebeuren. Dus dat heeft een grote impact op de omgeving.

[0:47:47] Er is heel brede waardering geweest. Ook in het rondetafelgesprek over de inzet van de overheid van alle diensten. Het leger. De hulpdiensten direct na de ramp. Heel nederland was solidair. Iedereen kwam helpen van alle kanten.

[0:48:00] Maar uiteindelijk als het acute gevaar geweken is dan zie je pas wat de echte schade is en die fase zitten we nu anderhalf jaar later nog steeds zijn er mensen die nog steeds schade niet gecompenseerd hebben. Er is heel veel wel goed gegaan. Dat wil ik nadrukkelijk zeggen. Maar volgens mij zouden we nu moeten focussen op die groep die nog niet gecompenseerd is, maar de schade nog niet van afgewikkeld is en mensen die nog niet in hun eigen huis kunnen wonen. Stel je eens voor anderhalf jaar niet in je eigen huis kunnen wonen.

[0:48:26] We hebben de brief van de minister gekregen over de stand van zaken waarvoor dank

[0:48:30] uit die brief blijkt een aantal dingen één. Er is geen financieel probleem van de zijde van overheid, namelijk de ramingen waren fors hoger dan wel daadwerkelijk is uitbetaald en dat zou volgens mij dan ook moeten leiden tot een overheid die coulant is in zeg maar het bijdrage het compenseren van schade die geleden is waarom

[0:48:48] dat dit iets was wat onvoorzienbare was. Kijk, als dit volgend jaar weer gebeurt, kun je zeggen er mensen moeten zich verzekeren. Dat kan ook. Dat heeft het verbond van verzekeraars ook aangegeven.

[0:48:57] Maar heel veel mensen wisten niet eens dat dit zou kunnen gebeuren

[0:49:00] en ik spreek die kamerleden na die hebben opgeroepen om ook tot vertrouwen van de overheid niet onnodig te schamen, zeker gezien de beloftes die indertijd gedaan zijn. Dus mijn vraag aan de minister is ook op basis van de aangenomen motie van collega mutluer die die bijna kamerbreed gesteund is of zij mogelijkheden ziet om zeg maar in het afgebakende deel van deze ramp. Want er is ook tot ramp verklaard

[0:49:20] te kijken hoe de mensen die nu nog met soms forse schade zitten. We hebben bedragen wordt boven de anderhalve ton.

[0:49:26] Sommige gevallen dat dat gekeken wordt hoe die mensen tegemoet kunnen worden gekomen.

[0:49:32] In dat kader vraag ik ook. Dat kwam ook een rondetafelgesprek aan de orde. Hoe het staat met de winter s. Er zijn twee manieren om dit probleem op te lossen is. Er weten juist aan te passen. Ook voor toekomstige gevallen dan wel

[0:49:43] te zeggen die rest laten we in hoofdlijnen intact. Maar we gaan geïsoleerd kijken hoe we dit gaan oplossen. Ik moet zeggen ik kan me beide opties iets voorstellen en ik realiseer me ook dat als je de bts gaan aanpassen dat dat ook tot groot probleem. De toekomst zou kunnen leiden.

[0:49:57] Volgens mij bottom line is het zo dat we moeten proberen als overheid wat de inspanningen zijn geweest. We hebben de mensen van de zijde van de overheid gezien die gemeentes rijk, npo ministeries die allemaal hun best doen. Maar uiteindelijk zijn toch vaak de regels die leidend zijn en laten we nou eens een keer kijken hoe we ervoor zorgen dat we de problemen kunnen oplossen. Dat kader ik tenminste ook in hoeverre, want er is een brief over gezegd het rampenfonds nog een oplossing zou kunnen bieden om dat ook dat rampenfonds onderuitputting heeft dus niet alle budget uitgegeven wat uitgegeven zou kunnen worden

[0:50:29] en is daar een mogelijkheid om te helpen

[0:50:31] dan de brief van de minister over het rapport van de nctv. Dat is het nederlands instituut voor publieke veiligheid. Dat ging over de nasleep van de storm juni is februari vorig jaar

[0:50:43] en we zien dat veel goede aanbevelingen van nibc wat betreft de informatie deling

[0:50:48] dat hij ook worden overgenomen door de minister in eerdere debatten hebben ook vragen gesteld aan de minister over de soms gebrekkige mogelijkheid tot informatie deling tussen ketenpartners. Dat blijft gewoon een probleem

[0:50:58] en ook binnen de crisisorganisatie worden tekortkoming geconstateerd. In de kennisdeling.

[0:51:01] Op welke concrete manieren kan de minister ervoor zorgen dat deze lacunes worden opgelost, dat de informatie die beschikbaar is ook daadwerkelijk ontsloten wordt gedeeld kan worden en dat er ook sneller gehandeld kan worden in crisissituaties waar vaak levens reddende levensbedreigende situaties ontstaan

[0:51:16] voor betreft de brandweer. Gezien de tijd, want ik wil de heer van nispen niet in de problemen brengen, sluit ik me aan bij de vragen die erover gesteld zijn door collega's mission. Ook over c twee duizend wacht ik de beantwoording van de minister op dat punt af dankuwel.

[0:51:32] Dankuwel. Dan geef ik het voorzitterschap weer terug aan de heer knops zodat die kan. We zien hoe lang geschorst moet worden.

[0:51:40] Dat kan dankuwel meneer van es. Het is de klok spiegelt een beetje.

[0:51:45] Ik weet niet wie dit gebouw gemaakt. Tien, tien voor elf. Dus dan stel ik voor dat we kwart over kwart over elf dit debat weer hervat.

[1:10:06] Test,

[1:10:14] test,

[1:15:29] Ik heropen de vergadering welkom allemaal weer en ik geef het woord aan de minister van justitie en veiligheid.

[1:15:37] Ja.

[1:15:38] Veel dank, voorzitter en ook namens mij welkom. Ik weet dat we dat officieel nooit zou mogen maar richting de mensen op de publieke tribune. Want ik denk dat als je naar de stukken zou kijken zou kunnen denken dat het een heel technisch en abstract debat is, maar ik denk dat uw aanwezigheid laat zien dat het echt ergens over gaat en dat het heel veel mensen levensdraad. Dus dat u de moeite heeft genomen om hier te zijn. Voorzitter, verschillende kamerleden hebben het al gezegd het is vandaag precies zeventig jaar geleden dat de watersnoodramp van negentien, drieënvijftig. Ons land trof meer dan achttienhonderd mensen overleefden de ramp niet tienduizenden dieren lieten het leven

[1:16:14] schade aan de infrastructuur en landbouwgrond grondwaarde groot. Het was een ramp van enorme omvang en nu zeventig jaar later bedraagt het water ons land nog steeds en er zijn nog vele andere dreigingen

[1:16:28] voor ons land, voor ons continent dat het water we ons bedreigd hebben duidelijk kunnen zien bij de ramp anderhalf jaar geleden in limburg

[1:16:35] en daarom denk dat het heel goed is dat er vandaag stilstaan onder meer over het stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg, maar ook de afhandeling van een hele concrete situatie. De schade van de wateroverlast in juli vorig jaar tweeduizend, eenentwintig moet ik zeggen. Ik zie het als mijn taak als minister om ervoor te zorgen dat de professionals op de werkvloer zo goed mogelijk hun werk kunnen uitvoeren en ik heb een stelsel verantwoordelijkheid hiervoor het stelsel als geheel moet goed functioneren, zodat hulpverleners op straat in in de wijk. Het echte werk kunnen doen.

[1:17:05] Voorzitter, voordat ik overgaat tot de beantwoording van de vraag wil ik graag benadrukken er de afgelopen najaar belangrijke stappen zijn gezet in die toekomstbestendigheid van het stelsel van het hele stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg.

[1:17:18] De eerste stap in het kader van de versterking van de verbinding en samenhang tussen overheden op nationaal, regionaal en lokaal niveau en de betrokken publieke en private partners zijn gezet met de vernieuwd instemmingsbesluit ministeriële commissie, crisisbeheersing, twintig, tweeëntwintig en een nieuw nationaal handboek crisisbeheersing.

[1:17:35] Vandaar dat ik begon met dat het is een technisch en abstract debat zou kunnen lijken. Maar als je inzoomt dan weet je waar we het over hebben vandaag

[1:17:44] met de contourennota zitten we verder belangrijke stappen voor een landelijk dekkend stelsel met een bijbehorend wettelijke kader en het is van belang het stelsel zo in te richten dat we er alles aan doen om de professional op de werkvloer te ondersteunen. Dat is de kern. Daarnaast hebben met de rijks breiden reeks rijks brede risicoanalyse in kaart gebracht. Voor welke risico's ons koninkrijk de komende tijd staat. We zijn bezig met het ontwikkelen van de rijks brede veiligheidsstrategie om hier een antwoord op te kunnen formuleren. Verder zijn we ook druk bezig om de mensen thuis om de bevolking beter te voor te bereiden weerbaarder te maken op deze risico's, bijvoorbeeld met de campagne denk vooruit. Voorzitter, zoals u gewend bent heb ik hier

[1:18:24] de mapjes

[1:18:27] en ik begin uiteraard met limburg

[1:18:31] dan de brandweer.

[1:18:33] Dan heb ik crisisbeheersing.

[1:18:36] Dan heb ik meldkamers een in twee c o. Twee. Duizend

[1:18:39] en andere belangrijke

[1:18:42] dan beginnend met

[1:18:44] limburg

[1:18:46] en er waren meteen een aantal vragen van mevrouw moet blijven. Mevrouw van der plas, over welke lessen trekken we uit deze situatie. Als je terugkijkt. Voorzitter, op dit moment vinden verschillende onderzoeken en evaluaties plaats naar aanleiding van de situatie limburg en dit alles om lessen te trekken.

[1:19:04] Onder verantwoordelijkheid van het wetenschappelijk onderzoeks en documentatiecentrum wordt de afhandeling van de wateroverlast in juli twintig, eenentwintig dit moment geëvolueerd en wij verwachten de uitkomsten daarvan nog dit kwartaal. Dus hopelijk is dat er dan zal ik ook zorgen dat we daarna zo snel mogelijk met u klaar met delen en ook een reactie op formuleren. Daarnaast ook onder mijn verantwoordelijkheid vindt de evaluatie plaats van de wet tegemoetkoming schade en daar heb ik vorige debatten er nu ook op op te weten is al veel input gehoord

[1:19:33] en dat kunnen we dan daarbij betrekken en tot slot ook niet onbelangrijk ook verschillende vragen over gehoord. Een breder onderzoek. Vindt u op dit moment plaats naar verzekerbaarheid? Dat raakt een heleboel vragen. Dat ligt niet primair bij mij. Het onderzoek ligt bij mijn collega's van financiën en w en dat vindt nu ook plaats en ik zal ook zorgen dat zij hierdoor vragen en opmerkingen ook dat ze er kennis van kunnen nemen en dat ook straks kunnen betrekken

[1:19:58] dan

[1:20:01] even kijken gehad.

[1:20:03] Ja.

[1:20:05] Ik in het eigenlijk niet zo heel veel. Dus ik zou allereerst kunnen doen.

[1:20:10] Een punt van orde.

[1:20:12] Ik wil een proces vraag stellen over het onderzoek naar verzekerbaarheid. Ik zou wel graag willen weten wat dat precies inhoudt op voorhand was ik van plan. Nou zo niet, dan moet ik daar mogelijk een motie over indienen als dit onderzoek. De de reikwijdte heeft en de strekking waarvan ik denk nou dan wordt die vraag beantwoord hoe gaan hier in de toekomst mee om. Dan ga ik dat natuurlijk niet doen. Dus kan de minister zorgen dat die informatie bij ons terecht komt voordat hier een eventueel tweeminutendebat over plaats zou vinden.

[1:20:35] Wat ik in ieder geval kan doen is deze vraag doorgeleiden naar financiën die en w en ik neem aan dat zij wel een brief kunnen maken met in ieder geval. Dit is de onderzoeksopzet. Dus dat zal ik uitzetten.

[1:20:45] Klinkt mij dat het moet kunnen. Maar ik daar niet. Dat weet ik niet zeker niet in die zin toezeggen. Maar het is duidelijk wat u vraagt. Dus ik zal aangeven met een mogelijk tweeminutendebat voor ogen dat het dan ook zo snel mogelijk, al is het een overzicht van waar we nu onderzoek naar gedaan want dat is volgens mij voldoende om die vervolgstappen in te kunnen vullen. Als ik het goed begrijp.

[1:21:04] Die zonder met risico dat ik dan gaan over vragen maar wel reagerend op de zorgen die hierover in de kamer leven en de vragen die vandaag zijn gesteld. Dat lijkt me nogal voor de hand liggend of dat onderzoek er wel of niet aan tegemoet gaat komen.

[1:21:16] Laten we afspreken dat ik dat doorgeleid en daar durf ik echt inhoudelijk niets te zeggen maar ik zorg voor dat de collega's van financiën hiermee. Dat krijgen.

[1:21:22] Ja misschien goed doen. Ambtenaren there dat er inderdaad een toezegging is namens een andere minister. Dus daar zit een voorbehoud alvast maar wordt nu niet lukken dat u het dan. Deze commissie meldt ervan uit dat we die antwoorden gewoon krijgen, zoals.

[1:21:36] Vraag toe. Dus het is een een slagje afgebakende misschien ik net zei die. Het is een verkenning naar mogelijkheid, verzekerbaarheid klimaat risico's heb ik volgens mij net niet gezegd. Dus dat is de afbakening. En inderdaad mochten de collega's aangeven dat ze het niet voor een mogelijk tweeminutendebat kunnen aanleveren, zullen zorgen dat we dat even laten weten

[1:21:59] dan

[1:22:02] uiteindelijk heb ik een aantal vragen gebundeld want dat gaat over de mensen. U heeft de cijfers gezien in principe is meer dan vijfennegentig procent van de zaken is afgehandeld. Er is mijn laatste cijfers zijn dat vierentwintig, vierentachtig zaken openstaan. Dat kan ook inmiddels lager zijn. Dat zijn onze cijfers van vorige week in het gaat best op tempo omlaag waarbij om verschillende redenen die zaken nog niet afgerond zijn. Dat kan zijn wat men nog informatie verwacht van de verzekeringsmaatschappij. Dat kan zijn omdat men zelf heeft gezegd ik zetten om rolt, want dit moet een aantal zaken uitzoeken maar ik hoor ook met verschillende kamerleden ook want ik heb ik gesprekken gehad, maar ook naar aanleiding van gesprekken in limburg zeggen nou in die vijfennegentig procent zitten ook nog situaties zaken waar we ons zorgen over maken.

[1:22:50] Misschien goed om even op een rij te zetten wat we hebben gedaan. De afbakening van het schade gebied is heel ruim genomen. Er zijn bijvoorbeeld grote marges langs de maas genomen en is de regeling van toepassing voor het gebied met afstromend water. Verder is de maximale tegemoetkoming voor de schade aan de inboedel hoger dan de vorige keer namelijk negentig procent van de schade. Dus het wel een maximum van tweeëndertigduizend vierhonderd euro. Ook zijn auto's opgenomen in de regelingen schadepost die voor een tegemoetkoming in aanmerking komt en dit laatste is niet eerder voorgekomen. Dus dat is ook extra toegevoegd en ook heeft het kabinet met een aantal aanvullende regelingen geprobeerd nadere invulling te geven aan de verwachting van gedupeerden over ruimhartige compensatie. Dat is ook al genoemd door u maar denken aan de beleidsregel coulance voor gedupeerden die niet verzekerd waren redelijkerwijs verzekerd had kunnen zijn dat het wel mogelijk was, maar niet verzekerd waren. En dan kunt u denken aan de beleidsregel tegemoetkoming plan schade in de uiterwaarden en de subsidieregeling omzetderving

[1:23:51] en dan ga ik denk ik even in op de vraag. De heer knops ziet er ook dat wel. Die zetten gewoon de beide scenario's naast elkaar. Je kunt verschillende dingen doen. Je kunt kijken wat is er nu nog aan bijvoorbeeld schrijnende situaties aan de hand. Of ga je de bts. Even even simpel geformuleerd om mijn met terugwerkende kracht aanpassen. Als we dat zouden doen dat dat zou zo veel complicaties zo'n complexe situatie waarbij ook helemaal niet meer van uit kunt gaan of dat rechtmatig en rechtvaardig is wat je dan doet dat moet je echt niet willen doen om de redenen dat het dan alleen maar complexer en ingewikkelder wordt en langer gaat duren. Volgens mij is dat het laatste wat iedereen wil en er zijn op dit moment ook de meeste informatie hierover ligt bij de gemeente.

[1:24:36] Dus wat ik kan doen is dat we kunnen kijken of het mogelijk is om de verschillende overleggen die al plaatsvinden. Om die nog eens bij elkaar te brengen en te vragen kun je de zaken waarvan wordt aangegeven dat dat schrijnende situaties zijn dat nog eens onder de loep nemen.

[1:24:52] De heer knops, voor een interruptie,

[1:24:55] Dankuwel. Dank dank aan de minister. Om dat nog eens zo uiteen te zetten. Want ik heb zelf mijn betoog over laak heeft. Er is al heel veel gebeurt. Er zijn grenzen opgerekt. Er is meer dan normaal coulance betracht, zowel van overheid als maatschappij.

[1:25:09] En toch blijkt groep met met schade. Dus ik ben heel blij dat de minister zeggen ik ga met de gemeente om tafel zitten. Want ook een overleggen die wij hebben gehad. De verschillende leden hier aan tafel met de gemeente blijkt dat zij exact weten welke mensen en welke situatie het betreft ook een soort referentiekader hebben van wat nu reëel zou zijn of niet. En tegelijkertijd heb je niet de formele verantwoordelijkheid. Dus mijn vraag aan minister hoe zij dat dan voor zich ziet na zo'n eerste overleg. Hoe zou dat dan operationeel verder

[1:25:34] kunnen uitwerking.

[1:25:36] De minister, voorzitter, dat dat is precies het ding.

[1:25:40] Het is heel terecht dat we dit debat hier in deze commissie hebben, maar het is niet primair allemaal bij mij. Dus ik wil heel graag in het kabinet bespreken hoe we dit op een goede manier kunnen oppakken. De gemeente hebben er echt zicht op en laat me dat dan zo snel mogelijk ook inrichten. Ook met een met een verhaal terug kunnen komen. Wat we daar wel of niet hebben kunnen doen maar dat kan ik niet. Hiermee eentje bepalen en daarvoor heb ik en mijn collega's in het kabinet nodig, maar ook bijvoorbeeld de gemeente en alle andere betrokkenen. Om te kijken, kunnen we nog een nog een keer kijken naar de schrijnende situaties. En precies, zoals zeer opzegt

[1:26:14] is er sprake van nog ruimte dat er iets kunnen betekenen of moet je daar ook eerlijk zijn dat dat het was maar dan kunnen we dat ook met elkaar concluderen. Maar ik snap dat die behoefte er wel is ook naar een afsluiting op een gegeven moment en het liefst natuurlijk zo opportuun mogelijk.

[1:26:27] Knops. Maar om dan zeg maar nog iets scherp te krijgen. Wat de inzet van de minister bij dat gesprek is dat is niet de gesprekken. We gaan over een gesprek om in gesprek te gaan. Dat is echter

[1:26:36] gesprek en een aanbod om uiteraard naar afstemming met andere departementen

[1:26:40] te kijken hoe de problemen die er nu nog zijn kunnen worden opgelost en niet een soort hoffelijkheid gesprek. Want dat is

[1:26:49] laat ik zeggen dat is natuurlijk heel mooi, maar daar zijn die mensen niet mee geholpen. Dus. Dus hoe ver is de minister bereid om daarin te gaan.

[1:26:56] De voorzitter, de heer knops kent mij inderdaad beter dan dat. Dus we gaan niet praten om het praten waarom ik een slag onder de om de arm houden omdat ik als u mij nu zou vragen wat is voor u bijvoorbeeld een schrijnende situatie of hoe definieert u dan problemen die daar dan aan tafel moeten komen en dat kan ik nu niet beantwoorden. Dus dat moeten we dan ook met elkaar scherp stellen, zodat je dan wel weet en op de juiste verwachtingen. Want er een van de lessen van van deze hele situatie is dat je zeker vanuit mijn positie moet oppassen met wat je zegt omdat mensen er terecht aan vast kan houden en daar verwachtingen scheppen. Dus ik ga graag kijken hoe we de definitie van schrijnende situaties kunnen afbakenen daar duidelijk over kunnen communiceren met alle betrokken partners kunnen zitten om te kijken of er of daar nog iets mogelijk is in als dat niet mogelijk is dat we daar gewoon eerlijk over zijn, maar het is inderdaad niet een praat sessie zodat ik daarna kan zeggen dat ik met mensen heb gepraat. Want daar heeft niemand wat aan. Ik ook trouwens.

[1:27:53] Dankuwel. Ik neem het voorzitterschap weer over en ik zag allereerst mevrouw miller en daarna mevrouw van der plas voor een interruptie.

[1:27:59] Voorzitter, via u richting de minister. Er zijn toezeggingen gedaan en we hadden het net over belofte maakt schuld en zo'n het antwoord wat de minister geeft is in mijn beleving onvoldoende. Want als de minister. Dat heeft over schrijnende gevallen. Dan gaat het met name om mensen die helemaal geen geld meer hebben om de schade die ze hebben te vergoeden, terwijl de hele situatie in limburg schrijnend is in mijn beleving. Dus de definitie van schrijnend is voor mij veel breder dan wat de minister nu aangeeft, is de minister bereid om serieus te kijken naar de suggesties die zowel de betrokkene aan de gedupeerden. De bestuurders hebben gedaan. Als ik nu hier in deze kamer aan heb voorgelegd, namelijk de suggestie om bijvoorbeeld te kijken hoe je als je daadwerkelijk coulant wil omgaan en met de ontstane situatie bijvoorbeeld een bepaald schadebedrag kan toekennen aan mensen want we hebben hier te maken met mensen die tienduizenden euro's aan schade hebben en getraumatiseerd zijn om straks terug te keren naar de mensen met de mededeling. We hebben we hebben nog een keer naar de situatie gekeken. U bent niet schrijnend genoeg met alle respect. Daarmee ga je niet het vertrouwen weer terugkrijgen waar die onze burgers onze mensen behoefte aan hebben. Belofte maakt schuld is de minister bereid om naar de voorstellen en de suggesties zoals ik die vandaag heb gedaan. Ik heb er twee gedaan om die minimaal mee te nemen en de definitie van schrijnend. Dat is in mijn beleving veel breder toe te passen. Dankuwel.

[1:29:34] De voorzitter. Ik denk dat als mevrouw meteen en ik gaan zitten als leken wij in de raad tot een tot een bepaalde definitie bijvoorbeeld van schrijnend kunnen komen, maar we moeten ook zorgen dat er dat we het doen. Volgens de de regels die we in dit land hebben voor andere mensen die schade hebben geleden van mensen die verzekerd waren voor mensen die niet verzekerd waren. Vandaar dat ik wel begon wetende dat iedereen hier dat ook heel goed weet welke stappen zijn genomen om zo ruim mogelijk in te richten. Dus het is denk ik niet erg ver om te zeggen van nou, er is hier niet ruim gekeken en dat is wel gedaan en tegelijkertijd zit hier niemand op te wachten. Ik ook niet dat mensen met ellende thuis blijven zitten waar we misschien nog wel wat hadden kunnen doen. Vandaar dat ik zeg laten we dan maar ook dat goed afbakenen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is om dat met elkaar te bespreken vanuit wat er lokaal naar ons toegekomen is vanuit er veel. We hebben al die dingen worden continu meegenomen in in een in een plan richting om de om de getroffenen zo goed mogelijk te kunnen helpen als er nieuwe ideeën bijzijn. We kunnen we altijd kijken of die daaraan kunnen bijdragen. Maar ik moet hier nu niet op de stoel gaan zitten, bijvoorbeeld van de gemeente die echt zicht hebben op wat is er aan de hand. En waarom is dat. En niemand is erbij gebaat. Als wij hier voor individuele situaties nu zelf gaan invullen hoe het is en daarom wil ik het bij degenen laten die daar en zicht op hebben en verantwoordelijk voor zijn en zo'n

[1:30:57] van schadebedrag. Dat weten we ook van andere situaties is voor de een te weinig voor de ander misschien veel meer dan wat toe toepassing zou kunnen zijn en we weten van andere situaties. Ook dat dat helaas niet een oplossing is

[1:31:11] dan moet je ook eerlijk over zijn. Het klinkt opzich als een zinnige suggestie. Dat snap ik. Is ook in het verleden geprobeerd, maar ook dan kom je er niet helemaal uit. Dus ik kijk liever dan specifiek met de partners die daar gewoon echt zicht op hebben.

[1:31:25] Tweede ronde. Tot slot, voorzitter, ik weet niet ik ga ervan uit dat de minister of haar medewerkers hebben gekeken naar het rondetafelgesprek. Want het waren juist de bestuurders van de gemeenten die aangaven. Dit moet anders en wij jeans situaties binnen onze gemeente waar echt de nodige ondersteuning aan moet worden gegeven. Zij deden de suggestie om te kijken of je een bijkomende vergoeding kan geven op basis van de bestaande informatie, zonder dat het extra tot extra procedures geleid. Ik vind het onverteerbaar om nog steeds te horen. Ook naar aanleiding van de motie die breed gesteund door onze kamerleden dat men zegt hij zei dat is onuitvoerbaar en mensen zijn er niet hebben daar geen baat bij. Dat vind ik echt onverteerbaar vind dat we nu en voor altijd hier een oplossing voor moeten bedenken en vervolgens naar de toekomst moeten gaan kijken hoe we dit oplossen, is de minister met mij eens.

[1:32:23] Voorzitter, ik ben het duidelijk niet eens als het gaat over dat je de is met terugwerkende kracht moeten aanpassen omdat dat het gelijkheidsbeginsel volledig onderuithaalt. Mensen in enorme onzekerheid brengt in enorme complexiteit toevoegt waar niemand op korte termijn mee geholpen is en dat heb ik ook in mijn brief uitgelegd en ik heb zojuist gezegd en die bts wordt geëvolueerd. Dus ze zitten al deze lessen. Wat mij betreft in die evaluatie bij. Er wordt gekeken naar de verzekerbaarheid bij klimaatrisicos. Dat wordt gedaan. Dus dat is de toekomst bleek dat is nogal stevig wat nu onder de loep wordt genomen en tegelijkertijd zeg ik. We nemen absoluut ook nog wat mij betreft de ruimte om te kijken wat zijn dan schrijnende situaties. En hoe kunnen we die mensen wel of niet helpen en daarbij. Het lijkt het mij heel erg belangrijk dat we daar gewoon eerlijk in zijn, zodat ook mensen weten waar ze aan toe zijn. Wat mij betreft is dat een hele belangrijke lijn. En als het gaat over een vast schadebedrag. Nogmaals dan dan gaat het heel erg scheef lopen. Dat weten we dan als je het gelijkheidsbeginsel aan. Ik heb zelf afgelopen jaar met enige regelmaat ook bij lokale bestuurders aangeven. Als je situatie schrijnende gevallen hebt. Meld het bij ons te kijken wij goed kunnen doorgeleiden, bijvoorbeeld naar veel. Dat zal ik nu weer doen als men zegt dat hij er zijn natuurlijk.

[1:33:36] Ja.

[1:33:37] Mevrouw van der plas, en daarna de heer was te merken.

[1:33:43] Ja. Dankuwel.

[1:33:45] Ik ik heb een vraag over de verzekeraars. Ik griffier korte voorbeelden van hoe verzekeraars reageren op de slachtoffers.

[1:33:53] Ik heb destijds gesproken met slachtoffers van de schietpartij in alphen aan den rijn. Een aantal jaren geleden waar iemand in de supermarkt of winkelcentrum mensen doodschoot. Daar is iemand gewond geraakt om winkelier

[1:34:07] die is ernstig getraumatiseerd noem maar op gewond. Daar zegt de verzekeraar. We hebben nu dossier gekeken en in negentien ergens in de jaren tachtig bent u van het keuken trapje gevallen die dan kan die verwonding kan ook. Daardoor komen in groningen wordt gezegd, kan ook door de vrachtwagens komen die langs uw huis rijden. De schade

[1:34:27] tegen mensen in limburg wordt gezegd, kwam het water uit de geul of was het regen

[1:34:32] en mevrouw minder zuurstof tank die energie compensatie wil hebben van een verzekeringsmaatschappij. Daar wordt door de verzekeraar gezegd. Mevrouw. Dan moet je misschien nieuwe zuurstof tank een paar uur per dag uitzetten, zegt die mevrouw. Dat kan. Maar daar ben ik dood. Dit is hoe verzekeraars omgaan met mensen die in nood zitten en mijn vraag aan de minister is. Ik weet niet in hoeverre de invloed reikt, maar kunnen wij

[1:34:55] op het een of andere manier ervoor zorgen. Want mensen hebben ook een verzekering. Er is een oerwoud van allemaal voorwaarden. Er wordt allemaal van verwacht dat iedereen die tot op de letter kent, maar kunnen we er niet voor zorgen dat wat pragmatischer omgegaan wordt, kan het niet. Bijvoorbeeld dat verzekeraars verplicht een kolom doen in de voorwaarden. Let op na het lezen van deze honderd pagina's hier bent u niet voor verzekerd

[1:35:22] dat deze mensen namelijk wel.

[1:35:24] Dan weten ze gelijk van. O. Jee is dat op de een of andere manier mogelijk dat we dat hier vanuit onze overheid kunnen bewerkstelligen. Want ik vind het gewoon als het overschrijdend te hebben dan vind ik het echt schrijnend hoe mensen aan de telefoon worden behandeld en de opmerkingen die zij krijgen terwijl ze gewoon trauma's hebben en verwondingen in het geval van alphen aan den rijn.

[1:35:45] Dankuwel. De minister.

[1:35:47] Dankuwel. Voorzitter, en ik als je zo de voorbeelden van mevrouw van der plas gehoord en ik moet zeggen dat ikzelf ook wel een aantal kent dan

[1:35:57] hoe zeg je dat minus waardig hoor. Niet blij van. Dat is dat is een understatement ik wat ik zal doen want mevrouw van der plas zijn het begin van haar inbreng. Ik weet niet zeker of deze minister daarmee aan de slag kant is het is niet mijn natuurlijke gesprekspartners zijn niet de verzekeraars. Ik zit op een ander domein. Maar ik kan dit zeker wel doorgeleiden ook richting de collega's bij financiën om hier aandacht voor te vragen want ik deel volledig met mevrouw van der plas dat het minste wat je kunt verwachten. Ook als burger die zich gewoon verzekerd en die verantwoordelijkheid neemt dat je ook weet waar ben ik wel voor verzekerden. Waar ben ik niet voor verzekerd dat je niet eerst afgestudeerd hoeft te zijn op hoe je zo'n polis leest en daarna de kleine lettertjes niet heb gezien. Dus ik ben het daar volledig mee eens. Specifiek weer nu even naar waar we het vandaag over hebben. Ik heb wel ook daar met er veel over gesproken en zij deden het al op het moment dat zij in hun contacten situaties tegengekomen. Schrijnende situaties. Laat het even zo noemen. Dan hebben zij wel leiden zij wel die gevallen door naar gemeente en de rampenfonds. Dus dat zit er wel in dat ook op die manier er nog eens naar wordt gekeken

[1:37:05] en ik zal zorgen dat we in ieder geval dit debat. Dit deel van debat ook doorgeleiden naar financien. Dan moet ik even in het midden laten wat ze daar wel of niet mee kunnen. Maar ik begrijp de behoefte laat ik het zo zeggen.

[1:37:15] Ja

[1:37:19] ja. Dankuwel dan nog een andere vraag mis gezegd dat bts aanpassen wet tegemoetkoming schade aanpassen. Ja dat is allemaal heel complex en met terugwerkende kracht en dat moeten we niet doen want het is heel complex. Dat is eigenlijk al meteen van maar dan gaan we niet doen. Maar is er niets

[1:37:40] toch een mogelijkheid om te kijken of het wel kan in een ander geval heeft de heer remkes een rapport geschreven. Wat wel kan. En hier horen we altijd wat niet kan.

[1:37:49] Het is mij het antwoord is mij te snel van ja dat kunnen we niet doen. En natuurlijk. Ik heb niet alle technische informatie daarvan. Dus het zou kunnen maar dan zou ik wel graag willen horen

[1:38:01] waarom dat dan zo complex is en waarom dat dan niet kan. Want volgens mij is er ook meer dan er is veel meer begroot omdat is uitgekeerd. Dus er is volgens mij gewoon wel ruimte om nog extra

[1:38:16] uitkeren.

[1:38:19] Voorzitter, dit gaat inderdaad niet over het feit dat er wel of geen geld zou zijn. Het gaat over als je met terugwerkende kracht een wettelijke regeling opnieuw wilt uitvoeren. Dan moet je dus over al die mensen waarvan ook een groot percentages nu in rust. Verder gaat moet je alles opnieuw gaan doen want je kan dat niet voor een deel doen maar ik want daarom keek ik net even met een wenkbrauw omhoog naar mevrouw van der plas toen ze haar zin zei ik heb niet gezegd dat we weten is nooit aangepast kan worden. Het wordt juist nu geëvolueerd. Dus we nemen deze lessen daarin mee. En juist om niet voor nog meer tijdverlies en complexiteit te zorgen. Dus tegen alle mensen die nu nog wachten op een op op rust en op een uitkomst te zeggen nou dat kan nog wel jaren duren want we gaan alles met terugwerkende kracht opnieuw doen, zeg ik. Laten we dat niet doen. Laten we dan kijken naar de situaties die extra ondersteuning en hulp nodig hebben of we dat kunnen bieden en zo ja, hoe zo. Nee dan ook gewoon eerlijk over zijn dat mensen weten waar ze aan toe zijn en zorgen dat je in de toekomst zorgt dat je de bts naar de evaluatie aanpast op de onderdelen waarvan of de kamer op wij het liefst gezamenlijk zeggen dat moet aangepast worden met zou zo veel ongelooflijk veel tijd kosten dat

[1:39:31] mijn gevoel ook zegt nog bovenop alle technische onderbouwing. Dat moet je mensen niet aan willen doen en daar ligt volgens mij niet de oplossing.

[1:39:39] Dankuwel. Dan is het woord aan de heer wassenberg.

[1:39:41] Voorzitter, mijn vraag sluit een heel klein beetje op aan de minister gezegd die die s die wordt wordt geëvalueerd en zij ook expliciet wordt onder andere gekeken naar ik noem het even over de verzekerbaarheid van die klimaatrisicos. En ik weet dat dat lastig is, maar de vraag is en dat is vraag die ik aan de minister wil stellen. In hoeverre heb je het hier over die klimaatrisicos. Want dat er meer extreme neerslag komt. Dat is duidelijk dat schrijft deltares over. Maar als je kijkt naar die pagina die die voorpagina van het rapport van deltares. Dan zie je dat het water om het water hartstikke bruin is namelijk allemaal van de limburgse hellingen hierin gehoord. Dat is modder. Er zit zand bij en dat komt omdat er niet goed wordt vastgehouden. Dus het is inderdaad komt door extreme neerslag. Wat komt ook omdat het landschap verkeerd is ingericht en dit eigenlijk zou bijna zeggen overstromingen faciliteert. Dus de vraag die ik wil stellen aan de minister. In hoeverre heb je het hier te maken met pure klimaatrisicos? Of gaat erom klimaatrisicos en de combinatie van een verkeerde land en richting waar mensen verder ook niks aan kunnen doen. Dus een speelt dat een rol als er gekeken wordt naar die van zekere waarheid van die klimaatrisicos. Want het is niet alleen klimaat dus ook de inrichting.

[1:40:49] Ja.

[1:40:50] Voorzitter, en ik meen dat ik er straks ook op zou terugkomen. Maar dan kan je ook want die wassenberg komt terecht allerlei elementen die bij elkaar komen. Dus voor als je daar woont of als je met gezond verstand naar kijkt dan dan is het één geheel. Maar als ik een heel eventjes dan

[1:41:07] dat plaatje kijkt

[1:41:08] als het gaat over de landinrichting. Dan zijn op dit moment ook lhv en ind vooral daarmee bezig. De heer w is in de lied over wat betekent dat. En op het moment dat dat de crisisbeheersing raad dan doet mijn departement daar ook in mee. Dus daar komen we denk ik ook binnenkort. Ik zal zo even vragen wanneer met meer informatie. Dan heb je de evaluatie van de bts. Daarvoor ben ik in de lied vanuit ing en je hebt de het onderzoek naar de verzekerbaarheid bij klimaatrisicos. En dat is daar is financiën in de lied met joke.

[1:41:43] Dus en al die dingen. Het is niet om die dan als aparte pijlers te behandelen en dan te denken dat de wereld er zo uitziet. Maar daar daar zitten de experts en deskundigen en op een gegeven moment moeten we dat hier bij elkaar brengen. Dus ik begrijp het betoog van de heer wassenberg. Het delen ook en ik moet een forum voor een goed antwoord moeten we dan weer even uit elkaar trekken, zodat de deskundigen daar wat van kunnen vinden en dat zijn we eigenlijk op dit moment aan het doen.

[1:42:04] Ja. Voorzitter, dat snap ik. In juli dat uit elkaar wordt getrokken dat verschillende deskundigen ernaar kijken. Maar sommige dingen kun je met elkaar trekken. Want ik zei die extreme neerslag door de klimaatverandering. Dat is één punt naar gekeken naar de verzekerbaarheid. Als je dat combineren met iets anders wordt de nadruk op een ander terrein ligt dan wordt het daardoor de problemen veroorzaakt. Problemen werden voor een deel veroorzaakt natuurlijk door die door die regen doel dat dat is dat is zo. Ik zeg ook niet dat als het helemaal anders was ingericht dat er dan geen overstroming hadden plaatsgevonden. Maar er was het minder geweest dan die die geloof anderhalf miljard die het nu heeft gekost en die vele tienduizenden gedupeerden. Dus wat ik vraag is je kunt niet altijd uit elkaar trekken, want de land en richting heeft is hier onlosmakelijk mee verbonden. Ook als het gaat om die verzekerbaarheid. Dus ik ik pleit toch om toch die zaken bij elkaar te betrekken. Want als je allemaal uit elkaar gehaald. Dan weet ik wat de conclusies zijn naar het weer speelt een rol en dit speelde rol, maar het zijn allemaal losse dingen en de gedupeerden blijven in de ellende zitten want er wordt niets opgelost.

[1:43:07] Voorzitter ik wat ik probeerde te betoog was. Het is een als je het zo kijkt is het een probleem voor een antwoord moet je even uit elkaar trekken, namelijk dat we hier bij elkaar komen en ik begrijp wel dat je wassenberg door zo'n lange ervaring in den haag zegt dat die bij elkaar komen er extra aandacht voor vragen ver af. Maar dat is wel hoe dat nu is ingericht. Verschillende departementen werken ook aan de plannen voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie. Zo zouden we het misschien kunnen samenvatten. Dan nog het misschien niet helemaal de lading voor kerst heeft meen ik w ook het plan water en bodem gestuurd naar de kamer waarin ook heel veel elementen ervan bijstaan. Dus in wezen in die zin in de regie. Maar wij zorgen er ook voor op het moment dat het de crisisbeheersing raad en dat is toch een debat dat wij hebben dat wij dan ook weer aan tafel zitten. Dus ik begrijp de extra vragen om het dan weer bij elkaar te brengen. Maar dat is ook wel in ieder geval absoluut de bedoeling. Laat ik het zo zeggen.

[1:43:59] Ja.

[1:44:00] De minister vervolgt.

[1:44:03] Limburg betreft ja dan had ik er nog een en dat is namelijk van mevrouw moet die had het over de regeling omzetderving. Ze zei is het mogelijk om dat langer open te houden en heel goed realiserend dat heel veel ondernemers nog wachten op een tegemoetkoming moet ik zeggen dat de provincie limburg verantwoordelijk is voor de uitvoering van die regeling en de inhoud ervan is afgestemd met het ministerie van economische zaken en klimaat en ik weet dat de provincie limburg op basis van een evaluatie van de eerste openstelling van de regeling zal besluiten of een tweede openstelling ook nodig is. Dus daar zijn zij op dit moment aan het kijken naar te kijken en ook zullen zij kijken of bijvoorbeeld de voorwaarden moeten worden gewijzigd. Dus wij zullen ook in onze vele contacten met de provincie doorgeven dat deze vraag ook in deze commissie leefde. En dan laat ik graag de regie. Nu daar omdat zij nu op dit moment kijken of een tweede openstelling opportuun is dan zou ik nu naar brandweer willen als dat mag

[1:45:03] daar begin ik met mevrouw mission derksen en dat gaat over de vrijwilligheid bij de brandweer en dat is dat is een punt. Daar hebben we het over toen ik als kamerlid. Daar zat was het van mijn grote zorgen. En nu heb ik de eer om als minister, maar ook nog steeds stevig in te zetten voor brandweervrijwilligers en wat er gebeurd is en dat hebben we nu even in dit debat overgeslagen. Maar er is op een gegeven met een uitspraak geweest vanuit europa vanuit de franse casus en die heeft stelsel zoals wij hier hadden en waar we altijd op zoek zijn naar verbeteringen. Maar heel erg tevreden mee waren in de in de basis dat we zo leunen op vrijwilligers heeft dat ze echt eventjes doen wankelen van hoe gaan we daarmee om. En dus terecht dat die vragen worden gesteld over de stand van zaken mag duidelijk zijn dat ik vanuit welke stoel ik praat. Ik ben echt voor behoud van de vrijwilligheid bij de brandweer en dan zal ik me blijven inzetten. En zoals ik eerder heb gemeld, zijn we op zoek naar een oplossing voor de juridische vraagstukken die zijn opgekomen om te kijken hoe kunnen we binnen de kaders waarin we moeten bewegen? Het stelsel houden zoals we hem zo graag willen houden. Het is wel van belang dat we zorgvuldig doen want je kunt maar één keer goed doen als je daarna achter komt dat niet goed gegaan is dan zijn we terug bij af. Dat wil ik niet.

[1:46:19] Dat doe ik samen met veiligheidsberaad en de vakbonden en daar zijn we nu nog mee bezig. Ik heb onlangs met veiligheidsberaad welk bij stilgestaan

[1:46:28] er ook afgesproken dat we ook verder kijken naar de invulling bijvoorbeeld van die arbeidsvoorwaarde. Want dat is dat is het ingewikkeld. Dus dat we dat samen met szw doen om te kijken hoe kunnen we daar een goed antwoord op geven. Dus we zitten er middenin. Er zijn wel in die zin wat verder dan bijvoorbeeld twee drie jaar geleden omdat we echt vanuit de aanname dat we vrijwilligers behouden nu aan het bedenken zijn. Hoe dan. En toen dit net uit europa op ons afkwam, wisten we niet eens of we het stelsel overeind konden houden. Maar zodra we daar stappen hebben gemaakt. Zorg ik dat ik de kamer dat natuurlijk meegeeft. Dan heb ik hier een vraag. Ik ben alleen even kwijt van wie

[1:47:08] klinkt als meneer van nispen. Ja. De vrijwilligers en kazernes verdwijnen. Ik hoorde zeggen en wat vindt de minister ervan. Ik zou niet willen dat ze verdwijnen. Laat ik dat zeggen. En het defect ziet effect ziet die ik heb toegestuurd. Dat was afgelopen zomer blijkt ook deze afname niet. Maar zoals altijd op dit soort signalen van die van nispen nemen we serieus en blijvend monitoren. Maar dat is niet het beeld wat wij op dit moment hebben

[1:47:36] dan een.

[1:47:38] De heer.

[1:47:40] Maar het is wel gaan. Voorzitter, kijk we hebben hier ook al vaker vragen gesteld over de cijfers.

[1:47:45] Kijk inmiddels weet de minister. Volgens mij ongeveer wel hoeveel kazernes er zijn en hoeveel voertuigen en hoeveel brandweer mensen. Hoewel nog niet precies zo nauwkeurig als we zouden willen, want het cbs bijvoorbeeld is niet betrokken en we zijn nog erg afhankelijk van de veiligheidsregio's voor die cijfers. Dus daar een andere andere gestelde vraag.

[1:48:02] Maar het is maar net hoe ruim die periode neemt. Ik heb gezegd de afgelopen jaren moet je inderdaad iets ruimer nemen. Ik heb het niet over twee of drie jaar. Maar die afname van brandweerkazerne is wel als je de afgelopen twintig of dertig jaar bekijkt zijn honderd brandweerkazerne verdwenen. Ik hoop toch niet dat de minister dat in twijfel trekt, evenals het feit dat we onderaan de europese lijstje bungelen als het gaat om aantallen. Mensen die werkzaam zijn bij de brandweer afgezet tegen de beroepsbevolking. Dat zijn volgens mij gewoon feiten. En als we het niet eens zijn over het feit dat vind ik ingewikkeld. Wat voor debatten we hierna hebben die die cijfers die ik noem die worden toch niet tegengesproken door de minister neem ik aan.

[1:48:40] Voorzitter, nee ik

[1:48:42] ik verwijs graag naar de functies die we hebben gedeeld en naar de monitoring die we doen dus op het moment dat daar een aanpassing op plaatsvindt, dan deel ik dat graag en het z'n andersom. En dat weten hiervoor nispen zou ik ook graag als hij zegt nou ik constateer andere zaken of andere cijfers deel dat ook schriftelijk met ons te gaan. Wij zorgen dat we daar meteen ook induiken. Dus dat is hoe wij de afgelopen tijd met elkaar werken en ik hoop dat we dat zullen doen. En als het dan heeft over de kwaliteit bijvoorbeeld delft. De brandweer zorg bungelen onderaan de lijstjes uit incident statistieken en reactietijden op het dashboard van de nederlands instituut politieke veiligheid kunnen we zien dat de kwaliteit van de brandweerzorg goed is en wat we ook in ons land hebben kom ik volgens mij straks op is ook dat de preventie. En juist de weerbaarheid bij mensen zo enorm stijgt dat we ook in ons land daar wel een heel mooi stelsel hebben. Maar als die je van is gezegd ik ben het niet eens met defect ziet. Ik zie andere ontwikkelingen deel dat met ons en ik kan meteen de heer van nispen toezeggen dat we daar niet alleen heel serieus naar kijken, maar ook heel serieus op zullen reageren.

[1:49:46] Er-voorzitter. Ik verwijs ook naar de cijfers die genoemd worden die volgens mij onomstreden zijn in bijvoorbeeld de brief van de vakvereniging brandweer vrijwilligers die deze cijfers hebben genoemd en die verslaan inderdaad soms een iets langere periode. Maar laat ik het dan nog concreet te maken. Veiligheidsregio, noord holland, noord kazernes worden uitgekleed of dreigen te verdwijnen

[1:50:05] in zeeland zijn hele grote problemen in de gemeente putten wordt bezuinigd op voertuigen, terwijl dat nota bene bij de vele wellicht. Dat zijn ook zaken die strijdig zijn met die aangenomen motie over de minimumnorm die we als kamer willen om te voorkomen dat er in veiligheidsregio zaken worden uitgekleed. Smaak dan de minister vragen want anders ik kan ook over alles afzonderlijk schriftelijke vragen stellen, maar de drie voorbeelden die ik noem en de cijfers die genoemd worden in de brief van de vakvereniging brandweer vrijwilligers om daar specifiek in te duiken en om terug te komen wat de minister daarvan vindt of dat in strijd is met de motie en hoe wij in de toekomst staat toch meer grip op hebben want ik denk wel dat we dat we daar naar toe moeten.

[1:50:43] Ga ik kom ik schriftelijk op terug. Zeker

[1:50:45] op de drie voorbeelden in de brief. Zeker.

[1:50:48] Oké dan was ik nog steeds bij de heer van nispen. Want die vroeg naar de maximale termijn twintig jaar brandweermensen en mevrouw van der werf had ook een vraag over en ik zal even

[1:51:01] samenvatten wat we ook al hebben gedeeld met de commissie in twintig, tweeëntwintig is de universiteit van maastricht gestart met een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van brandweer mensen naar het onderzoek duurt even dat twintig, zesentwintig afgerond.

[1:51:14] We hebben gelukkig met de sociale partners hebben, vooral met ook de gemeente kunnen overeenkomen dat we daar niet op hoeven te wachten

[1:51:23] en de sociale partners hebben afgelopen najaar afgesproken dat brandweermensen onder voorwaarden gaat natuurlijk ook over je eigen fitheid en noem maar op want het is het is een zwaar beroep uitstel kunnen krijgen van het maximum van twintig jaar en dat is inderdaad een landelijk geldende afspraken. Dus dat vroeg, mevrouw van der werf. Dus ik weet dat onder andere de heer van nispen zich hier erg hard voor heeft gemaakt en

[1:51:46] dat is gelukt.

[1:51:48] Dus dat denk dat het heel mooi is. Dan heb ik hier een vraag over de beleving onderzoek voorgaande veiligheidsregio s, ervoor zorgen dat de afstand tussen werkvloer en management kleiner wordt. Uit het beleving. Onderzoek is naar voren gekomen dat nog steeds een afstand wordt ervaren. Het geldt gelukkig niet voor alle veiligheidsregio's, maar het is er. En op basis van de regionale rapportages worden in alle veiligheidsregio's. De resultaten van het onderzoek besproken. Dus het wordt echt geagendeerd en in het veiligheidsberaad heb ik ook aandacht gevraagd voor de afstand tussen werkvloer en management en heb ik ook nadrukkelijk de motie van van nispen, mevrouw moeder onder de aandacht gebracht

[1:52:26] en het veiligheidsberaad heeft aangegeven met voorstellen te komen in dit voorjaar. Ik zal u de komende tijd over in gesprek blijft met de besturen van de veiligheidsregio. Wij zullen er aandacht voor blijven vragen

[1:52:36] en op het moment dat daar iets ligt wat we hier kunnen delen, zodat natuurlijk ook meteen doen.

[1:52:42] Dan heb ik een aantal vragen die raken aan

[1:52:47] natuurbranden en daarna nog een over vuurwerk en dat allemaal in relatie tot de brandweer als het gaat over natuurbranden kunnen kaders gesteld worden bij de bestrijding van natuurbranden, de rijks brede nationale risicoanalyse die in september twintig, tweeëntwintig is gepubliceerd laat zien dat natuurbranden tot de categorie bedreigingen horen we er wordt met de grootste waarschijnlijkheid en met een grote impact.

[1:53:10] Wij weten, zoals altijd bij brand zou ik eigenlijk willen zeggen is dat de grootste winst te behalen is bij preventie, omdat er wereldwijd zien dat branden door een extreme brand gedrag niet alleen meer onder controle krijgen zijn door de brandweer. Het is gewoon een ander fenomeen in die zin de minister voor natuur en stikstof is het afgelopen jaar in gesprek gegaan met de diverse bij de aanpak van natuurbranden betrokken partijen, waaronder de veiligheidsregio's en natuurlijk wij als ministerie van j en v ook om te kijken wat er gedaan kan worden bij preventie en dat raakt aan de opmerkingen, bijvoorbeeld van de heer van wassenberg inrichting van natuur van de omgeving. Dus het tussen en en verhaal. Daarna was volgens mij van mevrouw van der plas te vragen over capaciteit bij natuurbranden.

[1:53:58] Mevrouw michèle,

[1:53:59] Voorzitter, ik ik vind het heel interessant wat ik van de minister hoor over wat al in gang is gezet, zegt door die nationaal risicoanalyse

[1:54:09] is ook de minister van natuur en is dat stikstof en is in gesprek met betrokken partijen. Maar ik kan dat dan ook uitmonden in wetgeving. Want wat je ziet in bouwregelgeving dat we heel veel eisen stellen aan gebouwen om daarmee ervoor te zorgen dat die brandveiliger worden en dus ook eigenlijk preventie afdwingen. En hoe ziet de minister dat waar het gaat om natuur en inrichting van het land. Dat is ook vind ik best wel een een principiele kwestie gaan we dat ook echt met wetgeving gaan we die die preventieve inzet afdwingen als het aan de minister ligt.

[1:54:45] Voorzitter, daar zit niet helemaal op in te gaan want dat is inderdaad erg van mijn of bij mijn collega's van natuur en stikstof. Maar ik zal wel deze vraag willen doorgeleiden, want zij is er heel druk mee bezig om te kijken. Inderdaad preventie, wat betekent het voor de inrichting. Dus als mevrouw mission derksen het goedvindt, dan glijden we die vraag door. Ik weet het systematiek in de redenen van de brieven van die kant hierover niet. Maar dan kunnen we ervoor zorgen dat in één van die brieven dan terechtkomt. Als dat goed is.

[1:55:12] Oké dan had ik nog capaciteit bij natuurbranden. Volgens mij onder andere mevrouw van der plas. Er zijn meerdere teams operationeel die heette natuurlijk brand teams en er is een tweede hands in opleiding en die zijn ook dit voorjaar operationeel en ook als je kijkt in nederland heeft de afgelopen jaren bijvoorbeeld ook burenhulp verleent en laat ook zien dat het niet alleen gewoon heel goed op orde is en dat we heel veel vakbekwame mensen hebben maar dat we die capaciteit ook kunnen uitlenen als onze buren dat nodig hebben. Dus dat zijn allerlei aspecten waaraan we denken dat dat waarom we denken dat dat goed gaat en misschien. Ik ben klaar met het mapje. Maar ik wilde heel even twee dingen uit elkaar trekken die door elkaar zijn genoemd. Ook gewoon voor de voor de goede orde. Want bij het onderwerp natuurbranden werd ook de rijks. De veiligheid strategie genoemd en dat zijn echt twee hele aparte trajecten

[1:56:07] dan haakt de helft eraf in. Dan hoeft het niet maar het is wel goed om om die uit elkaar te trekken, want ons veiligheid is natuurlijk een groot goed en de dreiging verandert de samenleving verandert en daarom moeten we ook op de manier waarop het koninkrijk beschermen veranderen en dat is echt die rijksbeleid veiligheids strategie en bij natuurbranden heb ik net het hele trajecten toegelicht.

[1:56:28] Daar heb ik nog een vraag en dat is of de richtlijn veilig optreden bij vuurwerk of dit voldoet.

[1:56:37] Dat was volgens mij van mevrouw van der werf. Ik zal beantwoorden, want ik weet zeker dat ze teruglopen wordt en haar medewerkers luisteren. Het is ten alle tijde van belang natuurlijk om goed voorbereid zijn op incidenten waarbij het vuurwerk is betrokken en brandweer. Nederland heeft in nauwe samenwerking met het nederlands instituut publieke veiligheid, rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu en de vakvereniging voor brandweervrijwilligers. De uitkomsten van diverse onderzoeken verwerkt in de richtlijn optreden bij vuurwerk en de richtlijn is voor de jaarwisseling van twintig, eenentwintig naar de kamer gestuurd. Dus dat ligt er al. En daarnaast is een elearning module ontwikkeld voor opleiding en bijscholing van brandweer personeel en de adviseur gevaarlijke stoffen en deze is inmiddels opgenomen. Ook in de opleiding en of een programmas van de brandweer en de geactualiseerde richtlijn en de ondersteunende module. Die vormen samen de basis voor gewenste uniforme aanpak van de bestrijding van vuurwerk branden. Dus het antwoord op de vraag is ja.

[1:57:32] De heer van es. Voorzitter, ik had hier ook een vraag gesteld, net als mevrouw van der werf ook in eerdere debatten. Maar nu weer wat de minister nu zegt dat weten we. Er is een bus instructie. Dat klopt. En er is door veel partijen naar gekeken

[1:57:44] wat we ook weten is dat er steeds gedoe over is geweest. Er zijn ook deskundigen die zeggen nou dit is nog maar de vraag of dit nou wel zo verstandig is, zoals die blussen instructie. Nu is en het punt is er is heel vaak wel de theorie onderzocht, maar er is nooit in de praktijk gekeken. Wat doet dat nou als je bepaalde types vuurwerk met water blussen. Want er is ook er zijn type vuurwerk de juist heel reageren op water waarbij je beter is om gek genoeg niks te doen. En juist niet te blussen met water dus juist dat soort praktijk testen die zijn nooit gedaan en er zijn dus deskundigen die zeggen dat de blussen instructie zoals die nu is dat hij dat die omstreden is en wij vinden dat die moet gewoon boven iedere twijfel verheven zijn. Er is in het verleden geadviseerd om nader onderzoek te doen dus juist ook in de praktijk en de vraag die ik stelde en volgens mij ook. Mevrouw van der werf is.

[1:58:31] Doe nou, dat nader onderzoek, zodat er geen twijfel meer over mogelijk is. Wat het veiligste is om op te treden bij incidenten met vuurwerk en gevaarlijke stoffen.

[1:58:41] Laatste het dan iets anders doen want ik wil hier geen nader onderzoek toezeggen omdat ik van mening ben dat er genoeg onderzoek is gedaan. De van nispen zegt ik heb er nogal deskundigen hebben er nogal wat vragen bij. Daar gaan dit voorjaar met elkaar ook debatteren over afgelopen jaarwisseling en vuurwerk en ik weet dat dat niet helemaal dan één op één erbij past. Maar wat ik wel kan doen is ten behoeve van dat debat in ieder geval met een brief komen, dan kunnen agenderen of bij een ander een van de vele debatten dat we elkaar treffen, zodat ik er in ieder geval inhoudelijk op kan reageren met die praktijk testen die volgens mij wel worden gedaan en waarom we denken dat nader onderzoek niet gewenst is. Maar dan kunnen we daarop inhoud ze daar precies daarop ingaan in plaats, zodat we nu met aannames en

[1:59:24] ideeën met elkaar debatteren. Dan schrijf ik het even op het alle partijen waren daarbij betrokken bij alle stappen die we hebben gezet waar ik denk dat nader onderzoek alleen maar extra tijd kost maar niets nieuws opleveren.

[1:59:34] Voorzitter, eigenlijk in dit geval meestal ben ik best bereid om een brief af te wachten. Maar we hebben dit nu zo vaak geagendeerd en ik heb er nu ook al zo vaak ook bij voorgangers van de minister geprobeerd dat eigenlijk mijn geduld op dit punt een beetje op is. Dus ik

[1:59:45] wil echt voorstellen dat er nader onderzoek gedaan wordt als de minister dat vandaag niet toe kan zeggen dan vind ik dat spijtig. Maar dan zal er toch in een tweeminutendebat aan de kamer moeten worden voorgelegd en als de minister ten behoeve van het tweeminutendebat nog met een brief te komen. Waarom zij vinden dat niet nodig is, vind ik dat prima. Maar ik zou dan toch via op die manier willen doen want anders wordt het weer vooruitgeschoven en dit is nu al zo vaak aan de orde geweest en ik heb echt het idee dat ik me goed heb laten informeren door die deskundigen waar van ik denk je

[2:00:11] dat nader onderzoek. Dat is nodig omdat we boven iedere twijfel daar gewoon vanaf moeten. Hoe moet je optreden bij incidenten met vuurwerk.

[2:00:21] Wat ik zal doen is zorgen dat ik voor tweeminutendebat in ieder geval papier zet wat voor nader onderzoek is gedaan want dat bedoelde ik met. We praten over nader onderzoek, maar allebei definiëren niet precies wat terwijl ik denk dat dat wel eens gedaan en het de conclusie van het nader onderzoek zegt dat de de richtlijnen en eisen voldoen. Maar dat zal ik op papier zetten en dan kan de heer van nispen bekijken of die daarbovenop daarnaast iets wil of dat hij zegt nou dan dan ga ik hier inhoudelijk over debatteren bij het eerstvolgende debat dat we hebben.

[2:00:49] Lijkt me helder dank, mevrouw mission.

[2:00:53] Ja. Voorzitter, de minister ging naar vuurwerk en ik zat nog in den bosch natuurbranden. Want ik begrijp goed waar het gaat om preventie dat ze ook naar collega's van esch aan refereert. Maar waar het gaat zichtbaar om de om de aanpak van de brandweer zelf. Zij ook de rekenkamer in tweeduizend elf, al vereist specialistische inzet van mensen specialistische capaciteit en we zien vorige week en boven regionaal is dat bovenregionale is iets wat ook uit uit evaluatie van de wet veiligheidsregio komt als een zwak punt.

[2:01:26] Maar hoe ziet de minister dat dan. En hoe is dan inmiddels is eigenlijk die specialistische capaciteit in mensen en in materiaal is dat dan nu op orde. Dus eigenlijk de repressieve kant en komt dat dan terug in die rijks breder veiligheidsstrategie omdat een natuurbranden in die risicoanalyse stond is dan komt daar dan die repressieve kant in terug of daar minister even zeggen hoe we daar even hoe we daar gewoon over worden geïnformeerd dan het is me gewoon niet niet duidelijk of dat nou voldoende op orde is.

[2:01:59] Voorzitter, ons beeld is dat dat voldoende op orde is. Dat is bijvoorbeeld die tweede henk krol in opleiding waar ik het over had. Die zijn dit voorjaar operationeel en dat is specialistisch. Ik pak het ook samen op met de veiligheidsregio's en met die nieuwe contourennota zetten we ook in op die samenwerking boven regionaal niveau van derkzen het over had en we zorgen ook nu dat we nog geactualiseerd landelijk crisisplan natuurbranden hebben. Dus dan komt het allemaal inderdaad in terug.

[2:02:25] Ja.

[2:02:27] Dan was ik naar crisisbeheersing want

[2:02:30] crisisbeheersing

[2:02:32] en daar ben ik weer bij mevrouw mission derksen, want zij had een vraag over de witte kolom of die bij de herziening van de wet veiligheidsregio's expliciet onderdeel is van de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen moet ook in de toekomst onderdeel blijven uitmaken van het stelsel van crisisbeheersing, uiteraard omdat het gaat om een publiek belang van veiligheid en dat is bij uitstek het domein van de wet veiligheidsregio's. Maar dat was ook de reden voor de vraag geloof ik.

[2:03:00] Daarbij hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad met met de interruptie ook van de vvd de vragen over de eenduidige aanpak boven regionale landelijke crisis en, zoals gezegd, en ervaring de grote mate van urgentie en betrokkenheid bij alle partijen, zowel bij de gezamenlijke voorbereiding ons als ook de aanpak van dreigende crisis en branden en en zorgen ervoor dat het ook allemaal terugkomt in al die producten waar ik het zojuist over had.

[2:03:26] En dan dieren in crisis boek van de heer wassenberg.

[2:03:32] Hij weet dat dit een van de onderwerpen is waar ik in ieder geval heel erg met hem eens ben dat we dat goed moeten regelen. Het is, zegt die. Er zijn nog niet altijd onderdeel van de crisis draaiboek. En hoe gaan we dan wel voor zorgen. De afgelopen maanden hebben meerdere positieve gesprekken met vertegenwoordigers van dieren, hulpverleningsorganisaties, zoals de dierenbescherming plaatsgevonden en ook is gesproken met de medewerkers van veiligheidsregio s en het ministerie van lumc en voor nu lijkt aansluiting van dieren hulpverleningsorganisaties, met name op lokaal en regionaal niveau. Dus de veiligheidsregio's het meest voor de hand te liggen

[2:04:09] en dit jaar wordt de samenwerking verder uitgewerkt. Dus dat is erg actief opgepakt.

[2:04:15] En als ik mij niet vergis. Heeft u ook een verzamelbrief in januari gekregen hierover een staat het er ook in en tegelijkertijd zegt hier wassenberg. Volgens mij zei de crisis draaiboek maar bedoelde of hij zij meervoud geval heel veel omdat je het op verschillende niveaus zou kunnen hebben

[2:04:33] en we gaan ook dit in landelijke crisis, plannen en draaiboeken meenemen. Dat is alleen niet iets van nou dat doen we want dat heb ik wel even gecheckt kunnen we dat dan snel meenemen. Maar dat blijkt iets complexer te zijn dan wat wat ik had gehoopt. Maar ik wilde wassenberg doorgeven meegeven. In ieder geval dat we het op verschillende niveaus zeker aanpakken

[2:04:54] in het niets in het verlengde daarvan. Hij kwam terug op een eerdere vraag of er een aangenomen motie dat oekraïense vluchtelingen zo min mogelijk gescheiden worden van hun huisdieren en hij zegt komt het voordat ze worden gescheiden.

[2:05:07] De staatsssecretaris eric van der burg heeft in september tweeduizend, tweeëntwintig geïnformeerd over de afdoening van die motie als het goed is en we hebben er wel aangeven dat het kabinet er absoluut naar streven waar mogelijk te voorkomen dat een huisdier niet bij de eigenaar kan blijven in de opvang of in de noodopvang in het landelijk coördinatiecentrum vluchtelingen spreiding. Daar wordt bijgehouden op welke opvanglocaties in nederland huisdieren opgevangen kunnen worden en probeert men ook via het landelijke coördinatiecentrum ontheemden met een huisdier zoveel mogelijk op die locaties terecht te laten komen.

[2:05:41] Gegeven. De huidige bezettingsgraad kan het voorkomen. Moet ik zeggen dat een geschikte locatie niet direct wordt gevonden die je wassenberg weet, net als de andere leden dat het huidige bezettingsgraad er nogal wat issues hebben. In dat geval kan een veiligheidsregio om plaatsing verzoek doen aan een andere regio voor een plek met een huisdier. Dus in dat soort gevallen zijn ook afspraken gemaakt om te kijken of we dat zo goed mogelijk kunnen regelen. Honderd procent garantie kunnen we helaas niet geven. Maar er is wel heel veel aandacht voor.

[2:06:10] Dan de heer was.

[2:06:13] Ja. Voorzitter, twee vragen eerst nog eventjes terug naar de crisis draaiboeken meervoud de kijk nog even naar die motie uit tweeduizend, tweeëntwintig, veertien april was dat. Die is overgenomen door de minister en dan vraag ik inderdaad geef die geef die hulpverleners een plek en geef dieren een plek in de crisis draaiboek kunnen minister zegt daar wordt over gesproken. Er is met de dierenbescherming gesproken. De afgelopen zaterdag was het geloof. Ik stond er een groot stuk in trouw waarbij een aantal organisaties in het zijn niet de minste international fund for animal welfare dierenlot, de dieren coalitie. En ook de nederlandse federatie dierenopvangorganisaties die zeggen er wordt gesproken wat er gebeurt nog allemaal niks en ik heb ook nog geen enkele verandering gezien die gesprekken zijn heel belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om het resultaat. En wat ik ook vraag de minister gezegd er wordt in de veiligheidsregio s en het zijn er vijfentwintig over gesproken. Maar ik wil voorkomen dat we dadelijk vijfentwintig apart beleid is, hebben dat iedereen het voor zee was. Ikzelf doet de grens van brabant en limburg en brabant. Dit geld en limburg geldt dat en dat geldt bij alle provincies of bij al die vijfentwintig regio's. Wat ik hier vraag.

[2:07:22] Het had ik net ook in het interruptie debatje met mevrouw mission dat er een landelijke aanpak komt en ook niet alleen boven regionaal, maar er moet gewoon landelijke richtlijnen komen en uiteindelijk gaan natuurlijk die veiligheidsregio s zelf over de crisis draaiboeken, maar die minister kan echter aangegeven. Dit zou erin moeten en heel belangrijk, ook op deze manier zouden samengewerkt kunnen worden met die dieren hulporganisaties, want we kunnen die kennis niet negeren en die moeten ook betrokken worden bij de oefeningen. Want daar draait het om.

[2:07:50] En voorzitter, ik ben het volledig met je wassenberg eens dat het goed is als we met elkaar aan tafel zitten. Maar uiteindelijk moeten we gewoon resultaat hebben en sneller. Dit is niet een onbelangrijk punt. Ik denk dat het heel belangrijk is om lokaal maatwerk

[2:08:06] niet ondergeschikt te laten zijn in mijn beleving en de geluiden die ik heb gehoord, vragen de dierenorganisaties niet per c om landelijk. Maar kijk, kijk ook naar lokaal maatwerk zou kunnen zijn en wat er nodig is en dat is namelijk in elk gebied ook anders dan is het denk ik goed om op die manier naar te kijken. Ik begrijp wel dat die wassenberg zegt prima. Volgens mij is dat de vertaling klimaat naar maatwerk wordt gezocht, maar het moet niet zo zijn dat het een soort lappendeken is en niemand precies weet waar hij aan toe is. Dus ik zal ook vanuit mijn rol zeker de veiligheidsregio zal oproepen om daar wel dat landelijk op te pakken. In ieder geval een aantal richtlijnen of duidelijk in ieder geval over te communiceren met ruimte voor voor maatwerk en wat ik in mijn beantwoording. Zij is wel de de

[2:08:50] actie als dat we dit jaar ook samenwerking uitwerken. Dat is nu gaande. Maar ik begrijp dat dat niet genoeg resultaten oplevert. Nog voor u wassenberg. Dat snap ik.

[2:09:03] Er-voorzitter inderdaad een vraag. Maar hier nog even terugkomend. Ik snap de minister en wat ik eigenlijk zo. Vraag is landelijke richtlijnen waarbij inderdaad regionaal eventueel aanpassingen mogelijk zijn. Dat is het maatwerk. Maar je moet niet zeggen. Nou een beetje op elkaar op elkaar aansluiten en ik kan de minister vragen neem nemen regierol en natuurlijk de problemen in limburg met de grote rivier met de maas zijn heel anders en groningen friesland. Natuurlijk kan dat niet helemaal uniform ze maar je kunt daar inderdaad afwijken van wat die landelijke richtlijn is. Maar daar vraag ik toch iets meer regie dan nog een vraag over die die oekraïense vluchtelingen die dan bescheiden woorden van van hun huisdieren. De minister zegt nou streeft ernaar dat dat was ook al eerder een antwoord en ze zegt er wordt zoveel mogelijk aan gewerkt. Dat is een inspanningsverplichting. Ik snap het en ik snap ook dat er af en toe mis gaat. Maar mijn vraag was hoe vaak gebeurt er nog dat het mis gaat is dat in een klein percentage van de gevallen gebeurt er nog veel vrij vaak dat er bij de ene locatie wel daar bij de andere locatie niet. Dat snap ik allemaal. Ik weet ook dat de inzet erop gericht is om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen van hun huisdier gescheiden worden. Mijn vraag is gewoon hoe vaak komt het voor en ik. Het is niet helemaal de portefeuille van de minister. Dus het kan ook zijn dat dat de minister of haag. De collega's staatssecretaris dan we in een brief op terug komt. Zou heel graag willen weten wat de cijfers zijn.

[2:10:27] Voorzitter, terug naar de eerste vraag. Ik zal absoluut de veiligheidsregels oproep om zoveel mogelijk landelijk op te pakken die je wassenberg die die begrijpt mijn positie maar binnen die mogelijkheden kan ik dat natuurlijk wel doen en naar mijn weten wordt de tweede vraag wordt niet geregistreerd. Hoe vaak dat gebeurt. Ik zal het wel uitzetten bij het team van de staatsssecretaris natuurlijk via de staatsssecretaris. Maar ik denk dat u daar hetzelfde antwoord krijgt. Dat is de eerste indicatie die wij hebben vanuit mijn team dat dat niet wordt bijgehouden. Wat wel natuurlijk. Echt mede door die wassenberg op de agenda is gezet. Is dat dat landelijk coördinatiecentrum vluchtelingen spreiding daar gewoon bewust rekening mee houdt. Dus daar is wel echt aandacht voor. Dus het is niet als een puntje erbij. Maar het is dus echt aandacht voor en daar waar mogelijk en ik denk dat zelf die onmogelijkheden vooral dan zouden komen door die bezettingsgraad omdat natuurlijk al heel erg krap zitten. De stad is dat ze ding. Maar ik zal het doorgeven. En als ze er wel cijfers van de zorg ervoor dat u het krijgt

[2:11:26] dan had mevrouw van der werf. De vraag wat het tijdpad is over de aangekondigde wettelijke kader, crisisbeheersing en brandweerzorg. Wij streven ernaar om in twintig, vierentwintig de consultatie van het wetsvoorstel te starten. Het is een heel intensief en complex traject. Maar dat dat hebben hier vaker gedeeld en

[2:11:44] dus dat is dan twintig, vierentwintig.

[2:11:48] Dan heb ik de heer knops kennisdeling ketenpartners tijdens crisis.

[2:11:53] Hoe kan dat verbeterd worden. Wij streven ernaar om in de nee. Laat ik dan zeggen wij hebben in het standpunt over de west evaluatie wet veiligheidsregio's aangekondigd om met behoud van het goede zo spoedig mogelijk te komen tot een toekomstige bestendig samenhangend stelsel voor crisisbeheersing en brandweerzorg en dat betekent dat bijvoorbeeld een landelijk knooppunt rijk regio ingericht wordt en voorzien wordt van adequate wettelijke basis en knelpunt dat vierentwintig, zeven ondersteuning kan bieden aan rijk en veiligheidsregio's onder meer op het gebied van informatiemanagement en dat zou betekenen. Dat is de bedoeling ervan dat daarmee onder andere een eenduidig landelijk informatie beeld beschikbaar wordt en dat was een van de zaken waar we wel de winst te zagen.

[2:12:39] Ja.

[2:12:41] Daar ga ik dacht even dat knops ademhalen en bewoog. Maar dat was wel zo maar ik kan.

[2:12:47] Ik heb nog steeds.

[2:12:50] Nee maar even. De heer van nispen zijn punt en in de motie, maar ook vaak op gebracht. De democratische legitimiteit van de veiligheidsregio's.

[2:13:02] Hij vroeg ook naar de uitvoering van de motie, zoals ook aan de kamer gemeld in de contourennota versterking, crisisbeheersing en brandweerzorg van zes december. Afgelopen jaar is het kabinet voornemens om bij de herziening van de wet veiligheidsregio's. Ook de verantwoordingsplicht van de voorzitter, veiligheidsregio aan de betrokken gemeenteraden te versterken. Dus daar zal dat extra geborgd worden. Dat was

[2:13:25] een van de lessen en de behoefte. Laat ik het zo zeggen. Het kabinet wil de verantwoordingsplicht van de voorzitter veiligheidsregio aan de gemeenteraden bij een bovenlokale crisis die langer blijkt te duren uitbreiden. Dat is een van de lessen van corona vanmiddag ook debat. Neem aan dat het ook daar langskomt waar mogelijk debat over corona en de eerste evaluatie waar mogelijk zal ook gedurende deze langdurige crisis, en tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet voordat een besluit genomen wordt betrokken. Gemeenteraden worden geconstateerd dat dus

[2:13:56] dan wordt vastgelegd debat worden gevoerd en verantwoording worden afgelegd door de voorzitter, veiligheidsregio aan de raden van de getroffen gemeenten

[2:14:04] en ter verdere uitvoering van de motie van nispen van der werf over de democratische legitimiteit van de veiligheidsregio zal het kabinet in het wetgevingstraject dat naar aanleiding van de contourennota start

[2:14:14] verkennen hoe de democratische legitimiteit verder kan worden versterkt. Dus ook daarin gaan we zorgen dat we dat terug laten komen en daar zorgen ook voor dat de onderzoeken betrokken worden die de minister van bzk heeft gedaan naar gemeenschappelijke regelingen

[2:14:31] en daarbij valt te denken aan het onderzoek naar de regionale samenwerking en gemeenteraden en dat is twintig januari door de minister van bzk naar de kamer gezonden. Dus breng het ook niet bij elkaar.

[2:14:42] Dan ben ik bij meldkamers een in twee c o. Twee. Duizend

[2:14:47] mevrouw mission vraagt de bereikbaarheid van de meldkamer blijven storingen, instabiliteit. Blijvende storingen, instabiliteit c twee duizend. Hoe gaat het met de vervanging? De het storing patroon van het cetera duizend netwerk is stabiel.

[2:15:04] Dat.

[2:15:05] Je klinkt als een contradictie in één zin. Maar dat zijn met alle netwerken. Heb je storingen en op het moment dat je het stabiel hebt kun je anticiperen. Weet je waar je aan toe bent om mee te om mee te groeien met de wensen en behoeften van de gebruikers werkt mijn ministerie tegelijkertijd ook aan de vervanging van c twee duizend in de ontwikkeling van deze vervanger heeft het ministerie een programmastructuur ingericht

[2:15:28] waarin vertegenwoordigers van de vier kolommen zijn vertegenwoordigd. Dat was ook een vraag van mevrouw mission derksen hoe die vertegenwoordiging. Dat betekent wat ons betreft dat de wensen van de gebruiker centraal staan. Dat is wel nogal van belang en daarnaast hebben we ook oog voor een hoge mate van robuustheid en beschikbaarheid van het nieuwe systeem

[2:15:47] dan mevrouw van der werf vind ik meen ook mevrouw mission derksen ook een vraag over de bereikbaarheid. Één, twee.

[2:15:54] Hoe houden we de meldkamer zo robuust en beschikbaar mogelijk en uiteraard is iedereen hier denk ik met klaar over eens dat de hulpdiensten koste wat kost bereikbaar moeten zijn en de laatste jaren zijn de provider zal de nodige stappen gezet om de robuustheid van de bereikbaarheid van een en twee te verbeteren. We hebben toch de opdracht gegeven tot een onderzoek naar door tijd van één in twee. Om de bereikbaarheid van hulpdiensten nog beter te borgen

[2:16:18] en dat richt zich op de haalbaarheid van het leggen van extra verbindingen naar landelijke aannames centrale. Dat zat al in de vraag van mevrouw mission derksen en begin ditjaar na uitgebreid onderzoek

[2:16:30] sara project gestart dat tot doel heeft de bereikbaarheid van één en twee robuuste ook in te richten

[2:16:35] en de werkzaamheden vragen aan scala, aan technische aanpassing een uitvoerings testen aan de kant van zowel providers als politie en dat wordt natuurlijk met enorme zorgvuldigheid uitgevoerd. Maar dat moet je wel doen en de voorzichtige inschatting is dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van volgend jaar twintig, vierentwintig zijn afgerond.

[2:16:55] Ik ben ik nu in theorie bij het mapje andere belangrijke dingen.

[2:17:00] Mevrouw van der plas,

[2:17:02] Nu we het toch over één en twee in de bereikbaar heid hebben we hebben het natuurlijk in de kamer recent maar ook vaak over het geweld tegen hulpverleners. Brandweer mensen politiemensen ambulance personeel boa's noem allemaal maar op. Maar wij horen ook van mensen in de meldkamer van één en twee dat zij agressief worden benaderd, soms ook wel met dood worden bedreigd omdat iemand dan vind dat we dat we wel gelijk iedereen naar toe moet komen en ik wilde is vragen in hoeverre is daar ook aandacht voor en zeg maar de aangifte daar ook aangifte van worden gedaan en krijgen die ook zeg maar de hulp die zij nodig hebben, want het lijkt mij verschrikkelijk. Als je je als hulpverlener aan de ook al is er aan de telefoon te horen krijgt dat je een kogel door je hoofd krijgt.

[2:17:55] Ja.

[2:17:57] Het is echt absurd als je hoort waar onze hulpverleners mee te maken hebben en ik denk dat we hier niet vaak genoeg aandacht voor kunnen vragen. Alleen al om ervoor te zorgen dat nooit de indruk zou ontstaan dat het normaal is en dat het bij je werken aan het normaliseren is het laatste wat we moeten willen dus terecht van deze vraag. De meldkamer centralisten krijgen op dit gebied ook ondersteuning van de werkgever.

[2:18:21] Ik vind het goed punten wat mevrouw van der plas hier naar voren brengt. Dus wij zullen ook daar extra aandacht voor vragen en ik heb hier nu ook een setje vragen vorm over de taskforce. Onze hulpverleners veilig. Dus daar valt dat ook allemaal onder. Maar als het nodig is, kan men aangifte doen dus ook de werkgever bij helpen. En als andere vormen van hulp nodig zijn is dat ze ook maar mocht mevrouw van der plas ooit hoorde dat dat anders werkt of niet werkt dan hoor ik het graag want we willen altijd wat we hebben bedacht met elkaar dat het ook echt werkt voor de mensen voor wie we doen dan als ik mag naar de vraag van ik heb hier mevrouw mission derksen taskforce onze hulpverleners veilig.

[2:18:56] Zij vroeg volgens mij was dat ook. Mevrouw van der werf

[2:19:00] bij de wat is inmiddels bereikt met de taskforce. En wat zijn de huidige stand van zaken? Wat is de huidige stand van zaken? Afgelopen jaren is besloten om vanuit het actieprogramma meer focus aan te brengen. De taskforce veel nadruk gelegd op het uitdragen van de norm dat agressie en geweld jegens hulpverleners onacceptabel is en ook de preventie door het aanspreken en ook preventie dat we daarop moeten inrichten door de aanspreken en benaderen van de jeugd hebben concrete voorbeelden. Ik weet dat gezondheid dat dat zoals je eerder gedeeld is. Maar

[2:19:34] bijvoorbeeld initiatieven. Alleen jij bepaalt wie je bent en go for your dream. Dat is met scheidsrechters cursus buurt. Dan

[2:19:45] heeft het heeft taskforce afgelopen jaar ook erg gericht op veilig werkgeverschap en er is een werkgroep opgericht met daarin vertegenwoordigers van werkgevers brandweer boa domein. Één

[2:19:57] politie, vakbonden en het ministerie van justitie en veiligheid en daar wordt dus ook dat goed goed werkgeverschap aangejaagd

[2:20:05] met zoals gezegd, specifiek aandacht voor preventie en goede ondersteuning en nazorg van slachtoffers en er wordt natuurlijk ook gesproken over het kunnen doen van aangifte wegnemen van belemmeringen naar al die elementen waarvan we weten dat zo belangrijk is. Mevrouw van der werf vroeg ook in dat kader is de meldingsbereidheid bij werkgevers door de taskforce inmiddels toegenomen omdat we samen erg delen dat heel belangrijk is dat ook aangifte gedaan wordt van agressie en geweld op het moment dat dat voorkomt dat er geen belemmeren belemmeringen worden ervaren. Naast de werkgroep waar ik het over had, wordt in twintig, drieëntwintig en vierentwintig worden ook regionale sessies in het hele land gehouden om bewustwording onder werknemers te vergroten waaraan onder andere het het openbaar ministerie en bureau slachtofferschap deel zullen nemen. Dus ook weer extra aandacht voor

[2:20:54] mevrouw van der werf vroeg ook in hoeverre is na afgelopen jaarwisseling snelrecht ingezet als het gaat om geweld tegen hulpverleners. Ik heb die cijfers niet paraat. Wat we wel krijgen is voor het debat. Wat we altijd in het voorjaar hebben volgens mij een april mei over de afgelopen jaarwisseling

[2:21:11] en ik zal zorgen, zoals altijd ook dat er daarin terugkomt en ook breder. De cijfers over de jaarwisseling natuurlijk.

[2:21:19] Dan heb ik nog de vraag van de heer van nispen.

[2:21:24] Ik meen ook de vvd. Dat gaat over de koninklijke nederlandse reddingsmaatschappij

[2:21:30] over dat in het vernieuwd wettelijk kader zullen opnemen. Het is op dit moment niet opgenomen in de wet veiligheidsregio's en wij willen bezien bij de herziening van die wet of en zo ja, hoe we dit kunnen gaan borgen en ik zal zorgen dat we in twintig, vierentwintig als met de consultaties dat ook hebben. Goed onderbouwd.

[2:21:49] Ja of nee. En zo. Nee, hoe dan hoe dan wel

[2:21:52] en dan had ik nog een vraag. Volgens mij

[2:21:56] kan helaas niet zien van wie wisten wie stelt de arbo regels vast en wat is de rol van nederlandse is de publieke veiligheid en arbo regels staan in de arbo wet en regelgeving en dus de ministerie van szw in de lied. De veiligheidsregio s en als werkgever verantwoordelijk voor veilig werken de sociale partners samen in gesprek over arbo en veilig werken en de veiligheidsregio's. Als werkgever en bonden maken we samen de onderliggende regels van de wet.

[2:22:25] De heer.

[2:22:28] Voorzitter, bij die koninklijke nederlandse reddingsmaatschappij en de reddingsbrigade daarvan zegt we gaan het bezien

[2:22:35] of die in de wet terechtkomen. Ik zou niet zo heel goed weten waarom je dat niet zou doen als je ziet hoe ingewikkeld de afwikkeling van hun schade eigenlijk of een de vergoeding van de kosten. De afgelopen keren is gegaan.

[2:22:48] Dus dat snap ik nog niet goed. Waarom waarom er dan nog over getwijfeld wordt want volgens mij zou je dat kunnen voorkomen en over die arbeidsveiligheid. Dat was niet de vraag die ik had gesteld. Dat ging erom medewerkers hebben in het verleden mee mogen praten over de arbo catalogus. Nou is er een kenniscentrum opgericht

[2:23:05] en het is eigenlijk voor iedereen onduidelijk wat dat kenniscentrum precies doet met welk budget en en hoe dat hoe dat nou hoe dat nou gaat bijvoorbeeld het aantal bijna ongevallen. Daar is nog geen zicht meer op die cijfers die zijn verdwenen. Dus dat die vraag die gaat iets dieper en ik zou het ook goed vinden als de minister daar schriftelijk op terugkomt. Deze vraag is ook al wel. Volgens mij bij het veiligheidsberaad terecht gekomen. Dus ik zou heel graag willen dat de minister hier schriftelijk en wat uitgebreid op terug komt. Dat hoeft niet per se nu

[2:23:33] maar die andere vraag wil graag.

[2:23:36] Die die andere vraag. Die gaat in ieder geval nog over de koninklijke nederlandse redding maatschappij. Er zijn heel veel partijen die een rol spelen die niet onder die wet vallen. Dus dat de knelpunten die die zien we en dat je daar iets aan moet doen. Dat deel ik want dit heeft heel lang geduurd of dan de beste oplossing is door het in de wet op te nemen. Dat is wat we moeten bezien. De commissie muller heeft ook niet geadviseerd om alle partners in die wet op te nemen. Dus we moeten zorgvuldig kijken. Is dit dan het antwoord op een knelpunt wat er in de praktijk hebben gezien. Dat is de reden waarom ik zijn bekijken of het daar onder valt. En vandaar de kop toevoegde zo niet of veel andere dingen kunnen verzinnen om te voorkomen dat de situatie ontstaat, zoals de afgelopen keer. Dus dat is dat is de reden.

[2:24:21] En die andere dan kom ik of in de tweede termijn of inderdaad, zoals de ruimte die de heer van af schriftelijk op terug.

[2:24:28] Dankuwel. Dan kijk even of alle vragen beantwoord zijn als geval dan gaan we over naar de tweede termijn van de zijde van de kamer. Ik stel voor uw spreektijd van twee minuten geef als eerste het woord aan mevrouw kleur van de pvda.

[2:24:38] Dankuwel voorzitter, toeval of niet. Dus eigenlijk best bijzonder dat we vandaag het ook hebben over limburg zeventig jaar na het water watersnood ramp

[2:24:51] wat we in limburg hebben gezien en hoe die afwikkeling van de schade is. Ga dat stemt mij helaas niet tevreden. En natuurlijk zijn er inspanningen gepleegd. Maar ik denk dat ik misschien het gevoel verwoord van vele ook van burgemeester van valkenburg. De overheid stelt zich op als verzekeraar. Want op het moment dat je naar een rampgebied gaat en zegt ik ga ruimhartigheid of die beloofde ruimhartigheid

[2:25:20] en vervolgens hou je de knip op de beurs en je stelt het schade bedrag neerwaarts bij

[2:25:33] dankuwel. Voorzitter, vervolgens hou je er hou je de knip op de beurs en het schade bedrag wordt neerwaarts bijgesteld. Dan schep je daar alleen maar wantrouwen mee. Ik vind dat je gewoon een ereschuld heb, zeker als het gaat om dit soort grote toezeggingen richting bewoners. En wat mij betreft komt er ook een bredere toepassing van de dave van schrijnend. Want de hele situatie is schrijnend. Wat mij betreft gaat het om een grotere groep dan de groep die denk ik. De minister in gedachten heeft. Dat zal ook blijken uit de gesprekken die de minister gaat voeren met de gemeente. Daar zal ik ook een voorstel voor indienen. Dus ik kondig hierbij een tweeminutendebat aan, waarbij ik ook voorstellen gaat doen met betrekking tot de afwikkeling van schades in de toekomst. Het gaat in mijn beleving niet om dossiers die je afsluit. Maar om een mensen die pijn hebben geleden die trauma's hebben die schade hebben en die wensen dat de overheid zich houdt aan diens toezeggingen voor wat betreft de brandweer is voldoende gezegd. Die moeten we koesteren. Dat betekent de regie voeren vanuit de overheid vanuit deze minister als stelsel verantwoordelijk en elke voorstel daaromtrent, zal ik ook steunen en tot slot, voorzitter, ik ga u missen als collega. Ik wil hierbij echter heel erg danken voor de hele fijne samenwerking, ook als het gaat om dossier limburg. Maar dit dossier zit volgens mij wel in goede handen.

[2:26:51] Ja.

[2:26:52] Dankuwel, mevrouw miller, ook voor de persoonlijke woorden, mevrouw michèle.

[2:26:57] Ja. Dankuwel. Voorzitter, en ik dank de minister voor haar beantwoording en er is ontzettend veel is deze ochtend de revue gepasseerd. Ik wil eigenlijk op drie dingen wil ik even de mijn focus leggen die vrijwilligheid. Ik hoor dat de minister zegt die vrijwilligheid is. Wat mij betreft staat niet ter discussie. Ik zorg ervoor dat we dat dat in stand blijft.

[2:27:19] Wanneer

[2:27:20] is het geregeld. Ik hoor eigenlijk zeg ik vertaal het even als ik ik informeer u als ik het heb geregeld. Maar ik denk dan kan ik u daar nog een handje bij helpen, zou ik richting de minister zeggen. Heeft u daar wat aan. Als als kamer daar nog even een duwtje in de rug geven. Hoeveel tijd hebben we dus ook voor voordat het geregeld is. Hetzelfde geldt eigenlijk over de aanpassing van die wet veiligheidsregio. De minister zegt in twintig, vierentwintig gaat die werd dat wetsvoorstel in consultatie. Dat dat kan in januari of december zijn. Ik wil graag voorafgaand daar nog informatie over want ik heb een paar vragen die er worden ook aan getipt in de contourennota. Maar er is nog enorme ruimte hoe dat dan land en dan denk ik bijvoorbeeld aan het bovenregionale. Ik zit blijft met de witte kolom en ik denk naar een klein punt is die die redding. Maar die camera rem. Maar we hadden in die hoorzitting kan ik me de waterschappen herinneren. Dus ik wil graag dat wij als kamer voor consultatie en iets verdiepen er verdere stappen hebben op de contourennota zodat we eigenlijk weten wat er dan in consultatie gaat en daar ook iets van kunnen vinden en mijn derde punt. Voorzitter, dat gaat over de pers helemaal niet in eerste termijn geen tijd meer voor geweest, maar we hebben allemaal uw brief en ook andere brieven gekeken over die die apg en en de het conflict met regionale pers en tegelijkertijd is de regionale pers van essentieel belang ook waar het gaat om het verslaan van van incidenten. Ik kan de minister volgen in haar opvattingen ook hoe hiermee omgaan aan de avg is ook de apg. Maar hoe vangen we dit nu op. Dus wat kan ook de minister zeggen tegen regionale of lokale pers, die natuurlijk die we ook van harte nodig hebben om het nieuws.

[2:29:05] Verslaan dankuwel. Voorzitter, dankuwel mevrouw mission. Dan is het woord in ieder geval nispen.

[2:29:10] Dankuwel. Er is een belofte gedaan aan de mensen in limburg. Er zou ruimhartig gecompenseerd worden. Negentig procent is genoemd door de ministerpresident en ik vind wat je belooft. Dat moet je doen. Dat is voor het vertrouwen in de overheid belangrijk, maar eigenlijk moet dat gewoon heel heel logisch zijn en ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw moeten weg en de sp zal ieder initiatief steunen wat in de buurt komt van die ruimhartige compensatie. Dat moeten we gewoon doen.

[2:29:35] Ik heb nog een vraag over het onderzoek naar de toekomst. Want ik vind ook als we dit vinden en dit is wat ik vind dan moet je eigenlijk niet alleen van de individuele verantwoordelijkheid van mensen af laten hangen of zij zichzelf hebben verzekerd en of zij de polisvoorwaarden goed hebben gelezen en een ruimere dekking wel of niet konden betalen. Dus er komt een onderzoek naar de verzekerbaarheid van klimaatrisicos. Maar als ik die titel alleen al voor de mogelijke verzekerbaarheid om daar het antwoord wel een onderzoek zijn. Er is een mogelijkheid dat mensen zich kunnen verzekeren en de dekking worden steeds beter.

[2:30:06] Het moet dus een slag dieper. En als het onderzoek dus niet dieper gaat om dat dus ook kijkt naar mogelijke collectiviteit omdat we vinden dat mensen die het slachtoffer worden van van rampen dat die gecompenseerd moeten worden. Dus ik vind ook dat we dieper moeten kijken. Dus of het onderzoek voldoet eraan of het onderzoek voldoet daar nog niet aan en dan wil ik graag dat de minister dat

[2:30:26] onderzoek gaat verbreden. En anders zullen we daar een motie over indienen

[2:30:29] dan over de brandweer. Daarover zijn veel zorgen over de vrijwilligheid over het twintig jaar beleid over de kloof tussen management en werkvloer. Maar wat mij ook echt zorgen baart is dat al tijdens dit debat over de brandweer dat we dan toch weer gesteggel hebben over de cijfers en ik heb in het verleden vaak gezegd ik vind het raar dat de minister van veiligheid niet weten hoeveel brandweerkazerne zou zijn. Hoeveel voertuigen hoeveel mensen bij de brandweer werken aan de wortel aan betere en betrouwbaardere cijfers gewerkt, maar zelfs tijdens dit debat. Terwijl ik de minister kennen als iemand die juist haar oor te luisteren legt op de werkvloer. Dat doet ze ook vaak, maar dat er onvoldoende weet is van bepaalde regio's waarin kazernes gesloten dreigen te worden. Bepaalde regels die bijna zonder brandweer komen te zitten, zoals in zeeland. Dat vind ik vind ik vreemd. Dat vind ik graag en dat toont voor mij aan dat we ons stelsel gewoon niet op orde hebben en dat is het toch moeten naar meer landelijke regie van de minister van veiligheid. Ben wel blij met die toegezegde brief

[2:31:19] om in te gaan op al die cijfers en die voorbeelden. Maar dat is eigenlijk wat ik bedoel we hebben de minister van veiligheid en die ga ik er ook op aanspreken en dat blijf ik doen als het gaat ook om onze brandveiligheid en dat moet ook in het stelsel zitten over de blussen instructie. Daar heb ik duidelijk van gezegd en wij gaan er een motie over indienen omdat er nader onderzoek moet komen, tenzij de minister naar dit debat nog per brief zegt inderdaad dat nader onderzoek met praktijk sessies. Hoe reageert vuurwerk op blussen met water. Dat gaan we sowieso doen dan over de geen motie in te dienen. Maar anders dan zullen we dat zeker doen. Dus ook de sp wil graag spreken bij het tweeminutendebat natuurlijk.

[2:31:52] Dankuwel. Dan is het woord aan mevrouw van der werf.

[2:31:56] Dankuwel. Voorzitter, zijn er nog een paar punten onduidelijk die ik nog even tot nadere uitleg zou vragen.

[2:32:06] Ik had het over de natuurbranden en de steeds grotere kans dat die in de toekomst voor zouden komen en de opleiding van de brandweer. Daar had ik over gevraagd is dat nou niet teveel gefocust op stedelijk gebied en gaan we daar nu ook meer kijken naar wat gebeurt er nou in natuurgebieden in de regio en is de opleiding op dat punt voldoende.

[2:32:26] Op het punt van de blussen instructie sluit ik mijn vragen aan bij de heer van nispen. Ik vind het ook vreemd dat we nu niet weten of het echt in de praktijk is getoetst, want in theorie lijkt mij onvoldoende.

[2:32:38] Dit punt dan.

[2:32:40] Wat betreft de taskforce hulpverleners veilig. Daar heeft de minister een aantal antwoorden gegeven op een aantal vragen. Maar de hamvraag was wat mij betreft. Wat zijn nou concrete doelstellingen of resultaten. Want als we dat niet weten, dan kunnen wij niet meten of dit beleid nou voldoende werkt en volgens mij kun je bijvoorbeeld best meten of de meldingsbereidheid omhoog is gegaan. Dus zijn dat dan niet punten waar wij de kamer over zou kunnen informeren, waardoor wij weten nou met dit pakket aan maatregelen gaan we de goede kant op twintig jaar beleid. Het is heel fijn dat dat verplicht vertrek nu voorlopig is opgeschort, maar het is wij mij nog wel onduidelijk wanneer dat onderzoek dan ongeveer is afgerond en of iedereen echt daar zal vallen gelden dus voor alle korpsen dezelfde voorwaarden. Dat is nogal een specifieke vraag die ik graag beantwoord zou willen hebben. En tenslotte wou ik nog even tot mijn buurvrouw richting mevrouw van der plas. Die had nog gevraagd naar steun voor een motie van haar en daarin stond eigenlijk dat de leidinggevenden bij voorbaat een beetje de zondebok kregen. Althans zo hadden wij de eerste constatering gelezen en de beantwoording van de minister was dat er aan dergelijke onderzoek liep dus dat is achter mij op dat moment overbodig. Dus daar wou ik nog even op terugkomen. En last but not least wil ik natuurlijk ook onze voorzitter zeer danken voor zijn aanwezigheid en ook voor zijn inbreng bij de afgelopen debatten, waarbij wij zeer prettig hebben samengewerkt, en ik wens hem veel succes.

[2:34:12] Dankuwel, mevrouw van der werf, dan is nu het woord aan mevrouw van der plas.

[2:34:16] Ja.

[2:34:17] Dankuwel voor de toelichting. Mevrouw van der werf. Ik wil even beginnen om de mensen van de brandweer hier ook op de tribune ook thuis te bedanken voor alle input die zij leveren aan onze kamerleden. Dat is van zeer grote waarde. Ook tijdens werkbezoeken alle uitleg, alle moeite die zij allemaal doen

[2:34:41] om onze goed inzicht te geven in het werken in de knelpunten.

[2:34:46] Dat moet gezegd worden. Zonder

[2:34:49] zonder hen kunnen wij ook niet op dit vlak en ook de inwoners van limburg thuis en hier in de zaal ook heel veel dank voor alle betrokkenheid en alle informatie die jullie ons geven en we hebben het steeds over limburg natuurlijk met de overstromingen. Maar we moeten niet vergeten dat we het dan ook gewoon over zuid nederland hebben want ook in brabant een delen van gelderland is die schade heel groot. De minister wil ik nog vragen om misschien een keer in de ministerraad het erover hebben dat als er weer een grote ramp ergens gebeurt waar nederlanders of nederland bij betrokken is dat we dan niet meer gaan zeggen dat we ruimhartig gaan compenseren en allerlei beloftes gaan doen want het sterkt het vertrouwen in de overheid niet als dan later blijkt dat die dingen niet of eigenlijk niet goed gebeuren na over de cijfers van de brandweer. Wat de heer van nispen zijn. Daar sluit ik mij helemaal bij aan. En tot slot had ik eigenlijk nog even een vraag en maar dat is een beetje actuele vraag want ik las vanmorgen in de krant dat het een heel groot risico is op een onbeheersbare brand in het binnenhof. Er zijn wel maatregelen en veertien extra maatregelen genomen om de brandveiligheid te bevorderen, maar dat het nog steeds levensgevaarlijk is als er een brand ontstaat voor aanwezige en we weten allemaal dat ze het ministerie van algemene zaken nog steeds op het binnenhof zit en de ministerpresident en zijn staf voor de aanwezige, maar ook voor de brandweerlieden en het ministerie van algemene zaken wil niet weg in verband met vertrouwelijke stukken die daar liggen waar de ministerpresident snel bij moet komen en ik zou eigenlijk graag van na van deze minister willen weten wat er nu gaat gebeuren want ik heb begrepen dat minister president van algemene zaken een in tweeduizend, vierentwintig weg gaat. Maar wat die grote risico's zijn. Want behalve mensenlevens staat een heel groot deel van onze historie op het spel. Als ik het zo mag lezen en of of ik dat goed interpreteer. Dan is het wat mij betreft voorlopig.

[2:36:59] Dankuwel, mevrouw van der plas, dan de heer bos.

[2:37:03] Dank. Voorzitter, er is al door een aantal leden gememoreerd. Zeventig jaar geleden hadden we de watersnoodramp in zeeland anderhalf jaar geleden die in limburg.

[2:37:12] En wat iedereen hier aan tafel zich gerealiseerd is. Dit zal niet de laatste overstroming zijn helaas de klimaatverandering zoveel meer overstromingen zorgden de ene kant branden aan de andere kant. En dat is misschien ook een beetje bij te sturen of af te remmen. Maar wat we wel moeten doen is om de gevolgen af te zwakken is ook eigenlijk iedereen ermee eens. Dat is nodig voor limburg maar ook nodig voor voor de rest van nederland.

[2:37:39] Dat vraagt een kabinetsbrede aanpak. Vandaar ook dat ik blij ben dat dat de minister zich dat realiseert en dat er ook wordt samengewerkt met landbouw en met met i en w die compensatie van de schade in limburg. Die moet echt beter dat deel ik met de leden muren en van nispen. Dus ik stel voor dat je dadelijk bij tweeminutendebat samen in optrekken. Misschien doet de heer knops ook nog mee. Die heeft toen ook die motie meegetekend. Voorzitter, ik dank ook de minister voor haar antwoorden als het gaat om dierenwelzijn, zei de minister. We staan er vaak hetzelfde in. Dat weet ik dat benadrukken ook. Dus ik twijfel niet den haag intenties. Maar ik vind dat er soms toch echt veel meer moet gebeuren. Waar de minister over spreekt is vooral een inspanningsverplichting en ik zie meer als een resultaatsverplichting. Dat is toch wel een wezenlijk verschil is een tweeminutendebat aangevraagd. Dus ik ga even kijken of ik daar misschien een fiets kan kan bijsturen op dat gebied.

[2:38:37] Wat betreft de cijfers van van vluchtelingen, oekraïense vluchtelingen die scheiden worden van hun huisdieren. Ik vind u cijfers heel erg belangrijk want die zien namelijk of het goed gaat of niet. En dat gaat ook wel verschil tussen resultaatsverplichting een inspanningsverplichting, en ik wil niet alleen afhankelijk zijn van anekdotische informatie of van verhalen zelf die je soms wel soms niet kunnen checken of van bijvoorbeeld de pers hierover schrijft. Ik wil gewoon dat de overheid die die cijfers aanlevert, zodat daar niet over gediscussieerd kan worden, zodat wij als kamer kunnen kijken. Gaat het beleid goed levert het goede resultaat op een. Daar gaat het uiteindelijk om of moet er toch nog nog meer gebeuren. Dus ik hoop dat de collega van de minister de staatssecretaris er duidelijke cijfers van dat is toch wat wij als als kamer nodig hebben en als allerlaatste voorzitter, ik weet niet of ik door met twee minuten heen ben wel geven uzelf als voorzitter ook hartelijk bedanken. Dat heeft u bent ruim de tijd voor. Dat snap ik. Daarom heb ik dit ik als laatste bewaard me heel veel dank voor het voor het voorschot zusterschap ook voor de samenwerking. Ik memoreerde al de de motie over de de oekraïense vluchtelingen en hun huisdieren waar we samen op betrokken. Dus ik dank u daarvoor. En ik wens u het allerbeste. Dank.

[2:39:51] Dankuwel. Meneer wassenberg en met toestemming van de commissie zou ik graag ook mijn tweede termijn nog even kort willen doen. Ik wil de minister allereerst dank zeggen voor de beantwoording.

[2:40:01] Ik wil alleen even concentreren op het limburgse, ook in het laatste debat voor mij omdat ik op zichzelf positief ben over stappen die de minister. Nu gaat zetten. Maar ik hier wel de hoop uitspreekt dat,

[2:40:11] zoals mevrouw miller dat zij er is heel veel steun vanuit de kamer om dit netjes op te lossen zonder dat de kamer op de stoel van de minister gaan zitten. Maar ik

[2:40:19] u kennende zou ik bijna teleurgesteld zijn als u dat niet op die manier zou doen.

[2:40:25] Een beetje de druk opvoeren. Terwijl maar ik probeer wel degelijk dat als dit soort problemen zich voordoen dat we niet uiteindelijk ons achter regels verschuilen. Maar dat we altijd nadenken over de mensen die betreft en er zijn nog steeds mensen met schade en wat zou het mooi zijn als over een paar maanden kunnen zeggen dat al die mensen geholpen zijn dat iedereen daar in redelijkheid en tevredenheid op terug kan kijken.

[2:40:44] Dankuwel. De minister heeft aangegeven dat zij geen tijd nodig heeft voor beantwoording. Dus ik geef graag het woord aan de minister.

[2:40:52] Veel dank en laat ik beginnen met te zeggen dat ik de voorzitter heel veel goedvindt me oprecht onwijs missen vanuit verschillende rollen samengewerkt en heel veel dank voor voor alles en ik heb zomaar het vermoeden dat er nog veel van de voorzitter gaan horen. Dus echt een afscheid. Ik denk ik zo.

[2:41:11] Voorzitter, ik zou wel graag eens willen beginnen met de vragen over limburg en de heer knops zei extra duwtje om het netjes op te lossen. Ik kan garanderen dat niemand vanuit mij mijn ministerie in de hele keten in limburg bij de gemeente het niet netjes zou willen oplossen. Iedereen is begaan met iedereen die schade heeft geleden en we proberen dat zo goed mogelijk te doen. Ik ben de laatste die zal zeggen maar het zou helemaal de regels. U zoekt het maar uit. Ik vind het wel bij dit soort dingen moet je ook gewoon eerlijk zijn. Wat kan wel wat kan niet maar dat is volgens mij niet. De kamer vraagt mij niet om daar dat allemaal opzij te schuiven. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Mevrouw van der plas had het over.

[2:41:54] Dit is en verschillende kamerleden zeiden dat dit raakt ook het vertrouwen in de overheid en dat snap ik. En heeft ook in mijn antwoorden, maar vooral horen praten over de mensen die nog met schade zitten of met zorgen zitten. Maar het is denk ik ook ver om heel even te kijken waar het dan in z'n algemeenheid over gaat. U heeft gezien in de eerste termijn daar heel weinig aandacht aan besteed omdat als er één iemand is die nog met zorgen zit en niet weet hoe duidt moet komen. Dan vind ik dat de aandacht. Daardoor moet gaan. Maar als we toch even naar het totaalplaatje kijken omdat denk dat dat ook ver is dan zie je dat zevenennegentig procent van de mensen. Daarbij is het afgerond. Slechts drie procent van de gedupeerden heeft bezwaar aangetekend en ik weet het. We hebben al toegezegd. Dus daar niets aan af. Maar als het gaat over ruimschoots. Hierin gaan dan moet je ook kijken naar de dingen die we hier nu extra hebben gedaan. De vergoeding van de inboedel schade is er ruimhartiger dan ooit. De schade voor de teelt plant plan is de vergoeding is nieuw de het dat je de auto's bescheiden een auto kan opnemen is nieuw dat we hebben gezegd, ook al had verzekerd kunnen zijn en je bent het niet. Dan komt een coulance-regeling. Ze zijn er zijn wel heel veel stappen gezet toen ikzelf aan aan de eerste termijn wat we met elkaar hebben gedeeld en mijn toezeggingen, maar ook dat deel want wij hebben heel veel mensen in de uitvoering keihard gewerkt om dat waar te maken. Dus het leek me wel goed omdat ook wel te benoemen en tegelijkertijd de les die staat overeind is al eerder gedeeld hoe je hierover communiceert als verantwoordelijk bewindspersoon. Het maakt niet uit. Dat is mijn voorganger is als het nu zou gebeuren had ik waarschijnlijk misschien wel dezelfde dingen gezegd om het je zo graag zoveel mogelijk voor mensen wil betekenen dat snap ik helemaal. Maar dat is wel echt een lezen wat mensen gaan terecht daaraan vasthouden vanuit daar de verwachtingen opbouwen.

[2:43:35] Dus dat wilde ik nog gezegd hebben. En verder ga ik ermee aan de slag zoals afgesproken dan een paar vragen nog mevrouw mission derksen die zij vrijwilligheid niet ter discussie als het zal niet aan mij liggen.

[2:43:49] Dus we proberen alles binnen de kaders van vrijwillige brandweer willen we behouden. We hebben nu regels en opmerkingen vanuit europa. Laat ik maar zeggen. Bezoeken we dat matchen. Dat is de hele tijd de zoektocht. Een duwtje in de rug is altijd welkom er niet nodig hierop, want het hier geen enkele sprake van het even aanzien of er anders naar kijken. Het zijn wel hele complexe juridische vraagstukken want we hebben nog een uniek stelsel hier wat we willen behouden. Daarom ben ik ook afhankelijk van al die partners in het veld en szw. Maar er zitten we bovenop zou ik de mevrouw mission derksen mee willen geven. Zij vroeg ook kunnen we voor de consultatie van die wet krijgen wij ruimte om daar ook nog over mee te denken. Graag met u in gesprek zal zorgen dat we dat gewoon netjes inbouwen zoals we dat vaker doen. Daarbij had mevrouw mission derksen nog de vraag over die pers alarmering. Dat is nu even niet langs geweest. Maar het is natuurlijk echt een heel cruciaal punt. We hebben vanuit

[2:44:42] laat ik zeggen de zorggroep de vragen gekregen, kan dit wel. Uiteindelijk is beoordeeld dat je met de privacy gegevens dit eigenlijk niet zou kunnen doen als er lokaal iets gebeurt dat je ook de lokale pers informeert dat ze daar ook meteen naar toe kunnen. Ik ga in gesprek met vertegenwoordigers van de pers. Om te kijken wat voor alternatieve wel met elkaar kunnen inrichten. Want ik hoef hier denk ik hoop ik de kamerleden te overtuigen dat de vrijheid van pers voor mij heel hoog staat. Tegelijkertijd heb ik me aan te passen aan ons wordt gezegd dit gaat tegen de privacy gegevens of de rechter

[2:45:14] de wetgeving in dus ik heb binnenkort gesprekken met de pers. Om te kijken hoe we hier wel iets op kunnen verzinnen. Dat zou in ieder geval mijn insteek zijn. Maar ik heb het antwoord nog niet moet ook eerlijk zeggen. De heer van nispen had het over het onderzoeken tussen w en financiën doen. Dus daar kan ik echt niets of ik weet het oprecht niet hoe dat precies in elkaar zit en mijn mensen ook niet maar ik zal de vragen over de breedte van het onderzoek zoals beloofd doorgeleiden en mocht daar een debat over plaats moeten vinden. Dan moet het echt met financiering en w. Want ik zou heel graag over alles gaan. Ik voel me vandaag een beetje de woordvoerder van het kabinet. Maar van van mijn collega's bedoel ik. Maar deze is echt niet

[2:45:52] bij mij wel bij mij is wat ik in de brief van januari heb gedeelte waar de heer van nispen volledig gelijk in heeft, is dat we veel meer regie dat ik veel meer regie moeten pakken. Dat heb ik ook in de brief gedeeltelijk. Dat gaan doen op die brandweer kerk data volledig eens. En dat is ook precies waar we nu middenin zitten hebben ook met elkaar gedeeld. Mevrouw van der werf was net heel eventjes van uw plek toen ik die paar vragen wel beantwoorden. Ik zal ze nog een keer hier zeggen die in de opleiding. Daar zit echter aandacht voor die natuurbranden.

[2:46:21] Dat zit er duidelijk in. Ik heb hier allerlei mooie afkortingen in de met de fire bucket dat een helikopters met blusboten eronder. Henk kroes. Dat is een team dat er handmatig branden blust en dat het allemaal in de opleiding

[2:46:34] en ze vroeg ook die twintig jaar bij de brandweer mensen jaar. Dat is tussen een landelijk afspraak. Dat geldt voor iedereen en het onderzoek in te is een twintig, zesentwintig klaar en tot dan moet dit dan gelden is nu de afspraak en dit is nou zon voorbeeld waarbij ik ook niet over ging, maar wel door steeds te agenderen en aandacht voor te vragen en natuurlijk met de behoefte breed gedeeld dat ook. Dus gelukkig opgepakt is.

[2:47:00] Even kijken. Dan heb ik mevrouw van der plas. De eerste vragen beantwoord als het gaat over de situatie binnenhof was het. Ik ga ervan uit en dat zullen we ook nog doorgeleiden dat algemene zaken nu goed in gesprek is met de brandweer haaglanden om dat gewoon goed te beheersen. De hier wassenberg gehoord dat die cijfers

[2:47:20] zeer wenselijk zijn. Dat geven we door

[2:47:24] de heer knops hadden we al met z'n allen bedankt, maar nog een keer.

[2:47:29] Dankuwel. Ik kijk even naar de leden. Alle vragen beantwoord zijn. De heer wassenberg heeft nadere vraag.

[2:47:35] Ik nog een vraag in heel concreet zijn er de minister van misschien ook heel makkelijk antwoord op gegeven of heel ik had net een interruptie debatje over die landelijke richtlijnen bij de crisis draaiboeken zijn. Mensen moeten allemaal maatwerk zijn naar iso die ze langs kunnen daarvan afwijken zou het niet een voorstel kunnen zijn om bijvoorbeeld als het gaat om het meetrainen van dierenhulp organisaties om dat wordt landelijk te regelen. Dat kan worden ingevuld. Want je hebt in elke regio misschien een andere club die daar het beste is. Maar dat gewoon een landelijke richtlijn komt dat dierenhulp, organisaties linksom of rechtsom mee kunnen trainen als het gaat om die rampenoefeningen en dat kan dan de precieze invulling regionaal. Maar dan zou je die dieren hulporganisaties, met name ook de de hulp bij rampen ongelooflijke dienst bewijzen.

[2:48:20] Ja.

[2:48:24] Dat zou dan in moeten inpassen in die lokale oefeningen. Dat moet regionaal, maar ik denk dat ik kan afspreken. Volgens mij is het een prima roep om dit in de veiligheidsberaad ook te agenderen. En zoals eigenlijk met een aantal andere onderwerpen, waarbij ik dat niet zomaar oplegt, maar wel daar kan agenderen. Hoe gaan we daarmee om. En ik weet dat je je druk mee bezig zijn. Dus als de heer van als ik zeg steeds van wassenberg excuses en er heeft nooit een van gestaan.

[2:48:48] Terwijl voorzitter een veel moeilijker naam heeft. Nick jesse zegerius kan ik ook uitspreken. Dus ik heb daarop geoefend. Dus daar.

[2:48:57] We blijven excuses, excuses en ik zorg dat ik het meenemen. Het veiligheidsberaad.

[2:49:04] Dankuwel. Dan zijn we aan het einde van dit debat gekomen. Dat is altijd gebruikt om de toezegging in ten aanzien van schriftelijke reactie van het kabinet nog even met u door te nemen. Dus dat zijn bijvoorbeeld niet de toezegging die de minister gedaan heeft om in gesprek te gaan met de gemeente dat dat leidt niet tot een brief zal daarna eventueel een brief lijn met gaat over de schriftelijke toezegging,

[2:49:22] allereerst als een toezegging buiten het beleidsterrein van de minister, de minister geleid te vragen over verzekerbaarheid door naar haar collega's van financiën en infrastructuur en waterstaat en indien deze vragen niet meegenomen kunnen worden in de verkenning verzekerbaarheid klimaatrisicos. Dan laat de minister dit schriftelijk aan de commissie weten voor een eventueel voor een twee minuten debat dat door mevrouw al is aangekondigd.

[2:49:44] Ik voorzitter, die had ik iets anders in mijn hoofd dat ik zal opvragen bij de collega's financiën die en w waar het onderzoek over gaat en de breedte. Ik denk niet dat onderzoek weet niet eens hoe ver ik weet echt niet hoe ver dat gaan we is, oftewel echt inhoudelijk op in kunnen gaan. Dus de reikwijdte van het onderzoek indien mogelijk delen met de commissie. Volgens mij is dat iets wat ik wel waar kan maken en mijn collega's.

[2:50:06] In ieder geval als u die vraag niet zou kunnen meenemen of die dan zou ik daar de commissie ook van op de hoogte stellen.

[2:50:13] Correct dan de minister komt terug op de oplossing voor juridische vraagstukken ten aanzien van het behoud van de vrijwillige brandweer.

[2:50:22] De minister komt schriftelijk terug op de door de heer van nispen gestelde vragen over onder andere de cijfers met betrekking tot de afname van brandweerkazerne en vrijwillige brandweer

[2:50:31] de minister,

[2:50:32] de heer van nispen.

[2:50:34] Misschien iets specifieker met een reactie op de cijfers zoals die ook in de brief van de vakvereniging brandweer vrijwilligers staan en de problemen zoals die nu zijn in de veiligheidsregio noord, holland, noord en zeeland.

[2:50:45] U heeft helemaal gelijk dat dat de minister ook al toegezegd. Dus

[2:50:49] het nog nog specifieker de minister komt voor het tweeminutendebat terug op de vragen over de

[2:50:57] plus instructie

[2:50:59] in relatie tot vuurwerk en daarbij wordt ook ingegaan op het nader onderzoek.

[2:51:05] De minister stuurt voordat de wet veiligheidsregio's en consultatie gaat extra informatie naar de kamer zoals gevraagd door mevrouw mission.

[2:51:13] Dat zal in tweeduizendvierentwintig zijn

[2:51:15] de minister komt terug op de vragen over arbeidsomstandigheden van brandweerlieden naar de kazerne, een naar de kamer, zoals de heer van nispen gevraagd. Wat zal dan ook schriftelijk gebeuren?

[2:51:25] Mevrouw kleur heeft een twee minuten debat aangevraagd.

[2:51:29] Ik zou tot slot alle gasten op de publieke tribune messi debat hebben gevoerd.

[2:51:35] Plus de minister en alle ambtenaren hier en achter de schermen willen danken voor hun aanwezigheid uiteraard ook de kamerleden

[2:51:42] en naar alle dankwoorden aan mijn kant gericht zou ik ook nog wel iets inrichting van de kamer willen zeggen heel kort door raad geen lange verhalen hebben twintig minuten. Maar als ik was ik niet van plan. Ik moet zeggen zeer veel dank voor de voor de aardige woorden. Ik heb altijd met heel veel genoegen hier gewerkt. Ook in deze commissie

[2:52:00] en ik denk dat de wijze waarop wij met elkaar omgaan. Ook voor en achter de schermen. Ondanks de politieke verschillen ook een mooi voorbeeld is hoe het ook kan en mag ook eens een keer gezegd worden. Dus daar voor dank ik u ook een zeer en mijn dank gaat ook uit naar de mensen van de staf. Ook de in die niet aanwezig zijn voor alle hun werk en de uitstekende samenwerking, en daarmee sluit ik deze vergadering.

[2:52:19] Ja.