Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Financiën

[0:00:02] Goedemiddag. Welkom bij de procedurevergadering van de vaste kamercommissie voor financiën. Wij hebben een relatief overzichtelijke agenda, dus laten we snel beginnen en dan kunnen we daarover gewoon concrete besluiten opnemen

[0:00:18] met regeling van werkzaamheden en er is niets ingediend voor die voordat agendapunt is. Dat betekent dat we naar agendapunt thee gaan. Dat is de besluitenlijst van de vorige vergadering heeft iemand daar vragen opmerkingen of aanpassing suggesties voor? Nee, dan is de besluitenlijst vastgesteld. Dat brengt ons bij de brieven lijst. Dat is een ook een korte dit keer met zes zaken heeft iemand een opmerking of vraag over brieven lijst? Nee, dan is ook die daarbij vastgesteld en afgehandeld en dat brengt ons bij de reeds geagendeerd en behandeld. De stukken en brieven agendapunt vier is zijn de bevindingen en conclusies van het rapport over de onafhankelijke review naar de veiligheidssituatie lng project mozambique. Dat heeft te kunnen betrekken bij het commissiedebat exportkredietverzekeringen daarmee afgehandeld agendapunt vijf stukken ten behoeve van plenaire debat over de planning van belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagen affaire van zeven maart jongstleden gisteren dus drie zaken die heeft kunnen betrekken bij dat plenaire debatten en zijn daarmee afgehandeld agendapunt zes stukken ten behoeve van het commissiedebat eurogroep, ecofinraad van negen maart twintig, drieëntwintig. Daar staan drie voorstellen. Allereerst dat hij deze stuk heeft kunnen dat die zijn geagendeerd voor het commissiedebat en nu die dagelijks kunt betrekken en het tweede voorstel is en wat gaat eigenlijk wat verder vooruit kijken of u bij voorbaat dus bij deze procedurevergadering al een technische briefing in wil plannen over de wetgevende voorstellen die er wellicht aan zullen komen over het stabiliteits en groeipact. We hebben twee rapporteurs, de heer heijnen, en van wijnbergen, maar we hebben in het in de debatten met de minister ook gesproken over eventueel de herziening van het sgp. We weten niet precies wanneer dat komt maar als we nu in deze procedurevergadering alvast vaststellen dat we daar een technische briefing over zouden willen, dan kunnen we dat ook makkelijk in gang zetten. Zodra dat

[0:02:14] onze kant op komt.

[0:02:15] Dus dat is een voorstel en ik zie daar geen bezwaar tegen, maar wel bevestigend de non-verbale communicatie. Dan hebben we dat daarmee vastgesteld en zullen we daarmee aan de slag gaan. Zodra dat

[0:02:28] opportuun wordt

[0:02:30] agendapunt zeven als onderdeel van de voortgang wet en regelgeving voorstel van de wet van de leden tony van dijck en het mulder tot wijziging van de wet op de omzetbelasting negentien, achtenzestig en de belastingwet bes in verband met het btw tarief naar nul procent voor voedingsmiddelen

[0:02:46] ter informatie. Dit initiatiefvoorstel ligt bij de afdeling advisering van de raad van state

[0:02:53] agendapunt. Wij zeker agendapunt acht wijziging van de wet op het financieel toezicht. De algemene wet bestuursrecht en de faillissementswet in verband met de rechtsbescherming bij de afwikkeling van verzekeraars en enige andere verbeteringen in het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraar. We hebben daar een inbreng datum voor het verslag vastgesteld op woensdag negenentwintig maart. Dan kunt u daar uw zienswijze op geven en agendapunt negen. Dat is een iets grotere werd wijziging van de wet op de omzetbelasting negentien, achtenzestig in verband met de aanpassing van de kleine ondernemersregeling ondernemers regeling. Daarom hebben we de inbreng datum voordat verslag een week later op dinsdag vier april gezet.

[0:03:30] Dan bent u met ons eens. Dus daar gaan we voort naar de stukken en brieven die als eerste een ondertekend door de minister van financiën agendapunt tien de voorkeurscenario invulling kapitaalbehoefte ten-t duitsland als eerste ook weer drie voorstellen. Als eerste moeten wij formeel als commissie ook vaststellen dat de vertrouwelijkheid van de ter inzage gelegde bijlage voldoende

[0:03:52] gemotiveerd is

[0:03:53] en ik zie daar geen bezwaar tegen. Dan is daarmee de vertrouwelijkheid vastgesteld. Agendapunt of voorstel. Twee is om het te agenderen voor het commissiedebat toekomst en het duitsland

[0:04:03] en dat in te plannen zodra er een kabinetsstandpunt is. U ziet daar wat uitgelegd is wat niet de beoogde proces stappen zijn volgens de minister en we stellen ons zo voor dat na punt vijf. De nieuwe kamerbrief over het kabinet standpunt dat dat een goede aanleiding zou zijn voor een commissie

[0:04:22] debat,

[0:04:24] tenzij u daar anders over denkt, maar ik zie

[0:04:26] dat meneer slootweg.

[0:04:30] Ik vind het wel opmerkelijk dat onderhandelingen kunt beginnen zonder dat je van tevoren een standpunten hebt ergens over.

[0:04:37] Ik vind die die volgorde nog wel. Je begint met een inzetten of niet. Maar goed.

[0:04:45] U stelt mij een vraag, geen antwoord

[0:04:47] we dat ik begrijpen.

[0:04:49] Wij wilt u begrijpt dat.

[0:04:51] Dus wel. Laat ik zou zeggen wel heel erg benieuwd ben naar zo spoedig mogelijk de vragen te stellen en dan komen banen bij voorstel drie.

[0:05:01] Want ik denk dat dat wat dat betreft heb ik een aantal vragen over.

[0:05:08] Ik snap wat u zegt ik ga even verder inventariseren. Dan kan ik daar ook een conclusie te trekken. Meneer de jong.

[0:05:15] Mijn collega's bij te vallen. Ik weet niet of het mogelijk is, maar ik zou natuurlijk dat het ongelooflijk ingewikkeld is om daar niet met elkaar over te spreken van het potter is. Ik kan me ook voorstellen te zeggen we zouden wellicht een vertrouwelijk debat

[0:05:27] kunnen plannen voordat onderhandelingen afgelopen zijn.

[0:05:31] Dan kunnen we ook voordat de botter ook ligt om de kamer mee te nemen in de beoordeling.

[0:05:37] Suggestie andere

[0:05:42] geen andere suggesties. Ik hoor in ieder geval de wens van meneer slootweg die we inderdaad een derde voorstel. Wanneer is het om snel een aantal vragen te kunnen stellen. En dan ga ik er maar gevoeglijk van uit tot veertien maart voor meneer slootweg snel genoeg is. En dan dan hebben we dat in ieder geval besloten en dan daarnaast is dan de vraag van meneer de jong. Om niet proces stap vijf af te wachten. Maal eerder een commissiedebat met de minister. Maar dan in vertrouwelijkheid proberen neer te zetten. Klopt, vat ik dan uw verzoek goed zijn.

[0:06:14] Ik vat het goed samen. Alleen ik probeer even met de commissie natuurlijk uit te komen kijken als de vragen die de heer sloot wil stellen en die worden goed beantwoord door het ministerie. Dan is het wellicht ook afdoende. Dan hoeven niet een zwaar instrument als een apart debat. Het gaat natuurlijk wel over of die vragen afdoende worden beantwoord, zodat ook alle informatie hebben om daarop het besluit kunnen nemen dat we dit aan het kabinet toe.

[0:06:37] Ik zie meneer slootweg knikken. Dus wat ik u hoor zeggen. Het hangt ook een beetje van af en daad van de vraag van de antwoorden op de vragen. Dus laten we het stap voor stap doen, maar wel een beetje vooruitkijken. Dus die inbreng datum feitelijke vragen houden we volgende week. Dan gaan wij aan het ministerie vragen om ook een een deadline het na te komen voor het beantwoorden van die feitelijke vragen, zodat er vervolgens dan in commissieverband kunnen kijken of we dat aanleiding vinden om een apart commissiedebat te in te plannen

[0:07:07] dat dan kijken of er binnen tien dagen zeg maar het is anderhalve week beantwoord kunnen worden. Dan hebben we op drieëntwintig maart volgende procedurevergadering en dan kunnen we daar ook een met elkaar een conclusie over trek. Ik zie daar bevestiging van. Ze gaan we dat zo in gang zetten.

[0:07:25] Agendapunt. Elf is de aanbieding van de brief van de inspecteur generaal van de inspectie belastingen, toeslagen en douane over knelpunten die zijn opgehaald uit de praktijk van sociaal raadslieden leek ons handig om dat te agenderen voor het commissiedebat belastingdienst meneer omtzigt.

[0:07:37] Helemaal mee eens. Maar ik ga er ook een gesprek met hem plannen.

[0:07:42] Met de inspecteur generaal.

[0:07:45] Volgens mij is dat het

[0:07:47] ergens in de dertig volgens mij een aantal ongeplande activiteiten.

[0:07:51] Wij zijn heel goed om ze te bespreken. Maar dat.

[0:07:56] Kom ik daar straks even op terug. Maar dit attenderen we in ieder geval voor het commissie agendapunt. Twaalf is de vierde rapportage van staat klm. Die lijkt ons handig om te agenderen voor het commissiedebat staatsdeelnemingen. We verwachten eind april begin mei een nieuwe rapportage van de staat. Meneer de jong.

[0:08:17] Voorzitter, mijn partij zou graag een schriftelijk overleg.

[0:08:20] Deze brief,

[0:08:22] Meneer slootweg. Ik had zelf feitelijke vragen schriftelijk overleg vind ik ook. Ok.

[0:08:28] En dan zie ik daar verder geen bezwaar tegen. Dan doen we een schriftelijk overleg en over de vierde rapportage staat in het klm en heeft hij een bepaalde termijn waarop u die inbreng zou willen doen.

[0:08:40] Twee weken stonden redelijk

[0:08:43] twee weken

[0:08:44] gaan we dat zo in gang zetten. Agendapunt dertien is de vertrouwelijke presentatie van de technische briefing van veertien januari twintig, drieëntwintig. Ook hier een formele punt of we de vertrouwelijkheid van de ter inzage gelegde bijlage

[0:08:58] vragen voldoende gemotiveerd zien.

[0:09:01] Ja dat is zo dan hebben we dat ook netjes verwerkt agendapunt. Veertien is de vijfde voortgangsrapportage van de kwartiermakers toekomst accountancy sector leek ons handig om dat te agenderen voor het commissiedebat erg accountants. Er staat nu op

[0:09:16] dertig maart aanstaande.

[0:09:19] Hetzelfde geldt voor agendapunt vijftien antwoorden op vragen van de commissie over de vierde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector en onderzoek naar het oude olie

[0:09:28] model

[0:09:32] dit sorry.

[0:09:34] En ik kom daar straks bij agendapunt dertig nog even bij u op terug of u dat kunt u vast nu even over nadenken of u vindt dat het voldoende inhoud beschikbaar is voordat commissiedebat agendapunt zestien is de stand van zaken toekomst van de volksbank bank voorstel om te agenderen voor het commissiedebat verduurzaming financiële sector toekomst van het bankenlandschap.

[0:09:58] Ja. Gaan we doen agendapunt zeventien verkennen instrumenten voor gerichte compensatie huishoudens kwetsbaar voor hoge energieprijzen na twintig, drieëntwintig voorstel om dat te betrekken bij het plenaire debat over de voorjaarsnota twintig, drieëntwintig, dat nu in potlood op acht juni

[0:10:14] gepland staat.

[0:10:16] Bent u eens meneer meneer omtzigt.

[0:10:20] Ik zit er een paar kleine dingen in aanpassingen zal er maar eentje noemen.

[0:10:27] Maatregel. Zes is maatregelen lasten, huurders en dan gaat de regering overweegt om een huurkorting te geven mij huurders van corporaties met een e f of g label. Daar kan ik opzich snap ik waarom dat een

[0:10:40] te onderzoeken ding zou zijn. Maar als die maatregelen onderzocht wordt een compliment moment de vragen over particuliere huurwoningen met diezelfde labels en ik zou bij deze vragen gewoon één of twee dingen willen vragen van joh. Als u dit gaan onderzoeken en opzich ziet het er best redelijk uit. Zou u daar rekening mee kunnen houden.

[0:11:01] En anders komen wij er achteraf over een paar maanden met de vraag van had het uitgezocht en zetten onmogelijk kan niet meer snap ik. Dus moeten wij van tevoren niet even twee of drie van die opmerking maken alsjeblieft geen lappen tekst. Maar volgens mij zijn het gewoon

[0:11:15] drie van dit soort tekort komen. Ik.

[0:11:18] Dat betekent dat eigenlijk een soort kort

[0:11:20] feitelijke vragen naar aanleiding van deze tarieven.

[0:11:24] Is eigenlijk een kort s dan want het is niet feitelijk want je wilt natuurlijk iets veranderen. Het is politiek. Maar het is niet mega en het moet wel snel want ze moeten we gewoon beginnen met die verkenning. Want de uitvoering is best wel.

[0:11:36] Ingewikkeld. Ik kijk even naar de andere commissieleden

[0:11:39] schriftelijk overleg met inbreng datum. Volgende week

[0:11:44] alweer de vragen om daar snel op te reageren.

[0:11:46] Die is gevoel van de dag

[0:11:48] veertien of zestien maart.

[0:11:51] Veertien is prima.

[0:11:53] Ja hoor.

[0:11:56] Ik wil het ook een aantal doen is. Wilt u met deze drie dingen rekening houden? Meer is het niet. Het is niet.

[0:12:03] Wij doen en we organiseren een schriftelijk overleg over deze verkenning van instrumenten, met als inbreng datum veertien maart in de loop van de middag.

[0:12:15] Dat brengt ons bij agendapunt achttien stand van zaken financieel economische effecten fit voor fifty five pakket ter bespreking.

[0:12:24] De vraag is eigenlijk of u een commissiedebat over dit onderwerp wil meneer de jong.

[0:12:31] Ja. Voorzitter, met die afspraken die in december bereid zijn volgens mij hebben genoeg gespreksstof. Dus ik zou het debat graag door laat gaan.

[0:12:37] Meneer idsinga.

[0:12:39] Debat zeker door laten gaan. De vraag is alleen of het een maandje later komen omdat we dan ook meer informatie hebben rondom ebu klimaat

[0:12:48] en allerlei andere rapporten die ook aangekondigd staan in de brief van de staatssecretarissen. Dus dan is het denk ik efficiënter om het goed te doen en dan zou ik ervoor pleiten om het eind mee te doen.

[0:13:00] Mevrouw van dijk

[0:13:01] daarmee eens. Dus dan hoor ik dat we inderdaad een commissiedebat over de financieel economische effecten van het fit voor fifty five pakket gaan organiseren en dat de wens is om dat in de loop van de maand mei.

[0:13:14] Ja, het punten van

[0:13:15] de maand mei is dat er altijd heel veel

[0:13:19] christelijke feestdagen zijn die ook.

[0:13:20] De nationale,

[0:13:22] Echter als een.

[0:13:24] We laten we zo bij agendapunt veel een dertig is het ook weer even kijken naar wat er allemaal staat. Maar ik hoor ik hoor de wens van meneer idsinga en die door de commissie wordt ondersteund om het op het moment te doen dat er nog wat meer informatie ook over aanpalende om fiscaal economische financieel economische effect is agendapunt negentien antwoorden vraag van de commissie over het rapport btw op grensoverschrijdende digitale diensten, handhaving door de belastingdienst

[0:13:51] voor kennisgeving aannemen.

[0:13:53] Dat voor kennisgeving aannemen geldt ook voor agendapunt twintig aanpassing percentages belastingrente, cpb een bronbelasting. Oh nee toch niet. Meneer zeggen.

[0:14:01] Ik zou graag op punt twintig. Zo willen houden.

[0:14:06] Een schriftelijk overleg. Ik zie daar balen instemmen en heeft u een wensen over inbreng datum daarvan.

[0:14:13] Nee, geen specifieke wensen?

[0:14:16] Tweeënhalve week ofzo.

[0:14:19] We gaan een mooie datum verzoeken agendapunt. Eenentwintig is de onderhandeling van belastingverdragen. Ook dat zouden we

[0:14:25] voor kennisgeving willen aannemen.

[0:14:27] Meneer zeggen.

[0:14:28] Hetzelfde verzoek. Zo graag op dit punt.

[0:14:33] Ik was dat het blij dat wij onderaan de lijst staan met aantal een aantal acties. Maar ik kijk even rond of er bezwaar tegen is. Nee. Gaan we stijgen op de lijstjes een schriftelijk overleg en heeft u daar een

[0:14:47] nee, dat.

[0:14:49] Gewoon een standaard, standaard termijn drie weken ofzo. Prima.

[0:14:52] Meneer ontzeggen,

[0:14:54] Ik wil wel eens onderhandelingen graag het thema het belastingverdrag met duitsland doen en dan met name de belasting op pensioenen en de vijftienduizend urgentie belastingverdrag zitten. Die levert heel veel pijn op die het formeel niet in deze brief.

[0:15:08] Ik attendeer hem wel even dan eens een keertje.

[0:15:11] Wij hebben om zich te verbreden, meneer steun voor.

[0:15:15] Dit verzoek van de heer omtzigt.

[0:15:17] Terecht punt. Ik zie dat de rest van de commissie daar ook mee in kan stemmen. Dus dan is het is de agenda iets groter dan alleen deze brief

[0:15:26] dat we weten we te verwerken. Waarschijnlijk

[0:15:30] is er een specifieke brief of een rapport ofzo meneer omtzigt of is het gewoon een algemene.

[0:15:35] Wilt u tien of honderd burger brief hebben?

[0:15:39] We weten de weg.

[0:15:41] En het is een heel harde grens die erin zit, waardoor je van de ene op de andere euro om zwitserse. Dat is best wel vervelend en iedereen die dat plas en misschien heeft ie nou precies waar ik het over hebben.

[0:15:50] De prima komt goed met tweeëntwintig de ict bij de belastingdienst agenderen voor het commissiedebat. Belastingdienst. Meneer zeggen.

[0:15:58] En nog even dat vorige punt van de heer omtzigt. Ik ik zou graag ook een een brief willen hebben van de staatsssecretaris op op dit punt

[0:16:05] ter voorbereiding van van de iso.

[0:16:09] Dat gaan we doorgeleiden en dan refereren we naar een aantal burger brieven

[0:16:14] weven zorgen dat we antwoord hebben voor voordat het de inbreng datum is.

[0:16:26] Dat kunnen we verwerken,

[0:16:29] hoor ik in mijn oortje agendapunt drieëntwintig onderzoek van de rechtsbescherming van de op de in de in de wet op internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, oftewel de w w ter bespreking. Meneer omtzigt heeft daar bij de vorige procedurevergadering van gezegd laten we die even aanhouden dus vragen om zegt wat hij met deze brief wil.

[0:16:49] En zo en dat is ook aan gekoppeld worden. Eenentwintig, dat een beetje in hoofddorp. Deze werk. Maar of ik het apart doen.

[0:16:57] Een aantal vragen want een aantal van deze met voelt zich niet echt beschermd met deze oplossing.

[0:17:03] Ikzelf voorstellen het apart te doen kijken rond. Er is wel steun voor een schriftelijk overleg en dan ook ergens twee a drie weken inbreng. Kijk even dat we niet een dag met vijf schriftelijk overleg inbreng hebben

[0:17:17] ter ondersteuning van uw werk

[0:17:20] gaan we door naar agendapunt vierentwintig toestemming voor deelname aan de technische briefing over de voortgangsrapportage herstel

[0:17:26] die toeslagen vierde kwartaal voor kennisgeving

[0:17:28] de aannemer meneer omtzigt.

[0:17:30] Ik wil graag in de conclusies opnemen dat ik niet heel blij was met het feit dat wij

[0:17:35] na het gesprek met de commissie werkelijke schade en na deze briefing de briefing van de bak het cbs krijgen en ik zou er graag een

[0:17:45] verklaring van de staatsssecretaris over hebben want dat waren relevante brieven die gestuurd waren door de mensen met u in gesprek waren en ook een beslist nota bij een aantal dagen geleden is nog van vorige week en we kregen een paar uur naar de briefing en ik denk dat ik andere vragen gesteld dat als ik die stukken gezien.

[0:18:02] Mevrouw. Ik wil me.

[0:18:04] De aansluiten,

[0:18:06] De kamer aan. Dit was gewoon niet. Chic.

[0:18:11] Oké dan gaan wij en

[0:18:14] gaan we niet mee doorgelopen.

[0:18:15] De staatssecretaris zoals het dan heet en reactie op vragen.

[0:18:22] Dat brengt ons bij agendapunt vijfentwintig de toezegging gedaan tijdens het commissiedebat douane van negentien januari over verlengde navorderingstermijn douane schulden voor kennisgeving aannemen auto niet meer.

[0:18:32] Nee zeker niet. Er is vorige week ook een belangrijke boeken verschenen over dit thema en ik zou graag een schriftelijk overleg willen voeren.

[0:18:46] Ik kijk even rond of daar bezwaar tegen

[0:18:49] is.

[0:18:50] Nee. Heeft u een speciale deadline daarbij in gedachten.

[0:18:54] Nee hoor. Geen haast.

[0:18:56] Daarnaast gaan we weer zoeken naar een datum, zodat we niet alles tegelijk op het bordje

[0:19:01] heeft.

[0:19:02] Ja.

[0:19:03] Eind van het seizoen doen want het de prijs voor de meeste aanvragen voor schriftelijke overleggen agendapunt zesentwintig, voorlopige beoordeling deel van het betaalverzoek spanje agenderen voor het commissiedebat eurogroep ecofinraad,

[0:19:20] de nacalculatie twintig, tweeëntwintig uur afdrachten zoals dat op agendapunt zevenentwintig staat ook agenderen voor het eurogroep ecofinraad commissiedebat

[0:19:29] en achtentwintig de lijst met de eu voorstellen, met dank wederom aan de ondersteuning voor de behandelen voorstellen en u zult niet verrast zijn dat we vragen u die behandel voorstellen te volgen gaan doen. Amendement negenentwintig aanbieding rapport european fiscal monitor van de raad van state. Dat zou je kunnen betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen. Voorjaarsnota.

[0:19:51] Ja. Gaan we zo verwerken. Dan komen wij beroemde punt agendapunt dertig de reeds geplande commissiedebat, de wetgeving overleggen en nota overleggen.

[0:20:03] Ik werp even een blik op eind mei omdat meneer idsinga daar graag het eerder genoemde commissiedebat het ook alweer fifty, fifty, financieel economische effecten van fit voor fifty-fifty zou willen zeggen maar je ziet daar al in de laatste week van meijeren twee staan en eerste week van juni weer eentje

[0:20:26] dus ook voorjaarsnota waarschijnlijk. We gaan ons best doen.

[0:20:30] We gaan even kijken hoe we in die periode wat ze kunnen

[0:20:33] organiseren.

[0:20:35] Meneer de jong.

[0:20:36] Voorzitter, wellicht suggestie dat we even op kunnen halen wanneer wij de informatie mogen verwachten van de staatssecretaris zou het eventueel ook vroeger kunnen mits daar ruimte is.

[0:20:44] En dan de de duitse ook op die financieel economische effecten van fit van fifty five onderwerp.

[0:20:51] Dan gaan we even achteraan om te kijken. Meneer omtzigt.

[0:20:54] Voorzitter, ik zou graag willen vragen wie zij willen afvaardigen mij pad onder negen. Het commissiedebat opvolging van het rapport onderkent onrecht

[0:21:03] en ik zou het specifieke vraag willen voorleggen om aan de premier of die bereid is om te komen.

[0:21:08] Dat verzoekers is ook in de tweede kamer plenair besproken, maar inderdaad is een commissie

[0:21:13] die een instantie dat hiervoor

[0:21:16] wellicht. Ik hoor de vraag stellen aan het kabinet wie zou willen afvaardigen die vraag kunnen stellen, zodat op de volgende procedurevergadering eventueel daarop terug kunnen komen. Is dat een methode die werkt.

[0:21:27] Ja want ik wil mensen die niet overvallen. Dan weten wat zij doen dan kunnen wij hier even over nadenken. Allemaal die wij zouden willen hebben daar expliciet. De vraag is natuurlijk

[0:21:37] de verwachting is dat ik de twee staatssecretarissen en de precedent en eventueel de minister van financiën. Maar dat is minder nodig zeggen want dan ik met vier en dat lijkt me een beetje.

[0:21:48] Voor een commissiedebat wel

[0:21:51] bovengemiddeld.

[0:21:54] We gaan een vraag stellen en om vermoed ik dat er bij de volgende procedurevergadering dit op daar een antwoord op hebben, zodat we daar ook met als commissie een nader over kunnen spreken. Ik zei u bij agendapunt. Ik weet niet meer hoeveel ook nog eventjes over u dat commissiedebat accountancy op dertig maart wil handhaven.

[0:22:12] Daar is nu geen reactie op een laat het gewoon staan, maar nog even aandacht

[0:22:17] of het voldoende is,

[0:22:20] dan zouden we daar de volgende procedurevergadering even op terug kunnen komen. Meneer sloot.

[0:22:25] Ik zou gewoon dat willen door naar te gaan. Volgens mij met het met een voortgangsrapport ik in ieder geval voldoende voor vier minuten om

[0:22:33] het best een korte kant. Dus nee,

[0:22:36] Prima.

[0:22:37] Nou, dat zoiets zocht ik dus dan laten we het bestaan. En meneer slootweg wilt zeker dan houden dus dan hebben we geen enkele reden om daarvan af te wijken. Helemaal goed dankuwel voor de bevestiging

[0:22:47] agendapunt. Eenendertig zijn er nog te plannen. Commissiedebat werd ging overleggen en nota overleggen

[0:22:55] de commissiedebat toekomst van box drie de bovenste bullet. Maar zo te zeggen

[0:23:02] daar is een brief onderweg. Dus daar wachten we even op. Maar we vermoeden dat het eind april mogelijk zou kunnen zijn. Kunt u daar ook even over

[0:23:12] meneer

[0:23:15] in de kamer is voorjaar begint in januari en eindigt in juli is mijn ervaring agendapunt tweeëndertig de overige commissie activiteiten en iemand daar nog bij de procedurevergadering voor. In uw agenda dan op tweeëntwintig maart staat er gesprek met de klokkenluider van uber fases gepland thuis tot nu toe nog te weinig animo voor.

[0:23:41] Dat betekent dat ik nog een er je dat een reminder op de e-mail procedure gaan doen en die gaat dan naar de dinsdagmiddag. Dus dat is niet de woensdag tweeëntwintig maart. Maar de dinsdagmiddag eenentwintig maart.

[0:23:54] Dan weet u dat kunt u daar eventueel uw collega's op wijzen want hanteren gewoon een minimum aantal deelnemers

[0:24:03] agendapunt

[0:24:05] wanneer er nog een en ook nog eventjes. We gaan twintig maart met elkaar naar de belastingdienst. Dat is dat is goed op ingetekend is. Maar vergeet, vergeet het dus niet zou ik willen zeggen

[0:24:16] amendement drieëndertig, ook voor uw agenda's en informatie

[0:24:22] en vierendertig. De plenaire debatten die nog op de lijst te staan

[0:24:27] en agendapunt vijfendertig de commissie

[0:24:29] de brieven die zijn verstuurd

[0:24:32] en die deels dan wel nog niet helemaal beantwoord zijn.

[0:24:37] Nou dat is dan het einde

[0:24:39] van deze agenda

[0:24:41] als niemand de rondvraag heeft en niemand heeft zich aangemeld voor de rondvraag. Dus dat is dan zo dank ik u hierbij voor gezwinde besluitvorming. In

[0:24:50] deze vergadering wens u een plezierige dag verder.