Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Stikstofinstallatie Zuidbroek

[0:00:02] Ik open deze vergadering en heet u allen van harte welkom bij de vaste kamercommissie voor economische zaken en klimaat en aan de orde is een hoorzitting over de stikstof installatie in zuidbroek ik het onze gasten welkom. Dat is de heer bart jan hoevers en de heer joseph parmentier ik het kamerleden welkom, de heer boulakjar aan mijn linkerzijde namens d zesenzestig en mevrouw agnes mulder is namelijk agnes mulder namens het cda en ik heb daartoe worden thuis en op de publieke tribune ook van harte welkom. Ik stel voor dat ik de gasten. Eerst even de mogelijkheid gegeven om een korte inleiding te geven van maximaal minuut of vijf en ik heb begrepen dat ik daarvoor eerst het woord mag geven aan de heer oevers bij deze.

[0:00:40] Dankuwel. Voorzitter, inderdaad het verzoek om het even kort in te kaderen. Dat wil ik graag doen naar de aardbeving in zee rijp in tweeduizend achttien is alles uit de kast getrokken om maatregelen te treffen om de groningen productie zo snel mogelijk omlaag te brengen.

[0:00:58] Onder andere de stikstoffabriek was een van de belangrijke maatregelen om dat dat te kunnen realiseren. In tweeduizend achttien hebben wij dan ook besloten tot de bouw van die stikstof installatie en die bestaat eigenlijk uit twee onderdelen een tankstation, iets wat wij vaker bouwen en in eigen beheer hebben gebouwd met aannemers op basis van ons ontwerp inkoop van materialen en de stikstoffabriek voor ons iets meer ver van ons bed show maar meer iets voor grote partijen in lucht scheiding techniek zoals air products. Dus die hebben wij openbaar aanbesteed en er productie heeft de aanbesteding gewonnen.

[0:01:36] Op basis van die aanbesteding hebben wij een zoals dat heet een epc contract gesloten. Wat betekent dat het ontwerp. De inkoop van materialen en de bouw door air products wordt gedaan en dat er product strook voor verantwoordelijk is om binnen de tijd kwaliteit specificaties stad op te leveren.

[0:01:55] Ik hoef niet uit te leggen dat het project in verschillende fasen is vertraagd. In eerste instantie door de coronapandemie praktische voorbeelden, zoals lockdown in india, waardoor het ontwerp vertraagd werd. Maar ik denk dat de heer parlement, die je daar zo meteen wel meer voorbeelden van van kan geven en in de tweede fase een vertraging door conflicten tussen aannemer en onderaannemer

[0:02:20] al met al eigenlijk de initiële planning om de totale fabriek in april tweeduizend, tweeëntwintig op te leveren en op dit moment kijken wij aan tegen een oplevering in oktober ditjaar. Vanzelfsprekend balen wij daar enorm van dat dat hier naartoe leidt tot deze vertraging. Ik wil u wel zeggen dat wij er al die tijd eigenlijk alles aan gedaan hebben om het project zo snel mogelijk vooruit te helpen. Iedere keer vooruitkijkend niet terugkijkend wat er is gebeurd, maar vooruitkijkend in de samenwerking met air products. Om te kijken wat er nodig is, moet u bijvoorbeeld denken aan boetes die gelden bij te late oplevering weer in de tijd voor uitzetten, zodat er nog steeds een prikkel blijft om op tijd op te leveren. Ook hebben wij zelf bijvoorbeeld vijftig aannemers lokaal ingehuurd om werk te kunnen doen dat op het moment dat kwaliteit van de installaties die op site werd geplaatst onvoldoende was om dat werkt door die aannemers te laten doen, zodat er product zich met haar eigen onderaannemers op andere onderdelen kon kon richten in ons beeld is ook in deze aanpak het mogelijk om de fabriek in oktober tweeduizend, drieëntwintig af te ronden. Wij begrijpen dat dat een een teleurstelling is vanuit het perspectief van het kunnen sluiten van het groningenveld. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat de situatie op de gasmarkt ondertussen veranderd is door de crisis op de gasmarkt weinig aanbod hoge prijs is de gasvraag laag. Dat betekent dat onze bestaande stikstofinstallaties op dit moment eigenlijk lager draaien dan in de afgelopen vier jaar betekent ook dat als we als de gasmarkt weer tot normale proporties terug zou komen en in oktober deze fabriek klaar is dat dan nog steeds en sluiting van het groningenveld mogelijk is echter gezien die andere omstandigheden hebben wij in januari geadviseerd vanuit leveringszekerheid perspectief om toch het groningenveld ook volgend gasjaar op de waakvlam te houden omdat er veel scenario's te verzinnen zijn met tegenvallers op de gasmarkt, waardoor we toch

[0:04:33] het verstandig is om uiteindelijk nog de afweging te kunnen hebben om of gas uit groningen te produceren of de marktvraag te reduceren is niet een keuze die uiteindelijk bij ons ligt om te maken.

[0:04:44] Wij vonden het wel belangrijk om dat vanuit het perspectief van leveringszekerheid te adviseren. Wij hebben u uitgenodigd om ook te komen kijken op het complex zuidbroek om te zien hoe complex en ingewikkeld. Het is die uitnodiging staat natuurlijk nog steeds en ik geef graag het woord aan de heer permitteren.

[0:05:02] Dat mag ik als voorzitter om officieel doen dan creëer oevers directeur gasunie, transport services en dan geef ik nu het woord aan de heer pontier

[0:05:09] channel manager products.

[0:05:13] Ja. Dankuwel. Voorzitter,

[0:05:16] mijn naam is inderdaad joost parlementaire. Ik ben de regionaal manager projecten bij air products en in dat verband ook verantwoordelijk voor het project in zuidbroek in groningen.

[0:05:25] Geachte kamerleden bezoekers op de tribune en mensen thuis. Om te beginnen wil ik de kamercommissie bedankt voor de uitnodiging en

[0:05:33] air products begrijp vanaf het begin van het project ter terdege het maatschappelijke belang van dit van de stikstof fabrieken in zuidbroek, met name voor de mensen in groningen

[0:05:43] en wij zijn er dan ook zeker bereid om uitleg te geven over het project en vragen om vandaag te beantwoorden.

[0:05:50] Ook wij betreuren het ten zeerste dat het bouwproces is vertraagd.

[0:05:54] Het project heeft diverse uitdagingen kent, maar er productie heeft altijd doorgewerkt om het project veilig en zo snel mogelijk af te ronden.

[0:06:03] Op verzoek van kamerlid boulakjar hebben we dan vandaag een aantal vragen te beantwoorden. Hoe kan het dan dat de afronding van de stikstof fabrieken in zuidbroek broek vertraging oploopt. En wanneer kunnen we verwachten? Dat is stikstof installatie gebruiksklaar is en dan de derde vraag over de de gaslevering in groningen. Maar daar heeft de oevers van gas in al is daarop ingegaan.

[0:06:27] Dus ik wil me voornamelijk

[0:06:30] beperken tot het beantwoorden van de eerste twee vragen hoe kan het een afronding van de stikstof installatie vertraging op heeft gelopen.

[0:06:37] De eerste instantie is voornamelijk de impact van de pandemie. Je heeft het project aanzienlijke uitdagingen gesteld zoals grote vertragingen bij het leveren van cruciaal materialen en apparaten

[0:06:51] en ook was de beperkte beschikbaarheid van personeel op locaties en ook in de engineering, zoals de heer hoeven we het haag gaf op andere plaatsen in de wereld.

[0:07:01] Ook konden vaak inspecties op fabricatie op andere locaties niet plaatsvinden. In dit heeft al met al geleid tot aanzienlijke vertragingen bij de bouw van de stikstof installatie.

[0:07:12] Daarnaast is ballast nedam de belangrijkste onder de aannemer voor de gebouwen en civiele en elektronische en mechanische werkzaamheden. Die hebben wij geconstateerd en verschillende overeenkomsten zijn niet nagekomen, zoals het leveren van voldoende gekwalificeerd personeel en het halen van afgesproken afgesproken doen.

[0:07:35] Wij hebben alle mogelijkheden wegen bewandelen om een succesvolle voortzetting met ballast nedam te onderzoeken, maar eindelijk hebben we geen andere mogelijkheid gezicht gezien dan een besluiten om het contract te ontbinden en dit was wat ons betreft de enige keuze om het project alsnog zo snel mogelijk en veilig te voltooien.

[0:07:59] Wanneer kunnen we verwachten dat de installatie gebouwd.

[0:08:01] Daarnaast klaar is.

[0:08:04] Op dit moment richt er product zich samen met gasunie op het afbouwen en operationeel maken van de stikstof installatie. In begin oktober, zoals ze net ook al door overigens aangegeven

[0:08:17] om het project volgens deze planning te voltooien worden extra maatregelen getroffen, zoals nieuwe onderaannemers en het verderop mannen van bus lopende aannemers. Ook heeft er voor gekozen om de onderaannemers meer direct aan te sturen en hebben ook ons eigen team aanzienlijk versterken.

[0:08:37] De huidige planning is wat ons betreft reëel en we zien op dit moment ook dat tussentijdse doelen gehaald worden en wij zijn ervan overtuigd dat als wij op een juiste manier samenwerken met gasunie elkaar op de juiste manier aanvullen dat dan deze afronding van het project volgens deze planning gehaald wordt. Tot slot wil ik u allen op het hart drukken dat er volledig blijft inzetten om het project veilig en zo snel mogelijk af te ronden.

[0:09:03] En ondanks alle uitdaging heeft er altijd doorgewerkt om proberen de planning te halen en de projecten snel mogelijk veilig af te ronden en hopelijk dat ik hier mee. Een aantal van uw vragen kunnen beantwoorden. En anders ben ik uiteraard beschikbaar om meer vragen te beantwoorden en hartelijk dank voor het geven voor tijd voor deze uitleg.

[0:09:23] Dankuwel en u hartelijk dank voor de toelichting en het beantwoorden van de eerste vragen. Heer party ga ik aan mijn linkerzijde kijken dan ga ik als eerste het woord geven aan die een moeilijk jaar namens d zesenzestig voor zijn. Vraag.

[0:09:36] Dankuwel. Voorzitter, dank allereerst voor de komst aan de heer bart hoevers en de heer

[0:09:44] presenteer. Ik zit zelf zat zelf net in een woondebat. Dus ik moest het is onhandig gepland, maar vond het belangrijk genoeg

[0:09:53] om hierbij. Het zijn zeker als natuurlijk als initiatiefnemer van deze hoorzitting. Helaas zijn ook daardoor andere collega's van andere partijen

[0:10:02] die niet aanwezig. Dus ik onder schulden verontschuldig hen daarvoor een aantal vragen

[0:10:08] die ik had opgesteld zijn al beantwoord, met name de gevolgen. Wat het betekent voor de gevolgen van leveringszekerheid, zekerheid, maar ook voor gevolg van toekomst

[0:10:16] van groningen, en ik ben het eens met de heer hoevers als hij zegt we moeten vooral vooruitkijken

[0:10:21] want terugkijken heeft niet heel veel zin. Ik begrijp ook dat corona

[0:10:26] negatieve effect heeft gehad op de

[0:10:30] afdoende op de locatie. Dat begrijpen we. Maar ik las ergens dat op een gegeven moment het de stikstof installatie van negentig procent af was denk ik. Ja, we hebben nog tien procent te gaan. De vraag me af wat is die laatste drie, tien procent dan dat hoor ik heel graag. En u had over dat ballast nedam de doelen niet nakomt. Was niet specifiek over. Misschien kunt u daar nog wat

[0:10:54] over zeggen. Voor zover misschien.

[0:10:59] Ja dan gaan we eerste de vragen laten beantwoorden. Ga ik over naar mevrouw mulder, de heer problematiek.

[0:11:06] Dankuwel voor de vraag met de boerka in eerste instantie het doel en als ik het over doelen niet gehaald hebben ze de de planning en dus om bepaalde delen van het project. Volgens een bepaalde tijdstippen af te af te ronden

[0:11:21] ingaand op. Daar zijn inderdaad percentages genoemd in ook in de media en hoeverre het project zou zijn. Daar waar de werd gesproken over percentages de negentig procent te zijn ook andere percentages genoemd. Dan dan refereerde dat na geen installeerde kwantiteit en dus bijvoorbeeld de meters pijp of de meters kabel die geïnstalleerd is

[0:11:46] op het moment dat de zeg maar de de kwantiteit geïnstalleerd zijn en volgens een bepaald percentages. Dan heb je daarna nog nog een hoop dingen daarna

[0:11:56] om te beginnen de laatste percentages van het afronden van de installatie. Dat is vaak meer complex en tijdrovend en gaat langzamer bijvoorbeeld een een paar honderd meter kabel installeert. Dan moet dat aan beide kanten ook aangesloten worden. Dat dat vergt meer tijd en dat is vaak complexe. Daarnaast na het installeren. Dan ga je de kwaliteit controles uitvoeren. Om te kijken of alles op de juiste manier geïnstalleerd is en daar kom je dan bepaalde restpunten onvolkomenheden tegen en dat moet je dan vervolgens ook allemaal gaan uitwerken en oplossen en en pas daarna kun je overgaan tot testen van de installatie. Dus. Hoewel negentig procent. Misschien lijkt alsof de installatie al bijna klaar is. Heb je daarna nog best wel heel veel te doen en die laatste percentages. Daar gaan maanden overheen.

[0:12:43] Ik weet niet of dat vragen beantwoord.

[0:12:45] Dat is in ieder geval een beantwoording en of er voldoende was. Dat horen we zo. Ik geef het woord nog aan de heer oevers. En als u een microfoon uitzetten. Heer parmentier. Dan zijn we weer.

[0:12:53] Allemaal blijven. Ja, ik wil daar graag denk ik nog even op aanvullen dat wij wel gezien hebben dat het project ook wel te lijden heeft gehad onder zichtbaar. Wat wat kwaliteitsproblemen. Dus dat zaken wel geinstalleerd waren maar weer overgedaan moeten worden. Dus dan is ook vraag van voortgang is dan is dan wat moeilijk en in aansluiting op wat de heer parlementariër zegt het hele kwaliteits en de kwaliteitscontrole achteraf. Dat is nou juist bijvoorbeeld zo'n voorbeeld waar wij op dit moment met ongeveer vijftig lokale aannemers eigenlijk alles langslopen waarvan de aannemer zegt dit is gereed en op kwaliteit checken zodat dat ook klaar is om straks straks te gaan draaien. Dus ik vind dat ook mooi aansluiten bij het voorbeeld. Hoe kijken we nu vooruit zodat die installatie straks als die technisch gereed is ook goed.

[0:13:40] Draait. Dank ik mevrouw mulder. Cda.

[0:13:43] Ja. Voorzitter, dank voor uw komst naar de kamer. U heeft zelf ook aangegeven dat dit gewoon heel veel onrust veroorzaakt bij ons in groningen. Want bij kansen kun je het veld niet sluiten omdat er leveringszekerheid in gevaar komt. Dus het heeft grote consequenties wat hier gebeurt en ik denk dat dat er heel veel onzekerheid geeft bij inwoners in groningen. En en dan roept bij mij de vraag op van

[0:14:15] zat iedereen voldoende bovenop. Want hoe kun je nou zoiets zo uit de hand laten lopen. Ik. Het heeft mij echter

[0:14:24] toch wel diep geraakt dat dit zo gaat bij een project. Wat zo belangrijk is voor zoveel inwoners in groningen. Die krijgen als over shit over zich heen en dan gaat dit ook allemaal nog missen. Dus hoe heeft het zo kunnen gebeuren. Kunt u daar toch nog iets meer over vertellen want personeel niet beschikbaar. Denk aan betalen we ze niet genoeg. Wat wat is hier aan de hand wordt er niet goed genoeg gezocht. Dat zijn allemaal vragen die ik heb.

[0:14:44] De heer pardon hier. Als eerste denk ik.

[0:14:49] Dankuwel voor de vragen, mevrouw mulder, en ik begrijp absoluut uw uw frustratie en teleurstelling in in het verloop van het project.

[0:14:58] De vragen hebben we daar voldoende op gezeten. Ik kan u verzekeren. Ja daar hebben we het bovenop gezeten. Ik heb u eerder verteld over komen fit. De het situatie heeft echter aanzienlijke verstoringen van het project op opgeleverd.

[0:15:12] Ik kan me in mijn dertig jaar of vijfendertig jaar in de epc industrie niet herinneren dat een zeg maar een maatschappelijke of een iets buiten het project om zo veel impact heeft op projecten in de westerse wereld. Dat is echt gigantisch en het het naar huis moeten sturen van engineers omdat die niet kunnen werken of omdat ze vanaf thuis moeten werken heeft gewoon ontzettend veel impact. Het feit dat je niet kunt inspecteren van moment op locatie heeft ontzettend veel impact.

[0:15:42] We gaandeweg het project hebben we daar ook, voor zover mogelijk in de koper situatie natuurlijk proberen op te anticiperen. Dus we hebben op geprobeerd op afstand inspecties te doen. We hebben geprobeerd vanaf thuis te werken. Dus daar waar we waar waar we mogelijk houden om zeg maar de de

[0:16:01] problemen te mitigeren of tegen te gaan hebben dat er zoveel mogelijk gedaan hebben we extra mensen opgezet. Dus dat is dat is absoluut gebeurd.

[0:16:11] Dank heer parmentier wenst. De heer hoeven staan nog wat aan toe te voegen.

[0:16:17] Misschien een kleine aanvulling. Want eigenlijk zit onze grootste teleurstelling, met name denk ik in de laatste zeven, acht maanden zeg maar. Ik denk dat wij tot tot aan go with ook wel alle begrip hadden zichtbaar. En dus bijvoorbeeld het voorbeeld van de problematiek is heel juist hebben bijvoorbeeld pijpleidingen hele rekken die komen dan kant en klaar uit china. Daar hebben is ter plekke geen controle op kunnen plaatsvinden. Daar hebben wij onze eigen aannemers tegenaan gezet om te zeggen nou, knap die op dan zijn die weer tiptop en dan kan de rest door en daar vind ik ook daar hebben wij ook contractueel gekozen om te zeggen ja zo'n pandemie kon niemand voorzien. Dan helpen we mee. Dan gaan we er samen de schouders onder zetten en de laatste fase heeft ons na de zomer denk ik wel het meest gefrustreerd want wij dachten in de zomer een overeenkomst te hebben met incentives zijn afspraken die tot oplevering in het einde jaar zou leiden en dat heeft toch een onderlinge strijd heeft eraan in de weg gestaan.

[0:17:15] Dank de heer boulakjar.

[0:17:19] Dank voorzitter excuses. Ik zie dat er nog een vervolgvraag van mevrouw mulder.

[0:17:24] Dank want inderdaad zo'n go fit. Dat dat deze effecten heeft. Daar heb ik ook meer begrip voor en laat ik dat ook zeggen. Maar kunt u nog wat meer vertellen over dat tweede gedeelte.

[0:17:38] De heer parmentier,

[0:17:39] Mevrouw mulder, dan kan ik zeker meer over vertellen. We hebben inderdaad daarna met zeg maar de hoofdaannemer geprobeerd meerdere keren nieuwe afspraken te maken en geprobeerd ook zeg maar de voortgang in het project te houden en ook van onze kant geprobeerd daar meer mensen tegenaan te zetten en dat beter te managen. Dat heeft helaas niet geleid tot de resultaten die we gewenst hebben en daarom hebben we besloten om deze stap te nemen van ontbinden van het contract, omdat we daarmee denken toch de beste kans van slagen te hebben om het project zo spoedig mogelijk af te ronden.

[0:18:17] Dank ik nog op hetzelfde punt. Volg mij. Dan ga ik over naar de heer boulakjar.

[0:18:22] Ja. Dank dan hoor ik graag wat die volgende stappen zijn, want het bijzonder om te zeggen we creëren versnelling door een contract op te binden

[0:18:33] of op te heffen en ik vraag me ook af. Volgens mij eens naar de komende periode ook een prikkel financiële prikkel aangeboden door staatsssecretaris van even uit mijn hoofd dertig miljoen euro bij tijdige oplevering. Er zijn flinke bedragen

[0:18:49] is dat niet juist een prikkel voor een groot bedrijf om juist alles op alles te zetten. Desnoods

[0:18:54] hele slimme mensen en goede mensen vanuit andere projecten in de wereld de zoiets belangrijks niet even het bouwen van een fabriek. Maar dit gaat echt over de impact van op mensen. Allereerst in groningen. Ook in nederland als geheel

[0:19:10] die stikstoffabriek was echt essentieel en cruciaal als het gaat om het eerder sluiten van het groningenveld was die urgentie er altijd en

[0:19:18] een dergelijke financiële prikkel en stimulans heeft dat niet geholpen om juist die stelling te creëren.

[0:19:23] De heer permitteren,

[0:19:26] Dankuwel. Meneer bultje.

[0:19:29] Dat hadden wij ook gehoopt, hadden wij ook op ingezet. Ook na de de zeg maar de derde ronde van de nieuwe overeenkomsten om projecten zeg maar dan af af te ronden daaraan bij op ingezet en hebben op aangestuurd. Dat heeft niet mogen.

[0:19:47] Dat heeft niet mogen werken. Helaas. Wij zijn ook voor het afronden van het project, afhankelijk van onderaannemers die het fysieke werk uitvoeren, en daarom hebben wij gekozen voor een andere strategie om het project af te ronden en met andere aannemers dat project verder af te ronden.

[0:20:07] Nog een aanvulling van de heer oevers,

[0:20:09] Die misschien ook wel even een kleine correctie op een op uw vraag hebben wij zijn vanuit gas niet verantwoordelijk voor de afronding van dit project te hebben tussen ons ook terecht denk ik op ons genomen om daar de financiële incentives voor te bieden. Daarmee wil ik absoluut niet de staatssecretaris diskwalificeren. Want die heeft er alles aan gedaan om ons op de huid te zitten om dit project zo snel mogelijk tot tot een einde te brengen.

[0:20:34] Kijk je naar mevrouw mulder.

[0:20:40] Wat heeft u hier nou van geleerd. En wat zou een volgende keer anders doen. Ben toch benieuwd want dit staat onder zo'n grote maatschappelijke druk. Ik ik krijg ook niet een ander antwoord. Dat snap ik ook al dan dat ik net heb gehad. Maar waar zit dan het leervermogen ook als wij als overheid misschien een toekomst nog weer eens een keer een ingewikkelde fabriek moeten neerzetten om inwoners ergens mee te helpen.

[0:21:09] Ik geef het woord aan de heer oevers.

[0:21:12] Dat is ook oprecht een vraag die ons op dit moment erg bezighoudt waarvan wij voor onszelf hebben gezegd die die vragen gaan we beantwoorden, maar wij gaan de eerste projecten afronden.

[0:21:24] Dus het is zeker een vraag die bij ons hoog op het op op het lijstje staat intern kijken zijn ook heel veel contracten of projecten die volgens precies deze zelfde contract wijze succesvol worden afgerond. Dus ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen is er een andere manier. Je kunt meer dingen in eigen regie doen, maar ook op dit terrein lucht scheiding installatie die die bouw. Laten wij als gasten die zelf eigenlijk nooit bouwen. Dus dat is best een complex vraagstuk en ik zou met alle plezier nadat het project is afgerond met met u. De bevindingen delen over welke lessen wij hiervan hebben geleerd, want ook wij binnen gasunie willen natuurlijk naar de toekomst toe.

[0:22:12] De project te doen. Grote projecten doen maar die zullen uiteindelijk wel succesvol moeten worden afgerond.

[0:22:17] Nog een aanvulling van de heer parlement,

[0:22:21] Ja, wat ons betreft te richten we ons nu voornamelijk en met met voornamelijk op op het zo spoedig afronden van de installatie. Ik denk dat dat het in het belang is van

[0:22:34] van de maatschappij en van de mensen in groningen en ik denk op het moment dat we klaar zijn met het project en het zeg maar de fabriek draait dat we dan nog eens een keer ook interne met gasunie op tafel kunnen gaan zitten om te kijken van wat er eventueel anders gekund. De prioriteit is wat ons betreft nu afronden van de fabriek.

[0:22:57] Heb ik het woord aan de heer bos heb ik wil bij de heren enorm bedanken. Ik vond het ook belangrijk om jullie uit te nodigen en zelf het verhaal aan ons te kunnen

[0:23:05] vertellen er heel veel brieven soms een boze brief van de staatsssecretaris onder ogen gekregen. Dus aan hem lag het niet. Hij is natuurlijk uiteindelijk wel verantwoordelijk daarvoor en ik wil graag vooruitkijken en ik hoop echt dat de stappen worden gezet om die stikstoffabriek gereed te krijgen en als je die het gevoel hebben in die periode hebben we toch nog wat nodig. U weet ons als als cadeau ook daarin te vinden, moeten natuurlijk

[0:23:32] elkaar daarin ook helpen. Maar ik ga er vanuit en ik hoop in ieder geval namens de groningers. Dat is fabriek heel snel gaat staan.

[0:23:43] Nogmaals, dat heb ik het woord aan mevrouw mulder.

[0:23:47] Dank voor uw komst en logisch dat de eerste prioriteit. Nu is om het anders te snel mogelijk af te krijgen en

[0:23:54] dat u daarop de focus met elkaar heeft mooi dat dat met regionale aannemers allemaal ook verder wordt opgelost, ben ik heel erg blij mee. Doet me deugd. Dank daarvoor. En heel veel succes met verdere werkzaamheden en ik hoop dat we hier wat van leren met elkaar want ik denk dat het heel veel mensen groningen frustreert dank.

[0:24:13] Dank dan rest mij als voorzitter u ook nog te danken. De heer oevers en de heer parlementaire toehoorders thuis en op de publieke tribune en de kamerleden. En dan sluit ik bij deze de vergadering.