Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

[0:00:03] De goede morgen. Welkom bij deze procedurevergadering van de commissie infrastructuur,

[0:00:11] En waterstaat.

[0:00:15] We beginnen bij de regeling van werkzaamheden agendapunt één en het eerste

[0:00:20] is een verzoek

[0:00:21] van de heer haverkort

[0:00:24] om bij de behandeling van de europese aangelegenheden te wachten tot een nederlandse vertaling van desbetreffende stuk.

[0:00:28] Beschikbaar is.

[0:00:30] Dat u dat toelichten.

[0:00:32] Kort voorzitter, we hebben afgelopen periode twee keer een visie langs zien komen waar we geacht worden of zelf van vinden dat we daar iets van moeten vinden via een schriftelijk overleg

[0:00:42] en dan vind ik het persoonlijk onhandig dat de nederlandse vertaling van het achterliggende document er nog niet eens. Maar daar gaan wij niet over de gaat er zelf over griffie doet uitermate haar best om daar dan tijdig een vertaling van te krijgen.

[0:00:55] Maar om nu nog meer een procedures te starten via deze regeling. Het verzoek om met onze eigen agenda te wachten totdat nederlandse vertaling is dan slaan we mij twee vliegen in één klap.

[0:01:08] Met het risico van eventuele vertragingen. Als je invloed wil uitoefenen als cameraman natuurlijk ook op tijd erbij zijn. Maar ik begrijp uw verzoek. Ik kijk even rond

[0:01:17] de bezwaar tegen de heer geen bezwaar tegen. Dan gaan we dat zal inbrengen, maar ik zou ik zou wel willen voorstellen van.

[0:01:24] Laten we ook.

[0:01:26] Nood breekt wet dus op het moment dat we echt de minister op pad gaat met een bepaald standpunt en we zeggen ja daar willen we nog invloed op uitoefenen, ook al is er geen vertaling. Dan zou ik toch willen

[0:01:38] doorzetten, maar in principe zo persoon dan

[0:01:44] verzoek van de heer bauke en van de graaf van de christenunie en het om der werf luchtruimherziening als kennis toe te voegen aan de kennis

[0:01:53] naar de heer bakker.

[0:01:55] Ja. Dankuwel voorzitter eigenlijk een beetje in de herkansing. Want de vorige keer kan dit voorstel niet helemaal goed door en werd voorgesteld om het om er een rapporteurschap van te maken, samen met het rapporteurschap van van de heer koerhuis. Mijn voorstel is om er een het onderwerp luchtruimherziening aan de kennisagenda toe te voegen, omdat het een onderwerp is waar veel van afhangt in de besluitvorming en met goedkeuring van

[0:02:21] van de leden gaan we dat zo doen.

[0:02:24] Ik zie non-verbaal. Instemming is er een bezwaar tegen de heer koerhuis.

[0:02:28] Die als ruimtes normale zuiden sluit ik me graag aan. Maar laat ik hierboven.

[0:02:34] Dan gaan we dat

[0:02:36] zo doen. Dan gaan we naar de e-mail met nog een viertal aanvullende punten. Het eerste is van de heer koerhuis verzoekt om gesprek met cbr examen fraude. Voorafgaand het commissiedebat verkeers, veiligheid.

[0:02:51] Dat lijkt me wel goed. Dat dacht ik al zijn er mensen die daaraan willen deelnemen. Want als we zo'n gesprek doen als commissie, dan zullen we daar ook allebei moeten zijn. En anders zal dat iets zijn wat je natuurlijk altijd zelf kunnen organiseren. De heer bakker.

[0:03:05] Vanuit ons kiki hagen.

[0:03:09] Het cda zijn jullie daarbij?

[0:03:11] Daar zijn we bij en dat zal ikzelf zijn.

[0:03:13] Goed dan hebben we dit moment drie leden die daar bijzijn.

[0:03:22] En dan.

[0:03:24] Mevrouw bush liet van groenlinks. Goedemorgen welkom,

[0:03:28] Stel.

[0:03:32] Ik wacht even

[0:03:43] die alkaya sp.

[0:03:44] Er is nog geen datum voor. Dus als de agenda technisch kan dan ga ik daarna kijken. Maria moeten we eerste datum hebben. Dus ik wil er niet nu al toezeggen.

[0:03:57] Het zou geval voorafgaand aan het commissiedebat verkeersveiligheid zijn, en dan mevrouw bush liet van groenlinks. Het gaat om het verzoek van de heer koerhuis gesprek met cbr over examen

[0:04:08] fraude van groenlinks zou ook bij willen aanschuiven.

[0:04:14] Dank. Voorzitter, wij kunnen niet helaas.

[0:04:17] Maar goed in ieder geval in beginsel genoeg belangstelling

[0:04:23] en dan zullen we een datum prikken en laat het dan op dat moment graag even weten want dan kan het alsnog zijn dat we te weinig mensen.

[0:04:30] Dan gaan we naar de verzoek van het lid alkaya van de sp om de technische briefing over de brief van twintig februari over de uitvoering van de moties naar aanleiding van het debat over de programma van eisen van de hoofd railnet concessie. Een technische briefing. Wilt u dat toelichten?

[0:04:46] Ja. Voorzitter, er is een belangrijke brief omdat het gaat over twee moties van mij. Één van de heer madlener die maar deels worden uitgevoerd. Dus er zijn aangenomen moties

[0:04:58] en dat is normaal gesproken natuurlijk een ernstige zaak. Alleen die onderbouwing die erin staat. Ik ben geneigd om dat te snappen. Alleen ik heb wel wat meer toelichting nodig. Vandaar dat ik een technische briefing erover zou willen omdat er blijkbaar wat juridische haken en ogen aan zitten en daarover zou ik graag wat meer informatie willen van de regering. Vandaar dat ik dit dit voorstel. Dus het klinkt heel technisch. Maar het gaat over de uitvoering van moties over het al dan niet opnemen van internationale treinverbindingen in de overdoen net concessie.

[0:05:28] Het belangrijk onderwerp. Heer crul cda.

[0:05:31] Voorzitter, ik vind het wel verfrissend dat we niet meteen

[0:05:33] van de hoogste daken schreeuwen. Maar dit gewoon eerst even een technische briefing dan dat wat nader uitzoeken. De steun.

[0:05:41] Steun.

[0:05:42] Vvd geen steun

[0:05:45] wel steunen.

[0:05:47] D zesenzestig kijk ik eventjes steun goed dan groenlinks. Dan gaan we dat zo organiseren. Althans

[0:05:56] dan de heer koerhuis stelt voor de minister het verzoek om een reactie op de position paper van nederlandse vereniging voor luchtvaarttechnici over de verwachte tekort aan luchtvaarttechnici. Dat lijkt me goed informatieverzoek. Dat zullen we doorgeleiden en tot slot de heer koerhuis stelt voor de minister van ez k te verzoeken om een verslag van haar gesprek met luchtvaartmaatschappij delta.

[0:06:15] Inzake het besluit schiphol.

[0:06:18] Dat kunnen wij ook doorgeleiden. Weet niet of de minister daar iets over gaat zeggen maar dat dat merken we.

[0:06:26] Goed.

[0:06:27] Dan zijn we gekomen aan het einde van de regeling van werkzaamheden. En dan gaan we naar de brieven lijst.

[0:06:35] Die gaan we per pagina doen.

[0:06:38] Pagina één

[0:06:43] pagina twee

[0:06:47] pagina

[0:06:48] die drie, de heer haverkort vvd.

[0:06:51] Voor zover ik zou graag een reactie van de staatssecretaris willen op de brief bij zaaknummer nummer zeventien.

[0:06:59] Zaaknummer zeventien.

[0:07:00] Staat genoteerd.

[0:07:03] De heer koerhuis.

[0:07:04] Ik zou graag een reactie van de minister willen op brieven. Achttien.

[0:07:09] Ja.

[0:07:10] Is staat genoteerd. En dan hebben we pagina vier

[0:07:19] verzoeken. Dan

[0:07:21] gaan we over naar agendapunt drie en dat te inventariseren. Realisatie van de deelnemer deelname a i l d hoorzitting over het tekortschieten van het toezicht op de veiligheid vanuit die op drieëntwintig maart.

[0:07:33] Welke leden melden zich aan voor deze hoorzitting.

[0:07:38] Mevrouw bush liet groenlinks.

[0:07:43] Is deze kiki hagen.

[0:07:46] Even van esch heeft zich al aangemeld en de heer crul cda vvd heeft zich ook aangemeld. Kijk

[0:07:54] dat is heel mooi. Dan gaan we naar agendapunt vier inventarisatie deelname technische briefing over resultaten nieuwe emissie ramingen, luchtkwaliteit door het pbl. Negentien april.

[0:08:05] Welke leden mevrouw bush liet groenlinks kiki hagen den haag d zesenzestig.

[0:08:11] Voorzitter, wij zijn niet aanwezig,

[0:08:12] Deze geweest,

[0:08:13] Cda niet. Eva van esch heeft zich ook gemeld. En dan zoek ik nog één lid om hieraan deel te nemen. Één partij.

[0:08:28] Dan hebben we er az.

[0:08:31] Wanneer.

[0:08:37] Vind ondertussen overleg plaats binnen de vvd-fractie en de heer haverkort van de vvd meldt zou gaan dankuwel dan

[0:08:46] agendapunt vijf, een aanbod van het pbl voor een technische briefing over de integrale circulaire economie reportage tweeduizend, drieëntwintig en korte reflectie op het nationaal programma circulaire economie op dertien april.

[0:08:59] Wie melden zich aan mevrouw bush liet groenlinks, de heer haverkort vvd.

[0:09:04] Ditjaar haga,

[0:09:09] En eva van esch en de heer crul van cda. Voorzitter, is mevrouw.

[0:09:13] Mulder, mevrouw agnes mulder van het cda, de heer koerhuis,

[0:09:17] Ja ik begrijp altijd dat de bouw en infra voor veertig procent van onze grondstoffen gebruikt zorgen. Dus als daar een een deel van de van de technische briefing aan gewijd is dan kom ik ook graag aan gewerkt kan worden.

[0:09:31] Waar je geen voorbereiden. Maar dan zullen we dit meegeven aan het pbl heel zinnig. Dan gaan we naar

[0:09:39] agendapunt zes en dat gaat over een overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen europese unie en haar lidstaten enerzijds en oekraïne anderzijds. De heer minas had daar vragen over gesteld zijn antwoorden van gekomen. En nu is eigenlijk het verzoek aan de commissie of u over uw niet genoeg leden zijn op basis van onderstaande beantwoording

[0:10:07] of deze overeenkomst in een raadsvoorstel moet worden omgegaan zet en dan ter goedkeuring aan de kamer

[0:10:13] is de commissie van mening van het. De antwoorden zijn bevredigend, en dan is het zo dat de minister zelf dees dit verdrag kan kan ratificeren. Ik kijk even rond de heer alkaya sp.

[0:10:27] Voorzitter, die vraag heb ik gesteld. Volgens mij als het hier niet geweest. Neem me niet kwalijk eentje dertig geleden gehad.

[0:10:34] Neem me niet kwalijk.

[0:10:35] Ik was het en ik heb die vraag gesteld die zijn opzich wel

[0:10:41] beantwoord. Ik zou er nog een plenair debat.

[0:10:44] Wel een.

[0:10:46] Over waarderen. Maar ik had toen nog geen dertig leden.

[0:10:49] Ik heb niet de illusie dat ik die nu heb.

[0:10:52] Dus ik leg me erbij neer bij de beantwoording.

[0:10:56] Nou dan ga ik geen andere

[0:10:58] interventies uitlokken. Dan gaan we dat als dus doorgeven dankuwel dan agendapunt zeven wijziging bijlage bij het verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere

[0:11:11] stoffen

[0:11:15] en het voorstel is dit voor kennis geving aan te nemen

[0:11:21] akkoord. Dan gaan we naar agendapunt acht voornemen tot het sluiten van uitvoerings verdragen betreffende geharmoniseerde technische reglementen van de vn voor voertuigen op wielen en

[0:11:31] uitrustingsstukken en ook dat het voorstel voor kennisgeving aannemen.

[0:11:37] Zo besloot dan naar agendapunt negen uitnodiging ambassadeursconferentie. Op negenentwintig maart

[0:11:43] zijn er leden die daaraan willen deelnemen en zijn er ook onderwerpen die dan aan de orde zouden kunnen worden gesteld. Wie kan ik daarover het woord geven. De heer haverkort vvd.

[0:11:55] Voorzitter, het lijkt me goed om daar in ieder geval van de commissie één of meerdere leden naar toe te zien gaan. Ik meld me graag aan bij vorig jaar geweest dus uitermate interessante bijeenkomst.

[0:12:05] Om bij aanwezig te mogen zijn,

[0:12:07] Heel divers. Je hoort uit de hele wereld verhalen van onze ambassadeurs. Hoe het in al die landen gaat.

[0:12:15] Als thema zou ik het zelf wel interessant vinden om

[0:12:18] op onze lange termijn als grondstoffen strategie, onze grondstoffen verbruiken, onze grondstoffen beschikbaarheid

[0:12:26] daar te agenderen, omdat juist ook in al die landen ambassadeurs naar ongetwijfeld zeker gezien er geen boetes erin zitten mee van doen hebben.

[0:12:36] Buitengewoon interessant thema de heer.

[0:12:37] Welke.

[0:12:38] Dankuwel. Voorzitter, voorzitter, ik heb me al gemeld en dan via de commissie is het k in dat het inderdaad zeer interessant is om hieraan deel te nemen en ik steunen het voorstel van de heer haverkort om grondstoffen als onderwerp te kiezen. Ik heb zelf in de commissie is t k voorgesteld om onafhankelijkheid naar energie-onafhankelijkheid zouden ook kunnen verbreden.

[0:12:57] Naar de grondstoffen, onafhankelijkheid,

[0:13:00] Dan kan ik me zomaar voorstellen dat mevrouw kiki hagen ook weer gaat deelnemen.

[0:13:05] Ik niet op mijn lijstje staan.

[0:13:08] Mevrouw bush liet groenlinks,

[0:13:09] Dank. Voorzitter, ik vind het ook een mooi thema. Ik zou het wel fijn vinden als daarbinnen gesproken kan worden over de borging van mensenrechten. Dus als het gaat om die transitie en grondstoffen gebruikt. Maar ik weet nog niet of ik erbij kan zijn. Dat is wel even de disclaimer. Maar als het kan qua thema.

[0:13:24] We hebben in ieder geval.

[0:13:25] Vvd en d zesenzestig die zich hebben aangemeld.

[0:13:28] Ik kijk verder rond. Maar dan zullen wij dit zo doorgeven. Mooi thema lijkt me heel relevant

[0:13:34] agendapunt tien publicaties hield van oktober tot en met december

[0:13:38] voor kennisgeving aannemen agendapunt elf handhavers rapportages tweeduizend, tweeëntwintig van rotterdam. De heek airport en maastricht aken airport,

[0:13:50] de agenderen voor het nog te plannen commissie dat luchtvaart

[0:13:55] agendapunt twaalf aanbevelingen,

[0:13:58] aanbevelingen rapport onderzoeksraad voor veiligheid inzake verlies van controle na cockpit

[0:14:05] voor kennisgeving aannemen

[0:14:09] dertien

[0:14:10] bezig geen reviews integrale aanpak personeelstekort ns agenderen voor de commissie wat spoor acht juni

[0:14:18] veertien reactie op het rapport navigate vergeten een soort een future verkenningen invloed van china op de toekomstige nederlands maritieme, logistieke hub functie agenderen voor het commissiedebat goederenvervoer op dertien april.

[0:14:34] Ik kan me ook voorstellen dat wordt geagendeerd voor het commissiedebat team

[0:14:40] dan agendapunt vijftien verslag schriftelijk overleg over het ontwerp wijzigingsbesluit verzegelen, afvoer leiding, toilet pleziervaartuigen. Wenst u een tweeminutendebat.

[0:14:53] De heer koerhuis.

[0:14:55] Ik heb nog wel een aantal vragen als commissie mij toestaat zou graag een tweede ronde vragen willen stellen, tweede ronde iso.

[0:15:04] Wij hebben natuurlijk al zo gehad. U kunt natuurlijk ook nog vragen stellen in een tweeminutendebat. Ik weet dat d zesenzestig, dat wil wil aanvragen. Andere opmerkingen hierover

[0:15:19] vind ik kijk ik aarzel wat over een tweede schriftelijk overleg. Wij hebben veel schriftelijke overleggen als commissie waar soms maar één of twee leden aan deelnemen en dan zijn er andere instrumenten die de leden kunnen inzetten om je kunt het bij een in debat inbrengen of je kunt zelfs schriftelijke vragen stellen. U kunt natuurlijk een tweeminutendebat nog gebruiken als u niet tevreden bent over de beantwoording.

[0:15:47] Dat kan ook zeker alleen.

[0:15:49] Ja volgens mij moet het tweeminutendebat te beperken. Maar als je toch wordt aangevraagd is dat geen argument ook twee minuten debat. Soms zijn er maar één of twee sprekers van onze kant.

[0:15:58] Maar wat de meerderheid van de commissie wil. Ik heb nog een aantal vragen. Maar als de als de meerderheid natuurlijk wil liever doorgaan met twee minuten debat.

[0:16:05] Akkoord,

[0:16:06] Ja kijk ik even rond.

[0:16:07] De heer bakker dankuwel. Voorzitter, ons voorstel zou zijn om een tweeminutendebat te houden en de eventuele vragen die er nog zijn in een tweeminutendebat te stellen.

[0:16:19] Ik zie instemmend geknikt bij de andere leden. Dus als u het goedvindt. Meneer koerhuis wordt twee minuten debat ingepland.

[0:16:29] Dan gaan we naar agendapunt zestien reactie op verzoek commissie op het bericht deskundigen wil extra controles van oude tunnels naar problemen in friesland agenderen voor het commissiedebat, meer vijf juli

[0:16:44] dit agendapunt zeventien verkenning bewust en zuinig drinkwater gebruikt verkenning belasting op leidingwater en onderzoek effect drugs productie afval op bronnen

[0:16:57] en het voorstel is agenderen voor het noodoverleg water en bodem sturend op zevenentwintig maart haverkort.

[0:17:04] Ja. Voorzitter, namens de heer minas, die zich laten excuseren voor dit bv leek het ons logischer om dat te agenderen bij het commissiedebat water in plaats van het nota overleg, water en bodem sturend. Dus dat leg ik de commissie graag voor.

[0:17:20] Een alternatief voorstel kunnen natuurlijk ook beide overleggen agenderen.

[0:17:25] Daar zie ik non-verbaal instemming voor. Dan wordt het in ieder geval geagendeerd op de commissie, wat water waarin de raad iets voor te zeggen is agendapunt achttien convenant de ocean cleanup

[0:17:37] meerdervoort. Het commissiedebat water op zeven juni tweeduizend, drieëntwintig,

[0:17:42] negentien strategie ter bescherming van noordzee infrastructuur.

[0:17:46] De commissie van voor defensie verzoeken de behandeling over te nemen.

[0:17:54] Ja. Als dat akkoord is dan gaan we dat ook doen.

[0:17:58] Agendapunt twintig samenvatting van het restrictie voorstel pfas betrekken bij het nog

[0:18:05] te plannen. Twee minuten debat was en gezondheidseffecten zie twee wordt haverkort.

[0:18:15] Voorzitter, wij hebben dat er samenvatting van het resolutievoorstel volgens mij daags na het commissiedebat was en gezondheid gekregen.

[0:18:25] Dat roept ons in ieder geval nog wel wat vragen op. Prima. Als partijen daar ook al gelijk moties over willen indienen. Mijn twee minuten debat met. Wij zouden voor dat moment nog wel graag een schriftelijke ronde doen op dat resolutievoorstel waarop die samenvatting.

[0:18:45] Dan dan.

[0:18:48] Er precies dan dan organiseer een schriftelijk overleg.

[0:18:52] Ik hierover dankuwel.

[0:18:54] Ik zeg er ook bij de minister toch maar op tijd moet sturen.

[0:18:58] Ja, dat uw tekst.

[0:18:59] Ik geef mijn tekst,

[0:19:02] dat ziet er goed. Eenentwintig reactie op verzoek commissie inzake rivm. De notitie over pfas, afvalverwerking voorstel is om betrekken bij het nog de plannen twee minuten debat was en gezondheids effecten.

[0:19:15] De heer.

[0:19:16] Dankjewel. Voorzitter, we zouden graag voorafgaand aan het debat een reactie van de staatssecretaris minister willen hebben op deze.

[0:19:23] Rivm.

[0:19:24] Ik zie.

[0:19:27] Dan stel ik voor dat we agendapunt twintig en eenentwintig samen nemen in een schriftelijk overleg

[0:19:34] agendapunt tweeëntwintig

[0:19:37] voortgang, veiligheidsbeleid. Biotechnologie

[0:19:41] voorstel is om de commissie van fnv commissie fnv te verzoeken

[0:19:45] de behandeling over te nemen met het oog op er nog de plannen commissiedebat, biotechnologie

[0:19:50] en tuinbouw

[0:19:52] geen bezwaar

[0:19:54] drieëntwintig reactie op verzoek commissie inzake stukken omtrent gesprekken over drugs problematiek agenderen voor de commissie leefomgeving van zeventien mei

[0:20:04] vierentwintig voortgang nationaal plan emvi

[0:20:08] in tweeduizend, eenentwintig, tweeduizendvierentwintig en manifest maatschappelijk verantwoord opdrachtgever inkopen voor de commissiedebat circulaire economie twintig april

[0:20:19] vijfentwintig quick incident a vier rozenburg

[0:20:23] betrekken bij het nog de plannen. Twee minuten debat externe veiligheid.

[0:20:28] Dan gaan we door naar het kopje europa agendapunt zesentwintig lijst met voorstellen van vaste commissie voor infrastructuur en water.

[0:20:35] De staart.

[0:20:37] C visser afwachten is het voorstel zevenentwintig u voorstel verordeninq c o twee emissies, vrachtwagens en bussen. Dat is de engelstalige versie.

[0:20:47] Het voorstel is om het bmc fiche af te wachten en dan natuurlijk de vertaling

[0:20:52] en dan zo spoedig mogelijk na ontvangst van het bmc visie een schriftelijk overleg te voeren.

[0:20:58] Ik zie instemming daarover

[0:21:02] achtentwintig verslag schriftelijk overleg over het visie herziening richtlijn stedelijk afvalwater

[0:21:09] en de vraag is of u schriftelijk overleg. Twee minuten debat over dit verslag wilt voeren. De heer bakker.

[0:21:15] Voorzitter, wethouder graag een twee minuten debat willen aanvragen.

[0:21:20] Staat genoteerd.

[0:21:22] Dan gaan we naar agendapunt negenentwintig stand van zaken. Implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal tweeduizend, tweeëntwintig

[0:21:29] ter informatie.

[0:21:32] Dan gaan we naar de reeds geagendeerd dan wel betrokken stukken en dat gaan we in één keer doen. Dat zijn agendapunten dertig

[0:21:40] tot en met tweeëndertig.

[0:21:44] De heer koerhuis.

[0:21:46] Tweeëndertig willen we graag attenderen bij het commissiedebat.

[0:21:48] De spoor gaat over stations.

[0:21:51] Dan zal dit ook daar worden geagendeerd.

[0:21:55] Dan gaan we naar overzichten activiteiten op

[0:21:58] hiermee gebied agendapunt drieëndertig. Dat zijn er nogal wat ter informatie

[0:22:06] dan agendapunt. Vierendertig commissieactiviteiten tot het meireces. Ook dat zijn er nogal wat ter informatie

[0:22:16] agendapunt. Vijfendertig nog ongeplande, commissiedebatten en zesendertig ongeplande plenaire debatten, ook bij de agendapunten ter informatie

[0:22:27] dan agendapunt zevenendertig stand van zaken, aanhangige wetgeving

[0:22:32] en ook dat is ter informatie. Heer haverkort.

[0:22:36] Vvd ten aanzien van punt zesendertig ongeplande plenaire debatten. Debatten moet zeggen commissiedebatten vijfendertig, die niet op heb.

[0:22:45] Wij hebben de vorige keer volgens mij

[0:22:47] met elkaar afgesproken dat wij op zoek zouden gaan naar drie momenten in het jaar om het circulaire economie te hebben en dan zou het logisch zijn om bij de ongeplande commissiedebat dat extra commissiedebat circulaire economie terug te zien. Dat hoeft niet per definitie op deze bv, maar wellicht dat we dat volgende keer wel kunnen opnemen.

[0:23:08] We zorgen dat dat van de griffie zorgt dat dat ritme wordt. Er wordt ingepland waar alleen nog geen brieven. Er stond nog geen

[0:23:16] geen debat bij. Maar u heeft gelijk

[0:23:19] dan gaan we naar agendapunt.

[0:23:22] Overige

[0:23:24] kunt achtendertig spreektijden

[0:23:27] van het verlengde commissiedebat circulaire economie.

[0:23:31] Wij hebben een discussie gevoerd als

[0:23:34] commissie of dat de nota overleg zou moeten zijn. Dat is plannings technische redenen niet gelukt. Maar er is een hele charmante

[0:23:44] oplossing gevonden door met twee voorstellen. Het eerste is om de spreektijden

[0:23:52] van het met twee uur verlengde commissiedebat aan te passen naar zes minuten

[0:23:57] als uitzonderingen op de standaard spreektijden die we hebben en het tweede voorstel is dan ook alvast een vooraankondiging te doen om vrijwel aansluitend een twee minuten debat circulaire economie te voeren op twintig april

[0:24:12] eventueel extra stemming en zo heb je toch nog in ieder geval de formule van een nota debat. Met dank aan de contacten tussen de plenaire en de commissie. Griffie stemt u in met deze voorstellen

[0:24:26] de heer bakker.

[0:24:27] Ja. Voorzitter, daar kunnen we mee instemmen wel een nota van mijn collega's kiki hagen goed om de spreektijd uit te breiden, maar ook belangrijk om ervoor te waken dat we dit commissiedebat dan niet volstampen met allerlei andere stukken omdat het bedoeld is om het te hebben over circulaire economie.

[0:24:47] Maar dat besluiten natuurlijk zelf tijdens de procedurevergadering.

[0:24:52] Dan gaan we dat zo besluiten en gaan we naar agendapunt. Negenendertig. Dat gaat over de startnotitie mandaat voor u. Rapporteurschap van de heer koerhuis van de vvd voor de herziening van het slot verordeningen

[0:25:06] en twee voorstel stemt in met de voorgestelde invulling van het rapporteurschap voor de herziening van deze verordeningen en stemt u in met de voorgestelde inzet van de rapporteur om in brussel, in lijn met het kabinet inzet bij de herziening van het slot werd

[0:25:19] slot verordeningen te pleiten voor aandacht voor sturen op duurzaamheid, netwerk, kwaliteit en meer flexibiliteit voor

[0:25:25] vraagt en er is ook een

[0:25:28] notitie bij koerhuis. Wilt u nog toelichten of

[0:25:32] is dit al voldoende.

[0:25:34] U vast wel heel langzaam.

[0:25:37] Ik lees eigenlijk voor wat de griffie heeft opgeschreven. Maar dankuwel iemand anders die hier nog iets over wil zeggen. Mevrouw bush liet groenlinks.

[0:25:45] Dankuwel. Voorzitter, dank voor het voorstel. Wij zouden het waarderen als de heer koerhuis in europa ook in gesprek komen met een npo die actief is op luchtvaart en de belangen van natuur en milieu en omwonenden behartigd, zoals transport and environment. Dus als zo de soort partij toegevoegd kan worden aan het overzicht. Dan zouden wij dat gewaardeerde.

[0:26:03] Is goed.

[0:26:04] Kijk eens aan. Dat is heel mooi en dan wens u veel succes en horen graag terug hoe uw missie. Daar is verlopen. Dan gaan we naar agendapunt veertig. Dat is de startnotitie, begroting, werk en werkbezoek aan brussel op zes maart in het kader van de lucht, kwaliteit en circulaire economie is een startnotitie van gemaakt. Gaat u akkoord met het dagprogramma

[0:26:30] de begroting

[0:26:32] en ik zeg er ook bij de leden haverkort vvd hagen d zesenzestig bush liet groenlinks van esch partij voor de dieren. Mulder van het cda hebben zich al aangemeld. Het programma, de heer.

[0:26:43] Crul. Voorzitter is een futiliteit. Maar aan aanleiding van agendapunt. Vierendertig had ik gelijk even mijn collega mulder hebt, want zij stond daar niet bij en ik zie nu bij dit agendapunt. Terwijl wij staan, neem ik aan dat het gewoon

[0:26:56] dat die aanmeldingen wel doorgekomen.

[0:26:58] Ja.

[0:27:03] Ja. Nee staat staat genoteerd.

[0:27:09] Iemand anders over het

[0:27:12] programma wat er staat

[0:27:14] ziet er buitengewoon interessant uit.

[0:27:18] Ik wens u veel succes

[0:27:20] daar.

[0:27:22] Dan gaan we naar

[0:27:24] agendapunt eenenveertig dat een startnotitie is een verslag van het bezoek aan brussel op zes februari tweeduizend, drieëntwintig

[0:27:33] van de voorbereidings groep internationaal spoor, en dat waren de heren minus, mevrouw de heer minus, mevrouw van ginneken van d zesenzestig

[0:27:44] ik er iemand aanwezig, maar kan ik iemand nog het woord daarover geven?

[0:27:52] De heer kaya was ook mee. Excuses. Wilt u daar nog iets over zeggen dat wel aardig misschien.

[0:27:58] De inhoud. Hopelijk is dus nuttig voor de commissie. Het waren voor ons in vele het gesprekken over, onder andere dus die maar ook over

[0:28:08] het harmoniseren van ticket ding genoeg nuttige zaken om een debat over te voeren, denk ik. Lijkt me wel logisch

[0:28:17] om die technische briefing waar we hebben besloten over internationale lijnen, al dan niet meenemen in de overige deel net concessie omdat voorafgaand aan dit debat te doen,

[0:28:26] want.

[0:28:28] Die volgorde lijkt me logisch.

[0:28:30] Dat is de technische briefing eerder aan het logisch om dat.

[0:28:38] Sport.

[0:28:40] Niet.

[0:28:42] Dan is even de vraag van

[0:28:45] of dit onderwerp kan worden toegevoegd aan het al geplande debat over internationale spoor. Op acht juni is is dat wat u voorstelt, stelt u een apart

[0:28:56] debat voor.

[0:28:58] Ik zou geen apart bad voor voorzitter, dus als staat er op acht juni al een commissiedebat internationaal spoor

[0:29:04] gewoon gewoon spoor. Nee volgens mij is het voorstel wal om een apart debat internationaal spoor te organiseren, voorafgaand aan die technische briefing. Wij hebben eerder gehad trouwens een commissiedebat internationale spoor. Volgens mij.

[0:29:19] Ik kijk even rond of er voor.

[0:29:23] Ik kijk even naar collega koerhuis. Ik vind het ingewikkeld om te zeggen uit naam van de minas. Wellicht is het een goed idee om dit als voorgenomen een richting in te zetten en dat af te hechten op de pvv over twee weken als mevrouw van ginneken minhas er wellicht zelf.

[0:29:37] Wij zijn.

[0:29:38] Mede namens de.

[0:29:41] Zal de vvd ook al. Kijk even rond mevrouw bouchallikh,

[0:29:45] De steun en de koenders ook van de vvd jaren.

[0:29:49] De afgesproken dit soort dingen in het enige commissie regeling van werkzaamheden te doen die ook van tevoren worden rondgestuurd. Maar dat volgens mij dit jaar waar ik ook mijn best proberen te doen vanwege die afspraak dat voorkomt verwarring, want het wordt van tevoren rondgestuurd.

[0:30:05] Ja. Het staat op de agenda. Maar het kan inderdaad zou ook daar

[0:30:12] kunnen worden geagendeerd. De heer crul kijk nog even naar u.

[0:30:17] Ik heb als als nieuw kamerlid mij toevallig in het vorige verslag van commissiedebat spoor geduld ben ik erin gedoken en daar kwam ontzettend vaak terug naar dit dit moet bespreken bij het commissiedebat internationaal spoor. Dat kan vaak terug in het verslag en ik vind het niet erg om die knip in die zin ook te maken.

[0:30:34] De steun voor het voorstel,

[0:30:37] Ja dan dan moeten we het ook gaan organiseren. Wilt u dat dan voor het zomerreces of vlak na het zomerreces.

[0:30:44] Ja.

[0:30:46] Gelet op de grote lijst die we net al langs zagen komen.

[0:30:51] Even nadenken die hoofdrailnet concessie. Die is pas begin volgend jaar of eind ditjaar. Dus na. Dus als we na het zomerreces nog op tijd zijn er mee om daar nog invloed op uitoefenen. Dan denk ik dat het na het zomerreces kan.

[0:31:08] Dat zo even nagaan en zonder tegen bericht zal het in het najaar worden georganiseerd

[0:31:14] akkoord. Dan ben ik aangekomen bij de rondvraag en ik kijk eventjes dan ook rond

[0:31:21] en geen van de leden

[0:31:23] heeft een bijdrage voor de rondvraag. Dan dank ik de leden, de griffie, in het bijzonder voor de voorbereiding. Deze procedurevergadering en de mensen die

[0:31:32] op de publieke tribune of thuis deze vergadering hebben gevolgd. Ik wens u een prettige dag sluit de vergadering.