Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

[0:00:02] Beste mensen. Ik open bij deze. De procedurevergadering van de vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit. We beginnen met regeling van werkzaamheden. Daar zijn twee punten voor aangemeld. Allereerst het lid boswijk die spreekt namens cda die verzoekt om een rondetafelgesprek te organiseren over de natuur doel analyses, de zogenaamde indiaas

[0:00:23] alternatieven voor de kritische depositie waren de knaw en de vergunningverlening, de heer boswijk, nog ons toespreken. Dat is het geval.

[0:00:33] Ja. Dank voorzitter voorzitter, vorige week hebben natuurlijk allemaal. Het nieuws kunnen zien vanuit brabant. Één van de eerste provincie die nu naar buiten gekomen. De haas. Ik heb het afgelopen weekend heb ik er zes nida eens doorgelezen buitengewoon verhelderend zie je dat je dat inderdaad een opgave hebben. Maar ik moet zeggen dat we in in bepaalde afslagen of besluit worden genomen dat ik die niet helemaal kon volgen en waar ik behoefte aan zou hebben is dat degene die deze nida heeft opgesteld, ons daarover bijpraten zit. Ik geloof dat in dit geval arcadis is en wat ook mooi zou zijn denk ik. Als we gewoon wat partijen daarbuiten soort dezelfde partijen of ecoloog of wat dan ook die daar ook op reflecteren en dat wij er wat dieper wat vragen over kunnen stellen, want er zijn best wel bepalend voor de hele gebied processen.

[0:01:20] Dank mevrouw abonnement.

[0:01:23] Ja voorzitter, ik zou er opzich ook wel meer van willen weten, maar niet halverwege het proces. Want dat dat frustreert denk ik de hele voortgang van de stikstof aanpak. Er zijn een heleboel provincies die nog niet eens hun eigen natuur doel analyse is gepubliceerd hebben en als wij dan als tweede kamer oordelen gaan geven. Dan wordt het een bamboe. Volgens mij. Dus ik ben er wel voor maar op het moment dat het voor alle provincies duidelijk is waar ze voor staan.

[0:01:52] Heer van kampen,

[0:01:53] Voor zover ik begrijp opzich. Het punt van mevrouw bromet wel alleen als het de natuur door analyses liggen er de totstandkoming van die natuur. Het doel analyses heeft al plaatsgevonden en ze worden op dit moment al gebruikt door de provincies om hun plannen op te stellen en in te dienen bij het kabinet voor één april dus aan de systematiek van de natuur toe analyse veranderd natuurlijk op dit moment nog niet zoveel. Dus ik vind ik vind het opzich wel zinnig omdat je nu al ziet ziet gebeuren dat er veel discussie is over hoe komen die tot stand welke jaartallen worden gebruikt. Ik ben zelf heel nieuwsgierig naar de vraag hoe kijkt de ecologische autoriteit. Hierna is er dus ook echt echt het onderzoek. Wat is nou de daadwerkelijke staat van die van die natuur en ik denk dat het heel verhelderend kan zijn. Juist ook misschien wel richting provincies om eens wat dieper in te gaan op de vraag hoe zijn die tot stand gekomen. Hoe worden ze gebruikt en hoe maken ze onderdeel van de zoektocht naar de oplossing uit het stikstofprobleem. Dus ik ik.

[0:02:49] Voel daar ook wel voor.

[0:02:52] Kijk even rond of er nog heer was.

[0:02:55] Voorzitter van dieren, natuur een kunnen van alles vinden, maar opzich. De heer boswijk vraagt om een ronde tafel. Een informatieverzoek is dat eigenlijk? Ik heb daar op zich geen bezwaar tegen. Ik weet niet aan deelnemen, maar ik wil het verzoek van de heer boswijk wel steunen,

[0:03:09] Heer grinwis geldt voor mij ook

[0:03:12] heer de groot.

[0:03:14] Er geen steun was eerst maar daar het werk doen. Sommige partijen en gaat dat ook weer de onafhankelijkheid enzovoort te gaan we door doordat hele circus heen. Het lijkt me niet nodig.

[0:03:27] Ik constateer dat er voldoende ondersteuning is om een rondetafelgesprek te gaan houden. Ik neem aan dat de heer boswijk met een voorstel gekomen en die komt aan terugkeren in de procedurevergadering en dan kunnen we het ook over tijdstip gaan houden. Dan zien we dat verschijnen. Dan hebben de tweede punt is van het lid valstar van de vvd-fractie. Hij verzoekt om een reactie van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit te vragen op de bal brandbrief van de visserijsector over de erkenning bestaand gebruik beroepsvisserij in natura twee duizend gebieden wilden vasthouden aan, maar dat is het geval.

[0:03:59] Ik zal er nog een paar stichtelijke woorden aan toevoegen. De dertien pagina's tellende brandbrief die bij maandag kregen als tweede kamer ook de koning en het kabinet. Normaal gesproken komt er dan ook op de brieven lijst te staan. Maar dat is voor deze tijd niet meer gelukt. Dus vandaar mijn verzoek dit nu op de commissie regeling van werkzaamheden alsnog om een brief vanuit het kabinet te verzoeken, zodat we niet nog eens twee weken gaan zit te wachten.

[0:04:24] Eenmaal bezwaar tegen. Dat is niet het geval. Dan gaan we doorgeleiden naar ministerie. Dan ga ik over naar de brieven lijst zaak één tot en met zeven op de eerste pagina iemand opmerkingen bij. Dat is niet het geval, dan is dat conform de voorstellen afgehandeld pagina twee zaak acht opmerking niet het geval. Ook conform voorstel afgehandeld.

[0:04:47] Dan ga ik over naar de stukken van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

[0:04:53] allereerst inzetten op voedselbos het voorstel te agenderen voor te zijner tijd te voeren, commissiedebat, lambo, klimaat en voedsel.

[0:05:00] Dat is geen bezwaar tegen te gaan we dat doen dan transporten levend vee naar derde landen het voorstel te agenderen voor het schriftelijk overleg lammert visserijraad met onze inbreng datum dertien maart niemand bezwaar tegen. Dan gaan we dat ook doen.

[0:05:14] Agendapunt vijf reactie op verzoek commissie over nader uitgewerkt hebben. Subsidieregeling, subsidie, behoud grasland, vorige procedurevergadering nogal over gesproken had ik meegekregen.

[0:05:27] Het voorstel is voor kennisgeving aan te nemen.

[0:05:30] Ik heb er nog een noot bij. Er is toen best wel over gesproken en mede namens de griffie doe ik het voorstel om toch nog een brief naar lhv te sturen. Een aanvullende brief

[0:05:38] om opheldering te vragen over de beleidsvoorstellen kan de leden daarmee instemmen.

[0:05:45] Dat kunnen ze dan gaan we dat op die manier afhandelen met de griffier dan een reactie op verzoek commissie over afschrift brief pand nederland over artikel lobby blokkeert duurzaam gebruik pesticiden te zeggen milieuorganisaties het voorstel voor kennisgeving aan te nemen. Hier wassenberg.

[0:06:02] Extra deze met uw welnemen willen betrekken bij het laatste te voeren debat over de commissie debat over gewasbeschermingsmiddelen.

[0:06:09] Mij een mooie plek.

[0:06:11] Iemand anders aan tegen. Dus niet geval. Dan gaan we daar heen brengen dan stephan agendapunt rapporten toekomstig mestbeleid het voorstel te agenderen voor het zijner tijd te voeren. Op commissiedebat mestbeleid leden zijn ermee akkoord dan invulling voornemens tot loskoppeling van verkoop en advies en een terugkoppeling van de raadswerkgroep over de conceptverordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen het voorstel als attendeerde te zijner tijd te voeren. Commissiedebat, gewasbeschermingsmiddelen leden zijn ermee akkoord en we attenderen om ook voor het schriftelijk overleg lammert visserijraad inbreng datum dertien maart hera leden of meer voort

[0:06:46] dan agendapunt. Negen publicatie wijziging van de uitvoeringsregeling meststoffen werd in verband met uitvoering vorig jaar twintig, drieëntwintig van de delegatie beschikking. Die loopt van twintig, tweeëntwintig, twintig, vijfentwintig en een subsidieregeling met het oog op behoud van grasland, areaal en voorstel als attenderen voor te zijner tijd voor de commissie mestbeleid college zijn er ook mee akkoord

[0:07:05] dan schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens het commissiedebat tuinbouw visserij voorstel voor kennisgeving aan te nemen, wassenberg.

[0:07:14] Ja. Ook hier zou ik deze graag raad te willen behandelen in een debat over de visserij en of naar tuinbouw visserij visserij. Alleen dan gaan we het straks misschien over hebben, maar deze zou ik in elk geval wel voor een visserijdebatten alleen plannen.

[0:07:26] Ik zie instemmend geknikt. Dus dan gaan we dat doen. We vroegen om visserij zeker dat we beslissen of het visserij tuinbouw de tuinbouw visserij et cetera akkoord. Dan ga ik over naar stukken van andere bewindspersonen voortgang veiligheidsbeleid, biotechnologie voorstel geagendeerd voor zijner tijd te voeren. Commissiedebat, biotechnologie.

[0:07:47] Dat is akkoord is overgeheveld van het commissie mee dan overige stukken overzicht, nieuw gepubliceerde voorstellen beleidsterrein van nrc. Het voorstel is besluiten conform de voorstellen op de lijst

[0:07:58] leden zijn er ook mee akkoord te doen zonder dat conform die voorstellen dan heb ik nog overzicht activiteiten agendapunt dertien

[0:08:09] ter kennisname.

[0:08:12] Je wassenberg.

[0:08:14] Wij hebben als commissie ingestemd met een ronde tafel over dierproeven en met een werkbezoek. Dat gaat nog allemaal worden ingevuld. Maar de zodoende is, zodat de jaarcijfers over dierproeven. Dus ik denk dat een belangrijk stuk dat elk jaar uitkomt dat het goed zou zijn om dat debat over dierproeven in te plannen. Het zou mij betreft in mei of juni komen ruim wel voor het voor het reces was het op twintig of eenentwintig april geloof ik. Dit was er nu een mij zou kunnen, zou ik het heel fijn vinden en een tweede verzoek om het commissiedebat over de nv ado zijn het ook eens zeven stuk op de agenda. Ook als het kan voor het reces nog nog in te plannen hebben nog een week of zes.

[0:08:57] Heeft u bezwaar tegen deze verzoeken? Dat is niet het geval. Dan gaan we dat conform de voorstel van de heer wassenberg proberen in te plannen.

[0:09:06] Ja.

[0:09:07] Niemand, anders,

[0:09:09] De heer van.

[0:09:10] Ja. Voor zover ten aanzien van de commissie wat nvwa volgens mij goed voorstellen. Maar er ligt ook een aantal aangenomen moties die volgens mij nog een afdoening vragen. Dus ik zou dan ook al aan departementen nadrukkelijk op willen wijzen dat we dit dan gaan inplannen en dat er dan ook voldoende stukken en afdoening van moties en opdrachten en verzoeken liggen, zodat we ook dat debat ook echt wel kunnen voeren over een aantal onderwerpen waarover het kabinet met websites het scheiden van keurig toezicht bijvoorbeeld. Dat is op dit moment een onderwerp of nog huiswerk ligt bij het kabinet.

[0:09:41] Dat had dan ook afgedaan is voor het commissiedebat.

[0:09:44] Dan gaan we via de griffie verzoeken om een stand van zaken brief over de openstaande thema's bij de nvwa

[0:09:52] verzoek aan het ministerie

[0:09:54] en volgens mij gaat het goed

[0:09:58] dan reeds geagendeerd betrokken stukken. Dat is agendapunt. Veertien tot twintig.

[0:10:04] Die wil ik in één klap doen. Maar de heer de groot heeft nog ergens een punt.

[0:10:08] De groot,

[0:10:11] Ja. Voorzitter, een punt veertien stuk voor om dat ook te agenderen bij het debat over het landbouwakkoord

[0:10:19] en even kijken.

[0:10:25] Dat was het.

[0:10:27] Heeft iemand daar bezwaar tegen? Dat is niet het geval. Dan gaan we die brief ook toevoegen aan het opstaan debat landbouwakkoord en de rest is dan conform de voorstellen afgehandeld. Dan ben ik aangekomen bij de rondvraag. Wij hebben zelf een punt, maar ik heb begrepen dat mevrouw moment ook een punt dat mevrouw bromet.

[0:10:45] Gisteren zijn tijdens de stemmingen over debat over stikstof en het nvog drie moties aangenomen. Die heette thijssen bromet over stikstof

[0:10:57] en ik zou graag een brief willen hebben van het ministerie over de uitvoering deze moties.

[0:11:04] Iemand daar bezwaar tegen is niet geval. Dan gaan wij een brief sturen naar het ministerie over de uitvoering,

[0:11:10] iran. Dan hebben we zelf nog een punt. Maar kijk even rond of iemand iets voor de rondvraag heeft dus niet het geval. We hebben een uitnodiging gekregen om te spreken met een delegatie van het franse parlement op maandag twintig maart. Dat zal mogen mogelijk kunnen zijn tussen één en twee uur en de vraag is even of het collega's zijn die daarbij willen aansluiten.

[0:11:39] Ik zie weinig enthousiasme wel jammer. Boswijk.

[0:11:44] Twintig maat is voor mij gewoon eigenlijk onmogelijk. Want die staat gewoon vol. Mijn werkbezoeken. Dus het is wel vrij moet ik zeggen.

[0:11:52] Wat bedenkelijk gezegd er is een voorstel dan wel even een eenmaal inventarisatie doen dat er hier nog even de agenda kijkt wat er mogelijk is. En dan even digitaal uitzetten. Mevrouw bromet.

[0:12:02] Dat er misschien een suggestie om het op mijn kamer dag te doen omdat we op de andere dagen het land in zijn.

[0:12:08] Ja maar dat is heeft.

[0:12:09] We te maken met programma wat ze op andere punten hebben op die maandag heer wassenberg.

[0:12:14] In een procedurele vraag zal er zelf niet bij zijn, maar ik zal het verspillen een collega's vestiging. Mij is het hier net als bij ronde tafel dat er een minimum aantal kamerleden bij aanwezig moet zijn of het glas in iemand zich.

[0:12:24] De aanmeldt voldoende.

[0:12:26] Als er een aantal zijn is voldoende. We gaan ook de contactgroep frankrijk ook even benaderen. De overkoepelende om toch nog een beetje body te krijgen. Maar wij vinden het zelf ook wel mooi om aanwezig te zijn of dat er parlementariërs aanwezig zijn. Als wij in buitenland zijn.

[0:12:45] Wij.

[0:12:46] Daaraan even digitaal uitzetten. Ik zit de heer bos waar ik steeds enthousiaster wordt dus.

[0:12:52] Gaat goed komen.

[0:12:53] Wij gaan dat even uitzetten dat we hadden de punten voor de rondvraag onze kant niet. Dan sluit ik deze procedurevergadering gaan we in het besloten deel verder

[0:13:03] en ik schors even.