Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[0:00:01] Goede morgen

[0:00:02] morgen allemaal welkom bij de vergadering van de vaste commissie van onderwijs, cultuur en wetenschap hebben een procedurevergadering. Deze ochtend nemen dus even alle stukken door. Daar wil ik mee beginnen maar niet voordat ik heb ook even heb geïntroduceerd dat er een nieuwe griffier hebben in deze commissie hebben we uitgebreid ook afscheid genomen van vorige griffier mariëlle verhoef. Die zal die is al gewoon van start als griffier van deze commissie van harte welkom en we gaan er wat moois van maken. En dan beginnen we met de commissie regeling van werkzaamheden. Er zit het eerste verzoek van mevrouw westerveld zijn was niet in de gelegenheid om hier aanwezig te zijn. Het is wel het is wel de regel om je eigen verzoek toe te lichten.

[0:00:55] Ik ben geneigd om dit door te schuiven,

[0:01:00] tenzij iemand dit verzoek van haar overneemt? Het is het verzoek van het lid westerveld om een kabinetsreactie op de conclusies van het onderzoek van het raad er nou in city drijfveren van onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs en onderzoek. Maar zij heeft een

[0:01:15] echt een aantal specifieke vragen over de kabinetsreactie is. Ik vind het ingewikkeld om dat dan zonder haar te doen. De heer peters.

[0:01:25] Voorzitter, ik zou zeggen kijk het zal niet op een dag nauwkeurig komen gewoon naar de volgende vergadering. Ik zou mevrouw westerveld willen helpen, maar ik zou niet weten wat mijn vragen is dan en niet als de niet kan zijn aan stukken maar even kunnen vragen ik het gedaan met liefde.

[0:01:38] Maar dat hebben we dan ook nog allemaal gehoord. Meneer.

[0:01:41] Voor dan bij de buren die vraagt en ik zou niet weten wat ik zou moeten toevoegen. Dus gewoon de volgende pvv.

[0:01:48] Dan heb ik ook. Dan schuiven we dit door naar de volgende pvv

[0:01:52] en met inderdaad alle warme woorden van de heer peters, ook daarover namens ons allen verzoek van het lid peters een brief van de minister voor primair en voortgezet onderwijs

[0:02:05] waarin reageert of het nrc artikel continue rooster gaat eetgedrag kinderen,

[0:02:12] de heer peters. Wilt u daar een toelichting op gegeven?

[0:02:15] Nou ja kijk het is wel een beweging die we krijgen namelijk richting continue rooster en even namens mevrouw. Kijk ook die daar

[0:02:24] rondom preventie mee bezig is gewoon een verzoek om eens te kijken van hoe zit het nou met die kinderen moeten wel ons zorgen maken valt mee

[0:02:33] als niet meer eten. Dat is gewoon slecht natuurlijk. Dus als dat echt zo zou zijn, dan moeten er iets op verzinnen.

[0:02:39] Uw verzoek is helder leden. Daarmee akkoord komen wijt aan een derde verzoek

[0:02:45] van het lid paul

[0:02:47] wenst een rondetafelgesprek over hoogbegaafdheid waartoe eerder is besloten al in te vullen conform de bijgevoegde opzet is eigenlijk heel concreet is een eerdere afspraak. Om deze ronde tafel te houden is nu ingevuld met de namen. Ik wil die name nu niet bespreken. Als we daar behoefte aan is dan doen we dat straks in het besloten deel kijk even hiervan kunnen we zo de het voorstel accorderen. Dat is het geval met rondetafelgesprek is, kan op donderdag dertig maart om tien uur worden ingepland.

[0:03:24] Nou dat is al dat is alweer zo.

[0:03:28] Dan komen we bij de mededelingen. Er zijn geen agendapunten. De besluitenlijst van de vorige vergadering en dan de brieven lijst eerste pagina bij zaak én daar is het voorstel om een petitie aanbieding te organiseren. Het verzoek van reken tube. Ik hoop dat ik het goed zeg of rekenen. Ik denk ik ook. Oké. Meneer meer rekening shop uit dronten en die wil graag een petitie aanbieden. Ik ga ervan uit dat wij daarmee instemmen. Kijk naar de leden. Dat is het geval.

[0:04:07] Iemand anders op pagina één over zaak twee tot en met zeven. De heer van.

[0:04:15] Wel zeggen laten we die petitie ook zo snel mogelijk doen. Dit gaat over de examens even los van wat er allemaal gaat gebeuren wel of niet gaat gebeuren. Maar dat heeft natuurlijk wel enige haast het examen is in.

[0:04:28] Maar.

[0:04:29] Laten we zeggen het begint al bijna. Maar voor sommige dus zo spoedig mogelijk zou ik zeggen. Akkoord.

[0:04:37] En daarmee niemand verder op pagina één, twee tot en met zeven. Dan komen we op pagina twee zaak acht tot en met vijftien

[0:04:47] iemand daarover de heer peters,

[0:04:49] Nou het schijnt nummer negen te zijn. Ik heb in ieder geval een nummer over de stichting internet confessioneel katholiek onderwijs in ieder geval over de toestroom van nieuwkomers. Ik ga om werkbezoek daartoe en ik daar in mijn eentje doen maar het is misschien ook interessant voor meerdere mensen. Dus vandaar dat ik het hier opbrengen. En anders ga gewoon alleen.

[0:05:10] Oké, de heer peeters vraagt of er de commissie activiteit maken van een bezoek aan deze stichting in te conventional een katholiek onderwijs,

[0:05:19] de heer van meenen.

[0:05:21] Nog los van dat het zeker de moeite waard is om hier te gaan kijken, lijkt het me heel leuk om dat met meneer peters te gaan doen. Dus

[0:05:31] dus ik ik doe wel mee als het tenminste op een tijdstip is dat. Ik kan natuurlijk. Maar goed.

[0:05:36] Die mevrouw paul in beetje in die lijn. Ik zou willen voorstellen er geen commissie activiteit van te maken, maar wel aansluiting te houden. Dus op het moment dat de heer peeters een datum in gedachten heeft, lijkt fijn om dat af te stemmen. En dan gaan we als het enigszins kan mee.

[0:05:54] Goede afspraak. Daarmee is inderdaad is het is eiken aan aan ieder lid, waarbij het lid peters

[0:06:01] zijn. Collega's, uitnodigt geen commissie activiteiten gaan we door met de agenda van de procedurevergadering agendapunt drie de brief van de staatssecretarissen van cultuur, media het werkprogramma agendapunt drie werkprogramma, tweeduizend, drieëntwintig, tweeduizend, vierentwintig van de inspectie overheidsinformatie en erfgoed. Het voorstel is om dit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Bent u akkoord agendapunt vier. De reactie op het wob-verzoek ongehoord nederland ook voorstel om deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Ook akkoord komen we bij de brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap agendapunt vijf de uitvoering van het onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst en sekse, gerelateerde indicatoren en deze brief zou ik graag met u willen bespreken hoe wensen hiermee om te gaan? De heer van meenen.

[0:06:53] Mijn fractie zou graag een schriftelijk overleg hierover

[0:06:56] hebben.

[0:07:00] Daar denk.

[0:07:01] Veel maar ik doe wel mee.

[0:07:06] Oké. Daarmee schriftelijk overleg over deze brief aldus besloten agendapunt zes de wijziging van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de wet studiefinanciering, de wet voortgezet onderwijs houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijziging over het gebied van de lerarenopleiding

[0:07:29] nog niet titels doen. Het voorstel is om deze wet te aan te melden. Voor plenaire behandeling zijn de leden mee akkoord, aldus besloten agendapunt zeven. De concept regeling houdende verlenging en wijziging van de subsidieregeling lerarenbeurs en deze brief zou ik ook graag met u willen bespreken hoe wenst u hiermee om te gaan en te kunnen voor kennisgeving aannemen. We kunnen hier ook nog een schriftelijk overleg. Ik zie geknikt bij voor kennisgeving aannemen. Aldus besloten komen we bij de brief van de minister voor primair en voortgezet onderwijs agendapunt acht. De reactie op het verzoek van de commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van r s g wolf het bos over de stijgende energie lasten. Het voorstel is om dit desgewenst te betrekken bij de behandeling van de voorjaarsnota akkoord

[0:08:22] agendapunt negen het rapport quickscan kwaliteit, onderwijshuisvesting. Het voorstel is om dit rapport aan te houden. In afwachting van de aangekondigde beleidsreactie

[0:08:32] van de minister akkoord komen we bij. We gaan emancipatie en europa hebben vandaag geen agendapunten. Dus dan komen bij de brieven van de adviesraden en andere bewindspersonen agendapunt tien de appreciatie van de gewijzigde motie van de leden el yassini en van der molen over het tweede project van de ambacht academie, over het tweede bericht van ambacht academie evalueren.

[0:08:57] Dit is reeds betrokken als ik het goed begrijp bij de stemming op vierentwintig januari. Ik zie ook de heer zinnen knikken. Dus dat is het geval. Daarmee afgedaan komen we bij de planning van de werkzaamheden agendapunt. Elf. Dat is de staat van het onderwijs die publicatie die is op tien mei aanstaande

[0:09:21] en vraag is hoe we hier mee wensen om te gaan. Dit is een kent dat. Dat is de jaarlijkse staat van het onderwijs. Het voorstel is om een gesprek met de ing inspecteur generaal te hebben op één juni feitelijke vragenronde en dan kunnen we dat als commissiedebat nota overleg. Maar wat u wenst

[0:09:45] te behandelen bij voegen bij de slot werd de heer van mij.

[0:09:49] Onze voorkeur gaat uit naar de wetgeving overleg zoals we het eigenlijk altijd doen.

[0:09:54] Zie.

[0:09:55] Mevrouw,

[0:09:57] Ja ik hoorde meneer peters ook steunen.

[0:10:00] Dus dan wordt er toegevoegd aan het wetgeving overleg. Slot werd jaarverslag twintig, tweeëntwintig jaar

[0:10:08] en en we stellen dus vast die data voor gesprekken inspecteur generaal en de inbreng feitelijke vraag akkoord dankuwel agendapunt twaalf. Dat is de uitnodiging van de dag van de publieke dienstverlening. Dat is een activiteit kamerbreed is elke vaste kamercommissie is daar wordt er gevraagd om twee uitvoeringsorganisaties uit te nodigen. Om die uitvoering heer in de tweede kamer zichtbaar te krijgen mee in gesprek te gaan. Wenst u uit te nodigen en zo. Ja, wie de heer van meenen.

[0:10:45] Wij dachten aan duo dienst uitvoering, uitvoerende organisatie. Het woord zegt het al bijna

[0:10:54] daar. Het is gewoon goed als dat bekend wordt wat er allemaal gebeurd is. Reden genoeg voor gesprekken altijd dus dat is onze suggestie.

[0:11:02] Duo

[0:11:05] andere leden, de heer ellian zin in.

[0:11:08] Ja. Dankuwel voorzitter, en ik zou willen uitnodigen te samenwerkingsorganisaties van het bedrijfsleven en beroepsonderwijs. De svb,

[0:11:16] die zich bezighoudt met bijvoorbeeld ook certificaten voor leerbedrijf voor mbo ers maar ook gewoon het kwaliteit kwalijke kwalificatie dossier dus

[0:11:23] belangrijk uitvoeringsdienst fonds.

[0:11:27] Mooi! Heer peters.

[0:11:29] Dan hebben we er twee uit. Dan dan sluit ik me aan bij mijn liberale.

[0:11:33] Wilders.

[0:11:36] Wat heer warm bad vanochtend.

[0:11:39] Oké, aldus

[0:11:41] besloten en dat komt later. Dus we hebben duo en de sp agendapunt dertien de commissie activiteiten ter informatie. Dat geldt ook voor agendapunt. Veertien. Dat is nog een hele rij activiteiten

[0:12:00] agendapunt vijftien prettig. Ook dat zijn overzicht van het debat en dertig leden er wat er op het terrein van deze commissie

[0:12:10] agendapunt zestien ter informatie, aanhangige wetgeving van ocw en dan agendapunt zeventien overzicht van de dossiers. Dat zijn er nogal wat.

[0:12:21] Er zouden we ook eens met kan even leden doorheen moeten maar doen we op een ander moment komen we bij agendapunt negentien jaar. Het verzoek inzake de rv honderd bij een bijeenkomst ook dat is een een jaarlijks terugkerend initiatief om een aantal mensen eigenlijk buiten de kamer te laten reflecteren op het werk wat we doen.

[0:12:49] Dat is aangehouden in de procedurevergadering van twee februari en mogelijke thema's die toen zijn genoemd, is het lerarentekort en laaggeletterdheid. Want wat er concreet gebeurt voor degenen die weet is aan de hand van

[0:13:02] in het oog springende thema's gaan mensen van buiten daarop reflecteren en ik krijg een aantal stukken en daar daar inspireren ze u allen mee en ons allen

[0:13:13] dus de vraag is eigenlijk houden wij vast aan die twee thema's die eerder zijn genoemd, het lerarentekort en laaggeletterdheid

[0:13:22] en welke twee leden willen daarover dan in gesprek om de bevindingen van van deze groep aan te horen en daarover in gesprek te gaan.

[0:13:33] Wie kan ik daarover het woord geven? De heer van mijn.

[0:13:36] Je hebt geen nieuwe gedachte sinds twee februari hierover. Dus ik kan me prima vinden nog steeds in laaggeletterdheid en leraren tekort zijn allemaal heel actueel en ik wil mezelf wel melden als maar niet onder andere in de weg te zitten.

[0:13:51] Maar al eventueel als gesprekspartner voor de voor onze gasten. Dat is erg leuk om te doen sowieso

[0:13:57] want iedereen aanraden. Dus dat.

[0:14:01] Kijk even naar de andere kant is er nog iemand van u, mevrouw.

[0:14:04] Dank. Voorzitter, ik heb ook geen nieuwe suggesties. Volgens mij kwamen de suggesties oorspronkelijk van collega de hoop. Dus ik denk dat het sowieso als het in zijn agenda goed is dat hij daarbij zou zijn en ik ik zou ook willen. Maar dat hangt ook heel erg van de agenda af. Dus misschien dat we dan gewoon beide ingetekend worden en dan kijken we wel wie wie op het moment supreme kan.

[0:14:32] Meneer b.

[0:14:33] Die willen onderwerpen en ik laat het mooie aan deze twee mensen met andere liberale broeders.

[0:14:40] En en de heer de hoop, maar

[0:14:43] is dat toen ik twee thema's daarmee hebben vastgesteld en hand is. Het is ook nog geen tweeëntwintig mei. Dus bekijken deze. Er is in ieder geval voldoende animo dank daarvoor. Want dat is inderdaad

[0:14:54] hartstikke leuk, zoals de heer van meenen. Ook zij komen bij agendapunt twintig de uitnodiging van de ambassadeursconferentie. Het is. Het wordt een druk voorjaar negenentwintig maart tweeduizend, drieëntwintig. Ook de jaarlijkse ambassadeursconferentie wenst de commissie specifieke onderwerpen

[0:15:13] aan te dragen en ook hier de vraag mensen leden daar graag aan deel te nemen. De heer van meenen.

[0:15:21] Ik ga even de agenda kijken of ik deel kan nemen. Maar het onderwerp waar ik het wel over zou willen hebben is hoe het in andere landen gaat met de opvang van kinderen vluchtelingen. Kinderen laat ik het zo zeggen. Ook in het kader van de oekraïense crisis natuurlijk voorop.

[0:15:39] Dan ben ik benieuwd naar. Denk dat we daar misschien iets van elkaar kunnen leren.

[0:15:43] Vingers onderwijs neem ik en onderwijs.

[0:15:45] Vluchtelingen, zoals uit even kunnen samenvatten. Hoe gaat men daar in andere landen op.

[0:15:51] Kijk even

[0:15:51] de andere leden. Heeft u

[0:15:54] andere suggesties wensen laten het hierbij hebben we in onderwijs

[0:16:00] is dat voldoende.

[0:16:02] Ja, we hebben een onderwerp en kunt u dan. Het is ook nog geen negenentwintig maart. Denk dat u uw aanwezigheid op volgende keer al die die dit soort activiteiten even op mijn lijstje moeten zetten om dan de aanwezigheid finaliseren.

[0:16:21] Maar goed daar komen we bij eenentwintig start notitie van de

[0:16:24] opzet van het rondetafelgesprek mobieltjes in de klas.

[0:16:29] Ook hiervoor geldt het voorstel is om akkoord te gaan met de opzet. Als je over de

[0:16:35] aanwezige wil spreken dan doen we dat even in het besloten deel na afloop

[0:16:41] van dit openbare deel van de procedurevergadering, maar als dat niet nodig is, dan kunnen we

[0:16:47] vaststel. Ik zie mevrouw paul is akkoord met de opzet geldt ook voor de heer van meenen

[0:16:54] is ook akkoord. Misschien.

[0:16:55] Je nog wel even in de openbaarheid. De opmerking dat ik er in ieder geval heel belangrijk vindt dat er ook leraren aan tafel zitten en dat er iets over iemand iets zinnigs kan zeggen over de uitvoerbaarheid

[0:17:07] van wat we wat we dan ook maar gaan doen maar dat het in ieder geval we ook wel kan wat we doen dus dat dat is eigenlijk voor mij meer in algemene zin zou ik iets meer over willen horen.

[0:17:17] Maar vraagt u daarmee om de opzet terug te laten komen?

[0:17:20] De procedure.

[0:17:21] De orde is dat u dat is nee zeker niet.

[0:17:26] Ja dan dan we nemen het mee.

[0:17:29] Dat is nou fijn.

[0:17:36] Komen bij agendapunt tweeëntwintig de activiteiten in het kader van versterking

[0:17:45] kennis positie van de kamer. Er is een startnotitie met een onderzoeksvoorstel van de randvoorwaarden, groeipotentie, culturele en creatieve sector

[0:17:56] en u wordt gevraagd om akkoord te gaan met het verder uitwerken van het voorstel door de voorbereidings groep in een offerte aanvraag voor een onderzoeksbureau, maar de de gene die daar

[0:18:09] bij betrokken zou zijn bijna niet aanwezig, mevrouw uit en de heer van strien

[0:18:16] misschien dat de bekendste koningen uit er een toelichting kan geven. Heeft u heeft de kennis coördinatie contact met mevrouw leijten en de heer van strien

[0:18:33] graag de microfoon voor de

[0:18:35] mensen thuis.

[0:18:46] Ja, we hebben contact gehad over dit dit voorstel. Dus dit voorstel is een overleg met hen tot stand gekomen

[0:18:55] en ik weet niet of er nog vragen over zijn

[0:18:58] kan even iets toelichten. Het is nadrukkelijk de bedoeling om dit nog uit te werken in een

[0:19:04] offerte aanvraag. Dus dan wordt het nog wat uitgebreider eventueel deel vragen toevoegen et cetera.

[0:19:11] Ja nee ik kijk rond. Maar ik denk dat de leden hier aanwezig. Vooral de andere twee afwijzen geleden hartelijk danken. En natuurlijk ook de kennis coördinator danken voor de inzet

[0:19:24] en ook

[0:19:26] ja.

[0:19:27] In die zin akkoord gaan met deze stand van zaken en het verder uitwerken offerte aanvraag. Daarmee zijn we door naar agenda en komen we bij de rondvraag voor het openbare deel. Kijk even naar de leden zin in er peters, mevrouw paul de heer van meenen, niets voor de rondvraag.

[0:19:46] Dan rond ik hiermee de procedurevergadering wens u allen hele fijne dag

[0:19:50] en succes.