Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Openbaar vervoer en taxi

[0:00:00] Allemaal.

[0:00:01] Ik heet de mensen op de publieke tribune van van harte welkom. Ook de mensen die thuis kijken en luisteren via het digitale kanaal. De staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat nog waarvan een gedeelte achter de andere deuren zet dan ook de leden der staten generaal, van harte welkom. Het geld van een commissiedebat van de vaste commissie voor infrastructuur en waterstaat. Zoals bekend, openbaar vervoer en taxi is een onderwerp en ik stel volgens spreektijd van vier minuten per fractie en vier en lossen interrupties kan iedereen het daarmee secretaris vinden. Dankuwel graaf. En ik kreeg meteen een huishoudelijke mededeling. Mevrouw van der graaf van de christenunie graag als derde wil spreken, heb ik begrepen. Dan gaan we dat regelen

[0:00:52] is niet een of andere gehele getallen in

[0:00:58] want we gaan dat regelen dan geef ik graag als eerste het woord aan de heer daarop namens de partij van de arbeid.

[0:01:03] Dank, voorzitter. Ja, we hebben het er vaak over gehad. Het openbaar vervoer is onmisbaar voor onze samenleving. Het verbindt mensen letterlijk met hun werk familie school en alles wat er toe doet, maar helaas is onder het bewind van de vvd ons openbaar vervoer onder druk komen te staan. Rechts grondbeleid, wat ervoor heeft gezorgd dat buslijnen verdwijnen dienst regelingen worden versoberd en kaartjes dreigen onbetaalbaar te worden en ook de personeelstekorten lopen gigantisch op en u heeft vast meegekregen dat de partij van de arbeid en groenlinks afwillen van het rendementsdenken van de vvd en juist willen investeren in het openbaar vervoer openbaar vervoer, dat er voor mensen is in dienst staat van de samenleving door ov goedkoper te maken en door te kijken of het op termijn ook gratis kunnen maken door te kiezen voor eerlijk, loon en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor ov-personeel en daarvoor hebben we een aantal plannen.

[0:01:54] Voorzitter, wat de plannen begint. Er is een interruptie van minas.

[0:01:58] De vvd. Ja. Voorzitter dankuwel voorzitter. Normaal gesproken is de hardwerkende nederlander de sjaak bij de partij van de arbeid. Maar vandaag is de vvd en dat kan natuurlijk.

[0:02:07] En de heer de hoop die beweren namens de partij van de arbeid dat het de vvd is die schuldig is aan de situatie in in ov land of hij noemt daar specifiek bussen bij.

[0:02:18] Ik was wel even benieuwd of hij weet dat het openbaar vervoer, met name het decentrale openbaar vervoer wordt geregeld door de provincies door gemeentes door de vervoersregio's en dat in bijna al die regio's en om te beginnen de provincie waar de heer de hoop zelf woont in friesland. De partij van de arbeid verantwoordelijk is als bestuurders partij. Dus waarom kijkt de vvd aan.

[0:02:42] Op.

[0:02:44] Nou ten eerste is het grappig dat juist in mijn provincie gedeputeerde van de vvd over het openbaar vervoer gaat, maar het zou een beetje flauw zijn als ik dat alleen als antwoord zal geven. Nee, voorzitter, los van dat dit al niet klopt, is het natuurlijk zo dat juist de vvd afgelopen vier kabinetten heeft gestuurd op rendement in het openbaar vervoer dat heel veel partijen in deze kamer in deze commissie zeggen dat openbaar vervoer zou een basisrecht moeten zijn sinds kort ook de partij van de staatsssecretaris. Het cda waar ik echt een prachtige visie van heb gelezen. Dus alle partijen die hier vandaag aan tafel zitten. Groenlinks d zesenzestig cda, christenunie sp zeggen dat openbaar vervoer moet een basisrecht worden en dat moment moeten uitgaan. Behalve een partijen en als de partij van de heer minas.

[0:03:32] Minus. Ja. Voorzitter, want het is maar goed ook dat de heer de hoop niet zegt dat de vvd. Dat zou willen, omdat de gedeputeerde toevallig in de provincie friesland en vvd. Want de staatssecretarissen op de ov portefeuille. Die waren in die afgelopen twaalf jaar waar u aan refereert geen vvders. Dus laten we dat spelletje niet spelen, maar laten we vooral redeneren vanuit het belang van de reiziger

[0:03:55] en die reiziger. Die heeft er niks aan. Als we bussen leeg heen en weer laten rijden. Die heeft hem vooral heel veel aan als we het openbaar vervoer toegankelijker, goedkoper beter en sneller gaan maken en gratis openbaar vervoer blijkt uit allerlei onderzoeken draagt daar niet aan bij. Dus ik vraag de heer de hoop waar is zijn visie op gebaseerd want wetenschappers onderbouwen die visie niet.

[0:04:16] Daarop,

[0:04:17] En voorzitter, het verbaast me niet dat opnieuw die min als weer een karikatuur maakt van lege bussen die door door rijden

[0:04:25] als er nou één ding op dit moment duidelijk is dat mensen in de regio zich niet gehoord voelen dat ze zien dat constant al die voorzieningen, verschralen en afgelopen jaar is daar het openbaar vervoer. Het grootste voorbeeld van één op de drie buslijnen in al die verschillende regio's dreigen te verdwijnen. Als je dan dit zegt ik heb het al eerder gezegd. Voorzitter, dan bevestigde hier als voor mij deelt tot fred teeven. De enige vvder is die waarschijnlijk een bus van binnen heeft gezien, want dit is gewoon niet zoals het gevoeld wordt in de regio en ik zou graag dan ook nu onze plannen toelichten. Voorzitter, tenzij er meer middels nog een interruptie zou willen.

[0:04:59] Ik van niet zozeer van wilhelmina me wel van meneer alkaya socialistische partij.

[0:05:04] Voorzitter, die.

[0:05:07] Zogenaamde strijd tussen vvd, pvda. Zo begint wel echt potsierlijke vormen aan te nemen en iedereen ziet natuurlijk dat het alles met de campagne te maken heeft. Maar het is natuurlijk wel zo dat de inhoudelijke verschillen zijn. Alleen volgens mij wij, als het gaat over marktwerking in het openbaar vervoer. Die wet personenvervoer twee duizend die het heeft geintroduceerd die marktwerking in het streekvervoer waar nu wordt gestaakt,

[0:05:32] waar zowel de vvd als de pvda voor maar ik kan ik dan concluderen dat ik de pvda nu aan mijn zijde. Als wij de staatssecretaris oproepen dat de provincie straks de mogelijkheid krijgen om zelf hun streekvervoer te organiseren met eigen bedrijf zoals gvb, ret en htm dat in de grote steden kunnen doen dat elke provincie die mogelijkheid moet krijgen en dat dus die wet personenvervoer twee duizend veranderd moet worden.

[0:05:59] Daarop,

[0:06:00] Dank voorzitter, en ik denk dat er hier alkaya al twee jaar lang mij aan zijn zijde heeft op het gebied van openbaar vervoer en het is natuurlijk zo dat in het begin van deze eeuw de voor gekozen is om het openbaar vervoer meer dan die markt te laten als achteraf gewoon een fout geweest en wij zeggen een aantal jarenlang en de hele periode. Volgens mij dat ik in de kamer zit, zeg ik dat ook dat het openbaar vervoer in een basisrecht zou moeten worden en ik vind het voorbeeld wat hier alkaya aanstipt. Echt interessant want een aantal concessies die lopen gewoon nog een tijd in die provincies. Dus ik denk dat het juridisch niet mogelijk is om daar iets mee te doen. Maar wanneer zo'n concessie afloopt, vind ik inderdaad dat je misschien zou moeten kijken of die provincie zelf niet de mogelijkheid krijgen om aanspraak te maken op hun eigen concessie dan om dat zelf te regelen. En omdat we dan ook zien dat hij dat de buitenlandse bedrijven die die toch vaak dat regionale vervoer doen dan misschien niet meer die regeling doen, waardoor er minder gestuurd wordt op marktwerking, waardoor ov meer een basisrecht worden, waardoor niet de lasten, vooral bij de werknemers komen te liggen en de vruchten vooral bij de grotere bedrijven. Dus ik vind het een goed idee en ik zou er zeker naar willen kijken.

[0:07:03] Wanneer alkaya.

[0:07:05] Voorzitter, het is goed om te horen kijken. Ik heb geen enkele twijfel over de goede intenties van de heer de hoop. Alleen de heer de hoop heeft de pvda alleen nog maar meegemaakt in de oppositie. Ik heb de pvda ook meegemaakt in de coalitie. En dat dan gaat het soms anders. Maar als straks na die provinciale statenverkiezingen bijvoorbeeld inderdaad in de provincies waar die concessies opnieuw waar die aflopen waar die opnieuw aanbesteed zouden moeten worden als we daarin samen kunnen optrekken dat ze inderdaad een eigen bedrijf kunnen oprichten in publieke handen en dat daardoor dus ook die wet personenvervoer twee duizend veranderd moet worden. Dan ben ik daar heel erg blij mee en dan hoop ik ook dat dat ook geldt voor de andere partijen bijvoorbeeld groenlinks. Maar die was destijds ook al tegen de wet en dan kunnen we echt samen een linkse vuist vormen.

[0:07:53] Ik zeg verbeterd.

[0:07:55] De laatste drie uur debat allemaal. Die hebben bijna vrijwel al die hekken moeten volgens er vrijwel geen tweede termijn kanalen vanwege de lange interrupties lang antwoorden. Dus laat daar een beetje op dat het korter en punten geworden.

[0:08:07] Want anders ga je eigen tweede termijn meneer.

[0:08:09] De heer elkaar heeft mij als zijnde. Volgens mij is dat kort genoeg.

[0:08:13] Dat is nog eens geen goed antwoord.

[0:08:16] Mevrouw van ginneken d zesenzestig.

[0:08:18] Ja. Dank. Voorzitter, ik heb ook met belangstelling. Het plan van partij van de arbeid en groenlinks bekeken over het ov. Maar ik heb de hoop. De collega's hoop toch nog wel een vraag want ik hoor heel erg spreken over het openbaar vervoer en verwijzen naar het klassieke systeem, zoals we dat nu kennen, maar is de heer de hoop ik met mij eens dat als het gaat om het openbaar vervoer, een belangrijke voorziening die we zeker met met alle aandacht die we hier hebben in die in een goede toekomst moeten geven, is de heer de hoop ik met mij eens dat het dan wel belangrijk blijft. Ondanks dat ie zo ageren tegen rendementsdenken dat we ervoor zorgen dat de euro publiek geld ook echt een reiziger van a naar b brengen en niet terecht komen. In lege bussen is de heer de hoop het met mij eens dat we af moeten van het klassieke ov denken en publieke mobiliteit moeten gaan kijken, waarbij we verschillende manieren van vervoer combineren om reizigers op het juiste moment betaalbaar van a naar b te krijgen. Ik zal daar later in mijn inbreng ook nog iets over zeggen maar ik ben even benieuwd naar de reactie van de heer de hoop.

[0:09:21] Ja voorzitter, ik zit even te zoeken want volgens mij wat waar mevrouw vergunning op aanslaat, is dat punt van het basisrecht dat wij in onze openbaar vervoer hebben bestaan, want we zeggen ja. In elke regio moet je binnen vijfenveertig minuten op je werk kunnen komen met het ov in het ziekenhuis en ik vind dat ook echt. Maar wij hebben nadrukkelijk in ons plan gezet. Ja, wij willen eigenlijk dat dat in ieder geval vijfennegentig procent dekking is maar je hebt natuurlijk plekken waarbij het wel. Najaar heel veel vraagt van van openbaar vervoer. Als je daar ook overal nog een bus laten rijden. Dus juist in die plekken ben ik benieuwd hoe we initiatieven met betrekking tot mobiliteitshubs een plek kunnen geven. Dat zie je in groningen. Dat zie je in drenthe hier een mooi voorbeeld van. Maar ik wil niet dat dat de norm wordt. Dus waar dat kan, wil ik wel zoveel mogelijk ervoor zorgen dat mensen echt op een toegankelijke manier gewoon in die bus kunnen gaan. Want meestal die meest onrendabele ritten. Daar zit op de studenten in die s avonds laat en terugkomt van school of s ochtends vroeg de zorgmedewerker die naar het ziekenhuis moet. Dus ik wil dat niet volledig aan de kant schuiven. Ik zie alleen ook niet weg van het feit dat je ook naar vormen van deal vroeg te kijken.

[0:10:25] Mevrouw van ginneken,

[0:10:27] Ja. En als ze die je kan spreekt over daar waar het kan een bus laten rijden. Is hij het met mij eens dat ook bedrijfseconomisch rendement een criterium daarin is als het gaat over waar het kan en dat we echt moeten kijken hoe belastinggeld zo goed mogelijk bij de reiziger terechtkomt en niet bij de lege bus.

[0:10:44] Verder, open,

[0:10:46] Ja en nee want de manier waarop we dat nu doen met mkb haas. Daar ben ik gewoon heel erg kritisch

[0:10:52] omdat ik juist zie dat met name in die verschillende regio's men dan gewoon de sjaak is omdat daar inderdaad de meest onrendabele ritten zijn. Maar daar men tegelijkertijd wel het meest afhankelijk is van het openbaar vervoer. Dus ik snap de kritische kanttekening. Maar mijn basishouding is wel we moeten gewoon zoveel mogelijk voor zorgen dat mensen met een bus met het openbaar vervoer binnen drie kwartier op de cruciale plekken kunnen zijn.

[0:11:16] Beantwoorden. Je hebt er ongeveer een kleine twee minuten en vijftig seconden alstublieft.

[0:11:22] Dank voorzitter. Ja. Ons plan spitst zich toe op een aantal punten bereikbaarheid heb ik eigenlijk al heel veel over gezegd inmiddels in de interrupties. Dus ik denk dat ik dat even kan parkeren door de betaalbaarheid. We zien gewoon dat in het openbaar vervoer de prijzen echt zijn gestegen bij de ns zijn de tickets. Vier komma drie procent omhoog gegaan. Als je kijkt naar het stadsvervoer bus tram metro is het wel tot zeven procent omhoog gegaan en dan maak ik me echt zorgen over te maken. De partij van de arbeid en groenlinks zich zorgen over. Wij zeggen zorg ervoor dat die prijzen bevroren worden ten opzichte van die prijsstijging die afgelopen jaar plaats heeft gevonden. Dus die terugdraaien hebben natuurlijk bij de begroting amendementen ingediend die helaas geen meerderheid hebben gekregen. En kijk nou naar de initiatieven voor gratis openbaar vervoer voor mensen met een lager inkomen. Juist voor hen is dat openbaar vervoer echt cruciale mee te doen en op die manier willen we breder kijken hoe gratis ov een plek kan krijgen in onze samenleving, omdat we echt denken dat juist dat ook heel belangrijk is voor iedereen om mee te kunnen doen en ook de duurzaamheid heeft natuurlijk een cruciale rol bij het openbaar vervoer of het openbaar vervoer zelf heel belangrijk voeren en daarom vinden we dat er echt nog meer geïnvesteerd moet worden in het ov ten opzichte van asfalt en ik ben kritisch. In. Tegelijkertijd moet ik ook erkennen dat dit jaar wel vergeleken met eerdere jaren een hele grote stap is gezet. Maar ik vind het dat nog niet genoeg gebeurd is.

[0:12:42] Voorzitter dan een heel belangrijk en actueel punt en dat is die arbeidsvoorwaarden voor het ov-personeel misschien weer stakingen ook deze weken aankomen

[0:12:52] en we zien gewoon dat mensen die in het ov werken die dat onmisbare werk doen ongelooflijk veel druk hebben en met name de onregelmatige werktijden en de lonen geven gewoon reden tot zorg en ik denk dat de ov. Ik weet wel zeker dat het alleen goed kan functioneren met personeel het goed betaald wordt en een fijne baan heeft.

[0:13:10] Dus ik vraag de staatssecretaris ook te kijken wat voor rol zij hierin kan spelen. Ik ben kritisch op vervoersbedrijven, maar laten we wel wezen. Heel veel van hen zitten ook gewoon in zwaar weer nog altijd naar de kronen tijd. Dus is het niet een idee om te zorgen van een fonds voor die ov bedrijven manier ze echt zelf niet kunnen zorgen voor die impuls in het salaris waarmee je dan ook harde afspraken met z'n kunt maken over salaris over werktijden van personeel over pauzes. Ik ben benieuwd of de staatssecretaris bereid is om daarnaar te kijken en daar eventueel geld voor vrij te maken om te zien op dit moment dat men er nog steeds niet uitkomt. Dan ben ik benieuwd of de cda visie die de afgelopen tijd hebben gezien of dat ook in goed invloed gaat hebben op beleid van de staatsssecretaris dat ook de haar eigen partij en u zegt ja die basis bereikbaarheid vinden we heel belangrijk. We moeten af van mkbers. Ben benieuwd hoe de staatssecretaris daarnaar kijken wat dat doet met haar beleid en ook natuurlijk of ze ook hele mooie dingen uit onze plan samen met groenlinks misschien op wil pikken en heb ik nog een punt de toegankelijkheid van het openbaar vervoer blijft cruciaal is eigenlijk stom dat ik had als laatste noemen want eigenlijk is dat gewoon het belangrijkste dat iedereen mee kan doen. Bestuursakkoord. Ov gaat eigenlijk pas in vanaf tweeduizendveertig. Afgelopen jaar heb ik samen met groenlinks en d zesenzestig een prachtig. Als ik rond af twee zinnen prachtige grondwetswijziging in door de beide kamers heen gekregen waar ook discriminatie op het gebied van handicap gewoon echt niet meer. Mag. Ik ben benieuwd of dat dat ook effect gaat hebben op het beleid op het gebied van ov, naast het bestuursakkoord wat er al ligt.

[0:14:37] Dank.

[0:14:39] Er zijn twee interrupties, eerst met hem alleen een landelijke.

[0:14:43] Ja. Voorzitter, de verkiezingen naderen en pvda is nu echt helemaal de weg kwijt met verkiezingsretoriek ben ik bang gratis ov. Dat kost heel veel geld en tegelijkertijd komt timmermans met een eis om alle bussen vanaf tweeduizend dertig emissievrij te maken. Kost heel veel geld. De pvda wil een flevoland die kost misschien wel tien miljard internationale treinlijnen horen bij de heer hoop altijd constant op rammen

[0:15:09] dus allemaal hele dure leuke wenst dat uw vraag door de automobilist worden betaald, begrijp ik nu want de auto moet die prijs betalen. Mijn vraag is is dit is dit is dit totaal zijn zijn jullie nog op aarde om. Er is dit nog reëel is het niet totaal je over schreeuwen en kunnen kan de pvda niet beter. Onze ideeën voor btw-vrijstelling op de bus en treinkaartjes omarmen in plaats van allemaal onbetaalbare huren plannen te lanceren die ook nog eens door de automobilist betaalt zouden moeten worden.

[0:15:41] Daarop,

[0:15:43] Voorzitter, dat idee wat de pvv heeft onderschrijf. Ik ook en daar hebben wij ook een amendement ingediend, samen met sp en groenlinks bij de vorige begroting. Dus ik vind gewoon dat we ook moeten kijken naar de afschaffen van btw en maar ik moet ook eerlijk zijn hebben ook een rapport gezien van de kim die zegt ja je kunt niet alleen met prijsverlaging wil doen. Dus je moet op allemaal verschillende plekken moet je wat doen om het ov toegankelijker te maken en betrouwbare en aantrekkelijker te maken. Dus in die breedte hebben wij een brands samen met groenlinks. Ja. En ik denk dat het heel goed zou zijn als we het ov meer zouden elektrificeren, zeg ik tegen de heer madlener.

[0:16:17] Daar heb ik niks tegen. Alleen het is niet haalbaar in tweeduizend dertig. De plannen van timmermans gaan gewoon heel veel geld kosten en het gratis ov. Dat is al helemaal niet te betalen en dan zou de automobilist wel acht van de tien mensen zijn meer afhankelijk van de auto van het ov die moeten dan ook nog eens betalen van de pvda. Dus u vertelde een beetje een half verhaal en die automobilisten wordt dan even tussendoor genoemd. Maar die betaal die prijs uw vraag. Mijn vraag is

[0:16:43] als het gaat om betrouwbaarheid en veiligheid in het ov. Waarom hoor ik de pvda daniel over zijn buslijnen uitgevallen omdat er overlast van asielzoekers is mensen durven niet meer met de trein om dat de overlast gigantisch gestegen is dan hoor ik de heer ook niet over. Daarom gaan de mensen die met het met het ov die durven er niet in of ze komen voor een dichte deur staat. De trein valt helemaal uit zijn. U stakingen. Waarom neemt u niet op verlies staken het? Misschien heb ik het gemist toen ik hier nog niet was. Maar die ik moet gewoon gestopt worden door die mensen een loonsverhoging te geven.

[0:17:14] Ik toen waarschijnlijk ook niet. Nuance heb ik gezegd dat alles kocht er een punt tegemoet. Gezien de drie uur die we hebben want je moet volgt aan afsteken met een pagina een meerderheid dat het om vier uur debat gaan we nu moeten we het tempo opzetten. De turbo erop.

[0:17:29] Er zijn heel veel vragen innemen. Ik zal proberen het zo kort mogelijk te doen. Ik zeg nog niet dat we helemaal gratis ov moeten hebben. Wij willen toewerken naar manieren van gratis ov begin bij laagste inkomens. Wie moet dat betalen? Wij vinden dat bedrijven en de rijkste vermogende mensen dat moeten betalen. Dus daar zit vast een of twee automobilisten tussen. Dat zou heel goed kunnen. Maar dat gaat gewoon over de rijksbegroting. En hoe wil je dat verdelen? Wij vinden dat de mensen met meer vermogen zwaarder belast moeten worden. U heeft het over de asielzoekers dat dat parkeer ik even maar de veiligheid in de trein ben ik met u eens dat daar meer aandacht voor moet komen. Juist het ov-personeel is daarin belangrijk en wij hebben ook gezegd dat het nummer dertien, achttien, dertien, achttien. Wat in al die ns trein is die willen wij ook in het regionale vervoer hebben. Daar heeft de staatssecretaris onze motie voeren ontraden heeft helaas geen meerderheid gehaald, maar ik wil er best met de heer madlener in optrekken. Dus ik ik deel die zorgen van hem in die zin maar ik vind dat we gewoon veel meer moeten investeren in ov ten opzichte van asfalt. Daar scheiden onze wegen.

[0:18:30] Dankuwel.

[0:18:31] Meneer krol.

[0:18:33] Voorzitter, dankuwel. Ja. Bij dat de heer de hoop onze visie voor een nederland een gelezen heeft. Maar ik komt toch even het beeld corrigeren wat die neergelegd wordt dat er blijkbaar iets heel anders in staat dan het beleid wat er deze staatssecretaris wordt neergezet van uitgevoerd, want de heer doop heeft dan ook gelezen dat we juist ontzettend blij zijn met bijvoorbeeld een lelylijn en dat wij ook zien dat er ontzettend veel ontwikkelingen zijn die nu gaande zijn in de regio's en dat ook een staatssecretaris hebben die daar aandacht voor heeft en tegelijkertijd dat is de vraag aan de heer de hoop dat dat met mij eens is dat zoiets als een spoor aanleggen niet iets is wat met een toverstokje geregeld kan worden. Maar je moet iets is van de lange adem. Ik wilde dat beeld even bij de heer de hoop.

[0:19:10] Voorzitter, meneer de hoop.

[0:19:12] Nou, voorzitter dan toch. Ik heb hier bijvoorbeeld een motie bij mijn van afgelopen jaar. Daarin heb ik regering verzocht de vervoersautoriteiten vervoerders voldoende zekerheid te bieden, zodat de huidige dienstregeling vanaf één januari tweeduizend, drieëntwintig overeind zou blijven. Gaat ook over die beschikbaarheidsvergoeding. En waarom die één op de drie buslijnen geschrapt worden. Cda heeft tegengestemd is deze motie is niet aangenomen. Vierenzeventig stemmen tegen zes en zeventig cent. Net niet als we daar nou voor gezorgd hadden hadden heel veel van die geschrapt lijn hadden voorkomen kunnen worden. Wij hebben amendementen ingediend om voor een bredere vangnet. Dus ik vind het een heel goed plan van het cda. Ik zeg tegelijkertijd ook. We hadden heel veel van de problemen die je aankaart afgelopen jaar kunnen voorkomen en er is ook deels de staatssecretaris voor verantwoordelijk. Dus ik ik ben heel blij met uw visie en ik dion ook van harte. Laten we daar samen in optrekken. Maar ik kan niet wegkijken voor het feit dat we heel veel problemen die we nu zien. Afgelopen jaar hadden kunnen voorkomen. En daar is ook het cda deels verantwoordelijk voelen.

[0:20:12] Dankuwel. Dan gaan benaderen. Geachte afgevaardigde bouchallikh, en zij spreekt namens groenlinks.

[0:20:19] Ja. Dankuwel. Voorzitter veel is al gezegd

[0:20:23] het openbaar vervoer is een voorwaarde om mee te doen in de samenleving. Om te solliciteren wijk of onderwijs te volgen of om vrienden en familie te bezoeken. Net zo belangrijk. Groenlinks en pvda vinden het openbaar vervoer dan ook een basisrecht en we hebben daarom een actieplan geschreven voor goed duurzaam en betaalbaar openbaar vervoer. De drie pijlers die daarbij centraal staan we er net ook zojuist uw collega de hoop genoemd. Het ov moeten bereikbaarheid vergroten. Het ov moet betaalbaar zijn en het ov moet duurzaam zijn. De aanleiding voor dit actieplan is dat het openbaar vervoer op dit moment in zware crisis verkeert. De nasleep van de coronacrisis is nog altijd voelbaar. De personeelstekorten zijn groot en de kosten voor de sector.

[0:21:00] De bereikbaarheid van voorzieningen zoals werk, ziekenhuis of onderwijs is. In nederland veruit het slechtst met het openbaar vervoer. Wie geen auto rijdt is nog altijd stukken langer onderweg en dat terwijl ruim een kwart van de nederlandse huishoudens geen auto heeft van de laagste inkomens zelfs zestig procent niet en sommige andere, zoals ouderen en mensen met een beperking of mensen met een angststoornis kunnen niet autorijden. Hun toegang tot de maatschappij wordt hiermee ernstig beperkt en met al die buslijn die verdwijnen worden wordt dit probleem alleen maar erger. Wat komt omdat de overheid zich al jaren niet gericht heeft op de toegang van mensen tot banen, voorzieningen en sociale contacten, maar ook efficiency en het file probleem. Dat moet nu echt veranderen. Groenlinks en pvda stellen daarom voor dat er een afdwingbare bereikbaarheid norm moet komen. Eerder gaf de minister aan dat dit mogelijk zou worden meegenomen in de nieuwe mobiliteit visie kan de staatssecretaris hier al iets over zeggen. Wij stellen de volgende concrete norm voor vijfennegentig procent van de huishoudens moet binnen drie kwartier bij een school supermarkt of ziekenhuis kunnen zijn met een vorm van openbaar vervoer kan de staatssecretaris hierop reageren. Ook moet het openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar zijn. De meest recente prijsstijging moeten worden teruggedraaid en ten minste tot tweeduizendvijfentwintig worden bevroren. Ondertussen stellen wij voor dat er op lokaal niveau experimenten worden gedaan met gratis ov, ook al zojuist toegelicht door de heer de hoop.

[0:22:18] Verder moet duurzaamheid een prioriteit zijn en blijven de verschuiving van middelen van asfalt naar spoor, zoals in gang is gezet bij het laatste meer moet verder worden doorgezet en ook het stimuleren van betaalbaar. Deel vervoer is cruciaal die vijfennegentig procent qua bereikbaarheid geldt. Wat ons betreft ook voor mensen met een beperking. Er is gelukkig een stations agenda gekomen, maar veel afspraken die gemaakt zijn in het bestuursakkoord toegankelijkheid. Ov zijn hier niet in meegenomen. Net als de financiering daarvan. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de toiletten op stations voor slechtziende of een herstelprogramma voor verzakte perrons gaat de staatssecretaris dit met elkaar in lijn brengen. Ook de verantwoordelijkheid voor voldoende liften wordt soms te eenzijdig bij prorail neergelegd. Waarom wordt er in de stations agenda geen afspraken gemaakt om bijvoorbeeld twee liften bij grote stations te realiseren of een hellingbaan. Dan is er altijd een alternatief bij een kapotte lift graag een reactie en voorzitter, we hebben het vaker gehad over het liften en toiletten en dergelijke. En ik hoop gewoon dat we dat een keer niet hoeven te doen. Maar zolang dat nodig is, dan blijven we dat toch doen dan voorzitter wat moties die zijn ingediend. Ik ben blij dat de werk is gemaakt van onze motie om te praten over compensatie voor de energiekosten voor de ov-sector en dat de staatssecretaris zich inspant om dit te onderzoeken. De sector wil wel graag snel duidelijkheid kan de staatssecretaris toezeggen dat er in de voorjaarsnota concrete voorstellen rondom energie compensatie voor de ov-sector komen dan. Tot slot, voorzitter, mevrouw van ginneken en ikzelf waren heel blij met onze aangenomen motie om de plannen en ambities ten aanzien van het openbaar vervoer te toetsen op robuustheid en kosten en hierbij in te blijven zetten op reizigers groei de intentie van de motie was dus wat moet er aanvullend gebeuren om de ambities die we hebben, zoals in het toekomstbeeld ov op z'n minst waar te maken. Ondanks alle tegenslagen zoals corona, personeelstekort en de hoge energiekosten. De intentie was zeker niet. Hoe gaan we onze ambities uitkleden of een sobere kan staatsssecretaris hier reflecteren op haar interpretatie van de motie en ons daarin gerust stellen.

[0:24:08] Dankjewel. Mevrouw liggen, zoals altijd heel netjes binnen de tijd. Dank daarvoor.

[0:24:13] Er was een interruptie van.

[0:24:14] Ja. Voorzitter dankuwel. Voorzitter, ik hoorde een soort herhaling van de bijdrage van de pvda dus net zo goed met een woordvoerder kunnen zitten.

[0:24:24] Maar waar ik echt van schrik is het voorstel om het onder middelen die we hebben om de knelpunten op asfalt op te lossen dat we die naar spoor gaan verplaatsen. Als ik die visie van de partij van de arbeid en groenlinks. Lees dan pleit zij inderdaad voor het investeren in bussen. Ze vinden het prima dat die bussen leeg heen en weer rijden. Ik weet niet waar de duurzaamheidsambitie van groenlinks is gebleven. Maar die bussen die rijden niet over spoor. Die rijden ook niet over weilanden. Die reden we over asfalt tot nu toe in nederland was benieuwd hoe de groenlinks-fractie dat tot nu toe ziet. Want als er geld bij asfalt weg gaan halen, kunnen we ook niet snelle buslijnen, zoals de vvd bij amendement heeft geregeld. De de bas trein zit de bus bijvoorbeeld dien dat amendement is overigens gesteund door groenlinks realiseren. Want zo'n bus rijdt over asfalt.

[0:25:07] Dankuwel. Voorzitter, ik snap even over de onaardig redenen heen. Gaan we niet aan doen wat ons betreft. Voorzitter, moet het klaar zijn met het investeren in meer asfalt meer asfalt meer asfalt. Want we zien dat meer investeren in asfalt niet leidt tot minder files, maar tot meer wat wij willen is op dit moment meer investeren in betere ov zal ook de mensen die op dit moment misschien noodgedwongen in die auto zitten ook een alternatief hebben. En juist ook die wegen vrijer kunnen maken. Dus het gaat ons om een verschuiving van middelen en we zien dat in de afgelopen jaren de vvd andere keuzes. Daarin heeft gemaakt en we zien met z'n allen ook dat dat niet per se goed heeft gewerkt.

[0:25:40] We moeten proberen om soms kom je niet onder engelse termen uit. Maar we moeten proberen om dat te mijden, omdat met name heel veel oudere mensen die hebben de tijd om debatten te volgen voordat die weten bij god niet waar het over gaat en we moeten er ook voor die mensen ook begrijpbaar gehouden en maken handelen.

[0:25:56] Wordt helemaal gelijk. Voorzitter, ik had ik had een aangekondigd als de snelle bus en ik hoop dat die begrijp haar was. Maar kijk ik hoor groen, groenlinks pleiten voor minder geld naar asfalt en de transitie maken naar naar meer ov. Maar dan heb ik het idee dat de groenlinks vertegenwoordiger echt totaal heeft gemist. Wat er bij het afgelopen meer hebben gedaan en als er slechte besluiten worden genomen in het perspectief van groenlinks. Dan is de vvd schuldig. We hebben een vvd minister in het kabinet op infrastructuur en waterstaat als een verantwoordelijk wordt meer samen met de staatssecretaris die heeft ervoor gezorgd dat we de bereikbaarheid van woningbouwlocaties gaan verbeteren en het grootste deel van die middelen gaat naar ov bereikbaarheid. Dus waar heeft u het over.

[0:26:39] Vooral dankuwel. Voorzitter, als de vvd goed had geluisterd. Naar mijn bijdrage had hij gehoord dat ik inderdaad heb verwezen naar die middelen verschuiving die ook wij bij het meer hebben gezien en dat wij dat een goede stap vinden. En juist oproepen om dat doel te blijven zetten. Dus ik snap niet waar deze vragen en verwijtende toon vandaan komen.

[0:26:56] Meneer meinders kan helaas nimmer reageren, want een interruptie op.

[0:27:01] Er zal een stuk rustiger zijn vanaf de ik heb en we moeten even kijken. Mevrouw de mevrouw van der graaf. Ik weet dat u nu gaat sprekers, maar wilt u interrumperen of dat was me niet helemaal duidelijk ik even een madlener heeft.

[0:27:14] Ja voorstellen want ik dacht dat de vvd van minhas juist hoopt op een goede uitslag van pvda, groenlinks omdat ze daarna samen lekker verder kunnen gaan. Dus ik snap even dit deze avond niet want straks het jullie samen. Dan wordt het natuurlijk een compromis en uw vraag. Mijn vraag is voorzitter woorden over minst meer duurzaamheid en minder autos. Maar ik kan de groenlinks gerust stellen dat er wordt geen meter nieuw asfalt aangelegd. Het enige wat nu nog.

[0:27:45] Dan is het onderhouden. Hopelijk van wat we al hebben de infrastructuur. De nieuwe aanleg aanleg van nieuwe wegen staat zo goed als stil. Er is helemaal geen geld voor en u wilt u geld dat er niet eens ook nog weghalen. Wat gaat er bij onderhoud vandaan. Dat lijkt me heel onverstandig. Helemaal niets. Maar u spreekt met de hopman zegt nou dat spreekt mij aan mevrouw bush liet die zijn. We hebben een verhaal. Nu begrijp ik dus prima. Ik bespreek mevrouw.

[0:28:12] Als u de vraag kan terecht dat sneller klaar zijn. Dan ben ik er.

[0:28:17] Na mijn vraag is dus er is er wordt helemaal geen asfalt meer aangelegd. Het geld gaat naar onderhoud en dat is ook heel hard nodig. Anders dan staan we straks allemaal stil en mevrouw bush slikt geeft zelf al aan dat driekwart van de huishoudens juist afhankelijk van de auto. Dus waarom zit u nederlandse zo dwars door te zeggen dat er nog minder geld naar die wegen gaat.

[0:28:37] Ik extra nederland niet was. Mevrouw bush liet zegt u, maar ik niet. U is de voorzitter, mevrouw mevrouw bouchallikh,

[0:28:46] Voorzitter, allereerst het eerste punt van de heer madlener klopt niet want er wordt nog wel gekeken naar bijvoorbeeld de verbreding van de a zevenentwintig. Daar zijn we ook tegen. Maar er wordt wel gekeken naar hoe er meer geld naar meer asfalt kan gaan. Ten tweede, een van de allereerste technische briefing die ik als kamerlid heb meegekregen ging over de achterstallige onderhoudswerkzaamheden. En hoe erg dat eigenlijk gesteld is of het nou gaat om bruggen of wegen en ik vind het absurd dat niet daar inderdaad wordt gekeken naar hoe we dat op z'n minst op z'n peil kunnen houden in plaats van te kijken naar het verbeteren van nog meer wegen en tot slot, voorzitter, het hele punt van de automobilist. Het gaat mij erom dat die automobilist ook de gelegenheid heeft om met het ov te gaan en het feit dat sommige mensen nu geen auto hebben, is het probleem van de hoge kosten die gepaard ook gaan daarmee. Dus wij willen dat zijn goed alternatief hebben om juist die vervoers armoede aan te pakken. Ook hen op het werk en de school en bij vrienden en familie te krijgen.

[0:29:36] Helemaal.

[0:29:39] Dat zijn keuzes van groenlinks die we kennen dus tegen de auto en iedereen het ov wat helemaal niet kan. Maar goed dat wisten we al. En wat mij vervolgens verbaast is dat een van de belangrijkste zaken voor een goed ov is betrouwbaarheid en nu moeten die buschauffeurs staken om een redelijke loonsverhoging te krijgen waar mogelijk waar mogelijk jullie daar niet over moeten zo snel mogelijk zorgen dat die mensen een loonsverhoging krijgen en dat die bussen weer kunnen gaan rijden. Dat is toch veel beter dan al die onhaalbare plannen van van pvda omarmen.

[0:30:07] Er was uw laatste interruptie. Dus ik vanaf nu eenmaal rechts te kijken naar het linker.

[0:30:11] Dankuwel. Dank u wel. Voorzitter, wij kijken juist wel naar al die arbeiders die keihard werken. Ik heb vaker met en ook op buiten tijdens demonstraties gestaan. Wij vinden niet dat je arbeiders de schuld moet geven van die onbetrouwbaarheid, maar wij vinden wel dat je goed goede arbeidsvoorwaarden moet garanderen, zodat zij dus inderdaad hun werk kunnen doen. Zij zeggen ook altijd. Ik zit liever op de bus dan hier dat straat en wat de heer de hoop eerder ook al zei, wij zijn aan het nadenken over fonds om dat te ondervangen. Maar eigenlijk wil je gewoon dat er met z'n allen zelf uitkomen en dat we hebben voor zullen blijven staan.

[0:30:40] Wat zijn arbeiders.

[0:30:43] U had het. Je hebt helaas geen interruptie er wel een tweede termijn als de kamer tempo maakt helemaal nemen. Maak even een sprongetje naar mevrouw van der graaf van ze kruipt even voordat het kost zeker drie gevulde koeken kan ik vertellen aan u het woord namens de christenunie.

[0:30:59] Dankuwel. Meneer de voorzitter en met die gevulde koelkast komt het goed. Ik dank de collega's voor de bereidheid. Ik heb ze meteen een andere verplicht ben blij dat ik nog bij mijn inbreng kan leveren hier dankuwel. Voorzitter, de staatsssecretaris staat voor een hele forse opdracht, want het openbaar vervoer moet een hele grote rol gaan spelen in onze toekomstige vervoers mix de ambities uit het toekomst beeld. Ov zijn namelijk heel hoog, maar we zien dat de realiteit. Anders is het openbaar vervoer staat onder grote druk en op korte termijn ook door personeelstekort, op langere termijn door fors hogere concessie kosten en de concurrentie met de auto loopt achteruit, met name door de accijnsverlaging op brandstoffen. In tweeduizend dertig wordt betalen naar gebruik ingevoerd. Dan zal de vraag naar het openbaar vervoer toenemen. Zeker als er geen vlak straks komt maar een c o twee beprijzing waar mijn partij voorstander van is. Het risico bestaat echter dat provincies op dit moment hun openbaar vervoer enorm zien afkalven, terwijl er straks meer openbaar vervoer nodig is en dat moet voorkomen worden. Dus ik vraag de staatssecretaris herkent zij dit beeld. En wat wil ze daaraan doen, want dit is de toekomst vraagstuk. Voorzitter, is het reëel om deze taak slechts op de schouders van de provincies te laten rusten en welke mogelijkheden ziet de staatssecretaris om ook de tarieven te verlagen. Als je nu een dagje naar het museum gaat is dit terrein duurder dan het museum een voorbeeld vanuit nijkerk naar amsterdam met twee kinderen vijfenveertig euro. Ben je kwijt, inclusief twee rail kunnen er kaartjes voor een retourtje en voor het rijksmuseum is de toegangsprijs. Tweeëntwintig, vijftig voor de volwassenen. Voorzitter, dat moet anders. Welke gesprekken voert de staatssecretaris met de minister van financiën over het verlagen van de tarieven. En hoe staat het met de voorstellen van de europese commissie over lagere btw op de treinkaartjes en de uitvoering van de motie van dijk van der molen naar een verlaagd btw. Het btw tarief op.

[0:32:59] Ov bewijzen.

[0:33:01] Graag een reactie daarop. Voorzitter, vaak mogen kinderen gratis in het openbaar vervoer. Dat is heel mooi, maar dat is meestal gelimiteerd tot drie kinderen zouden we dat niet moeten ophogen naar in ieder geval vijf kinderen. Dan kun je ook met een kinderfeestje in de bus stappen en kun je de concurrentie met de auto echt aangaan. En wat betreft het personeelstekorten zijn aandacht is al aandacht voor gevraagd. Ook de christenunie vinden het belangrijk dat we goed kijken naar de werkomstandigheden en ook naar de pauzes die er zijn voor de medewerkers. Voorzitter, investeren in nieuwe spoorverbindingen, zoals de lelylijn en de nedersaksen lijn is van groot belang. Dat weet de staatsssecretaris. Hoe staat het met haar ambitie ten aanzien van de nedersaksen lijn ten opzichte van het meer debat dat we hebben gehad. Wat kunnen we tegemoet zien dat de bus is een belangrijke manier om je te verplaatsen en de uitrol daarvan blijft nog maar beperkt. We zien dat dit ook een tegemoetkoming is, kan zijn in de vervoers, armoede van stadscentrum naar stadscentrum, maar ook van buitenwijk naar buitenwijk of industry. Het park naar kantorenpark waar vaak wel alle snelweg ligt waar ook een bus over kan snel bussen konden worden aangevuld met innovatieve aantakking bijvoorbeeld een fiets bus met voldoende ruimte om fietsen mee te nemen. Hoe kijkt de staatssecretaris nadat vraagstuk daar breder ingezet worden. En dan hebben we natuurlijk de buurtbus. Dat is volwaardige openbaar vervoer, maar het moet dan wel betrouwbaar zijn en frequent gaan hoe garandeert de staatsssecretaris dat voorzitter, dan kom ik tot mijn derde punt. Dat is de toegankelijkheid van ons openbaar vervoer is een belangrijk thema voor de christenunie ervoor veel partijen hier en ook in het land en bij de begrotingsbehandeling hebben we twintig miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor een versnelling in de uitrol van het bestuursakkoord. Wat is daar alvast mee gedaan kan staatsssecretaris ons een update geven. En wat zit er in de planning? Voorzitter, we zien de perrons op stations verzakken dat repareert prorail. Maar ik begrijp dat vijftig procent van de opgehoogde perrons alweer verzakt is daar moeten dat doe ik heb ik rond af. Daar moet een structurele aanpak voorkomen wil de staatsssecretaris dat realiseren en wij horen signalen dat reisassistentie op de valleilijn dat dat tekortschiet, kan de staatssecretaris dat nagaan en dat oplossen en de laatste opmerking de toiletten op de stations zijn nog niet allemaal toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Breien is niet overal aanwezig op de betaal automaten die moeten daarvoor worden aangepast, wil de staatssecretaris met de ns overleggen omdat zo snel mogelijk aan te pakken. Dankuwel.

[0:35:40] Wel van de graaf. Geen inbreng namens register u veel succes met uw verdere verplichtingen en ook dan natuurlijk aan mevrouw verkenningen, carola nog minder stadsdeel zo sportief vragen om u te laten gaan.

[0:35:52] Ik kan me niet luisteren naar de inbreng van mevrouw van ginneken namens democraten zesenzestig.

[0:35:56] Dank voorzitter, het is goed dat we vandaag weer praten over openbaar vervoer. Dat doen we vaak en dat is terecht, want het is een essentiële maatschappelijke voorziening en die staat onder druk. Dus het vraagt onze blijvende aandacht om ervoor te zorgen dat mensen betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk van a naar b kunnen komen. Dat is de centrale opdracht en voor d zesenzestig betekent dat dat we ons openbaar vervoer slimmer moeten maken. Dus geen spook bussen laten rondrijden of gratis luchtkastelen die sommige partijen in deze kamer bepleiten maar slim openbaar vervoer.

[0:36:26] Reactie van meneer op.

[0:36:30] Ja.

[0:36:32] De spook bussen en gratis luchtkastelen ging. Ik ben het gewoon niet gewend van d zesenzestig om dat soort karikatuur te gebruiken moet gewoon voor heel veel mensen die bus ontzettend belangrijk is dus de wat wat betekent die die uitspraak van mevrouw van ginneken betekent dat dan ook dat de huidige stand van het aantal bussen wat er nu rijdt ook nog wel in theorie af zou kunnen nemen wat d zesenzestig betreft of hoe moet ik dit toetsen. Deze uitspraak?

[0:37:01] Dergelijke.

[0:37:04] Nou, de heer de hoop vraagt naar of de huidige stand van bussen gaat afnemen of niet. Daaruit blijkt wat ik in mijn interruptie in de inbreng van de heer de hoop ook al zei toch eigenlijk een beetje het vasthouden aan het klassieke idee van openbaar vervoer, zoals we dat tot nu toe kennen, maar we zien ook echt verschuivende reizigers patronen. We zien dat we vervoerders moeite hebben om die buslijnen te blijven exploiteren. Ondanks ondersteuningsmaatregelen de drie komma vier, drie komma vijf miljard die het kabinet afgelopen jaar heeft geïnvesteerd in het overeind houden van het openbaar vervoer.

[0:37:41] Dus het dwingt ons vindt vind ik om na te denken over hoe je slimmer ervoor kunt zorgen dat mensen gegarandeerd van a naar b komen en als dat met een kleinere beurs kan of een auto die komt voorrijden bij een bushalte in plaats van een grote lege bus is dat denk ik een oplossing waarmee juist de reiziger heel erg gebaat is er dus voor zorgen dat die verbindingen in stand blijft. Maar misschien niet per se met de hele mooie grote bus waar veertig of meer mensen in kunnen, zoals de hoop. Collega. De hoop hoopt excuseer.

[0:38:15] De lega erop ambtsgenoot,

[0:38:19] Voor zover ik schrik hier toch wel een beetje want redenen dat die vervoersbedrijf hier niet toe in staat zijn is gewoon omdat wij die de transitievergoeding. De vergoeding ditjaar niet op vijf, honderd miljoen hebben gezet. Dat had gekund. Minister van financiën van d zesenzestig. Deze staatssecretaris die keuze niet gemaakt, waardoor we zien dat een dat die dus drie buslijnen nu al verdwijnt. En als ik het betoog van d zesenzestig hoor ik dat voor hen de mogelijkheid zeker niet uitgesloten is dat daar nog meer buslijnen verdwijnen en maar wat wilt u nou dat is niet ouderwets. Dat is iets wat heel veel mensen belangrijk vinden nodig hebben. En juist zo'n bus is voor heel veel ouderen ontzettend fijn. Wel omdat ze daarop kunnen rekenen als je met de deal mobiliteit met apps en dat is voor heel veel mensen gewoon heel ingewikkeld. Dus ik ik zou toch willen zeggen laten we nou niet een karikatuur die hier vermaken en de oplossingen die u aandraagt, mag volgens mij niet de norm worden om juist heel veel mensen zou raken.

[0:39:19] Mevrouw van ginneken,

[0:39:20] Ja. Voorzitter voor d zesenzestig staat ook wel vast dat de bus. De klassieke bus. Om het maar even zo te noemen. Het hart moet vormen van het openbaar vervoersysteem naast naast de trein. Dus er blijven zeker heel veel bussen rijden maar ik denk dat het echt slim is om te kijken of op sommige trajecten misschien waar de bus al verdwenen is er een verbinding terug kan komen door juist andere oplossingen in te zetten dan de grote klassieke bus en dat je dus door de combinatie van die verschillende vervoersvormen. Ik denk dan aan een belbus flex vervoer misschien ook wel een combinatie te maken met doelgroepen, vervoer met deelmobiliteit dat je juist op die manier als je al die schotten afbreekt naar publieke mobiliteit gaat. En juist op die manier ervoor kunnen zorgen dat ouderen

[0:40:07] gegarandeerd ook van a naar b kunnen komen en misschien wel met een beter niveau van dienstverlening dan nu. Want je ziet dat kijkt het feit dat busritten aan de randen van de dag of busritje in dunbevolkte gebieden die staan niet alleen nu onder druk te staan eigenlijk altijd onder druk en dat is slecht voor de regio en slecht voor de bereikbaarheid en slechts worden kansen van mensen in de regio. Dus ik denk dat we echt toe moeten en dit stuk gelegenheid. Wat mij betreft naar een slimmere manier van het organiseren van publieke mobiliteit.

[0:40:36] Ongeveer drie minuten, mevrouw vergadering,

[0:40:40] Heb ik een minuut gedaan over mijn.

[0:40:42] De vijftig komma zeven.

[0:40:44] Dan gaan we even tempo maken. Voorzitter, ik zei het al wat mij betreft wat d zesenzestig betreft, moeten de schotten terug verwijderd worden uit te vervoersvormen, schotte vervoersvormen waar ook andere ministeries voor aan de lat staan en ik ben blij dat de staatssecretaris op zich ook wel die richting op kijkt. Maar betrek de staatssecretaris juist ook dat flex vervoer de belbus deelmobiliteit bij het ontschotten, het ontschotten van al die vervoersmogelijkheden en ziet ze daarbij meerwaarde voor specifieke regio's of ook voor het hele land en wil de staatssecretaris dan bijvoorbeeld de regio's helpen met een landelijke standaard en welke stappen zetten staatssecretaris zelf richting het ministerie van ocw en vws. Om dit beter te coördineren.

[0:41:24] Er is een interruptie van meneer krol cda.

[0:41:27] Ja. Voorzitter dankuwel. Ik ben nog een beetje lerende. Dus ik ik geef ook een mevrouw van ik graag de kans om het mij nog een keer uit te leggen. Maar ik zou toch wel in de woorden van d zesenzestig willen horen wat dan. Precies het verschil tussen slim en rendement. Want ik denk dat als je in de bijdrage van d zesenzestig het woordje rendement vervangt voor slim dat het ook eigenlijk wel logisch verhaal lijkt. Ik zou dat graag aan mevrouw van ginneken willen vragen wat haar optiek dat verschil tussen is.

[0:41:51] Trouwens overigens geen zorgen om de kolencentrale niet uit dat er geen brug is gedrag of houding ofzo. Dus.

[0:42:00] Ja. Ik zei het voorafgaand aan het debat al dat want dit is het eerste commissiedebat van kunnen van de heer de croo, maar dat die in de technische briefing en dergelijke die we gehad hebben steeds opvalt door slimme vragen en dit was ook zo'n slimme vraag maar slim. Ov en rendement is niet hetzelfde want op het moment dat je misschien vraag gestuurd. Dus door even te bellen of door in een heb je vervoers wens bekend te maken. S avonds laat door een auto opgehaald wordt of een kleine bus opgehaald wordt. En daar gewoon tegen ov tarieven mee kunt reizen, dan is dat natuurlijk bedrijfseconomisch gezien ook niet rendabel. Maar het scheelt wel een heleboel kosten. Dus als je slimme ov inzet maken op die manier wel meer ov mogelijk zonder meteen te moeten investeren in grote duurdere bussen. Maar dat is dus echt iets anders dan aansturen op op rendement.

[0:42:54] Meneer krol,

[0:42:56] Maar goed ik.

[0:42:57] Dan denk ik dit cirkeltje nog een keer rondgaan. Ik ik weet niet of het de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van het ov bevordert deze slimme oplossingen van van tevoren bellen en dat soort zaken.

[0:43:08] Maar goed, ik dank de verhoging van mevrouw van ginneken voor haar voor uitleggen.

[0:43:13] Is mooi dat u daar een interruptie aan opofferen te gebeuren is gegaan.

[0:43:18] Mevrouw van ginneken. Alsjeblieft.

[0:43:21] Ja.

[0:43:23] Ik vroeg net aan staatssecretaris of zij bereid is om stappen richting de andere departementen te zetten die voor die andere vormen van vervoer verantwoordelijk zijn. Er is de staatssecretaris het met mij eens dat zij juist ook een regierol heeft in het samenbrengen van die verschillende vervoers vormen en hoe en via welke stappen en acties neemt zij dit idee mee in de toekomstbeeld. Ov tweeduizendveertig. Daarover had ik ook een andere vraag. Collega bouchallikh heeft net inderdaad naar aanleiding van een motie die d zesenzestig en groenlinks eerder indiende al gevraagd. Ik sluit me daarbij aan hoe de staat staatsssecretaris de bestaande ambities gaat realiseren met extra beleid, inzet en middelen om het ov betaalbaarder te maken en het uit autogebruik gerichter.

[0:44:03] Interruptie van meneer alkaya sp.

[0:44:07] Voor zover ik sprak vanochtend met de bus voor die aan het staken was om vooral te steunen natuurlijk maar gaf aan haar werk bij adres dat hij regelmatig te maken heeft met klanten die een kaartje hebben gekocht. Een dagkaartje bij htm bijvoorbeeld aan een over willen stappen op maar die is niet geldig is natuurlijk een directe consequenties van marktwerking

[0:44:26] is dat pleidooi van mevrouw van ginneken over ontschotting en dat de staatssecretaris daar verantwoordelijk voor is, is mevrouw. Vergeet ik het met mij eens dat ze dan ook moet kijken naar dit soort zaken die consequenties van marktwerking. Dus dat iemand gewoon een kaartje kopen. Htm en ook daarmee kan reizen in een bus van sbs.

[0:44:47] Van vergadering,

[0:44:49] Ja. Voorzitter, als ik het hebben over slimmer organiseren dan gaat het over zeker over dit soort dingen. Ik heb ook in een eerder debat aan de staatsssecretaris gevraagd of ze iets kan doen aan het de dubbele incheckpoortjes op op stations. Het dubbel opstaptarief dat wanneer je inderdaad over verschillende vervoerders heen reist dat je dan duurder uit bent. Ik ben het helemaal met de heer alkaya eens dat als het gaat over slimmer ov dat je juist ook naar dit soort drempels moet kijken en dat de vervoerders onderling die drempels moeten oplossen en niet die last bij de reiziger moet leggen en ik zie zeker een rol voor de staatssecretaris om dat te coördineren.

[0:45:25] Super er samen met elkaar binnen getikt.

[0:45:29] Ik wilde net gebeden of niet,

[0:45:32] vooral van ginneken.

[0:45:33] Ja. Dank. Voorzitter. Ik steun de heer alkaya alleen in die oproep. Maar het tikt volgens mij niks minder want ik heb me er al eerder op die manier ook over uitgelaten. Ik wil even terug naar het toekomstbeeld. Ov in het kim onderzoek naar ov tarieven staat dat aanvullend onderzoek nodig is naar de effecten van maatregelen die de auto onaantrekkelijker maken om bij te kunnen dragen aan de klimaat opgave, bijvoorbeeld door hoge parkeertarieven en lagere parkeernormen en een hoop gemeenten doen dit al. Dus kan de staatssecretaris toezeggen dit vervolgonderzoek naar die effecten ook in te stellen en te betrekken bij de vernieuwing van het toekomstbeeld openbaar vervoer,

[0:46:11] voorzitter, betaalbaar ov, wij hebben er al uitgebreid over gedebatteerd in de interrupties, maar ik ben heel blij te lezen dat de staatssecretaris en vervoerders aan de slag gaan met bijvoorbeeld de d zesenzestig motie om het fiscaal aantrekkelijker te maken voor werkgevers om ook het ov goed te vervoeren, vergoeden en ik ben ook blij te lezen dat er gekeken wordt naar een tijdelijke landelijke ticket. Maar mijn vraag is eigenlijk moeten we niet toe naar een structureel all inclusive ticket. En hoe kunnen we dat zo ontwerpen dat we daarmee meteen ook de spits ontlast. Want dat is natuurlijk ook een heel groot probleem om steeds maar te moeten investeren op een piek van één uur per dag. En hoe garandeert en handhaaft de staatssecretaris. Het succes van afspraken met werkgevers en onderwijsinstellingen om de spits te ontlasten, want tot op heden bleek het juist heel erg lastig om die resultaten vast te houden.

[0:47:01] Voorzitter dan stations agenda.

[0:47:03] Je hebt wordt tien seconden zou moeten in regels zijn. Oké.

[0:47:06] Dan stel ik ik sluit me aan bij de vragen van christenunie en groenlinks en de partij van de arbeid over toegankelijkheid en mijn vragen over de stations agenda is zijn door zes, honderd duizenden fietsplekken die richting tweeduizenddertig beoogd worden. Zijn die wel voldoende, want de ima waarop dat is gebaseerd. De integrale mobiliteit analyse die is verouderd. Het kabinet heeft juist nieuwe ambities met het toekomstbeeld fiets en wil het reisgedrag vergroenen vergroenen. Dus moet die lat niet al meteen veel hoger dankuwel. Voorzitter,

[0:47:33] Dankuwel. Mevrouw van gent was democraten zesenzestig

[0:47:37] met christendemocratisch.

[0:47:41] Dankuwel. Voorzitter, voor mij een bijzonder moment dit de commissiedebat. De eerste keer dat ik het cda mag het cda verhaal mag vertellen op het gebied van openbaar vervoer maar uberhaupt de eerste keer als tweede kamerlid. Dat is voor mij een bijzonder moment. Ik heb eigenlijk al wat spreektijd of

[0:47:54] wat momenten verbrast met mijn interrupties. Maar goed zo gaat dat

[0:47:58] laat ik vooropstellen dat ik in de zeer korte tijd als woordvoerder prille twee weken nu al kan zeggen dat er een behoorlijke wereld voor mij opengegaan. Want wat een mega-operatie wordt er dagelijks gerund op en aan het spoor onder reizigers veilig van a naar b te brengen. Dat mag best wat vaker gezegd worden en ik hoop dat mijn collega's het mij vergeven als ik hier en daar een omissie maakt in de mobiliteit jargon ik hier eigenlijk elke dag nog meer bij. Ik heb zojuist geleerd. Wat een spook bus is. Ik weet niet of ik daar nou zo gelukkig van wordt. Maar goed, voorzitter recent heeft het cda onze visie voor heel nederland gepresenteerd en daarin bestendigen wij dat het openbaar vervoer van publieke waarde is. Het is een voorziening waar mensen simpelweg afhankelijk van zijn om toegang te krijgen. Tot zorg, tot onderwijs, een sociale contacten

[0:48:40] en ook gewoon hun werk en in dat licht. Voorzitter zou openbaar vervoer dan ook overal in nederland even laagdrempelig moeten zijn in het gebruik.

[0:48:48] We zien echter nog steeds veel regionale ongelijkheid. De relatieve afstand middels ov naar bijvoorbeeld zorg is in noord-nederland eenmaal verder in het midden van nederland en voor ons eens goed. Ov. Het antwoord op de basale vraag in hoeverre mensen in staat zijn vanuit hun wijk dorp stad voorzieningen te bereiken

[0:49:07] dat dan ook bij vervanging, vernieuwing en verbeter trajecten die basale vraag een belangrijke rol speelt

[0:49:13] niet altijd die zogenaamde maatschappelijke kostenbatenanalyse dat daar het maatschappelijke rendement een eerlijke positie in krijgt

[0:49:22] en voorzitter, het gaat vaak in dit huis niet alleen

[0:49:25] in campagnetijd maar uberhaupt vaak over de kloof tussen de randstad en regio.

[0:49:29] De over hoe de politiek.

[0:49:30] De figuurlijke verbinding moet leggen. En want ik het mooi vind van openbaar vervoer en dit thema zullen wij hier bouwen aan de letterlijke verbinding. Het spoor verbindt nederland en verbindt mensen in dat licht. Voorzitter, zou ik graag door de staatsssecretaris geïnformeerd willen worden over de huidige stand van zaken van enkele grote projecten waarvan het cda denkt dat die bijdragen aan die opgave van verbinding.

[0:49:53] Het gaat om de opwaardering van de maaslijn. Tijdens het vorige commissiedebat heeft de staatssecretaris al aangegeven dat niet alle meerkosten op het bordje van de provincie mogen komen te liggen en wij willen graag weten of de staatssecretaris iets meer kan vertellen over de aanbesteding en het onderzoek daarnaar. Ten tweede voorzitter, de christenunie refereerde er ook al aan is de voortgang op de lelylijn.

[0:50:13] Wij zijn blij dat de staatssecretaris allerlei meedenkt bijeenkomst georganiseerd, maar wij horen graag

[0:50:18] wat het pad voor het komende jaar is. Tot slot, voorzitter, wat het cda betreft, verliezen we het belang van de hele zak sluit ook niet uit het oog. Hoe staat het met het amendement met betrekking tot de verkenning naar die naar de lijnen dan voorzitter, een minder leuk onderwerp.

[0:50:33] Wij zijn geschrokken van de berichtgeving van ns

[0:50:36] die vorige week aangaven dat ns-personeel steeds vaker het slachtoffer is van verbale, agressie en geweld.

[0:50:41] Wat ons betreft nul tolerantie hiervoor.

[0:50:44] Wij willen graag van de staats secretaris weten hoe zij kijkt naar de vraag die in hersteld waarin diverse zaken aangeven richting de rijksoverheid. Verder steunen wij de maatregelen aangekondigd doorn is. Tot slot, voorzitter,

[0:50:57] we gaan even inzoomen

[0:50:59] de complimenten van mijn collega's geurts over het minder hinder pakket om trillingsoverlast langs het spoor aan te pakken. Die waren ook namens mij.

[0:51:08] Ik heb nog een specifieke vraag daarover en dat betreft langdurige trillingsoverlast aan het spoor in de gemeente houten. Ik heb gisteren nog contact gehad met lokale politie dat deze gemeente en dit levert daar onverminderd

[0:51:20] onderzoek laat zien dat een betonnen bak de problemen kan oplossen, daar. Wij willen graag weten of de staat staatsssecretaris mogelijkheden ziet om dit in de toekomst mee te nemen in het minder in de pakket.

[0:51:29] Voor zover dankuwel.

[0:51:32] Nogmaals, van harte gefeliciteerd met uw eerste inbreng en deze fijne toffe commissie een heel veel succes nog

[0:51:40] de vraagt aan het hart van de democratie er zeker. Dat had ik eens.

[0:51:48] Ik was met een kromming even toe te spreken. Maar die wel heel veel succes,

[0:51:54] mevrouw van ik d zesenzestig.

[0:51:57] Ja. Dank. Voorzitter, ik wil even ook collega crul complimenteren met deze mooie inbrengen. Zeker ook dat u en het staartje nog even aandacht vraagt voor de overlast van trillingen. Ik heb ook gesproken met mensen inhoud en ook daar net als in twente en in noordbrabant en andere regio's van het land is er veel trillingsoverlast en mijn vraag aan de collega's van het cda is dan ook of hij wat hij vindt van het feit dat het plan dat de staatssecretaris schrijft over de toekomst van het goederenvervoer zo enorm vertraagd is en dat het ons dat er nog tot begin volgend jaar moeten wachten voordat we dat krijgen. Terwijl ik vorig jaar al een actieplan heb opgeleverd waar de staatssecretaris juist een enorme kick start mee heeft kunnen maken. Wat wat vindt de collega's van het cda van die enorme vertraging.

[0:52:44] Dat betreuren wij en wij hebben in volgens mij het verleden ook al onze steun uitgesproken middels een motie om dit te versnellen en wij hopen natuurlijk dat dat ook.

[0:52:53] Ik kan.

[0:52:53] Maar goed. Het is wel een kwestie van van wat kan en wat niet kan. Maar ik wil beste die zorg delen van mevrouw van ginneken uitspreken dat wij ook. Wij hopen dat er versneld kan worden.

[0:53:04] Zijn er nog verder interrupties. Van de komende alkaya.

[0:53:09] Ja. Voorzitter, een interruptie voor een eerste keer denk ik ben wel benieuwd of de nieuwe woordvoerder van het cda ook zo kritisch is op marktwerking in het streekvervoer. Niet alleen fnv sta ik nu cnv staat ook en als je daar gehoord waarom mensen staken dan gaat het niet alleen over verlopen gaat ook over werkdruk gaat ook over die bedrijven die geen inzicht geven in hoeveel winst te maken en tegelijkertijd wel bezuinigen op dienstverlening wel bezuinigen op op de arbeidsomstandigheden en daar is het dus ook terecht cnv uw kritisch op is het cda dan ook heel kritisch op en kunnen we daar misschien iets tegen doen samen.

[0:53:46] Ja. Dankuwel. Ja ik heb net de heer de hoop horen zeggen dat hij in zijn hele periode in de kamer om bepaald standpunt inneemt dan laat ik dat dan na een goede vijftien dagen ook al ook al zeggen. Ja. Het cda is ook kritisch op de toch wel doorgeslagen marktwerking. Zeker als het gaat om zaken met een publiek.

[0:54:04] Dus bij deze.

[0:54:07] Die handreiking van de heer alkaya en trekt daar graag samen in om.

[0:54:10] Dankuwel voor uw beantwoording

[0:54:14] van de inbreng van meneer middels

[0:54:16] namens de volkspartij

[0:54:17] voor vrijheid en democratie.

[0:54:19] Daar. Voorzitter dankuwel ik om te beginnen de heer crul feliciteren met zijn eerste bijdrage in commissiedebat en forum, maar vooral ook in deze mooie commissie zal zelf ook al zei, maar dan naar waar je echt zitten, namelijk het ov. Dat moet betrouwbaar veilig en gemakkelijk zijn.

[0:54:38] Er zijn volgens ons de drie belangrijkste ingrediënten voor het ov recept om ervoor te zorgen dat een reiziger en reizigers met een voldaan gevoel op hun bestemming aankomen

[0:54:49] en dat is ook zoals goed openbaar vervoer hoort te zijn en helaas hebben heel veel reizigers vandaag de dag dat gevoel niet

[0:54:57] overvolle treinen openbaar vervoer bussen, treinen die niet helemaal schoon zijn, maar ook onveiligheid speelt een hele belangrijke rol en het tekort aan personeel een toenemend aantal geweldsincidenten hogere ticketprijzen.

[0:55:11] Het imago staat behoorlijk onder druk en dat terwijl er ontzettend veel uitdagingen op ons afkomen. Het gebruik van het openbaar vervoer gaat naar verwachting toenemen en dat moeten we bevorderen en we moeten ook werken aan de prijskwaliteit onze openbaar vervoer toekomstbestendig te maken en deze uitdagingen die willen wij oppakken op basis van twee thema's. Ik begin met de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer. Want dat is de laatste tijd behoorlijk afgenomen onder andere door de uitval van treinen en bussen, maar ook door personeelstekorten en landelijke stakingen en dat zorgt ervoor dat reizigers het aantallen zich niet snel genoeg herstellen en reizigers zelfs het ov worden uitgejaagd. En dat is het laatste wat de vvd wil

[0:55:49] in recente kamerbrief staatssecretaris

[0:55:51] aangeven dat het huidige operationele model moet worden aangepast en een lange termijn aanpak nodig is,

[0:55:57] omdat er ook na twintig, vijfentwintig, een tekort aan personeel zal zijn en lange termijn aanpak daar een oplossing zou kunnen zijn en ik ben benieuwd of zij dat kan toelichten. Wat bedoelt hij daarmee. En is hij bereid om hierover niet alleen maar vervoerders, maar ook met decentrale overheden te praten die concessieverlener zijn en voorzitter, welke rol ziet zij vooral voor zichzelf weggelegd als stelsel verantwoordelijke. Want dat is de rol van de staatssecretaris. De staatssecretaris gaat niet over lokale busconcessies. Ondanks dat veel partijen dat aan deze tafel vandaag wel denken en welke innovaties kunnen daar een rol bij spelen. Voorzitter

[0:56:30] voorzitter, en het gebrek aan personeel tot na twintig, vijftig laat ook de noodzaak zien dat we slimmer omgaan met het personeel. Ik ben benieuwd hoe het staat met de bakken norm waar we het al vaker over hebben gehad. Hoe verloopt dat gesprek met de ns. Wat de staatsssecretaris daarover gevoerd.

[0:56:45] Voorzitter, iedereen die verdient het om op een makkelijke manier, maar vooral op een veilige manier op zijn bestemming te komen en ook om openbaar vervoer aantrekkelijk betrouwbaarder, maar ook flexibeler te maken, moeten we af van het aanbod gericht denken, maar vooral sturen op vraaggestuurde dienstverlening. Want dat is waar openbaar vervoer naar toe moet. En zoals de vvd denkt dat openbaar vervoer toekomstbestendig wordt. Ik werk zelf aan een initiatiefnota om dit de bewerkstelligen omdat ik al twee jaar aandacht vraagt voor deze opgave, maar ik merk dat dat niet voortvarend genoeg.

[0:57:17] Wordt opgepakt. Er is een interruptie. Negentig.

[0:57:21] Dank. Voorzitter, ik wil even terug richting het personeel in het openbaar vervoer. Wat mij een beetje zorgen baarde was dat die inmiddels eerder ook zij bij de stakingen jaar groeide reiziger. Maar die je voor de bus toen het personeel ging staken en ik vond die toon wel ingewikkeld richting dat personeel. Want de gemiddelde buschauffeur is eind vijftig bij de hoogste salarisschaal en streekvervoer kun je meestal niet veel meer dan achttien euro verdienen twee keer een pauze van zeventien minuten per dag was best wel zwaar werk en dus ik ben benieuwd wat voor oplossing die in min als in de vvd ook ziet wat personeel was fijner fijnere banen te geven want we hebben ze wel keihard nodig. Volgens mij.

[0:58:04] De middags. Ja voorzitter, dank u wel. Dank de heer de hoop voor deze vraag. Laat ik vooropstellen met de prijzen worden. Dus dat was een figuurlijke uitspraken als de bus niet rijdt, dan heeft de reiziger niets te vrezen waar het mij vooral om ging. Ik heb heel veel waardering voor alle mensen die in het openbaar vervoer werken die zorgt ervoor dat iedereen op zijn werk of op school adres kan komen of waar die naar toe moet alleen waar ik wel moeite mee heb, is het in de steek laten van de reiziger. Want die is niet verantwoordelijk voor dus arbeidsomstandigheden. Dus ik vind dat je na moet denken over een slimme manier om stevig te onderhandelen bij de ns is er is dat gebeurd na een korte staking en je ziet dat in het streekvervoer gaat dat maar door. Ik heb een lonen aanbod gezien daar van alles van vinden. Maar ik heb ook de staatsssecretaris aangesproken als stelsel verantwoordelijke. Want als wij hier met elkaar zeggen joh. De inflatiecorrectie is maar een x bedrag en vervolgens vergoeden. We is de loonstijging veel hoger in een bus. Heb je bijvoorbeeld niet de eerste klas. De ns konden kaartjes van de eerste klas ticket te verhogen, waardoor de gemiddelde reiziger daar weinig effect van had om de loonstijging te compenseren. Maar busbedrijven kunnen dat niet. Dus de staatssecretaris heeft ook een verantwoordelijkheid om na te denken over hoe kan ik daar een bijdrage aan aan leveren en u heeft vragen gesteld die vraag heb ik ook gehaald.

[0:59:24] Ik heb geen vraag gesteld die bedoeld maar net op aan de vragen en antwoorden moeten vanaf nu korter werden.

[0:59:30] Dank. Voorzitter, want de heer zegt wil wederom het in de steek laten van de reiziger en ik ken echt geen enkele buschauffeur die de reiziger in de steek. Laat ik heb met heel veel gesproken en een aantal van hen zich ook door die tijdsdruk waarop precies zit, kan ik mensen die invalide zijn soms af en toe gewoon niet eens in die bus helpen moet ik ze aan de kant laten staan door die tijdsdruk. En u roept weer op tot meer vraag gestuurd. Er zit eigenlijk rendement onder dus elke keer als er meer sturen op het rendement is juist het personeel de sjaak door tijdsdruk door minder loon. Dus ik vraag toch echt de vvd om niet alleen in het vraaggestuurde dat rendementsdenken zitten, want juist dan is het personeel de sjaak en ook bij het nieuwe bod

[1:00:09] is op zich een redelijk bod, maar daarbij moeten wel weer flexibelere werktijden komen voor de personeel. Het vraagt wie er meer van ze. Dus ik vraag u echt hebben wat minder aandacht voor de cao zie in wat meer voor die fatsoenlijke cao voor het personeel.

[1:00:23] Die we keihard nodig. Afkortingen moeten we ook geschreven.

[1:00:25] Vermoedelijk voorzitter. Er was uw laatste vraag. Ja. Voorzitter, zoals de heer.

[1:00:32] De hoop,

[1:00:33] Weet is geen enkele buschauffeur bereid om reizigers in de steek te laten. Dat realiseer me ook heel goed. Maar ik weet wel dat de vakbonden deze staking op deze manier organiseren en daar zijn buschauffeurs de dupe van. Want ik wil geen enkele buschauffeurs steek laten. Als u dat dag. Dan hoop ik dat ik dat beeld hebben rechtgezet. Mijn buurman is ook een buschauffeur. Die kent die spreek ik regelmatig over de omstandigheden die welke werkt weliswaar bij de lokale vervoerders wat anders. Maar het gaat mij erom dat we die reiziger centraal stellen in deze wereld. En als die reiziger centraal stellen. Dan kijken we wat is de beste manier om die reis te bedienen. Want ik kom ik op uw tweede vraag die u stelde dat rendementsdenken. Het gaat niet om rendementsdenken. Het gaat om op een slimme manier die reiziger bedienen die reiziger die wil gewoon van a naar b hoeft niet in de bus te zitten. U heeft voor de reiziger bepaalt. Nee ik heb niks. De partij van de arbeid heeft in haar visie bepaald dat die wijziging pers in de bus moet zitten. Maar die reiziger wil gaan op z'n bestemming komen en hoe dat wordt geregeld. Daar gaan we met elkaar over en heb ik slimme ideeën bij die.

[1:01:30] Ik graag met u deel. Prima heb nog één minuut om wat slimme ideeën te delen. Voorzitter,

[1:01:35] Dan ga ik verder want het tweede thema waar ik het over wilde hebben. Dat is veiligheid en agressie binnen het openbaar vervoer. Het aantal geweldsincidenten in het ov neemt nog altijd toe. In budel heeft de vervoerder zelfs besloten om bushaltes op te heffen om de veiligheid van medewerkers te waarborgen en dat kan echt niet. Voorzitter. En om deze trend te doorbreken. Wil de vvd-fractie doorpakken op stevige maatregelen zou vinden. Veel gewenst geweld incidenten plaats op en rond stations, maar ook in het ov maar heel veel reizigers, waaronder veel jonge vrouwen die meiden het ov liever en die gaan alternatieven zoeken en dat is want we moeten voorkomen en ik wil de staatssecretaris vraag op welke manier gemeentelijke boa's of de politiepersoneel in de avonduren op en rondom stations bijvoorbeeld een bijdrage kan leveren aan het verhogen van het veiligheidsgevoel.

[1:02:20] Daarnaast heeft de ns we afgelopen week in de telegraaf een om een oproep gedaan om de ns service en veiligheidsmedewerkers de bevoegdheid te geven om toegang te krijgen tot het rijbewijzen register, zodat ook zij eenvoudiger. De identiteit van overlastgevers en tuig kunnen uitzoeken. Voorzitter, hoe reageert staatssecretaris daarop heeft zij hier zelf ook ideeën bij. Voorzitter, ik ga afsluiten.

[1:02:42] Vanochtend.

[1:02:43] Uit recent verschenen stationsbelevingsmonitor van prorail blijkt bovendien dat er nog station zijn die je magere voldoen.

[1:02:49] De score.

[1:02:50] Ik wil van de staatssecretaris vragen of zij bereid is om samen met gemeentes, vervoerders en prorail te kijken welke baas met maatregelen snel getroffen kunnen worden om de veiligheid op en rondom de stations te verbeteren, en.

[1:03:02] De haar visie, daarop,

[1:03:03] Dankuwel. Voorzitter.

[1:03:04] Is aan. Bedankt voor uw inbreng namens de vvd, geachte afgevaardigde alkaya socialistische partij alstublieft helemaal te lopen.

[1:03:13] Dankuwel. Voorzitter, verschralen. De dienstverlening verdwijnen lijnen en haltes, stijgende ticketprijzen en aanhoudende stakingen vanwege slechte arbeidsomstandigheden. Het is dus volkomen terecht dat de kritiek op de marktwerking in het openbaar vervoer aan zowel het roer moet om en dat kan ook. En zeker in die provincies en regio's waar de concessies en de komende jaren vernieuwd moeten worden, bijvoorbeeld op verschillende plekken in gelderland, friesland, zeeland en delen van zuidholland en in utrecht.

[1:03:40] Maar provincies worden nu al meer dan twintig jaar lang door de regering en door brussel gedwongen om tram en buslijnen aan te besteden.

[1:03:48] De wet personenvervoer, twee duizend, die begin deze eeuw het openbaar vervoer overliet aan de grillen van de markt kon helaas op brede steun rekenen in deze kamer van pvda tot vvd alle middenpartijen zogenaamde middenpartijen stemde toen voor. Maar de sp kon destijds de schade enigszins beperken. Stedelijke gebieden kreeg een uitzonderingspositie. Dankzij een amendement van ons in het europees parlement en daardoor hebben steden als amsterdam, rotterdam en den haag tot op de dag van vandaag hun eigen vervoersbedrijf behouden.

[1:04:18] Waarom zou de mogelijkheid om zo'n publiek vervoersbedrijf op te richten vandaag nog beperkt moeten blijven tot deze steden in de randstad, terwijl de markt overal aan het falen is vraag kan staatssecretaris

[1:04:30] de verschillende provincies gaan politieke partij. De verkiezingen met het streven naar een eigen provinciaal vervoersbedrijf om het amsterdam, rotterdam en den haag. Dus dat ook hebben, deelt de staatssecretaris de mening dat alle provincies diezelfde mogelijkheid moeten krijgen die ze in de randstad wel hebben en is hij bereid de wet hiervoor aan te passen of dit te attenderen in brussel als de e u dwarsligt.

[1:04:51] Hoe kan het ook dat zij op dit moment nog helemaal geen zicht heeft, hebben ze de nul, twintig jaar lang in het stelsel. Hoeveel winst er wordt gemaakt in het openbaar vervoer. We hebben daar vragen over gesteld kamervragen over gesteld en zij heeft geen idee en zegt ook ik vind het niet bij hun rol passen om dat te weten als aan de ene kant commerciële bedrijven winst maken en de staatssecretaris weet niet hoeveel maar aan de andere kant wordt bezuinigd op dienstverlening arbeidsomstandigheden is dat simpelweg oneerlijk. Ik vind dat de staatssecretaris. Dat hoort te weten.

[1:05:19] Voorzitter, als de europese commissie in brussel ligt, moeten juist meer marktwerking in ons openbaar vervoer komen en binnenkort gaan vakbonden uit heel europa. Daarom ook actie voeren bij het europees parlement. Fnv is daar één van en ook hier in ons land gaande stakingen dus door een sp steunt hen van harte en vind dat openbaar vervoer een publieke diensten is en geen markt en onze steden zoals amsterdam, rotterdam en den haag laten dus ook al jarenlang zien dat het ook anders kan niet helemaal. Ook daar wordt wel enigszins aanbesteed en zit nog wel vast aan een stelsel. Maar ze hebben gewoon eigen publieke bedrijf.

[1:05:53] Voorzitter, niet alleen het winstbejag in het openbaar vervoer moet we ook moeten de investeringen buiten de randstad omhoog. Recent werd mijn motie samen met de heer de hoop daarover aangenomen.

[1:06:01] Geld zou dus geen beperkingen mogen zijn voor de verbetering van belangrijke verbindingen, zoals de maaslijn die belangrijke steden zoals roermond, venlo en nijmegen met elkaar verbindt.

[1:06:11] Tweeëntwintig duizend personen wijze dagelijks op een verouderd traject op enkelspoor en in dieseltreinen.

[1:06:17] De aanpak van deze belangrijke lijn staat nu in de planning voor tweeduizend, zevenentwintig. Maar we bevinden ons nu al in een belangrijke fase. Het is namelijk nog steeds niet duidelijk wie de meerkosten gaat dragen vanwege de vertraging en dat soort voor onzekerheid. Hoe verlopen de gesprekken hierover vragen aan de staatssecretaris met de provincies prorail en de vervoerders en is de staatssecretaris bereid zekerheid te bieden hierover om verdere vertraging te voorkomen.

[1:06:41] Dankuwel.

[1:06:42] Dan kan je ook netjes binnen de tijd aan tafel.

[1:06:46] De slot slotdag de eerste termijn van de tweede kamer geluisterd naar madlener namens de partij voor de vrijheid.

[1:06:53] Dankuwel. Voorzitter, ik ben bij aan deze kant van de tafel zit want ik merk nu ook dat wij toch heel andere kijk hebben op de toekomst van mobiliteit dan de partijen hier in de overkant misschien uitgezonderd de perken wordt ook niet bij. Dus zei ik wel mooi, zoals we hier zitten want we horen steeds aan mensen afhankelijk van het ov. Want ze moeten het ziekenhuis een school en is allemaal waar, maar hetzelfde. Ik zou je kunnen zeggen van de auto en ik vind het dan ook verschrikkelijk om ons zoveel jaar te moeten horen dat het allemaal in het ov moeten ten koste van de auto. Want ik maak me hele grote zorgen over de betaalbaarheid van de auto dat diezelfde mensen die daar afhankelijk van zijn willen ook naar dat ziekenhuis en ook naar die school of of hun werk en dat wordt altijd vergeten door alle partijen aan de overzijde en daar wil ik nogmaals op wijzen

[1:07:39] dan de overlast van van asielzoekers echt onacceptabel dat buschauffeurs gewoon moeten

[1:07:45] een dienst niet meer durven rijden omdat ze constant belaagd worden

[1:07:50] al zeventien jaar lang vraagt de pvv meer aandacht voor die veiligheid in het ov en ik heb net even nog wat mensen gevraagd waarom ga je nou niet met het ov en het antwoord was betrouwbaarheid en veiligheid. De stakingen en onveiligheid. Dat is waarom ze niet met het ov gaan en er zit ze liever in een auto in de file. En daar hoor ik die partijen nog niet over want we horen het die continu over dure projecten en internationale lijnen en dure vlees lijnen van tien, twaalf miljard maar gewoon op dit moment worden gewoon lijnen geschrapt worden geschrapt of dat het onveilig is of omdat er geen geld voor is en en dat heeft tot is gewoon de praktijk van de dag. Dus vandaar dit debat ook zo vreemd overkomt dat dat hele grote problemen en vies worden besproken. Maar wat er vandaag aan de hand is,

[1:08:37] krijgt onvoldoende aandacht die chauffeurs die verdienen over het algemeen weinig de inflatie voor iemand met een laag inkomen is vele malen hoger dan tien procent

[1:08:48] mensen met een laag inkomen misschien te maken met inflatie van twintig of dertig procent. Er is heel terecht dat hij de chauffeurs een flinke loonsverhoging eisen. Er is een interruptie.

[1:08:57] Van mevrouw van geest, d zesenzestig,

[1:09:01] Ja. Voor voorzitter, de heer madlener begon zijn betoog met een grote scheidslijn te creëren tussen die kant van de tafel in deze kant van de tafel. Mij valt die scheidslijn ook op. Ik zie aan deze kant van de tafel allemaal partijen die op zoek zijn naar een manier om het ov een goede toekomst te geven. De manier waarop daar verschillen we behoorlijk van over over van mening. Maar ik hoor de pvv vooral een pleidooi houden om het ov af te breken en niet constructief mee te denken over de toekomst omdat die liever wilt parkeren op de auto willen parkeren op perrons. Dus terwijl wij werken aan de toekomst van het ov zie ik de pvv vooral de bus missen en ik ben heel benieuwd waarom de heer madlener niet een constructievere bijdrage kan leveren aan werken aan de toekomst van het ov.

[1:09:46] Ik begrijp deze vraag totaal niet. Het is wel grappig trouwens. Maar

[1:09:50] dat is heel mijn pleidooi niet te zijn mensen afhankelijk van de auto en zijn mensen die afhankelijk zijn van het ov en je moet niet constant. Hier zeggen de auto moeten we mensen uit pesten wat d zesenzestig wil met hogere parkeertarieven, noem maar op en het ov is dan de toekomst allemaal in het ov. Zo werkt het niet. Mensen zijn soms afhankelijk van het ov die willen we goed en mensen afhangt van de auto en dat willen we ook betaalbaar houden. Ze moeten niet dat of of denken we moeten gewoon hun mobiliteit regelen voor nederlanders. Dat is waar het om gaat en dat mis ik vooral ook bij d zesenzestig die altijd maar die automobilistje pesten, groenlinks die wilde de bedrijven zwaarder belast. Nou, shell en unilever zijn al weg. Dus ik vraag me af welke bedrijven hebben straks nog over om dat allemaal te belasten.

[1:10:29] Dat allemaal andere debatten van mevrouw verkenning heeft helaas geen interruptie, dus ik kan uw betoog vervolgen en u kunt er vast een tweede termijn terugkomen met een hele kleine twee minuten.

[1:10:38] Ja ik ga heel snel doorheen. Ik steunen. Zie je bij namens de pvv de stakers in het ov. Ook de regering heeft gezegd werkgevers verhoogd die salarissen.

[1:10:48] Nou ik zou zeggen sta ik nog maar even door de de vuil ophalen hebben gelukkig een goede cao gekregen. Dertien procent. Ik zou zeggen dat moet ook voor de buschauffeurs kunnen dus ik ben het niet eens met de heer de hoop dat het een prima bod is gewoon een veel te laag bod. Mensen met een laag inkomen we veel meer inflatie, inflatie ook deels veroorzaakt door het kabinet. Laten we eerlijk zijn. Het kabinet een verantwoordelijk voor de hoge prijsstijgingen voor een heel groot deel.

[1:11:11] Met.

[1:11:11] Ik stond beleid met het ook een europese bij de onze oorlog in oekraïne. Zoals heer rutte noemt zorgt allemaal voor de inflatie. Dus die mensen hebben recht op een fatsoenlijk inkomen. Mensen kunnen niet rondkomen. Zo simpel is het juist mensen met een laag salaris. Maar.

[1:11:26] Die heb ik iemand aangesproken die ook nog geen interruptie die hadden ook een persoonlijk feit van maken. Maar net.

[1:11:31] Voorzitter, even voordat ik heb geen moment gezegd dat ik het goed genoeg vind ik geen personeel mee moet krijgen en ik heb gezegd dat het bod goed zou kunnen lijken wordt percentages wat genoemd wordt. Maar dat het juiste soort familie veel meer flexibilisering nog dus ik heb het juist bekritiseerd.

[1:11:46] Verhelderd hebben van agt helemaal.

[1:11:48] Een madlener waarvan akte. Ik heb het misschien verkeerd verstaan. Maar volgens mij heeft u gezegd dat het een bod was, maar wij zijn in ieder geval en dat doet de heer de hoop ook de stakers die moeten gewoon een hoger loon krijgen. Dus ik hoop dat de staatssecretaris ook namens de regering zegt geef ze dat die loonsverhoging. Wat de heer rutte heeft dat ook al genoemd. Dus ik zou het graag willen vragen of de staatssecretaris dat nu in haar eerste termijn kan uitspreken. Ik vraag ook of de staatsssecretaris of op bezoek kan gaan bij de chauffeurs die bespuugd worden door al die asielzoekers of dat zou hier haar steun kunnen uitspreken dat ze zegt ik snap die chauffeurs die niet mee willen rijden in die asielzoekerscentra budel ter apel allemaal brug al jaren aan de gang. Die mensen die zich niet kunnen. Als je een busje voor gezicht spuugt. Dat is een ernstig feit. Dan moet je opgepakt worden en het land uitgezet worden. Ik hoop dat de staatsssecretaris met mij eens is en dat ze dat ook uitspreekt. Dan nog heel kort. Voorzitter, de hulp honden wil ik aandacht voor vragen die worden nog steeds geweigerd in taxi's.

[1:12:50] En dan.

[1:12:53] Kan ik het. Dan zal ik het daarbij laten. Op dit moment.

[1:12:57] Is heel verstandig om die tijdens bijna

[1:12:59] voorbij

[1:13:01] dankuwel voor uw inbreng namens de pvv

[1:13:04] te kijken hoe latere staatssecretaris gaat zich voorbereiden op de beantwoording. En dan kom je terug vijftien, vijfendertig, vijf voor half vier tot die tijd schorsing

[1:37:39] wanneer van helm te zetten. We kunnen beginnen. Iedereen esther veilig.

[1:37:44] Ik krijg.

[1:37:44] Ik ben het commissiedebat en zaken openbaar vervoer en taxi aan het horens staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat en ik stel voor de staatsssecretaris alvast blokjes gaan aangeven. En dan iedere keer aan het einde van een blokje staan we interruptie steunen, ook al vier korte interrupties. Alsjeblieft, mevrouw de staatssecretaris,

[1:38:05] Dankuwel. Voorzitter, ik begin met een brokje algemeen. Daarna heb ik een blokje toekomstbeeld. Ov openbaar vervoer

[1:38:14] daarna een blokje arbeidsmarkt en personeelsproblemen

[1:38:19] en daarna een blokje toegankelijkheid,

[1:38:25] daarna een brokje over sociale veiligheid.

[1:38:29] En dan nog een blokje categorie overig.

[1:38:35] Aan de goed is.

[1:38:37] Dankuwel voorzetten na het openbaar vervoer is natuurlijk heel erg cruciaal in onze samenleving en het houdt de samenleving draaiende brengt mensen naar hun werk naar studie naar school naar

[1:38:50] zorginstellingen naar familie. Noem het allemaal maar op en daarbij zie ik momenteel grote uitdagingen voor ons openbaar vervoer. De veranderende reispatronen kostenstijgingen en recente personeelstekorten. Die hebben er voorheen forse groei van het ov gebruik ook geremd.

[1:39:07] En toch zien we gelijktijdig hoopvolle stap richting herstel waarbij reizigers langzaam aan het terugkeren zijn

[1:39:13] en voor de lange termijn. Dus dat is de periode tweeduizend dertig, tweeduizendveertig verwachten we dat nog steeds een verdubbeling van het ov gebruik

[1:39:22] herstel van de reizigersaantallen is ook noodzakelijk vanwege de vitale rol die ons openbaar vervoer heeft voor de bereikbaarheid van het land en de bijdrage die het levert aan brede maatschappelijke opgaven, zoals het klimaatakkoord en de ontsluiting van de woningbouw wijken van de nieuwe woningbouw.

[1:39:37] Vanwege dat belang zal de komende jaren door het rijk enorm geïnvesteerd en het openbaar vervoer net ook al door een aantal kamerleden aangehaald. Als we investeren ongeveer vier miljard een nieuwe infrastructuur binnen het ov. De vitale rol. De verschillende uitdagingen voor het ov heb ik vorige week tijdens een bestuurlijke conferentie ook nog eens besproken met de sector. Ik heb daarover ook een brief gestuurd aan de kamer. Als het goed is. Hebben jullie die de kamer die excuses voorzitter ontvangen. Het openbaar vervoer werkt aan slimme en creatieve oplossingen. Om de huidige problematiek het hoofd te kunnen bieden en ze zijn altijd mensen klaar te stomen voor een toekomst waarin de vraag zal toenemen.

[1:40:19] De samen met de sector en op allerlei effectieve en innovatieve maatregelen waarmee we het ov op langere termijn duurzaam gezond houden. Ik heb daarbij ook vertrouwen en de inzet en creativiteit van de ov-sector en tussen zijn er ook al goede stappen gezet om het ov aantrekkelijker te maken aan de basis de dienstregelingen op orde te krijgen, maar ook te houden. Zo is het sinds januari in heel nederland mogelijk om in te checken met je bankpas, zodat de nieuwe rij zich nog gemakkelijker. De bus tram of de metro kan nemen en in het kader van de basis op orde bieden ik het openbaar vervoer voor

[1:40:54] veel

[1:40:54] tweeduizend, drieëntwintig nog de transitie regeling aan om voldoende ov te kunnen bieden. En daar heb ik honderdvijftig miljoen uit

[1:41:01] vertrokken.

[1:41:01] Dat zijn belangrijke stappen om terug te keren naar een gezond openbaar vervoer systeem misschien nog heel even ook en het kader van bijeenkomsten die we organiseren om ook met de sector in gesprek te zijn. Wat mij opviel ook in de afgelopen debatten die wij met elkaar hebben gehad is dat het onderwerp vervoers armoede steeds nadrukkelijker op de agenda staat vervoer ongelijkheid ook liever willen noemen. Ik denk dat dat een gepaste woord is aan dat is ook de reden waarom ik heb gevraagd om een conferentie te organiseren. Die vindt plaats op zes maart en amersfoort en dat is een conferentie over bereikbaarheid. Daar wil ik alle commissieleden graag voor uitnodigen. We hebben daar ook alle partijen die betrokken zijn bij het openbaar vervoer, maar ook reizigersorganisaties, bijvoorbeeld bij betrokken en iedereen is van harte uitgenodigd bij deze. Als u dat nog niet had gehoord.

[1:41:57] Ik zal straks nog even een tweede termijn zorgen dat ik die website noch dorst waar u zich kunt aanmelden.

[1:42:03] Dan ga ik over naar de beantwoording van de vraag. Voorzitter, mevrouw, niet die vroeg of ik bereid ben de sterk gestegen energiekosten van vervoerders te compenseren, zoals ook conform de aangenomen motie door op een bouchallikh. De gevolgen van de energiecrisis voor vervoerders die worden nu in beeld gebracht. Dat is ook besproken tijdens de bestuurlijke conferentie van vorige week en ik heb binnen het kabinet het gesprek aan om te onderzoeken of in aanzien compensatie aan de orde is.

[1:42:34] Mevrouw van der graaf, die vroeg of die zij het risico bestaat. Dat preventie is op dit moment een ov enorm afkalven, terwijl er straks veel meer ov nodig is en herken ik dat beeld

[1:42:45] op eenendertig januari heb ik de kamer met de transitie monitor geïnformeerd over de ontwikkelingen en het ov aanbod in twintig, tweeëntwintig en twintig, drieëntwintig en uit die monitor blijkt dat het een groot aantal gevallen lukt om het aantal dienstregeling in tweeduizend, drieëntwintig op een gelijk niveau te houden. Als in het voorgaande jaar

[1:43:03] binnen concessies zien we op lokaal niveau wel aanpassingen in de dienstregeling door veranderende reispatronen of vanwege personeelstekorten, decentrale overheden en ook de vervoerders te doen hun uiterste best om het openbaar vervoer aanbod op peil te houden, mede dankzij het transitie vangnet van die honderdvijftig miljoen beschikbaar gesteld door mijn ministerie en dat is nog eens bovenop de drie komma zes miljard aan beschikbaarheidsvergoeding die we ook al voor de sector beschikbaar hebben gesteld voor de jaren twintig, tweeëntwintig, twintig, twintig, tweeëntwintig en uiteraard erkennen natuurlijk ook de uitdagingen van de ov-sector door minder reizigers, minder inkomsten en personele krapte geven ze aan bepaalde keuzes moeten maken over de uitdagingen en verantwoordelijkheden aan ieders verwachtingen voor. Ik ook gesprekken met de sector en daar heb ik u ook gisteren heb ik de daar geïnformeerd per brief.

[1:43:58] Mevrouw van der graaf vroeg nog wat de mogelijkheden, welke mogelijkheden ik zie om de ov tarieven te verlagen en de vraag is ook of je daar gesprekken met de minister van financiën over voor de tarieven bevoegdheid en het ov ligt bij decentrale overheden en bij de ns de indexering van ov tarieven gaat volgens een vast stramien. Dat is geen overleg met financiën over en zoals ik in mijn brief aan de kamer van vijfentwintig november schreef, is de betaalbaarheid en aantrekkelijkheid van het ov belangrijk voor het gebruik. Daarom mocht het ov ook of gebruik stimuleert met verschillende tijdelijke kortingsacties en nieuwe flexibele abonnementen en daarnaast zal onder de vlag van het nvb. Dat is ons overleg dat we hebben met de vervoerders gezocht worden naar haalbare acties om tarifering en te zetten om het ov gebruik te stimuleren en reizigers verder over de dag te spreiden.

[1:44:53] Mevrouw van der graaf vroeg nog hoe het staat met de voorstellen van de europese commissies, commissie of er lagere btw op treinkaartjes

[1:45:01] in het kader van het europese actieplan ter bevordering van het internationaal personenvervoer per spoor heeft de europese commissie aangekondigd de behoefte te beoordelen voor een brede btw-vrijstelling of nul tarief op internationale trein, tekens en eventuele voorstellen daarover van de europese commissie. Die wacht ik af,

[1:45:21] mevrouw van der graaf vroeg hoe het staat met de uitvoering van de motie van dijk van der molen naar een verlaagd btw tarief op ov bewijzen en mijn brief van vijfentwintig november. Die is ook mede namens de staatssecretaris van financiën stuurt, ben ik ook ingegaan op het schrappen van de btw op of tarieven. Het kabinet is terughoudend met de introductie of uitbreiding van fiscale regelingen. Daarom is afgesproken om de evaluatie van het verlaagde btw tarief door het ministerie van financiën af te wachten en die uitkomsten mee te nemen en verdere beleidsmatige keuzes rond de btw tarieven.

[1:45:55] De evaluatie die zal naar verwachting eind volgende maand afgerond worden aan die zal daarna met een beleidsreactie naar de kamer worden toegestuurd.

[1:46:04] Mevrouw van der graaf nog iets gevraagd over kinderen die gratis en het ov gaan ze zei het is meestal gelimiteerd tot de derde kent, zou dat niet tot het vijfde kind moeten kunnen, zodat de bus. De concurrentie met de auto echt aan kan gratis of goedkoop. Ov voor kinderen bij mijn weten niet beperkt door het aantal maar wel door de leeftijd kunnen natuurlijk regels gesteld worden aan de begeleiding van de kinderen, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze zelfstandig op pad gaan. Het voorbeeld dat er per gezin maximaal drie kinderen gratis kunnen reizen. Dat ken ik niet.

[1:46:39] Er is ook geen landelijke afspraken over gratis ov voor kinderen aan het aantal kinderen per begeleider. Dus dat past ook wel binnen de decentrale verantwoordelijkheden aan de tarieven bevoegdheid.

[1:46:49] Mevrouw van gent, die had gevraagd. Het klimaat ik het. Dat is mooi nieuws is dat niet iets waar we structureel naar toe moeten betaalbaarheid en aantrekkelijkheid van het ov zijn belangrijk om het ov gebruik te stimuleren op de conferentie bleek enthousiasme en draagvlak te zijn om te onderzoeken wat de kosten van een dergelijke ticket zijn goedkoop ongeveer kost normaal gesproken veel belastinggeld. Maar ik hoop dat er een financieel haalbaar voorstel komt dan kan ook bekeken worden of het tijdelijk of meerjarig ingevoerd kan worden, en zoals ik eerder heb toegezegd, laat ik de uitkomsten voor de zomer aan de kamer weten maar ik ben wel heel erg blij. Moet ik heel eerlijk zeggen met de acties die ook vanuit de sector zelf komen want je ziet dat dat een andere landen ook echt van onderop is gekomen. Dat heb ik ook aangegeven dat in coronatijd of in de nasleep daarvan best wel veel initiatieven van onderop kwamen vanuit de vervoersbedrijven zelf. Dus het is mooi dat zij die handschoen ook oppakken en kijken hoe zij denken dat er weer meer reizigers een weg terug naar het ov kunnen vinden en hoe we verder kunnen gaan versterken.

[1:47:53] Dan heb ik een

[1:47:55] vraag van mevrouw van gent ik over hoe het klimaat ticket ontworpen kan worden op een dusdanige manier dat de spits wordt ontlast.

[1:48:04] Spits dal differentiatie is belangrijk voor een optimale inzet van het ov en het totale mobiliteitssysteem en ik verwacht dat het onderwerp terugkomt en het voorstel van het klimaat ik

[1:48:17] even kijken. Dan had meneer alkaya nog gevraagd of die nou die zij eigenlijk was meer een constatering dat die vent dat ik moet weten hoeveel winst wordt gemaakt door vervoerders. En wat ik daaraan doe na de afgelopen jaren is er gewoon geen mens draait door de meeste ov-bedrijven. De meeste concessies is dat hooguit break event geweest want dat was ook een voorwaarden die wij hebben gesteld voor de beschikbaarheidsvergoeding. Want dat vond ik wel een interessante. Want ik heb toendertijd om honderdvijftig miljoen euro aan de kamer gevraagd ook voor die voor het transitie vangnet en wij hebben daar toen de voorwaarde gekoppeld dat ov-bedrijven geen mocht te maken en daar is best wel veel gedoe over geweest. Maar nu hoor ik eigenlijk ook wel de opmerking van ja het kan niet zo zijn dat ov-bedrijven wenst gaan. Maar kijk je wilt natuurlijk uiteindelijk wel dat er weer investeringen kunnen worden gedaan in zeg maar een toekomstbestendige en degelijk openbaar vervoer. Maar in principe is het ook prima als private vervoerders een redelijk rendement maken. De hoogte daarvan wordt overigens wel begrensd door europese regels. Zo werkt ons stelsel en dat is ook en het voordeel van de reizigers omdat er aan de mensen dus zoals ik net al zei, ook al wel worden geïnvesteerd. Dus ja als je kijkt naar

[1:49:38] vervoerders die nog andere actieve activiteiten hebben. Dan kan het welzijn dat ze een positief resultaat hebben gedraaid.

[1:49:46] Dat was zoals het algemeen zijn er van software interrupties meneer elkaar, ik zou een paar keer bedenkelijk kijken, want het is het misschien verkeerde non-verbale communicatie.

[1:49:55] Mevrouw bos geniet groenlinks. Ja. Dankuwel.

[1:49:57] Voorzitter, ik had een vraag, want zoals reeds in mijn tekst aangegeven, ben ik blij dat de week is gemaakt van de motie. Dat heb ik inderdaad gezien. Maar waar ik concreet om vroeg was duidelijkheid op korte termijn dus de staatssecretaris gaf aan dat in gesprek gaat kosten sector wel iets meer qua zekerheid bieden als het gaat om het traject wat nog voorhanden ligt en wanneer ongeveer iets kunnen horen.

[1:50:16] Mevrouw de staatssecretaris,

[1:50:20] Dat zou voor de zomer mogelijk moeten zijn.

[1:50:23] Door onze griffier genoteerd. Wel

[1:50:25] meneer doop.

[1:50:27] Dank, voorzitter, en ook dank de staatssecretaris voor de inleiding en ik herken ook veel van wat ze zegt hebben dit debat vaker met elkaar gehad en ik was benieuwd hoe de staatssecretaris nu kijkt een aantal maanden sinds we dat debat over de transitievergoeding hebben gehad die honderdvijftig miljoen. Hoe dat nu uitpakt of ze daar zelf ook misschien ook kritisch naar kijkt van hen misschien toch net iets meer moeten doen of juist niet kan ook zijn dat de staatssecretaris daar nog daar nog paul voorstellen. Maar ik ben benieuwd of u ook al effecten ziet van van die transitie vergoeding zowel positief als negatief. En hoe je dat uit.

[1:51:01] Mevrouw de staatssecretaris. Ja voorzitter, die aanvragen. Die komen pas vanaf één april eigenlijk. Maar wat we natuurlijk zien. Dat is dat de ov-sector met verschillende uitdagingen te kampen heeft. Dat werd ook al aangehaald door verschillende kamerleden. Dus het gaat over stijgende energiekosten. Het gaat over de personele krapte. Het gaat ook over de naweeën van corona. Er zijn een heleboel facetten die ingewikkeld zijn en daarin moeten bepaalde keuzes worden gemaakt en het is zo dat als je kijkt naar het bedrag dat wij als ministerie ter beschikking of wat wij als staat ter beschikking stellen aan bijvoorbeeld decentrale overheden. Dat is een lumpsum en van die lumpsum moeten preventie ze bepaalde taken uitvoeren. Dus het zijn op keuzes die en een preventie worden gemaakt aan welke taken je hoeveel geld er zeg maar voor teert. Dus dit wordt ook een hele belangrijke tijd de naar de statenverkiezingen voor provincies om daar en ook wel eigen keuzes te maken wat ik merk is dat er behoefte is en de eerste plaats ook voor een gesprek met elkaar. Dus dat is ook een reden, want vervolgens ongelijkheid. Dat is toch vaak waar we het over hebben als het gaat om de toegankelijkheid en betaalbaarheid, want de lijnen die mensen rendabel zijn die sneuvelen ook vaak als eerste dan krijg je ook meer vervoer, ongelijkheid en wat er nou zo mooi is en dat is ook de redenen voor die conferentie. Dat is dat er in het land best wel veel verschillende soorten slimme oplossingen zijn bedacht

[1:52:44] om

[1:52:45] de hele provincie op een goede manier toegankelijk te houden en de ene oplossing hoeft niet altijd in alle gevallen op een andere plek te werken. Maar het is wel goed dat iedereen van elkaar weten wat er allemaal mogelijk is. Dus ik vind ook dat de sector zelf nu eerst moet kijken van hoe zit het nou precies. We hebben die honderdvijftig miljoen nog die aanvragen komen en april. Vervolgens is het ook nog eens zo

[1:53:08] dat we samen gaan kijken hoe een en ander op een slimmere manier gedaan kan worden. En als er vervolgens nog een vraag is dan moeten we natuurlijk kijken want het is heel belangrijk dat het hele land en dat we alle inwoners op een goede manier van a naar b kunnen komen en die gesprekken die voeren ik blijvend met de sector en dat b verband bijvoorbeeld. Maar dat zag je ook gisteren. Maar de

[1:53:32] het de geluiden die ook ik wou horen is dat het steeds lastiger wordt om zeg maar op de oude manier te blijven leveren voor hetzelfde geld. Dus ofwel moet het slimmer ofwel moet er geld bij en daarin kunnen ook provinciaal bepaalde keuzes. In sommige gevallen worden ik dat zeg ik er wel even bij.

[1:53:53] Het hoop.

[1:53:53] De voorzitter had ik nog een vraag over de energie. Fijn dat u die die motie van lieten mij oppakt in haar de gesprekken voert en kijken wat er mogelijk is. Ik hoop dat er ook wat uitkomt dat dat de vervoerders daar ondersteuning krijgen. Wilders staatsssecretaris daar dan ook in meenemen dat wanneer er gesproken wordt over steun voor die vervoerders financieel en dat daar ook gekeken wordt van als we jullie steun bieden voor die energiekosten. Dan mogen de prijzen van de tickets bijvoorbeeld niet hoger worden. Komend jaar, want juist energiekosten worden af en toe ook meegenomen doorberekend in de prijs van tickets. Dus is dat ook iets wat plaatsvindt in die gesprekken die u de komende tijd daarover gaat voeren.

[1:54:33] Excellentie,

[1:54:36] Ja, wij zullen wij zullen natuurlijk altijd kijken op welke manier zeg maar in eerste instantie recht kan worden gedaan aan de motie, maar we willen met name de sector zo goed mogelijk stutten en volgens mij is dat ook de intentie van de motie die is ingediend door groenlinks en pvda en wij zijn nu samen met ook met financiën gaan bekijken van wat is onmogelijk. En waar zit er ruimte en is dit de beste manier om de sector uiteindelijk te ondersteunen of zijn er nog andere manieren waarop je zegt dat dat ook zou kunnen. Maar de intentie is zeker om dus dat gesprek. Daar zijn we volop mee bezig om dat aan te gaan,

[1:55:17] zodat antwoord op de vraag. Voorzitter,

[1:55:22] U mag er toevoegen erop.

[1:55:25] Het ging mij meer om het feit dat

[1:55:28] tickets van van treinkaartjes. Daarin worden verschillende kosten meegenomen. Ook kosten qua energie en ik vind het belangrijk dat we kijken hoe we vervoerders kunnen ondersteunen in die energiekosten. Maar dan zou dat defacto ook effect hebben op die tickets en dan zou ik zeggen. Dan mag het daarbij niet zo zijn dat het prijzen van de tickets weer gaan stijgen. Ik denk dat dat de staatssecretaris dat ook.

[1:55:49] Dat was mijn vraag betalen die toelichting niet eens een interruptie.

[1:55:53] Ja precies en keek het doel is natuurlijk om te zorgen dat je tenminste zo heb ik de motie geinterpreteerd dat je probeert mensen weer terug in het ov te krijgen. Dat betekent ook dat je probeert de kosten van de tickets zo laag mogelijk te houden als je kijkt naar een klimaat ticket dat klimaat ik. Het moeten we dan een nederlands zeggen. Het lijkt wel erg op elkaar. Maar dan dan kunt u ook al wel proeven. Voorzitter, dat we natuurlijk niet de intentie hebben om te kijken hoe je die prijs kunt doorberekenen. Maar het is wel zo dat heel veel sectoren te maken hebben met stijgende energiekosten en ergens moet rekening worden betaald. Dus we moeten natuurlijk altijd kijken van hoe kun je het geld wat nodig is op een zo goed mogelijke manier investeren, maar de intentie is dat kan niet omdat bij de reiziger te halen.

[1:56:48] Mevrouw de staatssecretaris kunnen het tweede blokje gaan toekomst van het openbaar vervoer alstublieft,

[1:56:55] Dank u wel. Voorzitter, mevrouw van ginneken die vroeg hoe ik ervoor zorgen dat de ambities uit de toekomstbeeld ov, twintig, veertig niet verwateren en de herijking van het toekomstbeeld kijken naar de betekenis van de huidige uitdagingen voor het openbaar vervoer voor de doelen op de lange termijn en die analyse wil ik eerst uitvoeren en als daaruit blijkt dat wijziging van beleid nodig is om bepaalde doelen te halen. Dan zal ik de mogelijkheden daarvoor ook in kaart brengen en daar wil ik graag samen met allebei het toekomstbeeld betrokken partijen sector. Partijen wil ik dat ga ik doen. Meneer de roep die vraagt gratis cda visie invloed hebben op het beleid van de tas staatsssecretaris en gaat ze ook dingen uit het pvda groenlinks plannen oppikken. Maar ik ben het van harte eens met de stelling uit de plannen van het cda en ook van de pvda en groenlinks dat het ov een voorwaarde is om goed mee te kunnen doen en de samenleving. Dus daar vinden we elkaar alvast over de concrete oplossingen uit de plannen zit wel een verschil, want alleen maar meer geld en het ov steken is wat mij betreft niet de oplossing. Een punt dat mij wel bijvoorbeeld echt aanspreekt uit het cda plan is om het systeem van het ov efficiënter te organiseren en te kijken naar lokaal maatwerk. Dus dat sluit in principe mooi aan bij de conferentie of over vervolgens ongelijkheid die we gaan organiseren. Dus slimme oplossingen kunnen soms ook leiden tot kostenbesparingen. Dus dat betekent dat niet dat je zomaar meer geld erbij hoeft te doen als meneer de hoop soms schrik heeft dat ik heb meegeschreven aan de cda visie op vervoer en kan ik u uit de droom helpen. Het is een stuk dat volgens mij vanuit de fractie ook helemaal is gekomen. Uiteraard zit het cda en mijn bloed groep. Maar ik ben bestuurder van iedereen in en ik hoop ook dat de commissie voelt dat ik de kamer heel erg respecteren aan altijd ook goed luisteren naar wat een meerderheid van de kamer wil dat het soms een beetje de puzzel voortzetten. Maar ik sta altijd heel erg open voor input van de kamer om te kijken hoe we het ov

[1:59:08] vooruit kunnen helpen. Maar.

[1:59:10] Als u als eerste of als staatsssecretaris zijn van iedereen van de limburgse hadden vandaag moeten haring op biedt city.

[1:59:18] En we hadden ook even en we hadden ook een askruisje mogen gaan halen en aan aan de vaste mogen beginnen. Voorzitter, dus zij. Het is het lot heeft anders beslist. Mevrouw bouchallikh vraagt of ik een afdwingbare bereikbaarheid. Ik kan instellen en ik kijk daar serieus naar en mate van sturen vanuit de hoofdlijnen van de mobiliteitsvisie aan de tweede kamer en daarbij wordt onder andere ingegaan op het verzoek om met bereikbaarheid doelen te werken en wordt ook de reactie op het rapport gegeven. Graag voer. Ik ook daarna het gesprek over of het stellen van een norm gaat bijdragen aan een betere bereikbaarheid. Het is daarbij belangrijk om in gedachten te houden dat elke regio ook te eigen bereikbaarheid vragen kent en provincies, gemeenten en horens en bedrijven die weten vaak beter te benoemen. Wat vraag is het is dus ook niet alleen een zaak van het rijk of nog meer specifiek van het ministerie van infrastructuur en waterstaat.

[2:00:18] Mevrouw jenneke,

[2:00:20] die vraagt of ik alleen meerwaarde en bepaalde regio's zie over vervoersvormen kon combineren, of dat ik dat land breed uitrollen aan hoe ik ook regio's wil helpen met betrekking tot de behoefte aan een lokale standaard. Ik herken dat het samenbrengen van vervoersstromen op veel meer plaatsen meerwaarde kan bieden voor reizigers en ook voor de betaalbaarheid van het vervoer en de bestuurlijke overleggen van het merk is ook uitgesproken het zeeuwse initiatief voor de mobiliteit strategie te ondersteunen. Uiteraard bespreken we ook graag initiatieven uit andere regios. De verantwoordelijkheid voor die initiatieven ligt vol. Voor wat betreft de ov bij de provincies en bij metropoolregio s en voor doelgroepenvervoer ligt dat bij de gemeente en die zij hebben ook ieder weer zicht op de regionale wensen en behoeften. Want dat vind ik ook het interessante hebben bijvoorbeeld regio's in nederland waar heel veel gewerkt wordt met vrijwilligers. Maar dat kan heel goed werken als je een grote poel aan vrijwilligers hebt en je hebt dat heel erg. Het gebied en het dna zitten maar en stedelijke gebieden bijvoorbeeld heb je dat soms wat minder. Dus dan kan zo'n maatwerkoplossing dat helemaal soms niet werken. Dus daarom is het belangrijk dat er gekeken wordt naar lokaal maatwerk

[2:01:35] het toekomstbeeld ov twintig, veertig wordt momenteel herijkt en ik wilde nadrukkelijk samen met alle betrokken partijen doen en samen daar ook worden bezien of het combineren van vervoersstromen een borging vergt en en het toekomstbeeld openbaar vervoer en daar wil ik nu niet te ver op vooruitlopen.

[2:01:55] Even kijken.

[2:01:58] Dan had mevrouw.

[2:02:01] De graaf van de graaf van der graaf. En ze wordt waargenomen door collega's.

[2:02:07] Helemaal goed. En natuurlijk de buurtbus zegt dat is volwaardig openbaar vervoer. Maar het moet dan wel betrouwbare frequente gaan. Hoe kan ik dat garanderen? De buurtbus is een mooi een belangrijk onderdeel van het ov waar meestal vrijwilligers hapjes weer gebruik maken van buurtbussen die door de ov-bedrijven ter beschikking worden gesteld. Ik ga ervan uit dat de decentrale overheden die verantwoordelijk zijn voor het regionale vervoer ook goed kijken nadat belangrijke onderdeel en mogelijk is er ook een combinatie te maken met de doelgroepen vervoer waar de gemeente voor verantwoordelijk zijn.

[2:02:42] Mevrouw van ginneken die vroeg nog in hoeverre

[2:02:46] en het zijn en het kim onderzoek naar ov tarieven auto push factoren meegenomen, zoals hogere parkeertarieven en lagere parkeernormen en kim studie zijn push maatregelen bekeken die zich niet beperken tot parkeerbeleid, beschikbare wetenschappelijke studies naar het effect van het parkeerbeleid die zijn beperkt, onder andere omdat effecten van parkeerbeleid heel vaak afhankelijk zijn van de lokale context buitenlandse studies zijn daarom ook maar beperkt toepasbaar op nederland staat op dit moment geen vervolgonderzoek gepland en het toekomstbeeld ov bocht, zoals net ook al aangegeven geijkt en daarbij is ook aandacht voor aspecten die buiten de ov wereld spelen. Dus de herijking die wil ik nadrukkelijk samen met alle betrokken partijen doen en daar wil ik niet op vooruitlopen. Dat heb ik eerder ook al. Kaya. Die heeft het over de

[2:03:42] w. P twee duizend

[2:03:45] veranderen zodat provincies met eigen vervoersbedrijf een openbaar vervoer kunnen organiseren, net als in de steden of ik die mening deel aan de wet gaan aanpassen dan wel attenderen en brussel. Ja dat zal een aanpassing vragen dus voor provincies draait het om de financiering van het openbaar vervoer, niet om de marktordening de urgente problemen die spelen niet alleen uit de provincies bij de provincie, maar ook bij de steden en de vraag is of de marktordening.

[2:04:13] De oplossing is.

[2:04:15] Ik heb ook geen signalen van de provincie dat ze het openbaar vervoer maar een eigen vervoerbedrijf zouden willen regelen. Uit onderzoek blijkt dat sinds de invoering van de baby tweeduizend wet personenvervoer de reiziger er sterk op vooruit is gegaan en met een veel beter vervoersaanbod aan een hoge klanttevredenheid.

[2:04:37] Dat was dit blokje. Voorzitter, dankuwel.

[2:04:39] Mevrouw de staatssecretaris en klimopstraat voor kennisinstituut voor mobiliteit beleid van de liefhebbers, mevrouw van ginneken,

[2:04:48] Ja voorzitter, ik heb eigenlijk twee vragen. Ik laat even aan u of u die dan ook al twee keer tellen. Maar misschien handig als ik ze alle twee stijl. De staatsssecretaris zegt over dat ontschotten. Waar waar ik het over had. Dus al die verschillende vormen van publiek mobiliteit combineren om reizigers gegarandeerd van a naar b te krijgen. Een slimme manier van ja, lokaal maatwerk is heel belangrijk. Dat ben ik met de staatssecretaris eens, maar we weten uit het verleden dat al die ambities om dingen te combineren. Juist een stuk liepen op schotten in financiering opschorten in concessies op schotten in verantwoordelijkheden. Dus ik vroeg me juist aan staatssecretaris of zij bereid is een regie rol te nemen om die provincies en gemeenten erin te helpen ook andere departementen die betrokken zijn daarin aan aan de hand te nemen. Dus daar hoor ik graag van de staatsssecretaris nog over mijn tweede vraag ging over dat vervolgonderzoek naar, zoals de staatssecretaris. Het mooi noemde push factoren gericht op de auto om bij te dragen aan een aantrekkelijker. Ov. De staatssecretaris heeft aangegeven bij de vernieuwing van toekomstbeeld wat breder te kijken dan ov. Maar dat vind ik toch nog wel een beetje vaag. Juist omdat de kim oproept om aanvullend onderzoek te doen omdat die studies beperkt zijn. Dus ik zou graag van de secretaris toezegging krijgen dat dat vervolgonderzoek ook gaat doen.

[2:06:08] Mevrouw de staatssecretaris,

[2:06:12] Om even op die laatste vraagt om daar even mee te beginnen. Dat kan ik wel toezeggen dat we daar nog naar kijken. Met betrekking tot het regie nemen voor het ontschotten. Ja. Een van de voorbeelden hoe wij dat proberen te doen is door die conferentie te organiseren, waarbij we dus alle provincies alle vervoerders, maar ook alle andere partijen uitnodigen. Dat kunnen ook zorgpartijen zijn. Wij hebben ook andere ministeries uitgenodigd. Juist omdat als je kijkt naar goede voorbeelden waar maatwerk van toepassing is dan nog. Dan lopen mensen ook vaak tegen hele gekke regelgeving aan die ze hindert om bepaalde hele logische verbanden te leggen. Bijvoorbeeld een zeeland is dat doelgroepenvervoer van die speciale busjes vaak die staan vaak een heel groot deel van de dag stil en die kunnen prima. De rest van de dag gebruikt worden voor zeg maar toegepast, vervoer en een buurt waar een slechte dekking s met grote bussen. Maar er mag niet nu officieel. Nou dat zijn dus dingen die willen we niet meer. Dus daar kan regelgeving hinderen werken dus dat zijn. Dat is een concreet voorbeeld van naast een bestuurder aanhaalde moet nog even uitzoeken of dat allemaal zo is natuurlijk maar als dat zo is, dan moeten we daar wat mee doen want volgens mij zit niemand erop te wachten om twee busjes te laten rijden en twee busjes te maken want ik heb ook een circulaire economie en milieu portefeuille en we willen naar toe na zoveel mogelijk deelgebruik zodat je op

[2:07:49] minder grondstoffen bijvoorbeeld wel nodig hebt. Minder alles dubbel. Dus dat zijn voorbeelden waar wij ook de regie proberen te pakken. Maar ja. Regie klinkt alsof je ook meteen verantwoordelijk bent. Dat voel ik niet want er zijn echter andere partijen die dat beter kunnen wij vanuit den haag. Maar daar waar het gaat om het samenbrengen van iedereen om elkaar te ontmoeten, informatie te delen en te kijken hoe wij daaraan vervolgens kunnen faciliteren. Dat vind ik wel echt een taak voor voor mij vanuit mijn rol.

[2:08:22] Ik zeg het nogmaals, we moeten de tijd heel erg in een aantal de tweede termijn komt u ervaring alles. Ik wil dat ook zeggen dat we moeten korte punten zijn van genieten.

[2:08:31] Ik deel de voorbeelden die de staatssecretaris noemt. Maar als ik het hebben over regie. Misschien moet niet concreet te maken. Inderdaad niet op de stoel van lokaal bestuur gaan zitten. Maar kan de staatssecretaris toezeggen dat de belemmeringen die boven komen in het overleg dat zij leidend gaat zijn in het overleg tussen de verschillende departementen. Om die belemmeringen op te lossen en dat ze de kamer daar periodiek over kan informeren.

[2:08:50] Mevrouw de staatssecretaris,

[2:08:52] Ja. Voorzitter, vervoers, armoede vervolgens ongelijkheid is iets wat verschillende departementen echt aangaat. En natuurlijk is het belangrijk dat iedereen zich verantwoordelijk voelt. Het is ook belangrijk dat je iemand hebt die daar de regie neemt. Ik kan toezeggen dat uiteindelijk duidelijk zal zijn voor de hele kamer waar die regie. Uiteindelijk komt te liggen want het kan best zo zijn dat het logischer is om dat bij een ander ministerie te beleggen. Dan vind ik dat prima. Zolang ik hoor wat er verwacht wordt van het ministerie van hiermee.

[2:09:27] Dus het is ook zo dat elk ministerie daarin de eigen rol en verantwoordelijkheid moet nemen want dat vind ik ook heel belangrijk, want wij kunnen niet als hiermee voor alles aan de lat staan. Wij zijn wel vaak een ministerie dat coördineert aanjaagt. Dus vanuit die hoedanigheid zie ik daar wel mogelijkheden. Maar dat is nu nog te vroeg om daar echt iets zinnigs over te zeggen wie precies die regie gaat nemen.

[2:09:52] Mevrouw verkenning? Ik had het ook over periodieke informatievoorziening aan de wanneer zouden we dat bijvoorbeeld als eerste.

[2:09:59] Nou voorzitter, ik stel voor dat we na afloop van die conferentie ook nog een brief aan de kamer sturen waarin we aangeven wat er allemaal uit is gekomen. Wat wat denkrichtingen zijn en dan kunnen we vervolgens zullen doen we dat eigenlijk ook wel vaker. In deze commissie kan ik de volgende keer dat we een keer een commissiedebat hebben, kunnen we het daarover hebben. En dan kunnen we samen kijken wat de behoeften van de kamer. Ook is qua frequentie qua voorlichting kunnen we daar samen over hebben.

[2:10:27] Mevrouw verkenning knikt tevreden elkaar aan het allemaal normaal lijnen.

[2:10:33] Voorzitter bij heel veel zaken die wij hier aan de staatssecretaris de vragen geeft hij aan van daar ga ik niet over. Ik ga niet op de stoel van de bestuurder van het lokaal bestuur zitten.

[2:10:42] Maar als het gaat over de marktordening zit. Dat is heel nadrukkelijk wel over de marktordening.

[2:10:47] Zij zegt dus ze mogen dat alles zelf beslissen. Maar ze mogen geen provinciaal vervoersbedrijf oprichten. Dat mag heel nadrukkelijk dat de wettelijk verboden

[2:10:57] vindt ze dat niet een beetje dubbel terwijl amsterdam, rotterdam en den haag dat.

[2:11:00] Wel mogen.

[2:11:04] Excellentie,

[2:11:06] Ja. Voorzitter, dat is inderdaad zoals bij het systeem hebben ingeregeld. Zo staat het ook in de wet en die wet die zetten inderdaad bij ons.

[2:11:15] Ik denk dat het goed ansich hebben wij in nederland mogen we ook wel eens zeggen een heel goed werkend openbaar vervoerssysteem. Natuurlijk willen we graag dat het nog beter is. Maar de manier waarop het hebben ingeregeld werkt eigenlijk heel erg goed en we kijken natuurlijk altijd naar verbeteringen. Voor zover ik weet is er geen breed gedeelde wens in de kamer voordat geen wat de heer alkaya op dit moment voorgesteld. Dus ja, ik zou willen zeggen als dat iets is waar de kamer een meerderheid iets anders van vindt dan hoor ik dat graag, want dit is niet zoals wij het lopend beleid hebben.

[2:11:56] Meneer elkaar.

[2:11:58] Nee, voorzitter, en dat heb ik ook geconstateerd en ik vind het pijnlijk. Dus dat de vet dus heel veel regio's in ons land iets verbiedt wat grote steden dus wel mogen amsterdam, rotterdam en den haag en ik snap dat de staatsssecretaris zegt van we hebben het op zich goed geregeld en ik krijg geen signalen van dat het anders zou moeten. Ik krijg de signalen wel de vakbond zegt dat er zou gaan. Politieke partijen de verkiezingen in met die belofte van wij willen een provinciaal vervoersbedrijf en die stellen die marktwerking natuurlijk ter discussie. Dus ik vind het wel goed om doordat dat de staatssecretaris in ieder geval geen principieel bezwaar tegen lijkt te hebben tegen de aanpassing van die wet en dus de mogelijkheid geven aan alle provincies en alle regio's om hun eigen publieke vervoersbedrijven op te richten, kunnen we dat zo stellen. Staatssecretaris heeft geen principieel bezwaar.

[2:12:46] Mevrouw de voorzitter, volgens mij is het echter een standpunt dat ik herken als een sp standpunt is niet graag stil. Alkaya dat ook hier inbrengt, maar dit is niet de lijn zoals die is en volgens mij wordt die ook niet heel erg breed gedragen ook politiek gezien niet. Dus dat is ook een beetje, zoals,

[2:13:10] Wanneer alkaya als uw derde interruptie,

[2:13:14] Zeker. Voorzitter, ik sluit niet uit dat er nog vierde achter een komt want ik ik snap dat de staatsssecretaris een signaal vraag van de tweede kamer en dat ga ik zeker proberen te geven het zeker niet alleen de sp. Ik heb natuurlijk ook de pvda erop vraagt alleen eerste termijn van dit debat al en die heeft aangegeven van wij hebben ons standpunt aangepast door een fout hoe wij twintig jaar geleden erover dachten en denken wij er anders over. Dus ik sluit niet uit dat de gedachtevorming daarover natuurlijk aan het veranderen is net als dat we in andere vitale sectoren ook zien. Dus kan ik dan de staatsssecretaris vragen om hier met een open blik in te staan en die geen voorkeur over uit te spreken en gewoon een uit de uitspraak van de kamer te vragen, net als dat bij de hoofdrailnet concessie hebben gehad.

[2:13:56] Ik zeggen.

[2:13:59] Kijk uiteindelijk voorzitter is de kamer natuurlijk de baas. Dus die beslissen wat de kaders waarbinnen. Ik mag opereren, maar het is zo dat ik wel van mening ben dat het systeem zoals wij dat hebben dat het heel erg goed functioneert. Dus ik zie wat dat betreft zelf geen aanleiding om dat te doen als de kamer en brede meerderheid zegt we moeten daar naar kijken om dat aan te passen. Ben ik altijd bereid te kijken wat de voor en nadelen daarvan zijn, zoals we dat altijd doen. Maar voor zover ik kan nagaan is er op dit moment ook geen breed draagvlak voor en is het zo dat het ook niet iets is wat ik proactief ga aanbevelen omdat ik vind dat we het systeem zoals we het hebben ingeregeld, op een goede manier hebben ingeregeld. Ik heb overigens ook als het gaat om alles wat je

[2:14:52] teveel rechtstreeks allemaal regels moeten we ook echt wel even met u erop nakijken hoe wat hij daar allemaal van vinden want die vinden ook nog wel eens wat van bijvoorbeeld de rechtstreekse gunning aan ns, zoals de heer alkaya zich ongetwijfeld nog kan herinneren.

[2:15:09] De vierde. En laatste kaya.

[2:15:12] Ja. Voorzitter keek er staatssecretaris vindt dat.

[2:15:15] Dit stelsel,

[2:15:16] Ons openbaar vervoer op dit moment goed functioneert zijn mensen die er anders over denkt. Laat ik het zo zeggen. Er wordt niet voor niets natuurlijk gestaakt door medewerkers die het natuurlijk hartstikke trots zijn op hun beroep en dat met heel veel toewijding en motivatie doen, maar ook de nadelen van die marktwerking zien. Dus daar wordt anders over gedacht. Laat ik dan de staatssecretarissen alleen vragen is hij bereid.

[2:15:40] Om.

[2:15:41] Alleen maar aangeven. Misschien dat het nu al aangeven of zij zelf die wet kan aanpassen of dat ze dus ook in brussel dat op de agenda zou moeten zetten, zoals we nu met die hoofdrailnet concessie doen en dan wil ik daar best daarin steunen of zegt ze. Nee, wij kunnen als lidstaat zelf die wet personenvervoer tweeduizend dusdanig aanpassen dat er gewoon provinciale vervoersbedrijf in publieke handen op te richten.

[2:16:04] Die zijn mevrouw.

[2:16:05] De staatssecretaris. Voorzitter, dat gaat niet. Dat is denk ik, wil. Ik wil. Ik vind het ook een beetje. Ik kijk als er echt een brede vraag vanuit de kamer is om te onderzoeken wat er allemaal mogelijk is dan dan zoek ik laat ik dat graag uitzoeken. Maar we hebben op de capaciteit die wij hebben en natuur. Ik ben ik het wel met de heer alkaya eens dat medewerkers van openbaar vervoerbedrijven ook heel erg trots zijn op het werk dat ze doen. Ik ben ook regelmatig bij het bedrijven naast geweest bij de bij arriva noem het allemaal maar op om te spreken met buschauffeurs met terrein machinisten met conducteurs. En wat je worden

[2:16:48] is dat er een heleboel.

[2:16:49] De gods is bij de medewerkers over hun sector. Wat ik wel heel pijnlijk voor zo'n vent is bijvoorbeeld nu ook omdat als je met spreekt. Dus het eerste wat ze zeggen dat veiligheid boven alles gaat en vervolgens zitten ze zelf maar dat is een laten blokje zitten ze vaker ziet steeds vaker situaties die niet veilig voelen. Maar dan zullen we dadelijk op terugkomen.

[2:17:13] Madlener. U bent de klos. Want vanaf nu moet echt enkele korte vraag en antwoord. Jammer. Het is al twintig zozeer en dan moeten jullie allemaal onder meer regelen dat er een u erbij kan voortaan maar dat is niet te doen om drie uur zijn voor mijn zeventien jarige ervaring dat het nooit lukt.

[2:17:28] Ik neem aan dat als de heer kaya vier interrupties krijgt dat ook via interrupties krijgt. Lijkt me heel normaal.

[2:17:35] Ik kocht.

[2:17:39] We moeten wel beseffen dat van alle vervoers kilometer in nederland ongeveer dertien procent, dertien procent met het ov gaat

[2:17:47] en de alle andere personen. De andere gaat allemaal via met auto's.

[2:17:52] Fietsen.

[2:17:53] De brommers

[2:17:55] steps tegenwoordig. Dus het gaat over dertien procent van de kiem van de mensen van de kilometers die mensen afleggen en hoor ik over push factoren om de mensen de auto uit te jagen of voor een beter ov. Maar zo werkt het natuurlijk niet. De meeste gezinnen hebben een auto een kind gaat om met de bus en die gaat met de fiets en die je wil een die design met een elektrische scooter is een tergend langzaam. De vraag. Ja voorzitter, ik wil gewoon mijn vraag nu.

[2:18:25] Ja.

[2:18:27] Waar het om gaat is dat hele die conferentie die georganiseerd wordt. Kijk het gaat over vervoers, ongelijkheid. De hugo. De jonge achterstandswijken die die krijgen we geen parkeerplaats meer. Dat leidt tot vervoers. Ongelijkheid moet niet veel meer aan om mobiliteit. Ik dacht dat het hele dat het gaat om mobiliteit. Hoe kunnen mensen zich verplaatsen. Dat is toch net zo goed met een auto of met een elektrische scooter of fiets. Waarom is dat alleen het ov.

[2:18:51] De heeft gelijk eindelijk zeggen.

[2:18:53] Mevrouw de ja voorzitter, dat is het dus ook niet alleen want vervolgens ongelijkheid. Je wil graag dat mensen op een goede manier van a naar b kunnen komen en dat kan misschien ook wel betekenen dat er dat een fiets een goede oplossing kan zijn. Dat kan ook betekenen dat je met een auto ergens naar toe moet kunnen reizen natuurlijk. Maar in veel gevallen is het zo dat er gekeken wordt naar combinatie fiets openbaar vervoer, maar ook auto speelt een rol. En dus als je het gelijk wil doen dan aan iedereen mag zich aanmelden om naar de conferentie te komen. Dus ik zou zeggen kom vooral ook zelf en ook de autosector is van harte uitgenodigd om daar mee te denken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat nederland en de nederlanders op een goede manier allemaal toegang hebben tot toegankelijkheid en bereikbaarheid.

[2:19:47] Meneer. Nou ik kom graag als spreker langs om de pvv visie op mobiliteit daar tentoon te spreiden. Want voor de meeste mensen gaat niet alleen om het een of het ander. We willen gewoon mobiliteit, mobiele mobiliteit en ik maak me ook zorgen over de de vervoers achterstand voor mensen die in die hugo. De jonge achterstandswijken moeten wonen zonder parkeerruimte. Want die kunnen dan niet meer met de auto. Dus dus ik begrijp dat die conferentie ook daarover gaat. Het lijkt me heel erg.

[2:20:13] Moet aan.

[2:20:15] Voorzitter, ik wil nog even reageren want ik het gaat niet alleen maar over die nieuwe wijken. Het gaat bijvoorbeeld ook om plattelandsgebieden, maar het gaat ook om buitenwijken van steden, want het is gewoon aangetoond dat als je een in het centrum mond. Dan heb je ontzettend veel kansen om op een goede manier te komen bij school bij werkt bij een ziekenhuis. Noem het allemaal maar op als je al aan de rand van de stad. Want dan dan worden al je kansen enorm veel kleiner en dat betekent dus ook je toegang tot scholing tot werk en noem het allemaal maar op. Dus net voor de mensen die het hard nodig hebben, organiseren we deze conferentie. Dus ik nodig iedereen uit om deel te nemen.

[2:20:56] We gaan mevrouw niet.

[2:20:58] Ja. Dankuwel. Voorzitter, ik heb een vraag over de afdwingt afdwingbare bereikbaarheid snoeren. Staatssecretaris gaf aan dat we daar serieus naar gaat kijken vind ik heel fijn. Maar ik ik zoek wel iets meer concreets van vind je ook dat zo'n norm aan de orde zou moeten zijn. Hoe hoog of hoe laag zou die moeten zijn. Het gaf ook aan dat per regio kan verschillen wat de behoeften zijn. Maar ik vraag wel specifiek over in ieder geval een ondergrens. Wat is die wat haar betreft.

[2:21:22] Dat de vragen

[2:21:25] staat.

[2:21:26] Ja voorzitter, ik kijk als je iets gaat onderzoeken. Dan wil je dus ook zorgen dat je alle informatie op een goede manier compleet hebt en natuurlijk is het zo dat dat mooi meegenomen en het onderzoek en zodra we daar een compleet beeld van hebben. Dan zal ik ook zeggen hoe wij daar tegenaan kijken.

[2:21:45] Voorzitter onderzoek is heel goed. Maar ik vraag staatsssecretaris wat zij vindt. Wat zou wat haar betreft het minimale percentages moeten zijn dat mensen op hun werk ziekenhuis of school moeten kunnen komen. Daar kunnen we heel veel onderzoek tegenaan gooien. Maar het is ook een soort vragen die gaat over grenzen die we trekken met z'n allen.

[2:22:02] Ik zie.

[2:22:03] Ja voorzitter, ik snap dat mevrouw ik nu norm van mij horen. Maar dat gaat niet omdat ik eerst wil afwachten wat uit het onderzoek komt dan reageren we ook op de baby op het pbl rapport en daarna zullen we ook het gesprek voeren over of het stellen van een norm gaat bijdragen aan een betere bereikbaarheid. Want dat is wel ook nog een vraag die we met elkaar te beantwoorden hebben en het is belangrijk om daarbij in gedachten te houden dat elke regio ook eigen bereikbaarheid vragen kent en wat je dan ziet is dat vaak ook eigen bewoners of eigen bestuurders beter weten wat de vraag is naar oplossingen dan dat wij dat hier vanuit den haag zitten te bedenken. Dus het is ook niet. Het is ook niet alleen een zaak van het rijk. Het is ook een zaak van decentrale overheden en noem het allemaal maar op. Dus ik zou het graag doen. Maar het gaat niet om een echte norm. Nu.

[2:22:56] Ik noem maar op.

[2:23:00] Voorzitter, dan toch even op dit punt, want mevrouw bush liet en ik heb hier eerder ook een motie over ingediend bij het meer debat. En toen heeft minister harbers gezegd dat hij dit wil gaan verkennen en de normen voor bereikbaarheid die men eventueel zou willen opstellen dat hij voorafgaand aan het debat strategische keuzes op dertig maart richting de kamer zouden komen ze even scherp. Ik ga er wel vanuit dat die toezegging nog steeds nageleefd.

[2:23:24] Zeker. Voorzitter, we zijn het aan het onderzoeken en die reactie komt en dat zal zeker zijn voor de toegezegde datum.

[2:23:33] Meneer hobby. Laatste.

[2:23:35] Voorzitter, want ik wil terug naar het punt van die alkaya van de sp. Want de staatssecretaris gaf aan. Ja. Als die wens in de kamer ligt dan wil ik daarmee omgaan. Maar het gaat mij met name ook om dat die wens in sommige provincies de komende jaren zou kunnen komen liggen wat concessies aflopen, bijvoorbeeld in zeeland loopt concessie in tweeduizend, vierentwintig af en er is men bang dat er geen of weinig inschrijvingen gaan plaatsvinden. Dus voor hen is het wel belangrijk om bijvoorbeeld bij de onderhandelingen. Zo meteen te weten of die mogelijkheid eventueel geboden zou kunnen worden en hoe de staatssecretaris naar kijkt dus juist ook in deze provinciale statenverkiezingen informatie die erna komt, is het best wel relevant. Dus dat maakt wel dat ik toch iets meer van de staatssecretaris daar ruimte voor zou willen.

[2:24:18] Mevrouw de staatssecretaris. Voorzitter, maar dan moet de wet worden aangepast.

[2:24:22] Dus dat is eigenlijk het gesprek wat ik net met meneer alkaya had en op dit moment zie ik daar geen aanleiding toe. Ook omdat er een goed werkend openbaar vervoerssysteem is. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen. Maar het is nu zo dat we geen aanleiding zien om die wet aan te passen. Want dat zou wel nodig zijn om dus die kon ze om hetzelfde te gaan regelen als provincie.

[2:24:51] Dankuwel

[2:24:52] leden. Er is geen ruimte voor een tweede termijn. Laat het heel duidelijk zijn waar we pas twee van de zes blokjes gehad.

[2:24:58] Dus ik stel voor dat we de staatsssecretaris als onze gast

[2:25:01] netjes laten beantwoorden laten uitspreken dat er geen tweede termijn. Dan mag iemand en de volgorde zoals jullie zijn binnengekomen aangeven of er een tweeminutendebat komt. Dat wil ik voorstellen.

[2:25:12] Zodra amendement is.

[2:25:13] Voorzitter kunt ook een vervolgvraag. De staatssecretaris heeft de beantwoording voorbereid kan zijn dat we.

[2:25:17] Vervolgens zekerheid. Dat kunnen we niet doen.

[2:25:19] Er komt geen tweede termijn. Nee maar laat ik aan het.

[2:25:22] Van bedankt dankuwel leden dankuwel mevrouw de staatssecretaris een blokje arbeidsmarkt en personeelsprobleem.

[2:25:29] Ja. Voorzitter, meneer aan die vroeg of ik de salarissen van de buschauffeurs kan verhogen. En.

[2:25:35] Voorstel klopt niet. Ik heb gevraagd of zij haar steun kan uitspreken voor de stakende buschauffeurs, net zoals rutte en kaag dat de werkgever. Ik wil even.

[2:25:45] Doorheen praten. We hebben hier een vip gast door u uitgenodigd en die gaat erom wat erin zitten.

[2:25:51] Dat voorstel niet optreedt als hier als ik verkennen, want dat.

[2:25:55] Die kans? Geeft u memo?

[2:25:56] Dit voorstel even kan noemen, wat mij.

[2:26:00] Dankuwel, mevrouw de staatssecretaris.

[2:26:05] Voorzitter, er komt nog een blokje sociale veiligheid en daarin zit de vraag die er helemaal dna ook zojuist stelde mij had volgens mij ook aan mij gevraagd of de salarissen van buschauffeurs niet hoger kunnen. Oké dus dat dan dan zal ik die vraag niet beantwoord. Zal ik dadelijk op de vragen over de sociale veiligheid. Dankuwel.

[2:26:26] Met een het voor even voor de duidelijkheid. Ik heb gevraagd. De staatssecretaris haar steun kan uitspreken naar de stakende buschauffeurs met een zware werk om een beter salaris. Net zoals rutte en kaag dan te doen na het tegen de werkgevers of zij dat hier wil doen heb ik gevraagd

[2:26:43] en dus niet flauwe grappen doen als ik wilde staat. Want ik weet nu. Het gaat om steunen.

[2:26:48] Wij spreken. We spreken niet rutte en kaag. Het gaat over de ministerpresident en de minister van financiën. We spreken met rutte en krijgen we moeten wel zal ik.

[2:26:57] Voorzitter. Het is uiteindelijk aan de werkgevers en het ov om te onderhandelen en ik heb daarbij geen rol. De cao onderhandelingen die worden momenteel gevoerd door werkgevers en werknemersorganisaties en daar past mij ook terughoudendheid en natuurlijk hebben we ook vanuit het kabinet op verschillende momenten signalen afgegeven aan het kabinet spreekt altijd met één mond. Dus meneer madlener die mag daar dus ook van uitgaan dat dat wat ook door de ministerpresident en door de minister van financiën is gezegd dat dat de lijn is die ook ik vroeg ik hoop uiteraard dat er snel een goede afspraken worden gemaakt en dat daarmee de toekomstige stakingen ook van de baan zijn. Dat is wel ook steeds een oproep die ik heb gedaan ook en het belang van de reiziger. Want de acties die wij hadden gevoerd waren vaak ook gericht op jaar zeg maar stakingen van medewerkers, waardoor mensen moeite hadden om op hun werk of op school bijvoorbeeld te komen of wat dan ook, en ik heb steeds gezegd dat ik de hoop had dat die acties zo kort mogelijk zou duren en het belang van de reiziger. Maar het is uiteraard een recht om te staken en dat dat mocht verzoek gedaan. Dan heeft meneer minas gevraagd of ik ervoor kan zorgen dat reizigersaantallen. Even kijken uit van zorgt ervoor dat reizigersaantallen zich niet aan stellen en dat reizigers het ov uit worden gejaagd, en ik heb gezegd dat operationele modaal moeten worden aangepakt en of ik kan toelichten wat ik daarmee bedoel uit de review van de integrale aanpak van de personeelstekorten door ns blijkt dat het onderzoeken van een ander operationeel modaal op langere termijn een noodzakelijke maatregel lijkt operationeel model. Dat is een term voor de manier waarop ns de processor rond het rijden van treinen inricht aan onder bevallen vallen bijvoorbeeld de mensen van de trein, maar ook hoe conducteurs worden ingetrokken gesteld en de werkzaamheden die ze verrichten

[2:29:03] ik samen met mijn collega van financiën heb ik gevraagd om opvolging te geven aan die aanbeveling uiteraard in goede samenspraak met hun medewerkers. Uiteraard ben ik ook bereid om en en of u b verband aan met andere decentrale overheden te spreken en een rol als concessieverlener. Meneer vraagt even kijken

[2:29:29] welke rol. Ik speel bij de arbeidsvoorwaarden van kansspelen, bijvoorbeeld met een fonds en volgens de arbeidsomstandighedenwet is het de primaire verantwoordelijkheid van de werkgever. Dus dat is de vervoerder om voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen. Concessieverlenende overheden die hebben geen rol. En dat is dus ook daaronder valt dus ook b bij het personeelsbeleid. De inkomstenbronnen van vervoerders die worden jaarlijks geïndexeerd door middel van een weging van de landelijke loon, energie en inflatieontwikkeling. Het is niet voor de hand liggend. Dankjewel om daarnaast extra middelen beschikbaar te stellen door middel van een fonds,

[2:30:13] mevrouw van der graaf vroeg. Wat betreft het personeelstekort wordt er ook voldoende gedacht en werkplezier en een fatsoenlijke koffie. Pauze is toch niet teveel gevraagd. Ik realiseer me dat de personeelstekorten kunnen leiden tot een hogere werkdruk en minder werkplezier medewerkers en het ov worden gevraagd om extra diensten te draaien om toch de dienstregeling te kunnen rijden en ik heb er heel veel waardering voor. Maar ik besef tegelijkertijd dat dat natuurlijk geen structurele oplossing is dus vervoerders die zetten zich hard en onvoldoende personeel aan te trekken. Dat is ook een verantwoordelijkheid en dan mogen we dus ook als overheid en als reizigers erop rekenen dat dit de hoogste prioriteit heeft van de vervoerders.

[2:30:55] Het is namelijk ook heel erg belangrijk voor het werkplezier van de werknemers en ook voor de reizigers die dan weer een volwaardige dienstregeling kan worden geboden.

[2:31:04] De heer minas, die vroeg zijn vier vragen die er staan van zorgt ervoor dat reizigersaantallen zich niet herstellen dat reizigers het ov uit worden gejaagd, kan ik toelichten wat ik ermee bedoel hier gehad.

[2:31:20] Hoe verloopt het gesprek met daarnaast over de bakker? Nog een vraag. Meneer middenas, samen met mijn collega van financiën heb ik gevraagd om opvolging te geven aan de aanbevelingen uit de externe review op de aanpak van het personeelstekort door ns het goed kijken naar zaken als personeels normen maakt daar ook onderdeel van uit. Daarover zal ns de komende periode ook in gesprek moeten treden met haar medewerkers. Ik heb ns gevraagd maar en het najaar tweeduizend, drieëntwintig over de voortgang te informeren. Het is uiteindelijk wel aan ns om daar een besluit over te nemen want ik ga natuurlijk niet over de bedrijfsvoering van.

[2:31:58] Beantwoording vragen in. Dan kunnen we door naar de toegankelijkheid.

[2:32:06] Veertien. Klopt

[2:32:07] dan alstublieft.

[2:32:08] Ja. Voorzitter, rob had gevraagd discriminatie op handicap mag niet meer en de grondwet en heeft dat ook effect op ov-beleid. Allereerst het bestuursakkoord toegankelijkheid ziet op de periode twintig, twintig. Nee sorry. Opnieuw twintig, tweeëntwintig tot twintig, tweeëndertig en sorteert deels al heel snel daardoor dus ook effect en mijn brief die ik op negentien december van de afgelopen jaren aan de kamer heeft gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot toegankelijkheid van het ov heb ik ook uiteengezet wat er allemaal al gebeurd is. Sinds tweeduizend zes en welke maatregelen we gaan nemen en de komende jaren. Er is verder al jaren een rijks breed programma onbeperkt meedoen, waaronder een speciaal programma voor het ov. Dat heet iedereen onderweg en de kamer wordt over die programma's op periodiek geïnformeerd. De opname van een verbod op discriminatie vanwege een handicap en die grondwet heeft het belang van waar het kabinet al mee bezig is wel verder versterkt.

[2:33:11] Dan had mevrouw zal ik nog een vragen over de afspraken uit het bestuursakkoord toegankelijkheid die zijn niet meegenomen en de stationsweg. En hoe ga ik die twee met elkaar in lijn brengen in de stationsweg. Er wordt wel degelijk een link gelegd met de afspraken uit het bestuursakkoord toegankelijkheid openbaar vervoer. De toegankelijkheid is zelfs een van de tien prioriteiten dus ook andersom wordt en het bestuursakkoord een relatie gelegd met de stationsweg. Ik zeg maar er dan ook voor om ervoor te zorgen dat de inspanningen voor de uitvoering van het stations akhiat aan het bestuursakkoord elkaar versterken. Mevrouw moest die vroeg nog waarom ik met prorail geen afspraken hebt gemaakt over twee liften en ook over helling banen op grote stations

[2:33:57] prorail werkt al sinds

[2:33:59] tweeduizend zes en het programma toegankelijkheid stations aan verdere reductie van belemmeringen voor mensen met een beperking om gebruik te maken van het openbaar vervoer en daarvoor worden bijvoorbeeld liften of hellingbaan geplaatst

[2:34:12] prorail die maakt daarin de keuze of lift aan ophaling banen worden aangelegd. Maar soms is het ook niet mogelijk om naast een lift ook nog een hellingbaan te hebben, omdat het niet past of omdat de redenen van veiligheid, omdat het om redenen van veiligheid die mogelijk is.

[2:34:29] Mevrouw van der graaf vroeg nog of die gaf aan vijftien procent van de perrons is alweer verzakt. Daar moet een structurele aanpak met adequate financiering voorkomen en of ik dat wel realiseren prorail sessie te combineren en om perrons weer op de juiste hoogte te brengen en te houden voor het op de hoogte brengen op op hoogte te brengen van perrons is binnen het programma toegankelijkheid stations honderd vijftig miljoen gereserveerd en ik heb periodiek overleg met prorail over de hagel bij het verder vergroten van de toegankelijkheid van stations en daarbij wordt ook gesproken over het op hoogte brengen en houden van de perrons.

[2:35:06] Mevrouw van der graaf vroeg ook nog

[2:35:09] dat sommige vervoerders geen reisassistentie meer aanbieden door personeelstekort. Want het zou onbestaanbaar zijn. Het klopt dat de reizen assistentie door personeelstekorten onder druk komt te staan als concessieverlener van daarnaast heb ik daarop aangesproken en ze werken er heel hard aan om te zorgen dat reisassistentie gewaarborgd blijft. Zo zijn er inmiddels meer dan honderdvijftig extra reizen assistente aangenomen om de haperingen en reisassistentie aan te pakken en daarnaast is het bestuursakkoord toegankelijkheid ov afgesproken dat op stations waar regionale vervoerders hanteren en maar nu nog geen reisassistentie is dat uit. Ik ook in tweeduizendvijfentwintig aangeboren

[2:35:49] dan had mevrouw van der graaf nog een vraag of er wist is voor slechtziende.

[2:35:54] Het klopt dat nog niet alle toiletten toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden en het bestuursakkoord is daarom afgesproken dat op stations wat toiletten zijn uiterlijk in tweeduizendvijfentwintig. In ieder geval in reizigers toilet vindbaar is voor mensen met een visuele beperking en het bestuursakkoord toegankelijkheid openbaar vervoer is ook opgenomen dat prorail aan de slag gaan met de toegankelijkheid van de betaal modules voor reizigers met een visuele beperking en dat doet prorail en afstemming met zowel de ns als met de.

[2:36:25] Dankuwel excellentie voor de beantwoording.

[2:36:27] Dat is geloof ik ook geen vragen op dit blokje als sociale veiligheid. Vijftig voorlaatste

[2:36:34] alstublieft. Mevrouw de staatssecretaris.

[2:36:38] Ja voorzitter meneer mammoet die vroeg dat was die vraag waarvan ik dacht dat dat we het over hadden. Maar hij vroeg of ik op bezoek gaan bij buschauffeurs die door asielzoekers worden bespuugd of mensen mijn steun voor zowel uitspreken. Laat me vooropstellen dat agressie tegen personeel in alle gevallen absoluut onacceptabel is en ik vind het ook onacceptabel dat de buschauffeurs daarmee te maken krijgen. Ik werk dan ook samen met een collega van justitie en veiligheid aan om de overlast van asielzoekers en het openbaar vervoer te beperken, en ik ben altijd bereid. Ik breng graag werkbezoeken en als er behoefte is aan een werkbezoek. Dan ben ik altijd bereid dat te brengen. Dan moeten we alleen wel kijken of ik daarvoor meest geschikte bewindspersoon ben. Ik zal dadelijk ook nog iets vertellen over de zeg maar de oplossingsrichtingen die ns heeft zitten er twee van de drie zetten bij justitie en veiligheid. Voorzitter, de block meneer crul vroeg

[2:37:43] de ns heeft een brief gestuurd waarin een aantal maatregelen van de overheid rond sociale veiligheid van personeel wordt gevraagd. Ik begrijp de wens van een om snel en efficiënt te kunnen handelen als er raddraaiers in de trein zitten. Daarnaast vraagt om een aantal maatregelen waarvan w en dat is dan de minister voor eentje aan de lat staat en dat is de toegang tot het rijbewijzen register voor boa's om de identiteit van een overlast plegen vast te kunnen stellen en dat ben ik samen met justitie en veiligheid aan het regelen en de planning is dat dit en het najaar van tweeduizend, drieëntwintig klaar is zo, zoals ik eind tweeduizend, tweeëntwintig ook met de sector hebt afgesproken

[2:38:23] aan de andere twee punten die ze aanhaalt, namelijk het identificeren van vreemdelingen aan de aanpak van bredere crimineel gedrag. Dat ligt op het terrein van mijn collega van j en v. Ik heb nauw contact met mijn collega's van j en v om te bekijken in hoeverre deze maatregelen kunnen worden ingevoerd waarmee trouwens net aan het bedenken. Voorzitter, dat ik al wel eens eerder met een tijdens een werkbezoek. Ook heb gereisd op een traject waar een asielzoekerscentrum en de buurt lag. En toen heb ik het ook met medewerkers over gehad en wat dat betreft. Ik ken en herken ik ook wel de impact. Ik weet alleen als ik het zo beluister dan denk ik wel dat het sinds dat werkbezoek dat ik heb gebracht. Een stuk heftiger. Wellicht kan zijn geworden. En dan vraagt er misschien alsnog om een nieuw bezoek

[2:39:12] meneer minas die zegt wat de stationsweg en dat doet voor de veiligheid op stations.

[2:39:18] De uitvoeringsagenda bij de stations. Als je die bevat tien thema's waar ik me de komende jaren samen met prorail en ns stations op gaan richten.

[2:39:25] Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de veiligheid op stations is dat daar ook een van de komende jaren blijven we gezamenlijk werken aan de uitvoering van het landelijk convenant sociale veiligheid. We zetten in op een effectieve data gedreven aanpak van incidenten op stations en daarnaast blijven prorail en ns stations aan de hand van de scores en de stationsbelevingsmonitor kijken naar concrete verbetermaatregelen op stations dan voorzitter, vroeg de heer minas, hoe boa's en politie en bijdrage kunnen leveren aan veiligheid in en om stations. Ja, nogmaals, er is gewoon sowieso geen enkele vorm van agressie op welke manier dan ook acceptabel tegen tegen personeel of tegen reizigers in het openbaar vervoer. Ik streeft ernaar om het gevoel van veiligheid in en rond de stations te verhogen doordat samen met j en v en de sector.

[2:40:19] Er zijn de afgelopen jaren ook best wel veel maatregelen genomen om de veiligheid verder te borgen en treinen maar bussen. En dan kunt u denken. Voorzitter, aan cameratoezicht en bodycams. Het sluiten van de poortjes en het kunnen melden van onveilige situaties en treinen en stations via wat ze

[2:40:40] dan had meneer minhas nog een vraag hoe het staat met de toegang tot het rdw register voor boa's.

[2:40:47] Sorry. Ja klopt ja. Maar het rijbewijs.

[2:40:53] De mensen thuis. Dominant zijn rijbewijs register. Dat voegt hij toe.

[2:40:57] Ik begrijp de wens van een nest om snel efficiënt te kunnen handelen. Als er die raddraaiers in de trein zitten en daarnaast heeft daarom vorig jaar ook verzocht om de eigen boa's toegang te geven tot het rijbewijzen register, zodat ze ook de identiteit van reizigers kunnen vaststellen. Het ministerie van i m is daarom bezig met het ministerie van justitie en veiligheid om boa's toegang te geven tot het rijbewijzen register om de identiteit van een overlast plegers sneller te kunnen vaststellen. En oktober heb ik samen met de staatssecretarissen van je v met de heer van der burg afspraken over gemaakt. Samen met de sector ns spreekt en een nieuwsbericht van vertraging. Om de toegang te regelen. Daar is geen sprake van voorbereiding kost wel nou eenmaal tijd omdat het ook gaat om het aanpassen van regelgeving

[2:41:46] was het einde van.

[2:41:47] Allereerst van de mannen in amendement,

[2:41:51] Ja.

[2:41:52] De staatssecretaris spreekt uit dat natuurlijk onacceptabel is. Dat is ook zo. Dat vinden we allemaal. Dus dat is ja dat hoor ik zo vaak, maar het is ook zo dat sinds de pvv bestaat nu al zeventien jaar

[2:42:04] hebben wij vragen veel aandacht voor dit onderwerp en het het blijft maar erger worden.

[2:42:10] Een heel veel heeft ook te maken met immigratie te moeten we ook niet onder stoelen of banken willen steken. We hebben dan ook camera's en bodycams. Wat gebeurt er dan met die met die beelden. Want het gaat niet alleen om het hebben van camera's. Het gaat erom dat die mensen hier doen dat die gepakt worden en een

[2:42:26] de strenge straf krijgt ze dat nooit meer in hun hoofd halen en een voorbeeld zijn voor anderen dat niet te doen en dat is waar het misgaat. Dus en en dat is al jarenlang zo dus het wordt een beetje moe van. We hebben gezien. Er zijn vorig jaar tweehonderd twintig nss. Die hebben letsel opgelopen als gevolg van agressie. Tweehonderd twintig mensen alleen bij de ns. Hoe zit het bij de buschauffeurs. En hoeveel mensen zijn er uiterst. Hoeveel van die asielzoekers zijn dankuwel.

[2:42:52] Ja. Voorzitter, de heer madlener heeft de pech dat die te maken heeft met de staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat en niet met de minister van justitie en veiligheid. Want dat is dat zijn echter vragen die ook daar behandeld moeten worden en dat betekent niet dat ik weg wil lopen voor mijn verantwoordelijkheid hoor maar ik ga gewoon simpelweg niet over. Wij hebben natuurlijk wel gesprekken ook met ns ook als ik met medewerkers spreek, heb ik het natuurlijk wel over veiligheid. Maar ik geef die signalen dan ook altijd door aan mijn collega die daar wel op opengaat gaat om dat dat ook de plek is waar naar oplossingen het beste gezocht kan worden. En natuurlijk is het enorm frustrerend. Dat ben ik helemaal met helemaal mee eens en het kan gewoon niet zo zijn dat er agressie plaatsvindt tegen medewerkers iedereen met z'n handen van personeel van openbaar vervoersbedrijven reizigers eigenlijk van iedereen uberhaupt gemeld is niet acceptabel. Dus ik deel wel de frustratie. Als je ziet dat dat niet of dat dat bestaat. Maar die gesprekken of hoe je dat oplost. De eerste plaats vind ik dat het uberhaupt bij de mensen zelf ligt want die moeten er al in de eerste plaats niet doen, maar vervolgens moeten natuurlijk ook wel goed gehandhaafd worden en dat wordt heel goed naar gekeken ook samen met ns en andere vervoersbedrijven.

[2:44:14] Voorstellen. Ik wist totaal mee oneens. Ik vind dat de staatssecretaris dit naar toe moet trekken. Er moet zeggen dit gaan de arbeidsomstandigheden veiligheid van zowel reizigers als personeel en we zien dat het toeneemt. We zien dat je kan niet niet zeggen. Ja, maar niemand heeft de pech dat hij hier zit er niet bij justitie. Dit gaat natuurlijk. Dit moeten staatsssecretaris zich aantrekken. Niet alleen zeggen dat het onacceptabel is. Dat vinden we allemaal. Maar ze moeten iets aan doen en ze moeten hier de leiding nemen zeggen ik neem het op voor de mensen die werken in het ov en alle mensen die reizen met het ov is een van de redenen de onveiligheid dat mensen niet met het ov gaan dan kunnen we je kletsen over weet ik veel wat voor internationale luxe lijnen. Dit is gewoon dagelijkse praktijk en er zijn er worden honderden personeelsleden bespuugd geslagen. Die mensen lopen trauma's op als je geslagen wordt overigens bespuugd wordt, is dat ernstig en daar moet iets mee gebeuren. Ik vind dat de staatssecretaris echt hier.

[2:45:05] Die verhouding moet aan was uw laatste interruptie.

[2:45:08] Ja voorzitter, natuurlijk is het zo dat als ik dit soort verhalen hoor dat ik daar wat mee. Doe. Dus als als we het hebben over die actie met die rijpe wijze toegang. Dat wordt gewoon meteen opgepakt. Maar dan wel met de persoon die daarover gaat op het moment dat ik signalen krijg van medewerkers dat ze zich zorgen maken over hun sociale veiligheid of uberhaupt over hun veiligheid. Dan geef ik dat door aan het vak ministerie wat er allemaal heel veel specialisten voor een dienst heeft om dat op een goede manier aan te pakken. Dat gaat iets bij de mensen bij mij die precies weten hoe spoorstaven werken of weet ik wat die hebben we andere specialisaties. Ik vind wel dat dat mag helemaal daar mag helemaal in er wel van uitgaan dat de medewerkers geen last mogen hebben van de manier waarop ook de overheid via verschillende lagen is ingeregeld, maar het is nou eenmaal zo en en de manier waarop we dat hebben gedaan dat ik niet aan de lat zou ook niet voor arbeidsvoorwaarden. Dat is aan de bedrijven zelf met hun personeel. Om daar gesprekken over te hebben. Maar natuurlijk vinden we het allemaal frustrerend als er geweld en onacceptabel als er geweld tegen medewerkers in het openbaar vervoer plaatsvindt. En daar kunnen we elkaar denk ik wel degelijk heel goed vinden.

[2:46:31] Daarnaast.

[2:46:33] Voorzitter, meneer madlener bracht mij op iets en dat is dat die pvv zeventien jaar bestaat vandaag.

[2:46:41] Dat is vandaag zeventien jaar. Gefeliciteerd dat gezegd hebbende staatssecretaris terecht dat u opmerkt dat die afspraak vorig jaar zijn gemaakt en het proces q drie inzicht is, maar kan de staatssecretaris toezeggen dat het dan geregeld is niet dat het administratieve proces bij in je weet dan is afgehandeld en dat we jnvb gaan en dat er dan nog een jaar aan het wachten zijn die boa's die de veiligheidsmedewerkers hebben behoefte aan dat het snel geregeld wordt. Dus daar staan ze ook toe. De secretaris toezeggen dat het in q drie geregeld is. En dan stel ik gelijk mijn volgende vraag in de laatste hiertoe. Want dit gaat alleen nog maar over de boa's bij de ns. We hebben natuurlijk veel meer ov-bedrijven en gaat de staatssecretaris stelsel verantwoordelijke dat ook voor die andere vervoerders regelen dankuwel.

[2:47:23] Mevrouw de staatssecretaris,

[2:47:25] Voorzitter, om op de eerste vraag terug te komen. Dat hangt ook af van de kamer. Want er dus wijziging van regelgeving. Dus dat moet wel allemaal netjes en de en de tijd worden gezet, maar vooralsnog liggen wij op schema om het gewoon op tijd te kunnen leveren, want het is heel erg belangrijk dat ook op een goede manier regelen en misschien dat meneer middels een tweede vraag me even kan halen.

[2:47:49] Dat ging over dezelfde bevoegdheid ook voor andere vervoerders regelen.

[2:47:52] Voor de boa's,

[2:48:00] Die vraag die hebben we nog niet gehad maar dan kunnen we naar kijken.

[2:48:03] Mevrouw bouchallikh,

[2:48:05] Dankuwel. Voorzitter, mijn laatste interruptie vinden inderdaad allemaal onveiligheid ontzettend belangrijke. Daar moeten we allemaal tegen zijn. Ik zou wel staatssecretaris willen vragen om niet mee te gaan in de suggestie dat het alleen vanuit een bepaalde groep komt, want het gaf zojuist aan het ze bijna azc in gesprek is gegaan. Ik heb ook dat er in gesprek gaat met bijvoorbeeld hooligans mensen die je met dronkenschap. De trein instappen en dergelijke. Want volgens mij is dat wat nodig is voor de veiligheid van iedereen. Zojuist leek het alleen te gaan over één specifieke groep en ik hoop dat de stukken staatssecretaris daar afstand van.

[2:48:33] Wij nemen.

[2:48:34] De staatssecretaris.

[2:48:35] Voorzitter, ik werd door helemaal alleen specifiek gevraagd of ik een bezoek willen brengen aan bepaalde medewerkers die hij had gesproken die en de buurt van een asielzoekerscentrum bepaalde ervaringen hebben opgedaan. Uiteraard gebeuren er allerlei incidenten die de veiligheid van medewerkers op het spoor raken en het is altijd belangrijk dat als er behoefte is van medewerkers om te spreken, misschien niet zozeer alleen maar mij, maar misschien ook met de collega's van justitie en veiligheid en dat geval dan kunnen ze zich altijd melden. Ik heb ik heb nog nooit. Volgens mij voor iemand niet opengestaan om daarmee te spreken. Dus het is zeker zo dat dat breder geld en dat is een een terechte observatie ook.

[2:49:24] De staatssecretaris veroordeelt elke vorm van agressie. Dat betekent dan ook, ongeacht welke persoon

[2:49:30] meneer ook niet meer. Dat kan die meer teruggaan naar het is een we gaan naar het laatste blokje overigens, mevrouw de staatssecretaris.

[2:49:40] Ja. Voorzitter, laatste blokje inderdaad mevrouw van der graaf die zij licht zal niet een rijksverantwoordelijkheid om de bus ook tussen buitenwijken naar industrieterreinen en kantorenpark te laten rijden en het busvervoer in nederland is het korte antwoord is decentraal georganiseerd en dat betekent dus dat de eerste verantwoordelijkheid bij de lokale overheden ligt

[2:50:02] dan had mevrouw van ginneken. Een vraag over hoe ik pardon. Hoe ik garanderen dat afspraken met

[2:50:09] onderwijsinstellingen en werkgevers deze keer wel succesvol zijn garanties. Daarop kan ik niet geven. Maar ik kan wel beloven dat onze inzet erop gericht is om structurele effecten teweeg te brengen en daar voren hebben mijn voorgangers en het licht van tweeduizend, eenentwintig met elke regio afgesproken om tot een aanpak te komen met werkgevers en met onderwijsinstellingen en we werken samen om die impasse aanpak dus verder in te vullen.

[2:50:35] Mevrouw van ginneken die vroeg ook nog naar de integrale mobiliteit analyse

[2:50:41] zijn zeshonderd duizend fietsplekken en tweeduizend dertien wel voldoende

[2:50:47] en zijnde doelen voor het fietsparkeren wel toereikend.

[2:50:51] Naar de integrale mobiliteit analyse wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de reizigersaantallen en daarnaast voert prorail op periodiek tellingen uit voor fietsparkeren, zodat de prognoses aangescherpt kunnen worden. En als dat een ander beeld geeft dan de huidige behoefte aan stallingen dan daar programmering daarop aangepast worden en vooralsnog is dat niet het geval.

[2:51:12] Meneer krol die vroeg nog naar trillingsoverlast aan het spoor en houten het minder hinder pakket is bedoeld om trillingsoverlast door omgeleide goederentreinen op de routes door zuid en oost nederland te beperken. Houten ligt niet op die routes. Ik zie daarom ook niet niet echt mogelijkheden om de trilling problematiek daar met het minder hinder pakket op te lossen. Ik vond informeren de kamer binnenkort over de maatregelen die wel onderdeel uitmaken van het minder hinder pakket. Ik ben ook bekend met langdurige problematiek met betrekking tot trillingen en houten de kosten voor de betonnen bak. Die zijn helaas onevenredig hoog vergeleken met het aantal bewoners dat er mee geholpen zou zijn. Een andere maatregelen die sorteren onvoldoende effect en ik vind die uitkomst echt betreurenswaardig, maar ik kan hiernaast ook niet veranderen

[2:52:06] nog gevraagd door het cda over hoe het gaat met de voortgang van de nedersaksen lijn. We zijn daar voortvarend mee bezig en ik heb de kamerbreed aangenomen motie over de nedersaksen lijn omarmd. Het plan van aanpak stellen we binnenkort vast en daarna gaan we heel snel met te onderzoeken. Ook aan de slag.

[2:52:26] Hoe gaat het met de voortgang van der lelij vraagt het cda ook daar zijn we voortvarend bezig. Het projectteam is op sterkte en vol aan de slag en de onderzoeken die lopen en zo heb ik twee weken geleden de aftrap van het participatietraject en emmeloord gegeven en iedereen kan nu ook de raadpleging en vullen op lelylijn raadpleging punten sluikreclame dan meneer krol van het cda die vroeg wat de stand van zaken is van het project maaslijn. De eerste stap van de aanbesteding. Dat is de belangstelling registratie die is gezet. De inschrijvingen van de marktpartijen worden en de zomer van tweeduizend, drieëntwintig verwacht. Dat is al vrij snel

[2:53:09] en daarmee wordt ook duidelijk waar we staan met het project en termen van ook bijvoorbeeld de financiën en zoals ook al eerder toegezegd, zal ik de kamer informeren bij relevante ontwikkelingen. De inzet en de belangen van rijk en regio die zijn en blijven gelijk gericht om het project zo snel mogelijk te realiseren en u kunt er zeker van zijn dat het projecten volle aandacht heeft niet alleen hier in den haag, maar ook in het gouvernement van de

[2:53:36] meneer kaya die vroeg of er extra geld wordt vrijgemaakt voor de maaslijn. Dat is ook een vraag die het cda stelde de eerste stap van de aanbesteding. De belangstelling registratie die is tussen gezet en de inschrijvingen die worden verwacht en de zomer van die drieëntwintig jaar. Ik hoef het eigenlijk niet te herhalen want ik heb het net al aangegeven en ik zal de kamer uiteraard op de hoogte houden van de.

[2:54:00] De ontwikkelingen. Dank je wel. Voorzitter, de staatssecretaris

[2:54:04] mevrouw van ginneken die als eerste vraag.

[2:54:06] Ja. Voorzitter, dank aan de eigenlijk heb ik er twee doet even heel kort. De staatssecretaris zegt de aanpak voor met werkgevers en onderwijsinstellingen verder in te vullen. Maar wanneer horen we daarvan. En hoe gaat de staatssecretaris die borgen en staatsssecretaris zei ook dat die zeshonderd duizend fietsplekken bij stations voldoende is. Maar ik lees juist in een nationaal toekomstbeeld fiets dat ondanks die zes, honderd duizend fietsenstallingen het stallen van fietsen nog steeds een knelpunt is dus volgens mij moet er toch echt een hogere ambitie komen alleen al vanuit de toekomstbeeld fietsen dus graag daar een reflectie.

[2:54:41] Excellentie,

[2:54:42] Voorzitter, om op de eerste vraagstuk gekomen. Dat komt bij de volgende match brief. En die volgden ergens voor de zomer nog dus dan komt daar wat meer inzicht en misschien is het handig dat mevrouw van gent ik er nog even schakelt ook met het team dat zich bezighoudt met het aantal fietsparkeerplekken. Het is belangrijk om zulke op basis van goede aannames schattingen te maken op basis van wat ik heb begrepen ook echt een vanuit de interne organisatie is op dit moment geen noodzaak om onze ambities met die zeshonderd duizend plek om die aan te passen. Maar het is altijd goed om toch nog eens een keertje samen naar te kijken. Dus als mevrouw van ginneken wel dan zorg ik dat er contact met haar opgenomen om daar nog eens ambtelijk naar te laten kijken, zodat het iets verder verdiept kan worden.

[2:55:35] Mevrouw van ginneken knikt instemmend zijn er nog vragen.

[2:55:39] Dat madlener.

[2:55:41] De vraag die ik gesteld heb, zal u aanspreken met een voorstel over de hulpbronnen die geweigerd worden nog steeds in taxi's tot schijnt nog steeds massaal te gebeuren. Hulp die geweigerd worden in taxi's zat aan gebeurt.

[2:55:55] Ja. Voorzitter, dat antwoord moet ik het helemaal alleen een schildering. Maar ik kom daar graag schriftelijk bij hem op terug want het is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat je zeker als je een hulphond nodig hebt om te kunnen reizen. Dan is het wel belangrijk dat die niet geweigerd worden en taxi's of dat je in elk geval weet hoe je een taxi kunt krijgen waarin de hulp om niet geweigerd wordt. Maar dat moet ik uitzoeken.

[2:56:22] Meneer schuld.

[2:56:24] Ja. Voorzitter, allereerst

[2:56:26] toch even uitspreken dat het dat het wel teleurstellend is dat er blijkbaar een soort combinatie punt is als het gaat om hinder en overlast. Wat wat er blijkbaar is dat een aantal mensen bepaalt of we er daadwerkelijk iets aan aan gaan doen. Dat denk ik niet. Een nieuws prettig ontvangen wordt in de gemeente houten en ten tweede voorzitter, niet zozeer een vraag maar even iets wat ik de staatssecretaris mee wil geven als het gaat om die om die maaslijn dat ik ook in mijn eerste termijn aangegeven als om de financiën gaat het wat ons betreft niet zo kan zijn dat eventuele meerkosten toch vooral op het bordje komen van die provincie. Want er is is wat wat zorgen over dat we even meegeven en ik ben staatssecretaris heel veel succes met alle voortvarendheid over de drie projecten die we.

[2:57:04] We besproken hebben. Dankjewel.

[2:57:06] Mevrouw de voorzitter, richting zomer krijgen we ook inzicht in de kosten die de maaslijn mee zal brengen. Maar de kamer heeft zich daar redelijk duidelijk over over uitgesproken als een grote wens van de kamer is om de elektrificatie van de maaslijn te realiseren. Is het wel zo dat de kamer heel veel heel ambitieus is en dat is ook heel erg goed. Maar bij ambities horen ook budgetten. Dus dat zijn natuurlijk wel gesprekken die we ook altijd met elkaar moeten blijven voeren. Maar ik heb wel heel erg duidelijk op het vizier dat de maaslijn. Een van de prioriteiten projecten voor voor de kamer is en ja dan toch nog heel even. Voorzitter, want ik heb drie minuten en ik vind het ook nuttig om daar nog heel even op in te gaan op die trillingshinder. Want dat was een van mijn grote verwondering. En dan niet in positieve zin toen ik hier aankwam op het ministerie dat het dus inderdaad ook echt gekeken wordt naar wat is de impact op de omgeving op de aantal mensen die in de omgeving wonen en wat zijn de kosten. En wat gebeurt er vervolgens als tussen. Inderdaad zo is dat de de kosten voor maatregelen dusdanig hoog zijn dat het onevenredig hoog is. Dan wordt het wordt er niet gehandeld door bijvoorbeeld zo'n betonnen bak te plaatsen. Ik vond dat echt wel een ingewikkelde en uiteindelijk heb ik ook gezien dat bijvoorbeeld de rechter en als mensen een beroep gaan dan ook aangeeft dat wij wel conform handelen. Ik heb wel gezegd ik wil bij die voorkomende agenda die wij gaan maken over bijvoorbeeld spoorgoederenvervoer en niet aanleg van nieuw

[2:58:51] voor

[2:58:52] wel ik zorgen dat omgeving effecten worden meegenomen bij nieuwe dingen die we doen. Dat is een zure appel voor iedereen die nu al overlast ervaart bekijken daar ook echt wel steeds van hoe kunnen we met bepaalde maatregelen wel verzachtend zeg maar de de overlast hinder verzachten. Er zijn gelukkig steeds meer een nieuwe technieken als het gaat om slot van remblokken, maar ook matten die je kunt plaatsen of bepaalde

[2:59:24] andere toepassingen. Maar alles moet ook wel binnen bepaalde budgetten gebeuren.

[2:59:30] Dus ja. Dankuwel

[2:59:32] dankuwel mevrouw de staatssecretaris wanneer de hoop te geven aan en die zitten hier ook aan die zat er eens spreken dat er een dat die graag een tweeminutendebat aanvragen. Dus die aanvraag voor doorgeleiden. Want ik geef gelegenheid, maar dan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Eerste spreken onderdeel zijn er een paar toezeggingen hieraan mevrouw de staatssecretaris eens even goed kan meeluisteren en de kamer wordt voor de zomer geïnformeerd over de mogelijkheden om de energiekosten en de openbaar vervoersector te compenseren, was een toezegging. Mevrouw bush liet de kamer gevolgd na afloop van de conferentie over vervoers, ongelijkheid geïnformeerd over de uitkomsten en te en tevens zal de kamer ook worden geinformeerd over de vraag bij welk ministerie de regierol belegd is een toezegging gedaan aan mevrouw van ginneken van d zesenzestig.

[3:00:17] Misschien moet er wordt belegd moeten kijken. Misschien dat dadelijk alle lokale overheden wel zeggen van ja, we zitten echt niet te wachten op als ik zie rol vanuit den haag en dan gaan wij dan niet aan beginnen lijst. Goed.

[3:00:30] Wat aangepast en waagt, zal de staatssecretaris de kamer informeren over de hoofdlijnen van de mobiliteitsvisie, inclusieve visie, op een afdwingbare bereikbaarheid norm. Tevens zal zijn reactie gegeven op het baby l rapport een baby, al staat voor planbureau voor de leefomgeving

[3:00:47] in de volgende nieuwsbrief zal de staatsssecretaris de kamer informeren over de spreiding afspraken met werkgevers en overheidsinstellingen die toezegging is gedaan om d zesenzestig en de laatste de kamer wordt geïnformeerd over de vraag van de madlener over het weigeren van hulphonden en taxi's en daar is ook altijd de vraag wat we altijd doen. Wanneer kan verwacht worden.

[3:01:10] Ik denk wel binnen een week of twee

[3:01:16] in maart hoor ik loopt.

[3:01:19] Tweeduizend, drieëntwintig dankuwel dankuwel mevrouw de staatssecretaris. Dan zijn we mevrouw van ginneken.

[3:01:25] Ja volgens mij mis ik een toezegging. Maar misschien komt dat omdat dan niet een concrete datum over is afgesproken. De toezegging om de kamer te informeren over het vervolg onderzoek voor eventuele automaatregelen die het gebruik van het ov verder kunnen versterken, heeft staatssecretaris toegeeft. Maar ik weet niet helemaal scherp of er ook een datum of iets dergelijks aan gekoppeld is.

[3:01:47] De voor de zomer rustig toegezegd. Dat hoor ik tegen mevrouw verkenning. Bedankt voor uw hulp.

[3:01:52] Voorzitter, even voor de duidelijkheid voor de zomer informeren de kamer hoe we dat vervolgens ook gaan oppakken.

[3:02:00] Achter de handel brengen. Mevrouw, sorry, maar alineas.

[3:02:07] De staatssecretaris er nog toegezegd dat ze zou kijken of er belangstelling is vanuit andere vervoerders om te kijken om de rijbewijs bevoegdheid voor de conducteurs.

[3:02:16] Internet,

[3:02:18] Mevrouw de staatssecretaris,

[3:02:21] Heb ik toegezegd. Klopt.

[3:02:26] Vaak wordt er alleen maar genoteerd als er specifieke een brief en wel toegezegd. Dat is een beetje de gang van zaken anders vandaag precies staan. Er is heer. Ik dank de mensen op de publieke tribune van en ook de mensen die thuis hebben gekeken en geluisterd vriendin digitale kanaal onze trouwe bode, leon en ook de dienst verslag en redactie. De staatsssecretaris een redelijk team en ook alle leden van de tweede kamer der staten generaal en ik wens iedereen een hele gezegende avond een behouden thuiskomst en daarmee sluit ik dit commissiedebat.