Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

[0:00:01] Goedemiddag.

[0:00:02] Maar het is klokslag half twee. Welkom bij de procedurevergadering van de vaste commissie voor buitenlandse handel en ontwikkelings samenwerking. Wij hebben vier leden in ons midden. De heer klink, de heer van der leden, de heer hammelburg, en ook de heer am, maar we hebben ook een waarnemer voor mevrouw anne hartman die met zwangerschapsverlof gaat waarvoor haar sp vooral heel veel succes en ook heel veel plezier wensen de komende maanden welkom. Lisa van leeuwen. Als uw adviseur in ieder geval tot tot één augustus heb ik begrepen en ook welkom aan de andere leden van de van de commissie.

[0:00:41] Daarmee open ik de vergadering en wij hebben een vrij bondige agenda. Dat helpt misschien ook want er is een bijzonder afscheid. Zo meteen plenair. Ik zou gelijk met regeling van werkzaamheden willen beginnen. Ik weet dat er drie verzoeken zijn. De eerste twee zijn van de heer klink samen met mevrouw van der graaf van de christenunie. Het voorstel om de minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking te verzoeken om verslag van de door de minister georganiseerde conferentie een nieuw voldoening business and exchange om de tony joe williams.

[0:01:14] Kijk even om mij heen te zien of iedereen ermee kan instemmen, want anders is een toelichting niet nodig. Ik zie geen reactie van de leiders. Ik denk dat dat instemmend is bedoeld en het tweede verzoek van de heer klink is een voorstel om de minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking te verzoeken om een brief over het flankerend beleid inzake export kredietverzekeringen te ontvangen voordat het commissiedebat over dit onderwerp, wat op drieëntwintig februari gepland. Misschien kan de heer klinkt nog iets verder over toelichten.

[0:01:46] Het commissiedebat hebben wij, als deze commissie voorgesteld om dat samen met de commissie financiën. Nou volgens mij zijn de meeste woordvoerders die hier zitten. Die zullen ook dat de band doen om drieëntwintig februari. Ikzelf ook maar ik denk dat het heel behulpzaam is om anders anders komt dat tijdens het debat ter sprake van wat. Hoe ziet dat er nou uit. Wat is de uitwerking van het flankerend beleid. Want daar is naar verwezen en goed daar kunnen wij ons tijdens dat debat kunnen we daar ons voordeel mee doen.

[0:02:20] Misschien zijn er een paar concrete vragen die we met name kunnen meegeven. Maar ik zie ook de heer van der lezen handopsteken. Maar misschien zijn er een paar concrete vragen waardoor er wat meer richting wordt gegeven voor de brief die we over opstellen

[0:02:33] over het flankerend beleid. Nou.

[0:02:36] Er is een brief gestuurd door in december nog naar. Daar werd ook wel wat naar verwezen. Eigenlijk is het meer een en uitwerking daarvan omdat dat mee te geven. Ik zou die die brief eigenlijk ook meer als basis gebruiken

[0:02:53] en hoe we eigenlijk meer de stand van zaken. Dus geven want kijk we hebben met z'n allerbest ambitie uitgesproken van we willen echt daar uitvoering aan geven naar aanleiding van de klimaattop in glasgow. Dat dat we deze richting in gaan zetten. Dus ook steeds gezegd dat doen we dus dat het bedrijfsleven dat goed mee kan maken en daarvoor heb je dat flankerend beleid nodig. Dus dus we willen daar ook snelheid op hebben. Dus eigenlijk op al die stappen die die ook in die brief zijn genoemd van we zijn inmiddels weer als het debat plaatsvindt weer drie maanden verder nadat het oorspronkelijke debat plaats zou vinden. Dus dus geven maar die stand van zaken hoe het er allemaal mee staat. Ik denk dat het goed is om hier bovenop zit.

[0:03:31] Lijkt me prima toelichting. De heer.

[0:03:34] Ik had een verzoek dat hij raakt. Maar ik was te laat voor de regeling kan er bij de rondvraag doen, maar het gaat precies over een verzoek gerelateerd dat dit commissiedebat over de exportkredietverzekering en dat kan wat mij betreft in dezelfde brief en dat er ook een kabinetsreactie krijgen op het rapport van global witness, dat vandaag is verschenen over de activiteiten van boskalis in de filipijnen. Ze hebben daar met een café een groot contract gekregen om daar een nieuwe luchthaven te bouwen

[0:04:02] waaruit blijkt dat er gemeenschappen zijn verdreven. Veel systemen zijn beschadigd mangrovebossen.

[0:04:09] Het zou goed zijn om een reactie te krijgen van het kabinet op dit rapport, maar ook met de vraag in hoeverre is voldaan aan de criteria die bestonden voor de café. Als je kijkt nu naar glasgow verklaring zou het in in het kader van de nieuwe afspraken zou die café wel goedgekeurd zijn.

[0:04:26] Helder, de heer ambroos.

[0:04:30] Een steun voor het voorstel van de heer klink,

[0:04:34] De heer hammelburg,

[0:04:35] Mijn steun voor beide voorstellen,

[0:04:38] Ja.

[0:04:40] Ook steun voor

[0:04:42] voor de inbreng van de heer van der ree excuses.

[0:04:46] Mevrouw van der graaf.

[0:04:48] Dat dat ondersteun. Ik ook

[0:04:49] van aspect. Daarmee hebben we in ieder geval een klein beetje winst geboekt van het betekent dat de rondvraag mee is genomen bij de regeling van werkzaamheden. Dat lijkt me prima. Dan zou ik nog een opmerking van de heer amos. Ik heb ook een punt,

[0:05:02] De regeling van werkzaamheden. Als we nu alles afhandelen hoe het daar niet bij de rondvraag.

[0:05:07] Technisch gezien is dat eigenlijk niet helemaal.

[0:05:09] Ik neem ik heeft ook een punt ingebracht.

[0:05:14] De christenunie.

[0:05:16] Mijn voorstel gaat over. We hebben binnenkort debat over de europese plannen, over de green deal interesse packed. Ik zou graag een e-mail procedure willen starten om een technische briefing van de nederlandse ambassadeur in amerika. Om ons bij te praten

[0:05:33] over die hieraan.

[0:05:41] Klopt. Ik bedoel ik. Mevrouw van der graaf, die tip men eenmaal procedure doen als we hier akkoord.

[0:05:48] Maar nog anders is. Het heeft betrekking op het feit dat het niet dit industrie bij ons ligt begrijp.

[0:05:54] De griffie buitenlandse zaken, een dergelijke activiteit,

[0:06:00] Ik laat me even informeren de griffier. Misschien kunt u toelichten.

[0:06:05] Ik weet niet precies op welk debat de heer aan huis doelt bij ontstaat in ieder geval de kliniek initiatief is niet op dit moment niet bij ons in behandeling. Dus ik weet niet precies op welk.

[0:06:16] De heer.

[0:06:18] Het punt. Dus kijken kunnen ze het hieraan heeft te maken met de buitenlandse handel. De handelsbetrekkingen tussen europa en amerika en daar is deze commissie. We gaan die discussie die voeren we ook bij bzk. Dus het is om het even. Maar als ik even feitelijk kijken. We doen een beroep op de nederlandse ambassade in de economische dossier economie. Nederlandse ambassade in amerika lijkt me deze commissie de meest gelegen commissie om dat op handel te organiseren en waar we het over die kennis toepassen. Dat is een tweede.

[0:06:46] Ik merk toch wel dat er het tot tot meer discussie leidt dan me lief is. Mevrouw de heer hammelburg.

[0:06:55] Nou ik begreep van collega's sprak het het zelf niet gecontroleerd gecheckt net nog dat het ook bij europese zaken ter sprake is gekomen en dus ik kan me zo voorstellen dat er meerdere commissies met het onderwerp bezig zijn. En dan is het wel fijn in het licht van het verzoek van de heer amro zwarte natuurlijk niet tegen ben om even te kijken welke activiteiten verschillende commissies op dit moment ontplooien op dit thema.

[0:07:19] De heer van der lee,

[0:07:20] Kijk, ik klopt dat het bij europese zaken aan de orde was bij het debat over de algemene

[0:07:27] raad algemene zaken. Volgende week is er een plenair debat ter voorbereiding op de europese top, maar ook dit onderwerp het europese antwoord op de agenda staat,

[0:07:36] maar dat neemt niet weg dat wel degelijk. Ook handel implicaties zitten aan dit verdrag opzich rol kan zijn voor deze commissie en als het gaat om een specifieke technische briefing, niet zozeer gekoppeld aan de besluitvorming in europa van komende week maar meer in algemene zin. Dat lijkt me prima. Dan kan ik dat gewoon steunen.

[0:07:58] De heer anders,

[0:07:59] Voordeel van woordvoerder zijn zowel bzk als bij haar als bij europese zaken. Dus die alledrie. Dit verzoek is nergens gedaan

[0:08:08] en het komt op allerlei plekken terug en dan als we het organiseren, moeten we ook openstellen voor anderen die daaraan mee willen doen dan krijg je iedereen die kennis mee.

[0:08:18] En heeft de heer een bepaald termijn

[0:08:22] liefst zo snel.

[0:08:23] Mogelijkheden. Ik denk zelf liever een volgende week.

[0:08:27] Er wordt toch een videocall, denk ik.

[0:08:32] Dit is best

[0:08:34] moeilijker dan dan wel eventjes snel kunnen beslissen omdat er dus meerdere overgaan. Het debat volgende week op plaatsvindt. Ik zou willen afspreken dat we hier even naar kijken dat we per e-mail nog op terugkomen. Om te zien wat er uberhaupt mogelijk is, kunnen we ermee instemmen.

[0:08:55] Voorzitter, er komen verschillende debatten aan. Daarom is ook mijn verzoek om dat zo snel mogelijk te doen want we krijgen een debat. Volgende week europese top zal dit te laat voor zijn. We krijgen een debat vestigingsklimaat wordt een potlood in de agenda staat. Er komt nog een ander debat wordt hier ook aan raakt. Dus hoe sneller hoe beter. Dus ik zal dadelijk nog even met de griffie.

[0:09:16] Als wij laten we dat afspreken over het wat dat betreft even verder kunnen uitwerken. Uw verzoek is in ieder geval helder. Maar de complexiteit is ook helder dank daarmee wil ik als laatste de heer hammelburg het woord geven voor zijn voorstel om het ministerie te verzoeken om een technische briefing over de nieuwsberichten omtrent een mogelijke deal tussen de verenigde staten, nederland en japan over de export van chipmachines naar china mogen reactie van china hierop kijk rechts en volgens mij is iemand iedereen mee eens. De heer

[0:09:47] mouth.

[0:09:48] We hebben dit gisteren ook besproken in de heer van der lee zijn met de raad algemene zaken, met de minister van buitenlandse zaken het de kamer ook meer informatie moet krijgen, maar we hebben ook al aangegeven aan het kabinet om zelf ook wel het juiste moment om te bepalen omdat er best wel gevoelig ligt en dus steun, steun voor het voorstel van de heer hammelburg, maar wel in goed overleg waar de juiste moment.

[0:10:09] De mensen, de heer van der lee.

[0:10:12] Ik ik vind dat ze goed, maar tegelijkertijd als een openbare briefing is dan gaan we weinig te horen krijgen.

[0:10:21] De vraag is even natuurlijk zoveel mogelijk groenlinks als als dat niet kan dan moeten denken ook een deel besloten zijn.

[0:10:28] Vorige het woord aan de heer hammelburg terug ook eventjes de reactie van de heer klink kunt het allemaal gelijk bij elkaar pakken.

[0:10:33] Ja volgens mij zitten we heel erg op één lijn te kijken wanneer er echt iets gedeeld kan worden, want het ligt heel gevoelig op dit onderwerp en ik denk ook willen we echt iets nieuws worden. Dan zal het een besloten briefing worden en mij gaat het om de hier omdat we echt de nieuwe informatie krijgen. Dus dan dan inderdaad besloten.

[0:10:51] Hammelburg. Ja voorzitter, dat woord had er gewoon in moeten staan dus goede aanvulling van de collega's. Ik wil zo snel als mogelijk als kamer geïnformeerd worden over uitspraken die in de pers worden gedaan. Daarna naar een aantal debatten die we al hebben gehad,

[0:11:05] vind ik dat de kamer in positie moet worden gebracht. Dus dat kan besloten als dat moet

[0:11:09] en dat kan ik me zo voorstellen. Dat is wel op korte termijn.

[0:11:13] Volgens mij concludeer ik met die opmerking bij dat besloten is dat er ook steun voor is. Daarmee hebben we de regeling van werkzaamheden afgewikkeld en kunnen we ook door naar het agendapunt drie de brieven lijst. Die is vrij kort en bladzijde.

[0:11:31] Ik zou willen concluderen dat als dat we het per pagina bekijken, zijn er opmerkingen

[0:11:37] over de brieven lijst.

[0:11:38] Ik zie geen behoefte gaan we door naar agendapunt vier met betrekking tot de sorry. Gaat uw gang.

[0:11:46] Ja voorzitter, ik waardeer uw snelheid overigens hoor maar ik wil even opgemerkt hebben dat voor de bijzondere procedure op drieëntwintig februari het niet ik er niet bij aanwezig kan zijn. Dat hoeft ook niet bij een bijzondere procedure. Maar ik vind het toch. Ik was graag bij geweest maar agenda technisch niet mogelijk kunnen het netjes om eventjes op te merken.

[0:12:04] Ik raakte even in de war. Want ik dacht dat dat u vond dat ik te snel ging en dus dat hij terugging naar de brieven lijst maar twee betrekking op agendapunt vieren. We zijn dus gewoon op agendapunt vier balans met betrekking tot de activiteiten van de commissie, waarin de heer hammelburg dus eigenlijk aangeven van ik heb wat bijzondere andere verplichtingen en dus is het drieëntwintig met betrekking tot de bijzondere procedure voor de somalische halve maand van mijn moeilijk om bij te wonen. Mag ik dat is dat tekenen we in ieder geval op mag in ieder geval aandacht vragen voor de strategische procedurevergadering allemaal aanmoedigen onder zeker bevestigend te knikken dat het ook mogelijk is, zodat we niet meer hoeven te schuiven. Want we willen het de uitdaging van vorige voor vorig jaar willen we voorkomen.

[0:12:49] Dus ik hoop dat de heer klink vooral zijn handopsteken. Nee want die heeft het heel keurig aangegeven eigenlijk. Dus

[0:12:55] meneer klink.

[0:12:57] Ja, ik zal erbij zijn. Uiteraard zal ik daar. Wij zijn

[0:13:03] over die strategische procedurevergadering. Ik ik heb die agenda wel bekeken. Maar volgens mij zag ik de reizen er niet opstaan als onderwerp klopte dat er misschien dat want als ik die opmerking plaatsen van het overleg hebben, dan is misschien te laat. Dus misschien dat daar iets over gezegd kan worden in een ander punt, want ik had het over het commissiedebat internationale klimaat strategie op dertig maart. Misschien had ik dat bij de regelingen moeten doen maar ik denk dat het heel waardevol is voordat debat. Als er een verslag krijgen van de vn water conferentie wat daar de uitkomsten van zijn en de link gemaakt wordt met de bio s focus landen.

[0:13:40] Is een

[0:13:42] verslag voor de dertigste commissie, het internationale klimaatstrategie. Dat kan, neem ik aan. Wel. Als opmerkingen kunnen we vragen of dat of dat mogelijk is opgetekend. Maar de strategische procedurevergadering bent u natuurlijk aanwezig? Als daar heel eventjes op mag richten, hoop ik ook dat van de heer van der leij zijn vinger opsteken om dat ook te bevestigen, zodat we ook die kunnen vasthouden, want het verschuiven zou erg jammer zijn,

[0:14:11] Ja dat gaat deels lukken om het eerste half uur

[0:14:16] van het strategische procedurevergadering eerste half.

[0:14:23] Ik wou nog een andere opmerking maken bij agendapunt vier. Want er staan twee commissiedebat over informele raden.

[0:14:30] U bij.

[0:14:33] Os en handel is er niet mogelijk om dat te combineren,

[0:14:42] Dat

[0:14:43] dat hebben we natuurlijk ook eerder gedaan. Daar is juist een opmerkingen over gekomen in onze consultatie met de minister hebben gehad om dat niet te doen omdat dat toch wel heel veel organisatie vraagt en een vrijmaken van van een groot team op beide onderwerpen. Dus er is juist nadrukkelijk gevraagd om die twee te splitsen. Ze zijn ze liggen begrijp ik inderdaad vrij

[0:15:05] de strak achter elkaar op de zevende en de achtste maart, maar toch heel nadrukkelijk verzoek. Helaas heer van der helm. Dat dus niet voor een tweede keer te herhalen voor inspreken.

[0:15:17] Er zijn blijkbaar nog geen combi teams.

[0:15:20] Opa. Lisa.

[0:15:23] De laatste beleidsnota die zegt iets over os focus op handel en op combinatie landen dan zou je verwachten dat er combi teams.

[0:15:31] Maar er is een gedachte die bij mij opkwam excuseren vergaan. Laten we het daar zeker strategische

[0:15:34] de vergadering over hebben. Vooralsnog wil ik graag even gesplitst houden.

[0:15:42] De eerste misschien hammelburg komt ook.

[0:15:44] Nou ja laat ik erover zeggen. Ik ben er en laat ik erover die dat verzoek van de heer van der lee zeggen dat ik dat heel goed begrijpt men liever een debat gecombineerd met een uurtje langer voer dan twee achter elkaar waarvan enzovoort enzovoort.

[0:16:01] Dat is wel mogelijk als het strak achter elkaar worden gepland wel gescheiden, maar in tijd gezien. Dus dat gaan we nog wel even bespreken met het ministerie.

[0:16:10] Dus dat nemen we mee.

[0:16:13] Dat is een bevestiging dat dat er voldoende leden aanwezig zullen zijn voor onze strategische procedurevergadering en een laatste aanmoediging om ook daar de bevestiging misschien ook via hiermee op aan te geven want wij hebben natuurlijk gewoon echt wel vier, vijf leden nodig voor een voor een goed inhoudelijke gesprek over strategisch procedure vergaan.

[0:16:43] Oké dan het puntje met betrekking tot uw uw vraag. Meneer klink aan griffier.

[0:16:54] Er zou worden gesproken over de werkbezoeken. Bij de strategische procedurevergadering staat onder andere een brief van de commissie biza op de agenda. Dus erom dat agendapunt zal er meer worden gesproken over de werkbezoeken, maar dat is volgende week.

[0:17:10] Ik probeerde de vergadering inderdaad strak te leiden is ze daar mee verder

[0:17:17] instelling met activiteiten van onze collectie te kunnen we inderdaad door naar agendapunt vijf, met in ieder geval die opmerking dat het overzicht van een nog te plannen activiteiten inmiddels een update hebben, namelijk dat het commissiedebat over humanitaire hulp ook op negen mei is ingepland. Daarmee ga ik graag door naar agendapunt vijf. Het verzoek van summary tot aanbieding van de petitie in het kader van de campagne water week op goal van achtentwintig maart. Ze willen graag een petitie op achtentwintig maart aanbieden. De heer

[0:17:51] klik.

[0:17:52] Nog steeds even over de planning. Klopt het. Nou dat het dus agendapunt vier, dat het beleidscoherentie debat pas in juli plaatsvindt. Want ik zag daar een mail voorbijkomen dat dat is echt heel ver weg vanaf nu de rivier.

[0:18:06] Die mail die langskwam. Die is alweer ingetrokken. Want die datum past ook niet met vier bewindspersonen zal het zeker juli worden voordat wij zijn alle vier bij elkaar in de kamer kunnen krijgen.

[0:18:21] Het blijft.

[0:18:22] Dat is zeker een uitdaging natuurlijk de agenda's van vier bewindspersonen kunnen daar kan ik daarmee agendapunt via afronden inderdaad door naar agendapunt vijf. Met nogmaals herhaling kunnen we instemmen met de petitie aanbiedingen op achtentwintig maart. Ja. Geen

[0:18:41] andere reacties dan graag door naar agendapunt zes de brief van ik ermee commissie overzicht van de interparlementaire bijeenkomst in de eerste helft van tweeduizend, drieëntwintig met het voorstel om dat ter info

[0:18:55] aan te nemen. Ik zie ook instemming en welkom, mevrouw. Welkom terug. Mevrouw teunissen dam.

[0:19:05] Ja dat is een paar maanden geleden geloof ik. Ja. Welkom terug

[0:19:10] bent. Goed

[0:19:12] goed waargenomen door uw collega's heeft zich stevig staande gehouden brieven van bewindspersonen. Het onderdeel agendapunt zeven

[0:19:23] stand van zaken rondom het verbod op werken door vrouwen werkzaam voor ngos in afghanistan. Daarvoor is het voorstel om dat te agenderen voor nog de plannen, plannen commissiedebat humanitaire hulp waar we het net over hadden en die is op de negen, negen mei gepland instemming graag door naar agendapunt acht. Het voortgang van de mondiale klimaat diplomatie voorstel is om dat te agenderen voor het commissiedebat. Internationale klimaat strategie spreekt voor zich

[0:19:53] ook geen tot verdere discussie

[0:19:56] agendapunt negen. Het uitstel toezending reactie op de motie van de leden van der lee een thijssen over de kamer informeren over de invulling van het subsidiekader sectorale samenwerking van het npo.

[0:20:10] Het voorstel is om dat ter kennisgeving aan te nemen. Zie in eerste instantie de heer hammelburg en daarna de heer van der lijn hammelburg.

[0:20:18] Ja voorzitter, ik vraag me dan toch af wat de aard van dit verzoek is een de achterliggende redenen. Want je moet eigenlijk weer van der lee trouwens aankijken want die is een van de indieners van de moties excuses meer van alleen maar ons idee was nou juist om te zorgen dat het een beetje spoedig zou gaan. Gezien de situatie op dit moment.

[0:20:38] De heer van der ree. Ja precies. Dat was ook de reden, want dit is toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling al een aantal maanden geleden en ik heb vorige keer gevraagd van horen we nog wat en dan komt er nu een uitstel verzoek vind een beetje vreemd omdat we niet eens een proces inzicht krijgen.

[0:20:56] Als reactie heb ik begrepen dat vanuit ministerie is gezegd dat er in ieder geval wordt gestreefd om zo spoedig mogelijk uit te werken

[0:21:07] en dan ook inderdaad met de kamer te delen. Daarin is inderdaad tot nu toe geen termijn aangegeven.

[0:21:14] Dus het vraagt wat meer afstemming en wat meer tijd.

[0:21:22] Volgens mij gaan wij ik spreek ik ben ik vind om van der leden.

[0:21:27] Ik we hebben.

[0:21:28] Volgende week strategisch procedurevergadering. Het zou me wat waard zijn als de minister ministerie kan aangegeven voor de volgende procedurevergadering wat die termijn dan zou zijn en wanneer ze dan uiterlijk proberen met de aanmaning tot spoed.

[0:21:41] De andere collega's ermee instemmen dat we dan proberen helder te krijgen en bij voorkeur voor de strategische procedurevergadering. Ik zie instemming. Daarmee proberen wij dat helder te krijgen. Oké dan zijn we bij

[0:21:56] het onderdeel europa agendapunt tien. Dat betreft een lijst met een u voorstellen

[0:22:01] en dat is de informatie ook geen behoefte voor een verdere consultatie of discussie erover gaan we door naar het onderdeel overig agendapunt. Elf.

[0:22:13] Het wetgevers rapport initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen naar het is natuurlijk gereed betrokken bij de inbreng van van het verslag

[0:22:23] ook instemmend door naar agendapunt twaalf brief van de leden van der graaf jasper van dijk thijssen van der leij koekkoek en hammelburg over advisering van het college

[0:22:34] voor de rechten van de mens. Het voorstel is om dat verder te behandelen bij het initiatiefvoorstel.

[0:22:40] De heer klink.

[0:22:42] Eén ding is verder niet inhoudelijk hierop. Maar volgens mij. Dit is toch brief vijf, die al bij de brieven lijst zonder is dat eigenlijk dubbel op de agenda.

[0:22:50] Dat klopt,

[0:22:57] is een procedure kijkt. Hij wordt door de initiatiefnemers is het gedeeld en hij is ook ter informatie natuurlijk aan de commissie toegestuurd. Dus dat klopt. Die observatie heer klink is de heer klink is heel scherp en laat duidelijk zien dat hij is goed voorbereid aan de procedurevergadering deelneemt is dat klopt, maar nog steeds instemmend neem ik aan. Ja goed dan gaan we door naar agendapunt dertien aan de voorzitter van de vaste kamercommissie het verzoek inzake rv honderd. Het voorstel is om dat te bespreken. En dan met name natuurlijk de vraag of er eventueel thema's zijn die de commissie wenst aan te dragen voor de vijfhonderd. Het heeft een bepaalde thematiek. Wat wat meer op binnenlandse nederlandse aangelegenheden die betrekking heeft, maar desalniettemin

[0:23:46] vraag of er thema's zijn.

[0:23:50] De heer.

[0:23:52] Ja ik volg mij. Dat is inderdaad de bedoeling dat het vooral binnenlands is. Maar wat je wel zou kunnen denken is met internationaal klimaatbeleid om juist met met water en voedselzekerheid, wat ook niet altijd overal aan de orde komt er een hele internationale dimensie heeft, maar uiteindelijk ook weer zijn weerslag heeft op en wat kun je wat kan ik zelf doen in mijn buurt zou dat een onderwerp kunnen zijn. Dus dat zou kunnen. Maar ik sta uiteraard ook open voor andere suggesties en accepteert als dit afgeschoten wordt, maar ik zou zeggen international, water en internet en voedselzekerheid. Dat dat een hele internationale dimensie heeft als je terug kan ploegen tot de mensen thuis.

[0:24:33] Hij is een groot

[0:24:34] tegelijkertijd ook zo klein, zoals inderdaad natuurlijk ook in de vijf, honderd zullen bespreken. Fijn dat er in ieder geval een suggestie te nemen mee geen behoefte aan andere thema's. Dan kom ik bij agendapunt veertien de openstaande verzoeken van de commissie aan de bewindspersonen waar ik me in ieder geval heb laten vertellen dat openstaande verzoeken nummer twee en nummer vijf

[0:24:58] inmiddels en op dinsdag en woensdag zijn ontvangen

[0:25:03] zijn er. Dat is goed om te weten en heeft daardoor ook geen behoefte aan verdere vragen erover.

[0:25:11] Dan ga ik graag door naar de rondvraag.

[0:25:15] Dat zou in eerste instantie betrekking hebben op het verzoek van de heer van der nemer was inmiddels al meegenomen. De regeling van werkzaamheden zijn er andere vragen voor de rondvraag.

[0:25:25] Dan

[0:25:27] sluiten we het openbare deel van deze procedurevergadering van de vaste commissie voor buitenlandse ontwikkeling samen. Mijn vraag die nog te blijven voor het besloten deel van de startnotitie.