Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Staat van onderhoud van bruggen en tunnels

[0:00:02] Een hele goede middag. Allemaal welkom bij deze technische briefing over de staat van onderhoud van onze bruggen en tunnels.

[0:00:12] Ik heet iedereen die thuis meekijkt, want het is een openbare briefing die ook live wordt uitgezonden. De mensen op de tribune heet ik van harte welkom. Ik heet ook de gasten van vandaag van harte welkom. Die zijn van rijkswaterstaat, de heer hooimeijer, mevrouw zorko, en de heer peters,

[0:00:27] Peters is het excuses.

[0:00:29] En de leden namens de commissie, de vaste kamercommissie infrastructuur en waterstaat. Mevrouw van ginneken de heer de hoop. Sorry, mevrouw, geen van d zesenzestig hoop namens de partij van de arbeid, de heer krol van het cda, mevrouw van der plas van de boer burgerbeweging, de historie van de sgp.

[0:00:45] Ik zie.

[0:00:46] Ik zit hier als voorzitter, onafhankelijk voorzitter, maar tevens ook lid van deze commissie, u krijgt als eerste het woord. Ik begrijp dat u een korte presentatie wil geven als klaar. Als een verduidelijkende vragen zijn naar aanleiding van de presentatie mogen die heel kort tussendoor worden gesteld. Uiteraard altijd via de voorzitter en aan het eind van de presentatie bieden we de leden de gelegenheid om ook vragen te stellen. Ik geef als eerste het woord aan mevrouw zorko gaat uw gang.

[0:01:14] Voorzitter, dank dank voor de uitnodiging. Mijn functie is plaatsvervangend directeurgeneraal, rijkswaterstaat en de heer hooimeijer directeur techniek. De heer peters, directeur productie zullen gedrieën kort een presentatie doorlopen met u, zodat er nog veel gelegenheid overblijft voor vraag en antwoord daarna

[0:01:40] als het gaat om de presentatie hebben we het opgebouwd om even kort te memoreren wat er allemaal aan stukken naar de kamer gaan met betrekking tot instandhouding en die zijn hier nog even op een rij gezet.

[0:01:57] We gaan nog even in op de monitoring en de voorspelbaarheid die we met de staat van de infra die we al voor de tweede keer dit jaar naar u gezonden.

[0:02:09] Wat het proces is het belang van de ontwikkeling rondom in stand houding

[0:02:17] de complexiteit daarbij bij instandhouding en de objecten

[0:02:21] hoe wij de beperkte specialistische kennis die schaars is hoe die inzetten

[0:02:27] en welke stappen gezet hebben nog willen nemen en waar de uitvoering. Wij is gebaat. Dat is zo'n beetje waar we het over zouden willen hebben om daarin mee te nemen.

[0:02:38] Dan geef ik u graag het stokje nu over de heer peters. Voor wat betreft de instandhouding opgave.

[0:02:50] Ja. Dankuwel. Ik zal even korte toelichting geven op onrust is de kern van de problematiek.

[0:03:00] Want ze zien dat is dat een instandhoudings opgave. Dat is echt een forse opgave voor heel nederland.

[0:03:06] Dat raakt niet alleen rijkswaterstaat en prorail daar verbeteren bereikt ook provincies en zo en wat zien we daar dat er een toename is in gebruik van de infrastructuur. We zien ook dat zwaarder belast wordt en dat leidt tot toename van slijtage.

[0:03:25] Hij raakt op leeftijd diezelfde instaan infrastructuur reizen in de jaren vijftig, zestig van de vorige eeuw ook grotendeels aangelegd en we zien ook de laatste tijd. Maar dat zal u niet zijn ontgaan dat het aantal storingen toeneemt dat de in stand houden ervan. Het kost daarmee ook steeds meer moeite en ook steeds meer geld.

[0:03:46] Daarnaast zien we dat een van de redenen is dat ook andere eisen. Een nieuwe eisen aan het areaal worden gesteld en gaat over klimaatverandering, klimaatadaptatie. Dat soort zaken. En we zien ook geen wijziging van wet en regelgeving. Er komen nieuwe wet en regelgeving op ons af.

[0:04:01] Verder zijn nog gewijzigde kaders, veiligheidsnormen technische normen zijn continu aan verandering onderhevig.

[0:04:09] Waar hebben we het dan over als het over rijkswaterstaat gaat. Daarom zitten wij hier natuurlijk bij beheer drie netwerken. Zoals u weet welvaartssysteem over haar wegennet het hoofd wegennet. Nou dan zie je is wel goed om het onderscheid te maken tussen wat we onder de instandhouding vatten, namelijk enerzijds beheer en onderhoud wat gericht is op het realiseren van de maximale levensduur, zoals we hebben bedacht met elkaar. Het andré is als die levensduur eenmaal in zicht komt, hebben we gaan nadenken over vervangen en renoveren. Dat zijn de twee smaakjes die we hebben het registratie heb ik een paar plaatjes. Maar die ziet waarschijnlijk scherper in de presentatie zelf

[0:04:50] met wat fikse vingers. Wat we zelf binnen rijkswaterstaat hanteren is dan nog een plaatje. Wat ook aangeeft het vierde netwerk het netwerk. Wat wils hele spul boel aanstuurt waarmee we informatie genereren voor de gebruikers.

[0:05:08] Dit blijkt sla ik even over te gaan. Mijn collega's straks op in. Dit is een heffing, maar ook dat ziet u op de shit. Dat is eigenlijk meer illustratief

[0:05:16] wat er zoal komt kijken bij als je een stukje weg.

[0:05:19] Moeten onderhouden,

[0:05:21] Daar staan echter zaken in putten. Schone bermen maaien natuurlijk het asfalt ook bijwerken. Maar het zijn aardig wat dingen om te illustreren. Dat is niet alleen het asfalt. Wat we daar dan onderhouden komt veel meer bij kijken.

[0:05:39] Dit is wat mijn collega's zijn die ermee begonnen. Dit is staat van de infra is één van de stukken of rapportage die naar uw kamer gaten voor het laatste volgens mij begin december naar uw kamer toegestuurd waarin wij er zou een overzicht bieden van het beheer en onderhoud zeg maar van rijkswaterstaat die rapportage bestaat nog niet heel lang, maar we zijn daarmee bezig om dat telkens te verbeteren en we hanteren daarin inmiddels hetzelfde stramien als wat ook prorail daarin hanteert. Daar zitten ook kaart materiaal bij. Wat is toegevoegd op verzoek van uw kamer

[0:06:14] waarin wij een overzicht geven van de grootschalige geplande werkzaamheden, zodat er een beeld van is. Ook voor de kamer van wat er staat te gebeuren. Dat zijn dus niet te storingen zijn de geplande werkzaamheden.

[0:06:29] Dit is een andere de andere kant die ook naar uw kamer gaten. Ik had het net over beheer en onderhoud. Dit gaat over vervangen. Renovatie. Daar zitten twee smaakjes namelijk aan de linkerkant. Ziet u het uitvoeringsprogramma. Dat rapporteren wij via het meert aan in elke kamer. Dat zijn echt de projecten in uitvoering of die wij in uitvoering gaan nemen en de andere kant. En die is ook twee december naar de kamer opgestuurd samen met staat van de infra prognose rapport waarin we dus een aantal budget verder kijken tot en met tweeduizend vijftig, waarin we een voorspelling doen van wat er nog moet gebeuren

[0:07:06] en dat is een forse opgave, zoals u ook kunt zien.

[0:07:11] Dit plaatje staat helaas kansen. Maar dat is een plaatje. Wat u kunt u natuurlijk wel zelf van papier opdraaien waarin in feite alle projecten zijn opgenomen die

[0:07:23] die nu in uitvoering zijn.

[0:07:27] En dan geef ik nu het woord aan mijn collega meneer hooimeijer.

[0:07:32] Dankuwel. Als u een microfoon uitzetten. Dan kan de heer hoor. Gaat uw gang.

[0:07:37] Dankuwel. Ik wil graag meenemen in de complexiteit van de vraagstukken waar vooral mijn mensen mee van doen hebben. Dat zijn de specialisten. Dus ik neem een paar casussen mij is dat je een beetje gevoel krijgen waar wij tegenaan lopen.

[0:07:51] De eerste casus gaat over de ijsselbrug. Die zijn we nu aan het uitvoeren. Maar dat is vaak een heel lang traject voordat we kunnen weten of je moet vervangen of kan renoveren renoveren is natuurlijk vaak goedkoper en dat geeft ook minder hinder.

[0:08:07] Maar je ziet wel dat tussen besluitvorming en uiteindelijke realisatie het redelijk wat tijd en dat betekent ook dat je zeker met ouder wordende infrastructuur steeds een afweging moet maken kan nog mee kan hier nog langer mee

[0:08:20] en ook onder welke voorwaarden en dat betekent dat je goed moet gaan doorrekenen waar zo'n stalen brug, want dit is aan moet voldoen moet voorstellen zitten zo'n zeshonderdvijftig verbindingen in en al die verbindingen zijn ook niet allemaal gelijk. En die zijn ook in het verleden gemaakt. Dus in het om goed naar die verbindingen te kunnen kijken. Moet je goed weten hoe die interacteren. Zeker als je goed wil berekenen of die nog voldoet aan het gewenste bouwbesluit en dus ook de gewenste sterkte

[0:08:51] en dat vergt heel veel tijd ook van onze specialisten niet alleen van ons, maar ook in samenspraak meestal met tno en met onze ingenieursbureaus

[0:09:00] en uiteindelijk moet je dus ook goed gaan kijken van hoe krijg je dat dan gecontroleerd uitgevoerd neemt nogal nou waar je wat ook technisch uitvoert

[0:09:11] naar de dus continu opzoek van wat is nou het optimum tussen rest levensduur

[0:09:16] ook. Hoe ga je dat met de hinder doen en ook straks. We zijn nu buiten aan het werk hoe je dat ook veilig kan doen want je bent in de bestaande infrastructuur bezig en je willen ook zorgen dat iedereen veilig thuis komt.

[0:09:27] Dan hebben we in deze versie je dat staat ook in de stukken. We hebben met twee fasen. Dat is een onderdeel van markt in transitie waar we ook mee bezig zijn, waarbij we samen met de opdrachtnemer kijken hoe we dit kunnen uitvoeren. Ook wat nou de beste technische oplossing. Om dit te doen, maar ook veilig te doen.

[0:09:46] Maar daar blijft dus heel veel rekenwerk ook zitten nu nog want je komt elke keer weer tegen dat het buiten net iets anders is dan dan word je had verwacht

[0:09:59] op veel plekken

[0:10:01] zitten dus ook veel monitoring op

[0:10:07] veel herberekening en inspecties. Dat was eigenlijk de shit die mijn collega's zei over hoe gaan wij om met inspecties. Daar hebben we eigenlijk drie of vier laags manieren voor om de staat van onze inspraak te doen

[0:10:20] en dat is een eerste instantie goed weten wat nou de technische constructieve status van je objecten. Dat doen we nu met het vervanging renovatie programma zijn we nu bezig met een herberekening slag om al de bruggen en infrastructuur na te rekenen. Daarnaast hebben we nog zes jaarlijkse inspecties

[0:10:41] om goed te kijken van kunnen ze nog voldoen aan de prestatie waarbij je zoveel mogelijk ook risico's afhangt. Jaarlijks hebben dan nog toestand inspecties en eigenlijk wekelijks dagelijks heb je ook schouw, zodat we elke keer wel beeld hebben op de infrastructuur, zodat we

[0:10:57] minimaal verrast worden door door incidenten

[0:11:02] en desondanks desondanks als je daar dan ben en je hebt een keer wat geconstateerd. Dan ga je wat dieper op zo'n object kijken en dan kom je altijd dingen tegen dat ze een beetje wat de tweede bullet point inhoud

[0:11:16] en het einde levensduur is wel ingewikkeld omdat we vaak te maken met heel veel objecten die de afgelopen zeventig jaar met verschillende standaarden verschillende eisen zijn gebouwd. Dus je moet altijd terug proberen te kijken wat zijn nou de ontwerpkeuzes en de ontwerp eisen die toen golden.

[0:11:37] Volgens mij

[0:11:40] naar de volgende

[0:11:43] als voorbeeld heb ik ook verder. We hebben op dit moment in onze branche. Een grote schaarste aan met name staan specialisten en dat betekent dat we steeds moeten schipperen tussen waar moeten we die mensen inzetten. Dus het liefst zou je in de breedte alle antwoorden kunnen geven die wij zelf ook hebben als het met die brug zit. Hoe zit het dan met die brug of met die vuurtoren. Hoe zit het met die vuurtoren. Maar dat betekent dat we nu moeten gaan schuiven met capaciteit dat we als we maar twee vragen kunnen beantwoorden, terwijl de tien leveren. Dat is een beetje waar we nu tegenaan lopen, niet alleen binnen rijkswaterstaat, maar in de keten.

[0:12:19] Dat hebben we gelukkig al wel een tijdje geleden geconstateerd dat er zijn nu ook bezig met ons kennisnetwerk dus denken aan tno, maar ook gespecialiseerde ingenieursbureaus om bijvoorbeeld een aantal voorbeelden heb ik opgenomen om jong professionals dus ook jonge mensen te interesseren om ook dieper in die specialist met te gaan. Dus een soort trainee programma dat we vanuit de kennisinstellingen vanuit ingenieursbureaus en van een uitvoeringsorganisatie als rijkswaterstaat dat mensen kunnen proeven. Hoe dat is

[0:12:49] maar verder zijn we verder bezig en in die kennis netwerken met een crow keur. Hoe ga je met met een hoe ga je normering goed doen, maar ook verenigingen en stichtingen die zich bezighouden met kennisontwikkeling ook in de keten

[0:13:03] en we hebben laatst ook met zit ook een beetje in die markt in transitie. Ook de samenwerking met onze ingenieursbureaus aanscherpen waar we nog dieper met elkaar willen gaan leren.

[0:13:14] Alleen het opleiden van een specialist vergt lange adem. Dat doe je niet even door boek leren zeker die ingewikkelde objecten zoals met zo'n ijsselbrug hebben gezien. Dat vergt ook ervaring en ook een beetje gevoel krijgen van hij als ik dit zie in die berekening. Dan kan ik het zo interpreteren. Dat kan best grote gevolgen hebben.

[0:13:41] Dan heb ik alleen nog een nu even gesproken over wat zien wij vanuit rijkswaterstaat op ons afkomen vanuit de plaatjes die mijn collega's peters heeft gepresenteerd. Maar wat we ook zien is dat dat in de breedte een een zorg is zeker ook omdat je ziet dat er een heel hoop ontwikkelingen zijn een hele hoop ambities waar het gaat over duurzaamheid wat meer vraagt van wat materiaal en wat dat materiaal doet in je constructies.

[0:14:07] Je ziet ook veranderde wet en regelgeving vanuit europa.

[0:14:11] We zijn nu bezig met eurocodes vanuit europa mede naar aanleiding van een aantal incidenten, bijvoorbeeld in italië. Dat zorgt ook in europa voor vragen van moeten we niet onze rekenen regels aanpassen

[0:14:26] ook niet onbelangrijk is dat je ziet dat we ook vaak met wet en regelgeving vanuit andere ministeries te maken op bouwbesluit, maar ook veiligheids aspecten zitten daarin en dat heeft ook meteen impact hoe wij de zaken uitvoeren

[0:14:44] en wij hebben meer met te maken ook met meerdere beheerders. Dus we kunnen als rijkswaterstaat zijn we ook heel alert op dat wij niet alle capaciteit naar ons toe claimen omdat we zien ook dat

[0:14:54] andere gemeentes en andere provincies ook een zelfde soort opgaven hebben

[0:14:59] bijvoorbeeld voor bruggen zijn we nu samen met de bruggen stichting bezig om een overzicht te maken van wat is nou de breedte en volgens mij is die ook gecommuniceerd. Wat is nou de breedte van de totale vervanging opgave voor de brug het voor heel nederland. En daar proberen we ook in de keten met elkaar in te versterken

[0:15:17] en we hoorden ook regelmatig wel bij gevraagd bij andere gemeenten die niet de luxe hebben als wij van heel veel technische kennis om die te helpen ondersteunen. Maar dat zet wel

[0:15:28] alles onder druk. Een voorbeeld is de mandela brug, waarbij we bij gevraagd werden van ja, hoe gaan we wat kan die brug nog en als je wat is nou veilig. En wat is onveilig.

[0:15:39] Daar hebben we bijgestaan met specialisme het uitvoerings uitvoeringsdienst

[0:15:44] en dat zien we dus in de breedte. Dus dat zit in de technische branches. Maar je ziet ook dat de woningbouw trekt ook heel veel specialisten naar zich toe. Energietransitie vraagt ook extra specialisme. Er zijn met elkaar heel goed bezig om te kijken van hoe kunnen we dit met elkaar slimmer makkelijker doen en ook hoe kunnen we onze mensen opleiden

[0:16:08] en dan als slot.

[0:16:12] Het laatste

[0:16:16] ziet van de presentatie gaat er even nog over wat helpt. Wat voor ons helpt is stabiliteit zoveel mogelijk

[0:16:25] stabiliteit, waarbij het programmering op een langere termijn helpt om het zo effectief en efficiënt mogelijk

[0:16:33] te organiseren en ook voor de markt

[0:16:37] gezamenlijk

[0:16:38] de klus te klaren.

[0:16:41] We zijn ook bezig met allerlei ontwikkelingen. Maar de heer hooimeijer al de nadruk heeft gelegd op alles rondom de specialisten

[0:16:51] goed opleiden behouden. Maar uiteindelijk ook wel naar de hele branche te kijken

[0:16:57] naar alle overheden die ook een beroep doen op deze specialisten.

[0:17:01] Het inspectie regime en daarnaast het ontwikkelplan. Het management waarover wij u ook jaarlijks informeren mee bezig zijn om alle areaal data op orde te brengen, zodat we ook de juiste keuzes kunnen maken op basis van de juiste feiten.

[0:17:22] En wat ook helpt zijnde middelen uit het coalitieakkoord waarmee wij die achtjarige programmering ook kunnen mogelijk maken.

[0:17:34] Dankuwel.

[0:17:36] Hartelijk dank voor deze inleiding en de presentatie. De leden die zal ik in de gelegenheid stellen om wat vragen te stellen als daar behoefte aan hebben. Dat doe ik niet hoor dat ik heb aangegeven dat de heer madlener van de pvv-fractie zojuist aangeschoven en de heer koerhuis

[0:17:53] van de vvd-fractie. Ikzelf voordat we beginnen met een vraag antwoord. Dus we gaan niet alle vragen inventariseren, want anders ouders nu bij de leden in de gelegenheid gesteld om een vraag te stellen en dan kijk ik naar u wie daar het beste antwoord op kan geven. En als we dat als een korte vraag stellen en proberen daar ook compacte antwoord op te geven. Uiteraard de zorgvuldigheid in acht nemende van beide zijden. Dan denk ik dat we de rest van de tijd die nog resteert tot half zes goed benutten.

[0:18:21] Ik kijk rond. U bent later binnengekomen. Ik denk dat het voor de zorgvuldigheid van goed is als er beginnen bij de koerhuis. Als hij daar behoefte aan is want hij.

[0:18:30] Ja ik heb een hele lijst. Vraag. Maar ik beginnen met eens. Ik zal instellen

[0:18:35] die een vraag die ik heb hoe verschillend benaderd rijkswaterstaat zichtbaar. De vervanging van kunstwerken ten opzichte van het reguliere beheer en onderhoud van vanwege het eerste is meer projectmanagement. De tweede is meer eisen. Het management wordt er in het eerste geval ook meer met meer met bouw teams gewerkt gaan worden. De aanbesteding ook anders aangepakt.

[0:18:56] Graag een toelichting helder dankuwel. Wie kan het beste antwoord op geven. Ik kijk naar u en het is aan u.

[0:19:03] Ja nee dat dat klopt. Daar zitten verschillen in een vraag die feiten van waar zit het verschil tussen onderhoud en.

[0:19:10] Toch.

[0:19:12] Voor kunstwerken,

[0:19:13] Deze kunstwerken specifiek

[0:19:16] volgens mij is dat niet anders kijken wat wat we doen is natuurlijk ook als het over beheer en onderhoud gaat willen we zo lang mogelijk afspraken maken met de markt en daar zit de teams op zeg maar binnen rws. Want je ziet als je voor bruggen en dat soort zaken gaat aanvliegen vliegen we nu de vn er vooral aan als een soort project hebt teams op worden ook separaat op de markt misschien even zo goed als we de afkortingen vn ria vervanging en renovatie en team is een integraal projectmanagement team.

[0:19:48] Dankuwel. Meneer stoffer.

[0:19:52] Dank voor de presentaties helder verhaal.

[0:19:56] Mijn eerste vraag gaat eigenlijk over de laatste schiet. Maar dat blijkt dat het meest bij je hangen natuurlijk wat het laatst komt en een van de meest belangrijke dingen die ook aankaarten was die langjarige programmering en ik heb de afgelopen periode was begrepen dat met name de areaal data wel heel cruciaal is. Ik heb begrepen dat er een programma pim loopt bij rijkswaterstaat wel wat over te doen geweest de afgelopen jaren

[0:20:20] zou iets meer kunnen zeggen over hoe dat er nu voorstaat en is dat nu op honderd procent tachtig procent maar iets meer over de ontwikkeling. En wat er nodig is om echt dat langjarig programmering compleet tot uitvoering te brengen,

[0:20:33] dan is er voor ons wellicht ook weer de kans om te kijken van moeten vanuit de politiek nog meer geld achter gezet worden.

[0:20:41] Maar benieuwd naar stoffer

[0:20:44] naar rechts. Mevrouw.

[0:20:46] Dankuwel. De aanpak voor het op orde brengen van de areaal data. Daar hebben we wel een aantal jaren voor uitgetrokken. Het gaat om een enorme hoeveelheid data en het is niet alleen onze data is ook iets wat natuurlijk ook voor een deel bij onze marktpartijen aanwezig is. Dus wij willen graag weer een tussen een reportage over aanleveren. We hebben de eerste de eerste series van objecten hebben wij op orde gebracht.

[0:21:20] Ik heb inmiddels ook de ervaring. Het gaat niet alleen om het op orde brengen, maar ook om het op orde houden en daar concentreren we ons ook op.

[0:21:32] Er hebben we inmiddels staat voor areaal data. Laat ik het simpel houden. Dat is nu ook onderdeel geworden van de van de staande organisatie hebben gezegd dat moet je gewoon in de praktijk dagelijks inbrengen en daar zit wel heel veel aandacht op.

[0:21:55] Maar we pakken het stap voor stap aan. We hebben de eerste onderdelen van onze areaal op orde gebracht en zijn nu bezig om dat in een wat versneld ritme maar wel met korte

[0:22:10] sprints. Om dat verder te brengen.

[0:22:13] Dankuwel hele korte aanvulling.

[0:22:15] Drank die tussenrapportage.

[0:22:17] Dat hartstikke vraag moet die moeten is te stellen. Dat begrijp ik. Maar is hij zit je in de pijplijn komt die onze kant op. Of moeten we daar nog specifiek zeg maar een vraag over een politieke vragen.

[0:22:28] Voorstellen dankuwel mevrouw zorgen.

[0:22:32] Dan moet ik even nagaan wanneer hebben rapporteren jaarlijks dus dat is voor mij de rapportages voor tweeduizend, drieëntwintig en we zitten nu aan het begin van tweeduizend, drieëntwintig. Dus ik ga er even vanuit dat dat we dat pas in de loop van het jaar aan u zullen verstrekken.

[0:22:52] Dankuwel, mevrouw van der plas.

[0:22:56] Dankuwel. Ik heb een specifieke vraag over de margriet tunnel in friesland

[0:23:02] tunnel onder het aquaduct wat tijdje dicht is geweest. Nu weer open is. Deels heb ik gezien

[0:23:13] ik begrepen dat

[0:23:15] witteveen en bos die gaf aan dat ze mogelijk misschien veel meer aquaduct hetzelfde probleem zouden hebben met grond ankers die kosten en loslaten, daar het probleem ontstond en dat rijkswaterstaat eigenlijk aangaf, niet te weten bij hoeveel aquaduct hetzelfde probleem is en ik wilde eigenlijk vragen of dat inmiddels wel bekend is en hoe daarmee omgegaan wordt daar ook controles op uitgeoefend op dit moment en is bekend hoe wordt er staat van de aquaducten eigenlijk. Nu is in nederland.

[0:23:47] Dankuwel, mevrouw van der plas, de heer.

[0:23:50] Dankuwel.

[0:23:53] Wij hebben kijken specifiek naar de type trekt palen die zowel bij de vlaketunnel als bij de prinses margriet en dan zijn geweest en we zijn op zoek technische van wat is nou de oorzaak van het falen van deze bepalen.

[0:24:08] We hebben dusver een situatie gehad. Het was te verlagen tunnel en we zijn nu bezig om een technisch onderzoek te doen van wat is nou de oorzaak van

[0:24:17] dit falen, zodat we ook goed kunnen kijken wat waar moeten we naar kijken. Welk onderzoek moet je doen.

[0:24:24] Parallel daaraan zitten we natuurlijk niet stil. We zijn ook bezig om te kijken hoe we het monitoringsystemen op die producten zelf kunnen zetten,

[0:24:34] zodat we op tijd kunnen ingrijpen. Mocht die naar boven komen preventief als het preventief willen. Wat gaan doen dat dan zou je eerst moeten weten van waardoor is die is kapot gegaan zodat je ook een meet methodiek kan in te stellen

[0:24:53] nadat daar wachten we nu het onderzoek van af en dat is een heel breed onderzoek.

[0:24:59] Gaat de bos.

[0:25:01] Kunt u aangeven wanneer dat onderzoek ongeveer klaar zal zijn of dat er wat van bekend is.

[0:25:08] Voor als nog dit gaat wel een jaar duren voordat we echt weten wat de oorzaak is.

[0:25:14] Oké.

[0:25:15] Dankuwel

[0:25:17] meneer krol gedrang.

[0:25:19] Ja, wij hadden ook een vraag over de

[0:25:22] of de aquaducten. Maar die bewaar ik dan even toch even over het personeel.

[0:25:29] Er wordt aangegeven dat dat een schaars goed is. Dat klopt. En tegelijkertijd willen we naar langdurig programmering en de vraag groeit.

[0:25:36] Ik heb heel veel gehoord over.

[0:25:38] Het werven en mogelijkheden om dat te aantrekkelijker te maken.

[0:25:42] Maar is er ook een probleem in de uitstroom van personeel en de vervolgvraag daarop meteen is. In hoeverre gaat een personeelstekort op een schaarste in deze specialistische capaciteit ook leiden tot

[0:25:52] er toch problemen op die op die langdurige planning zal iets wat je die voorzien of of is dat nog geen.

[0:25:59] Dankuwel. Meneer hoijnck.

[0:26:03] Er zijn twee typen vragen die u stelt. Dus ik zal even zeggen. Qua uitstroom zien we inderdaad maar dat had met name te maken met corona dat het hoe kan je mensen aarde. Wat we wel zien is dat we gelukkig vanuit de universiteiten, maar ook vanuit zij instromers genoeg mensen hebben die willen instromen. Dus dat is goed nieuws. We zijn ook bezig om dat specialistische vak ook nog aantrekkelijker te maken dan dat het is dat is natuurlijk ook. We zijn gewend om te roepen. Terwijl eigenlijk wil je specialisten lang op een onderwerp hebben. Dus dat maken we op die manier zo aantrekkelijk mogelijk eens even over van hoe gaan wij om met binden en boeien, zullen we maar zeggen

[0:26:44] en het andere vlak gaat over de begrijp ik over de totale opgave en kunnen we die aan met specialisten. Zo heb ik begrepen. Daar kan je daar zijn we op verschillende manieren naar aan het kijken. Dat doen we binnen ons ook omdat die vervangingsopgave is sowieso een enorme opgave die je niet kan aanpakken, zoals we het gewend zijn te doen. Dus we gaan ook kijken van hoe kan je maximaal bepaalde zaken standaardiseren. Wat ook handig is voor circulair

[0:27:19] zodat vanuit die standaarden, standaarden te ontwikkelen. Kan je ook standaard circulair ontwerpen. Maar dat betekent wel net als met z'n ijsselbrug dat je misschien eerder niet het uiterste van je areaal moet gaan vragen waarbij je dus ook het uiterste van je technici vraagt om steeds te bepalen hoelang kan ie nog mee.

[0:27:39] Dus we moeten met elkaar. Daar zijn we nu met elkaar bezig. Hoe kun je dat slimmer doen?

[0:27:44] Dankuwel meneer de hoop

[0:27:47] ook.

[0:27:48] Allereerste denk ik ook gewoon goed om te zeggen dat het heel fijn is dat het aquaduct die sneek weer rondom steken prinses margriet er nog ook weer gedeeltelijk open is omdat ze gewoon soorten heel veel ontlasting in de regio daaromheen en een zorg die door die casus bij mij wel groter is geworden dat juist in dat soort regio's de omliggende als als daar iets gebeurt dat dat heel veel doet qua de omliggende omliggende woon werkverkeer dat een gebied echt op slot komt te zitten en ik ben benieuwd ook met de infra die de komende tijd aangepakt wordt hoe jullie met die bril ook misschien differentiëren of op een andere manier naar bepaalde regio's kijken omdat soms onderhoud op een bepaalde plek in de omgeving veel meer impact kan hebben op een andere plek hoe jullie daar mee omgegaan en of jullie daar ook in differentiëren.

[0:28:43] De aanpak dankuwel meneer, mevrouw.

[0:28:46] Dankuwel. Dat is inderdaad wel soms een dilemma omdat je misschien vanuit technisch oogpunt het optimaliseren van die die standaard en soort productie straat te maken.

[0:29:00] Een volgorde voor ogen hebt,

[0:29:03] maar we kijken ook naar de omgeving en de impact. Dus het zal altijd een afweging zijn die en kijkt naar de impact voor de omgeving en kijkt naar van welke volgorde kun je technisch gezien het meest optimale uitgaan dat dat is wat ik erover kan zeggen. En daarin zijn we altijd ook in overleg met lokaal bestuur om daar ook het gesprek over te hebben.

[0:29:33] Vervolgvraag hoop? Gaat uw gang?

[0:29:35] Want u constateert ook dat er best wel infra veel infra op dit moment aan het knellen is dus zo'n situatie zoals we hebben gezien rondom die prinses margriet tunnel. Hoe groot acht u de kans dat dat gewoon komende jaren veel vaker gaat gebeuren dat daarmee het best wel knelt in die verschillende regio's.

[0:29:54] Dank mevrouw zorgen,

[0:29:57] Dankuwel. De constatering dat het areaal behoorlijk is verouderd door die extra belasting extra slijtage heeft gehad dat dat is een feit en daarom heb al aangegeven aan u dat de kans inderdaad aanwezig is dat er sprake gaat gebeuren.

[0:30:20] We zien ook dat de kans nu juist hebben om te proberen dat met alle alles wat we kunnen met man en macht om dat aan te pakken. Op dat punt staan we ook.

[0:30:33] Dankuwel. Mevrouw van ginneken.

[0:30:36] Dank dank voor uw komst. De eerder ook heeft de twee vragen gesteld die voor mij ook prioritair waren. Dus dank daarvoor. Dus u heeft geen vraag me dan heb ik ken ik heb nog een derde optie. Voorzitter, dus laat ik die dan stellen hoe vaak overkomt het u dat u verrast wordt door incidenten, zoals de prinses margriet tunnel die er dan ook toe leiden dat u

[0:31:00] er moet herprioriteren en de opgave en hoe vaak leiden dit soort onvoorziene incidenten tot een gedeeltelijke afsluiting of een snelheidsbeperking is daar inzicht in te geven.

[0:31:10] Dank u wel. Meneer hoijnck mee.

[0:31:14] Hoe vaak gebeurt dat nu. Ik ben nu vier jaar directeur. Ik zie dat het steeds vaker voorkomt. Dus je ziet steeds meer naar. We hebben het over de mandela brug. Maar we hebben het ook de haringvliet is langsgekomen. Dan vind ik de prinses margriet tunnel. Dus het komt steeds vaker voor en daarom zit ik hier ook omdat het toch dat ik zie dat er bij de specialisten wel gaat knellen voor ons maakt het niet uit of het nou waar het is het is een technische probleem. En dus hier zit ook mijn beste specialisten zitten ook op de prinses margriet tunnel die hou ik niet achter de hand voor elders.

[0:31:53] Dus hoe vaker het nog meer gaat voorkomen. Eigenlijk ziet het plaatje wilt. We hebben laten zien wat in het prognose rapport staat geeft eigenlijk aan dat de leeftijd steeds aan het woord en het is net als wij het gaan piepen en kraken.

[0:32:07] Vervolgvraag.

[0:32:09] Ja. Dank, voorzitter, want dat leidt tot de vervolgvraag. Dank voor het antwoord, maar het herprioriteren. Dat kan ik me zo voorstellen is ook inefficiënt omdat je dingen anders. Dat had ingepland en begroot is op een of andere manier te kwantificeren. Wat voor extra kosten dat herprioriteren tot gevolg heeft.

[0:32:29] Gaat uw gang. De heer peters.

[0:32:33] Vind ik heel lastig om daar iets over te zeggen want op dit moment registreren we dat dus niet zeg maar structureel van wanneer storingen zijn eigen wat mijn collega's zegt misschien wel gewoon. Dat zie ik ook vanuit mijn positie dat het aantal storingen toeneemt. Maar wat dat zeg maar omdat de kwantificering kosten vind ik heel lastig. Maar het heeft natuurlijk wel een effect, want het is telkens een verstoring. Zoals u ook al zegt op het lopende proces

[0:33:00] en dan moet je dus correctief onderhoud doen correctieve ingrijpen en dat is per definitie arbeidsintensiever en duurder.

[0:33:08] Dankuwel madlener.

[0:33:13] Ik heb ook veel vragen. Maar de eerste die ik wil stellen is dan

[0:33:18] er werd net gezegd die duurzaamheidseisen hebben ook invloed op materiaalkeuze en waar je mee gaat bouwen.

[0:33:25] Hoe zit dat precies welke welke

[0:33:29] hoe beïnvloed dat de de complexiteit

[0:33:35] en waardoor wordt die die zwaardere belasting van al die die wegen. Ik wilde gaan maar een aantal. Je zou zeggen te gaan. Maar zo veel auto's per uur over een maximaal overheen. Waar komt die zwaardere belasting door.

[0:33:49] Dankuwel. Meneer hoijnck. Maar.

[0:33:55] Ik begin even met die laatste. Waar komt die zwaardere belasting vandaan. Wat we zien is in de loop van de tijd dat er een toename is in het aantal wat toegestane gewicht van je vrachtwagens

[0:34:10] na niet alleen de eikel dingen daarvoor was het ook al dat je van dertig ton naar vijftig ton gaat effectief voor de belasting bereid te maken we gebruik van de als lasten die met name op vrachtwagens zitten. Dat is de meeste

[0:34:24] wat waar het meestal zwaar transport in zit. Daarnaast hebben we ook dat

[0:34:31] volgens mij begin jaren tweeduizend is er ook een andere configuratie gekomen van wat voor banden eronder zet dubbel lucht naar enkel lucht enkelband en die worden dan ook al harder opgepakt

[0:34:43] waardoor je ook veel meer punt schade krijgt aan je objecten. Dat is wat je ook ziet. En inderdaad een toename en daarnaast registreren we ook samen met de rdw. De

[0:34:55] de toename van het aantal zware transporten die over onze infrastructuur gratis. We hebben tot vijftig ton

[0:35:03] is eigenlijk vergunningvrij daarboven heb je ook nog vergunningen dus transport van bijvoorbeeld windmolens of liggers of eigenlijk bouw onderdelen die gaan ook vaak over de snelwegen en dat zorgt ook voor een snellere veroudering

[0:35:21] als het gaat over materiaal en vooral toepassen van materiaal in bepaalde objecten. Dus zijn we nu heel druk bezig. Ook onder andere vanuit het betonnen akkoord samen met tno, waarbij we goed kijken van op welk innovatieniveau tyrell. Ik weet precies wat de afkorting daarvan is een excuses, maar we kijken wel in welk niveau kan nou een toepassing worden toegepast. Zit het in een klinkers. Je ziet het in een barry hier of zit er echt constructief. Dat betekent dat je op een ander niveau moet gaan onderzoeken hoelang iets meegaat. Maar als constructief materiaal onderzoeken. Wil je langer weten wat het effect is op je in stand houding. Daarnaast zijn we aan het kijken. Wat is hoe kunnen we het circulaire inzetten. Dus dan ga je kijken naar bijvoorbeeld wat we beiden aan negen badhoevendorp doen. Daar zijn we. Ik denk zo'n twaalf, honderd liggers aan het oogsten noemen we dat. En op die manier zijn we ook aan het kijken hoe kunnen we die certificeren, zodat we die kunnen hergebruiken liggers vanuit aan negen zijn bijvoorbeeld wij hoofdbureau ingezet als object. Dus dat zijnde nieuwe vraagstukken waar we tegen aanlopen.

[0:36:32] Dan kwam meneer madlener voor een verduidelijkende vraag.

[0:36:35] Ten aanzien van het laatste? Mijn vraag is bedoeld om te kijken. Het werd net gezegd een soort dat het complexer maakt en misschien ook wat hindert en daardoor voor de toekomst moeilijker is. Hoe zit dat dan precies.

[0:36:48] Nou dat maakt niet complexer, maar betekent dat voor die doorontwikkeling van dit soort materialen omdat we ook duurzaam en circulair willen gaan. Wil je ook daar heb je ook je specialisten nodig die die beoordeling in dat onderzoek naar voor gebruiken. Dus als je naar voren wil kijken van hoe moet je nou circulair ontwerpen. Hoe moet je met nieuwe materialen omgaan of het nou voor duurzaamheid is of door gebrek aan materiaal

[0:37:14] die hetzelfde specialist. Heb je nodig om te beoordelen van het areaal wat er al ligt en dat maakt dat je met elkaar moet gaan kijken hoe kan je die met elkaar verbinden. Dat dat maakt het complex. Niet zozeer dat materiaal maakt dat die complex of de toepassing. Maar waar zet je je specialisten in.

[0:37:32] Welke opgave van dankuwel. Dan gaan we door naar de volgende ronde. Ik kijk weer naar de heer koerhuis gaat koenders.

[0:37:42] Ja. Dan geef specifiek over die over die vervanging van kunstwerken nog wel even wat verder doorvragen in uw in hoeverre heeft rijkswaterstaat in beeld. De stand van zaken van van al die creatieve kunstwerken in nederland en gebruikt. Rijkswegen, rijkswaterstaat ook de expertise van de sector. En dan niet alleen de ingenieursbureaus, maar ook de bedrijven die praktische beheer en onderhoud. Nu doen aan die aan die kunstwerken die kennen de locaties die kennen de kunstwerken en dan dan als rijkswaterstaat die expertise van die bedrijven gebruikt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze deze specifieke bedrijven ook nog aan de aanbesteding mee kunnen doen. Ik begrijp dat wel een probleem is dat als rijkswaterstaat expertise gebruikt

[0:38:23] van een bepaald bedrijf dat dat bepaalde bedrijven niet niet vervolgens de aanbesteding kan doen voor de vervanging van het kunstwerk.

[0:38:29] Dankuwel. Meneer hooimeijer.

[0:38:30] Ja.

[0:38:32] Ik heeft het terugvragen. Er zijn. We proberen uit te pakken. De eerste vraag ging over de kunstwerken en hoe goed hebben we die in beeld. Zoals ik al aangaf wij. We zijn nu meer laags aan het kijken van hoe zitten die kunstwerken in elkaar die als je kijkt naar de de verschillende typen inspectie zitten er ook verschillende type werkzaamheden aan. Dus voor jou. Schouw zit je eigenlijk aan het maar eens het schoonmaken van je kolk het goed schoonmaken van je voeg overgangen. Daar maken we in de raad vaak gebruik van de. Onze onderhoudsaannemer van die doen ook vaak de toestand inspecties. Dus die kunnen op basis van die toestand inspecties hun kennis inbrengen van wij zien dit gebeuren dus en dat gaat dan mee in onze systemen boven langs doen wij één keer in de zes jaar per object. Een instandhoudings inspectie. Dat gaat dat gaat meer over de langjarige programmering. Daar gaan maken meer gebruik van specialistische inspectie bureaus waar we ook met hun in gesprek zijn. Hoe ontwikkel je nou de juiste inspectie methodiek.

[0:39:40] Even kijken.

[0:39:41] Verder dan kunnen laten aanbesteden.

[0:39:44] Oké. Ik ben in de aanbestedingswet ben ik niet helemaal thuis ik maar waar we wel tegenaan lopen is dat je wel moet kijken van of je geen voorkennis hebt als je inschrijft en dan ook.

[0:40:01] Meneer, peters,

[0:40:02] Ja nee dat heeft met de aanbestedingswet te maken. Je mag bepaalde vol kennis niet hebben en dat maakt het soms complex. Want bedrijven hebben die kennis en expertise in huis een bepaalde en hebben en dan mogen ze niet altijd meedoen. Dus

[0:40:17] dat precies in elkaar zit. Er is een juridische vraag. Ik ben geen jurist. Dus dat kan ik niet helemaal uit leggen. Maar daar zitten wel aanbesteding vanuit de aanbestedingsregels zitten daar

[0:40:27] dingen in die maakt dat dat niet altijd mogelijk is.

[0:40:31] Dankuwel heel kort.

[0:40:33] Ja dan is het al willen we dat het beter gaat. Het lijkt me beter voor de vervanging. Als we dat op deze manier doen, maar kunnen wel de wat lastige vraag hoe zouden dan de aanbestedingswet kunnen veranderen en ik kan het europees rechtelijk. De andere vraag is in hoeverre zou dat zou rijkswaterstaat langer kunnen aanbesteden. Dus meer kunnen aanbesteden. Dat dat ze er recht onder kunnen komen te vallen die die bedrijf die al praktisch werken aan beheer en onderhoud die.

[0:40:57] De natie in het kunstwerk en dat is helder goede vraag. Want dat heeft alles te maken met dat we dus rust en stabiliteit willen ook in onze programmering van die acht jaar of langer vooruit en dat we wel kijken van kunnen we daar ook onze contract op inrichten. En dan wordt het ook voor die bedrijven helderder en dan kunnen ze ook inschrijven dan kunnen ze ook makkelijk integreren of weten ze waar ze investeringen moeten doen.

[0:41:19] Dus daar kan het helpen.

[0:41:20] Dankuwel. Meneer stoffer.

[0:41:24] Dank

[0:41:26] naar aanleiding van de presentatie van de heer hooimeijer. Die gaf aan dat

[0:41:31] waarbij renovatie vervanging dat de vraag is van wanneer ga je renoveren. En wanneer vervangen

[0:41:37] en in de tweede shit kwam ik aan de orde dat er staat van object. Heb je pas echt duidelijk op het moment dat je een opengaat maken

[0:41:46] met een oud huis. Als je er aan begint. Dan kom je dingen tegen

[0:41:50] daar niet blij van

[0:41:54] hoe maak je die afweging aan de voorkant. Want je maakt denk ik aan de voorkant. De afweging van gaan renoveren of vervangen en stel zal het enorm tegenvalt op met dat ding openmaakt. Is er dan een heroverweging mogelijk of is het dan. Er zit ook een bepaald spoor dat we zijn gaan renoveren. Dan is het dan blijft het ook gewoon renoveren.

[0:42:13] Dankuwel.

[0:42:16] Op dit moment zijn we is loopt dat inderdaad dat je als je het project hebt gekregen dat je dan gaat kijken en gaat renoveren en dat je dan gaat herberekenen en dan maak je onder stoom en kokend water wat meer dit soort afspraken

[0:42:32] en dan ga je kijken wat mogelijk is waar we met nu ook vooruitkijkend. Dat zit een beetje een onderzoeksprogramma zijn we voordat we op dit punt zijn dat we nu aan het herberekenen zijn van wat kan dat er object nog aan. Het gaat ook helpen om die golf te verkleinen. Dat je niet alleen naar leeftijd. Kijk maar wat er ook al. Maar dat je ook een eerder in de besluitvorming kan zitten, zodat we keuzes kunnen maken. Want als je meestal als je gaat vervangen. Dan voeg je geen nieuwe of beperkte functionaliteit toe. Als je eerder weten wat er op je af kan kan je ook meer keuzevrijheid te geven van wat wil je aan functionaliteit toevoegen.

[0:43:14] Dus we zijn bezig om dat meer naar de voorkant te trekken.

[0:43:18] Dankuwel. Meneer, mevrouw van der plas.

[0:43:21] Dankuwel. Want ik wilde nog even doorgaan op de margriet tunnel althans de situatie in friesland. Want door het sluiten van de tunnel. En nu zeg maar naar één rijstrook beschikbaar hebben. Vijftig km uur. Er zijn veel mensen gaan omrijden en het was al bekend dat heel veel bruggen ook in de omgeving in ook niet al te beste staat verkeerde. U kunt u aangeven wat voor effect. Dat heeft gehad op die bruggen city daar nog extra op toe hebben die bruggen daar schade van ondervonden van het extra verkeer wat er overheen is gegaan en de wegen.

[0:44:00] Dankuwel.

[0:44:03] Ja, we hebben we zien daar extra toe. Maar ik moet u even de antwoord schuldig blijven. Wat daar nu de staat van is.

[0:44:11] Oké sorry kunnen afspreken dat de kamer dat die informatie mogelijk nagezonden krijgt als het feitelijke informatie betreft.

[0:44:20] Ik zal even kijken waar we dat hoe we dat hebben.

[0:44:24] Oké.

[0:44:27] Ik hoor zojuist dat er gisteren informatie binnen is gekomen over de te doen.

[0:44:32] Oké. Ja sorry. Kijken we een partij met vijfendertig zetels heeft veel meer medewerkers om de mails te checken dan een partij met één zetel.

[0:44:40] Door die kader genomen,

[0:44:42] Ik kreeg alleen ingefluisterd. Dus.

[0:44:45] In niet.

[0:44:46] Ik wou even mijn zin afmaken. Voorzitter, als het mag, wil. Ik hoorde die accuraat. Je moet binnen daarover zijn eventjes. Nee dat dank daarvoor. En dan gaan we bekijken.

[0:44:56] Ja. Bedankt dankuwel meneer aan de plas meneer knoop.

[0:45:00] Ja toch even voortbordurend op op het areaal en dat inspectie regime. Er wordt gesteld van het areaal verouderd gemiddeld gezien er wordt gesteld. We verwachten dus ook meer incidenten in de toekomst en tegelijkertijd wordt er ook gesteld. Ja, we weten pas echt vaak wat er aan de hand is als we het openmaken wordt er ook wel overwegen om juist dat de inspectie zien. Dus wat minder visuele inspectie wat minder. Die die monitoring. En wat vaker dan dan openmaken. Juist omdat het mogelijk ook een besparing kan betekenen het moment dat je de incidenten voor bent.

[0:45:32] Dat is meteen ook veel groter is.

[0:45:36] Dankuwel.

[0:45:40] Ja dat dat zit steeds in onze overwegingen. Dus, maar hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld zo'n prinses margriet tunnel met trekpaarden. Daar zou je preventief. Wat kunnen doen maar dan dat is best wel een invasieve ingreep. Dus dat betekent dat je dan de het aquaduct dicht moet doen om aan alle trekt palen te gaan trekken of ze nog voldoende of niet. Dat is een heel ingrijpend traject. Bovendien is ook nog de vraag hoe vaak moet je dat doen.

[0:46:09] Dus wat het inspectieprogramma zoals we dat nu hebben ingericht is juist in die laagheid om te voorkomen dat je dat dat je dat hoeft te doen en dat op den duur. Ga je als je dieper gaat dus groter onderhoud gaat uitvoeren. Dan ga je kijkt wat nog nadrukkelijker kijken. Dat kost veel meer geld dat dit en daar moet je dus ook wegen voor afsluiten. Dus dat betekent als je één keer per zes jaar al je objecten moet afsluiten. Dat betekent dat na één zesde van je areaal de hele tijd afgesloten moet worden als je dat heel nadrukkelijk moet gaan doen wat we wel aan doen zijn en dat gaat ook die herberekening. Onze opleveren is dat we veel beter kunnen gaan beoordelen naar wat voor schade mechanisme moeten gaan kijken. Dan kunnen we wel met digitalisering. Wat doen dus met recht stokjes, zodat we meer in dat object kunnen kijken. Dan hebben we ook onderzoeken mee met bij tno bijvoorbeeld die dan eigenlijk dat dat het object met je gaat praten dat je weet van dat die weten wanneer die pijn. Dus daar zijn we mee bezig. Maar dat is wel een heel complex vraagstuk om dat bij de ene brug is de ene scheur belangrijk en bij de ander zegt dat helemaal niks. Dat is even.

[0:47:22] Dank hoop.

[0:47:25] Ja gevoel dat soms naar voren komt sentiment kan ik het beter noemen en dat zag je ook bij de prinses margriet tunnel is dat er soms een gevoel van ongelijkheid is tussen regio of dat in de randstad speelt. Kunt u aangeven of er in prioritering een verschil in zit of of iets ergens in een in de provincie speelt of meer in de randstad. En hoe jullie daarmee omgaan. Misschien omdat er meer mensen ergens langsgekomen. Terwijl of niet. Ik ben nieuwsgierig of daar iets van iets van waar is dat sentiment en in hoeverre juli dat soort dingen ook meewegen in de periode.

[0:48:05] Dankuwel, mevrouw zorko,

[0:48:07] Rijkswaterstaat is natuurlijk fijnmazig georganiseerd is. Wij hebben ook collega's die zowel landelijk, maar juist ook lokaal werken en die voelen dat die voelen die pijn overal net zo hard als dat lokaal wordt gevoeld.

[0:48:23] Maar de kracht zit wel in het feit dat we dan nationaal ook specialisten kunnen inzetten. Daar waar het nodig is en dus ook in friesland en dat hebben we ook gedaan.

[0:48:33] Oké dankuwel en ik kan me ervan vanuit een eerder briefing van hun collega's van u horen dat veiligheid altijd voorop staat. Maakt niet uit de werkplek. Dat is

[0:48:40] maar dat is een korte aanvulling. Mevrouw van ginneken.

[0:48:44] Ja. U gaf

[0:48:46] die eerder wat informatie over de inspanningen om de meer te standaardiseren. Dat daar was ik erg blij mee omdat te horen omdat ik denk dat je daarmee op langere termijn ontzettend veel kosten kunnen besparen omdat je ook de onderhoudsopgave meer uniformeren en schaalvoordelen bereikt. Alleen als je nu inzetten op standaardisatie duurt het even voordat je die schaalvoordelen ook daadwerkelijk gaat gaat ervaren omdat er nog heel veel diverse bruggen en andere kunstwerken

[0:49:13] zijn. Dus

[0:49:16] wat kunnen we doen om op kortere termijn ook schaalvoordelen te bereiken en ik denk dan bijvoorbeeld. Maar misschien is het een stomme gedachte aan grotere cluster beheer en onderhoudscontracten, of juist regionaal georiënteerd of geclusterd op basis van type kunstwerk. Wat is er op kortere termijn te doen om meer schaalvoordelen te bereiken. Dankuwel.

[0:49:38] Nee hoor maar.

[0:49:41] Vanuit techniek. Kijk ik niet direct naar wat voor contract, forum of samenwerkingsvormen zitten te kijken.

[0:49:48] We zijn die wel op een goed moment om het te doen omdat we zo'n grote vervangingsopgave voor ons hebben. Dus nu ook wel de moment om erin te stappen en we beginnen niet tot nul. Want we hebben al heel veel gestandaardiseerd in de wegenbouw. Denk aan de geleide rails tussen de vangrails en kan de portalen. De verhardingen zijn gestandaardiseerd voeg overgangen zijn gestaan. Dus we hebben al heel veel wel gestandaardiseerd wat we ook door uitvoeren. Een hele hoop van de standaardisatie die we willen gaan doorvoeren zit juist in de grote of te herhaal waren objecten van niet. Alle objecten zijn uniek en sommige dingen zijn dus herhaal waar dus daar zitten we met name te kijken hoe we daar versnellingen kunnen doen. Zowel in de sluizen zijn we bezig met mechanisme. Maar daarin willen wel goed kijken van wat zijn de meest risicovolle. U noemde het al. Wij beheer en onderhoud voor storingen. Dus je wil de meest storingsgevoelig en infrastructuur zo standaard mogelijk maken. Dus we zijn er al wel mee begonnen

[0:50:46] en dat of dat nou in contractvorm het slimste is of niet. Want uiteindelijk wil je natuurlijk landelijk doorvoeren, zodat je een landelijk proces daarvoor doen, maar ook daarvoor geldt dat we dat met vervanging renovatie ook met de markt

[0:51:00] ook met de markt in transitie. Dat zit meer in de portfolio gedachte

[0:51:04] dat we dat we met elkaar aan doorontwikkelen zijn.

[0:51:07] Dankuwel.

[0:51:08] Meneer madlener,

[0:51:10] Ja. Ik ben al heel trots als ik door nederland reizen ik als ik uit belgië kom want als je daar ziet dus nu bij de antwerpen is er een een project aangekondigd. Die gaat duren tot twee duizend dertig tot de scholen staat gewoon een bord. Wij gaan hier aan het wegwerken en dan zie je dan overdag een mannetje en voor de rest niks. S nachts werken ze daar niet. Dat is echt typisch belgisch en in nederland is het vlot. Mooi goed wordt in ieder geval snel en goed ook 's nachts gewerkt en ik ben er ook heel erg trots op en we hebben ook mooie infrastructuur over het algemeen.

[0:51:45] Mijn vraag is eigenlijk.

[0:51:48] Er wordt wij rosenburg nu bijvoorbeeld een brug vervangen. En dan zegt ie der vaart een pontje en het pontje gaat om uit te vaak, net als de brug vervangen wordt het samenlopen van die die planning. Dat lijkt altijd alsof dat

[0:52:02] samenloopt en dat dan een hele regio met een groot probleem zit. Mijn vraag is

[0:52:07] wordt er altijd met alle overheden en pandeigenaren en ambulances en met iedereen overlegd voordat iets wordt aangekondigd en wordt ook in de software van de navigatie programma's als tomtom google garmin op wordt er altijd het doorgegeven dat er een wegafsluiting is, zodat iemand die in de auto s morgens niet voor verrassingen komt.

[0:52:29] Wij staan dankuwel zag de heer.

[0:52:33] Dan vind ik even uit mijn voorgaande ervaringen. Hiervoor werkte ik in de regio en bij amsterdam.

[0:52:43] En daar hadden we inderdaad aan de voorkant planning overleggen van wie doet nu wat wanneer dat de hinder. Het minimaliseren

[0:52:51] en dat ging vrij nauwkeurig van wat er en soms kan het niet anders. En soms

[0:53:00] mocht er iets gebeuren over in de regio of omdat er een storing elders is. Dus daar wordt wel maximaal nagedaan. Daar heb je verkeers regio's voor of of andere samenwerkingsovereenkomsten. Om dit goed voor elkaar te krijgen. Dus dat is in de regio in die gelaagdheid. Wat mevrouw zorgen ook al zei, is dat helemaal ingeregeld.

[0:53:20] Hoe dat dan ingebracht wordt bij de tomtom ons en bij ons werkt het zo dat als je werkt aan de weg willen je veilig werken en moet je dus als uitvoerder dus in dit geval onze aannemers moet je je aanmelden. En dat wordt dan aangemeld bij onze verkeerscentrales en die hebben een direct lijntje met ons verkeersnetwerk en dat zit ook in het en w bijvoorbeeld bij ons. Het is een nationaal data en die communiceren dat met met de tomtom, zodat zij dat dus ik herken mijn irritatie. Als ik in het buitenland rijn dat soms ook verrast wordt. Terwijl bij ons staat dat er meestal wel netjes in.

[0:54:01] Hoi dankuwel. Het is vijf voor half zes. Ik wil geen uitzondering te maken. Als er één iemand is met een prangende vraag. Dan mag die nu zijn hand op twee na gaan proberen heel kort meneer koerhuis.

[0:54:15] Is die opmerking over de over de de brief die mogen de procedurevergadering ligt gisteren gestuurd.

[0:54:20] Inrichting de voorzitter, dat snap ik.

[0:54:21] De vraag als mag wel tegen kleine fractie. Ik begrijp dat zonder meer. Ik zal nog een punt in over wetgeving uit uit europa waar rijkswaterstaat last van heeft. Alleen ik ben benieuwd welke wetgeving zich hopen dat dat specifiek is waarover jaar last van heeft druk mee is.

[0:54:37] In of we daar wat aan kunnen doen. Dankuwel.

[0:54:40] Nou, er zijn op dit moment naar aanleiding van de het instorten van brugge. In bijvoorbeeld italië worden er vanuit technische commissies in de euro quotes wordt gekeken van moeten we vanuit europa dus ook

[0:54:56] internationaal kijken van wat voor berekeningsmethodiek. Wil je daarvoor toepassen. En daar helpen wij vanuit de techniek mij om te zorgen dat niet de afkeur criteria voor onze bruggen heel hoog komt.

[0:55:09] Dus daar hebben wij druk mee om te voorkomen dat straks in via europa in het bouwbesluit in onze eigen normen en kaders daar wat mee wordt gedaan. Daar hebben wij wel maximaal zetten wij daar onze invloed op en daarom ik van. Het is meer dan wij kijken naar onze bruggen, maar we kijken ook naar.

[0:55:24] Ja.

[0:55:25] We kunnen wij invloed hebben op aan welke eisen de bruggen?

[0:55:30] Dankuwel, mevrouw van der plas. Heel kort uw vraag als.

[0:55:33] Dat kan

[0:55:35] heel kort. Mijn vraag in de presentatie werd ook is aangegeven door veranderende regelgeving, strakkere wetgeving klimaatmaatregelen wordt het misschien allemaal al iets lastiger. Maar ik zou dat iets meer kunnen duiden.

[0:55:50] Meneer,

[0:55:53] Ja, als

[0:55:56] voorbeeld. Ik zal proberen bij te houden dat het klimaat maatregelen

[0:56:04] als voorbeeld zal ik noemen dat we hebben een incident gehad in alphen aan de rijn bij het vervallen van een hoogwerker van een ponton. Dat heeft meteen regelgeving veroorzaakt dat we bij gebouwde bijgebouwen eigenlijk een bepaalde veiligheidszone willen creëren.

[0:56:23] Maar weet even dat ook tunnels en bruggen worden gezien als gebouwen. Dus dat betekent dat zodra we gaan werken aan dat ding met een hoogwerker dat dan de veiligheidszone daar ook voor geld en dat betekent dat je ook gehele grote impact hebt op het verkeer en terwijl misschien is de wetgeving eerder bedoeld voor utiliteitsbouw en niet zozeer dus ook daarvoor geldt dat je met elkaar moet gaan kijken van hoe zit dat. Dus als we daar iets op wordt vastgesteld, heeft dat ook meteen impact hierop en betekent dat je zo zijn er

[0:56:57] hoofd constructeur. Ga je straks ook krijgen kwaliteit wetgeving krijg je straks allemaal zaken die inspanning vereniging.

[0:57:04] Ja.

[0:57:06] Oke. Hartelijk dank. Meneer hooimeijer. We zijn de verder praten. Dat kan nadat deze sessie hebben gesloten. Want we zijn aan het eind gekomen van deze sessie. Ik wil u hartelijk danken namens de kamercommissie sowieso. Ik dank de leden voor de constructieve bijdrage. Ik dank iedereen die het gekeken thuis als in de zaal, de ondersteuning voor de goede ondersteuning, de dienst redactie een verslag uiteraard ook en wensen iedereen fijne avond.