Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Slachtofferbeleid

[0:00:00] De stad.

[0:00:04] Dames en heren, goede morgen sfeer zit er goed in. Ik open dit commissie debat van de vaste commissie voor justitie en veiligheid

[0:00:15] het commissiedebat slachtoffer beleid belangrijk onderwerp. Ik heet u van harte welkom. De collega kamerleden uiteraard de minister voor rechtsbescherming en zijn ondersteuning mensen op de publieke tribune en kijkers thuis. De vier minuten spreektijd. Dus ik wil niet meteen het aantal interrupties beperken, maar er komen geloof ik wel uit met elkaar.

[0:00:39] Mevrouw mutluer van de pvda laat zich verontschuldigen omdat ze tussendoor even naar een ander debat moet maar zij hoopt daarna weer terug te keren

[0:00:48] en ik ga het woord als eerste te geven aan mevrouw helder namens de pvv

[0:00:54] wel. Voorzitter, ik begin even met een actualiteit van vanochtend dat de achtduizend veroordeelde op de vlucht zijn kwijt zijn. Negentig procent was leiding in het buitenland, waarvan zes honderd zes veroordeelden van ernstige geweldsmisdrijven en dat kan omdat ze in vrijheid de uitspraak mogen afwachten en zeker begrijp ik dat wel maar het zal wel een mooi zijn als zeker deze verdachte

[0:01:19] een vonnis achter tralies zouden moeten afwachten en dat is alweer een broodje aan de andere actualiteit voortzetten want dan moet het strafproces natuurlijk wel een redelijke termijn zijn afgerond en rechters en officieren van justitie hebben aangegeven dat de werkdruk zo hoog is dat ze maagd willen gaan staken. Dus misschien dat de minister daar alvast een reactie op zou kunnen geven, want het is los van. Maar het zou mooi zijn. Voorzitter, dan de betrokkenheid van slachtoffers bij de om strafbeschikking. Vorige commissiedebat is dat ook besproken en standpunt van mijn fractie is onveranderd afdoening van ernstige zaken door middel van een straf beschikking de graaf. De verschijning van de verdachte en het spreekrecht van slachtoffers, en ten tweede heel belangrijk. Het opleggen van een gevangenisstraf is niet mogelijk bij in strafbeschikking. Het strafbare feiten waarvoor een gevangenisstraf gepast is, moeten aan de rechter worden voorgelegd. Een ernstige strafbare feiten, zelfs aan in meervoudige kamer geen uitzondering. Wat mijn fractie betreft helemaal niet doorgaat om zelf te bepalen. Ik herhaal mijn vraag in het vorige commissiedebat gaat de minister het college van procureurs generaal hierop wijzen om je toch hopelijk een einde aan te maken is de minister hiertoe bereid nu blijkt dat het openbaar ministerie en zevenenveertig van d zesenzestig dossiers een strijd met de wet in een strafbeschikking opgelegd.

[0:02:41] Voorzitter, dan de aangenomen motie van collega's slootweg en mijzelf over het schrappen van de uitzonderingsgrond. In artikel honderd vierentachtig wegenverkeerswet komt erop neer dat wij en de kamer gelukkig ook dat die mogelijkheid moet worden geschrapt dan wel aangepast. De minister schrijft dat hij dat niet doet omdat er geen feitelijke onderbouwing is dat van het termijn vaak misbruik wordt gemaakt om de redenen die in de motie geschetst zijn. Dus dat is niet aangetoond en hij denkt ook juist een tegenovergesteld effect zal hebben. Dus dat bestuurders zich niet alsnog zullen gaan melden

[0:03:15] en voorzitter, volgens de minister is erbij bestuurders die zijn doorgereden na een ongeval achteraf ook niet met zekerheid te constateren dat ze onder invloed waren ten tijde van het ongeval voorstellen dat dat waag ik te betwijfelen. Zeker als je de tijd te maken waarbinnen mensen zich zeker zouden moeten melden of dat helemaal afschaffen natuurlijk.

[0:03:35] En even kijken. Dan heeft de minister ook nog over dat de politie altijd onderzoek doet als iemand na een ernstig geval zich alsnog meldt als er aanleiding is om te vermoeden dat ze onder invloed zijn. Dus dat vind ik tegenstrijdig, zoals in de brief wordt geschreven. Dus waar bestaat die aanleiding dan uit het ernstige vermoeden dat ze onder invloed zijn en het gaat. Het ging ons collega's slootweg aan mij ook niet om het aantonen van het rijden onder invloed. Het gaat om het doorrijden na ongeval. Dat is het van waren punt en daar heb ik geen getuigenverklaring of camerabeelden of middelen gebruik van nodig. Ze zijn gewoon vertrokken en ze hebben iemand in hulpeloze toestand achtergelaten of in ieder geval de kans daarop voor lief genomen vastzitten. Tot slot las vandaag een eigen punt. Ik heb dat vaker aan de orde gesteld in drie partijen stelsel en het strafrecht in plaats van het huidige tweepartijenstelsel slachtoffers hebben steeds meer rechten kregen. Dat is mijn fractie het helemaal mee eens. Maar het komt wel steeds meer op gespannen voet te staan met een ander principe, namelijk de onschuldpresumptie. Een verdachte is onschuldig totdat het tegendeel en die strafproces, wettig en overtuigend is bewezen en voor het feit dat het slachtoffer een steeds grotere kring spreek je recht die zich ook mogen uitlaten over de strafmaat voor deze verdachte, terwijl het misschien helemaal niet is, maakt wat mijn fractie betreft dat er strijd is met het onschuld. Met de onschuldpresumptie zou ik aan de minister willen vragen of hij bereid is om gewoon een kort onderzoek of een enquete te willen houden onder de betrokken partijen of er de wenselijkheid is voor een drie partijen stelsel wonen geen bbc onderzoek mag kocht misschien een vragen onderzoek dankuwel.

[0:05:14] Ik wil mevrouw helder geef ik het woord aan mevrouw mutluer namens de vvd.

[0:05:18] Dankuwel. Voorzitter, vorige week kwam in het nieuws dat er in tweeduizend, eenentwintig meer veel meer aangiften en meldingen over zedenmisdrijven zijn gedaan en er is geen zicht op dat dit minder gaat worden. Integendeel, er wordt wel wat aan gedaan wordt, namelijk veel meer personeel aangetrokken. Maar de vraag blijft nog steeds. Waar staan we nu om de groei van het aantal aangiften bij te benen. Want ik maak me daarbij heel erg zorgen over de rechten van slachtoffers als de politie, zoals recent in gelder land aangeeft. We gaan geen kleine zaken meer oppakken als zee. De experts van de nationale politie erop wijzen dat zaken die qua bewijs kansloos zijn de politie ook maar moet laten lopen en daarbij aan zeg maar verwachtingsmanagement bij een slachtoffer te doen

[0:06:04] en als gisteren dan ook nog eens de rechters massaal aangeven. We kunnen de druk niet aan veertig procent van die rechters zijn overbelast en we gaan staken als er niks gebeurt, dan is wat mij betreft de rek eruit en dan bekruipt mij het gevoel. Laten we hiermee slachtoffers gewoon niet in de steek. En ja ik realiseer mij ik ben ook een realist problemen zijn niet morgen opgelost, maar het mag niet bij die koude mededeling blijven dat de zaak helaas geen kans heeft als er niet vervolg gaat worden. Hoe ga je dan ervoor zorgen dat slachtoffers op een andere manier het idee krijgen dat ze serieus worden genomen en ik zal het blijven herhalen, wordt er volop ingezet. Op herstelrecht krijgen alle slachtoffers van geseponeerd zaken dan wel

[0:06:48] de hulp van bijvoorbeeld slachtofferhulp in het centrum seksueel geweld,

[0:06:52] zoals ook de minister in zijn brief over de voortgang. De meerjaren agenda slachtoffer beleid, al vermeldde is de verwachting dat de invoering van de wet seksuele misdrijven in tweeduizend, vierentwintig tot nog meer hulpvragen zal gaan leiden, zijn de eerder beloofde financiële middelen voor die organisaties die hulp moeten gaan bieden afdoende om ook slachtoffers van zaken die niet vervolgd worden te kunnen helpen.

[0:07:17] We hebben het eerder gehad en mijn collega helder refereert daar ook na de zaken de met om strafbeschikkingen.

[0:07:25] Wat betekent dat nou concreet voor slachtoffers? Er is reden voor zorgen over de slachtoffer rechten en ook de nationale ombudsman heeft zich uitgelaten over het slachtoffer rechter bij een om strafbeschikking en we hebben een brief gekregen van beide bewindspersonen en daarin staat dat de officier van justitie wel degelijk rekening houdt met de belangen van slachtoffers voordat die tot een strafbeschikking beslist op een totaal van die honderd zestig duizend strafbeschikkingen en het werd net ook gezegd werd maar zevenenveertig keer in strijd met de wet

[0:07:55] toch een strafbeschikking opgelegd. Toch had dat niet mogen gebeuren en om zegt nou we gaan ervoor zorgen dat dat niet meer kan. Kort samengevat

[0:08:03] in veruit. De meeste gevallen gaat het goed en het om heeft geleerd van het relatief geringe aantal fouten. Maar wat blijft is dat slachtoffers geen spreekrecht hebben bij een strafbeschikking en de minister wil ook niet dat ze slachtoffers voor alle spreekt waardige delicten bij een om af bedoening. De gelegenheid krijgen hun zegje te doen. Ik heb daar eerder twee moties over ingediend. Die zijn ook aangehouden. En toch zie ik dat de minister zeggen ik zie daar gewoon geen ruimte en ik snap en begrijp dat de voordelen van een strafbeschikking, namelijk het niet verder belasten van die strafrecht keten. Maar eigenlijk ga je

[0:08:37] voor een deel die je dan voor een deel teniet zou doen als iedere afdoening een slachtoffer zou kunnen spreken. Maar ja. Daarmee maak je slachtoffer rechten ondergeschikt aan efficiency overwegingen ten aanzien van die verstopt. De strafrechtketen en dat gaat mij net iets te ver.

[0:08:58] Een interruptie. Meneer,

[0:09:02] Ik geef mevrouw miedema, graag de gelegenheid om nog wat verder toe te lichten, namelijk want het is ook in het belang van het slachtoffer dat er geen opstoppingen in de strafrechtketen zitten. Dus mevrouw miller twee belangen tegenover elkaar die volgens mij veel meer in één lijn liggen.

[0:09:17] Maar ze benader ze benadrukt het ook vanuit alles of niets. Want het is zegje doen. Maar er is natuurlijk een groot verschil tussen zorgen dat slachtoffers hun inbreng kunnen hebben in het proces van een strafbeschikking en helemaal full flash. Zoals het in de rechtszaal gaat, ziet mevrouw mutluer ook in dat op dat spectrum nog andere mogelijkheden om toch tegemoet te komen aan haar wens.

[0:09:40] Mijn veranderd dankuwel.

[0:09:41] Voor deze goede vraag,

[0:09:43] Ik kijk.

[0:09:45] Het staat vast ook als je kijkt naar de uitkomsten van een eerdere huurder c onderzoek dat het bestaand spreekrecht goed werkt. Dus ik ben een groot voorstander van, want het kan bijdragen aan herstel van slachtoffers en niet tot secundaire vicky realisatie. Dus ik vind het niet meer dan logisch dat je slachtoffers in de gelegenheid moet stellen om een dergelijke verklaring af te leggen en wat zou dan een andere en ik snap het strafrechtketen zit vast zou je bijvoorbeeld niet in alle gevallen, maar bijvoorbeeld in schrijnende gevallen toch tot de conclusie kunnen komen als om om slachtoffers wel te spreken. Dus ik ben ook zoekende, maar helaas wordt ik ook benaderd door slachtoffers die zich niet serieus gevoeld willen en dat gaan we in de toekomst, vrees ik doe die vastlopende strafrechtketen nog meer zien. Dus dat dit zou even een creatieve oplossing van mijn kant zijn. Ik ben natuurlijk benieuwd hoe de minister daartegenaan kijken dan ga je maatwerk leveren.

[0:10:44] Wanneer sneller en ik weet niet of mevrouw miljard gerealiseerd, maar ze deed twee creatieve suggesties. De andere is namelijk dat het om het slachtoffer gehoord

[0:10:54] in plaats van dat je het slachtoffer een rol geeft in het als het ware uitdelen van de strafbeschikking op dat moment waar de verdachte ook aanwezig is. Kun je natuurlijk ook ervoor zorgen dat het in ieder geval dat contact met het slachtoffer heeft om te zorgen dat het slachtoffer wel hun zegje kan doen, zou dat ook een mogelijkheid zijn om tegemoet te komen aan wat mevrouw middelduur en ik allebei belangrijk.

[0:11:14] Ik vind mevrouw kleur zeker niet onbewust en creatieve oplossingen aangedragen.

[0:11:20] Het gaat mij om het doel

[0:11:21] en ik denk dat het voor een slachtoffer niet uitmaakt of die door een rechter of door een officier wordt gesproken. Als je maar serieus wordt genomen als dienst gevoel

[0:11:30] leed dat er aandacht voorkomt en dit is een hele interessante weg die we eventueel zouden moeten bewandelen.

[0:11:39] Mevrouw. U heeft nog

[0:11:43] twintig, maar u krijgt dertig,

[0:11:48] Dankuwel voorstellen dan een vraag over het onderzoek van slachtofferhulp waaruit blijkt dat de helft van jonge slachtoffers niet om hulpvraag vaak omdat het niets opgelost of door bijvoorbeeld onkunde. Dat zijn jongeren die te maken hebben met seksueel misdrijf oplichting. Ik wil en zij blijft dus uit beeld van die instanties. Ik wil van de minister weten wat hij daar tegenaan wil doen heb ik nog een paar seconden. Voorzitter, tot slot de ex-leden door religieuze gemeenschappen. Ik begrijp dat er een onderzoek komt aan internationale rechtsvergelijking. Daarvoor kunnen wij in dat onderzoek ook bijvoorbeeld de strafbaarstelling voor psychisch geweld.

[0:12:25] We trekken,

[0:12:27] Kijk,

[0:12:28] mevrouw kijkt namens het cda nu het woord.

[0:12:32] Voorzitter, dank een misdrijf kan natuurlijk diep ingrijpen in het leven van slachtoffers nabestaanden. Het kan een grote impact hebben en ik wacht even.

[0:12:46] Minuut.

[0:13:47] Zit er nog steeds goed in. Mevrouw kijken. Het.

[0:13:50] Voorzitter en dan begin ik toch even opnieuw want een misdrijf kan diep ingrijpen op de levens van van slachtoffers nabestaanden

[0:13:59] en er staan een aantal onderwerpen op deze agenda. En toch wil ik stilstaan bij een onderwerp wat gisteren is langsgekomen in deze kamer. We spraken met slachtoffers van de emma zeventien

[0:14:11] en die gaven ook aan dat de begeleiding heel goed was en echt een echt naar hun positie werd werd gekeken. Maar toen er werd gevraagd wat zijn nou nog knelpunten die jullie tegenkomen. Dan was het onder andere punten over affectieschade,

[0:14:32] namelijk dat dat voor broers en zussen niet van toepassing zou zijn,

[0:14:38] terwijl de impact van zo'n grote gebeurtenis zo'n ramp natuurlijk enorm is, kan de minister daar ingaan op op het gebrek deze omissie als het gaat om infecties schade richting broers en zussen.

[0:14:56] Voorzitter, mevrouw helder, heeft al even bij stilgestaan. Het was een motie van van mijzelf en mijn collega slootweg over het verkorten van de duur van twaalf naar drie. Als iemand zich meldt na doorrijden na een ongeluk.

[0:15:13] De minister geeft in zijn brief aan dat ja. Het schrappen of in kader niet zal voorkomen dat bestuurders doorrijden en zo. Het rijden onder invloed verhullen. Dat kan ik op zichzelf begrijpen.

[0:15:30] Maar is het niet zo dat het tijdslot wat we nu inkorten wel kan helpen om misbruik te voorkomen dat je najaar te voorkomen dat je de tijd hebt om toch ongestraft je dan te melden. Dat is gewoon korter. Dus kan de minister daar iets over zeggen dat dat toch een effect zou kunnen hebben.

[0:15:54] We hebben de afgelopen tijd goede stap gezet in het kader van slachtoffer rechten, zoals de wet uitbreiding, slachtoffer rechten, waarvan het laatste deel vorige maand in werking is getreden. Goed dat dit ook van kracht is en dat de reacties van slachtoffers op dit onder belemmerende spreekrecht positief zijn. Dat blijkt uit de evaluatie. Dus als heel mooi. We zetten daar echt instappen. Maar we zien aan de andere kant zien we natuurlijk ook grote capaciteitstekorten

[0:16:21] in de strafrechtketen en dat heeft natuurlijk ook effect op slachtoffers dat iemand bijvoorbeeld van slachtoffer van een mishandeling of diefstal. Dan krijgt te horen dat de zaak niet verder wordt behandeld. Of misschien wel erger als het gaat om een zedenmisdrijf en de bevordert natuurlijk niet voor. Dat is niet bevorderend voor het verwerkingsproces voor het slachtoffer.

[0:16:45] We hebben de ze boos gezien in gelderland hebben ook met de kamer meerdere keren over gesproken en de minister heeft aangegeven dat getracht wordt slachtoffers voorafgaand aan media berichtgeving te bereiken. Ik zou zeggen dat moet de norm zijn slachtoffers als eerste daarin te bereiken dat slachtoffers niet in de media hoeven te lezen dat er een zaak geseponeerd gaat worden. Kan de minister dat garanderen

[0:17:11] dan het punt wat we hebben gehoord uit het onderzoek van slachtofferhulp nederland zeven op de tien jongeren doet geen aangifte als ze slachtoffer zijn van een misdrijf.

[0:17:22] Dat is natuurlijk gigantisch

[0:17:25] en ik vraag de minister heeft hij in beeld waar dit vandaan komt. Hoe kan het dat jongeren geen hulp

[0:17:36] zoeken en dat dat er schaamte is want het zijn enorme getallen

[0:17:42] en ik ben benieuwd wat de minister denkt dat hiervoor nodig is om die aangiftebereidheid omhoog te krijgen

[0:17:49] en te zorgen dat deze groep ook passende hulp krijgt.

[0:17:54] Voorzitter, dan wil ik afronden met een punt waar de pvda in groenlinks en het cda mee bezig zijn, namelijk een wetsvoorstel voor de strafbaarstelling voor het willens en wetens openbaar maken van beeldmateriaal van slachtoffers die dringend hulp nodig hebben of inmiddels zijn overleden. Daar zijn we mee bezig en die komt zetten en juli kant.

[0:18:18] Zo

[0:18:19] dat bijna vijf minuten. Maar

[0:18:24] daar die wel

[0:18:27] het woord is aan meneer van der staaij namens de.

[0:18:29] De sgp dankuwel. Voorzitter, voorzitter van mij is de kernvraag bij dit debat.

[0:18:36] Hoe voorkomen we dat het capaciteitstekort tot de problemen in de strafrechtketen

[0:18:42] leiden tot

[0:18:44] tot zeg maar extra leed voor slachtoffers. Want dat is wat er elke keer weer aan de orde is en wat het ook zo nijpend maakt

[0:18:51] natuurlijk aan de ene kant speelt er ook wat gisteren al in het nieuws kwam de werkdruk voor officieren van justitie voor rechters waardoor gezegd wordt de rek is eruit. Dus dat is een heel belangrijk en ernstig signaal,

[0:19:09] maar juist als we vandaag ook onze de schijnwerpers zetten op de slachtoffers. Dan is er natuurlijk echt uitermate triest dat als je hebt meegemaakt dat er een zeden misdrijf is gepleegd of dat je kind bijvoorbeeld om het leven is gekomen doordat iemand met drank en drugs op achter het stuur heeft gezeten

[0:19:34] dat het dan zeg maar eindeloos duurt voordat zo'n zaak voor de rechter wordt gebracht

[0:19:39] en daarom zijn we ook al weer geschrokken

[0:19:43] van de berichten van slachtofferhulp hierover

[0:19:46] en natuurlijk je kan zeggen we weten het toch. En je kan geen ijzer met handen breken. Maar ik vind het toch belangrijk om dat punt wel indringend te blijven benoemen, omdat ook met alle creativiteit die er nodig is we er niet aan aan wij er niet aan willen wennen en niet aan mogen wennen dat het gewoon toch wel de praktijk. Nu is dat het recht niet zijn loop heeft en dat slachtoffers daardoor juist ook extra leed ondervinden. Ik wilde dat toch even met nadruk ook hier vooropstellen en als als kern ook benoemen van mijn inbreng en daarom ook aan de minister vragen wat nou het perspectief. Wat hem betreft is wat kunnen we ook tegen de mensen die daarmee te maken hebben wanneer dat echt een daadwerkelijke verbetering is als het gaat om die doorlooptijden, want het is al genoemd. Als je kijkt naar de norm die we gesteld hebben rond cetera aangiften binnen zes maanden door de politie onderzocht worden door door stuurt. Die wordt al langere tijd niet meer gehaald en bovendien is ook nog collega's noemden dat al het risico dat omdat dat bekend is mensen ook maar afzien van aangifte of melding zeggen ja ik weet dat je hele lange tijd niks gehoord en je wel boven je hoofd blijven hangen. Dus dat het ook nog eens is vertekend beeld geeft dat het eigenlijk nog erger is dan je eigenlijk in de cijfers ziet

[0:21:04] heel belangrijk dat er in ieder geval ook verder gewerkt wordt aan het het oplossen van die problemen in de strafrecht keten,

[0:21:13] maar ook als het gaat om relatief lichte vergrijpen dat ook daar het vinden van recht en stel cruciaal is en wat ook alternatieven, zoals de inzet van herstelrecht collega's noemde het al slachtofferhulp zegt dat ook dat daar ook nadrukkelijk misschien juist met hulp van buiten de strafrechtketen ook naar wordt gekeken of dat dit meer kan worden ingezet als het gaat om de het een strafbeschikking. Daarbij ondersteun. Ik ook de suggestie die gedaan is van ja heb je ook niet mogelijkheden om ook buiten de rechtszaal als toch voor die strafbeschikking gekozen wordt en mag worden gekozen. Toch wel een straf het slachtoffer te horen, omdat juist de praktijk blijkt dat programmatuur het noemde dat dat ook helpt dat dat ook kan helpen, al is het niet in die rechtszaal dat juist ook in het in de verwerking voor voor het slachtoffer dat toch ook het het verhaal kon worden gedaan en dat dat ook wordt meegewogen in die in die afdoening en tot slot wil de minister ook alert zijn op signalen bij werkbezoeken hoorden we dat

[0:22:16] dat er eigenlijk vanwege capaciteitstekort gekozen wordt voor een ten laste legging van een lichter vergrijp, zodat voor de route van de strafbeschikking gekozen kan worden. Ja dan heb je ergens een wettelijke oplossing, maar wel ook ten koste van het recht doen aan de ernst van het delict, wat in werkelijkheid heeft plaatsgevonden. Dus graag ook de reflectie van de minister daarop dankuwel. Voorzitter.

[0:22:37] U geeft uitstekende voorbeeld. Zoals altijd meneer van der staaij keurig binnen de tijd. Meneer sneller aan u het woord.

[0:22:44] Dank, voorzitter, en ik heb het de vorige keer bij het commissiedebat slachtoffer beleid ook gezegd. Volgens mij moet het accent deze periode staan op het borgen van de huidige gerechten en niet op het uitbreiden van die rechten. Want je ziet toch dat de strafrechtketen overbelast is en de opmerkingen over de rechters zijn benoemd en ik wou toch even de nederlandse vereniging voor rechtspraak. De voorzitter schreef vorig jaar een open brief aan de kamer

[0:23:10] waarin hij zegt windt er geen doekjes. Om de komende jaren zullen er nog vaker rechtszaken door personeelsgebrek worden geschrapt. De rechtspraak en het openbaar ministerie in leiden op dit moment meer mensen op dan ooit. Het maximum is daarin bereikt. Dat leidt niet tot onmiddellijke verlichting, maar biedt wel perspectief tot die tijd moeten door de werkorganisaties. Maar misschien ook wel de politiek scherpe keuzes worden gemaakt,

[0:23:32] moeten overheid minder procederen kunnen we bepaalde strafzaken voorlopig laten rusten, zodat we tijd maken voor anderen en zo. Ja, welke dan. Het is makkelijk te besturen in tijden van overvloed. Nu verdelen we vooral schaarste. Dat is wat ons betreft een gesprek op het hoogste niveau waard. De kamer is daartoe uitgenodigd

[0:23:50] en dat is wel de ingewikkelde discussie die we ook hebben als het gaat om slachtoffer rechten en daarom denk ik, zoals collega's ook mooi betoogd hebben net dat om strafbeschikking een heel goed alternatief kan zijn voor een rechtszaak. Maar dat je daarin wel moet kijken hoe je dan zorgt dat die slachtoffers en de rechtsbescherming van verdachten allebei goed geborgd zijn, zodat het ook echt een fundament is waar je op kan bouwen en datzelfde zal zo meteen voor procesafspraken gelden en als je die balans. Volgens mij goed regelt dan kan je daar veel meer ook nog van verwachten in de toekomst. Dus mijn vraag aan de minister is ook of hij in de de opties die ook in het interruptiedebat met collega's middenhuur noemde toch verder verkend kunnen worden, zodat je niet helemaal naar een honderd procent spreekrecht toe hoeft, maar ook niet mensen helemaal buiten sluiten in dat proces zoals het nu ook bij sommige typen zaken al gebeurd. Dan was ik blij met de evaluatie van het onbelemmerd spreekrecht en tegelijkertijd ook daar zie je dat rechters ook ondervinden. Wat een beslag legt op de op de processen

[0:24:55] en ook vanuit de advocatuur horen wij, wat een beslag legt op sociaal advocaten die als toevoeging bij de slachtofferkant aan het werk gaan, terwijl er toch beperkte capaciteit is in de sociale advocatuur, maar wel eens en voor sommige zaken het aantrekkelijker is om een slachtoffer bij te staan dan om een verdachte bij te staan, wat natuurlijk ook tot schaarste leidt in de sociale advocatuur. Dus ik ben blij met de evaluatie was blij met deze uitbreiding. Maar denk wel dat we de vinger aan de pols moeten houden hoe we dit verder gaan borgen dat het niet uit balans raakt en ik vraag aan de minister hoe hij met die aanbevelingen daartoe aan de slag gaat

[0:25:35] dan als laatste. Voorzitter, de emma zeventien gesprek met gisteren gevoerd is. Ik sluit me van harte aan bij het pleidooi van mevrouw kuiken. De voorzitter was daar ook aanwezig heb ik begrepen en het is ook zo dat de rechtbank die uitspraak deed in de zaak emma zeventien hier ook andere nadrukkelijk aandacht voor vroeg om dat te betrekken bij de evaluatie, maar dat gaat pas volgend jaar lopen en ik denk dat ik me van harte aansluiten. Weet niet of de voorzitter. Er zijn termijn ook nog wat over zegt bij de oproep om hier nadrukkelijk naar te kijken als het nodig is om daar of mogelijk is om daar vooruitlopend aan de evaluatie al wat aan te doen, dan lijkt het mij heel verstandig om dat te doen.

[0:26:15] U bent klaar. Want u heeft dertig.

[0:26:17] Dertig seconden wou ik graag aandacht vragen voor de wat ik vorige keer ook gezegd over de remmen die is om dat toch een paar keer rechten van de slachtoffers soms als te vrijblijvend worden ervaren en dat ik hoop dat we in de nieuwe wetboek van strafvordering er ook een aantal dingen zullen teruglezen die daaraan tegemoet komen en dat we anders vanuit de kamer daar nadrukkelijk naar zullen moeten kijken. Dankuwel.

[0:26:43] Bedankt. Meneer sneller. Dan kijk ik even of mevrouw helder het voorzitterschap overnemen.

[0:26:49] Dat zal ik doen. En dan geef ik u als voorzitter het woord namens de fractie van de vvd

[0:26:55] messi en ja ik heb ook die vraag over affectieschade en ik vind het eerlijk gezegd onrechtvaardig dat een broer of zus omdat die band niet indringend genoeg zou zijn geen aanspraak zou kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding. Maar ik heb ik wil vandaag inzoomen op twee andere groepen voor slachtoffers en dat is is de gijzeling in bovensmilde. Want op drieëntwintig mei negentien, zevenenzeventig

[0:27:21] betraden vier zwaarbewapende molukkers een school in bovensmilde en er gaat in nederland altijd veel aandacht naar de treinkaping bij de punt.

[0:27:29] Maar meer dan honderd kinderen werden toen vijf dagen gegijzeld en uiteindelijk zijn ze vrijgelaten omdat ze ziek waren.

[0:27:37] Het is een ongelooflijk. Het is een voor een in de nederlandse geschiedenis een ongekende gebeurtenis en ik heb mogen spreken met de kinderen die nu natuurlijk allemaal ouder zijn dan ik en dat zijn hele indringende gesprekken. We zijn ook geweest bij de ministerpresident waar we ook een indringend gesprek hebben gehad en het is niet gek dat als je zoiets hebt meegemaakt dat dat dan de rest van je leven je daar last hinder trauma van zult ondervinden. En wat schetst mijn verbazing. Dit is een groep die die vergeten lijkt te zijn. Een groep die nooit echt hulp heeft gehad en een groep die nu vaak tegen muren aanloopt vaak verschrikkelijke psychische consequenties alle nog steeds ondervinden en ik wil aandacht vragen voor deze groep. Bedoel er was niet eens zijn. Er is niet eens een fatsoenlijke gedenkteken uit naam van de staat gemaakt voor deze kinderen en want ik de minister wil vraag is ik heb een jaar geleden niet voor niets meer dan twintig vragen gesteld, maar we zijn nu een jaar verder gaat. Er staat nu uitstraling. Wij staan ook voor deze onschuldige groep sloot. Het waren kinderen die naar school gingen. Die werden opeens gegijzeld wat moment niks fout gedaan en ik zou zo graag willen dat we nu zij aan zij gaan staan met deze groep en het traject loopt. Maar ik wil wel tegen de minister zeggen dat ik vind het wat lang duurt. Deze kinderen verdienen de hulp die ze toen niet gekregen. Voorzitter, dan een andere groep waar ik op zou willen inzoomen en ook daar heb ik vaak indringende gesprekken mee. Ik noem dat de slachtoffers van feitelijke oplichting dus in nederland. Als je oplichting strafrechtelijk bewezen moeten hebben. Dan moet je een vorm van opzet. Maar in ieder geval een listige kunstgrepen kunnen bewijzen. Maar heel veel gevallen waarin iemand een overeenkomst sluit en zegt ik betaal jou betaal je het geleende geld terug of ik ga je huis verbouwen betaalbaar voorschot en die mensen betalen dan niet, dan is het geen oplichting. Maar je zit er wel mee

[0:29:29] en de gesprekken die ik met deze slachtoffers. Want dat zijn ze die zijn

[0:29:33] dat mensen moeten hun huis verkopen geraken in in de bijstand. Het is echt verschrikkelijk en dit is een groep ook een groep die vergeten wordt. Binnenkort vindt hier een honderd tafel plaats. Ik hoop dat de minister en zijn staf. Ook zal kijken naar de ronde tafel ook slachtoffers aan het woord zullen komen. Maar ik wil nu toch alvast vragen welke mogelijkheden ziet de minister om iets te doen voor deze groep. Mensen die gewoon tussen wal en schip vallen die gewoon met vaak tonnen aan schuld zitten waar ze ook helemaal niets aan kunnen

[0:30:02] doen.

[0:30:04] Voorzitter dan als het gaat om nabestaanden. Ik heb ook daar dus de rode draad in mijn betoog is indringende gesprekken. Zeker de gesprekken met nabestaanden zijn indringend ook gisteren zoals emma zeventien. Maar ik zie wel een nieuwe groep van nabestaanden. De groep namelijk en daar hebben we hier ook best wel stevig over gedebatteerd met elkaar. De groep van nabestaanden die nooit er rekening mee hebben. Hoe verhouden dat verschrikkelijke moordenaar s vrijkomen en ik merk wel als het gaat om slachtofferhulp nederland dat zij wel een cruciale rol daar nog steeds in spelen in contact met het departement in contact met uiteindelijk de slachtoffers die moeten voorbereid moeten worden op een eventueel gratiebesluit van de minister. Dus ik wil wel ook de aandacht vestigen op de rol die slachtofferhulp. Daar moet spelen seizoen vaak top werk. Dat staat buiten discussie. Maar ik vind wel dat ze ook hier aan de lat moeten staan en zeker als het gaat om mocht dat we iets mogen verwachten van slachtofferhulp nederland. Dus ik zou graag daar een reactie op horen en ik sluit me van harte aan bij de spanningen die geschetst worden door de collega's als het gaat om spreekrecht, maar ook wel de de capaciteit in de

[0:31:10] dat wassen dankuwel. U krijgt er voortzetten samen weer terug.

[0:31:14] Messi minister voor rechtsbescherming. U moet een stuk lopen. Dus dat hoeft niet meer toe te lichten.

[0:31:22] Hoeveel tijd heeft u nodig? Een vraag stellen aan een half uur ik naam vooruit, vooruit voor het alle

[0:59:52] ik heropent dit commissiedebat. We zijn aanbeland bij de eerste termijn van de minister voor rechtsbescherming. Hoe ga ik niet doen. Minister begint met een inleiding. En dan blokjes of gaat u meteen.

[1:00:05] Door een inleiding. Voorzitter, gelet op de importantie van dit debat en daarna dank de volgende blokjes doen die druk op de strafrechtketen zijn diverse vragen over gesteld

[1:00:15] dan een blok

[1:00:16] rechtspositie, slachtoffers,

[1:00:19] vervolgens als derde onderwerp ondersteuning van de slachtoffers.

[1:00:23] Daarna ga ik in op het schadeverhaal

[1:00:26] slachtoffers

[1:00:28] en tenslotte blok andere belangrijke zaken,

[1:00:31] gestelde vragen en de antwoorden.

[1:00:34] Helder stel ik voordat die begint met uw inleiding. Dan gaan we de blokjes afwerken aan u het woord. Minister.

[1:00:41] Voorzitter, dankuwel ik de inleiding kort omdat ik gemerkt heb in het debat dat de kennis en kunde optimaal aanwezig is een goede zaak. Overigens dat slachtofferhulp nederland ook weer vandaag

[1:00:51] in persoon aanwezig is. Belangrijke actor. Als je praten over slachtoffer beleid. Hoe zit er voor de zomer voor het eerst gesproken over het beleid voor slachtoffers van criminaliteit.

[1:01:02] En toen was de conclusie ook dat dit een belangrijk onderwerp betreft, wat ook de nodige prioriteit van mij heeft

[1:01:09] erkenning van slachtoffers en ondersteuning van slachtoffers spijt de bovenkant van de gevolgen

[1:01:14] van dan ook de basis van mijn beleid

[1:01:17] gisteren europese dag van het slachtoffer

[1:01:19] was dan ook een goed moment om nog eens bij het belang stil te staan.

[1:01:23] Toch een korte terugblik. In die afgelopen tien jaar

[1:01:26] zie je dat een groot aantal rechten geïntroduceerd is om de juiste positie van slachtoffers in het strafproces te versterken.

[1:01:33] Dus ook naar nu ook in die jaren ook hard gewerkt. Niet alleen een beleid, maar ook aan het implementeren daarvan van die rechten en je ziet ook dat het diverse maatregelen getroffen zijn. Een projecten zijn opgestart om deze rechten concreet en daadwerkelijk in te vullen

[1:01:47] en dit alles zodat slachtoffers niet alleen op papier, maar ook in de praktijk ondervinden dat ze worden erkend door het leed wat hen is aangedaan.

[1:01:58] Ik noem een paar belangrijke mijlpalen tweeduizend elf het opnemen van een eigen titel voor het slachtoffer in het wetboek van strafvordering en hebben de rechten van het slachtoffer van strafbare feiten een definitieve laatste boek gekregen

[1:02:12] en ik wijs erop. Ik wijs erop dat er iedere dag veel professionals openbaar ministerie de politie slachtofferhulp nederland schadefonds geweldsmisdrijven juist eraan werken om deze rechten invulling te geven.

[1:02:23] Heel concreet openbaar ministerie verwijzing naar de slachtoffers coördinatoren bij de politie de casus regisseur.

[1:02:29] Zij staan in direct contact met slachtoffers

[1:02:33] recent heeft het kabinet in dit kader ook nog geld beschikbaar gesteld voor slachtofferhulp nederland

[1:02:38] om slachtoffers

[1:02:40] actief te benaderen om slachtoffers gratis juridische ondersteuning te bieden. In het strafproces is ermee gestart met deze activiteiten slachtofferhulp. Nederland in juli tweeduizend, tweeëntwintig,

[1:02:51] tweeduizend twintig. Andere mijlpaal live gang van mijn slachtoffer zaak

[1:02:56] en in één oogopslag heeft het slachtoffer hiermee online overzicht en inzicht in de voortgang van de zaak van het slachtoffer

[1:03:02] en nog steeds wordt er gewerkt aan juist aan die uitbreiding van die beschikbare informatie.

[1:03:09] De introductie van het spreekrecht. Een andere belangrijke mijlpaal tweeduizend vijftien de uitbrengen van in tweeduizend zestien naar het onbelemmerd spreekrecht.

[1:03:15] Velen van u hebben er ook op gewezen hoe belangrijk het is en hoe uitbreid.

[1:03:20] Tot slot, voorzitter, een grote stappen te nemen. Ter inleiding noem ik nog

[1:03:25] naar mijn idee import tante

[1:03:27] de stappen gezet zijn, want de privacy van slachtoffers door het opstellen van een landelijk uniforme werkwijze door die studiekeuze.

[1:03:35] Dat betekent nadrukkelijk dat het adres niet zichtbaar is van het slachtoffer in de stad dossier, maar ook door de uitbreiding van de maatschappelijke klassen. Bij de politie viel duizend extra gevallen slachtoffer gegevens

[1:03:47] verstrekt zullen worden aan slachtofferhulp. Nederland en eigenlijk willen we één juli tweeduizend, drieëntwintig, dat de werking stellen

[1:03:53] en dat alles te voorkomen dat nabestaanden worden geconfronteerd met een nasleep van een delict

[1:03:59] zoek naar een tijdelijke oplossing die georganiseerd is voor het reinigen van plaats delict. Wij hebben de landelijke wijze. Hiervoor wordt nog gecomplementeerd.

[1:04:09] Voorzitter, een goede uitvoering en implementatie van al deze onderwerpen

[1:04:13] vraagt focus vraagt inzet van alle betrokkenen en van alle betrokken partners in de strafrechtketen, en tegelijkertijd is er enorme druk op de strafrechtketen. Ik ga er zo dik die proberen

[1:04:24] om die reden streven naar de opgave die er nu liggen

[1:04:28] de af te ronden.

[1:04:29] De uitvoering hiervan ook de ruimte te geven

[1:04:32] ik enkele van u refereerde daar ook aan en het is dan ook niet meer ambitie om een nu nieuwe rechten voor slachtoffers die er presteren.

[1:04:39] Eerst zorgen dat wat u besloten heeft goed werkt

[1:04:43] dat goed evalueren en vervolgens ook goed de luiken openzetten naar toekomst sprak moeten bij

[1:04:51] voorzitter, ik ga in op de druk op de strafrechtketen.

[1:04:58] Velen van u hebben daar terechte vragen over gesteld, gelet op de actualiteit en ik ben me meer dan bewust van de capaciteitsproblemen in de keten ook van de werkdruk die wordt ervaren.

[1:05:09] Dit kabinet heeft hij dan ook de nodige maatregelen voor getroffen en terecht

[1:05:13] verwijst naar het coalitieakkoord.

[1:05:15] Dat is oplopend tot tweehonderd miljoen.

[1:05:18] Twee, honderd tweeduizend, drieëntwintig, honderd miljoen links naar tweeduizend, vierentwintig, honderd dertig en vanaf twee, vijfentwintig, twee, honderd miljoen structureel per jaar wordt beschikbaar gesteld voor de versterking van de justitiële keten

[1:05:29] en deze middelen zijn met name bestemd voor de rechtspraak. Het openbaar ministerie

[1:05:34] en bij de rechtspraak wordt bijvoorbeeld circa tweeënveertig miljoen euro per jaar extra besteed aan de algemene versterking en kwaliteit

[1:05:41] en circa zesenvijftig miljoen euro aan digitalisering en innovatie.

[1:05:46] Om.

[1:05:47] Er wordt bijvoorbeeld circa vijfendertig miljoen structureel per jaar extra besteden aan de informatievoorziening

[1:05:52] en circa twintig miljoen euro aan de versterking van de organisatie. Dan doel ik op capaciteit,

[1:05:59] maar ook als je praten over de keten moet je kijkt naar de politie

[1:06:02] en daar zie ik dat is ook

[1:06:05] juist om die politieorganisatie te versterken. Maar ik verwijs ook naar het vorige kabinet.

[1:06:11] Aan het einde van de kabinetsperiode heeft ook reeds extra middelen beschikbaar gesteld,

[1:06:16] motie, hermans en ook middelen ten behoeve van de bestrijding van de georganiseerde

[1:06:21] ondermijnende criminaliteit.

[1:06:25] Een vraag die gesteld is

[1:06:28] dat men geschrokken van de termijn hoelang het duurt voordat zaken worden behandeld.

[1:06:32] Dat betekent extra leed voor de slachtoffers.

[1:06:35] Mij wordt gevraagd om een reactie te geven en ook een perspectief te schetsen

[1:06:39] ik het goed heb. Voorzitter was met name het kamerlid van der staaij diende mede op wees.

[1:06:45] Er is een bestuurder keten beraad van de strafrechtketen. De minister van justitie en veiligheid en mijn persoon participeren erin naast de andere partners in de strafrechtketen

[1:06:53] in twee, negentien

[1:06:55] dat bestuurder ketenen de raad ook normen, opgesteld en vastgesteld voor zeven geprioriteerde zaak stromen.

[1:07:01] Ik moet denken overtredingen zee de verkeer jeugd ondermijning hoger beroep en executie

[1:07:07] coronacrisis knelpunten ook in de keten denken beperkte zitting cappetti capaciteit gaan we die keten normen niet op korte termijn behalen. Ik kan u dat niet beloven,

[1:07:19] maar er is wel een nadrukkelijke focus gelegd bij de aanpak van die doorlooptijden van zaken stromende juist het de huidige tijdsgewricht een enorme maatschappelijke impact hebben en welke zijn dat dan moet u denken aan zeden en jeugd in het bijzonder

[1:07:33] en ten behoeve van de verkorting van de doorlooptijden van zowel zetels jeugdzaken wekken die ketenorganisaties, maar ook het departement. J v aan een plan van aanpak. Dus ook niet alleen al doende wegwerken, maar ook kijken hoe kan het beter in elkaar vasthouden?

[1:07:49] Daarnaast voert het bestuurder ketenen de raad een actieplan uit voor het verkorten van de doorlooptijden van zaken op het gebied van veel komende voor veel voorkomende criminaliteit en bepaalde vormen van high impact lions

[1:07:59] en in de tenuitvoerlegging fase wordt vanuit dezelfde focus primair ingezet op versnelling van de processen van taakstraffen, maar ook vrijheidsstraffen.

[1:08:09] Ik heb ik zorg

[1:08:10] over de korte termijn dat de capaciteitsproblemen in de strafrechtketen zullen verergeren.

[1:08:15] Volgens bijvoorbeeld toegenomen meldingen zouden komen van seksueel geweld. Ik heb die zorg.

[1:08:21] Er moet ik zie dat er een risico kan ontstaan dat de stroom in een aantal zaken groter wordt.

[1:08:28] En natuurlijk hebben we extra middelen gekregen hoeft te wijzen naar de motie klaver komt zoals die is ingediend, die ook geëffectueerd is. Ik heb net al genoemd die coalitieakkoord middelen al die zaken spelen, maar tegelijkertijd heeft hij ook verwees naar de actualiteit van gisteren en vandaag

[1:08:44] waarin de raad voor de rechtspraak ook stelt van wij maken ons zorgen

[1:08:47] een maand staken,

[1:08:49] iets wat ik absoluut niet wil,

[1:08:51] waardoor ik ook intensief de gesprekken gevoerd met de voorzitter van de raad van de rechtspraak. Enkele weken geleden

[1:08:58] en ook blijven doen

[1:09:00] want ik weet welke wenst men heeft maar ik vind ook dat ik die mensen met hen bespreken

[1:09:05] in de onlangs aan de onderhandelingstafel. Daar horen ze thuis.

[1:09:09] Tegelijkertijd weet ik ook dat ik een zeer open afgesloten met de andere rechterlijke functionarissen in de zomer tweeduizend, tweeëntwintig

[1:09:15] dus ook daar moet ik rekening houden met met perspectief.

[1:09:19] Tegelijkertijd negeer ik de werkdruk

[1:09:22] bij de officier van justitie en bij de rechtspraak niet honderd vijfenvijftig miljoen euro.

[1:09:28] De extra gegeven vorig jaar juist aan de strafrechtketen

[1:09:33] aan de rechters rechterlijke macht.

[1:09:35] Tevens is de opleiding van rechters van tachtig naar honderd dertig verhoogd.

[1:09:40] Daarmee is ook een plafond bereikt leidt dat tot oplossingen op de korte termijn? Neen. Is het antwoord.

[1:09:46] Het is een negatief perspectief. Wat ik u geschetst,

[1:09:49] maar wel zo dat we werkende weg te wachten. Ook met innovaties ook met digitalisering.

[1:09:56] Juist de rechtspraak

[1:09:58] in deze moeilijke jaren die ze zijn. Het is inderdaad verdelen van schaarste.

[1:10:03] Mevrouw helder

[1:10:05] ja vastzitten. Ik hoor de minister allemaal praten over middelen die zijn toegekend structureel gelukkig en dat is ook goed. Maar natuurlijk geen blik mensen opentrekken en met name bij de rechterlijke macht is het zo. Dat duurt vrij lang die opleiding en je kan alle kanten opgestuurd worden. Ik weet dat zelf ook nog nog wel. Je kan zo bestuursrecht moeten gaan doen in groningen. Terwijl je denkt ik wil alleen maar in de strafrechtketen eigenlijk rechter zijn dus en het werk moet ook leuk blijven. Dus mijn vraag zou eigenlijk zijn. Wil je mensen aantrekken hoe kan het werk leuk blijven en zou de opleiding misschien niet korter kunnen van mensen die echt alleen maar en een bepaald segment terecht. Toch willen zijn want ik geloof dat er nu iets van zes jaar duurt voor een loon waarvan mensen denken nou laat ik het toch maar niet doen. Zo krijg je ook geen mensen.

[1:10:50] De minister,

[1:10:54] Wat u schetst, zeg ik via de voorzitter, mevrouw helder is juist die opleiding duurt lang kent veel kanten rechters hebben zich daar ook over uitgesproken. Mijn richting. Ik ga nadrukkelijk niet over. Laat ik daar helder over zijn, maar tegelijkertijd neem ik wel de vrijheid om daar met de raad voor de rechtspraak ook over van gedachten te wisselen.

[1:11:15] Ik zie ook interessante artikelen die verschenen zijn moet je terug naar de opleiding oude staan

[1:11:20] opleiding nieuwe stijl. Wat betekent dit? Ik ben blij met die discussie. Het is niet dit discussie. Laat ik vooropstellen, maar ik forse invloed op hebt,

[1:11:29] maar ik volgende nadrukkelijk.

[1:11:32] Voorzitter, tot zover mijn kopje druk op de strafrechtketen.

[1:11:38] Het gaat.

[1:11:39] Ik naar de rechtspositie van slachtoffers

[1:11:49] signalen dat de afweging om over te gaan tot de strafbeschikking nu te vaak wordt gemaakt op basis van capaciteitsproblemen de strafrechtketen. En hoe zie ik dat?

[1:11:58] Voorzitter, laat ik vooropstellen

[1:12:01] dat slachtoffer rechter moeten worden geborgd, ook als een zaak wordt afgedaan met een strafbeschikking.

[1:12:08] Meneer sneller sprak over het zoeken naar die balans balans, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan de aard van de strafbeschikking

[1:12:16] en mevrouw miller is even niet aanwezig om moverende redenen, maar ze gaf ook aan. We hebben enerzijds efficiënt efficiency overwegingen hebben ook de slag te verrichten

[1:12:25] en die straf beschikking dat je daartoe heeft om de strafrechtketen te ontlasten,

[1:12:30] zodat doorlooptijden niet onnodig oplopen. Een werkelijkheid.

[1:12:35] Ook heeft dat voordelen

[1:12:37] niet alleen

[1:12:38] voor de slachtoffers totaliteit die zien. Tot zover is de logica gedeeld met u door die ook uitgesproken.

[1:12:46] Het gaat erom hoe eerder een verdachte het slachtoffer duidelijkheid hebben over de afdoening van de zaak, hoe eerder ook een slachtoffer kan starten met zijn of haar herstel

[1:12:56] niet ik maar juist het openbaar ministerie die maakt een keuze voor afdoening, afweging van verschillende belangen.

[1:13:02] Ik treed niet als minister in de afweging.

[1:13:06] Ik kan wel beoordelen

[1:13:07] of het openbaar ministerie daarbij de juiste belangen altijd op het netvlies heeft

[1:13:12] het openbaar ministerie kijkt die afweging altijd wat is de ernst van het delict

[1:13:16] en bij ernstige spreekt rechtvaardigen. Delicten ligt het om conform hun eigen beleid geen strafbeschikking op.

[1:13:24] Daarnaast moet het openbaar ministerie vanzelfsprekend zowel de rechten van de verdachten als de belangen van de slachtoffers daarbij wegen en in dat licht kan snelheid van afdoening ook een rol spelen

[1:13:34] en daarom zeg ik dan gaat erom dat deze elementen in onderlinge samenhang worden beoordeeld.

[1:13:39] Ik benadruk dat het openbaar ministerie ook heeft aangegeven

[1:13:43] dat het in het proces van de strafbeschikking ten aanzien van het slachtoffer beter kan.

[1:13:48] Er moet

[1:13:49] een om de belangen van slachtoffers beter te kunnen. Wegen

[1:13:52] is het geen slachtoffers naar voren brengen in de schriftelijke slachtofferverklaring dan ook heel relevant.

[1:13:58] Het om

[1:14:00] heeft en zo slachtoffers daarom expliciet wijzen op die mogelijkheid van het indienen van schriftelijke verklaring.

[1:14:08] De schrijnende gevallen. Voorzitter, zou je schrijnende gevallen tot de conclusie kunnen komen om slachtoffers te laten spreken. De procedure van de strafbeschikking en mij werd gevraagd hoe kijk je daarna?

[1:14:20] Carola van der staaij kamerlid mulder stelde die vraag

[1:14:24] hawre mijn praten over die goede balans

[1:14:26] rechten van slachtoffers, procedure van de stad strafbeschikking

[1:14:29] en dat het ook geen aandacht mag doen aan

[1:14:33] strafbeschikking zelf

[1:14:34] hoe je ernaar kijkt.

[1:14:37] Ik kijk naar de positie van de slachtoffers continu. Ik wil zaken ook niet verwarren

[1:14:41] en dat is de reden waarom ik daar geen voorstander van ben. Ik zou kleur.

[1:14:46] Ik vind positie moet je borgen en ik verwacht ook dat een goede afweging maken ten alle tijden.

[1:14:52] Ik vind wel dat die schriftelijke verklaring die moet

[1:14:56] heel duidelijk onder de aandacht worden gebracht van het slachtoffer

[1:15:00] afdoening van ernstige zaken, dat ondergraaft het spreekrecht en de verschijning verplicht stellen en mij werd dan ook gevraagd of ik het cohen erop wijst dat ernstige zaken die met de strafbeschikking mogen worden gedaan.

[1:15:12] Een heldere vraag van mevrouw helder. Voorzitter,

[1:15:16] en eigenlijk moeten is dit ook in lijn met het beleid van het openbaar ministerie zo ernstig spreken waar we respect rechtvaardigen delicten niet met een strafbeschikking moeten worden afgedaan

[1:15:28] en in het beleid van het om is daarvoor een contra indicatie ook opgenomen

[1:15:34] en u heeft gelijk

[1:15:36] cijfers die u noemde zijn ook juist. Het is in de praktijk niet altijd goed gegaan en daar heb ik in mijn gesprekken met het om

[1:15:43] de aandacht voor gevraagd.

[1:15:45] December tweeduizend, tweeëntwintig heeft u een brief van mijn collega's gekregen en zijn we daarop teruggekomen.

[1:15:50] Ik heb ook nadrukkelijk verzocht aan het neem dit niet alleen serieus

[1:15:55] monitoren. Ook volgt dit ook.

[1:15:58] Ik kan u

[1:15:59] dat zeg ik tegen alle leden van de vaste kamercommissie zeggen meneer de voorzitter, dat wij dat vertrouwen geeft dat beleid zijn handhaven en uitvoeren.

[1:16:08] Fouten

[1:16:09] worden.

[1:16:10] Moment minister

[1:16:11] mevrouw helder. Ja voorzitter, blijkbaar als ik het goed heb begrepen dat de minister vertrouwen dat het en mijzelf ook erkend is niet goed gegaan en we gaan dit monitoren. Maar het klinkt voor mij altijd een beetje als wij van wc eend. U kent het wel

[1:16:26] en dan heb ik de vraag als de minister vertrouwen heeft, wil ik daar best even een half jaartje en meegaan maar kan een volgende brief voor slachtoffer beleid van commissiedebat gekeken worden wat die monitor heeft opgelezen of wat het monitoren opgeleverd. Want ik wil er wel de vinger te houden want die zevenenveertig moeten van bijna nul.

[1:16:44] De minister.

[1:16:46] Voorzitter zullen wij het monitoren en dat verslag van doen in de eerstvolgende voortgangsrapportage. Het is vrij snel en die komt al in het tweede kwartaal en we zitten in de maand februari. Maar ik ga er toch komt van doen.

[1:16:59] Controleer ik voorzitter,

[1:17:04] ik heb u aangegeven dat ik ook in gesprek gegaan met de college van procureur generaal over de strafbeschikking en ik heb de vragen van mevrouw helemaal naar mijn idee geven

[1:17:14] de antwoord dus en een toezegging gedaan dat ik erop terugkom in de voortgangsbrief

[1:17:19] dan

[1:17:21] de minister instrument om in gesprek gaan om te kijken of bepaalde feiten mogelijk kan worden gemaakt dat slachtoffers hun verhaal doen in de procedure van een strafbeschikking

[1:17:30] minder net mijns inziens al op ingegaan. Ik kijk even naar de kamerleden

[1:17:36] de toekomst spreken

[1:17:37] gaat het spreekrecht te ver. Zo interpreteer ik een opmerking van het kamerlid sneller. Voorzitter,

[1:17:44] nee

[1:17:45] nee. Ik verwees ook naar het onderzoek

[1:17:48] waaruit blijkt dat slachtoffers, maar ook slachtoffer advocaten en slachtofferhulp nederland en officieren van justitie juist positief zijn over het onbelemmerd spreekrecht

[1:17:57] slachtoffers ervaring in hoge mate dat ze alles hebben kunnen zeggen wat ze willen en dat het spreekrecht bijdraagt en emotioneel herstel voor slachtoffers.

[1:18:05] Ik vind het belangrijk.

[1:18:07] Slachtoffers hebben niet om gevraagd om slachtoffer te worden

[1:18:10] en alle ketenpartners zijn tevreden over hoe rechters de zitting omgaan met het spreekrecht.

[1:18:16] We zien wel dat uit het onderzoek blijkt dat recht zelf en advocaten van de verdachten wisselende ervaringen hebben

[1:18:21] en daarom door het ontwikkelen van beleidskaders voor de rechtspraktijk over bijvoorbeeld getoond van fotos. Een reactie op het spreekrecht

[1:18:27] zoeken we ook naar meer uniformiteit tussen rechters om dat te bevorderen

[1:18:32] en de aanbevelingen heb ik gelezen heb ik ook nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de raad voor de rechtspraak

[1:18:38] en de raad heeft mij aangegeven dat het onderzoek gaan bestuderen en

[1:18:43] ik wijs nog een keer op dat uit onderzoek is gebleken dat zeven procent van de slachtoffers spreekrecht hebben

[1:18:48] aangeeft hier dan ook gebruik van te maken.

[1:18:50] We hebben het dan over duizend negenhonderd slachtoffers.

[1:18:54] Ik weet niet of ze dat daadwerkelijk van hebben gebruik gemaakt. Dat is niet bekend dat gegeven.

[1:19:01] Voorzitter over de symboolzaak moeten stelde ook vragen over.

[1:19:15] Meneer sneller rechter graag aan de minister momentje.

[1:19:18] Mijn punt over dat het te topzwaar wordt. Het systeem het slachtoffer recht ging niet over de uitbreiding per.

[1:19:25] Duizend zestien.

[1:19:26] Daar heb ik gezegd dat ik blij was dat we daar voorwaarden. Maar zoals ook in de eerste termijn kamer werd gezegd het is pas vorige maand is de laatste tranche van de uitbreiding in werking getreden. Dus er zit nog een hoop aan te komen dat niet geëvolueerd is.

[1:19:41] Ik ben blij dat dit tot nu toe goed gaat. Mijn vraag is wel hoe we de extra belasting van zowel de sociale advocatuur het beslag op de capaciteit als het de gevolgen voor doorlooptijden blijven monitoren of moeten we daarvoor wachten op de echte evaluatie van de laatste uitbreiding.

[1:19:59] De minister.

[1:20:02] Ik vind het van belang om dat onderzoek van de dus inderdaad af te wachten.

[1:20:06] Uw laatste opmerking, maar dan over de sociale advocatuur. U weet dat ik met de sociale advocatuur dat ik met een rapport bezig ben om onderzoek te brengen van hoe is het met de sociale het verkeer gesteld in het land? Kwantiteit, de verschillende rechtsgebieden, de druk erop waar wat zie ik naar de toekomst toe. Ik heb ook aangegeven. Ik heb de termijn even niet scherp dat ik daar ook met de kamer weer terugkoppel. Daar hoort deze vraag hoe thuis in het antwoord daarop.

[1:20:30] En dan van. Uit dat onderzoek verwacht ik dat ook te kunnen geven.

[1:20:36] Dankuwel.

[1:20:39] De samenwerking slachtofferhulp nederland en het seponeren van zaken.

[1:20:43] Kijk ik heb eerder gesteld in deze kamer dat ik simpel acties. De noodzaak van de acties om ons feit dat ik het goed u mij is uitgelegd door het om tot de rechtspraak dat ik het wel zeker betreur.

[1:20:57] Ik kijk ook zeker voor strafzaken waarbij het slachtoffer

[1:21:00] de betrokken zijn geweest.

[1:21:02] Ik vind het van belang

[1:21:04] dat er altijd wordt gekeken

[1:21:06] vanuit het belang van slachtoffers

[1:21:08] en ik heb ook gemerkt in mijn gesprekken met het college van ppg dat het ook die mening heeft en dat ze daar ook aandacht voor heeft

[1:21:16] en in de cda-fractie bij bijvoorbeeld het arrondissement pakket oost nederland ook de rechtbank den haag en noord-holland

[1:21:22] maar zaken niet ontvankelijk zijn verklaard waren in veel gevallen dan ook geen slachtoffers betrokken was dat wel het geval.

[1:21:29] Dan hebben de slachtoffers een brief met toelichting ontvangen van het openbaar ministerie

[1:21:33] en hier zijn is ook duidelijk aangegeven is er wel degelijk samengewerkt met slachtofferhulp. Nederland zijn zijn ook zaken besproken en alternatieven onderzocht.

[1:21:41] Een deel van die zaken is zelfs nog alsnog gedagvaard

[1:21:45] en er zijn er geen zaak voor herstelrecht in aanmerking gekomen dat er geen duidelijk slachtoffer was of het delict hoelang geleden plaatsgevonden.

[1:21:52] Kijk naar de acties van het arrondissementen pakketten den haag en noord-holland is contact opgenomen met slachtoffers die het betrof

[1:21:59] daar eerder naar gevraagd en ik heb u toen ook

[1:22:02] dit antwoord gegeven.

[1:22:05] Een vraag van.

[1:22:09] Woonwensen. Minister meneer van der staaij.

[1:22:11] Voorzitter, nog op dit punt omdat slachtofferhulp die stelt wel nadrukkelijk ook in een brief aan de kamer dat er in een flink aantal geschikt wanneer de strafzaken dat contact niet eens geweest en dat zijn zeggen wat er juist graag ook nagedacht en meegedacht over de mogelijkheden voor herstelrecht bijvoorbeeld. Ik kan me ook voorstellen dat als je met een capaciteitsprobleem zit en op een gegeven moment is een sepot simpelweg met de gegeven omstandigheden onvermijdelijk dat het allemaal heel interessant is om te weten van is er nu ook in bepaalde zaken ook nog contact geweest tussen dader en slachtoffer als die wel in beeld is en wat heeft het opgeleverd. Dus kortom, zou er toch niet nuttig zijn dat er wel degelijk nog intensiever gebruik wordt gemaakt van juist ook dat wat slachtofferhulp nederland kan kan bieden.

[1:22:57] De minister.

[1:22:59] De twee punten hanneke. Ik vind het ook van belang ga je over de paus aan te spreken dat slachtofferhulp nederland ook actief betrokken wordt

[1:23:07] dat dat deel ik met u.

[1:23:09] We spreken over het fenomeen herstelrecht. Beiden moeten willen, zowel dader als verdachte.

[1:23:14] Ik heb het genoegen gehad. Het was een genoegen om juist een paar casuïstiek mee te mogen lopen om te kijken hoe ze het herstelrecht in de praktijk. Dat is een alternatief wat zowel voor verdachte

[1:23:24] goed werkt, maar ook voor de dader verdachte valt veelal niet meer in recidive juist het horen. Dus ik om aan dat herstelrecht ten zeerste

[1:23:33] henk heb het hier in het haags mee mogen maken. Tegelijkertijd zie ik ook dat meer rechtbank arrondissementen juist dit overnemen in de common sense.

[1:23:42] Ik wilde proces opvolgen in de praktijk

[1:23:45] en ook roep ik ook de recht spraak op

[1:23:48] gebruik dat gebruik dat soort ideeën en alternatieven omdat het goed werkt voor zowel verdachte

[1:23:54] als voor het slachtoffer.

[1:24:01] Ik kijk even rond herstelrecht. Ik kom ik bij de dus een vraag die gesteld is een effect op de slachtoffer en mevrouw kamerlid kuiken. Voorzitter, vroeg mij van

[1:24:11] informatie verstrekking zo vanuit b sepot, zaken of anderszins altijd eerst bij het slachtoffer bekend moeten zijn en ze moeten niet vernemen via de media

[1:24:23] ik het met u volmondig eens ben,

[1:24:26] maar kan ik dat garanderen in de praktijk nemen.

[1:24:30] Ik kan ik niet.

[1:24:32] Daar daar had men men recht op.

[1:24:35] Kijk, er zijn duidelijke afspraken gemaakt met het openbaar ministerie dat slachtoffer tijdig alle relevante informatie krijgt.

[1:24:42] Ik zie ook met de kennis die ik heb van het lokale niveau dat juist op lokaal niveau slachtofferhulp nederland openbaar ministerie heel goed hoe wijken met elkaar en ook de mens kan bereiken. Want die moet worden behoort daadwerkelijk centraal te staan.

[1:24:56] Dit is echt mijn reactie op uw vraag. Want ik ga me niet iets beloven wat ik niet waar kan maken.

[1:25:03] Mevrouw. Ja, voorzitter in dat moeten we sowieso niet doen natuurlijk dingen beloven die nu niet niet waar kunnen maken. Ik zie het wel te zoeken naar als ze weten dat er toch een aantal keren is voorgekomen dat slachtoffers die moeten vernemen uit de media dat er ook wordt gekeken hoe kan het nou dat dat misloopt dat het fout loopt dat we daarvan leren

[1:25:25] omdat zoveel mogelijk te voorkomen

[1:25:27] wordt daar nagekeken. En waar zit het hem in? Is het miscommunicatie. Ik zit ook te zoeken hoe hoe kan hoe kan het zo ontstaan, terwijl de wilde is om het juiste te doen en hen als eerste te informeren.

[1:25:41] De slachtoffers,

[1:25:43] de minister,

[1:25:45] Voorzitter, ik denk dat het de wil. Er is. Het proces is erop gericht. Maar in de praktijk gaat het soms mis. We kunnen allerlei oorzaken liggen

[1:25:52] iemand die interessant vindt om het te melden aan een journalist een journalist die zijn of haar werk ontzettend goed doet en het sneller weet en het snel naar buiten brengt

[1:26:01] tal van factoren. Iedere casus moet je opnieuw tegen het licht worden gehouden. Dan moet je billen van willen leren

[1:26:12] je ik kijk even of ik deze vraag beantwoord

[1:26:16] beschikking.

[1:26:17] De onschuldpresumptie. Ik ga ik naar toe van een vraag van kamerlid houden

[1:26:24] als ik goed begrepen heb, stelt u slachtoffers hebben steeds meer rechten gekregen maar kon dat niet op gespannen voet te staan met de onschuldpresumptie.

[1:26:31] Dan ben ik bereid om een kort onderzoek te doen, hoor ik u vragen of enquete. Kortom,

[1:26:36] Ik.

[1:26:37] Ik heb je ook horen spreken over twee fasen. Drie fasen proces.

[1:26:43] Pardon,

[1:26:44] In twee fasen proces is onderzocht dat daar ben ik geen voorstander van duurt alleen maar langer, maar wel een drie partijen proces. Dus dan kan het wel eens een keer maar dan zijn slachtoffer verdachte en openbaar ministerie gelijkwaardige partijen met de daarbij behorende rechten en plichten.

[1:27:02] Slachtoffer verdachte en openbaar ministerie gelijkwaardige partijen zoals is zo ziet u dat. Het gaat om dat drie partijen model niet ten aanzien van die twee vragen procedure. Dus ga ik ga daar niet op in.

[1:27:13] En als we praten over die onschuldpresumptie. Voordat ik een vraag beantwoorden juni gesteld heeft. Mag ik voorzitter toch wat scherper de duiding.

[1:27:22] Ja want kijk

[1:27:23] nu hebben de slachtoffers of de kring van spreek je recht die de rechter zijn zo uitgebreid dat ze zich ook niet vroeg om machtsdeling uitlaat over wat het strafbare feiten met hen had gedaan. Wat de gevolgen waren voor hun leven. Dat is steeds meer uitgebreid en inmiddels is het zo ver dat ze ook mogen spreken over de strafmaat die zij vinden dat deze verdachte opgelegd zou mogen krijgen. Maar de onschuldpresumptie die geld zegt dat iemand pas

[1:27:50] dader is schuldig is assad door de rechter wettig en overtuigend bewezen. Tot dan is die nog vol onschuldig te houden. Maar als je dan wel hoort van een slachtoffer. Welke straf zou moeten krijgen. Terwijl je mogelijk niet eens bent. Dat vind ik een strijd met de onschuldpresumptie. Dus die grote uitbreiding zorgde bij mij voor dat ik dan zo bij partijen zou willen laten beproeven bij de organisaties of je daar dan ook niet bepaalde plichten aan zou moeten stellen. Laat ik het zo zeggen. Een drie partijen proces. Want je kan niet vrijelijk spreken over deze verdachte zou

[1:28:24] is een gevangenisstraf taakstraf. Wat moeten krijgen gezien wat het van mij heeft betekend. Terwijl die mogelijk straks wordt vrijgesproken.

[1:28:33] De minister.

[1:28:35] Inspreekrecht

[1:28:37] mag het slachtoffer of nabestaanden van slachtoffer uitspraken doen die hij of zij wil doen.

[1:28:42] Maar het gaat met name om mij. Wat doet de officier van justitie ermee. Wat doet rechter ermee

[1:28:48] en die gaat uit van de onschuldpresumptie die weegt dat mee.

[1:28:52] Ik ben aan het zoeken of er in de praktijk aanwijzingen zijn dat dit tot problemen heeft geleid, want ik ken die voorbeelden niet.

[1:28:59] Wellicht kan ik daar ook in geholpen worden. Is dat de reden dat u zegt bespreekt. Het is en denk eens over na of je dit wel of niet tegen het licht houden. Ik zag het in het bestuur. De keten bruijn met de collega's moet doen is dat uw suggestie.

[1:29:12] Mevrouw nadat dat zou een suggestie kunnen zijn. Want kijk de minister schrijft dat de eventuele spanning van het spreekrecht met de onschuldpresumptie. Volgens mij zit die spanning er gewoon om dat iemand onschuldig is totdat door een rechter geoordeeld dat hij wel schuldig is. En dan heb je het pas over de strafmaat niet tafel.

[1:29:32] Dat dat is gewoon een strijd naar mijn mening met onschuldpresumptie en daarom zou ik zo'n kort onderzoek toejuichen omdat ik mij zo voorstellen. Dit is het standpunt van de minister, maar ik zou wel eens willen weten hoe rechters en officieren van justitie en advocaten, met name strafrechtadvocate daarover denken.

[1:29:49] De minister. Ik zit over na te denken. Ik ben een continu over nadenken. Ik zoek naar de positie van het hierin dat conflicteert. Ja nee ik op die stoel gaan zitten. Dus daar zit mijn worsteling met wat ik doe. Ik ga dit gewoon eens uitlopen. Uw ideeën, suggestie plussen of minnen.

[1:30:09] Ik ga geen toezegging doen dat ik een onderzoek gaan doen.

[1:30:12] Ik wil het ook goed is horen van kan, is het mogelijk conflicterend met het belang van het om. Ja. Nee. Hebben we misschien die antwoorden al

[1:30:22] en mag ik het gewoon even terugkomen in de voortgangsrapportage. Daar ben ik het.

[1:30:26] Dank u. Voorzitter,

[1:30:30] dan kijk ik naar het onbelemmerd spreekrecht te zijn allerlei aanbevelingen gedaan. Ik heb al aangegeven dat ik die heb gegeven aan de raad voor de rechtspraak en dat niet bestudeerd

[1:30:39] en continu gebruik ik de kaders. Voorzitter, soms de voortgangsbrief slachtoffer beleid. Die komt in tweede kwartaal zal ook in het tweede kwartaal komen op een reactie op de commissie donner, ook in het tweede kwartaal het ander kader en er komt ook een kader in het begin tweede kwartaal zelfs nabestaanden levenslang. Het is allemaal voor het zomerreces. Ik besef dat is veel

[1:31:00] maar we gaan het wel. Soms wordt mee. De kaders.

[1:31:03] De plaatsen,

[1:31:08] Afdwingbaarheid van slachtoffer rechter kom ik bij

[1:31:12] vraag van de heer sneller

[1:31:13] ik belangrijk dat slachtoffers hun rechten kunnen uitoefenen.

[1:31:17] Daarom is de inzet dan ook in mijn meerjaren agenda om de uitvoering van de bestaande slachtoffer het rechte te verbeteren en te borgen. Ik hoorde ik u daar ook een sporten van zijn

[1:31:26] en ik zie daar ook meer heil in dan het wettelijk creëren van meer mogelijkheden voor het slachten van om rechter af te dwingen.

[1:31:33] Ik zie ook dat er in de uitvoeringspraktijk stappen worden gezet die bestaande rechten te verbeteren en te borgen.

[1:31:38] Ik heb enkele voorbeelden genoemd in mijn inleiding

[1:31:40] en bovendien zal het invoeren van rechtsmiddelen voor slachtoffers leiden tot naar mijn verwachting langere doorlooptijden, maar ook de nodige werkdruk voor het voor de rechtspraak.

[1:31:51] Voorzitter, een speech naar mijn idee ook het invoeren van rechtsmiddelen voor slachtoffers ook niet altijd. De oplossing moet fouten niet kunnen worden hersteld met juridisch middel

[1:32:00] denk bijvoorbeeld als slachtoffer. Onlangs zijn of haar verzoek niet eens geinformeerd over zitting die hij had willen bijwonen of over de invrijheidstelling van de dader.

[1:32:09] In een aantal gevallen heeft het slachtoffer overigens de mogelijkheid om ze recht af te dwingen.

[1:32:15] Als het om een strafbaar feit niet vervolgd,

[1:32:18] kan het slachtoffer een klacht indienen bij het gerechtshof door middel van artikel twaalf procedure

[1:32:23] en als benadeelde partij zich niet zich door nalatigheid met om niet heeft kunnen voegen in het strafproces en daarom geen schadevergoeding gekregen,

[1:32:31] kan hij van financiële tegemoetkoming krijgen?

[1:32:35] Via de voorzitter, zeg ik tegen het kamerlid sneller dat ik in gesprek blijft met ketenpartners om te kijken waar ze tegenaan lopen. Ik hoor ook graag uw signaal als het probleem in de praktijk moeten worden aangepakt.

[1:32:46] Ik denk dat we daarmee de uitvoering van de bestaande slachtoffer rechter stap voor stap

[1:32:54] het nieuwe wetboek van strafvordering voorbij,

[1:32:57] en ook daarin zie ik in de modernisering een aantal nieuwe rechtsmiddelen voor slachtoffers opgenomen

[1:33:02] net al die artikel twaalf procedure, maar ook wordt uitgebreid kan slachtoffer een klacht bij het gerechtshof indienen bij niet opsporen

[1:33:11] slachtoffer krijgt een sterkere positie bij de processtukken

[1:33:15] en als de officier van justitie afwijzend beslist op het verzoek om stukken te voegen in dit dossier of het verzoek om kennis te nemen van processtukken, kan het slachtoffer hiertegen een bezwaarschrift indienen.

[1:33:26] Voorzitter,

[1:33:28] ik heb net aangegeven hoe ik wilde overgaan naar een kopje. Ik wacht even naar de rechtspositie slachtoffers

[1:33:36] die hebben gehad, ondersteund

[1:33:39] we net een onderzoek aangehaald

[1:33:42] over jongeren

[1:33:44] dat zelfs zeven op de tien jongeren die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf geen opzoekt

[1:33:51] ik voorop stellen ook ik ben

[1:33:52] geschrokken van de cijfers,

[1:33:54] vooral voor jongeren vind ik enorm hoog.

[1:33:58] Uit het onderzoek blijkt dat de meeste slachtoffers stichting melden

[1:34:01] omdat voorval al is opgelost, omdat er toch niet zelf geld of omdat dit fonds geen zaak voor de politie is

[1:34:08] wanneer een slachtoffer zich wel mijn hoopt genomen advies, hulp en ondersteuning beschikbaar wanneer daar behoefte bestaat. Ik denk dan ook weer een slachtofferhulp nederland die daar juist aan die slachtoffers praktische

[1:34:18] en emotionele ondersteuning bieden bij de verwerking.

[1:34:22] Gisteren heeft slachtofferhulp nederland op de europese dag van het slachtoffer een publiekscampagne gelanceerd, met als thema

[1:34:28] blijf niet zichtbaar voor hulp.

[1:34:31] Ik spreek de wens uit dat de campagne helpt zeker waar het jongeren betreft.

[1:34:38] Ik ga nu dan ook met slachtofferhulp nederland specifiek in gesprek met jongeren

[1:34:42] te kijken waar wat is nodig om deze slachtoffers meer te kunnen bereiken.

[1:34:48] Ik stel voor dat ik in de voortgangsbrief in het tweede kwartaal

[1:34:52] de stand van zaken nota van bevindingen.

[1:35:00] Voorzitter

[1:35:01] kamerlid elias tot mij ook een vraag nabestaanden van slachtoffers vermoord

[1:35:07] er ook aandacht moet zijn voor slachtofferhulp nederland.

[1:35:10] Ik zag toen veel nederlandse staat nabestaanden bij

[1:35:13] als daar behoefte aan bestaat.

[1:35:15] We hebben kees managers beoordeeld nauw contact onderhouden zijn ook aanspreekpunt richting instanties.

[1:35:22] Ik gaf net al aan. Het kan praktische hulp zijn. Dan kan ook emotioneel op zijn

[1:35:26] moordslachtoffer helpen

[1:35:28] en ook in de fase van de tenuitvoerlegging van de straf was. Daar is dus mogelijk in aanmerking komen voor verlof en vrijheden kan slachtofferhulp nederland deze slachtoffers ondersteuning.

[1:35:39] U spreekt ze daarop aan. U geeft aan waar b doen mee slachtofferhulp nederland. Er is adresseren niet aan mij

[1:35:46] zeg ik tegen het kamer ellian via de voorzitter, ellian.

[1:35:51] Ik herhaal slechts de woorden geweest naar de formele weg

[1:35:54] verwacht dat het ook in de praktijk wordt opgepakt en zo kort

[1:35:58] gedaan.

[1:36:00] Ook. Stelde u mijn vraag,

[1:36:03] voorzitter, over de gijzeling van bovensmilde.

[1:36:08] Ik constateer dat u daar ontzettend veel mensen uren in gestoken. Heeft. U gaf ook al aan dat u binnen mp bent geweest,

[1:36:16] maar juist u noemde de datum negentien, vierenzeventig

[1:36:20] en de impact die het gehad heeft.

[1:36:22] De betrokkenen hebben het over een uiterst gevoelig onderwerp,

[1:36:27] maar een stuk maatwerk is benodigd

[1:36:30] en dat kost juist die tijd. Er is vanuit mijn departement van mijn ambtenaren zeker met betrokkenen gesproken, zoals ook met de lokale overheid,

[1:36:40] juist omdat we ook zien hoe belangrijk het is en ik wijs alleen november december in die gesprekken hebben plaatsgevonden en dat leidt er ook toe dat ik zeker betrokken wordt om continu te bezien welke vervolgstappen genomen moeten worden. Maar het is maatwerk en blijft maakt en dan ga ik uitermate zorgvuldig mee om

[1:36:59] voorzitter, zodra ik een helder beeld. Bij het vervolg

[1:37:02] zal ik het eerst met de slachtoffers bespreken

[1:37:04] en dan kom ik terug bij u.

[1:37:07] Dan geef ik u aan hoe ik samen met de slachtoffers besloten heb hiermee om te gaan.

[1:37:12] Interruptie van der

[1:37:16] zevenenzeventig was het inderdaad. Maar

[1:37:19] de woorden van de minister komen mij

[1:37:22] prettige over omdat die woorden

[1:37:25] uitstralen

[1:37:27] dat het gevoel van deze slachtoffers gevoelens natuurlijk subjectief maar feiten namelijk gewapend. De gijzeling die zijn niet subjectief.

[1:37:37] Zoals ik net zei. Een van de ernstigste gebeurtenissen

[1:37:41] misschien wel een na de oorlog op nederlands grondgebied. Het leger was op dat moment

[1:37:47] in bovensmilde ook ingezet. Dus ik vind het fijn dat de minister dit zo verwoord omdat ik ben bij één van die gesprekken geweest en ik moet de minister eerlijk zeggen

[1:37:55] en

[1:37:57] een deel van het gesprek.

[1:37:59] Dat kwam een beetje volgens mij over en als je praat met iemand die als kind gegijzeld is geweest. En nu eigenlijk constateert in zijn of haar leven.

[1:38:11] Maar ik heb daar nog steeds last van

[1:38:14] en dan vraagt dat echt aan het hoef ik volgens mij deze minister voor rechtsbescherming niet te vertellen dat dat vraagt een bepaalde u de minste zijn, zegt dit gevoelige materie. Ik vind het fijn dat de minister dat zo verwoord wordt in dat gesprek. Ik vond dat een bijzonder gesprek moet ik eerlijk zeggen en en deze mensen zijn op zoek naar een stukje erkenning en zullen het gevoel hebben. Oké. Ik wordt gehoord door de overheid. Dus ik hoop echt dat ik ga het afwachten wat de minister. Maar waar de minister mee komt. Maatwerk is prima, maar ik hoop echt dat hij zijn woorden kracht bij zal zetten.

[1:38:49] De minister hier kun je geen termijn aan verbinden. Maar enigszins een

[1:38:54] raamwerk je.

[1:38:58] Ik ga ik kan niet in resultaat te spreken. Maar ik kan u wel meenemen de stappen te nemen dat we in gesprek zijn. Dan kom ik geef ik dat ook weer eens aan in de voortgangsbrief. Dan kom ik in tweede kwartaal tweeduizend, drieëntwintig op terug.

[1:39:11] Laat ik u weten waar ik sta met hen en hoop ik al wat meer inhoudelijke informatie te kunnen delen

[1:39:20] dan het psychisch geweld onderzoek

[1:39:24] ik het onderzoek naar uitsluiting neem ik ook even mee van de theorie sc

[1:39:29] dat ik heb aangevraagd om ook een internationale rechtsvergelijking.

[1:39:33] Daarbij wordt ook gekeken naar maatregelen in nederland en in andere landen.

[1:39:37] Om met uitsluiting om te gaan, terwijl uitsluitend tegen te gaan.

[1:39:40] Je kijkt naar civielrechtelijke strafrechtelijke mogelijkheden.

[1:39:44] De open universiteit is het onderzoek in december tweeduizend tweeëntwintig gestart.

[1:39:48] De resultaten verwacht ik pas eind tweeduizend, tweeëntwintig

[1:39:53] en op basis van de uitkomsten van het onderzoek bekeken of er mogelijkheden in ons land afdoende zijn

[1:39:58] met betrekking tot psychisch geweld

[1:40:01] kamerlid stelde mij de vraag.

[1:40:04] Er is inmiddels een internationale rechtsvergelijking. Het onderzoek gestart

[1:40:07] die specifiek gericht op psychische genaamd

[1:40:10] en in het onderzoek zullen de juridische kaders van verschillende landen in kaart te brengen worden gebracht,

[1:40:16] maar ook met elkaar worden vergeleken.

[1:40:18] Dat is een promotieonderzoek zittende verkennende fase.

[1:40:21] Het duurt nog niks aan per jaar.

[1:40:24] Ik zal uw kamer na afronding van het onderzoek dan ook informeren over de bevindingen,

[1:40:29] maar op korte termijn heb ik ook toegezegd in het commissiedebat strafrechtelijke onderwerpen gehouden hebben. Op twee februari

[1:40:36] kom ik met een brief

[1:40:41] steeg de online criminaliteit

[1:40:44] een stuk oplichting. Zo heb ik hem opgevat. De vragen die kamerlid ellian meestal.

[1:40:50] Niet online nog gewoon oplichting.

[1:40:55] Het is meer dan zorgwekkend en ik heb geconstateerd de afgelopen jaren periode het jaarlijks door de minister van j v wordt gerapporteerd over de stand van zaken

[1:41:04] voortgang,

[1:41:05] maar ook de hele integrale aanpak. Pak ik oplichting. Maar ik pak ook cijfers samen

[1:41:10] die lijn zie ik het.

[1:41:11] En u heeft in de kamerbrief ook kunnen zien dat er diverse maatregelen staan op het gebied van preventie,

[1:41:18] bewustwording bij potentiële daders en slachtoffers, maar ook opsporing, vervolging en verstoring

[1:41:26] heb mijn antwoord specifieke gedaan in de richting van cybercrime.

[1:41:31] Uw antwoord richt zich in de bredere zin sprak bijvoorbeeld over verbouwing waar geen betaald is, maar waarin sprake is van het niet nakomen van overeengekomen, verplichtingen en sprak over oplichting

[1:41:43] wellicht dat u in de tweede termijn vragen specifiek specificeert als ik niet.

[1:41:49] Dat kan hij nu de weer. Ellian

[1:41:51] dank

[1:41:53] bij oplichting vereist wet dat sprake is van een listige kunstgrepen. Uit jurisprudentie blijkt dat het bewustzijn overeenkomsten nagaan

[1:42:02] en dan niet betalen. Geen oplichting is,

[1:42:05] maar in in de realiteit. En als je kijkt naar programma's van

[1:42:11] spekman of alberto stegeman. Dit dit is een fenomeen al

[1:42:17] decennia oud. Die programma's worden op seizoens basis gevuld en het gaat dus om gevallen dat je

[1:42:24] nou laat ik niet de griffier als voorbeeld nemen. Maar ik sluit een overeenkomst met iemand en en uiteindelijk blijkt dat dat te regelen je allemaal keurig en uiteindelijk blijkt dat diegene nooit de intentie had om mij dat geld terug te betalen of een aannemer die zich komt betaalbaarheid voorschot. Ik moet spullen kopen. Uiteindelijk blijkt

[1:42:42] dit is iemand die die geld

[1:42:44] weg maakt. Deze mensen kunnen geen genieten niet ter bescherming van het strafrecht startende civiele procedure krijgen vaker verstek vonnis van een kale kip kun je niet plukken en het trieste is dat de gevolgen voor deze mensen die zijn echt enorm zie ik zie de tv programma's de ronde tafel. Dus daar. Wat kunnen we doen om die mensen die zitten met een civiel vonnis waar wel gewoon in naam van de koning staat. Wat kunnen we doen om deze mensen

[1:43:14] te helpen, want het is het is. Ik hoop echt dat de minister de ronde tafel wil bekijken. De verhalen zijn zo intens verdrietig, goedwillende mensen die die eigenlijk geen enkele bescherming genieten

[1:43:27] en gewoon

[1:43:28] in de ellende zijn balans. Dat is waar het om

[1:43:31] de minister.

[1:43:35] Ik ben ik dankbaar dat u het zo duid en dat u ook het onderwerp dan ook benoemd.

[1:43:40] Dat zit in de portefeuille van mijn collega's van de minister van j en v. Ik hoor een zorg en ik hoor ook een uitnodiging. Dat is er komt die ronde tafel ziet dat er hier een witte vlek is waar we wel degelijk als overheid een antwoord op moeten gaan geven.

[1:43:55] Dat is horen dat ik wil zeggen, en ik denk dat we met vereende krachten aan die tafel moeten zitten.

[1:44:00] Informatie moeten inwinnen. De witte vlek scherper in beeld krijgen en kijken welke wetten de daarbij benodigde

[1:44:20] voorzitter affectieschade hartog in.

[1:44:26] Ik begrijp uw vraag. Ik begrijp uw opmerkingen refereerde aan het emma zeventien slachtoffers die u gisteren gesproken hebt en u zegt van hoe ga je om met die wet affectieschade

[1:44:38] en het knelpunt. Als je praat over de broers en zussen om het maar heel concreet te maken.

[1:44:44] Volgend jaar wordt die wet affectieschade geëvolueerd.

[1:44:48] Juist de kring van gerechtigden is een belangrijk

[1:44:51] onderdeel van de wet.

[1:44:53] Ik ga me ook betrekken bij die evaluatie, maar ik zal ook

[1:44:57] want ik houd ervan om te werken met ervaringsdeskundige

[1:45:01] de nabestaanden vereniging stichting vliegramp zeventien bij te trekken.

[1:45:06] En als ik de evaluatie gereed is, krijgt u die uiteraard een stuk naar de kamer?

[1:45:11] Ik ga niet vooruitlopen op de evaluatie voorspellen ik mijn hand,

[1:45:16] maar ik wil zo vragen ten aanzien van infectie, ook in het proces en in de tijd plaatsen. Voorzitter,

[1:45:25] Interruptie van de ellian

[1:45:30] weet niet wat andere collega's gaan doen. Maar in ieder geval namens de vvd-fractie. Ik begrijp het procesmatig antwoord van de minister. Misschien is dat ook op dit moment het enige antwoord dat de minister kan geven, maar ik

[1:45:44] wij vinden dat de redenering dat er sprake moet zijn van een hechte affectieve relatie en dat dat zo wordt ingevuld dat dat feitelijk nog bij elkaar moeten wonen of iets dergelijks. Ik kan u verzekeren als mij iets overkomt

[1:45:58] torens in mijn geval niet eens reëel is

[1:46:01] dat mijn zusje daar enorm veel schade en hinder en leed van zal ondervinden. Dus ik zou eigenlijk kijk ik snap dat de minister dit proces antwoord geeft. Maar wat ons betreft is er geen evaluatie nodig dat kamer gewoon in actie komen. Ik denk dat we dat ook van ons in ieder geval kunt verwachten. Dit hoef je niet te evalueren. En ik herinner me nog als student. Ik pak tien seconden nog zeg ik tegen de voorzitter het taxibus arrest shockschade was het eerste is de geval waarin een bepaalde vorm van immateriële schadevergoeding toegekend wordt. En als je ziet sinds die tijd

[1:46:36] waar we nu zijn dan is het wel

[1:46:39] jammer dat dat broers en zussen op deze manier echt compleet buiten de boot vallen en dat gaat overigens. Ik was bij de emma zeventien het gesprek gaat niet alleen om emma zeventien gaat ook om. Ik heb ook nabestaanden gesproken wiens broer of zus

[1:46:55] vermoord is. Die mensen kinderen nergens aanspraak opmaken omdat de

[1:47:01] effectieve relatie niet aanwezig zou zijn om omdat je elkaar niet elke dag spreekt.

[1:47:06] Ik vind dat

[1:47:09] kamerlid geworden om dingen die krom zijn ook recht te maken. Dus ik ik ben ik wat wat ons betreft. Wat de vvd betreft gaan we hier zelf actie.

[1:47:17] De minister.

[1:47:22] Voor zover ik

[1:47:23] ik begrijp de woorden van u.

[1:47:25] Ik begrijp ook de zorgen bij kamerleden

[1:47:28] heb ikzelf ook

[1:47:29] ik heb ook gedacht van kan ik niet naar voren mag best weten. Ik heb ernaar gezocht. Ik heb ook gevraagd van zijn instrumenten hoe ik dat beter kan pakken

[1:47:37] en u trekt ook breed. Want u zegt het wordt nu een beetje de een ingevuld. Dat hoor ik u zeggen.

[1:47:42] Ik deel die zorg.

[1:47:45] Ik deel die zorg en ik film in een breder pakket doen dat wanneer ik het laten landen dat wij het aantal landen ook goed is en dat het ook uitgevoerd kan worden en dat ik ook in kaart hebt gebracht. Wat dat dan ook betekent. Daar zit mijn zorg

[1:47:58] en die evaluatie

[1:48:00] die is weliswaar volgend jaar evaluatie naar voren. Ik zou dolgraag willen

[1:48:05] als ik de menskracht daar echt voor hart

[1:48:07] en daarom ben ik we daar zit mijn mijn spanningsveld en ik snap kijk ik probeer ook twee debatten tweeminutendebatten en en dergelijke te voorkomen, want ik deel uw zorg. Ik sta uw kant.

[1:48:16] Maar af en toe moet ik ook mijn beperkingen toegeven.

[1:48:21] En mevrouw helder had en daarna

[1:48:28] ja vastzitten. Want ik wil daar graag bij aansluiten, want de kamer kan zelf ook wel bedenken ze als er een initiatief van de vvd kan sluit ik me graag bij aan want het is wel heel vreemd dat ik geen spreekrecht die er wordt uitgebreid zeker mijn broers en zussen ook met stief broers en zussen. Maar dat zal dit punt echt totaal en andy kou staan die ruimte is gewoon echt de groot en bijna niemand kan aantonen dat je zodanige affectieve relatie hebben. Dus dat je als je ze niet in huis hebt dan je broers en zussen dan zou het eigenlijk al mis gaan. Dus daar moet inderdaad echt wel iets voor bedacht had. Ik begrijp de evaluatie heb ik er ook niet nodig. Maar denk dat dat ik wil gewoon eigenlijk met deze interruptie even aansluiten bij de gedachtegang dat we hier iets voor moeten bedenken.

[1:49:12] Dan gaan we meteen naar meneer sneller.

[1:49:16] Vroeger. Ik probeer ook te zorgen dat we deze naar voren halen. Daarom heb ik ook genoemd in mijn in mijn termijn want evalueren is, is het een probleem

[1:49:27] wat wij volgens mij veel meer zoeken is. Wat is de oplossing.

[1:49:30] Dan kun je kijken of je formuleren van de hardheidsclausule moeten oprekken of dat je de wettelijke definitie uberhaupt de primaire regeling moet aanpassen, maar zou het niet iets zijn om los van die evaluatie te kijken naar hoe moet je dit probleem juridisch oplossen en vervolgens vraagt het dan waarschijnlijk een wetswijziging. De wet. De fractie schade en dat dat wat langer duurt. Dat snap ik. Maar dan kunnen we ook weer kijken als kamer hoe we dat eventueel in een ander wetsvoorstel opnemen of verwerken of dat een apart wetsvoorstel is.

[1:50:01] Maar anders komen we namelijk met alle kabinetsreactie. Pas daarna. Terwijl volgens mij zijn kabinet en kamer het hier eens. Het zit niet op de vraag is dit onwenselijk? Het zit op de vraag hoe kunnen we het oplossen en is de minister dan bereid om dat die vraag eerder concreet te beantwoorden niet te wachten tot twintig, vierentwintig.

[1:50:19] Anders heb ik nog een idee. Organist naar de minister.

[1:50:25] Ik was helemaal in afwachting van het goede idee wat u ook heeft en dan kom ik misschien direct antwoorden maandag ze sowieso omdat we inderdaad aan dezelfde kant op dezelfde kant van de pagina staan.

[1:50:34] We zijn het erover eens. Hier moet nagekeken worden, is het een oefenruimte.

[1:50:39] Dus er komt op die vraag uit

[1:50:41] en dat kan leiden tot die die bredere evaluatie. En dan kijk ik ook naar de uitvoerings consequenties. Maar laat mij dit proces gewoon even schetsen in die tweede kwartaal die voortgangsrapportage waarmee combineer twee.

[1:50:51] Zodra ik even het proces kan uitlopende uit kan trekken en kijken of ik hier iets specifiek sneller

[1:50:57] met een

[1:50:58] antwoord kan komen op die vraag.

[1:51:01] Misschien heeft de heer ellian al de oplossing.

[1:51:04] Nou

[1:51:06] nee, dan zou ik mezelf echt veel te geven. Maar ik weet wel dat er mensen zijn in nederland die die oplossing. Eerlijk gezegd al best een tijd hebben bedacht. Dus ik zou graag naar nodig. Ik graag de collega's voor uit een ronde tafel hierover willen organiseren waar volgens mij de oplossingsrichting al heel goed geschetst kan kan worden als de minister die in zijn agenda zet. Ik zal bij de procedurevergadering een voorstel doen nodig ik van harte de collega's uit om om want ik denk dat het helpt als disk een aantal deskundigen die hier al lang mee bezig. Iemand als professor akkermans bijvoorbeeld, maar ook advocaten die hierover na

[1:51:39] dacht

[1:51:42] geen idee maar een grootheid als het gaat om het aansprakelijkheidsrecht die kinderen denkrichting meegeven misschien versneld dat het proces

[1:51:50] de minister.

[1:51:51] De buitengewoon positief idee

[1:51:53] nodige ook. Dus wij zullen er zeker zijn er cnv en de akkermans van van kooten en de bie.

[1:52:02] Goed

[1:52:05] waar was ik gebleven? Minister.

[1:52:07] De andere belangrijke zaken, voorzitter,

[1:52:10] Helder. Het laatste makkelijker denk

[1:52:11] dan is goed gaat.

[1:52:14] Ik start even met die wegen verkeers wet

[1:52:17] want ik herinner mij dat ik daar in het verleden ook over gesproken hebben in ieder geval het kamerlid slootweg en kan dit helder

[1:52:23] en het werd gesproken over je tegenstrijdigheid en mijn collega van minister van justitie en veiligheid heeft in haar brief ook aangegeven dat als standaard bloedonderzoek

[1:52:33] bij personen die zijn doorgereden na aanrijding geen zin heeft enkele positieve resultaten van een bloedonderzoek, geen zekerheid geeft dat de persoon ook ten tijde van het ongeval onder invloed was.

[1:52:45] De bestuurder kan ook pas na het ongeval onder invloed zijn geraakt. Maar indien een bestuurder zich naar het doorrijden. Na een aanrijding alsnog meldt

[1:52:53] kunnen er echter bij de politie wel vermoedens ontstaan. Het bestuurder ten tijde van het ongeval onder invloed was en deze vermoedens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit getuigenverklaringen op camerabeelden en die kunnen aantonen dat moet alcohol terug te benutten geeft en daarmee gaan rijden.

[1:53:08] Die gevallen vind wel bloedonderzoek plaats. Ook in combinatie met aanvullende wijs. Zoals ik die net noemde die getuigenverklaringen van camerabeelden.

[1:53:17] Dat kan wel tot een veroordeling voor rijden onder invloed leiden.

[1:53:21] Het is de vraag

[1:53:23] of het schrappen van deze termijnen ervoor zorgt dat er minder bestuurders doorrijden na een ongeval

[1:53:29] de blijft mogelijk doen omdat ze niet gepakt willen worden voor het veroorzaken van het ongeval

[1:53:35] is nadrukkelijk aangegeven dat dat mee wordt genomen in de evaluatie van de wet aanscherping, strafrechtelijke aansprakelijkheid, ernstige verkeersdelicten.

[1:53:44] Dat is ook het belang van slachtoffers

[1:53:46] dat bestuurders die bijvoorbeeld onbewust van de schrik zijn doorgereden zich alsnog melden

[1:53:51] het schrappen van deze te mensen mogelijk voor zorgen dat minder bestuurders dit doen

[1:53:55] en dat ze vervolgd kunnen worden voor doorrijden na ongeval.

[1:53:59] Bovendien gedeeld gelden termijn nu al niet voor bestuurders die het slachtoffer in hulpeloze toestand hebben achtergelaten.

[1:54:06] We kunnen dus nu ook al worden vervolgd voor de doorrijden als zich binnen de twaalf uur melden.

[1:54:10] Ik vermoed dat mijn vraag helder op iets wil zeggen

[1:54:14] ik ben wel blij dat het inderdaad die evaluatie van de wet aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid verkeerslicht wel meegenomen. Maar ik denk wel moeilijk om iets van de in de toekomst niet te bewijzen. Dat gaat natuurlijk niet. Maar er zijn wel degelijk mensen die denken ik ben onder invloed. Laat ik me even doorrijden en na twaalf uur meld ik me wel. Wordt die termijn drie uur. Dan heeft dat geen zin

[1:54:36] plaats delict verlaten of het plaats van het ongeval verlaten. Zo moet ik het zeggen. Want na drie uur gezet. Als je stevig hebt gedronken. Zit het gewoon nauwgezette de middelen. Dan zit de sporen van in je bloed. Dus ik denk wel degelijk dat dat verschil maakt wordt dat ook in die evaluatie meegenomen.

[1:54:52] De minister.

[1:54:54] Ik ga deze vraag nadrukkelijk meegeven want ik hoor dat meerdere dit deze vragen hebben ga ik meegeven aan mijn collega's mis v.

[1:55:03] En wanneer krijgen we het antwoord dan?

[1:55:06] Ik ga ervan uit dat dit meegenomen kan worden in de evaluatie en dat daar wordt bekeken of ze dit mee kunnen wegen. Ja of nee. Welke betekenis heeft. Dus er wordt wel meegenomen

[1:55:22] als ik terug wordt gesloten door collega. De minister van j v zal ik daar ook komt gaan doen.

[1:55:30] Daarmee wordt.

[1:55:34] Ik kijk ik onvindbare moeten achter de tralies.

[1:55:37] Dat vind ik met u.

[1:55:39] U noemde de aantallen in tweeduizend, tweeëntwintig, zeven duizend acht, honderd vierenvijftig onvindbare veroordeelde waar klopt.

[1:55:45] We komen overeen met dezelfde periode twee, eenentwintig

[1:55:49] de in het programma ontwikkelde aanpak is daar een onderdeel geworden, zeg ik van de reguliere werkwijze

[1:55:54] en daar wordt ook onverminderd prioriteit aan aangegeven

[1:55:58] veroordeelde bord achter de tralies te zitten en u weet u vliegt alle kanten op. Maar we hebben de teams multidisciplinaire teams die juiste hen trachten op te sporen.

[1:56:07] Voorzitter, ik ben door mijn mapjes heen.

[1:56:10] Krijgt u wilt teleurgesteld bij minister anders is.

[1:56:14] Ik kijk eerst even ik inventariseer is even zijn

[1:56:17] vragen onbeantwoord gebleven.

[1:56:20] Volgens mij niet.

[1:56:24] Ik stel voor dat we dan.

[1:56:26] We gaan beginnen aan de tweede termijn. Dat is spijtig, dat de collega's nog niet is ook vanwege twee aangehouden moties van haar zijde natuurlijk die dit onderwerp wel raken, maar laten we even kijken hoe dat zorgen. Ik geef het woord voor haar tweede termijn aan mevrouw helder

[1:56:42] ja vastzitten. Ik dank de minister voor de antwoorden en de vele toezeggingen niet alleen richting mij ook richting collega's die we terug gaan zien en de voortgangsrapportage in het tweede kwartaal van ditjaar.

[1:56:57] Ja ik heb verder heb ik alle vragen zijn beantwoord en er zijn een heleboel vragen waar de minister nog op terugkomt naar de affectieschade en de kring van spreken recht of dat een strijd is, althans het spreken over de strafmaat

[1:57:11] met de onschuldpresumptie waarvan ik dus dat dat wel is, dan resteert mij een vraag die in eerste termijn wegens tijdgebrek achterwege heb gelaten. Wat is ook een aangenomen motie en dan ging het om het verzoek aan de regering te bewerkstelligen dat de rechter gehouden is om in het vonnis een passage op te nemen waaruit blijkt dat rekening is gehouden met de verklaring van het slachtoffer of de nabestaanden en dat was natuurlijk zonder daarmee de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan te tasten. En toen heeft de minister van het vorige commissiedebat geantwoord van ik kan niet anders dan met uw signaal teruggaan naar de raad voor de rechtspraak om dit signaal over te brengen en hier aandacht voor te vragen en dan zou ik graag willen weten is dat gebeurd en zo ja. Wat is eruit gekomen. Dankuwel

[1:57:54] mevrouw kuik.

[1:57:56] Ja. Voorzitter, en ik dank ook de minister voor de beantwoording en met name op het punt van infectie schade ook goed hoe mijn collega's sneller heeft verwoord. Volgens mij delen we allemaal dat het een probleem is en dat we er wat aan willen doen. Dus als we kijken of we toch eerder al kunnen kijken naar wat zou de oplossing kunnen zijn dat we niet wachten tot een evaluatie. En dan bedenken hoe gaan we precies doen. Volgens mij kan dat sneller is mooi dat we daar.

[1:58:22] Naar kijken dank.

[1:58:25] Meneer van der staaij.

[1:58:27] Voorzitter, dank aan de minister voor zijn reactie ook al is die natuurlijk niet op alle punten. Even geruststellend als het gaat om de problemen voor in de capaciteit voor de strafrechtketen gaf de minister ook aan. Dat blijft echt al een tijd spelen dus in dat opzicht kunnen we niet zeggen. Het is geregeld. Dat blijft toch wel echt pijn zitten en dan is ieder geval van belang dat in dat proces ook de steeds ook ook aandacht is van de gevolgen voor slachtoffers. Dus ik wilde minister nog vragen of hij ook in de voortgangsrapportage ook nog wil terugkomen op het punt van hoe loopt het nu als er sepot zaken zijn die ook te maken hebben met zeg maar het niet kunnen halen van de redelijke termijn hoe daarbij ook omgegaan is met de positie van slachtoffers en of er inderdaad ook daar nadrukkelijk.

[1:59:14] Maar ook.

[1:59:15] Voor geweest is een die daar graag tot slot onderstrepen wat daar ook de door slachtofferhulp naar voren wordt gebracht en wat ook mijn persoonlijke ervaring is een contacten met slachtoffers de kan in technische zin de neiging zijn om te kijken van ja dit zijn minder ernstige delicten. Neem bijvoorbeeld een kraak bij een kledingzaak. Maar ik heb ook gemerkt toe al hoe bijvoorbeeld voor mensen die die zaak al een tijd hebben en daarboven wonen hoe traumatiserend dat dat die ramkraak kan zijn voor de mevrouw in dit geval die daar dus dicht betrokken was. Dus wat slachtofferhulp ook steeds aangeven van kijk, niet alleen naar is een niet of er minder is dat lik. Maar er kunnen ook wel degelijk dus ook veel impact zijn van zogenaamd wat lichtere misdrijven ook op voor het leveren van slachtoffers. Dus vandaar ook mijn vragen om daar ook de vinger aan de pols te houden in de voortgangsrapportages op terug te komen. Dankuwel voor.

[2:00:15] Meneer sneller aan u het woord?

[2:00:17] Dank en dank aan de minister voor de beantwoording op mijn vragen waar ook beantwoord. Ik

[2:00:24] denk dat we een aantal dingen gewoon in. Ik hoop dat meteen de toezeggingen weer te horen weer terug gaan zien in de voortgangsrapportage omdat het borgen van de rol van slachtoffers in zo'n bij het proces van beschikking. Dat dat wel aandacht blijft behoeve en mevrouw helder zijn er ook een aantal dingen over

[2:00:41] en ook de capaciteit beslag in de sociale advocatuur met het op het strafproces. De doorlooptijden dat het wel goed is om dat in de gaten blijven houden omdat we uiteindelijk ook slachtoffers daar wel de dupe van zijn als het te lang gaat duren. Allemaal

[2:01:00] tenslotte, ik ben blij dat de minister uiteindelijk zei ik kon dat een voortgangsrapportage q twee ook met de hoe antwoord op de wijziging van de wet affectieschade. Want ik denk dat het hier breed gedeeld worden. Dus ik hoop ook dat er een creatieve manier gevonden wordt om het ministerie om dat in te vullen. Ook zomer werd technisch in welk traject dat dan kan en ik kijk uit naar het voorstel van het rondetafelgesprek.

[2:01:26] De heer ellian

[2:01:29] ook ik dank de minister voor de beantwoording.

[2:01:34] Het is mooi te zien hoe belangrijk de kamer. Want het is te zien aan de bijdrage van de collega's de positie van het slachtoffer vindt, terwijl ik aan het luisteren was in de tweede termijn

[2:01:44] kreeg ik me even heel koud gevoel en dat is een kwestie die niet helemaal onder deze minister valt. Alhoewel ik weet dat hij ook vanwege de kwestie gevangeniswezen erg betrokken is dat bijvoorbeeld in margot geen een slachtoffer en geen enkele bestaande

[2:02:00] aan het woord komt

[2:02:01] om de simpele reden dat ze niet durven.

[2:02:04] Dus

[2:02:05] ja dat dat bewijst, maar ik denk ik me weer hoe belangrijk dit commissiedebat ook is en dat wij staan voor de positie van het slachtoffer en dat betekent niet alleen geen strafbeschikkingen. Je spreekrecht kunnen uitoefenen. Maar natuurlijk ook in zaken. Zoals margot hoop ik ook dat we ons zullen inspannend in de toekomst wel gewoon gesproken woord namens de slachtoffers en nabestaanden. Als het gaat om de strafbeschikking heb ik toch een vraag nog aan aan de minister. Want we draaien voor mijn gevoel soms wel een beetje om de hete brij heen want de strafbeschikking kan eigenlijk alleen voor kan eigenlijk alleen kan alleen voor feiten waar maximaal zes jaar bestaat. Spreekrecht

[2:02:43] ware feiten zijn in beginsel feiten van acht jaar of meer. Maar er zijn ook specifieke feiten benoemt en daar zit natuurlijk het kromme dat die feiten onder de zes jaar grens kunnen zitten, waardoor de toch voor een spreekt rechtvaardig feit een strafbeschikking opgelegd kan worden en dat is natuurlijk volgens mij zit daar het pijnpunt. Er zou je daarvan niet gewoon met elkaar moeten afspreken. In die gevallen kan het slachtoffer te allen tijde gewoon het spreekrecht uitoefenen. En dan vind ik de route van een schriftelijke

[2:03:12] forum

[2:03:14] heel eerlijk. Dat doet wel een beetje afbreuk aan het wettelijk stelsel dat we gecreëerd hebben of we moeten dit

[2:03:19] deze systematiek anders smaken. Dat was

[2:03:22] dankuwel.

[2:03:23] Minister kunt u meteen reageren.

[2:03:25] Mijn korte pauze,

[2:03:26] Met drie minuten geven

[2:05:17] de minister voor zijn tweede termijn.

[2:05:19] Dankuwel gestart met de vragen van kamerlid helder

[2:05:23] het vonnis is rekening gehouden dat dat het wordt ook meegenomen met de verklaring van het slachtoffer.

[2:05:28] Ik.

[2:05:28] Ja. Het gebeurt, blijkt ook uit het onderzoek wat we dankuwel. Er is ook een fors geïnvesteerd

[2:05:35] dat hier oog voor is een overblijft en mijn jeans is het heb ik het ook ook nog een keer onder de aandacht gebracht.

[2:05:43] Het antwoord op vraag affectieschade hebben we afspraken over gemaakt komt terug in de voortgangsrapportage waarin we nadrukkelijk kijken naar de hoe vraag

[2:05:50] wat vragen zijn we het eens?

[2:05:52] Dan maak ik een hele grote sprong. Voorzitter, kijk even naar

[2:05:56] verzoek van de heer van der staaij ten aanzien van neem mee ga ik gewoon doen in de voortgangsrapportage die informatie verschaffen.

[2:06:04] Dat vind ik van belang om zelf te weten

[2:06:06] en dan kom ik bij de vraag van de heer ellian over de openbaar ministerie en strafbeschikkingen. Laat ik vooropstellen ernstig spreekt rechtvaardigen zaken ten alle tijden is een contra indicatie gaat gewoon naar de rechter toe

[2:06:21] en

[2:06:22] dat kan voorkomen. We gaan in de discussie die antwoord van uit dat ieder slachtoffer gebruik wil maken van spreekrecht en dat is niet altijd het geval dan ook alsjeblieft in die context meewegen

[2:06:32] en ten aanzien van spreekt rechtvaardigen zaken. Er zijn diverse criteria waar officier aan toetsen, want het is des officiers

[2:06:39] en die bepaalt tenslotte en dan heeft u een punt als je tegen mij zegt van ja het staat. Het is het belang van het slachtoffer minder groot.

[2:06:48] Niet dat ze spreken die mogelijkheid. Ik heb ook in mijn beantwoording aangegeven. Dan kan die schriftelijke verklaring de weg is en ik heb ook de mogelijkheden genoemd. Het slachtoffer eventueel als hij daar bezwaar tegen kan wat hij hoe hij of zij kan acteren.

[2:07:03] Tot zover mijn beantwoording. Voorzitter,

[2:07:06] Dank kijk nog een keer naar de collega's zijn er vragen blijven liggen, moeten nog iets van het hart. Nee. Even kijken. Dan gaan wij de toezeggingen doornemen. De minister voor rechtsbescherming stuurt in het tweede kwartaal een voortgangsbrief over het slachtoffer beleid waarin onder andere wordt ingegaan op

[2:07:24] het monitoren van de om strafbeschikking. De spanning tussen de onschuldpresumptie en het onbelemmerd spreekrecht van slachtoffers. De uitkomsten van de gesprekken die zijn gevoerd met slachtofferhulp en jongeren.

[2:07:36] De uitkomsten van de gesprekken die zijn gevoerd met de slachtoffers van de gijzeling in bovensmilde en de opvolging daarvan. De vraag hoe het recht op affectieschade kan worden verruimd, specifiek ten aanzien van de broers of zussen en de positie van slachtoffers bij sepot zaak geseponeerd.

[2:07:57] Ik kijk naar

[2:07:59] je hield dan dan zijn we er doorheen. Dan kijk ik is er iemand die een tweeminutendebat wil aanvragen? Moet ik voor de formaliteit agema? Nee,

[2:08:08] prima,

[2:08:10] dan dank ik de collega's voor hun inbreng en aanwezigheid in minister voor rechtsbescherming en zijn ambtelijke ondersteuning. Onze eigen onvolprezen, ondersteuning mensen op de publieke tribune en kijkers thuis en sluit ik dit de commissie.