Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Financiën en commissie voor Rijksuitgaven

[0:00:02] Het is negen uur en u heeft al een tweeminutendebat en ik een tien minuten tien uur de commissiedebat in. We gaan proberen dit snel te doen. Uw vaste voorzitter heeft andere verplichting heeft gevraagd het over te nemen. Dat doe ik uiteraard graag, aangezien zij dat vaak voor mij doet en anders ook dan beginnen we, zoals gewoonlijk met procedurevergadering van de commissie rijksuitgaven

[0:00:28] agendapunt één de europese en internationale onderwerpen. Dat geldt ook voor agendapunt twee.

[0:00:35] U laat het weten als u het woord wenst.

[0:00:38] Wij hebben daarmee ook de besluitenlijst formeel vastgesteld

[0:00:43] dan agendapunt drie de nationale algemene rekenkamer rapport bij agendapunt te vierde boos en beleids doorlichtingen. Dan gaan we naar agendapunt vijf. Dat gaat over de planning van verantwoordingsdag. Het voorstel is om de algemene rekenkamer van half drie tot vier de cbs van half vijf tot half zes uit te nodigen voor een technische briefing en daar ook meneer van het cbs andere commissies uit te nodigen,

[0:01:10] dan komen wij bij de behandeling van de verantwoordingsstukken om agendapunt zes. We hebben het er tijdens de strategische procedurevergadering ook kort over gehad. Er is overleg geweest met de plenaire griffie naar aanleiding van de planning die we daar hebben opgesteld. Daaruit blijkt helaas, zoals wel vaker dat de agenda van een van de bewindspersoon in dit geval de premier op eenendertig mei in de avond een andere verplichting bevat die uit hoofde van zijn functie voorrang krijgt.

[0:01:40] Dus ik zag twee mogelijkheden voor u en de keuze is denk ik aan ons om de voorkeur te geven aan de plenaire griffie. Één is het voorstel van de heer nijboer het volgen

[0:01:51] en dat is de spreektijden ingekort ten opzichte van vorige keer en ermee akkoord te gaan dat de première vanaf een uur of zes half zeven

[0:02:00] de zaal zou verlaten en dat we het debat voortzetten met minister van financiën staatsssecretaris digitalisering en wat ik heb begrepen is er is dat er een mogelijkheid is om kwart over tien te beginnen. Ik denk als woordvoerder zeg ik er meteen bij. Zou dat mijn voorkeur hebben. Het alternatief. Wat ik u wel wil schetsen is om het acht juni pas te doen we dat betekent ook dat de voorjaarsnota een week later gaat en dat wordt wel wat laat voor sommige

[0:02:30] dus ik leg graag dat het eerste voorstel aan u voor om dan gaan we met de plenaire griffie in de wijsheid van deze griffie daar spreektijd verdeling opstellen en ik gezien het onder de onderbesteding van spreektijd vorig jaar denk ik dat dat moet lukken. Ik zie er geen bezwaren tegen

[0:02:49] de heer ga ook geen bezwaren

[0:02:52] design.

[0:02:53] Dat moet ook gebeuren.

[0:02:57] Elke wij doen de besluitvorming hier nog gewoon ouderwets. Helaas. Dan besluiten we dat op die manier en dan horen we snel terug van de griffie en dank voor die souplesse alle dan gaan we over naar de behandeling van de voorjaarsnota en die kan dan conform de eerder vastgestelde procedure worden geacht worden geadviseerd en die komt er op acht juni in principe op de plenaire agenda.

[0:03:23] Dat is ook akkoord dankuwel. Dan komen wij bij de strategische procedurevergadering die vorige keer nog besloten was, volgende keer openbaar zal zijn, maar wij stellen hier in de openbaarheid de besluitenlijst daarvan vast

[0:03:35] en geef ik iedereen de gelegenheid die er daar niet bij kon zijn om daar hier nog een mening over te hebben of voor eeuwig te zwijgen. Maar de opkomst bij de procedurevergadering was goed is. Volgens mij zit er ook het eigenaarschap van een ieder nu goed in, zoals de bedoeling is. Hetzelfde geldt volgens mij voor agendapunt negen het vaststellen van de kennisagenda

[0:03:57] ook geen nagekomen berichten, dan stellen wij die als volgt vast

[0:04:01] dan vindt u onder agendapunt tien een korte startnotitie met een terugkoppeling van de rapporteurs over begroten en verantwoorden zal ik kortheidshalve zeggen,

[0:04:13] mevrouw van dijk en daarna de heer slootweg en ondergetekende

[0:04:18] en wij gaan daarmee verder zullen u op de hoogte houden. U weet ons ten alle tijden ook buiten deze vergadering te vinden voor vragen en commentaar,

[0:04:27] tenzij er nu opmerkingen zijn. Maar die zijn er niet. Dan gaan we naar agendapunt f. Dat is de dag van de publieke dienstverlening

[0:04:34] heeft dat een andere commissie langskomen. Eigenlijk valt alleen de algemene rekenkamer onder deze commissie in. Het leek ons niet eentje om per c aan te dragen voor deze publieke dienstverlening. Dag.

[0:04:45] Dus we nemen voor kennisgeving aan. Dat is akkoord. Dan gaan we naar de de heer slootweg die lid van de stuurgroep.

[0:04:51] Ja, ik wil hier wel pleidooi

[0:04:55] voeren om als mensen wel kunnen aanwezig te zijn en men vaak nog wel een ander dossier waarin

[0:05:02] woordvoerder is om dat wel te doen. Ik denk toch dat het echt een mooie dag is om ook echt gewoon kennis te maken met de uitvoering.

[0:05:09] Dat onderschrijf ik uiteraard kunt u daar een datum en een tijdstip bij doen. Maar voor de mensen die toch een telefoon in de hand hebben.

[0:05:16] Volgens mij in juni zit hij het graven. Veertien juni meende ik dat het dat de dag

[0:05:23] plaats plaatsvindt. Drieëntwintig. Oké

[0:05:26] we gisteren hebben heel erg veel tijd gestopt in hoe we het programma willen gaan doen overigens daarin ook altijd. Ik zou zeggen ondanks dat een totaal andere dag en setting is helpt bijvoorbeeld zo'n ervaringen die we met verantwoordingsdag hebben ook dus in die zin. Ik zal de volgende keer komen dan hebben wij denk ik een totaalplaatje moet het dan niet alle commissies zeg maar aangedragen hebben als het gaat over welke uitvoeringsorganisatie zij graag op die dag willen spreken. Dan hebben we meer een programma en dan kom ik hier graag weer terug.

[0:06:04] Uitstekend en ik denk ook wel raakvlakken heeft met de commissie voor de rijksuitgaven. Maar voorlopig wordt drieëntwintig juni van s ochtends vroeg tot savonds laat geblokt in de agenda's dan agendapunt twaalf de geplande activiteit. De commissie rijksuitgaven geen commentaar.

[0:06:19] Dan hebben wij een korte besloten deel.

[0:06:23] Maar ik zou alleen besloten willen gaan als er ook daadwerkelijk zo meteen opmerkingen over zijn. Anders is dat zonde van ieders tijd en moeite. Kijk heel even in openbaarheid rond of er zo meteen opmerkingen over zullen zijn. Dan stel ik voor

[0:06:36] kijk even of dat het reglementair mag het mag reglementair van artikel vijf jaar links. We stellen die vast dan conform de invulling en we gaan dat verder uitwerken en komen ook daar bij u terug. Ik zou dat nooit zeggen. Ik weet niet wat u denkt dat ik heb gezegd meer om zeg maar. Ik heb ik zou dat nooit zeggen.

[0:06:55] Dan gaan we volgens mij.

[0:06:56] Ik.

[0:07:01] Ik dank u allen voor deze souplesse tijdens de commissie voor de rijksuitgaven procedurevergadering en dan gaan wij soepeltjes door naar de commissie financiën en de procedurevergadering

[0:07:14] daarvan, en dat heeft alleen een wisseling van griffier tot gevolg.

[0:07:18] Dan beginnen we bij agendapunt één regeling van werkzaamheden. Een verzoek is binnengekomen van de leden maatoug van der lee en de heer nijboer en u heeft het allemaal gekregen en kunnen lezen is er behoefte aan toelichting? Nee dan gaan we naar besluitvorming

[0:07:34] is dat akkoord.

[0:07:37] Ik zie geen bezwaren. Dus en de leden weten dat dit waarschijnlijk tijdens stemming is en mobiliseren alvast leden

[0:07:44] om naar de professor te komen luisteren. Uitstekend. Dan gaan we naar agendapunt twee. Dat is de besluitenlijst van de vorige vergadering die kunnen we denk ik vaststellen

[0:07:54] dan is dat gedaan dan de brieven lijst onder agendapunt drie

[0:08:06] zijn daar opmerkingen bij zaak één tot en met acht.

[0:08:10] De heer de jong,

[0:08:12] Voorzitter, mijn fractie zou graag een reactie van staatssecretaris willen hebben op brief. Nummer acht.

[0:08:17] En dat is de brief van de nederlandse orde van advocaten je dan gaan we geen andere opmerkingen daarover. Dan gaan we van negen tot en met achttien

[0:08:25] geen opmerkingen er dan de laatste vier, negentien tot tweeëntwintig

[0:08:31] geen opmerkingen. Dan

[0:08:33] gaan dan gaan wij door naar agendapunt vijf. Dat betreft de reactie op de wetenschap toets voorstel is om die te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen.

[0:08:47] Dat is akkoord.

[0:08:49] Dan gaan we naar agendapunt zes over het register en de wet centraal aandeelhoudersregister ook betrekken bij de verdere behandeling van het initiatiefwetsvoorstel. Kijk ook even naar de initiatiefnemers. Dit is allemaal akkoord.

[0:09:04] Dan.

[0:09:06] Was ik heel snel over agendapunt vier heengestapt. Voorlopige beoordeling van het betaalverzoek malta onder agendapunt vier. Dat is

[0:09:14] akkoord om dat te betrekken bij de eurogroep debat.

[0:09:18] Dan gaan we naar agendapunt zeven de wet implementatie richtlijn betalingsdiensten aan bieders

[0:09:26] betrekken bij de verdere behandeling en zoals u bent staan er drie bullets met de drie verschillende opties voor de gewenste behandeling.

[0:09:33] Er heeft een voorkeur bijeen van de leden over de behandeling

[0:09:39] dan als niemand een voorkeur heeft om het uberhaupt te behouden. De heer romke de jong.

[0:09:43] Als hamerstuk, namens mijn fractie.

[0:09:46] Daar zie ik geen bezwaren tegen te gaan als hamerstuk aanmelden en alle leden kunnen zich alsnog inschrijven. Uiteraard. Dan gaan we naar agendapunt acht het initiatiefwetsvoorstel van de leden maatoug en nijboer voor kennisgeving aannemen en betrekken bij de verdere behandeling en het is aangemeld. Voor plenaire behandeling

[0:10:06] gaan we naar agendapunt negen

[0:10:07] overgenomen van de commissie fnv

[0:10:10] trekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

[0:10:13] De heer idsinga,

[0:10:16] Ik zou ten aanzien van punten negen van graag een extra schriftelijke ronde willen houden, want ik heb nog een aantal vervolgvragen.

[0:10:24] En nader verslag. Dat wordt gebruikelijk gehonoreerd heeft idsinga een voorkeur voor hun inbreng termijn.

[0:10:32] Nou niet echt een week of wat maakt me niet zoveel uit.

[0:10:36] U ziet verschijnen in de agenda's voor over een week of

[0:10:40] wat. Ik denk dat het vlak na het reces. Dan zal worden

[0:10:45] en dan melden dus dus nog niet aan voor plenaire behandeling gaan we naar

[0:10:51] agendapunt tien. Dat betreft een verdrag met de republiek panama.

[0:10:57] Dan gaan we die voor kennisgeving aannemen. Stilzwijgende goedkeuring. Dan gaan we naar de stukken als eerste ondertekend door de minister van financiën agendapunt. Elf het sneeuw eindrapport evaluatie regeldruk aan

[0:11:09] a en l d vijf

[0:11:12] crypto diensten

[0:11:13] gaan we dan agenderen voor het commissiedebat bestrijding, witwassen, terrorismefinanciering agendapunt twaalf ook een zeeuwen rapport over de markt voor is premie pensioeninstellingen

[0:11:25] geen commentaar. Dan gaat hij naar de commissie szw dan de achtergrond notities van de ambtelijke berekeningen stikstof door financiën

[0:11:35] ter informatie. Dan gaan we naar agendapunt veertien het advies van vier over het verkopen van aandelen in abn amro bank.

[0:11:44] Dan gaan we die voorstel een is desgewenst is het betrokken bij de feitelijke vraag moet dat zijn over de deelname aandelen inkoop

[0:11:52] het agendapunt nummer twee betrekken bij het commissiedebat verduurzaming financiële sector

[0:11:58] en agendapunt drie, acht uur de vertrouwelijkheid voldoende gemotiveerd.

[0:12:03] Die.

[0:12:05] Dan gaan we naar agendapunt vijftien. Ook daar ging het om feitelijke vragen en ook dat zullen we agenderen voor het commissiedebat.

[0:12:13] Dan komen we bij de fiscaliteit

[0:12:16] dan agendapunt zestien appreciatie btw gehad in de europese unie. De individuele lidstaten. Dat gaat.

[0:12:24] Het voorstel was. Maak even af om naar het voor het commissiedebat nationale fiscaliteit te attenderen. Meneer romke de jong wenst het woord.

[0:12:32] Ja voorzitter, mijn fractie zou het graag agenderen bij het schriftelijk overleg van de fiche richtlijnen en verordeningen betreffende btw regels voor digitale tijdperk.

[0:12:40] Is dat in plaats van of is dat additioneel.

[0:12:44] Dat zou in plaats van zijn.

[0:12:46] Er idsinga,

[0:12:48] Zich ben ik het daarmee eens. Maar ik zou het niet in plaats van willen, maar en.

[0:12:53] Ik zie aan de lichaamstaal van de heer de jong dat hij daarmee kan leveren dan doen we en en

[0:12:59] het lijkt me verstandig om te proberen dat schriftelijk overleg een beetje op korte termijn te doen, zodat de beantwoording voor veertien juni binnen kan zijn. Het zal beter worden.

[0:13:08] Belangrijk is.

[0:13:09] Kort na het reces zal worden. De planning wordt doorgestuurd. Aan het ministerie

[0:13:14] komen we bij agendapunt zeventien beleidswijziging in verband met de energie toeslag informatie agendapunt achttien terugkoppeling gesprek fiscale adviseurs agrarische sector

[0:13:27] wordt betrokken, desgewenst bij het plenaire debat heden.

[0:13:30] De heer idsinga,

[0:13:32] Ik zou deze graag willen betrekken bij het commissiedebat nationale fiscaliteit.

[0:13:38] Ik zie instemmend geknik dat wordt geagendeerd agendapunt negentien antwoorden op vragen commissie over herijking van de invordering zweth negentien, negentig en processen update enkele toezeggingen

[0:13:50] attenderen voor het commissiedebat opvolging van het rapport ongekend onrecht op dinsdag tweeëntwintig mei.

[0:13:55] Dat is akkoord dan agendapunt twintig monitoring verlaging btw op energie, ook voor nationale fiscaliteit dan agendapunt eenentwintig

[0:14:05] toezeggingen gedaan. Met betrekking tot de toekomst van box drie voorstel. Daar is betrekken bij dertig leden debat over de hervorming van de vermogensbelasting

[0:14:12] en u ziet daar wat toelichtingen, waaronder het de naam van de heer alkaya

[0:14:17] de heer elkaar.

[0:14:20] Voorzitter, als ik heel eerlijk ben, heb ik niet de illusie dat het dertig leden wat ooit ingepland gaat worden. Gezinnen plenaire agenda. Dus

[0:14:28] ik wil u wel apart over spreken. Dus of ik denk we moeten laten staan en dan hopen dat die wel ingepland wordt. En dan misschien daar druk op uitoefenen,

[0:14:35] want dat is niet eens voor deze vergadering of we moeten hier een apart commissiedebat van maken,

[0:14:40] maar in ieder geval als het betrekken bij de nationale fiscaliteit denk ik dat we geen recht doen aan wat er allemaal in die brief staat.

[0:14:47] De boodschap is duidelijk. Ik kijk naar de andere leden die idsinga.

[0:14:52] Ja. Ik denk ik ben het eens met de heer alkaya dertig leden debat. Wie weet wanneer dat ooit is gepland, wordt de lijst. Heel lang. Dus er kan nog heel lang duren. Ik had zelf het idee om het

[0:15:04] te betrekken bij het debat nationale fiscaliteit, maar ik heb er ook geen bezwaar tegen als er leden zijn die zeggen van we moeten.

[0:15:09] Daar een apart debat over gaan voeren.

[0:15:11] Ik zie hier mag die nijboer ook een bordje alstublieft bij ons allemaal bekend.

[0:15:19] Geen geen enkel probleem,

[0:15:21] Ik zou inderdaad wel gewoon een commissiedebat box drie niet al te lange termijn, want er is weer een nieuwe brief van de staatssecretaris naar die vraagt wat kamer ervan vindt en ik daar alles wat er een beetje bij.

[0:15:31] Betrokken,

[0:15:31] Ik kan worden en worden geagendeerd.

[0:15:37] De heer romke, de jong,

[0:15:38] Ik had dezelfde zorg als zeer alkaya. Ik was ook benieuwd wanneer de dertig leden debat is als het inderdaad klopt wat je zegt want het is onmogelijk om die in te plannen. Dan zou ik een apart debat mijn voorkeur hebben.

[0:15:49] De heer van de leden,

[0:15:51] Er lijkt me sowieso goed om met de commissie te maken, want zelfs als het een keer wordt ingepland worden diep in den nacht en laten we dit gewoon gelijk zelf regelen.

[0:16:01] Uw enthousiasme over dertig leden debatten is hartverwarmend. We gaan het inplannen en niet al te lange termijn is te formuleren die ik worden resonerende is dat voor nationale fiscaliteit kijk ik even naar de leden

[0:16:17] veertien voor veertien juni voor veertien juni. In ieder geval

[0:16:22] met een voorkeur voor voor het meireces, maar er wordt gekeken. De winst van de commissie is duidelijk.

[0:16:31] De heer idsinga, als ik me goed.

[0:16:33] De laatste brief van de staatssecretaris komt hij ook nog met een aanvullende brief denk wel dat het belangrijk is dat die brief binnen is voordat we het debat gaan doen.

[0:16:43] Gezien de de moeite om ruimte te vinden denk ik dat het gaat lukken.

[0:16:49] Brief gepost.

[0:16:52] De, zoals in bullet twee bij de nota staat. Er staat reeds op acht op de agenda van nationale fiscaliteit een brief over box drie. Dan neem ik aan dat we die daaruit halen en bij dat aparte commissiedebat agenderen voor dan is dat formeel weer recht gebreid. Dan gaan we naar agendapunt tweeëntwintig

[0:17:12] de antwoorden op vragen commissie over vergelijking vermogenswinsten, vermogensaanwas belasting. Een andere toezegging afkomstig stelsel box drie. Dan gaat hij daarnaartoe

[0:17:20] dan agendapunt. Drieëntwintig reactie op de aanbevelingen van de commissie doorstroomvennootschappen,

[0:17:25] tweeminutendebat.

[0:17:28] Dat is vandaag

[0:17:29] agendapunt vierentwintig onderzoek rechtsbescherming in de www

[0:17:34] en we hebben ruimte voor een quiz.

[0:17:36] Dus wie weet wie het weet, mag het zeggen.

[0:17:41] Het is de wet op de internationale bijstandsverlening bij heffingen, belastingen en het woord voor kennisgeving aangenomen

[0:17:48] dat.

[0:17:49] De heer omtzigt,

[0:17:52] Ik.

[0:17:53] Ik weet welke werd het is maar ik ga niet zeggen dat ik deze brief gelezen heb en ik weet wel dat er hele nare dingen inzetten in die internationale bijstandsverlening. Dus ik krijg regelmatig brief over mensen die totaal klem zetten.

[0:18:06] Dus ik zit even te denken waar wanneer hoe ongekend onrecht past niet helemaal bij. Maar

[0:18:14] er moet. Ik wil wel als schuiven maar door verzinnen wat met een aantal collega's.

[0:18:21] Wij kunnen aan onze kant aanhouden. De volgende procedurevergadering en dan heeft u de mooie taak om met een aantal collega's te kijken wat de beste behandeling is en dat.

[0:18:32] Ik zou volgende keer te doen.

[0:18:34] De heer idsinga,

[0:18:35] Voorstel zou kunnen zijn om in ieder geval in een iso heeft de behandeling.

[0:18:39] Kunnen we volgende keer.

[0:18:42] Sylvana. U heeft een collega's van met u mee wilt denken dan gaan we naar agendapunt vijfentwintig antwoorden op vragen commissie over laagdrempelige, onafhankelijke fiscale rechtshulp.

[0:18:53] Mevrouw van dijk. Ik zou graag willen betrekken bij het debat door de belastingdienst,

[0:18:57] En dat is een reeds geagendeerd commissiedebat.

[0:19:01] Drieëntwintig maart.

[0:19:02] Dat is geen bezwaar gaan we doen

[0:19:05] agendapunt zesentwintig stukken brieven ondertekend door de staatssecretaris de toeslagen en douane als eerste

[0:19:12] agendapunt zesentwintig is dat de reactie op verzoek commissie inzake proces rond afschaffing toeslagen stelsel

[0:19:18] desgewenst betrokken bij het

[0:19:20] reeds gehouden debat agendapunt

[0:19:23] zevenentwintig reactie op verzoek commissie over de toegezonden correspondentie in relatie tot kabinetsreactie op het rapport ongekend onrecht

[0:19:31] agenderen voor het nog te houden. Commissiedebat op vijfentwintig mei, de heer omtzigt.

[0:19:37] Dit is een vrij bizarre. Want nu waren er is niet alleen brieven met de secretaris generaal.

[0:19:43] De directeurgeneraal van de belastingdienst. Maar zelfs een brief die ondertekend namens de staatssecretaris hierover die al jaren voordat de boel explodeerde in een dossier zet.

[0:19:53] Door de heer.

[0:19:55] Vier jaar vragen gesteld onderzoek gedaan.

[0:20:00] Ik wil een prima bij dat debat betrekken. Maar dan zou ik daarvoor één of twee schriftelijke vragen willen stellen. Want wat hier gebeurt kan echt niet ik.

[0:20:10] Dat weet de regering wel.

[0:20:13] De heer omtzigt weten dit procedure gaan.

[0:20:17] Welke vragenronde volgens mij inplannen voor leggen ofzo schriftelijk schriftelijk overleg liever.

[0:20:22] Dat lijkt me ook akkoord. Dat doen we op korte termijn, zodat het allemaal ook weer voor vijfentwintig mei beantwoord zijn

[0:20:29] komt in uw agenda's. Dan gaan we naar agendapunt achtentwintig antwoorden op vragen. Commissie over de reactie op het verzoek van het lid omtzigt gedaan tijdens de wetgeving over zevenentwintig september, twintig, tweeëntwintig over vrijgeven van alle sms berichten tussen het kamerlid omtzigt en de toenmalige staatssecretaris van financiën rondom de kat huis regeling voorstel is voor kennisgeving aannemen.

[0:20:50] De heer omtzigt,

[0:20:55] Iedereen die de brief gelezen heeft. Die kan denken wat ik hier van vind. Mijn mijn sms jes zijn tegenwoordig ongeveer staatsgeheim. Oké dan zou ik willen voorstellen om door te schuiven naar de commissie binnenlandse zaken. Die hebben twee debatten eentje over de sms van de bewindspersonen en eentje over de wet open overheid, dan zouden zij kunnen bepalen waar ze die wij kunnen trekken,

[0:21:15] want de fiscale belang hiervan is niet zodanig dat we het hier nog een keer over moeten hebben.

[0:21:20] Ik zie het dubbel lid van de commissie binnenlandse zaken en financiën instemmend knikken. Dus met die twee suggesties zullen wij doorgeleiden

[0:21:29] dan agendapunt negenentwintig reactie. Sorry dat zijn de stukken brieven ondertekend door een andere bewindspersoon. De eerste is reactie op verzoek van dit omtzigt gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden. Overigens bedrijf uber

[0:21:43] voorstel is er voor kennisgeving aannemen.

[0:21:47] Dat is akkoord.

[0:21:49] De heer omtzigt,

[0:21:50] Ik zou die brief graag willen betrekken bij het commissiedebat belastingdienst en ik zeg in de commissie volgens mij dat het mogelijk is dat ik er staat nu dertig leden debat gepland over uw net zoals de heer elkaar heb ik weinig vertrouwen dat dat gaat plaatsvinden op korte termijn. Maar ik wacht even af of op acht maart hij dat gesprek hebben en dan zal ik waarschijnlijk volgende keer kijken of vernieuwen procedurevergadering voorstel met uber kunnen doen als er informatie uitkomt.

[0:22:18] Vooraankondiging dank agenda attenderen en het is een vooraankondiging richting de collega's. Dan gaan we naar agendapunt. Kunt u de microfoon nog even gaat? De heer van der leden nog het woord krijgen. Ook bij agendapunt dertig over de externe communicatie tennet over het duitsland. Het voorstel is om te agenderen voor het commissiedebat staatsdeelnemingen zijn brief van de minister voor klimaat en energie.

[0:22:40] De heer van der lee. Ja,

[0:22:42] Ik zou toch wat op wat kortere termijn een debat willen met de minister van financiën over tijd. We hebben dat eerder heb ik het al aangekaart. Toen hebben we afgesproken. We doen. We vragen een brief.

[0:22:54] We zorgen dat er een technische briefing komt en daarna nog een debat te kunnen niet wachten tot hij die brede over staatsdeelnemingen mogelijk zijn dan de feiten al echt anders

[0:23:04] en we weten. We kunnen niet alles publiek bespreken. Dat snap ik. Maar bijvoorbeeld de betrokkenheid van de kamer en de mate waarin alternatieven op tafel liggen zijn vragen die we ook in het publiek kunnen bespreken en het zou verstandig zijn om dat op korte termijn.

[0:23:21] Nijboer,

[0:23:21] Ik zou ook een op korte termijn een commissiedebat het willen doen, gewoon omdat het grote belangen zijn en ook de tijd gewoon tot juni te lang is om fatsoenlijke inbreng te hebben.

[0:23:32] Twee uur.

[0:23:34] Is een ook even te. U heeft het over een openbaar commissiedebat gewonnen. Ja. Nee, dat we allemaal hetzelfde besluitvorming doen. Ik zie de heer romke de jong en de heer slootweg. Esther slootweg.

[0:23:47] Ik ik deel het punt van het wel erg lang is als het naar naar in juni gaat commissiedebat vind ik prima voor mijn part ook want ik heb gewoon een aantal feitelijke vragen. Dat zou ook kunnen. Maar we moeten we hier wel voor één juni over spreken.

[0:24:03] Ja voorzitter prima om het debat te vervroegen, maar we hebben wel die duidelijkheid nodig, anders verzandt het debat in mijn optiek. Dus het is wel erg belangrijk dat ook daadwerkelijk een goede reactie hebben hoeven inhoudelijke informatie om debat kunnen voeren. Dat kan ik nu niet overzien als het echt gaan vervroegen.

[0:24:21] De heer heijne,

[0:24:22] Dat is natuurlijk een groot punt. Dus zie ik snap het. De behoefte om daar met de minister erover te debatteren, is het misschien een idee om eerst een feit ronde te doen dat wel eens even de vraag kunnen stellen en antwoorden krijgen dan ook weten waar we dan het met het kabinet over voeren, zodat een

[0:24:36] suggestie.

[0:24:37] Dank voor de suggestie die romke. Welke duidelijkheid is er nodig voor u om dat debat te voeren, is het feitelijke vragenronde daarvoor afdoen. Ja dat zou voldoende kunnen zijn. Uitstekend. Dan ga ik naar de heer van der ree.

[0:24:48] Goed. De feitelijke vragen onderling vind ik oké. Maar de de duidelijkheid in de vorm van het kabinet heeft een keuze gemaakt en dan hogeweide een keer over praten. Dat is niet de duidelijkheid die ik vooraf wil. Ik wil voordat moment dat debat kunnen voeren.

[0:25:02] Dat dat was duidelijk in uw eerste verzoek. Daarom ging ik eerst even langs de heer de jong om duidelijkheid krijgen over de duidelijkheid wenst volgens mij algemeen akkoord dat er een commissiedebat wordt gepland, wat niet pas één juni kan zijn. Het gaat niet om het vervroegen van het staatsdeelnemingen debat. Even voor de helderheid en dat debat wordt gevoerd met de minister van financiën

[0:25:27] en daarvoor gaan we feitelijke vragenronde inplannen. Ook dat, gezien de doorlooptijden zal niet kan er wel heel even

[0:25:36] en er wordt gezocht naar een naar een zaal, maar we hebben inmiddels deze vergadering alweer twee extra debatten ingepland die allemaal tussen u en wij moeten ja ik zie u allemaal denken dat moet wel lukken in uw agenda's, maar ik in de commissie. De commissie griffie gaat het gaat zoeken

[0:25:56] en komt bij u terug akkoord met deze besluit op die manier geformuleerd dankuwel. Dan gaan we naar agendapunt eenendertig, voorlopige beoordeling betaalverzoek tsjechië.

[0:26:07] Agenderen.

[0:26:08] De commissiedebat euro groep zijn inmiddels het europese balans agendapunt. Tweeëndertig, er een betaalverzoek slowakije beoordeling is voor hetzelfde debat dan antwoord op vragen. Commissie over het fiche wijziging verordeningen betreffende incident senior.

[0:26:26] Die

[0:26:27] gaan we voor kennisgeving aannemen stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal twintig, tweeëntwintig ter informatie tussenrapportage van van de rapporteurs, hervorming, stabiliteits en groeipact onder agendapunt vijfendertig. Ik kijk naar een van de rapporteurs nog iets te melden. Anders spreekt denk ik voor zich

[0:26:49] dan agendapunt zesendertig delegatie inzet bij de europese parlementaire. Ik kijk ik naar ons afval. Afgevaardigden.

[0:26:58] Er wordt de afgevaardigden slechts delegatie veel plezier gewenst agendapunt zevenendertig lijst met de u voorstellen

[0:27:06] behandelen voorstellen volgen zoals opgenomen in de lijst. Dat is akkoord. Dan gaan we naar overig verzoek van de commissie werkelijke schade om een gesprek te voeren. Voorafgaand aan debat over de dertien de voortgangsrapportage herstel.

[0:27:19] De natie toeslagen,

[0:27:21] Ter bespreking. Ik geef

[0:27:24] een van de leden die het woord wenst, het woord.

[0:27:30] Maar goed. Het lijkt me prima. Al heb ik gezien dat bij de opgave van de technische briefing weinig aanmeldingen waren. Er zou het een beetje jammer vinden als die mannen belemmerend is voor zoveel mensen dat we daardoor wat heel weinig mensen zetten.

[0:27:47] Ja. Een begrijpelijk tegenwerping debat is de dag erna met in verband met reces en planning is het verder ingewikkeld om iets te vinden, maar laten we dan het op die op die dag plannen en even inventariseren en bij voldoende aanmeldingen het doorlaten gaan er voldoende aanmeldingen is vijf, zeg ik even tegen de leden dan agendapunt. Negenendertig verzoek van oxfam novib naam is eerlijke geld wijzer om een petitie aan te bieden.

[0:28:16] De heer omtzigt achtendertig, twee dingen. Als je een beetje vroeg is dan ga ik het redden. Want ik heb de naar de moeten even afgestemd worden met de kroon en commissie. Neem aan dat er maar een uurtje gaan praten en interieur

[0:28:29] en er lag nog een verzoek of ik iets uitbreiding van spreektijd kon hebben hoe dat verlopen is met de griffie plenair op het debat op zeven

[0:28:38] maat waar je wat hier over gaat.

[0:28:43] De boodschap is is doorgegeven.

[0:28:45] Waarop uw tweede verzoek.

[0:28:48] Maar zij gaan er daarover. Deze commissie heeft maar beperkte bevoegdheden. In het plenaire domein zal even informeren wat de stand van zaken erfenis een zorgen dat de griffie dat u doorgeleid en op tweede op uw eerste verzoek tien uur red u wel. Dan gaan we proberen dat.

[0:29:10] Vijf voor twaalf is.

[0:29:12] Wij gaan proberen te zorgen dat dat uur voor een klok van twaalf valt.

[0:29:17] Ik heb ik maak hier toch het formele statement. We gaan hier die dus een commissiedebat waar ik ook mee ingestemd dat het gauw plenair doen

[0:29:27] over de herstel operatie kinderopvangtoeslag.

[0:29:32] Ik vind het erg lelijk dat ik de halve spreektijd hebben en dan druk ik mij heel voorzichtig uit en ik zal nu dit niet geregeld wordt dit ook naar buiten brengen.

[0:29:42] Dus ik zal hier ook niet meer moeilijk over doen dat het kennelijk de bureaucratie hierdoor zodanig is dat elk verzoek onfatsoenlijk behandeld worden na de val van het kabinet gestrand is

[0:29:52] en dat spijt mij zeer zeg ik tegen de collega's.

[0:29:57] Wij nemen er kennis van agendapunt negenendertig. Dat ging over de petitie aanbieding van de eerlijke geld wijzer.

[0:30:06] Dat gaan we organiseren dan agendapunt. Veertig agenda's commissiedebat opvolging van het rapport ongekend onrecht en het commissiedebat fraude, signalerings, voorziening

[0:30:17] ter bespreking en u heeft daarvoor een startnotitie te vangen, is er een van de leden die daarover het woord wenst.

[0:30:29] Nee,

[0:30:31] de heer omtzigt?

[0:30:32] Voor de.

[0:30:34] Voor het commissiedebat is voor mij de belangrijkste brief reactie op motie negenentwintig, twee, zeven, negen nummer zeven, zes, twee. Dat is die is rond één februari aangenomen ook een appel naar de regering gegaan en die gaat over de opvolging van alle punten in de brief op dit kabinet streeft naar aanleiding van ongekend onrecht

[0:30:54] en dat is misschien nog wel belangrijker dan die handleiding aan de poort heb ik technische vragen over maar dat lijkt mij het hoofdonderwerp. Wat is de stand van zaken. Twee jaar later met de beloftes die gedaan zijn rond vijftien januari tweeduizend, eenentwintig.

[0:31:11] In in even ter verduidelijking in de breedte alle domeinen betreffende zal ik maar zeggen.

[0:31:16] Dat was dat was ook de uitleg van die motie. Daar is enig misverstand over met de regering. Want die denkt van dat hoeven we niet breed te doen. Ik heb zowel plenair aangegeven voordat de motie aangenomen werd

[0:31:29] als achteraf in de brief dat dat breed langsgelopen moet worden. Dus ook de andere departementen. Hoeveel hardhout clausule zijn er nu hoeveel hardheidsclausule zijn er niet. Waar staan we met het hele proces en dan kun je een een stand van zaken.

[0:31:44] Dat snap ik. Ik vraag het ook even voor het aantal vorige commissies, want dit de algemene wet bestuursrecht dichtbij een andere commissie, zodat zij ook goed kunnen worden uitgenodigd en de woordvoerders allemaal op de goede manier zijn voorbereid. Ook in overleg met hun collega's.

[0:31:58] Dat ging uiteraard over het beslispunt één het commissiedebat opvolging van het rapport ongekend onrecht dat verzoek is uitgedaan. Dus naar het kabinet. Dan ga ik net agenda van het commissiedebat. F v.

[0:32:10] Dat is verder akkoord

[0:32:13] geen andere brieven.

[0:32:15] Dankuwel.

[0:32:17] Dan gaan we naar agendapunt

[0:32:20] eenenveertig kennisagenda commissie financiën, zoals eerder besproken in de strategische procedurevergadering. Daarmee kunt u instemmen.

[0:32:29] Dan komen we agendapunt tweeënveertig voorbereidings groep versterking van de rechtsstatelijke controle op de belastingdienst. Daar heeft u ook een startnotitie gekregen. Kijk nog even naar één van de twee rapporteurs.

[0:32:42] Daar nog.

[0:32:43] Toelichting nodig is. Dan kijk ik naar de.

[0:32:46] De heer omtzigt,

[0:32:48] Let op.

[0:32:50] De oorspronkelijke versie zouden we twee keer per jaar. De inspecteur generaal uitnodigt hebben maar één keer van gemaakt. Wetend hoe druk onze agenda is.

[0:32:57] Maar dat is wel iets als je ermee akkoord gaat dat dan ook hopen dat u dan aanwezig bent

[0:33:03] en we gaan een paar wetenschappers vragen en dan hoort u wel wat

[0:33:08] wat daar uitkomt.

[0:33:11] Dank voor de toelichting. Dat is akkoord voor alle aanwezige leden dankuwel voor de voorbereiding hiervan. Dan gaan we naar agendapunt drieënveertig overzicht van activiteiten op het terrein van de commissie voor financiën en drieënveertig zijn de reeds geplande commissiedebatten, wetgeving overleggen en nota voorleggen

[0:33:32] zijn geen opmerkingen over gaan we naar agendapunt vierenveertig nog de plannen commissiedebat wetgeving overleggen nota overleggen.

[0:33:40] Daar zijn ook geen opmerkingen over agendapunt. Vijfenveertig overige commissie activiteiten.

[0:33:46] Er staat veel moois te wachten agendapunt zesenveertig wetgevingsdebat. Twee minuten voor.

[0:33:53] De jong zich vijfenveertig. Er zijn genoeg.

[0:33:56] Meldingen voor het gesprek met de heer ken om het door te laten gaan

[0:34:00] en ik zal het eventueel een half uurtje langer willen hebben. Een half uurtje eerder willen beginnen want ik denk dat die veel dingen te vertellen heeft maar meer

[0:34:08] in de groep.

[0:34:13] We gaan het verlenging met een half uur en het wordt even gekeken in planning aan welke kant dat half uur zal van.

[0:34:20] Veiliger voor agenda, zoals aan de voorkant,

[0:34:24] Dan.

[0:34:25] Gaan we naar agendapunt zesenveertig

[0:34:28] wetgevingsdebat en tweeminutendebatten.

[0:34:33] Dat is ter kennisgeving agendapunt zevenenveertig overige plenaire debatten

[0:34:41] met twee debatten dit daadwerkelijk eraan zit te komen meegemaakt en zeven maart.

[0:34:48] Dat is u allen bekend achtenveertig nog niet beantwoord. De commissiebrieven

[0:34:54] dat zijn er maar liefst dertien toe. Dan gaan we naar de toegevoegde agendapunten design er niet. Kijk nog even naar de rondvraag.

[0:35:03] Een van de leden. Dat is niet het geval.

[0:35:06] En dan

[0:35:07] is er geen besloten

[0:35:09] onderdeel en dan dank ik u allen hartelijk voor de constructieve inbreng en besluitvorming en wens ik u prettige dag.