Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Vergadering commissie voor de Werkwijze.

[0:00:00] Weer de vergadering van het formele gedeelte. Allereerst de besluitenlijst van de vorige keer

[0:00:16] heel erg bedankt. Heel erg bedankt

[0:00:37] over de besluitenlijst en gezien de tijd gaan we ook sneller snel weer. Verder staat het voorstel tot wijziging van het reglement van orde in verband met de mogelijkheid van vijftig leden tot uitnodiging hebben de vorige keer besproken. Binnenkort gaan wij de

[0:00:53] beantwoording als presidium vaststellen en dan krijgt het zijn verloopt zoals te doen. Gebruikelijk. Verder hebben we ook het uitgebreid gehad over het feitenonderzoek. De kamer is in december geïnformeerd over het extern gedelegeerd opdrachtgeverschap en de voortgang van het onderzoek.

[0:01:13] Ik hoor iets, mevrouw leijten.

[0:01:16] Ik had me eigenlijk voor de rondvraag staan. Maar om het nu over de besluitenlijst is daar al enig zicht op wanneer wij daarover een vervolg horen of dat er een vervolg op komt. Of is dat er nog niet.

[0:01:29] Het onderzoek als zodanig loopt en bureau hofman voert dat uit te zijn. Drie gedelegeerde opdrachtgevers die aan zet zijn om het onderzoek te begeleiden. Als uw vraag is van wanneer het onderzoek is afgerond. Daar heb ik geen indicatie van en ik ben daar ook lijkt zich ook maar terughoudend in omdat het natuurlijk aan hun op die tijd is en en zorgvuldigheid om uiteindelijk daar die keuzes in te maken. Denk ik. Zie u knikken dat we daar begrip voor hebben.

[0:02:02] Aanvullende vraag, want belangrijk onderdeel is ook wat we doen met die sociale veiligheid universiteit utrecht. Dat onderzoek. Daar bent daar zijn wij directe opdrachtgever van en wanneer zou dat worden opgeleverd?

[0:02:15] Zeventien april wordt dat opgeleverd. Dat is het brede onderzoek van de universiteit utrecht. Dan gaan we naar het tweede onderwerp op de agenda staat. Dat is eigenlijk het makkelijkste is brief van de leden paternotte en bikker. Een wijziging brief dat mevrouw bikker het heeft overgenomen van de heer segers. Maar dat horen we ook even te melden. Hier. Het stond geagendeerd voor donderdag maar laatste is mevrouw bikker zie ik dus we gaan weer een ander moment. Daarvoor vinden dan gaan we naar onderwerp. Drie. Dat is het voorstel van het lid belhaj stoffen van der woude tot wijziging van de regeling parlementair een extern onderzoek in verband ter evaluatie van het instrument van ondervraging.

[0:02:56] Het is de werkgroep die daar nu een uitgebreid rapport van heeft gemaakt en de vraag is even die ik aan u voorleg heeft iemand behoefte aan een debat met de werkgroep of kan het voorstel worden gemerkt als

[0:03:09] mijn stuk.

[0:03:11] Dus ik ga even kijken naar de leden

[0:03:14] of er behoefte is om een debat hebben met de werkgroep over de uitkomsten van van een rapport.

[0:03:22] Mevrouw

[0:03:26] mevrouw, je hebt u eerst heeft mevrouw leijten. En dan wel buiten de microfoon.

[0:03:31] Ik zou ik kijk ik zou gewoon even aanmelden voor plenair en kijken wat er gebeurt met inschrijvingen en dan normale termijn nemen dan als hamerstuk te zien. Denk dat als we aanmelden als hamerstuk dat er inschrijvingen komen.

[0:03:45] Dat die ontruimen. Het wordt zichtbaar.

[0:03:48] Als een aanmelden en want dat is volgens mij de termijn voor een aantal weken als er niet eens ingeschreven of niet blijft. Oh. Ik dacht dat.

[0:03:57] Die.

[0:03:58] Kijk ik vind maar het gaat wel over een parlementaire enquete. Het is een heel groot middel en we zitten hier met een beperkt aantal fracties en dan gaat de suggestie van uit dat de fracties die hier zitten. Dat lijkt me niet. Dus ik vind het ergens ingewikkeld hebben de vorige keer ook gezien met de reglement van orde zijn allemaal ons hamert.

[0:04:17] Dat zegt u in feite van aanmelden voor behandeling. Dan is dat. Kijk als we allemaal gezegd dat het is een hamerstuk was er een stuk. Maar als één lid zegt van nou dan als zodanig gaan we dat gaan we dat op die manier doen

[0:04:32] dat

[0:04:34] dan gaan we naar agendapunt vier

[0:04:37] het rapport voor het voetlicht. Het rapport waar we net over gehad hebben.

[0:04:43] Er zijn een aantal proces voorstellen gedaan voor de uitwerking van die aanbevelingen. Het voorstel is dat het ambtelijk verder wordt uitgewerkt, waarbij er ook wordt gekeken naar de mogelijkheden en de consequenties en dat als het gaat over de aanbevelingen over het burgerinitiatief om die te laten bespreken door de commissie die we gelukkig zelf ook hebben, namelijk de commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven.

[0:05:05] Dat is, zou ons voorstel zijn, mevrouw mission derksen.

[0:05:09] Dat laatste zou ik ook zeer onderschrijven. En wat betreft het omgang met de petities kan het ook nog iets zijn om met de voorzitters van de commissies te bespreken. Ik ken zelf twee commissies vrij goed en daar gaat het volgens mij best wel netjes. Maar dat dan kan ik lekker zeggen omdat ik ken maar ik kan me ook voorstellen dat we er even met de met alle voorzitters nog eens even goed dat we dat anders gaan weer protocollaire. Dat wordt natuurlijk altijd weer een gedoe. Terwijl als je met elkaar bespreekt van afspraak maakt heb ik het idee dat we daar

[0:05:42] wel uitkomen.

[0:05:43] Laten we dat op die manier ook zo in ieder geval meenemen. Mevrouw leijten.

[0:05:49] Ja ik ik ben ongeduldig zweedse voorzitter, ik vind dat we eigenlijk te lang duurt en ik snap dat we dat de dingen voorbereid moeten worden, maar ik zou ze graag willen dat we qua besluitvorming zouden kunnen landen bij de raming

[0:06:04] en dat is natuurlijk dat dat krijgen wij denk ik.

[0:06:07] Juni in juni ter bespreking in juni. En we krijgen.

[0:06:12] Van presidium in

[0:06:14] maart.

[0:06:16] Sorry. Het zou mooi zijn als dat parallel op kan gaan want anders dan hebt krijg je dit daarna en dan zijn we weer een jaar verloren en ergens vind ik dat ook met aangenomen motie. Het onderzoek. Wat is gedaan, zou ik het mooi vinden als we met de voorstellen die we doen aan de uitwerking die er liggen koersen op dat het bij de raming kunnen bespreken. En dan ook een besluit over zouden kunnen nemen.

[0:06:37] Ja kijk het is een heel te merken aan de leden. En trouwens ook voor mezelf gewoon heel belangrijk onderwerp

[0:06:43] wat ik wel zou willen vragen. Laten we daar gewoon onze op gaan richten. Maar daar wel realistisch zijn in sommige voorstellen. Ik zeg maar als je de website wil aanpassen kost gewoon heel veel tijd. Dat is niet iets wat je wat je zomaar kan doen. Maar er zitten waarschijnlijk ook wat voorstellen bij die wat makkelijker te realiseren zijn. Dus ik laat in ieder geval wel in die zin ambtelijk voorbereiden en daarin ook met een planning, zodat we dat in ieder geval kunnen bespreken we de raming en ik zal vragen ook aan de de commissie waar we het net over hadden om ook daar op die manier ook die bespreking aan te gaan, zodat zij ook kunnen kijken van wat haalbaar. En wat realistisch is. Maar dan bespreken het bij de raming.

[0:07:20] Dat zou mooi zijn want punt vijf versterkt ambtelijke ondersteuning. Laten we er gewoon niet omheen draaien. Gaan we veel van dit soort dingen uitvoeren. Dan moet er ook een klap op dat we het ook kunnen uitvoeren en op het moment dat we in processen van onderzoeken en van voorbereidingen blijven zitten. Kun je dat voor je uitschuiven en laten we zou mijn voorstel zijn daar wel een proberen

[0:07:42] uiteraard met alle zorgvuldigheid wel een klap op te geven bij die raming. Want dan kunnen we ook die stap zetten. Anders blijft het hangen in pallets onderzoeken en dan doen we denk ik ook geen recht aan de wens die wel ook in de motie is uitgesproken die nog uitzoeken van molen was van we willen hier een volgende stap inzetten.

[0:08:01] Ik snap zeker ook de behoefte daarin. Het enige wat ik dan ook wel met de stadsdeel bespreken is welke dingen we dan niet doen want het is wel een optelsom van heel veel wensen en ideeën en dit is een belangrijke. Dus we gaan ook kijken naar de prioritering erin en koersen op te raming.

[0:08:20] Gaan we dat zo doen. Dan gaan we naar agendapunt vijf ook naar aanleiding van de vraag van mevrouw van der plas. De titels van de moties en amendementen, maar ook vooral

[0:08:32] de bolletjes en het

[0:08:35] hoe het zichtbaar is. Ik denk dat als het gaat over de moties en amendementen en de titel is het volgens mij de conclusie is helder.

[0:08:45] Men doet dat gewoon met alle wijsheid en volgens mij moet je dat daar ook later zou willen zeggen. Anders wordt alles ook politiek, zoals de titel van motie amendementen, maar de opmerking van mevrouw van der plas van hoe kun je dat nou in debat direct toe. We hebben dat dat uitgerekend ziet. Ik kijk even naar mevrouw van der plas hebben dat ook met

[0:09:01] die die plaatjes.

[0:09:03] Het kan op verschillende manieren daar wel weer de winstwaarschuwing. Ik zou wel aan de leden willen vraag is dit nou iets waaraan gedacht wordt en zo ja dan moeten ook gaan kijken van wat dat betekent voor debat direct de kosten. De planning en noem het allemaal maar op want het lijkt allemaal zo simpel. Maar dat dat is het niet. Maar is dit iets waar van u zei van nou

[0:09:23] daar denk ik aan.

[0:09:25] Dit is

[0:09:26] microfoon. Dit is sowieso beter dan wat er nu is want het is nu al heel erg kort door de bocht.

[0:09:37] Het geeft wel mensen zoals hier bijvoorbeeld volledige motie weergeven.

[0:09:42] Dat zullen we van aantal mensen doen nu kan het helemaal niet. Dus nu is het alleen de titel en kijken wie integer is een dan krijg je de hele goede gemeente over je heen of niet of je krijgt dubbel of je krijgt bagger en ik vind het ook belangrijk dat mensen thuis ook gewoon zelfs een motie kunnen lezen, want vaak miljoen en vaak verwijs ik er zelf naar zie je te vinden en ik vind dat je zo dienstbaar mogelijk moet zijn aan de samenleving als overheid dus eigenlijk de meest makkelijke weg moet geven om een motie te lezen. Als je dan in discussie komt met een burger erover. Zo'n screenshot. Dan kun je ook altijd zegt van gool. Hebt u op de link geklikt ofzo. Dan is het maakt het allemaal net even iets makkelijker, zowel voor burgers als voor de politie. Want het is helemaal niet dat ik me verschuilen van dat ik dat allemaal niet wil. Maar ik wil juist dat het gewoon iets meer geduid wordt. Daar komt er eigenlijk op neer dat die motie is wat meer geduid worden. Dus dan begrijp ik dat als je op volledige motie weergegeven klikt dan krijg je die uitklappen wat eronder staat. Korea en dat zal veel er niet voor iedereen. Want je hebt natuurlijk altijd mensen die die je natuurlijk gewoon sowieso bij een mening blijft. Maar het zal wel veel mensen iets meer duiding geven of je kan ook op sociale media zeggen kijk omdat er het woordje alle in stond. De motie is op zich goed, maar alle dat heeft mij doen bewegen om tegen te stemmen, omdat alle niet haalbaar is. Zoiets. En nu moet je dat gaan zeggen en dan moet je een link plaatsen. Hierdoor kijken naar de hele motie of je moet zelf een foto. Dit maakt het gewoon gebruikersvriendelijker. En wat transparanter.

[0:11:14] Dus vindt u dan dat bij het andere plaatje staat alleen het dictum en bij het andere kan je klikken en krijg je de hele motie.

[0:11:27] De hele motie is voorkeur.

[0:11:28] Dus wat ik nu zie dat plaatje één is zeg maar een klein stukje van het dictum verzoekt de regering om en dan kun je de volledige motie weergeven dan flap die eruit zeg maar dat is dat is dat zou mijn voorkeur

[0:11:42] mevrouw leijten wil ook wat zeggen.

[0:11:44] Ja. Voorzitter te lezen lezen dacht ik wel probleem lossen we hier nou precies op. Ik vind dat we echt snel bij moties moeten kunnen komen. Dus dat je als je iets ziet dat je door klikken. Graag. Maar iedere partij maakt zijn eigen bolletjes systeem die kunnen we nooit verplichten om naar linker of moties in te zetten. Soms gebeurt het wel met een motie. Soms gebeurt het niet als nou debat direct wordt herzien en we allerlei dingen mee kunnen nemen, waardoor het handiger en dit wordt meegenomen. Dan vind ik dat prima. Maar om nu veel kosten te maken voor

[0:12:22] na een relatief probleem om maar even zo te zeggen, zou ik dat wel in overweging willen nemen. Gezien ook alle andere dingen die we hebben dus ik kan niet inschatten waar ik ja tegen zeggen als ik kies uit een van deze drie. Wat daar ook van de kosten zijn en welke problemen er precies oplossen. Snel moties vinden van doorn in het echt allemaal prima. En hoe makkelijker hoe beter. Maar als we hiervoor extreem hoge kosten moeten maken. Dan denk ik dat het al snel niet in relatie staat tot ervaren probleem.

[0:12:52] Mag ik een tussen voorstel doen dat we gaan kijken wat de consequenties zijn financieel en qua planning en of wij inderdaad een update op een gegeven moment gaan doen van debat direct of het daarin meegenomen kan worden als het dat even gaan uitwerken, zodat u ook een betere inschatting kan maken van nou is dit het. Laat ik zeggen waard. Wellicht. Ik kreeg wel mee dat het een ingewikkelde is. Mevrouw van der plas. Jazeker.

[0:13:20] Tuurlijk. Bij de kosten moeten natuurlijk daarvan wel goed in beeld zijn. Maar welk probleem een relatief probleem los je ermee op. Ik vind het een groot probleem in de zin dat dit het het wantrouwen aanwakkert tegen de overheid en hoe duidelijker je bent en onder meer voor haar burgers faciliteert hebben natuurlijk net ook met de petities gezien hoe makkelijker je het maakt. Hoe hoe meer je in contact staat met die burger en ik vind de vertrouwenscrisis die nu er is. Dat vind ik echt een gigantisch groot probleem. Dus ik zie het zelf niet als een relatief klein probleem. En natuurlijk staat het eigen fracties vrij om zelf iets te maken. Dat kun je natuurlijk niet verbieden. Maar dit dit wordt vanuit de tweede kamer zelf gedaan en dan vind ik dat je dat je daar duidelijk. Ik vind het juist een hele waardevolle toevoeging aan debat direct in plaats van dat ik het als vervelend.

[0:14:14] Dan gaan we het uitwerken consequenties in kaart brengen. En dan gaan we daar nog nader volgende keer mevrouw michel derksen. Mag ik

[0:14:23] maar naar aanleiding van dit agendapunt een vraag stellen, zeg ik dan ook maar als dat je dat er nog dingen je verwonderen. Want wat wat vond ik als je dus elke week in stemming heeft er iemand een keer wel of niet zijn hand opgestoken waar dat wel of niet moet stellen. Dat is verkeerd. En dan zeg je dus alsnog. Ik wilde ik had eigenlijk zou willen stemmen. Dat verandert dan toch niet aan die bolletjes die bolletjes zijn toch al

[0:14:49] design er al. Dus als jij dus groen waar je rood moeten hebben. Andersom die bolletjes wijzigen. Niet meer alleen. Dus ik heb niet het idee dat dat helder is alleen in de handelingen staat het dan dat die bolletjes niet kloppen. Maar die bolletjes wijzigen. Niet

[0:15:08] de microfoon wat u zegt.

[0:15:10] Duidelijker kan het in partners wel lezen van een herstelde en volgens mij uiteindelijk bij de stemmingsuitslag van op de tweede kamer zelf onder een motie ook maar in de bolletjes weergaven die wordt niet meer aangepast is ook eigenlijk geen doen. Ik bedoel we maken allemaal eens een fabeltje. Er wordt een verkeerd en het wordt dan op die manier hersteld. Dus dus dat is dat is goed om je te realiseren.

[0:15:34] Wat wat ik een ander punt. Wat ik een ander probleem vindt is natuurlijk ontzettend veel moties hebben vorig jaar een record heeft ook ik heb net de staat van de kamer gezien meer dan vijfduizend. Dus kijk op het moment dat je echt een motie lijkt zich echt nog een een wat grotere ding was kun je dat zeg maar ook wat makkelijker herstellen. Maar nu met vijfduizend is het bijna ook geen geen doen. Maar helder. We gaan het gewoon uitwerken, zodat u inzicht krijgt en dan kunnen we daar alsnog naar kijken en ik zal ook de verschillende varianten even in kaart brengen nabij

[0:16:08] maar voorzitter kunnen dan ook in die stemming. Waarom moet er dan bij elke aannemer zeg maar heel veel aangenomen motie is vooral als die ontraden door het kabinet. Dan moeten die aan die indiener naar voren. Mag ik een brief zou een kabinet is er elke aangenomen motie is gewoon is gewoon een feit is gewoon een feit. Heb je krijg je je bakje en dan moet je wat mee doen. En nu gaan we dus soms ook met moties die oordeel kamer hebben waarop de indiener zegt nou ben hartstikke blij is aangenomen. Mag ik een brief. Maar die komt er toch sowieso. Dat is gewoon hun werk dat het werk van die

[0:16:41] dan gaan we het hebben over de ongeschreven regels kijken opzicht dat je als een motie ontraden is dat je op dat moment vraagt van nou, ik wil wel een hoe gaat het kabinet dat dat is wel een logischer omdat je vaak daarvoor een discussie heb gehad en debat waarin het kabinet heeft aangegeven waarom ze iets niet willen. Laat ze nu maar uitleggen hoe ze dat gaan doen. Alleen het is wel wat raar als je motie hebt die oordeel kamer om dan inderdaad. Dat vind ik wat kijk je daar niet tegen zijn. Het is een soort ongeschreven regel bij het ene wel maar je ziet wel dat die die grenzen daartussen wat aan het vervagen zijn en dat willen we dat anders

[0:17:16] dan moeten we iets doen aan de cultuur met elkaar door elkaar gewoon aan te spreken en ik kan dat punt van orde kamer vind ik wel een terechte weet je dat is al jaren ingeslopen en dat is eigenlijk niet logisch. Behalve als het echt laat ik zeggen iets acuut is zich naar me grote zorgen. Er moet wel iets van een reden zijn hier even riem en volgens mij.

[0:17:34] Die gebeurde toch niet zo gek veel als een motie orde kamer krijgt tenminste ik heb meegemaakt, maar we niet zo gek. Veel

[0:17:42] en over de bolletjes. Wij worden

[0:17:44] regelmatig op onze vingers getikt. Als we ons vergist hebben of

[0:17:48] misschien iets anders gestemd hebben hun achterban dat graag zou zien en het beste uitleggen door de hele motie even te geven of de te zeggen van dat was onze motivatie.

[0:17:58] Dus ja ik denk dat we voorzichtig moeten zijn om heel veel kosten moeite doen bij

[0:18:03] een overheid van de ict toch al redelijk bezet is wat ik bedoel redelijk druk heeft.

[0:18:10] Helder mevrouw leijten wilde ook nog iets zeggen over de moties. De kamer. En nee.

[0:18:17] Ja,

[0:18:18] mevrouw van der plas

[0:18:19] dan nu zijn we weer naar onszelf aan het kijken. Maar wij zitten hier voor de burgers en ik vind het burgers op een zo volledig en transparant en makkelijk mogelijke manier geïnformeerd moeten worden. En nu is het vaak. Dat is ook mede de reden van deze vraag en wij zitten hier voor burgers. We zijn gekozen door burgers en we worden betaald. De burgers. Dus ik vind dat we daar ook een verplichting toe hebben om die de politiek zo dicht mogelijk erbij te brengen en het zo makkelijk

[0:18:46] mogelijk te maken.

[0:18:48] Helder wordt vervolgd. Dit onderwerp komt hier werd terug. Dan gaan we naar de voorspelbaarheid en structuur plenaire agenda's agendapunt zeven ook excuses eerst zes deelname tweeminutendebatten door fracties en groepen die niet aan het commissiedebat hebben deelgenomen. We zagen een een in ieder geval vanuit de commissie voor de werkwijze is gezegd van is hier nu een probleem of niet? We hebben dit ook nog een keer besproken in het presidium

[0:19:16] op het moment dat je niet hebt meegedaan aan een debat of je dan wel een tweeminutendebat mag houden en daarvoor moet je toestemming vragen aan de kamer. Dat wordt eigenlijk bijna altijd gegeven soms wat aarzelend. Maar uiteindelijk is het eigenlijk altijd een jaar. We zien wel dat er een positieve trend is in dit geval. We begonnen met vorig jaar waren er tweeëntwintig procent

[0:19:38] eigenlijk jaar ervoor voor mensen die niet hadden meegedaan met een debat en wel meededen met een twee minuten debat en dat is nu gedaald naar acht procent. Dus in dit geval zou mijn vraag zijn is het nodig om daar iets aan te doen of kunnen we gewoon dit een beetje houden want blijkbaar werkt het ook wel zeg ik maar even zo opvoedende dat het niet een vanzelfsprekendheid is als je niet mee opgedaan gedaan met een debat om mee te doen met een tweeminutendebat. Mevrouw leijten,

[0:20:03] Voorzitter, ik denk dat de conditionering werking die ervan uitgaat heel goed is. Ik zou er eigenlijk op willen. Wij zijn niet deelnemen aan het debat is ook geen moties indienen. We moeten allemaal kiezen, grote fracties, kleine fracties. Ik moet wekelijks kiezen tussen verschillende commissies, omdat ik erin zit waar ik naar toe gaan en je kan heel goed. Een fractie vragen een punt van jou in te laten brengen door te spreken. Dan kan dat ook voor de motie die ingediend moet worden. Dan kun je die kan ik die

[0:20:34] bergkamp blij te laten worden bij indiening als mevrouw bergkamp namens d zesenzestig voor mij heeft gesproken. Dat is een keuze die je maakt en ik vind dat privé omstandigheden

[0:20:45] ziekte ziek kind. Dat kan je niet altijd in je fractie oplossen. Zeker niet als je alleen bent, maar ook kleinere fracties niet te laten we eerlijk zijn. Onze fractie is de vijfde fractie in het parlement, maar is dat met negen zetels. Nou dat is echt gisteren ook schipperen. Dan denk ik dat dat een coulance die er nu tot die acht procent leidt goed is. Maar ik denk dat er geen deelname is eigenlijk in principe niet meedoen en op het moment dat het zo ontzettend belangrijk is dan kan je het echt wel oplossen met een andere fractie die namens jou het woord voert op een belangrijk aangelegen punt. Ik heb zelfs wel eens met de vvd-fractie gedaan onderwerp. Dan kan dat ook met een indienen van een motie. Want je hebt met allerlei partijen heb je en we zijn ook ver genoeg in die twee jaar met als kamer dat je ook weet bij wie je dat er een kan doen als er zo ontzettend belangrijk punt is. Dus ik zou dat graag willen handhaven en dus iets strenger nog zijn niet deelnemen is dus niet een motie indienen zijn genoeg debatten en andere gelegenheden waarop je dat dan wel kan doen.

[0:21:43] Het is wel zo als we dat door voeren. We hebben nu zeg niet dat je geen motie mag invoeren of mag indienen. Dus dat zou nog wel echt een wijziging betekent van het reglement van orde. We hebben nu wel dat je toestemming moet vragen. Je kunt er ook wel een beetje opsturen. Maar je kunt iemand niet verplichten om geen motie in te dienen, dan moet het reglement van orde worden gewijzigd.

[0:22:05] We als regel. Als je niet meedoet

[0:22:07] dan wel schriftelijk dan wel in het debat. Dan kan je je niet inschrijven.

[0:22:11] Behalve als de kamer toestemming geeft.

[0:22:12] Ik zie maar dan kunnen we toch met elkaar afspreken en dat ook met de voorzitters communiceren. Dat is ook bij de commissie van der staaij eigenlijk gezegd dat je gewoon zegt nee, we zoeken allemaal naar een weg om voor elkaar van alles mogelijk te maken. Maar die ene motie in het ene debat. Dat hoeft niet een die conclusie regende werking vind ik echt heel erg goed. Er zijn privé omstandigheden mogelijk denkbaar voor iedereen en ik vind dat er dan van alles. Maar als je dat gaat oprekken van ik had een twee belangrijke debat. Tegelijkertijd ik dat de plenaire agenda schuift voor mij nu ook debatten weg waar ik heel graag aan deel had genomen dan ook dat op een ander moment of vragen aan andere partijen dat namens mij te doen. Ik denk dat dat toch echt de beste manier is om het te doen.

[0:22:56] Mijn reactie hetzelfde. Ik kan voorstellen is kunnen conditioneren zijn en dat betekent ook de kamerleden. Maar uiteindelijk als iemand toestemming heeft gekregen om mee te doen. Dan heeft de voorzitter niet de bevoegdheid om te zeggen op basis van ons reglement van orde. U kunt geen motie indienen. Snapt u dat is dus daar zit mevrouw van der plas.

[0:23:16] Ja. Dankuwel. Ik vind dit

[0:23:21] wel

[0:23:22] de lastig want kijk even voor mezelf sprekend. Ik zit nou ik doe mijn best om zoveel mogelijk debatten bij te wonen in de begroting tijd

[0:23:35] heb je gewoon begrotingsdebatten die

[0:23:37] dat moment ook heel erg belangrijk zijn. Dus het komt daar is ook een beetje wat hier ook in genoemd wordt een twee minuten debat over gewasbeschermingsmiddelen beleid. Ik vond dat er iets heel ergs gebeurde en dat werd mij ineens toestemming geweigerd om aan dat debat deel te nemen want jaar had je er maar wij moeten zijn. Dus ik vond 't ik vond dat niet niet prettig. Ook niet als collega's onder elkaar. Kijk als ik nou iemand zou zijn of een ander kamerlid die echt nooit ergens komt opdagen. En dan wel meedoet aan een tweeminutendebat. Dan denk ik van ja weet je is dat wenselijk. Ik heb ook toen tijdens een debat gezegd als dat als dit het gaat worden.

[0:24:17] Dan krijg je een hele andere onwenselijke situatie want dan ga ik hoppen tussen de bossen.

[0:24:21] Dan ga ik deels vws en dan ga ik een deel gewasbeschermingsmiddelen hebben wij spreken en dat vind ik ook niet wenselijk omdat je dan niet aan het hele debat deelneemt en

[0:24:31] dus dat moeten we wel goed overwegen. Wat is de consequentie daarvan

[0:24:36] dan voor zo eigenlijk vrij weinig. Wat het nu voorkomt, kunnen we niet gewoon een coulance geven aan iedereen weet wel in zijn eigen commissies. Wie er altijd zijn en wie er bijna nooit zijn dan denk ik van ja, moeten we dat dan zo strikt gaan toepassen en niet gewoon kijken van joh wat is de situatie en dan nog even ingaand op wat mevrouw leijten net zei van ja dan kan ik ook zeggen van ik laat iemand voor mijn spreken. Dat was in dit debat is ook het geval geweest. De sgp had ook namens mij de inbreng gedaan en die inbreng maken wij ook samen met. Wij geven ook input aan aan een fractie dus alleen fysiek ben ik er dan niet bij. Dus dat wil ik wel ter overweging geven want dat is de consequentie daarvan dat je dus tussen debatten gaat roepen en dat niet elk debat te aandacht verdient die het dan krijgt van het kamerlid,

[0:25:28] mevrouw leijten en mevrouw.

[0:25:30] Mag ik een vraag stellen? Carola? Mevrouw van der plas, mag ik u uw vraag stellen via de voorzitter natuurlijk op het moment dat je die afweging maakt tussen twee debatten en ik snap heel goed dat je niet te roepen omdat je dan eigenlijk ook niet kan inschatten. Is dit de uitkomst van het debat dat ik die motie wil indienen. Maar hoe kun je het dan wel weten als je helemaal niet deelgenomen aan een debat. Kijk persoonlijk denk ik wel. Ik zie ook mensen komen voor de eerste termijn te zeggen in eerste zin. Ik vraag een tweeminutendebat aan. We hebben ook discussie over hoeveel commissiedebatten er uiteindelijk in tweeminutendebatten eindigen moet je dat wel willen is dat wel nodig. Moet je niet het debat afwachten ik in de afweging die je moet maken als eenpitter of met negen en en de ene heeft een ministerie en ik heb er misschien vier. Dat is ook dat zijn ook verdeling en ook prioriteit. Dan moet je soms denken dat is dan maar niet de kansen superbelangrijk is dan via iemand anders en in dit geval ik heb behandeld steunen gram nagelezen omdat het erbij zat en het ziet komt inderdaad een beetje flauw over want het gaat niet om één persoon. Het gaat niet om om een iemand gaat niet om een hardwerkend iemand of er niet hardwerkend iemand gaat meer om het principe en ik denk dat het ook goed is om ons daarop te richten als dus in de afweging van alle drukke werkzaamheden een debat

[0:26:48] niet de voorrang heeft gekregen, moet het dan wel de voorrang krijgen voor een motie en ik denk dat als we dat door excuseren zou je op nee uitkomen. Tenzij u zegt is zo debat. Ik kan me niet splitsen. Dan laat ik een ander dat doen maar dan kan die ander die motie indienen en dan zou je uitkomen op niet deelnemen, tenzij er allerlei vervelende privé omstandigheden zijn geweest, waardoor je er niet kon zijn.

[0:27:11] Mevrouw van beukering huijbregts. Mevrouw van

[0:27:15] voorzitter, ik ik wilde.

[0:27:16] Heer eigenlijk ook de sp in bijvallen.

[0:27:18] Dat voor mij wordt. Ook is een tweeminutendebat, ook altijd sluitstuk van een commissiedebatten dat die we samen met mijn gevoerd of en dan weet je ook wat er speelt wat de inbreng van iedereen is en dan vind dat een vervolg in de plenaire zaal is. Wat mij betreft zou ik ook eigenlijk de beslispunten het adviespunt mee willen geven en het plezier om daar strikt te handhaven, zoals het staat in de notitie en

[0:27:42] ik sluit ik aan bij de woorden van mevrouw leijten,

[0:27:45] mevrouw mission derksen.

[0:27:47] Volgens mij ligt de vraag voor of het reglement van orde moet worden aangepast en begrijp ik eigenlijk uit de discussie dat we dat niet gaan doen en dat we met elkaar zeggen nou we zijn streng voor degenen die toestemming vraagt. En zoals mevrouw leidt zich die noemt de omstandigheden waardoor je misschien toch wel in de gelegenheid bent om die motie in te dienen. Als het dan privé is. Kijk dat ik zou dus hier vooral voor deze voor dit deze commissie zeggen dat we dus niet het reglement van orde aan gaan passen en dan en dan is het aan ons in de net als met

[0:28:19] duur of er ongeschreven.

[0:28:20] De regels die al langs is gekomen. Gaan we ook hier inderdaad is onze werkwijze dan weer aan aanpassen. Maar maar blijft de regels zoals die is ik denk dat dat een belangrijke conclusie is, maakt het ook mee eens. Ben.

[0:28:37] Doe nog even de heer.

[0:28:39] Maar ik vraag een beetje of is er nou echt zo groot probleem met neemt af kijken als iemand al te in de commissievergadering is, is het logisch dat er meer coulance betrachten. Iemand die bij bepaalde commissie nooit verschijnt en zeker als je met een motie komt van nou, voor de bolletjes maar eventjes te zeggen

[0:28:58] ik denk toch dat de collega's een voorzitter best een beetje kunnen selecteren wanneer dat wel of niet het geval is

[0:29:06] en zekerheden kleine fracties. Ja, hoe lossen wij het op z'n tweeën operationeel wybren is een de heer van den haag

[0:29:13] is een roepen

[0:29:15] en ik is

[0:29:17] bij de kan ik denk dat het niet zo ons om te roepen. Eerlijk gezegd niet voor de kwaliteit van het debat en voor de werkdruk van de college. Dus ik zou zeggen met ik noem het altijd goed zeemansgraf

[0:29:30] dat de collega's en de voorzitter echt wel kunnen selecteren die er een beetje komt om de show te stelen. En wie toevallig moest kiezen. Zeker als je nuance fractie bridjanand combineren, combineren.

[0:29:42] Jan van der plas.

[0:29:45] Ja,

[0:29:48] mevrouw. Laatste vraag van hoe weet je dan wat er in bad is besproken. Nou kijk,

[0:29:52] er zijn ook wel soms commissie debatten geweest waarop ik zou hebben gedacht van ja komt niet bij zijn. Maar ik wil eigenlijk wel graag daar iets maar dan kies ik ervoor om gewoon niet gegaan denk van ja ik ben er bijna het hele debat niet bij geweest. Kijken. In dit geval ging het om gewasbeschermingsmiddelen. Ik weet wat er in de commissie wordt besproken en vaak luister ik ook nog debatten terug als ik op weg naar huis zit ook zit na een werkbezoek zal ik debat direct aan en dan ga ik een commissiedebat terugluisteren. Mijn beleidsmedewerkers die luisteren mee met een debat. Als ik er niet bij kan zijn. Die geeft mij daar een even een verslag van aan. Ik ik luistert zelfs terug. Dus

[0:30:30] de natuurlijk weet dat en ik vind het toch een beetje vreemd. Ik zou zeggen van weet je laten zoals het is en laat het aan de collega's om daar wel of geen toestemming voor te geven. Het komt ook heel weinig voor. Ik denk dat is echt weinig mensen zijn die daar misbruik van maken. Maar ik vraag ook wel een beetje om menselijkheid of hoe je ze moet me als er iemand komt in die is zo vaak. Laten we dan niet echt. Laten we dat niet gaan doen van jij mag niet ofzo dat het levert helder wrijving onderling ook en ik vind het gewoon niet niet prettig.

[0:31:03] Ik volg mij trekken weer de conclusie dat wij niet een voorstel willen om het reglement van orde aan te passen. We zeggen wel dat de regel om toestemming te vragen dat die geconditioneerd heid dat dat gewerkt heeft toch een daling van tweeëntwintig naar acht procent. Dus dat is mooi. Dat vraagt wat van de cultuur van collega's. De vraagt ook wel wat van soms collegialiteit,

[0:31:26] maar soms ook kennis van de collega's in de commissie. De voorzitter handhaaft natuurlijk, maar uiteindelijk gaat het om de collega's om die cultuur met elkaar na te streven. Dan gaan we dat op die manier doen. Dan gaan we naar de voorspelbaarheid en structuur van de plenaire agenda. Ik moet zeggen ja. Voor de nieuwe leden

[0:31:46] is dat misschien niet helemaal meer in herinnering. Maar als het gaat over stemmen. Dan hebben we dat echt goed onder controle ten opzichte van hiervoor. Ik denk dat mevrouw leijten en ik de nachtelijke debatten nog wel weten dat we moesten wachten van kan er een hoofdelijke stemming komen. Ik denk dat we dat goed onder controle hebben door te zeggen nou, op dinsdag hebben hoofdelijke stemming is het op een ander moment. Dan schorsen we voor drie uur of we doen het op een ander moment zijn er stemmingen op donderdag door de europese raad, dan worden ze van tevoren aangekondigd. Ik denk dat dat echt echt winst is, ook als het gaat over werkdruk van van mensen van ons allemaal.

[0:32:26] Het tweede als het gaat over de eindtijd van elf uur dan zie je dat tot de helft van vorig jaar dat eigenlijk vrij goed ging het eigenlijk weinig voorkwam en daarna dat het weer toenam en dat heeft te maken met de begrotingen en dat is eigenlijk altijd ook wel een piek geweest in in alle jaren wat wij doen. Ik kijk ook echt wel extra kritisch. Samen met de griffie plenair van lukt het allemaal voor elf uur. Maar soms bepaalt de kamer ook. Geef maar even een voorbeeld. De agenda voor volgende week zal een redelijk overzichtelijk uit. Nu wordt er gezegd de kinderarts chirurgie. Dat is een debat. Dat betekent woensdagavond waarschijnlijk en of wordt nog werk. Dus ja je kunt daarmee niet alles voorkomen. We proberen wel echt daar goed naar te kijken. Lukt het altijd. Nee

[0:33:17] dan hebben we denk ik ook een goed vast te stellen moment wat ik zei als dat echt nodig is op de donderdag.

[0:33:24] Wij hebben woensdag wetgeving dacht dat laat ik ook nog wel evalueren. Maar de eerste afdronk is dat het best goed gaat. Eerlijk gezegd dat we ook meer ruimte hebben voor wetgeving, zoals te doen, gebruikelijk voor initiatieven. We proberen altijd wel met coulance en te kijken hoe dat we dat op een goede manier kunnen plannen. Dus eigenlijk ben ik daar wel wel

[0:33:48] tevredenheid.

[0:33:49] Misschien mag dat ook wel eens gezegd worden. We hebben ook nog gekeken naar de spreekt uit moties. Er was het gevoel van. Goh zit er nou een enorme toename in. Dat valt eigenlijk mee. Dus ook dat zeg maar

[0:34:02] het enige zorgpunt wat er wel is. Dat zijn de tweeminutendebatten dat er commissies zijn die standaard. Een tweede minuten debat. Dat is ook echt iets voor de commissies om dat in de commissie de strategische procedurevergadering te bespreken. Kijk, het is gewoon belangrijk dat dat niet standaard is dat iedere commissiedebat eindigt in het tweeminutendebat. Het moet een uitzondering zijn dat je er niet uit bent gekomen. En nu bij sommige commissies is het echt bijna automatismen als het tachtig tot negentig procent is gewoon niet goed. En dat leidt ook weer tot met twintig fracties tot heel veel moties. Daar zit het het lek. Dus dit is in ieder geval iets wat ik met de commissievoorzitters ook onder de aandacht te brengen, maar het is natuurlijk ook weer cultuur en ook weer dat de leden elkaar daar kritisch moeten houden. Elkaar moeten ook bevragen van is het nou echt nodig om een tweeminutendebat aan te vragen. Mevrouw leijten.

[0:34:57] Voorzitter, ik dat lijstje zag. Het verbaasde mij niet met de commissies die bovenaan staan. Dat is mijn ervaring tussen de oogharen van de commissies waar ik ook dat die duurder anders is en dat op het moment dat je het ook aan de orde stelt je eigenlijk een beetje een zeikerd vindt

[0:35:13] en om heel eerlijk te zijn is dat wel iets wat ik aan u vragen. Voorzitter, hoe gaat dat met het overleg? Met de voorzitter

[0:35:23] zijn de voorzitters van deze commissies gevoerd. Dat hoeft, dat hoeft hij niet hoeft niet, maar

[0:35:31] ook daarvan weten we sommige voorzitter zijn wat drukker mis in verschillende discussies die worden gevoerd onder de voorzitter onderling van hoe gaan we daarmee om.

[0:35:41] En als dat zo is. Het is heel fijn als iemand de voorzitter wil zijn, want het kost ook veel tijd en het moeten we ook in de kamer kamerfracties hebben we dat opgevangen met bijvoorbeeld te staven die dat dan stukken bij wijze van spreken. Dat lijkt me heel erg goed en ook als ervaringsdeskundige in de commissie voor van der staaij. Ik denk dat dat echt goed is om daarnaar te kijken want je mag en kan niemand het ontzeggen om een motie in te dienen, maar tegelijkertijd zou het ook mooi zijn als het een instrument wordt van eerder een uitzondering dan de regel. Daar zijn we nog heel ver weg. Maar ik denk dat we wat we kunnen doen met de discussie erover voeren

[0:36:24] het maximaal haalbare hebben ook met ambassadeurs om het maar even zo te zeggen. Anders zijn het echt permanent dezelfde die daar om vragen en dat is ook een keer klaar.

[0:36:34] Ik deel helemaal wat mevrouw leijten daarin aangeeft. Ik had laatst een overleg met de commissievoorzitters. Maar dan zie je ook door tijdgebrek weer dat een aantal commissievoorzitters niet bij aanwezig zijn. Ik heb gelukkig griffier gevraagd om de commissievoorzitters wil echt te informeren over de uitkomst daarvan. Want anders missen ze wat. Maar het is ook belangrijk dat de staven goed zijn aangesloten. Dus daar doen we stukken we wat we kunnen maar is het helemaal waterdicht. Nee nee maar dit is bijvoorbeeld echt iets als het gaat over die tweeminutendebatten. Wat wat echt expliciet onder de aandacht gebracht moet worden van alle commissievoorzitters en zeker die tachtig, negentig procent score. Dat moet echt onderdeel zijn van de strategische procedurevergaderingen.

[0:37:18] Ja,

[0:37:20] mevrouw van der plas.

[0:37:22] Kijk je ziet bij de commissie is natuurlijk laat ik zo zeggen je hebt commissie is die heel veel verschillende deel onderwerpen hebben. Dus daar zou je wat vaker in een, tweeminutendebat omdat je dan weet je een vws bijvoorbeeld zie niet helemaal terug in de steigers staat wel bovenaan heeft en geneesmiddelenbeleid en medische preventie en dus dat zijn allemaal dus dan kan ik me wel voorstellen dat er dan wat vragen tweeminutendebat over komt. De commissie fnv die heeft heel vaak over stickers over dezelfde onderwerpen en daarvan vind ik ook wel eens. Dan zie je ook leden. Eigenlijk is het dan een half uur van tevoren al in de commissiezaal als eerste om een tweeminutendebat aanvragen voordat het debat begint zit dat er al in en daar zou je denk ik. Leden van de commissie is wel wat bewuster van mogen maken en dan zal in ieder geval in de commissies waar ik het meeste aan deelneemt dan ook al naar voren brengen die strategische ze procedurevergadering van moeten we zes keer per jaar een, tweeminutendebat over zoönosen hebben en dat is een beetje overdreven zelf ook. Maar goed dat maar dat kan dus per commissie wel verschillen omdat je per commissie van heel veel verschillende

[0:38:31] hebt die

[0:38:34] iedereen

[0:38:37] waar vws.

[0:38:39] Kijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar

[0:38:43] ik heb buitenlandse zaken is ook heel heel veelzijdig gebeurt ook voldoende. Maar dat zie je dat het toch een stuk lager is als het gaat binnenlandse zaken stuk ook heel veelzijdig dat dat zit rond de vijftig, zestig procent. Maar ik denk dat we hier wel een beetje het lek boven hebben dat als er standaard gewoon een tweeminutendebat is iedereen weer een motie indient en dat leidt tot een toename. Dus het is echt onderdeel van het cultuur vinden het terecht om de commissievoorzitters en de staten daar heel veel heel goed op de hoogte brengen. Ook de kamerleden zelf voor elkaar te bevragen. Ik kan me echt herinneren bij commissiedebat dat immers ach, is het nou echt nodig? Een, tweeminutendebat je toch een mooie toezegging gehad en dus cultuur doen we met we met elkaar. Wanneer men dan, mevrouw.

[0:39:27] Het zou natuurlijk ook schelen als

[0:39:29] laten we zeggen de kwaliteit van de moties wat omhoog ging natuurlijk verschrikkelijk veel moties, moties.

[0:39:35] Tot ik

[0:39:37] met elkaar.

[0:39:39] De bolletjes. U kunt u weer gezellig. Ik heb een motie aangenomen gekregen jaar al vroeg hoe bedoel

[0:39:46] je moet een motie indienen als je echt wat wil van mijn andere kamerleden kabinet toe.

[0:39:50] Is een mooi haakjes. Zo. Naar mijn bij de rondvraag heb ik namelijk één punt daarover over de appreciatie motie kom ik zo op terug. Want er zit ook nog wel iets wat nog niet helemaal lekker loopt

[0:39:59] dit.

[0:40:01] Mevrouw leijten.

[0:40:02] Voor zover ik ben het echt heel erg voordat punten met u eens dat de cultuur maken we met z'n allen en het elkaar erop aanspreken ook toch merk ik wel een van de commissies waarin ik zit en waarin veel debatten zijn en waarin we ook vaststellen dat op het moment dat het plenair dus iets is dat er van alles te voren wordt geschoven dat we heel veel doen. Dat eindigt eigenlijk altijd in een tweeminutendebat waarin die tweeminutendebatten. Soms worden ingehaald door een nieuw debat wat er is gevoerd over motie ingediend over wat er op in die week in dat debat is gewisseld. En daar is dus geen hygiëne van van alle van alle kleuren smaken en midden rechts veel aanwezig. Weinig aanwezig. En als je daar dan iets van zegt hoor je echt een zeikerd genoemd en dat is ook wel iets waarvan waarvan ik ook in de commissie van der staaij verzucht van ja,

[0:40:57] we zitten aan het maximaal haalbare als het gaat over want je op voor je het weet krijg je namelijk ook te horen om je bent tegen dat

[0:41:06] andere partijen moties indienen en dat word je letterlijk gezegd in het debat. Als je vraagt is het nodig dat je die motie indient om uw standpunt te bepalen of om dat dat blijft ingewikkeld. Voorzitter,

[0:41:20] Ik zit even te denken. Misschien kunnen we ook namens de commissie voor de werkwijze gewoon even een brief sturen naar de commissievoorzitters en de stap. Om dit punt dat we dat zo herkennen je met elkaar ook gewoon dat signaal af te geven

[0:41:32] en dan misschien ook

[0:41:35] en naar de fractie misschien ook naar de fractievoorzitters om ook zichtbaar of franc secretaris dat om

[0:41:40] te geven. Ik vind het wel een goede. Laten we dat

[0:41:44] meer bewust worden.

[0:41:46] Denk

[0:41:48] mevrouw van beukering.

[0:41:50] Ja, voorzitter, je bent van harte mee eens. Ik kan nog een kleine vraag. U had het over de evaluatie van de initiatiefwet op woensdag. U zei dat u nog een evaluatie zou uit gaan voeren. Ik snap dat iedereen heel druk is. Ik vroeg me even af

[0:42:01] welke termijn denkt aan die binnenkort ook dankuwel

[0:42:05] in ieder geval het voorproefje dat het niet verkeerd gaat.

[0:42:11] Je misschien ook ziet. Er wordt een tweeminutendebat aangevraagd door een partij die wel echt een serieuze motie indienen en echter motie nog dat

[0:42:18] de andere partijen willen ook meedoen en die gaan dan pijn van jou kunnen godsnaam nog vragen en dat is de vervuiling, maar moet ik wel mogelijk zijn om echter, want ik noem een motie in te dienen, behalve niet van de orde van verzoekt het kabinet te inventariseren hoe dit verbeterd kan worden,

[0:42:34] kan niemand op tegen zijn en dat soort dingen.

[0:42:37] Wij zeker. Het is gewoon een belangrijk instrument voor kamerlid moties amendementen initiatieven. Dat dat moet ook zo houden, maar ze moeten niet sleets worden. Dat is denk ik. Het gevaar. Wat nu dreigt bij de moties

[0:42:52] ze toch maar het is een 't is een belangrijk instrument. Dan gaan we naar even kijken naar de rondvraag. Ik gaf één punt als ik zo vrij mag zijn. Ik wil de volgende keer ook terugkomen. Misschien wel wat eerder als het gaat over de appreciatie van moties. Want ik merk

[0:43:09] het overnemen van motie is werkt gewoon niet in de praktijk. Het ene doet het wel de andere niet. Soms krijgen ze orde kamer. Je krijgt discussie erover. Ik zou toch willen kijken of er iets strenger kunnen zijn met moties, bijvoorbeeld als er een toezegging is als het al gebeurt in de praktijk om toch wat strikter oordeel te krijgen, namelijk gewoon overbodig. Ik weet dat er haken en ogen aan zitten. Maar je hebt een oordeel. Maar als je echt wat toevoegt aan het leven zichtbaar

[0:43:37] en het kabinet ook nog omarmt. Je kunt ook iets toevoegen aan het levert het kabinet niet omarmd wordt het ontraden. Maar dat zijn wel de volgens mij wat u zegt meneer evers in wel de moties die ergens over gaan en we weten allemaal. Ik bedoel ik kan soms bijna blind te stemming doen omdat ik gewoon weet de hele kamer gaat hier gewoon voor omdat dit al iets is.

[0:43:57] Ja.

[0:43:57] En dat is niet goed. En soms zitten ook juweeltjes tussen. Ik wil het gaat hier om het is niet aan mij om daar een oordeel over te hebben, maar we weten allemaal dat er ook echt moties tussen zitten waar er al een duidelijke toezegging is gegeven. Dus ik zou eigenlijk toch wel willen nadenken over een andere wijze van presenteren waarin je toch wel duidelijker zegt ook overbodig.

[0:44:18] Dus als vooraankondiging zeg maar

[0:44:21] vooral leiden.

[0:44:22] Dit is de eeuwige discussie. Voorzitter, ik vind prima, maar nog een keer te volgen. Maar dat is de eeuwige discussie overbodig.

[0:44:29] Dus mijn oordeel kamer

[0:44:32] en dan is er een kamerlid die wellicht weinig debatten voert en die eindelijk iets. De naam kan krijgen de we allemaal wel en dat is het lastige altijd. Dus ik vind het goed hoor dat u weer ten strijde trekt dat weer gaat doen maar dan moeten we ook zeggen overbodig is dus ontraden. Want dat is dan wel wat het is en dat betekent dus ook dat we na partijen gaan kijken van wat doe je dan met stemmen over wat doe je dan met indienen en het is wel

[0:45:03] wij zeggen eigenlijk allemaal bij overbodig. Acht jaar. Laat me dan toch al water onder de brug en dan zouden we eigenlijk dat ook allemaal weg moeten stemmen. Ik zie dat nog niet gebeurd. Maar prima

[0:45:13] dit de rijden terecht. Ik ben voor en dat ook strikter handhaven. Dat is absoluut waar. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk dat kamerlid overbodig dat overbodig krijgt ergens iets moeten kunnen laten zien aan de achterban of de partij. Want laten we eerlijk zijn partijen die rekenen af op dat soort dingen.

[0:45:35] Ben je in beeld zichtbaar. Ik zie soms 's ochtends mensen op televisie er ik ga vanmiddag gemaakt. Ik denk ik ga het debat. Ik weet niet of dat tot de motie moet leiden. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus goed dat te doen. Maar.

[0:45:51] Weg

[0:45:52] weet ook dat je je moet je je dingen doen die binnen je circle of influence en deze ligt daar niet in de realiseer ik me maar ik vind ook zonde om dit soort instrumenten gewoon zo sleets te laten worden. Dus. Maar nogmaals, we doen dit met elkaar en dan zou je daarbij ontraden echt moeten zeggen het is

[0:46:12] de overbodig is dus ontraden. En dan de gouden loeki aan het kamerlid met de meeste

[0:46:19] overbodige moties

[0:46:23] weer een best wel. Ik kijk even naar de rondvraag. Tot slot, mevrouw van beukering ik mevrouw leijten,

[0:46:32] meneer, vreemde mevrouw van der plas

[0:46:34] iets voor de rondvraag.

[0:46:37] Ja plaatsen.

[0:46:39] Nee ik heb niks voor de rondvraag maar even een reactie op het laatste

[0:46:45] kijk het is natuurlijk wel ook belangrijk om je achterban te laten zien wat jij in de kamer voor hen doet en een motie is daar een uiting van. We hebben dit dat voor elkaar gekregen of dat dat gaat gebeuren

[0:46:58] met een toezegging ben ik ook tevreden als hij als ik die ook zichtbaar zou kunnen maken. Dus als je die toezegging zichtbaar maakt dan zul het voor heel veel fracties ook prima zijn. Vermoed ik zo

[0:47:12] daar zijn we mee bezig. We hebben nu al een toezeggingen register, maar we willen een koppeling met de de website en het voorjaar moet dat gereed zijn. En dan zout en ik wil ook eigenlijk dan een brief sturen naar de kamerleden en bewindspersonen, zodat ze ook de aandacht aan kunnen besteden. Dus dat een toezegging dat het veel waard is als motie. Dus dat zou goed moeten komen.

[0:47:39] Voorzitter graag mij valt ook op dat op het moment dat je een toezegging hebt en je denkt oké. Mooi. De hamer ik dan ook op in debatten dat het niet onder regelmatig gebeurt dat er een andere kamer. Lid een motie indient op jouw toezegging. Ja. Dat gebeurt in enige en alle bloedgroepen gebeurde er van allerlei de eerste gegeven schuin oog naar die eruit moest lachen. Maar het is gewoon het betere jat werk om maar even zo te zeggen en het is als je dan de toezeggingen register hebt je daar ook naar verwijzen. Dan kan dan kan het ook in het debat spelen. Terwijl nu en het gebeurt gewoon.

[0:48:17] Mevrouw michèle, ze nog op dit laatste punt,

[0:48:20] Dan moet elkaar best een durven aanspreekt. Ik had ik een motie ingediend en collega wijst erop uit charmante wijze in de commissie. Wat een toezegging was geweest was finaal ontschoten inmiddels ook geen probleem. Nou heeft gelijk. Ik ik verscheurde.

[0:48:35] Maar als je dat kan doen. En net zoals met collega's die een motie indienen bij een debat dat er niet direct overgaat, merk ik ook dat er vaak wel bij collega's hebben worden daarop aangesproken van keek. Hou me aan die collegialiteit. Dat wil je eigenlijk met elkaar. Dus dat dat gebeurt ook regelmatig mevrouw mission derksen. Tot slot.

[0:48:52] Ik had nog een ding is voor de rondvraag. Het heb ik ook eerder gezegd bij de commissievoorzitters en dat is die wijze waarop we dus in de pvv procedurevergadering georganiseerd zijn omdat we hadden coronaregime en gingen eentje tel je aantal zetels. Nu is er koppen tellen eigenlijk terwijl dat is juist schriftelijk tellen we wel zetels. Als je een schriftelijke voorstel doet voor het een of ander. Dus eigenlijk vind ik dat dat hele koppen tellen in een pvv vind ik eigenlijk achterhaald. Bovendien kan ik kan ik lekker als grootste partij heb ik daar heb ik de koppen wel zeg maar toen zij zei u voorzitter, dat is echt een wijziging van het reglement. Dat was toen een was toen corona regie. Maar als we dat willen veranderen is dat een wijziging van reglement? Dan denk ik zullen we dat initiatief te nemen, zullen we daar daar dat gesprek over aangaan? Hoe we daar mee om wenst te gaan omdat het zo.

[0:49:53] Ik vind het is ligt ouderwets. Maar

[0:49:57] dan twee dingen doen want we zitten afhankelijk van hoe groot je fractie is kun je voor of nadeel zeg ik maar van van hebben. Het is een wijziging van het reglement van orde. Wat u kunt doen is zelf met een initiatief komen dus of een motie, bijvoorbeeld bij de raming indienen.

[0:50:15] Ja

[0:50:16] ja dat is dit. Het is ook echt ook wel een beetje politiek zichtbaar. Dus er zitten voor nadelen aan. Het is niet aan mij om te zeggen god een goed idee ga ik doen. Maar leden kunnen of zelf met initiatieven komen of bij de raming kijken of ze daar meerderheid voor kunnen krijgen.

[0:50:37] Komt.

[0:50:39] Nou dat is niet altijd zeg ik tegen michon derkzen die buiten de microfoon zeggen wij halen altijd een meerderheid de macht ligt bij de meerderheid. Maar de meerderheid verschuift wel eens doordat de opstappen zijn doordat er dingen veranderen en we hebben echt het komt niet vaak voor. Maar bijvoorbeeld een debat over een debakel in het pgb ooit. Ik weet niet of u er ook nog voor voorbij was.

[0:51:03] Voorzitter, ik kan me dit.

[0:51:04] Wij herinneren was echt

[0:51:06] dat was echt met met tweede leiden. En nu al op en super spannend en nog even vijf minuten schorsen en nieuwenhoven op en ergens is het kinderachtig en ergens hoort het erbij. Maar op de meerderheid dingen beslissen. Dat komt negen van de tien keer op negenennegentig van de honderd keer misschien negenhonderd negenennegentig duizend keer voor die ene keer dat dus ik zou er wel over na willen denken of je het echt wil, maar het kan ook zijn dat de vvd een keer niet meer. Grootste mevrouw michèle.

[0:51:40] Ik zeg het helemaal niet als vvd. Dat vind ik zou ik ook vervelend vinden. Maar dus dat wil ik gezegd hebben, maar het vreemde is namelijk wel dat het dan schriftelijk niet eens. Dus ik heb er als in een pvv dat we dan zeg maar. Laten we daar schriftelijk even terugkomen. Want je dan denken want dan gaat iedereen weer met z'n zeteltjes. Dus het dus ik zijn natuurlijk allemaal trucs om dat ook weer het erom. Dus dan kunnen we allemaal van een prima maar ik zit er kunnen er een uitspraak over vraag. Ik denk erover na, met alle alle

[0:52:13] dank. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze commissie voor de werkwijze. Ik dank de griffie de ondersteuning om dit allemaal mogelijk maakt. Ik dank de leden voor hun inbreng en sluit deze vergadering.