Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

[0:00:02] Hartelijk welkom,

[0:00:03] Wij deze procedurevergadering van de vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Mooi dat er ook zo'n hoge opkomst is. Ik hoop ook dat dat volgende week het geval is. Als wij de strategische procedurevergadering gaan doen. Dus ik zou zeggen komt allen volgende week en ik begin als eerste met de regeling van werkzaamheden. Het eerste agendapunt is een voorstel voor een rondetafelgesprek over de wolf ingediend door mevrouw van der plas.

[0:00:29] Wilt u werf het woord over richten? Mevrouw van der plas, dat is het gevolg. Heeft u het woord.

[0:00:35] Ja. Het lijkt mij belangrijk om toch goeds en meer geïnformeerd te worden over de wolf en de wolf in nederland mede door de overlastmeldingen. Maar we krijgen ook signalen van bijvoorbeeld park hoge veluwe die zich gewoon heel erg veel zorgen maakt over over de wolf op de hoge veluwe en de slachtoffers die de wolf. Daar maakt bijvoorbeeld onder de moezel ons die eigenlijk gewoon helemaal niet meer voorkomen. Maar die wel belangrijk zijn voor de begrazing. Dus ik wilde voorstellen om daar een ronde tafelgesprek over te houden dat we toch wat meer geïnformeerd worden over hoe het nou precies zit. Wat is de overlast. Maar misschien ook de voorstanders daarvan natuurlijk ook aan het woord laten.

[0:01:23] Dus dat is mijn voorstel.

[0:01:25] Is er gevolg genoeg ondersteuning. Voor heer.

[0:01:29] Boswijk. Voorzitter, ik vind het een belangrijk onderwerp denk dat het goed is dat we hier ook het gesprek over voeren. Ik had alleen een klein verzoek je ik heb even naar mijn agenda gekeken en die zit tot de verkiezingen eigenlijk vrij vol. Dus als het inderdaad na vijftien maat zou kunnen, zou het fijn zijn.

[0:01:47] Kijk even rond heer van kampen.

[0:01:49] Voorzitter, ik vind het mooi dat wij, als we over onderwerpen die toch sterk gepolariseerd zijn het maatschappelijke en politieke debat daar met elkaar gewoon deskundigen over uitnodiging. Volgens mij is de wolf

[0:01:59] en de positie van de wolf in nederland daarbij een van die onderwerpen. Dus ik denk dat het goed is om hier met elkaar naar te gaan kijken of we dit zou kunnen gaan inrichten.

[0:02:09] Meneer, de groot.

[0:02:14] Mijn collega's zijn had net een goed idee en daar graag bij aansluiten dat dat nu naar voren te brengen.

[0:02:19] Dan geef ik mevrouw bromet het woord.

[0:02:22] Ja. Voorzitter is een maatschappelijke dialoog gaande heeft de minister entameren over de wolf en het lijkt mij goed om die rondetafel. Het hoeft voor mij niet. Maar als een organiseren graag naar de uitkomsten van die maatschappelijke dialoog.

[0:02:35] Weet u toevallig wanneer die uitkomsten zijn

[0:02:43] kijk rond bisschop.

[0:02:45] Ik denk dat het een goed idee is om hier een ronde tafel over te beleggen. En inderdaad kunnen we de uitkomsten van de maatschappelijke dialoog meenemen. Prima, maar ik vind niet dat dat bepalen moet zijn. Wat mij betreft is het de ronde tafel die wordt voor het zomerreces ingepland.

[0:03:04] De partij voor de dieren,

[0:03:06] Voorzitter, ik denk dat het vooral inderdaad heel goed is als we ons door deskundigen laten informeren over de wolf en dan hoeven we daar misschien ook niet zo bang voor te zijn met z'n allen. Dus als die brede wens er is dan stel ik me graag voor als vrijwilliger om mee te denken over de organisatie van de ronde tafel. Maar wat mij betreft gaat het echt om de feiten en hoeft er ook die maatschappelijke dialoog niet per se meegenomen worden.

[0:03:28] Dan concludeer ik dat er genoeg ondersteunen is om een rondetafelgesprek te gaan doen. Ik stel voor dat er een voorbereidings groep gemaakt wordt om een goed voorstel naar de kamer te doen toekomen. Ik zie een vrijwilliger van vestigingen, mevrouw van der plas, dan zijn er dan bij deze vastgesteld en dan daar het punt van wat mevrouw bromet aangaf ook even meegenomen worden in de voorbereiding van wanneer die maatschappelijke dialoog eventueel afgerond is. En dan komt het vanzelf weer terug hier op de procedurevergadering.

[0:03:56] Oké. Dan gaan we over naar het verzoek van mevrouw vestering. Die zou graag een bijzondere procedure willen voorstellen dat gaat over de vogelgriep. Misschien dat mevrouw visser van de toelichten om maar heeft er vorige keer eigenlijk allemaal gedaan.

[0:04:11] Ja. Voorzitter vorige keer.

[0:04:12] Inderdaad aangegeven dat ik heel graag een technische briefing wilde organiseren. En toen was er geen meerderheid voor, want het idee was die hebben we in november al gehad. Maar dat was niet correct was. Vorig jaar februari is het een jaar geleden is veel nieuwe kennis die ik graag zou willen horen van deze deskundigen. Dus vandaar het verzoek aan de commissie om een bijzondere procedure te starten.

[0:04:34] Iemand tegen de bijzondere procedure als de leden niet meer weten wat er precies is. Dat houdt in dat de griffie en zaal regelt en een blok reserveert en dat de partij voor de dieren voor de rest allemaal zelf organiseert.

[0:04:47] Dat is een bijzondere procedure genoeg ondersteuning voor mevrouw van der plas,

[0:04:57] Partij voor de dieren organiseert helemaal zelf. Maar wij kunnen dan niets daar ook iets voor aandragen of hoe want hoe werkt dat is voor mij de eerste keer een bijzondere.

[0:05:07] De procedure houdt in gehaald opzich in dat de griffier een zaal regelt bijvoorbeeld deze of een andere zaal die beschikbaar is en een blok. Dus waarbinnen dat die ronde tafel of hoorzitting wat je wilt noemen georganiseerd kan worden en daar blijft het bij de rest is allemaal aan de organiserende partij in dit geval de partij voor de dieren. Dus als u zegt mevrouw van der plas. Maar ik zou dat in een bijzondere procedure best mee willen doen, dan zult u zich even moeten voegen bij mevrouw vestiging en dat afspraak overmaken. Zo werkt het volgens mij.

[0:05:40] Ja dan wordt het voldoende ondersteund. Dus de partij voor de dieren bijzondere procedure en krijgt dat zijn vervolg. Dan gaan we over naar het verzoek van de heer wassenberg. Die zou graag een ronde tafel willen organiseren over proefdieren en een werkbezoek afleggen aan aan proefdieren faciliteiten hier wassenberg.

[0:05:59] Dagvoorzitter vorig jaar hebben we op eenentwintig april een zeer constructief commissiedebat gehad over proefdieren met een zeer in de kamer design. Er moet echt iets gaan veranderen. De komende jaren op het gebied van proefdieren moet echt omlaag. Het aantal dieren dat gebruikt wordt ook een heel fijn tweeminutendebat en ik zou eigenlijk nu voor het eerst sinds lange tijd weer een ronde tafel te organiseren over proefdieren. Laatste keer is voor mij. Ik denk dat dat een, tweeduizend zestien of tweeduizend zeventien was maar echt al lang geleden. Dus ik zou dat graag willen organiseren, zou ik ook in de voorbereidings groep willen zitten als te gaan we daarmee instemt. En daarnaast denk dat het ook heel goed is voor de woordvoerders om een keer een bezoek te brengen aan een proefdieren faciliteiten. Dat zou die in utrecht kunnen zijn. Daar zit proefdierkunde ook al langs de daar is een één van de grootste proefdieren faciliteiten. Dus ik en ook als het gaat om het voorbereiden van de werkgroep zou ik wel in de voorbereidings groep willen zitten. Dus dat was mijn uitleg.

[0:07:01] Je haverkort.

[0:07:03] Voorzitter, dank steun voor het voorstel en ik bij deze aan voor die voorbereidings groep lijkt me leuk om dat samen met in wassenberg.

[0:07:10] Kijk nog even rond.

[0:07:11] Niemand bezwaar, tegen.

[0:07:13] De heer bos waar op zich steun alleen voor mij geldt, ook of ik aanwezig kan zijn dat het na vijftien maat zou kunnen.

[0:07:23] Zeker mevrouw bromet,

[0:07:25] Voorzitter, we hebben.

[0:07:26] Volgende week een strategische procedurevergadering. We hebben kennis thema's en ik zie nu eigenlijk elke week voorstellen komen voor nieuwe activiteiten en ik vind het allemaal leuk en interessant en belangrijk, maar mijn agenda laat niet alle stoelen. Dus ik vraag me af hoe gaan we hier gestructureerd mee om.

[0:07:44] Laten we die diepere discussie volgende week vervolgen, maar het staat vrij aan de leden om een voorstel te doen.

[0:07:51] Mevrouw bromet,

[0:07:52] Ja. Voorzitter, dan zullen we zien of er genoeg belangstelling is. Ik ben zelf al in proef die centrum geweest dus ik ga niet nog een keertje.

[0:07:58] Eerder groot.

[0:08:00] Ik ben er zelf ook al geweest. Dus ik ik gun neer wassenberg zijn ronde tafel en als ik kan zal ik ook deelnemen, maar kan het niet nu toezeggen.

[0:08:10] Ik concludeer heer wassenberg dat er voldoende ondersteuning heeft dat er een voorbereidings groep gevormd wordt door u en haverkort en dat er terugkomt op de procedurevergadering.

[0:08:19] Wassenberg. Voorzitter, als ik heer boswijk gerust mag stellen. Ik vind het belangrijk dat er dadelijk gebeurt voor het komende commissiedebat. Maar goed we moeten nog een aantal documenten, onder andere zodoende waarin alle proefdieren cijfers worden verzameld. Dus ik kan me voorstellen dat dat na de komende provinciale statenverkiezingen is.

[0:08:37] Maar er komt terug op de procedurevergadering succes aan beide heren dan het laatste verzoek in deze regeling van de heer bisschop. Die zou graag een reactie van de minister van fnv willen vragen over het bericht dat veel fouten geconstateerd worden bij de door de navo ingetekend. De buffer stroken de griffie en ik ga ook geconstateerd dat er ook al schriftelijke vragen over gesteld zijn, maar bisschop misschien dat dit nog voor de rest.

[0:08:59] De onder bouwen.

[0:09:03] Ik denk dat het verzoek in de richting van de griffie gegaan is voordat die schriftelijke vragen laden. Dat weet ik niet zeker maar dat heeft elkaar gekruist. Ik denk dat het een het ander niet uitsluiten dat ik zou wel graag expliciet een reactie van de minister willen hebben, omdat er ongelooflijk veel onrust is naar ellende en onduidelijkheid over de wijze waarop het is ingetekend en de gevolgen die dat kan hebben en de procedure die gevolgd moet worden als je het er niet mee eens bent als je dus je eigen als je toegang hebt tot de site om te kijken van hoe ze hoe liggen mijn kavels erbij en en het klopt niet. Dan moet je dan kan dat alleen via een procedure van bezwaar maken met alle ellende van dien. Dus dit is.

[0:09:52] Ik wil daar graag gewoon de reflectie van de minister en ook van hoe kunnen we dit nou eens een keer aanpakken. Zodanig dat die sector niet het gevoel heeft weer in de hoek gezet te worden.

[0:10:02] Dank, kijk even rond of er nog ondersteuning van esch mevrouw van der plas,

[0:10:07] Jazeker steun. Ik zou er graag aan willen toevoegen dat er kennelijk ook buffers stroken rondom riool overstort water gehanteerd worden dus mogelijk kan dat ook meegenomen worden in de reactie van de minister.

[0:10:22] Boswijk. Ja. Voor zover ik heb de schriftelijke vragen gesteld. Dus die hebben elkaar gekruist. Maar het steun voor het pleidooi van collega's bisschop.

[0:10:29] De heer van kampen,

[0:10:30] Er-voorzitter. Als je het leest dan dan zie je ze echter uit een potje en en als boer moet je gewoon weten waar je aan toe bent wat je wel mag bemesten. Wat je niet mag bemesten.

[0:10:40] De brief van de eurocommissaris en het uiteindelijke besluit van het kabinet. Dat is ook echt als een als een bom ingeslagen op boerenerf. Dus ik denk goed dat er ook wel een beetje haast zit achter de reactie van van de minister hierop ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn op dit moment is het is dat zeker niet het geval.

[0:10:58] Niemand meer dan glijden we de vragen door naar het kabinet en vraag aan de minister om met spoed te beantwoorden. Ook de schriftelijke vragen daarbij te betrekken

[0:11:08] en dan komt het hopelijk zo snel mogelijk naar ons toe. Ik denk dat ministerie ondertussen met uw commentaar ook wel van overtuigd geraakt dat ze dat snel moeten doen.

[0:11:18] Dan gaan we over naar de brieven lijst.

[0:11:21] Even voor de duidelijkheid de brieven lijst op zichzelf is zeg maar wees de avg besloten. Dus als u een brief op de lijst wil zetten. Noem even een name op pagina één nummer één tot en met acht.

[0:11:34] Mevrouw vestiging,

[0:11:36] Voorzitter, ik zou graag een reactie willen vragen van de minister op zaaknummer zeven en dit ook willen betrekken bij het commissiedebat over landbouw en visserij.

[0:11:46] En de heer bisschop.

[0:11:48] Voorzitter, dank ik weet alleen niet of ik hang de plint handig gemaakt. Want de zaken staan niet bij mij niet genummerd, maar het gaat om de derde brief van de provincie gelderland, aanbieding, notitie, enzovoorts desgewenst betrekken bij de plannen, plenair debat

[0:12:07] ping en de sector problematiek. Ik zo over dat die dan arrest. Want daar gaat erom graag vooraf voordat debat een reactie van het kabinet willen hebben.

[0:12:19] Nog andere.

[0:12:19] Je kunt op. Er is er niet. Dan gaan we zaak drie en zeven doorgeleiden naar ministerie met zeg maar dat ze daar ons van op de hoogte houden. Hoe ze dat de reactie sturen naar de organisaties

[0:12:32] en dan de sgp heeft gevraagd specifiek in te gaan op die dan maar rest dan pagina twee dat de zaak negen tot en met zeventien

[0:12:41] niemand bij deze conform voorstellen vastgesteld zaak achttien tot en met zesentwintig

[0:12:48] ook niemand op conform voorstel vastgesteld, dan zaak zevenentwintig tot en met zesendertig niemand ook conform de voorstellen vastgesteld en zevenendertig tot en met negenendertig.

[0:13:00] Heer van kampen,

[0:13:01] Voorzitter, niet zozeer over een van de aanhangig gemaakte zaken op deze agenda, maar ik weet dat de sectorraad paarden een brief heeft gestuurd. Ook aan de minister van lumc. Maar dat hij op de brieven lijst staat van de commissie j en v en ik zou de griffie willen vragen. Ik weet niet hoe dit werkt maar om daar ook deze commissie een afschrift te doen toekomen en ook de minister van landbouw om een reactie daarop te vragen, zodat we dat ook hier in deze commissie kunnen volgen.

[0:13:29] Ik stel voor dat wij en informeel de griffier even met de griffie van j en v schakelt maar officieel zou een collega's van bij de procedurevergadering van j en v moeten verzoek om die brieven over te dragen. Maar nrc

[0:13:41] en dat is de officiële route, mevrouw de heer van kampen.

[0:13:44] Dat gaat hij doen maar ik vind belangrijk om hier nog even te zeker dat we ook via de griffie van fnv ontsluiten dat ze op de juiste wijze ook uiteindelijk daar daar goed naar.

[0:13:54] Volgend jaar wordt gegeven. Als er sneller uit wilt dan zou de b en w om een reactie kunnen vragen van het ministerie van landbouw en dat over te hevelen naar de griffie. Want dat is even de zuivere procedure

[0:14:05] dat brieven leest zijn vastgesteld. Sorry dat hij een beetje zwart-wit is die voorzitter. Maar dan

[0:14:11] hadden er een beetje lijnen.

[0:14:13] Ik ga over naar de uitnodiging. Dat is een reactie van staatsbosbeheer met betrekking tot een technische briefing die nog gehouden gaat worden met algemene rekenkamer over bosbeheer in beleid en de bossen strategie. De vraag is mensen commissie conform het voorstel van staatsbosbeheer vragen te stellen over het onderzoek van algemene rekenkamer.

[0:14:34] Kijk even rond is daar voldoende belangstelling voor een. Ik zie knikkende gezichten

[0:14:38] wel mevrouw vestering. Er is dus wel voldoende. Dan stel ik wel voor dat we de vragen gaan stellen aan het ministerie behorend en de minister. Want die is verantwoordelijk voor deze npo zal een raar figuur zijn dat de kamer rechtstreeks anders hbo vragen te stellen, terwijl de verantwoordelijke minister dan niet tussen zit. Dus we gaan de vragen dan stellen aan het ministerie stel ik voor en wilt u de vragen voor of na zeg maar de de

[0:15:08] uitkomsten van de hagen van algemene rekenkamer

[0:15:12] kan me voorstellen dat het daarna doen maar dan gaan we dat dus erna doen dan is dat bij deze vastgesteld. Dan is er nog een tweede verzoek van staatsbosbeheer. Om een werkbezoek te organiseren hebben leden daar belangstelling forum dat in commissieverband te doen of overlaten aan individuele leden. Ik kijk even rond individuele leden. De leden in de commissie beheren individueel, individueel en laten we het over de individuele leden.

[0:15:42] Dan ga ik over na stukken van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, zaken vijf de scope of vergadering gewasbeschermingsmiddelen. Het voorstel is voor kennisgeving aan te nemen. Dat heeft ermee te maken dat door het zweedse voorzitterschap de lammert visserijraad is geannuleerd.

[0:15:58] Mevrouw vestering,

[0:16:01] Voorzitter, ik zou heel graag een opmerking willen maken, omdat deze brief door ons werd ontvangen op de laatste dag van een scope aan vergadering. Dus dat is heel erg laat en ik vraag me af hoe in hemelsnaam mogelijk dat de commissie hier nog je dit op tijd kan behandelen. Dus dit is echt te laat binnengekomen. We hebben er al vaker op gewezen. Dus ik wil toch aan de minister via u vragen of die brief voortaan gewoon zo spoedig mogelijk kan komen.

[0:16:27] Hij is door de griffier en mij ook geturfd als zijnde niet conform afspraak. Dus dat ondersteund

[0:16:36] dan agendapunt zes transitie proefdiervrije, innovatie en dierproeven voorstel te attenderen. Zijner tijd voor de commissiedebat dierproeven college akkoord voorrang uitvoeringsregeling bij verstoken, delegatie beschikking.

[0:16:48] Het voorstel is om het voor kennisgeving aan te nemen. De leden zijn ermee akkoord agendapunt acht.

[0:16:56] Mag ik nog heel even bij zes is het al nuttig om met potlood een datum voordat de commissie die op hoeven te zetten en op moment dat de stukken zoals we doen er nog niet beschikbaar zijn. Dan kan het altijd worden uitgesteld. Maar daar hebben we alvast een richtlijnen. Dat zou wat mij betreft in bijvoorbeeld mij kunnen.

[0:17:14] Hij komt waarschijnlijk ook nog op de sp terug. De strategische procedurevergadering van wat we wel en niet gaan doen. Ik zal ook in de voorbereiding groep meenemen als er was. Ja

[0:17:23] dan ga ik weer verder stand van zaken pas beleid het voorstel als betrekken bij plenair debat over nationaal programma, landelijk gebied een stuk van problematiek.

[0:17:31] De heer bisschop,

[0:17:34] Voorzitter, de adressering. Daar vraag ik me een beetje van af of die echt het beste recht doet aan deze complexe materie en mijn voorstel zou zijn om het te koppelen aan een andere kom je andere commissiedebat kan me voorstellen of mestbeleid, of misschien nog wel beter een cd, landbouw, klimaat en voedsel. Ik denk dat het onderwerp onderwerp dan beter tot zijn recht komt.

[0:18:03] Mevrouw amendement,

[0:18:05] Voorzitter, ik ben het eens met de sgp dat het onderwerp beter tot zijn recht komt als we er wat langer en uitgebreider over kunnen spreken in een ander debat en er stond een debat pacht ingepland. Dat is eigenlijk in de hele een verschuiving van de vorige keer verdwenen en ik zou ervoor willen pleiten om een debat specifiek alleen pacht in.

[0:18:27] Daar zou ik ook wel bij aan willen sluiten.

[0:18:31] Die allemaal aansluiten, heer van kampen.

[0:18:34] De voorzitter. Ik wilde eigenlijk de commissievoorstellen om hier een schriftelijk overleg met elkaar te voeren. Om nou echt specifiek een pacht debat te voeren had ikzelf nog meteen gedacht kan ook

[0:18:46] ik wilde mijn voorstel was de eerste een iso te doen als een meerderheid is die zegt laten we gewoon een pacht beleid debat voeren. Dan kan ik me opzich wel wat bij voorstellen.

[0:18:57] Nee, ik sluit me aan mijn collega's van kampen, want het is inderdaad een vrij technisch onderwerp. Ik denk niet eens zo heel politiek en het gaat vooral over hoe dat hele die dam arrest in elkaar zit. Dus ik zou eigenlijk ook volgens willen stellen om eerst een er zouden doen dan kunnen we altijd daarna kijken om het nog een commissiedebat doen.

[0:19:15] Mevrouw afwisseling,

[0:19:16] Voorzitter, van oudsher was volgens mij pacht altijd al een los commissiedebat. Dus het is nu aan elkaar gekoppeld. Dus ik denk dat het heel goed is in dit geval om weer terug te gaan naar het oude beleid en een commissiedebat over pacht te houden.

[0:19:29] Voorzitter, ze glimlachen een besluit genomen. Dat heb ik daar een opmerking over gemaakt. Dus we zijn weer terug bij die opmerking. We gaan een apart commissiedebat pag te organiseren. We gaan een schriftelijk overleg georganiseerde daar voorafgaand

[0:19:41] en dan kunnen we ook wel even kijken. Deze hoe we de datum van het schriftelijk overleg. Twee weken

[0:19:49] inbreng datum.

[0:19:51] Ja.

[0:19:54] De de wat we gaan doen. We gaan met de griffier even naar mij zou kijken wat een beetje past in het schema en dan ommen komst van dat schriftelijk overleg. De de vanuit het ministerie gaan we een pacht debat beleggen. Ja meneer boswijk.

[0:20:10] De excuses heb je die zei ik. Het weer maar schriftelijk overleg. Helemaal prima, maar zou het commissiedebat als het lukt. Na vijftien maat kunnen we ik mijn agenda gewoon vol en ik wil wel heel graag bijzijn. Nee maar het is het is behoorlijk vol.

[0:20:25] Ja.

[0:20:28] Ik.

[0:20:29] Ik denk dat dat een tijd al niet voor vijftien maart gaat lukken om te gaan doen. Dus ik denk dat uw wens wordt gehonoreerd. Maar het is iedereen duidelijk dat op vijftien maart verkeerd.

[0:20:38] Wij hebben blijkbaar.

[0:20:40] Dan ga ik over naar overige stukken dus overzicht van nieuw gepubliceerde u voorstellen op beleidsterrein van lhv en het voorstel is om te besluiten conform de voorstellen op de lijst een voorstel is betrekken bij het commissiedebat landbouw, visserij, raad en de ander is voor kennisgeving aannemen.

[0:20:56] Mevrouw vestiging bisschop.

[0:20:59] Voorzitter, ten aanzien van dertien, de initiatiefnota van de leden van der plas en eppink. Ik zou daar graag,

[0:21:07] Bisschop te zijn we nog nog niet.

[0:21:10] Nog steeds. Nee sorry.

[0:21:14] Zo progressief.

[0:21:17] Ik denk ik denk ik denk dat u uit uw computer. Alleen de stukken gehaald. Heeft u.

[0:21:21] Daarover wilde zeggen, maar we zitten nog bij agendapunt negen. Maar goed, ik concludeer daar maar mee dat de besluiten conform de voorstellen op de lijst vastgesteld. Dan ga ik naar agendapunt tien bisschop. Dat is verzoek van de commissie voor de rijksuitgaven aan commissievoorzitters inzake rv honderd bijeenkomst twintig, drieëntwintig

[0:21:40] en ter bespreking leg ik voor of de commissie thema's aan wil dragen voor die vijf, honderd en zo. Ja, welke

[0:21:47] u ziet dat in de nood. De griffie wat ideeën voor hek neergezet. Maar ik geef wel bij aandragen is ook aanwezig zijn.

[0:21:55] Ik kijk even rond wil er iemand wat aandragen.

[0:21:58] Mevrouw drost en voorzitter, ik zou graag als thema natuur willen aandragen en dan met name de stikstof doelen die er zijn en wat we tot nu toe al hebben behaald.

[0:22:13] Verder even rond niemand. Dan gaan we deze doorgeleiden naar de commissie die daarover gaat

[0:22:20] en kijken of dat thema ook gehonoreerd wordt door de commissie. Mevrouw zegt ik ben erbij.

[0:22:25] Dankuwel.

[0:22:26] Dan gaan we over.

[0:22:29] De heer bisschop,

[0:22:30] Initiatiefnota van de leden van der plas en eppink, snelweg uit de stikstofcrisis en het voorstel is om hem te verzoeken. Om kan me net een reactie op de initiatiefnota kunnen leden daarmee instemmen. Bisschop.

[0:22:45] De feitelijke vragen die ook gepland hebben om hun komst van de kabinetsreactie.

[0:22:52] Ik heer dat we in ieder geval een kabinetsreactie gaan vragen op de initiatiefnota en de heer bisschop ging of verder op de voorstel. Ons tweede voorstel om hun inbreng datum vast te stellen voor of na de heer bisschop zich duidelijk na. Dus ik kijk even rond niemand bezwaar tegen. Dan gaan we er in feitelijke vragen na ommen komst van de kabinetsreactie doen en derde voorstel is om het te agenderen attenderen van te zijner tijd te voeren. Noodoverleg om komst van de antwoorden

[0:23:23] op de feitelijke vragen en de kabinetsreactie.

[0:23:25] Ik neem aan dat de feitelijke vragen mogelijk aan het kabinet wil stellen en de indieners. Dat zijn twee mogelijkheden.

[0:23:32] Dus om komst van die beide twee sporen dat we dan een nota overleg gaan organiseren.

[0:23:38] Dan zal ook na vijftien maat zijn boswijk

[0:23:42] dan de concept inbreng, wetgevers rapporteurs tijdelijke wet transitiefonds. Daar heeft u een heel lijvig document van der bijl daarop terug van kamp en bromet gehad en het voorstel is om in te stemmen met de door de wetgeving rapporteurs voorgestelde inbreng voor het verslag leden zijn er allemaal mee akkoord en er is nog een nota. U kunt als fractie ook nog zelf inbreng leveren voor het verslag. Ik wens u veel succes, want die wetgeving rapporteurs hebben wel heel veel

[0:24:08] als gevonden. Maar goed betrekt dat erbij stel geen dubbele vragen zou ik zeggen. Maar heer kampen.

[0:24:14] Met denk mede namens collega bromet dankzegging aan de ondersteuning die ons daar onvolprezen bij heeft geholpen.

[0:24:23] Dank daarvoor namens te ondersteunen.

[0:24:27] Niemand meer dan ook vastgesteld. Dan gaan we over naar agendapunt. Dertien uitnodiging van de voorzitter van de commissie buitenlandse zaken,

[0:24:35] andere commissievoorzitters voor de jaarlijkse ambassadeursconferentie. In het voorstel is, wenst de commissie onderwerp aan te dragen voor de bespreking met de ambassadeurs

[0:24:43] en zo ja, zijn de commissieleden die aan de ambassadeursconferentie wensen te nemen.

[0:24:48] Kijk even rond

[0:24:49] geen belangstelling.

[0:24:51] De heer bisschop,

[0:24:53] Ik zou me kunnen voorstellen dat dit een mooi moment is om het thema voedselzekerheid te agenderen. Maar als dat impliceert dat ik er bij moet zijn. Dan trek ik voor het voorstel onmiddellijk in was dat dat kan ik niet waarborgen. Gezien de agenda. Maar daar wil ik het niet over hebben. Dat heeft collega's boswijk al gekregen.

[0:25:17] Mevrouw bromet,

[0:25:20] Voorzitter, ik heb al twee keer zo'n conferentie in den haag bijgewoond en ik zou de collega's willen aanraden om een keertje bij te zijn. Het is echt publiek verruimd en het is leuk om met met de nederlandse collega's die over de hele wereld weten wat er gaande is te spreken. Ik kan alleen niet nu al bij voorbaat zeggen dat ik er zelf bij kan zijn. Niet keer maar maar het is.

[0:25:40] De erg leuk.

[0:25:42] Iemand anders nog woorden over.

[0:25:44] Nee. En dan niet dan neem ik ter kennisgeving aan. Dan gaan we over naar de uitnodiging van de stuurgroep voor de dag van de publieke dienstverlening vindt plaats op tweeëntwintig juni dit jaar en ook hier het de vraag of de commissie

[0:25:59] wenst uitvoeringsorganisatie uit te nodigen voor de dag van de publieke dienstverlening en gespreksonderwerp aan te dragen

[0:26:07] en zo. Ja, welke kijk even rond mevrouw afwisseling.

[0:26:10] Ja voorzitter, ik denk dat het interessant is om de nvwa uit te nodigen, waarbij we het kunnen hebben over de beschikbare capaciteit en ook toezicht, intensiteit en handhaving verlopen.

[0:26:20] De normen,

[0:26:23] Andere leden. Dat is niet het geval. Dan geven we dat doen.

[0:26:28] En neem aan dat u ook aanwezig bent gezien opmerkingen zal dat precies. Bent u daar aanwezig.

[0:26:36] De vvd fractie gaat te controleren, hoor ik hoor dan gaan we over naar agendapunt vijftien overzicht activiteiten iemand daar opmerkingen over.

[0:26:47] Mevrouw van der plas,

[0:26:50] Ja. Onder de dertig leden debat. Daar staat een debat wat ik heb aangevraagd over het opkopen van de stikstofrechten van boeren, maar ik wou aan de commissie voorleggen poppen misschien ook alweer veel in het komende debat. Maar het lijkt me gezien de druk op de agenda ook wel zinnig om dat dit misschien toch dertig geleden debat gewoon niet te schrappen en dit toch mee te nemen in het komende

[0:27:20] debat. Ja dan extra dat een goede suggestie dan misschien ook extra spreektijd voordat debat aan te vragen.

[0:27:29] Ik zie dat er genoeg ondersteuning is. Maar beide punten zult u plenair moeten aandragen, dus via de plenaire griffie. Uitbreiding van spreektijd plenair, zult u plenair moeten aanvragen en intrekken van een dertig geleden debat moet ook zichtbaar via de plenaire griffie plaatsvinden,

[0:27:45] maar er is heel veel ondersteuning voor het feit dat u dat gaat doen, zie ik dan.

[0:27:49] De onderbouwing houden.

[0:27:52] Nu wordt een verbale houding, mevrouw bromet.

[0:27:55] Ik weet niet of dat hetzelfde punt is, maar wij hebben het staat nog niet op het overzicht, maar wij hebben wel in voorbereiding een werkbezoek naar oostenrijk, zwitserland. Daar is nu een eenmaal procedure voor gaande en het heeft een beetje tot verwarring geleid bij de voorbereidings groep, omdat wij onderling, maar misschien niet duidelijk ten opzichte van de griffie hadden aangegeven dat wij dat liever buiten de zus zouden organiseren en dat we daarvoor een verzoek willen doen bij het presidium.

[0:28:25] Prima. Ik zou zeggen spreek even met de griffie door die procedure loopt stopt niet en dan zien we wel wat uitkomsten zijn maar dat hij dan even met de griffie wordt opgenomen.

[0:28:36] Voorzitter, ik dacht misschien is het handig om nu vast te inventariseren of er steun is voor dit voorstel. Want dan hoeven we dat niet daarna nog een keer te doen zitten nu een procedurevergadering.

[0:28:46] Heer van kampen,

[0:28:47] Voorzitter, ik ik herinner mij ook vanwege de groot buiten de orde van de vergadering ook aangeven. Ik meen mij dat wij het daar volgens mij ook bij een vorige procedurevergadering over hebben gehad, is de het tijdvak. Wat werd gesuggereerd in de eenmaal procedure verbaast mij ook een beetje omdat volgens mij als commissie met elkaar hadden gezegd laten we kijken of dit buiten het reces kunnen organiseren van harte steun inrichting van collega's bromet om dit buiten het reces te organiseren en daar wil ik daar graag bij aanwezig zijn, zeg ik. Maar.

[0:29:16] De groot,

[0:29:18] Ja ik me inderdaad. Ik meen mij te herinneren dat we dit vorige keer al hadden afgesproken dat datum buiten het reces zou worden gezocht.

[0:29:27] We kunnen veel woorden over vuil maken om deze kans dat er iets anders. Maar er loopt nu eenmaal procedure. Als u daar allemaal negatief op reageert dat u dan niet kunt dan gaat ie dan komt ie vanzelf weer terug en dan buiten het reces.

[0:29:42] Ja.

[0:29:44] Als er en als u niet reageert dan gaat er niet mee en et cetera. Dus ja. Nog andere punten. Mevrouw van der plas. Zo gaat dat.

[0:29:56] We gaan

[0:29:58] we gaan over naar agendapunt zestien een race geagendeerd en betrokken stukken.

[0:30:03] Dat is agendapunt zestien tot en met twintig allemaal wel iets agendeert. Niemand opmerkingen over. Dan hebben we dat bij deze vastgesteld iemand nog een nabrander in de rondvraag.

[0:30:14] Mevrouw van der plas,

[0:30:17] Ja, ik wilde eigenlijk vragen of de minister ons een tussenstand kan geven van de man meezingen het meetnet ammoniak nederland die op schiermonnikoog gedaan worden naar de depositie. Mensen hebben daar vrijwillig v weggedaan en ik wil graag eigenlijk een tussenstand hebben van de maand gemiddelde over tweeduizend, tweeëntwintig, wat dit heeft opgeleverd aan vermindering van stikstofdepositie en dat kan in een brief en dan maar dan wel graag voor het komende plenaire debat. Dus dat verzoek zou ik hier willen neerleggen.

[0:30:55] Kijk even rond niemand bezwaar tegen. Dan gaan we dit verzoek doorgeleiden nog iemand anders van de rondvraag. Dat is niet het geval.

[0:31:02] Dan sluit ik bij deze commissie.

[0:31:05] Debat.