Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[0:00:00] Goede morgen. Ieder het het is het is het is die kijken zelf gemerkt.

[0:00:15] Goedemorgen. Allemaal. Hierbij open ik de procedurevergadering van de commissie volksgezondheid, welzijn en sport. Mijn naam is joop van den berg van het cda en ik mag vandaag u voorzitter zijn van onze vaste voorzitter zit in een twee minuten debat en welkom aan alle leden de ondersteuning en ook alle mensen op de publieke tribune als eerste punt graag overzicht van de verzoeken mevrouw van een heel wil dat misschien even toelichten.

[0:00:47] Ja voorzitter, dat wil mevrouw van heel heel graag want ik zal even een toelichting geven waarom ik dit echt voor één maart wil en dat heeft te maken met vervolgopleidingen. Als je veel later geeft even aan wat. Oh sorry. Mijn verzoek is aan de minister van vws om voor één maart tweeduizend, drieëntwintig een kabinetsreactie op de ramingen van het soort orgaan naar de kamer te sturen. Want als je dat niet doet namelijk dan ben je gewoon eigenlijk weer twee jaar verder. Als je nu niet handelt naar de ramingen van het capaciteitsorgaan en je wil extra gaan opleiden of ergens minder gaan opleiden kan ook dan moeten opleidingen zich daarop instellen. Mensen moeten bekendmaken wat ze willen en met name tandartsen huisartsen alles buiten het ziekenhuis zit echt te springen vandaag. Voorzitter,

[0:01:28] duidelijk. Ik neem aan dat daar steun voor is dat we die reactie vragen. Dan gaan we naar punt twee op de brief. Dat is de brieven lijst en die doe ik per pagina

[0:01:41] en eerst beginnen we even met punt één. Dat is een brief ter bespreking en dat is een verzoek van de regionale toetsingscommissie, euthanasie of ieder geval het aanbod ook om een gesprek in te plannen. Dat hebben we bij mijn weten. Vorige jaren altijd gedaan. Dus ik kijk even rond of er support voor is. Ik zie iedereen jaknikken. Dus dat betekent dat we graag dat gesprek aangaan. Dus zullen we doorgeven dan verder op pagina één van de brieven lijst

[0:02:16] pagina twee van de brieven lijst

[0:02:20] pagina drie. Meneer verkuijlen.

[0:02:24] Dank voorzitter. Ja dat gaat om brief negentien van klavertje vijf. Daar zou ik graag een schriftelijke reactie van het kabinet op ontvangen.

[0:02:38] Prima dat er een vraag. Ik wil u even op attenderen dat u het niet de naam van de organisatie mag noemen. U kunt alleen de brief nummer.

[0:02:47] Ik zal de volgende keer zeker niet.

[0:02:49] Wij doen oké. Reactie op brief nummer negentien. Dan kijk ik naar pagina vier.

[0:02:57] Mevrouw werner.

[0:02:59] Voorzitter, graag een reactie op brief nummer negenentwintig

[0:03:04] een reactie op brief nummer negenentwintig pagina vijf

[0:03:11] pagina zes. Dan is hierbij de brieven lijst vastgesteld.

[0:03:16] Dan ga ik naar punt drie van de agenda.

[0:03:21] De wijziging van de wet maatschappelijke ondersteuning tweeduizend vijftien en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak met meervoudige problematiek inbreng datum acht maart. Dan ga ik naar punt vier en dat wil ik graag combineren met vijf en zes. De wijziging van de wet maatschappelijke ondersteuning tweeduizend vijftien in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. En dan kijk ik in eerste instantie even naar meneer mohandis over want ik heb begrepen dat willen wij dit allemaal behandelen. Dan zullen we eerst even de ronde tafel moeten hebben en hoe even de planning. Die is meneer mijn hand is.

[0:03:59] Voorzitter, er is tot nu toe vooral mail contact geweest tussen de leden van de voorbereidings groep.

[0:04:08] Sommigen zijn er ook niet bij nu. Maar het idee deze eigenlijk dat we zetten en moeten komen tot een

[0:04:14] ronde tafel, zodat we dat in ieder geval

[0:04:17] vlak na het reces. Dus zijn nog wel ideeën en sommigen hebben zich al aangemeld horende

[0:04:23] dat dit eraan zit te komen. Dus volgens mij kunnen we snel overgaan tot raakt ook het latere agendapunt over de voorbereiding groepen want gaat ook om meer wetten.

[0:04:34] De vraag is even wat de rol is van vanuit de griffie. Wij kunnen natuurlijk als zijnde de voorbereidings groep bij elkaar komen. We moeten wel even het praktisch bij elkaar brengen zeg maar. En het gaan plannen.

[0:04:46] Oké. Ik kijk ook even naar de griffier. Maar mag ik dan concluderen? Heer mohandis die voor de volgende procedurevergadering met een concreet voorstel komt hoe de ronde tafel wordt ingevuld. Ik zie mevrouw van een heel wenken.

[0:05:00] Ja, voorzitter, omdat er nog heel veel wat wat wil aanvullen. Daaraan want de ronde tafel is mooi, maar ik vind het best een belangrijke verandering in de algehele werd. Ik zou je graag ook een technische briefing over willen hebben. En dan is de vraag doe je eerst een technische briefing en dan ronde tafel. Maar dat laat ik hier in de commissie, maar het zou wel mijn wens zijn.

[0:05:19] Dat brengt ons gelijk bij punt zes. Want daar wordt een briefing aangeboden door de staatsssecretaris. Dus dan gaat eerst de vraag is wilt u die briefing hebben. Mevrouw van der helm. In ieder geval wel maar dan zie ik meer mensen op knikken. Dus eerst de briefing. Mag ik dan het volgende concluderen wordt nu een briefing ingepland door de griffie en voor de volgende procedurevergadering is geen concreet voorstel voor een ronde tafelgesprek dat we die op dat moment ook kunnen vaststellen en ook kunnen opzetten. Dan kijk even naar de griffier of briefing. Eerste week meteen na het reces in in mogelijk.

[0:05:58] Dan hou het tempo een betere mag ik hier bij de punten vier, vijf en zes als behandeld beschouwen. Dan ga ik naar punt zeven vissen mededelingen uw mondiale gezondheidsstrategie attenderen voor het commissiedebat. U gezondheidsraad dan één punt acht een startnotitie behandelt voorstel e u gezondheidsraad en dat is het voorstel van de staf om toch ook omdat dit een formeel overleg is om ook een commissiedebat te houden en is daar. Ik zag een paar mensen al knikken. Dus dat is bij deze vastgesteld.

[0:06:37] Dit punt negen adviezen onderzoeksrapport zorgvuldigheid in de omgang leeftijdsgrenzen in de wet donor, gegevens kunstmatige bevruchting attenderen voor te zijner tijd houden commissiedebat, medische ethiek, orgaandonatie punten tien verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het verzoek van dit opzicht gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van twintig oktober over het niet informeren van de kamer op het beschikbaarheid van opnames van de vergaderingen op verzoek van meneer om is het voorstel of dit punt kan worden aangehouden tot de volgende procedurevergadering er geen bezwaar tegen is

[0:07:10] dan punt elf verslag van een schriftelijk overleg over beleidsprogramma's, pandemische paraatheid voor kennisgeving aannemen. Meneer b.

[0:07:18] Voorzitter, de vvd zou dat graag betrekken bij en nog in te plannen debat, pandemische paraatheid en ontwikkelingen rond het coronavirus bij voorkeur nog voor de zomervakantie verzoek van mevrouw tielen, omdat het om dat te combineren. We hebben daar later ook nog een discussie over over de over de commissiedebatten en datzelfde geldt voor punt dertien

[0:07:44] daar alvast op uitgesteld, omdat ook daarbij te betrekken

[0:07:48] en dus een gecombineerd debat pandemische paraatheid ontwikkelingen coronavirus.

[0:07:55] Nou in ieder geval betekent dat we beide brieven dan elf en dertien even vasthouden en dat we dat dan in ieder geval even in een mandje zetten waarin kunt u de microfoon doen. Meneer bevers en dat we naderhand dan bepalen wanneer we wel een commissiedebat doen, maar we houden in ieder geval als iedereen ermee akkoord is de brieven vast dan punt twaalf reactie op de gewijzigde motie van dit opzicht over een regeling waarin is vastgelegd van een passende vergoeding is voor de stroomkosten in tweeduizend dertien voor het commissiedebat zorgverzekeringswet dan punt dertien diverse onderwerpen met betrekking tot koop. Ik heb het net al over gehad dat voor de commissie meneer van de stad.

[0:08:33] Omdat het misschien wel even kan duren, zouden wij behoefte hebben aan een schriftelijk overleg wat vragen te kunnen stellen van deze brief over de bijvoorbeeld de de capaciteit verantwoorde pas van ziekenhuizen dat hij weer aan het afnemen is dus want daar we graag de vinger aan de pols houden. Vandaar dat wij schriftelijk overleg zouden.

[0:08:49] Voorzitter,

[0:08:51] Dus op een dertien. De brief die we recent hebben gekregen. Diverse onderwerpen betrekking tot cool fit. Een schriftelijk overleg lijkt me prima. De inbreng datum manier van der staaij.

[0:09:04] Twee weken. Drie weken zie ik mevrouw paulusma vragen. We zullen het drie weken. Oké. Punt veertien reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie werner sowieso over meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap.

[0:09:21] En ja, er moeten we dat was oorspronkelijk

[0:09:26] bespreken wanneer we dat debat gaan doen. Dus

[0:09:32] suggesties,

[0:09:33] mevrouw. Ik zit toch een beetje te denken. We hebben natuurlijk. In december hebben wij het vn-verdrag handicap hebben besproken in de kamer en naar aanleiding van dat debat zijn deze brieven eruit gekomen. Dus volgens mij

[0:09:43] wij

[0:09:45] de brief over het facultatief protocol verwachten wij een q. Één dus ergens deze maanden en en de nationale strategie pas in q drie. Dus ik denk dat we hier voornamelijk even rekening mee moeten houden. Kijk, ik praat het liefst iedere dag over maar dat zal niet helemaal de bedoeling zijn.

[0:10:05] Ik kijk ik ik heb gewoon persoonlijk heb ik het liefst deze brieven gewoon wel binnen voordat we dat debat ingaan

[0:10:12] en dat betekent concreet mevrouw werner q. Drie, dat in q vier het debat zouden hebben.

[0:10:17] Dat is dan ook weer gevoelsmatig helaas

[0:10:21] andere meningen opinies suggesties

[0:10:25] meneer. Mijn hand is.

[0:10:27] Ik sluit me daarbij aan. Ik zou echt wel dat debat willen als we alles binnen hebben. Anders wordt het gewoon geen dan gaan we echt hetzelfde vragen en dan moeten we weer wachten op een volgende debat om daar weer antwoord op te krijgen. Dus dan inplannen. Wat mij betreft als die stukken liggen kunt ook effectief behandelen.

[0:10:43] Ik zie

[0:10:46] we hadden de vorige vergadering ook gevraagd of die brieven eventueel eerder konden en zeker die laatste van die nationale strategie. Dat antwoord is. Dus nee dat kan niet eens eerder zei

[0:10:58] laten we dan in het algemeen afspreken. Want ik zag veel mensen knikken van het is nuttig dat we alles hebben voordat we het debat gaan doen dat die van de basisafspraken is en dat als er toch gesprek is nog met vws de griffie nog een keer vriendelijk zal kijken of er iets van versnelling mogelijk zo zal zijn. Dat brengt ons bij punt vijftien uitwerking van de programmatische uitwerking van de toekomst agenda zorg en ondersteuning van mensen met een beperking. Nou dat was het voor hetzelfde debat. Het commissiedebat gehandicaptenbeleid geagendeerd dan punt zestien regeling zorg meer werk werken post-covid

[0:11:37] de agenderen voor te zijner tijd te houden. Commissiedebat arbeidsmarkt in de zorg we vooral paulusma en ik zie meneer mohamed.

[0:11:44] Ja. Voorzitter, dankuwel en ik wil ons en het kabinet geen extra werk opleveren. Maar ik zou wel graag van meneer meneer minister helder willen weten wat de voortgang is, want dit levert enorm. Er zijn een heleboel mensen op aan het wachten. We gaan van debatten op debat en volgens mij moet minister helder gewoon even met een planning komen en wanneer mensen ook duidelijkheid krijgen thuis. Dat is goed voor deze commissie. Maar dat is vooral heel goed voor al die mensen thuis

[0:12:08] wanneer mijn handelen.

[0:12:11] Daar sluit ik me volledig banen, al is het maar dat we nog een tweeminutendebat hebben staan voor het commissiedebat arbeidsmarktbeleid en als die helderheid. Er is. Dat bespaart weer moties of andere voorstellen. Dus het is gewoon goed om omdat om te hebben

[0:12:28] en dan eventueel te betrekken.

[0:12:30] Dat zullen wij de minister meegeven, inclusief het feit dat er nog een tweeminutendebat komt dat men dat ook op het netvlies had. Dan krijgen we punt zeventien monitoring energieprijzen en sport attenderen voor het commissiedebat sportbeleid.

[0:12:43] Werner

[0:12:44] mijn collega inge van dijk zou graag een en zou willen over dit onderwerp

[0:12:50] schriftelijk overleg excuses

[0:12:52] meneer heerma,

[0:12:53] Ja voorzitter, volgens mij hebben we dat debat binnenkort. Dat hoeft van mij niet per se. Maar wat ik graag zou willen is dat dit niet het enige moment dat wij monitoring krijgen over de sector. We hebben dat debat vijf april. Wat ik heel graag wil is minstens nog een monitoring dichter op het debat bijvoorbeeld eind maart, zodat we ook een verschil kunnen zien tussen wat er nu gebeurt en wat er dan gebeurt. Maar eind februari eind maart zou bijvoorbeeld twee keer mijn voorkeur hebben. Maar ik kan me voorstellen. Het ministerie zegt we doen er nog eentje ergens half maart eind maart.

[0:13:22] Er zijn er twee dingen aan dat we nog een schriftelijk overleg voeren en b dat wij aan de minister zullen doorgeven wanneer mijn.

[0:13:31] Wij kunnen dat schriftelijk overleg steunen. We hopen dat we inderdaad ergens voor. Maar dat zou heel mooi zijn dat we iets van een beeld hebben tegen een debat

[0:13:39] actueel beeld eens.

[0:13:48] Dan is dus wel de bedoeling dat de antwoorden op het schriftelijk overleg aanwezig zijn voor het commissiedebat op vijf april en we zullen dan de minister ook doorgeven dat we graag nog een monitor ontvangen idealiter eind februari en eind maart.

[0:14:02] Wat zegt u.

[0:14:04] In ieder geval eind maart.

[0:14:06] In ieder geval de laatste stand der dingen.

[0:14:11] Dat brengt ons bij punt achttien beantwoording toezeggingen en openstaande vragen gedaan tijdens het debat van eenentwintig december over de mondkapjes deal. Er is toen afgesproken dat wij is nog de mogelijkheid voor een schriftelijk overleg hebben de antwoorden krijgen en dan een tweede termijn zouden doen. Dus vandaar dat wij eerst een inbreng datum moeten vaststellen voor het schriftelijk over leg.

[0:14:37] Ik kijk even rond anders gehoord dat gewoon de standaard termijn.

[0:14:43] Het wordt de standaard termijn. Eerste week na het.

[0:14:47] Ik geloof reces punt negentien bevindingen nederlandse zorgautoriteit met betrekking tot s ketamine neusspray attenderen voor te zijner tijd te houden. Commissiedebat, ggz.

[0:14:58] Voorzitter,

[0:15:01] wij zouden ook graag willen agenderen.

[0:15:02] De cd, geneesmiddelenbeleid

[0:15:05] komt het ook bij het commissiedebat geneesmiddelenbeleid. Dan hebben punt twintig reactie op verzoek commissie publicatie van het signalement onbedoelde en ongewenste uitkomsten in de zorg genomen handhaving en leren en dan stel agenderen voor een te zijner tijd commissiedebat patiënt en cliënt, terechte punt eenentwintig reactie, op verzoek van de commissie over het manifest menswaardige zorg voor elke burger, mevrouw werner,

[0:15:28] graag ook betrekken bij het commissiedebat zorgverzekeringswet.

[0:15:32] Prima meneer van der staaij.

[0:15:33] Wij zouden een schriftelijk overleg hierover de prijs dat best een breed gaat ook het punt van die het was een manifest onder andere punt van die herhaalde indicaties en waaier aan punten en goed omdat de vervolg te geven. Dus daar een schriftelijk overleg.

[0:15:46] Dan schriftelijk overleg en dan attenderen ook voor commissiedebat. Zorgverzekeringswet heeft tenminste alle tijd om voor het commissie we dat zorgverzekeringswet de antwoorden te sturen. Doen we het over inbreng hadden over drie, drie, vier week.

[0:16:02] Dat brengt ons bij de brieven van de staatssecretaris twee rapport in het punt tweeëntwintig, twee rapport in het kader van de voorbereidingen van hervormingsagenda jeugd attenderen voor te zijner tijd te houden. Commissie dat jeugd beleid punt drieëntwintig werkagenda toezicht sociale domein agenderen voor te zijner tijd te houden. Commissie, dat inspectie en voor het commissiedebat wmo al

[0:16:29] punt vierentwintig reactie op het rapport onderzoek per per regeling een weduwe attenderen voor het commissiedebat oorlogs getroffenen. We moeten daarvoor ook nog een commissiedebat inplannen.

[0:16:40] Meneer mohandis.

[0:16:43] Vooral. Dat laatste volgens mij hebben we nu precies waar waar we

[0:16:46] waar we op zaten te wachten en waarom het vorige debat is uitgesteld. Dus wat mij betreft. Dat geldt voor meerdere botten

[0:16:54] moeten we dan maar weer eens gaan inplannen, zoals de ggz en deze en

[0:16:58] wellicht nog andere.

[0:17:01] Ik kijk ook even naar. Dat kan gewoon

[0:17:07] wat is er naar verwachting dan enkele weken na het kokos reces. Dan brengt ons bij punt vijfentwintig verslag van een schriftelijk overleg op het rapport onderzoek p weduwe ook attenderen voor het commissiedebat orde is getroffenen, punt zesentwintig gezond en actief leven akkoord attenderen voor te zijner tijd te houden. Commissiedebat, leefstijl preventie, meneer herman.

[0:17:28] Voor zover je twijfel ik even over want er is afgesproken dat wij een plenair debat gaan houden over het gala.

[0:17:34] Maar als je dit leest in de stukken die wij gekregen hebben, is dit met ontzettend veel partners afgesproken? Ligt er een akkoord waar volgens mij dichtgetimmerd in elkaar zit. Wat er gaat gebeuren en wij gaan er als kamer nog over sprekers. Wat ik waar ik naar op zoek ben is wat kan nu in deze fase. De rol van de kamer nog zijn. Dus waar ik wat ik wil hebben van het ministerie is hoe zij het proces hebben gevolgd. Tot waar we nu staan en waar onze ruimte als kamer zit om in het debat nog aan aan te morrelen met moties te komen misschien wijzigingen aan te brengen want de koers die wij als kamer wilde wat we aan de voorkant hebben aangegeven. Wel een andere dan het akkoord wat er nu ligt.

[0:18:18] Ik kijk even of er nog andere reacties op zijn anders geleide behandeling.

[0:18:24] Ja nee dat dat steunen. Want als we dat plenair debat voeren dan zou het jammer zijn als we gaan vaststellen dat het een leuk akkoord is het debat net zo goed niet voeren met elkaar dus maar goed. Even even heel kritisch. Het is best wel een dichtgetimmerd akkoord waar heel veel partners bij betrokken zijn.

[0:18:40] En als het met elkaar gaan bespreken. Dat is goed. Maar dan is het ook weer aan ons om te kijken of of de accenten die wij belangrijk vinden voldoende terugkomen.

[0:18:48] Maar dan meneer van der star. Maar misschien.

[0:18:50] Meike. Ik snap wat er gezegd wordt. Andere kant zou ik vanuit de inzet van het parlement zou willen zeggen van ja, we gaan ook niet aan de regering vragen wat is precies onze ruimte. Ik bedoel als wij zeggen dat we het niet voldoende vinden. Dan kan je wetgeving bepleiten of wat dan ook. Dus we moeten onze eigen parlementaire ruimte niet laten afpakken door akkoorden, met wie ernaar.

[0:19:09] Voorzitter, ik deze bijdrage vind ik heel prettig want ik ik ben ook gewoon op zoek naar wat kunnen wij nu nog als camera en ik ben even op zoek naar aan wie moet ik dat vragen. De staatssecretaris heeft samen met de minister dit akkoord afgesloten. Hij is hoofdverantwoordelijke overigens de staatssecretaris. Maar hoe kan ik nou het beste ergens vinden waar we nu nog op kunnen sturen. En misschien dat meneer van der staaij. Dat weten als geweten van deze kamer. Misschien weet iemand anders dat maar ik ben op zoek naar die ruimte.

[0:19:37] Ik ik krijg ingefluisterd. Meneer heerma dat er misschien handig is om dan ook een schriftelijk overleg te voeren om een beetje gevoel te krijgen voor waar die ruimte zit. Maar ik goed. Ik denk dat meneer van der staaij terechte opmerking maakt als je iemand anders gaat vragen wat jouw ruimte is en die heeft er belang bij om die ruimte in te perken. Dat dat misschien niet de beste strategie is. Dus

[0:20:02] doel.

[0:20:04] Ga heel goed wat de heer van der staaij zegt en

[0:20:07] staatsrechtelijk een politiek voor mij. Klopt dat ook alleen wat we natuurlijk ook wel vaak zien ook in deze commissie bij wmo onderwerpen bij sport onderwerpen

[0:20:15] dat akkoorden worden gesloten met lagere overheden en dan kunnen wij op onze hoofd gaan staan. Dan kunnen we al in de wetswijziging inderdaad aan het duurt even maar soms ook heel zuiver zijn in dat veel zaken lokaal worden belegd

[0:20:26] bij lokale overheden waar wij sturing op zouden willen, maar in de praktijk gewoon heel moeilijk op kunnen sturen. Dat is gewoon even een constatering bij veel onderwerpen die aan de orde komen.

[0:20:36] Maar is het dan een optie om misschien misschien als commissie zelfs even enkele vragen samen in te dienen om daarbij gevoel te krijgen of er gewoon wat meneer van der staaij voorstel er gewoon schriftelijk overleg te voeren om die ruimte te zoeken.

[0:20:52] Ik kijk even rond

[0:20:56] mevrouw paulusma.

[0:20:57] Ja, voorzitter niet om de woorden van de heer van de start te herhalen, maar volgens mij is de ruimte die de camera kan nemen en pakken. Juist in een debat. En dan kan ik de suggestie heel erg omarmen voor een esso als dat wat meer duidelijkheid biedt vooraf. Maar ik zou niet ik vind juist het debat de plek om dit ook nog te kunnen adresseren. En dan zou ik me kunnen voorstellen. Iso en dan debat. Maar dat dan wel zo laten staan.

[0:21:22] Nee maar dat was volgens mij ook heel duidelijk dat we debat gewoon blijft staan en wat daarvoor een esso is wel of niet. Maar dus niet dat het dat je wel een volledig debat houdt.

[0:21:39] Meneer hermans,

[0:21:43] laten we dat dan doen. Maar ik wil niet dat de behandeling van de plenaire zaal later gepland gaat worden omdat er nog een esch gehouden wordt. Dus ik weet niet wanneer dit eventueel op de agenda staat, want ik heb begrepen dat d zesenzestig ook enigszins snel wilde behandelen.

[0:22:01] Er zijn volgens mij ook altijd een kort zodoende. Maar dan gaat er ook omdat we geen honderd vragen die allemaal wat te noemen. En anders ook in het debat op mevrouw paulusma zegt in het debat de ruimte zoeken als een motie ontraden wordt. Dat geeft een markten van indicatie of de minister wel of niet wil meebewegen, zeg ik me dus.

[0:22:24] Voorstellen. Sorry dan zitten we toch twee verschillende dingen. Het gaat om of minister wel of niet mee wil bewegen. Maar wat er wel en niet

[0:22:31] kan omdat er met lagere overheden afspraken zijn gemaakt

[0:22:35] en dat is de ruimte die ik zoek en dan gaat het niet zozeer om welke er geboden wordt. Maar er is nu eenmaal een dichtgetimmerd lagere overheden met wethouders met lokale sportorganisaties, bijvoorbeeld in dit geval en daar ben ik naar op zoek van waar is dit onze macht en kracht als kamer. Nu kun je een debat proberen te zoeken. Maar als er gewoon dichtgetimmerd zit en die ruimte is er niet meer. Dan hebben we een ander gesprek.

[0:23:00] Meneer van der staaij.

[0:23:01] Nog eens suggestie dat er ook iets meer van de startnotitie nog zou kunnen zijn. Een korte ter voorbereiding op het debat dat je daar ook inzicht in hebt want spelen inderdaad aan de ene kant kan je ook weer verwijzen naar raad van state heeft gezegd. Pas op met al die akkoorden, want het slot de parlementaire speelruimte op. Je kan ook zeggen van. Er is juist dat is ook politiek onderwerp geen met te zeggen van dit akkoord te leggen wanneer of ik vind dit eigenlijk niet voldoende en ik wil dat de staatssecretaris nog teruggaat en nog een kop bovenop opzet om bepaald punt. Ja dat is ook weer verder. Het politieke debat.

[0:23:31] Voorzitter die suggestie vind ik heel prettig. Laten we een uitgebreide startnotitie hebben over hoe dit doet dan gaan we de griffie een opdrachtgever of niet. Ik zie meneer esmeijer kijken van. Goh. Dan gaan we er.

[0:23:45] Mag ik stel me het volgende af concluderen dat wij de griffie vragen om een startnotitie te maken en dat we dan dus geen schriftelijke overleg doen. Dus we vragen voor een startnotitie. En dan kunnen we op basis daarvan kan ook verder worden bepaald. De griffie toch weer werk gegeven.

[0:24:08] We zijn dat er nog een kleine uitvraag van de griffie conform wat precies in de notitie komt want anders die kan heel breed zijn. Maar misschien is dat beter om iets tot de vragen te beperken manier. Die komt er.

[0:24:21] Goed dan conclusie. We houden het plenair debat van gala gewone met druk op de agenda. Er komt een startnotitie en er is geen schriftelijk overleg. Dat brengt ons bij punt zevenentwintig uitvoeringsplan of en onderhoud gesloten jeugdhulp attenderen voor te zijner tijd te houden. Commissie jeugdbeleid

[0:24:44] dan nummer achtentwintig adviesrapport deel en verbind van de commissie versterking, kennis geschiedenis, voormalig nederlands indië attenderen voor het commissiedebat oorlogs getroffenen

[0:24:54] dan reeds geagendeerde stukken

[0:24:57] negenentwintig en dertig voortgang vol vertrouwen, vaccinaties en gezondheidsraad advies over expo zo'n onderzoek. Dat kan door. Dan gaan we naar de overige brieven nummer eenendertig reactie op verzoek van de commissie over de trend analyse van de sports betting intelligence unit van de kansspelautoriteit attenderen voor het commissiedebat sportbeleid

[0:25:21] dan agendapunt. Tweeëndertig onderzoeksrapport naar collectieve financiering van zorg in onderwijstijd en intussen heeft de commissie ocw deze brief geagendeerd voor het commissiedebat, zorg en onderwijs van negentien april.

[0:25:38] Dan gaan we naar punt drieëndertig commissiebrief met verzoek om suggesties voor onderwerpen voor de veel honderd verantwoordingsdag op tweeëntwintig mei tweeduizend, drieëntwintig en daarvan heeft hij ook nog een aparte mooie notitie gekregen.

[0:25:54] Er zijn twee suggesties gedaan om

[0:25:58] planbare en acute zorg in de regio

[0:26:01] en als tweede stapsgewijs scheiden van wonen en zorg en ik kijk even of er draagvlak is in de commissie. Om deze twee onderwerpen in ieder geval dan door te geleiden en dan is er uiteindelijk weer aan de commissie financiën die dus bepaalt of rijksuitgaven. Wie de gelukkige onderwerpen worden.

[0:26:23] Mevrouw paulusma,

[0:26:25] dagvoorzitter, met een zeer groot risico dat mijzelf ook nog weer werken op de hals haal. Ik keek naar deze twee onderwerpen en ik dacht ik snap dat. Maar er gebeurt ook heel veel op deze twee onderwerpen. De voorzitter en ik zijn betrokken bij de fractie het rondom die planbare en acute zorg en ik dacht dat wilde ik voorstellen aan de commissie is het onderwerp preventie en de financiering daarvan en hoe we daarmee omgaan, zou dat niet een heel interessant onderwerp zijn voor deze v honderd constructie. Wij hebben er ook eerder vragen over gesteld hoe we dat in de begroting doen hoe we ook terugzien wat iets wel of niet oplevert. Dat blijft altijd een hele vage discussie. Dus dat wilde ik hier

[0:27:03] op tafel leggen

[0:27:05] ik rond. Ik zie meneer hemmen. Voorzitter, ik.

[0:27:07] Niet op dit. Ik had dit voorstel niet niet zelf bedacht. Maar ik vind het een hele goede, zeker als we die slag moeten maken van zorg naar gezondheid. Uitstekend. Laten we die preventie kant meer benadrukken. Goed voorstel van mevrouw paulusma.

[0:27:20] Concurrerende wat mevrouw paulusma het fijn vindt dat vvd ook sommige ideeën van d zesenzestig. Goed maar dat even terzijde

[0:27:27] kan niet beter beginnen.

[0:27:31] Andere suggesties, want we mogen er volgens mij maar twee aanleveren. We mogen er maar twee aanleveren.

[0:27:37] Maar voorzitter, mijn voorstel is dan ook

[0:27:40] niet

[0:27:40] de per c een. Dus de twee voorgestelde over te nemen.

[0:27:43] Oké. Dat begrijp ik eens proberen het af te concluderen. Ik concluderen in ieder geval dat de stapsgewijs scheiden van wonen en zorg dat we die aanhouden en dan kijk ik even of men zegt van nou wie is er voor de planbare en acute zorg en wie voor het preventie stuk en de financiering ook met name van hoe dat gebeurt. Ik begin even met het laatste voorstel van mevrouw paulusma.

[0:28:08] Daar is ja nee, ik wil even even een beetje ja ik ga ervan uit dat de collega's van mevrouw paulusma zijn positief zijn. Je kijkt met name de vele de vvd ook ik kijk ik vind het een goed naar de hemel handen is. En meneer van der staaij.

[0:28:33] In in plaats van welke.

[0:28:35] Dat van dan gaat de planbare en acute zorg verdwijnt en in plaats daarvan is dan preventie en de financiering daarvan. Vind het prima. Oké dan is het een onderwerp is preventie en de financiering daarvan en het tweede onderwerp stapsgewijs scheiden van wonen en zorg dan geven dat door en dan hopen wij dat wij een van de gelukkigen worden in de keuze van de rijkste uitgaven

[0:29:06] punten vierendertig dag van de publieke dienstverlening. Ook daar weer een keuze voor ons namelijk om onderwerpen aan te reiken die wij

[0:29:19] zouden kunnen bespreken. En daar is gisteravond laat nog een suggestie voor gekomen voor de twee uitvoerings organisaties

[0:29:32] en dat is

[0:29:34] wat ik nu lees is dat centrum indicatiestelling zorg en het c p g.

[0:29:42] Dus dat zijn de twee suggesties dat wij die en ik zie daar instemmend geknik op is. Dat is bij deze punt vierendertig is dat vastgesteld. Dan kijken wij naar punt vijfendertig uitnodiging ambassadeursconferentie negenentwintig maart.

[0:30:01] En meneer hema wilt u daar nog wat over zeggen want u bent voorzitter van die commissie.

[0:30:06] Dit is iets wat jaarlijks plaatsvindt, helpen negentig of negenentwintig maart krijgen wij allen

[0:30:12] nederlandse ambassadeurs in het buitenland voor de jaarlijkse ambassadeurs dag terug in nederland een aantal dagen zijn hier en daar hoort altijd een gesprek met het parlement. Bij elke parlementslid wat daar bij aanwezig zijn, kan zich daarvoor aanmelden. En dan kunnen ook onderwerpen aangereikt worden. Waar dan in kleiner verband over gesproken gaat worden. Dus de vraag is simpelweg wil heeft deze commissie de wens om een aantal onderwerpen aan te dragen om met ambassadeurs onze buitenposten te bespreken.

[0:30:40] Dan? Ik wilde eerst even voor welke onderwerpen zou u willen meegeven om met de ambassadeurs

[0:30:48] bespreken? Zijn daar suggesties voor

[0:30:55] de heer had u zelf ook ideeën naar deze commissie.

[0:30:59] Deze commissie niet per c. De gebeurt best wel veel in de wereld op dit moment en ambassadeurs hebben sowieso wat er gebeurt met rusland, oekraïne, china taiwan allemaal bovenaan de lijst te staan. Dus ik kan me best voorstellen dat ambassadeurs daar prioritair over willen spreken.

[0:31:12] Is de volgende vraag. Als u erbij wilt zijn, dient u dat is voor twee maart aan te geven en we willen er gewoon even feitelijk op attenderen dat er op diezelfde datum een commissiedebat is gepland. Dat is met veel moeite gebeurt. Dus we wilden toch graag het commissiedebat hand haven qua tijdpad, mevrouw van der helm

[0:31:34] er-voorzitter, maar dat constant zien besloten stuk. Maar volgens mij staan oplossing voor.

[0:31:39] Dus.

[0:31:41] In het besloten stuk hebben wij de oplossing voor dit samenvallen denk ik

[0:31:46] welke cryptisch dat dat komt dan straks aan de orde. Maar ik wilde het nu even hier wel feiten. Ik constateren dat want de planning is altijd een hell of a job voor de griffie en dat we dat dus nu niet in ieder geval. Hierdoor laten verstoren dat we dat met elkaar hebben afgesproken, dan brengt ons dat op punt zesendertig overzicht van de wet voor stellen.

[0:32:09] Daar heb ik alleen zelf één puntje een of we nog een reminder kunnen sturen wanneer de markt verkrijgen van de wet zeggenschap lichaamsmateriaal punt zevenendertig overzicht van de wetsvoorstellen van de commissie. In afwachting is wat nota van verslag

[0:32:29] achtendertig wetsvoorstellen, waarvan de inbreng datum nog niet is vastgesteld.

[0:32:36] Negenendertig overzicht van de plenaire debatten

[0:32:41] veertig overzicht van de tweeminutendebatten. Meneer heerema, voorzitter, zal u niet verbazen.

[0:32:46] Ik nog een keer de aandacht vragen voor het twee minuten debat leefstijl preventie om er toch wel voor de voorjaarsvakantie in te plannen dat het verzoek was gedaan, hebben nog een week de tijd was ingepland hard. Toen konden een aantal woordvoerders niet eens. We hebben nog een weekje. Het zou mooi zijn daar een slag kunnen maken.

[0:33:02] Mevrouw paulusma,

[0:33:04] dan geven wij eerst kijken of de griffier dat nog een keer kan doorgeven aan de plenaire griffie en mevrouw paulusma.

[0:33:12] Ja dagvoorzitter en

[0:33:15] ik doe er zelf ook aan mee en volgens mij doen we het allemaal. Maar ik kijk naar het overzicht van de nog niet ingeplande dertig leden debatten en al het andere wat nog op de agenda staat.

[0:33:24] En dan doe ik toch maar een oproep aan de commissie en aan mijzelf zouden we niet kunnen kijken of er in die dertig geleden in debatten en alles wat gepland moet worden niet iets te schuiven valt. Want volgens mij werken we elkaar over de kop heeft het voor mensen die kijken of die er belang bij hebben ook niet zoveel zin want een heleboel dingen gaan op de lange termijn zijn dan helemaal niet meer actueel. Ik vind het niet zo gezond allemaal.

[0:33:47] Dat is een oproep in feite alle collega's, mevrouw paulus. Maar dus dat dat zullen we nog een keer meenemen. Maar het is echt aan de collega's om te bepalen of dertig geleden debat willen voeren.

[0:33:59] Daarom daarom zei ik ook. Voorzitter, een oproep aan mezelf. Laat ik eerst hand in eigen boezem steken en aan de collega's. Maar volgens mij.

[0:34:08] Ja ik heb mijn punt gemaakt. Volgens mij,

[0:34:10] mevrouw is me een goed voorbeeld doet goed volgen. Heb ik altijd geleerd. Dus punt eenenveertig overzicht van de commissiedebatten, de nota overleggen en de wetgeving over leggen punt tweeënveertig overzicht ongeplande commissie debatten

[0:34:26] punt drieënveertig het verder overzicht van de plannen. Commissie debatten vierenveertig overzicht van de ronde tafel.

[0:34:37] Nog even bij het punt van de ongeplande debatten. Ik collega's tielen geeft aan dat zij het c d ziekenhuiszorg ook wel graag voor het zomerreces zou zien

[0:34:50] omdat maar even mee te geven.

[0:34:55] Ik stel voor hebben straks nog een besloten gedeelte nog even over de planning kijken dat u dat dan nog even in herinnering roept

[0:35:04] dan vierenveertig overzicht van de ronde tafel gesprekken

[0:35:10] nummer vijfenveertig overzicht van de technische briefing en gesprekken, met name even aandacht vragen voor punt drie in combinatie met punt zevenenveertig,

[0:35:24] want het gaat over hard. Kinderen hart chirurgie gisteren in de regeling van werkzaamheden is gevraagd. Zo dat debat nog kunnen voor het kokos reces. Toen hebben gezegd van ja, we eigenlijk wel van de zorgautoriteit een briefing hebben en de zorgautoriteit die geeft aan dat dat dus kan aanstaande woensdag

[0:35:47] om vier uur zeg ik uit mijn hoofd

[0:35:52] om vier uur. Dus als dat is ook akkoord is dan gaan we vervolgens dat

[0:35:58] doorgeven.

[0:36:00] De plenaire griffie.

[0:36:04] Dat brengt mij bij punt zesenveertig,

[0:36:10] veertig zijn daarna gekomen punten verordeningen ter herziening van het eenmaal vergoedingsstelsel agenderen voor het commissiedebat gezondheidsraad punt zevenenveertig dus voorgenomen besluit concentratie interventie hebben aangeboren hartafwijkingen. Nou daar heb ik net proces voorstellen en afspraken voor gemaakt. Dus dat is woensdagmiddag dan een technische briefing dan punt achtenveertig reactie gezondheidsraad advies, verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg agenderen voor het commissiedebat verduurzaming van de zorg op negen maart punt negenenveertig voortgang onderhandelingen over de european heils gate espace agenderen voor de commissie debat gezondheidsraad. En dan checkt nog even of er nog alsnog een rondvraag punt is want anders gaan we naar het besloten gedeelte door mevrouw.

[0:36:58] Ja. Voorzitter, er is een schriftelijk overleg geweest over het laboratorium. En wanneer een november dertig november

[0:37:06] tweeduizend, tweeëntwintig is dat er zijn nog geen antwoorden van binnen. Wanneer kunnen wij die verwachten?

[0:37:12] Dan zullen wij aan de rivier vragen of hij dat we na checken bij de ministerie nog andere punten voor de rondvraag.

[0:37:25] Dan gaan we nu naar het besloten gedeelte en zou ik zeggen het bezoeken. Veel dank voor de aanwezigheid graag tot een volgende keer.