Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Digitale Zaken

[0:00:04] Goede morgen allemaal. Ik open de vergadering. Aan de orde is de procedurevergadering voor de was de commissie voor een digitale zaken. Ik heet uiteraard de leden welkom en in het bijzonder de heer sloot namens het cda die volgens mij voor de eerste keer in deze pvv is voor digitale zaken wenst heet ook de mensen op de publieke tribune van harte welkom. En natuurlijk de mensen thuis die meekijken. Ik hoop dat er wellicht nog een aantal mensen komen binnendruppelen. Maar aangezien we toch elf uur geweest is, wilde ik maar van start gaan

[0:00:36] en dan beginnen we, zoals te doen gebruikelijk met de regeling van werkzaamheden waar een voorstel is aangemeld en dat voorstel is aangemeld door mevrouw rajkowski van de vvd die ik ook even het woord wil geven om het toe te lichten. Mevrouw rakowski.

[0:00:49] Ja. Dank voorzitter.

[0:00:51] Het verzoek van de vvd is om een ronde tafel te houden over het online een gebiedsverbod en dat willen we doen bij digitale zaken, en wel om de volgende redenen. Het gaat hier wat ons betreft echt over hoe de digitale wereld werkt en wat dat ook kan betekenen voor voor opruiing en daarnaast zien wij dat er gewoon met wet en regelgeving gewoon echt te weinig gebeurt social media platformen et cetera. Dus wij zouden juist die digitale insteken willen gebruiken en daarom ronde tafel over dit onderwerp service te doen het nu ook in de kamer over gesproken is misschien goed om ons even goed te laten informeren wat de mogelijkheden precies zijn hoe het werkt.

[0:01:30] Dankuwel. Dan kijk even naar mevrouw dekker. Abdulaziz.

[0:01:34] Ja voorzitter, ik vind het goed voorstel.

[0:01:39] Ik ga ik heel.

[0:01:40] Eens met hoe en wat. Maar ik vind het heel goed om heer rondetafelgesprek over

[0:01:46] dit mevrouw welkom. We waren bij de regeling van werkzaamheden en het voorstel. Wat nu voorligt is van mevrouw rajkowski om ronde tafel gesprek te voeren. Ze vraag is daar voldoende steun voor

[0:01:56] weerdenburg.

[0:01:57] Nou, ik wil er voor gaan liggen. Maar ik heb er zelf geen behoefte aan. Ik vind het sowieso een onzalige plannen en vvd onwaardig dat maar hierbij gezegd maar ik ga niet voorliggen.

[0:02:08] Dan kijk even rond en constateer ik volgens mij dat er in ieder geval een meerderheid voor is dan nog wel de vraag aan mevrouw rajkowski aan welke termijn zijn zat te denken en of zij dan ook bereid is om in de voorbereiding groep te gaan zitten.

[0:02:20] Ja. Voorzitter, uiteraard. Ik denk dat het maart dan een logisch moment is want voor het reces wordt wel heel krap.

[0:02:27] Dus dan zit wel sneller markt.

[0:02:29] Mevrouw dekker-abdulaziz d zesenzestig.

[0:02:32] Ik wil me ook aanmelden voor de voorbereidings groep. Pas als die komt

[0:02:35] dan hebben we er al twee. Dan zullen we nog via de e-mail nog even inventariseren of er nog andere gegadigden zijn, maar opzich zou twee voldoende zijn. Maar nogmaals in ieder kan zich vrij voelen als die onderwerp interessant vinden in de tijd daarvoor heeft om zich daar

[0:02:48] vaart motie twee.

[0:02:52] Dan is die rond. Oké dank voordat ze dan doen we dat op die wijze dan gaan we door naar agendapunt thee en dat is de brieven lijst. Voor zover ik kon beoordelen staan er geen brieven ter bespreking op. Maar ik kijk nog even rond of de leden daar wellicht wel noodzaak toe zien. Niets. Dan gaan we naar agendapunt drie.

[0:03:12] Dat zijn de brief van bewindspersonen en allereerst nog geagendeerd. De antwoorden op de vragen van de commissie over toegang, toezicht en eisen inlog middelen voor de wet digitale overheid.

[0:03:23] Even kijken. Het voorstel is ter bespreking en daarbij moeten we even wegen of het gewoon ter kennisgeving aannemen of dat we aanleiding zien om hier een tweeminutendebat over te voeren. Ik kijk even naar de

[0:03:33] de leden

[0:03:37] zou ik willen besluiten ter kennisgeving aannemen, doen we dat op die wijze agendapunt vier de antwoorden op vragen commissie over rijksbeleid, koud beleid tweeduizend, tweeëntwintig.

[0:03:48] Hier geldt het zelfde. Ik vraag het even anders is er iemand die behoefte heeft aan een twee minuten debat. Ik zie mevrouw de geen knik. En ik zie mevrouw van weerdenburg pvv het woord vragen. Mevrouw weerdenburg.

[0:03:58] Oh ja. Flink prima. Mag ik ik zou zelf ook graag willen meenemen naar het commissiedebat digitale digitaliserende overheid dat we straks gaan

[0:04:11] en

[0:04:12] omdat het dus al

[0:04:16] bij een debat hoorde dan is dat minder logisch om het weer opnieuw te betrekken bij een ander debat. Ik hoor zelfs hier dat dat niet niet kan. Dus dan als er behoefte is om daar een vervolg te doen, dan zou dat dus via een tweeminutendebat moeten zijn.

[0:04:28] Wat

[0:04:43] dit dit zijn de antwoorden van esso en als we een schriftelijk overleg doen als we dan zeggen van we zien naar aanleiding van die beantwoording nog aanleiding om een om het voort te zetten. Dan is het dan dan vraag je daar een tweeminutendebat voor aan en dat wordt dan via de griffie plenair ingepland op het moment dat zij dat passend vinden en uiteraard kan via de regeling van werkzaamheden op dinsdag daar nog een verzoek gedaan worden om iets naar voren of niet te halen. Maar omdat het woord uit een esso is eigenlijk daarmee het schriftelijk debat geweest en mocht er behoefte zijn om op dat gebied motie in te dienen. Heel concreet. Dat neemt niet weg als er nog een ander thema breder geagendeerd wordt waar dit aanpalend is in een najaar in en daar is een bredere motie van toepasselijk kan natuurlijk ook altijd maar heel gek als we nu op basis van deze vragen aanleiding zien als commissie dan zou de geweest weg zijn. Een twee minuten debat.

[0:05:33] De eerste spreker en dan ja dan is dat is het lastige bij een en zo van de eerste spreker

[0:05:40] is dan mevrouw rajkowski heel even rond. Ja precies.

[0:05:48] Dus dan bent u al wat u als aanvrager van de twee minuten debat genoteerd. Oké dan doen we dat op die manier er nog even door de griffie plenair. Goed dat we dit even. We hebben het instrumenten schriftelijk overleg hebben hier nog niet zo vaak gehanteerde doen. We hebben we afgesproken om dat wat vaker te gaan doen dat we anders ook overlopende debatten denk ook goed maar dan voor allemaal eens. Dat betekent dus mocht er aanleiding zijn voor motie dat het een twee minuten debat wordt.

[0:06:12] We komen dat dicht in de toekomst vaker tegen. Even kijken. Agendapunt vijf. Dat is de implementatie kader risicoafweging cloud gebruikt en beleidsreactie op een brief van de autoriteit persoonsgegevens inzake het rijks bij de cloud beleid.

[0:06:29] Even kijken. Dit is ook opgenomen onder agendapunt negentien om de startnotitie.

[0:06:34] Er is een voorstel voor de planning, maar ook een splitsing van het commissiedebat die gezind digitaliserende overheid gedaan.

[0:06:42] Ik zit heel even kijken wat wijsheid is om dat nu te bespreken bij negentien.

[0:06:49] De commissie

[0:06:50] wenst.

[0:06:59] Dus als deze stukken niet ter kennisgeving aan, maar willen toevoegen aan debat. Dan is het. Ik zie daar mensen op knikken. Dus volgens mij moeten we het gewoon doen. Dan komen we even op bij punt negentien terug over het voorstel die gedaan is van bij dat debat. Dat is even kijken of we dat dan ook eens vinden.

[0:07:16] Oké dan besluit in ieder geval dat we toevoegen aan een debat digitaliserende overheid en dan kijken we even bij agendapunt negentien waar die bij de splitsing valt. Oké. Agendapunt zes beleid reactie advies autoriteit persoonsgegevens inzake rijksbeleid clown beleid. Daar geldt hetzelfde voor. Ik kijk heel even doen we dat ook. Conform dan in de punt zeven voortgang data visie handelsregister. Dit is die brief waar we het ook over hebben gehad en die is overgedragen door de commissie ez k. Hier is het voorstel om een schriftelijk overleg over de plannen en dan als suggestie qua deadline. Maar kijk heel even rond op korte termijn is drieëntwintig februari wordt meegegeven. Even een check of dat

[0:07:56] wat is twee weken ongeveer. Kijk even rond. Ja dan noteren we drieëntwintig februari.

[0:08:03] U krijgt dat uiteraard ook nog via de mail dan agendapunt acht antwoorden op vragen commissie over uitvoering van de motie van het lid van eraan komt jury over end-to-end-encryptie in stand houden

[0:08:14] in stand houden. Sorry. Hier is betrekken bij het reeds aangekondigde twee minuten debat van ongepland is mevrouw van weerdenburg pvv.

[0:08:23] Ja. Voorzitter, we hebben net geconstateerd dat dit eigenlijk de enige route is na schriftelijke overleg en dat is precies wat ik tegen schriftelijke overleg heb en de laatste tijd tussen deze commissie bijna dit standaard dat we steeds schriftelijke overleg gaan voeren, maar nu is het zo dat de antwoord het in ieder geval voor mij persoonlijk de antwoorden die we hebben gekregen op schriftelijk overleg roept het bij mij onder meer vragen op en zorgen. Dus het liefst zou ik dit bespreken er heel kort commissiedebat misschien een termijn ofzo. Maar goed ik snap dat dat niet kan dat dat niet gebruikelijk is. Maar nu zitten we dus alleen maar met een, tweeminutendebat mogelijkheid en degenen die niet hebben meegedaan aan schriftelijk overleg die die kunnen niet eens moties indienen.

[0:09:05] Ik bedoel.

[0:09:06] Maar eventjes hier laat zien dat bij dit soort onderwerpen die eigenlijk beter uitgediscussieerd moeten worden, doen we ons tekort als we elke keer daar een schriftelijk overleg over aanvragen.

[0:09:19] Kijkt u kunt natuurlijk altijd als niet meegedaan als het belangrijk onderwerp is dan ga ik ervan uit dat mensen meedoen aan het schriftelijk overleg. Maar als dat niet zo is snelst met een regulier commissiedebat is natuurlijk altijd de mogelijkheid met mijn collega's toestemming te vragen. Mocht er aanleiding zijn dan wel mee te doen aan tweeminutendebat. Dat zou natuurlijk nog los van dat veiligheid beveiliging vraagstuk vraagstukken veiligheid, vraagstuk volgens mij ook regulier wel gepland wordt als thema en in generieke zin kunt u dan natuurlijk ook altijd daar nog wel onderwerpen bespreken. Dus dat gezegd hebbende maar ik kijk wel even rond en los van want ik zie dat u meer als als opmerkingen generieke oproep, maar niet zozeer tegen het voorstel dat het betrokken wordt bij nog de plannen tweeminutendebat, mevrouw dekker. Abdulaziz

[0:09:58] d zesenzestig. Nee, niet tegen dat voorstel prima. Wel even de opmerking dat dit tweeminutendebat al een aantal keren op de lange termijn agenda stond op het schema. En toch doorgeschoven is dus misschien even een opmerking maken van wanneer gaan we dit alsjeblieft plannen?

[0:10:17] Wij zullen dat

[0:10:18] die naar de griffie geven en mocht het dan niet omhoog gaan. Dan kunnen we altijd nog een keer overwegen om een bij regeling van werkzaamheden

[0:10:26] aan te vragen.

[0:10:27] Dan betrekken we dat bij het tweeminutendebat. Dan gaan we door naar agendapunt. Negen desinformatie is overgedragen vanuit de commissie binnenlandse zaken. Hierbij is het voorstel om het te agenderen voor een nieuw te plannen commissiedebat desinformatie en online platformen mevrouw rajkowski vvd.

[0:10:47] Ja dagvoorzitter klinkt goed en ik zag meteen dat debat willen willen inplannen hoeft niet op stel en sprong. Dat lijkt me goed dat tussen nu en het zomerreces een debat over dit onderwerp gaan voeren.

[0:11:01] We gaan even kijken naar een geschikt moment om de interne komen we daar met een voorstel. Hoe denken de of volgende pvv zullen we daar een voorstel te doen. Denk ook generiek komen zo nog even wat uitgebreider op terug voor de algehele planning. Dan zijn we bij even kijken. Er zit nog een punt onder agendapunt negen zie ik agenda agenderen. Ook voor dat is nog een andere brief van aanvullende brief die we over hebben gedrag kregen die gaat over informatie, speciale portal sociale media platformen. Daar geldt hetzelfde voor om dat bij de debatten gehad.

[0:11:32] Ja oké

[0:11:34] dan.

[0:11:36] Even kijken. Agendapunt tien reeds geagendeerd behandeld. De stukken daar staat een fiche verordering interoperabel europa.

[0:11:46] Daar is het voorstel dat het reeds geagendeerd is voor de inbreng schriftelijk overleg die we

[0:11:51] hebben gevoerd met nog al uitgeschreven staat schriftelijk zie je veertien februari is dat is die deadline is nog niet.

[0:11:58] Oké

[0:11:59] dan agendapunt. Elf onder het kopje overige notitie van de rapporteurs kennisagenda een monitoren opruimen vervuilde data

[0:12:09] die is ter bespreking kijken we even of er rapporteurs. Er zijn. Mevrouw kan wellicht kunt u een korte toelichting geven.

[0:12:19] Ja. Voorzitter, we zijn nog bezig en we hebben ook al een gesprek gehad met met algemene rekenkamer hierover. Wij hadden een tweedelig verzoek eigenlijk en verzoek om de en het debat van digitaliserende overheid dit stuk eruit te halen en een apart debat hierover te voeren. Wanneer we klaar zijn, dan kunnen we ook een gedegen reflectie geven en willen onze mandaat een stukje uitbreiden, zodat we nog verder een onze horizontale daken bij andere commissie is misschien ook dit onder de aandacht brengen.

[0:12:59] Als ik het zo samenvatten. En anders kan de stad mij

[0:13:04] kijk even naar de staf behoefte is aan te vullen.

[0:13:07] Niet zijn er nog vragen voordat we naar de bespreekpunt te gaan. Dan hebben we twee bespreekpunten. De eerste is de stemt de commissie ermee in om de stukken over de moties marijnissen komt zul je klaver kon soei van de agenda van het commissiedebat in algoritmes en dat ethiek van vijftien februari te halen en hierover na ontvangst van de derde overkoepelende voortgangsrapportage een apart debat opruimen vervuilde data in te plannen. Ik zie mensen knikken. Dan gaan we dat op die manier doen.

[0:13:35] Dan stemt de commissie ermee in om het mandaat van de rapporteurs uit te breiden, zodat zij een voorstel kunnen doen voor een activiteit in het kader van de horizontale taak. Ik zie daar ook instemmend geknikt dan hebben dat ook aldus besloten dan agendapunt. Twaalf voorstel van de staatssecretaris van bzk voor een technische briefing over het verloop van de onderhandelingen i verdrag door ambtenaren van de raad van europa wenst die hiermee

[0:14:03] akkoord te gaan of mensen die briefing te organiseren,

[0:14:06] een brief tegemoet over de planning misschien de commissie afwachten

[0:14:10] planning van de brief

[0:14:12] daarop erop geattendeerd dat er volgens mij zijn we in ieder even concluderen dat we graag die briefing zouden willen ontvangen. Dan is er nog een vraag over de timing daarvan attendeert de griffie mij erop dat we nog een brief gaan krijgen over dit onderwerp en dat het voorstel is dat wellicht daarna doen, zodat we die brief kunnen betrekken bij de vragen die we gaan die we nog hebben. Zie daar instemmend geknik en dan heeft mevrouw rajkowski andere opmerking. Mevrouw de vvd.

[0:14:36] Dank voorzitter even los. Wat wat er in die brief komt te staan. Maar ik heb begrepen dat er ook wat over hoog risico i misschien nog wat zou kunnen schuiven. Mocht het dat geval zijn dat dat ook in die technische briefing dan specifiek wordt wordt behandeld.

[0:14:53] Wij nemen dat verzoek zullen doorgeleiden.

[0:14:56] Oké dan

[0:14:58] doen we dat dan gaan we gebruik maken van dat aanbod en dan doen we dat naar ommen komst van de brief die nog ons in het vooruitzicht gesteld en we zullen de opmerking van mevrouw rajkowski daarbij meegeven qua aandachtsgebied. Dan zijn we bij agendapunt dertien. Dat is meer ter informatie en we hebben een extra inventarisatie gedaan voor extra rapporteurs digitale toets. Het goede nieuws is dat twee leden zich hebben aangemeld. Dus dat is fijn dat is mevrouw rajkowski en mevrouw dekker. Abdulaziz. Dus dank daarvoor. Dan zijn we volgens mij weer met een mooie samenstelling

[0:15:29] agendapunt. Veertien wederom een uit een inventarisatie hier we iets minder successen voor het monitoren van de ontwikkelingen over de begroting voor digitale zaken. Daar heeft nog niemand zich gemeld. Dus we hebben de procedure verlengd, maar ook via deze route toch nog even uw aandacht op dit verzoek van belangrijk thema de begroting. Daar hebben we ook in deze commissie veel over gesproken en denk belangrijk dat we daar ook met extra focus naar kijken

[0:15:56] dat ik

[0:16:00] slootweg cda.

[0:16:01] Ik ben daartoe bereid om

[0:16:03] een deel in te vullen. Meestal doen we dat volgens mij een coalitie oppositie.

[0:16:08] Ik heb het gecheckt of

[0:16:10] mooie uitkomst zijn, maar we hebben we kijken altijd naar hoeveel vrijwilligers zijn maar een vrijwilliger is al fijn en we zullen nog een keer het via de email doen, maar wellicht dat andere mensen zich geïnspireerd voelen

[0:16:21] naar u

[0:16:21] de aanmelding. Dank daarvoor dan agendapunt vijftien. Dat is een aan de voorzitter van de vaste kamer. Commissie verzoek in zaken der veen honderd. Dus dat inderdaad die weer een een jaarlijks terugkomend iets. Deze wordt natuurlijk ook in tweeduizend, drieëntwintig georganiseerd. Daar hebben we een startnotitie voor een suggesties voor onderwerpen zijnde

[0:16:44] het informatiepunt digitale overheid en de cyber security vitale infrastructuur. Ik kijk heel even rond hoe of daar nog

[0:16:52] opmerkingen of zijn of dat we dit goede themas vinden. Ik zie iedereen knikken dan geven we dat door en dan komen we daar op een later moment op terug. Het is mooi en dank ook aan de staf agendapunt zestien de uitnodiging voor de dag van de publieke dienstverlening. Die staat gepland op tweeëntwintig juni tweeduizend, drieëntwintig.

[0:17:12] Het voorstel is om te inventariseren welke twee uitvoeringsorganisaties zo een bijlage voor gemaakt. De commissie zou willen uitnodigen voor de dag van de publieke dienstverlening en welk gespreksonderwerp in de commissie zou willen bespreken, dan nog even ter achtergrond en ter inspiratie. De commissie heeft onlangs een brief stand van uitvoering ontvangen waarin de rode draden worden geschetst van signalen, ervaren dilemmas en uitvoeringsorganisatie logius en er

[0:17:36] w i g.

[0:17:38] En

[0:17:40] ik kijk heel even rond of er al ideeën of suggesties leven en anders zullen we dan nog even via de e-mail doen.

[0:17:48] De heer slootweg cda.

[0:17:50] Wij hadden in ieder geval in de voorbereiding wel een logisch.

[0:17:56] Mevrouw dekker. Abdulaziz.

[0:17:58] Ja ik zit hier met een dubbele pet. Want ik organiseer die dag ook mede. Ik vind het eerlijk gezegd wel lastig want digitalisering komt heel vaak voor. Maar dan wel bij andere uitvoeringsorganisaties. Iedereen iedereen dan de belastingdienst. Maar het valt niet onder design weet wel dus in dat geval misschien ook gewoon logius

[0:18:20] en uiteindelijk moeten we erbij zeggen dat alle commissies zijn dragen dan en uitvoeringsorganisatie voor en dan gaan wij dan via een andere pet besluiten welke uiteindelijk het te halen want ik denk dan ook logisch.

[0:18:34] Het goede nieuws is wel dat we nu dus twee leden ook in deze commissie hebben die waarvan ik zag dat die in de voorbereidingscommissie ook zitten dus wellicht dat dat dan toch ook

[0:18:43] de om het bredere

[0:18:44] de belangen ook vanuit de horizontale taken te doen. Maar we zullen nog even een keer een mail sturen van mocht er nog suggesties zijn dan kunnen we nu nog meegeven en dan dan weten we ook natuurlijk dat uiteindelijk het ook weer op volle totaal wordt gewogen

[0:18:58] dan agendapunt zeventien. Dat betreft een uitnodiging voor de ambassadeursconferentie die wordt gehouden op negenentwintig maart van dit jaar

[0:19:07] ter attenderen ook nog geen. De commissie heeft onlangs besloten om een werkbezoek aan estland voor te bereiden, wellicht bij het onderwerp van dit werkbezoek kansen en dat zijn de kansen en risico's voor digitalisering een goed onderwerp en is het een goede gelegenheid om vast ambassadeur in estland

[0:19:22] spreken. Maar dat geef even mee.

[0:19:26] Dan willen wij nagaan we ook dat we er via email van wie er dus deel willen nemen naar deze commissie of er nog een aanvullende op onderwerpen zijn, want altijd goed dat we dat voor het beeld. De mensen die nog nooit zijn geweest, worden vaak per tafels mensen ambassadeurs bij elkaar geplaatst en die worden ook vaak, voor zover mogelijk om themas gesitueerd, zodat het ook het gesprek

[0:19:48] ook wel echt op inhoud kan plaatsvinden, dan zullen we dus dat helpt wel. Als we iets meegeven. In ieder geval dit onderwerp al meegeven. Mocht u nog aanvullingen zijn we ook daar wel weer een als wij een lijst van tien aanleveren, dan is de kans dat een ander daar de keuze uitmaakt groter. Terwijl als wij een onderwerp waar we allemaal belang bij hebben aanlevert, is de kans dat ook die wordt natuurlijk ook weer grote oké. Even kijken. Agendapunt achttien notitie voorstel kennis activiteiten jetten geen of justitie dat altijd de vragen benijd vera ook nooit als zij de voorzitter ook nooit als haar plenair al die moties moet moet voorlezen met dit soort termen door de informele een voorbereidings groep a i. Ter bespreking stem de commissie in met het voorstel van de informele voorbereidings groep.

[0:20:33] Ja

[0:20:36] dan agendapunt negentien hebben we al vaker naar gerefereerd is de planning van de werkzaamheden en daar hebben we ook een startnotitie voor.

[0:20:49] Daar hebben we een aantal splitsing voorstellen. Ik denk dat het goed is om daar even bij stil te staan. Ik hoorde mevrouw van we zeggen dat we te weinig debat hebben, hebben ook wel eens discussie gevoerd dat er wellicht misschien juist de wil hebben. We hebben hier weer splitsing voorstellen staan, waardoor meer worden.

[0:21:05] En nogmaals dat is helemaal aan u. Maar het leek ons wel goed om er nog even toch een keer expliciet bij stil te staan. Want af en toe heb je besluiten we iets één keer in twee weken en is het ook goed om af en toe nog even naar totaal weer te kijken is dat in balans is dat ook, zoals we dat willen en dat is denk ik. De vraag. Dus de vraag nog even expliciet wenst u de agenda van de commissie digitaliserende overheid te splitsen in twee commissie debatten. Ik zie iedereen daarin knikken en dat volgt ook een beetje voort uit maar ik zie de heer rahimi. Vvd.

[0:21:32] Ja voorzitter, ik wil toch wel benadrukken. Ik hoor wat u net zegt het is goed dat ze dit doen. Maar het is het soms zo veel onderwerpen in en vier minuut is kort dus en die onderwerp te belangrijk om allemaal bij elkaar te proppen dus volle instemming voor.

[0:21:48] Dank en dan even voor de volledigheid ook maar even. We hebben we gaan het splitsen in een deel een digitale dienstverlening door de overheid. Dat wordt het eerste debat en het tweede debat wordt dan informatie veilig

[0:21:58] de bij de overheid.

[0:22:00] Er is ook een voorstel gedaan voor de stukken die we net al een aantal daarvan hebben net ook rondgang. Ik neem aan dat dat akkoord is die verdeling

[0:22:06] de stukken over claus beleid.

[0:22:08] Dus hier worden ook nog aanvullende stukken over beleid aan toegevoegd. Dus mocht er geen ruimte zijn er tweeminutendebat. Dan is er ook nog een andere gelegenheid om over cloud beleid nader te spreken

[0:22:19] en dan is het nog de vraag aan u op welke termijn we dan wensen of u wenst en die gesplitst debatten in te plannen. Dan begin ik maar eventjes bij een voorstel van onze zijde. Er is al een datum van vijf april gereserveerd. En dan kijken we even voor debat.

[0:22:39] Dat is dan op vijf april zou er een mogelijkheid zijn om één van die twee debatten te voeren. Dan kijk heel even welke volgens uw meeste voorrang heeft. Ik begin met mevrouw van weerdenburg en dan de heer.

[0:22:52] Ja. Dank. Voorzitter, onder vijf april staat in kleinere letters dat het ook drieëntwintig maart zou kunnen. Wat mij betreft zo snel mogelijk alleen hoorde ik van de staf dat er op tweeëntwintig maart ook al een commissiedebat staat en opzich vind ik niet dat deze commissie heel veel debatten heeft. Maar goed als het dan hebben dan is het ook weer ongelukkig. Onze dan zo kort achter elkaar te hebben. Dus ja, liefst zo snel mogelijk. Maar als vijf april dan de eerste mogelijkheid is dan doen we dat

[0:23:23] in theorie zou natuurlijk ook al bij de data kunnen en dat we dan die bij het debat

[0:23:27] die we nu gestemd.

[0:23:28] Wij hebben de ene de drieëntwintigste plannen en de andere vijf april. Het maakt het voor mij niet uit. Maar het klopt inderdaad dat we eerder die week hebben we de commissiedebat digitale infrastructuur en economie ook gepland.

[0:23:39] Ik had de heer hoijnck mee als eerste het woord beloofd. De vvd.

[0:23:43] Ja, voorzitter

[0:23:46] qua onderwerpen. Welke als eerste zou ik echt voor de veiligheid gaan. Dus dat ze van mijn keuze ingeval. Maar ik sta ook open. Wat andere vind dat vind ik heel belangrijk.

[0:23:58] Mevrouw dekker. Abdulaziz.

[0:23:59] Dank. Voorzitter, ik heb eigenlijk geen bezwaar om drieëntwintig april drieëntwintig maart te doen omdat tweeëntwintig maart echt met bzk is meer

[0:24:10] het debat. En dan drieëntwintig maart echt met met echt een ander onderwerp. Dus ik heb geen bezwaar. Vijf april is ook geen probleem. Wat mij betreft gaan we het wel een eerst hebben over de dienstverlening. Dus dat wij verschillen van mening.

[0:24:24] Ik zit

[0:24:25] durft te kijken of volgens mij als we beide data gaan gebruiken. Qua overlap qua thema's en volgens mij ook qua woordvoerders en nu zit er maar een week tussen zou ik willen voorstellen dat we dan inderdaad de beide data doen dat op drieëntwintig maart dan de de dienstverlening doen in dat dat qua dat het voor een aantal van onze minste overlap heeft met die ander en dan vijf april uit mijn hoofd.

[0:24:46] De

[0:24:48] veiligheidskant. Kijk even naar mevrouw van der werf.

[0:24:51] Ja. Ik was eigenlijk wel eens met dat we eerst over de veiligheid kan moet spreken, maar ik wil ook gewoon dat er zoveel mogelijk woordvoerders aanwezig zijn, zoals de zwitserland meer mensen aan tafel brengt, dan vind ik dat ook goed,

[0:25:04] De rijn. Ja. Voorstellen in principe onder het ook zo dichtbij elkaar eens is het ook prima. Dus wat u voorstelt helemaal goed.

[0:25:13] Gaan we dat op deze manier vormgegeven. Nogmaals, mocht er dan volgens mocht er toch echt iets heel geks aan. Dan kunnen we natuurlijk altijd een volgende procedurevergadering als het planning overzicht op terugkwam. Meneer sloot

[0:25:23] de cda.

[0:25:24] Nog even voor mijn eigen agenda is de in de ochtend.

[0:25:29] De drieëntwintig, drieëntwintig. Ze is van twee tot vijf qua tijdstip.

[0:25:34] We zullen het overzicht en het is weliswaar snel, maar niet zo snel dat we geen procedurevergadering meer tussen hebben. Dus we kunnen natuurlijk altijd als we toch een anders weer wegen maar gehoord. Iedereen gehoord hebbende dat alles met spoed is in deze twee data kennelijk bij de beschikbaar zijn. Gaan we dat voor nu op deze manier inplannen.

[0:25:53] Even kijken. Dan zijn we bij agendapunt twintig, waar het voorlopige overzicht van de geplande activiteiten voor de commissie staat. Er wordt dus deze aan toegevoegd

[0:26:05] zijn er nog nadere opmerkingen suggesties over

[0:26:09] niet dan een overzicht van de ongeplande activiteiten. De commissie voor digitale zaken

[0:26:15] waarbij rondetafelgesprek over de impact van intensief gebruikt voor nieuwe digitale technologieën middelen

[0:26:22] op het welzijn van kinderen, jongeren het gezin in de samenleving als geheel inmiddels gepland is op dertien april

[0:26:30] op mijn verjaardag.

[0:26:33] Dat ga ik onthouden. Deze.

[0:26:39] Even kijken.

[0:26:40] Dan zijn we inmiddels bij

[0:26:42] de rondvraag.

[0:26:43] Dan kijk heel even rond of daar

[0:26:47] opmerkingen mededelingen zijn. Ik zie niemand daar het woord nemen. Dan zijn we aan het einde gekomen van het open deel en dan wil ik de leden vragen om nog even te blijven zitten omdat we nog een aantal restpunten hebben naar aanleiding van de strategische procedurevergadering en die doen we besloten dan dank ik de aanwezigen kijkers

[0:27:04] thuis.