Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

EU-Mercosurverdrag

[0:00:01] Het is zelfs al klos klokslag half drie geweest en dat gezegd hebbende, ben ik vereerd om hierbij het rondetafelgesprek van de vaste commissie voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking te openen en onze gasten voor het eerste blok met betrekking tot het bedrijfsleven van harte welkom te heten.

[0:00:23] De heer visser van vno, ncw, de heer geurts van de landbouw, coalitie en ook lto nederland sjaak van der tak. Hartelijk welkom. Ook aan de zijde van de kamer. Er zijn meerdere leden die zich hebben aangemeld en ik denk vast dat ze zich nog zullen aansluiten, maar we hebben in ieder geval jasper van dijk van de sp

[0:00:46] heer a mouth van het cda en ook de heer klink van de vvd in ons midden

[0:00:52] en nu sluiten ook mevrouw stieneke van der graaf van de christenunie zich hierbij aan. Er zullen vast nog een aantal andere leden zich aansluiten en ik zie ook dat er goede interesse is met een redelijk gevuld gevulde tribune. Hartelijk welkom allemaal. Het eerste blok is natuurlijk tot half vier. De formule van een rondetafelgesprek tafelgesprekken in deze die tot zes uur duurt is eigenlijk vrij helder natuurlijk. Wil u hartelijk danken voor de position papers, die inmiddels in ons bezit zijnde. Jullie hebben voorbereid op onze kennis positie. Wat dat betreft zo sterk mogelijk te maken en op basis daarvan is eigenlijk het idee natuurlijk dat we dan aftrappen met een korte drie tot vijf minuten introductie waarin ik nog eens een belangrijke punten natuurlijk een aanbevelingen of issues naar voren kunt brengen en alle drie natuurlijk voor voor uw eigen thema en dat we dan voor voldoende tijd hebben, zeker nu nog nog meer leden zich hebben aangesloten, ook met mevrouw teunissen en de heer hammelburg. Welkom ook nogmaals, dat betekent dat we natuurlijk voldoende ruimte willen houden voor aanvullende vragen die zo uw inleiding of uw position papers

[0:02:01] oproepen

[0:02:02] dat gezegd hebbende,

[0:02:05] zou ik graag als eerste het woord geven aan de heer visser van vno, ncw om de inleiding te verzorgen.

[0:02:12] Dankuwel en dank voor de uitnodiging om hier korte toelichting te geven wordt altijd zeer gewaardeerd echte waarde aan om te zeggen dat ik spreek namens vno, ncw maar ook namens mkb nederland.

[0:02:24] Ziet u ook aan de logos boven ons het position paper altijd.

[0:02:31] Wij hebben een koers opgesteld ondernemen voor brede welvaart. Twee jaar geleden waarin staat dat handelsakkoorden dragers zijn van de europese waarden. Wat bedoelen we daarmee? Je kunt handelsakkoorden inzetten om europese waarden te exploiteren. Als ik het zo mag zeggen, en daar is dit akkoord tussen de eu en mercosur en mogelijkheid voor.

[0:02:51] We zien een aantal argumenten om voor dit verdrag te stemmen,

[0:02:57] althans met de ratificatie in te stemmen. Ten eerste, en dat we beginnen meestal met economische, maar begin ik u niet mee. Begin met geopolitiek. Het is. We leven in een zeer onrustige tijden hoeft daar niks over te zeggen.

[0:03:10] Maar zo'n handelsakkoord ook omdat een associatieakkoord mee verbonden is. Politiek is een middel om de banden met brazilië naar argentinië park waarin wij stevig aan te halen. Als wij niets doen op dit vlak. Dan springt china wel in het gat als ze daar niet mee bezig zijn. Twee is grondstof. Uw kamer heeft het er vaak over gehad. Met kabinet zijn akkoord maakt het makkelijker om grondstoffen te importeren en latijns amerika is een werelddeel dat rijk is aan voor ons ook voor de energietransitie laatste die niet vergeten. Het belangrijke grondstoffen zeker ook een argument voor het derde argument is duurzaamheid zit natuurlijk een duurzaamheids hoofdstuk in. Daar valt ongetwijfeld nog van alles op af te dingen. U bent natuurlijk bekende. Het feit dat de europese commissie nog met een additioneel instrument komt, naar wij zijn ook heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien mag van ons zo streng mogelijk.

[0:04:07] Maar dat is even een punt als je geen handelsakkoord sluit en geen daaraan gekoppeld associatieakkoord heb je ook geen mogelijkheid om dialoog over duurzaamheid te voeren met die niemand is voor ontbossing van de amazone. Wij ook niet waar. Dit verdrag biedt wel een toe om daarover het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld brazilië en dat gebeurt ook door de europese commissie economisch naar de tarieven gaan omlaag. Daar profiteert het nederlands bedrijfsleven van

[0:04:38] door de wageningen universiteit is berekend op tweehonderd achtenzeventig miljoen euro. Dat is mooi, maar dat is nou ook weer niet zo gigantisch hoeven niet te doen dat dit nou dit akkoord. De grote welvaart gaat opleveren, maar gecombineerd met wat ik zei geopolitiek, grondstoffen en duurzaamheid zijn de argumenten om voor te stemmen zijn natuurlijk aandachtspunten zoals landbouw. Maar meneer van der tak en meneer geurts zullen ongetwijfeld meer op ingaan met een handelstekort kent nooit alleen maar winnaars zijn alleen maar winnaars. Dat dat is een utopie. Er zullen altijd sectoren zijn die worden getroffen door een handelsakkoord. Maar alles afwegende zeggen wij eigenlijk slaat de balans door naar ratificatie

[0:05:26] gelet op genoemde argumenten. Tot slot,

[0:05:29] en de fnv had dat ook staan in de in het position paper. We hebben in de sociaal economische raad een afwegingskader gemaakt destijds over het advies die tip je kan afvragen of dit verdrag aan voldoet, maar we het zou goed zijn, vinden wij, als er een update plaatsvindt van wat de afwegingskader ook omdat er een tweetal ze stenen bol

[0:05:50] development review is geweest van de europese commissie. De europese commissie zit op duurzaamheid flinke stappen. Dan kan je afvragen voldoet. Nou mercosur daar volledig aan. Daar kunnen we een hele boom over opzetten. Maar dat zal ik u besparen, maar het zou goed zijn als er een kader komt in ieder geval vanuit sociale partners waaraan dit soort verdragen getoetst kunnen worden, en ik kan alvast vertellen dat wij ook dit aangekaart binnen de sociaal economische raad.

[0:06:15] Dus het zou mooi zijn als uw kamer vraagt aan de minister om een adviesaanvraag. Maar dat is misschien niet eens nodig want anders kan er natuurlijk zelfstandig ook een advies uitbrengen. Dan zou ik het graag bij willen laten dankuwel,

[0:06:27] Hartelijk dank. Meneer visser namens vno, ncw. Ik moet wat strenger zijn. Ik gaf eigenlijk die flexibiliteit tot vijf minuten. Maar er werd met degelijk ook ingefluisterd. Dat dat eigenlijk gewoon drie minuten moeten zijn. Want ik wil de leden natuurlijk gewoon graag accommoderen met dit is zo ontzettend actueel thema natuurlijk ook na allerlei wat er deze week ook eens gebeurd. Dus dat is niet persoonlijk meneer gert ik dat heb ik niet bijgehouden. Misschien was het keurig want ik vond het uberhaupt heel erg netjes. Maar dan dat kan zijn dat ik dan wat strenger gaan kijken om aan te moedigen om af te ronden, zodat we want we hebben natuurlijk vier blokken. Het is niet het enige blok en dat heeft daarmee te maken dat er andere gasten zijn geef ik neem niet langer het woord. Geef u graag het woord. Meneer gert.

[0:07:15] Dankuwel dankuwel voor de uitnodiging. Ja. Het is een mooie werk voor ons landbouw en de middelpunt en twee moties

[0:07:24] die wij zeker ondersteunen zijn aangenomen. Dus zijn we erg blij mee. Ik zal toch wel negatieve punten nog herhalen. Ik heb ook het landbouw of het debat gevolgd. Paar dagen geleden.

[0:07:38] Wij zijn natuurlijk tegen omdat het gaat leiden tot oneerlijke concurrentie. We kunnen bijna de motie tekst oplezen. Ik heb het burg den burg analyse gezien en daar zie ik dat zij eigenlijk zou ik er aan ethanol. Een beetje vergeten in een analyse. Dus dat heeft zeker negatieve effecten voor de akkerbouwers. En wat betreft pluimveesector positief effect. Maar dat vind ik een hele cynische gedachten gaan ze zijn eigenlijk het gaan leiden tot meer concurrentie met tweehonderd duizend ton extra pluimveevlees naar europa. Maar nederland zou concurrerende zijn dan andere collega's buiten europa, zodat nederlandse blijven ouders. De andere ouders kunnen wegconcurreren. Wij zijn solidair met de boeren ook buiten nederland en ook met de boeren in latijnsamerika amerika. Dus wat ons betreft is het plein ook voor een negatief verhaal.

[0:08:30] Als we hiermee doorgaan komt natuurlijk het landbouwakkoord en het mooie perspectief van de heer adema in de vraag

[0:08:38] tweeduizendveertig mooie termijn zou goed zijn dat we tot die tijd iets moois papier gaan zetten. Maar dit gaat er natuurlijk ontzettend ondergraven. Kringlooplandbouw is geen sprake van. Wij importeren nog meer soja doordat de extra belastingen uit bij argentinië gaan verdwijnen en via pluimveevlees gaan we ook indirect meer soja importeren en eigenlijk wilden we al een heffing op soja. Om die dat dweilen met de kraan nou eens eindelijk te stoppen. Dus vandaar ook een nee tegen dit akkoord zou betekenen dat we kunnen gaan pleiten voor alternatieven, zoals een extra heffing op soja pakt natuurlijk ook negatieve uit de boeren en inheemse volkeren in markuszower, omdat hun landrechten in toenemende mate blijven ontnomen, worden vaak met geweld verjaagd worden, milieuactivisten en inheemse leiders vermoord, en dan zijn we medeverantwoordelijk door omdat door dit verdragen de teelt alleen maar zal stijgen en de import komt ontbossing wetgeving aan die vinden wij vrij zwak omdat ze van esch niet meedoen en ook ik niet.

[0:09:48] Lola is een zekere vooruitgang ten opzichte van bolsonaro, maar dat is een conservatieve meerderheid in het parlement daar die een zeker zal afzwakken en zij hebben al heel veel kritiek op onze extra wetgeving dagen. Dus let op dat je niet zand in de ogen laten strooien. Als alternatief willen wij dus meer zelfvoorziening die wto-regels aanpassen, hebben we de kans als dit verdrag van tafel gaat en ook met zo samen optrekken. Wij gaan hun industrie enorm benadelen. De beste banen gaan verloren. Daar dus laten we samen op te trekken naar meer zelfvoorziening en de regio wij onze landbouw ik kringlooplandbouw. Zij mogen industrie ontwikkelen.

[0:10:33] Ik zag er een mooie motie van de heer hammelburg over additionele handelsregels door de voedselcrisis. Nou en mooi alternatief daarvoor zijn door die wet regelt zijn niet publieke voorraad enorm afgenomen. Dus landen hebben we moeten wel de mogelijkheid krijgen voorraden aan te houden om die prijs schokken op te vangen. Dat is weer mede door wto-regels onmogelijk gemaakt. Dus ook dat betreft is dit een gouden kans om wto regels te gaan hervormen. Dan laat ik het hier bij. Ik denk aan uw tijd.

[0:11:09] Hartelijk dank. Meneer gert. Dan ga ik gelijk door naar de heer van der tak.

[0:11:12] Dankuwel. Mevrouw de voorzitter, geachte leden van de tweede kamer. Lto behartigt de sterke positie van onze boeren en tuinders op de europese en op de internationale markt van iedere vijf agrarische ondernemers drie,

[0:11:28] die door een koplopers positie met onze export

[0:11:31] en daarmee verbonden en één daarvan verdient het inkomen door de handel buiten de eu

[0:11:38] lto voorstel om de van europese en internationale handelsverdragen, maar het vraagt wel handel met gelijke spelregels om onze live stoepen news op z'n best nederlands. De nederlandse boer en tuinder heeft te voldoen aan hoge nederlandse en europese eisen op het terrein van emissies en bemesting gewasbescherming een nieuwe eisen hoe die waardige veehouderij. Dan kan het toch niet zo zijn dat voedsel dat niet onder deze voorwaarden is geproduceerd,

[0:12:04] toch. Indien nederlandse winkels ligt en onze producten verdringt.

[0:12:09] Dat brengt mij bij de belangrijkste lijn internationale handel. Dat doet de van buiten de eu

[0:12:15] moeten voldoen aan dezelfde kwaliteit standaarden

[0:12:19] en eisen zoals die ook voor onze agrarische ondernemers geld

[0:12:23] binnen het huidige handelsverdrag. Met de mercosurlanden is dit niet gewaarborgd.

[0:12:29] Het gaat dan onder andere over dierenwelzijn, gebruik van antibiotica, groeibevorderaars en gewasbescherming. Onze pluimvee sector heeft hierover samen met de dierenbescherming. Deze week een brandbrief gezonde aan de minister

[0:12:44] en dus ook behandeld in het kader van de motie die afgelopen week in uw kamer aan de orde is geweest. Ook in de agrarische handelsbalans tussen de e u en de mercosur-landen nu nog zwaar in het voordeel van onze mercosurlanden.

[0:12:56] Op eu-niveau gaat het nu om eenentwintig miljard import uit de mercosurlanden tegenover één komma vier miljard

[0:13:06] export

[0:13:08] en wij hebben dat in onze position paper verduidelijkt. Voor u. Op dit moment onderhandelt europese commissie met markuszower over een nieuw hoofdstuk in dit handelsverdrag over klimaat, bescherming en europees commissaris. Timmermans is een groot voorstander van

[0:13:26] en het gaat met name over de klimaatbescherming, zoals bescherming van de amazon op zichzelf. Een belangrijk punt.

[0:13:34] Het is nog onduidelijk wat er verder in het nieuwe hoogste komt te staan.

[0:13:38] Wat ons zorgen baart is dat dit nieuwe hoofdstuk alleen al hierover gaat, hoewel essentieel en niet over dierenwelzijn,

[0:13:46] gezonde planten en dieren. Wij zijn daarom in de kern niet tegen een dergelijk verdrag,

[0:13:53] maar er moet aanzienlijk beter

[0:13:57] en ook in dat verband mag de gehele geopolitieke koppelen het niet worden veronachtzaamd.

[0:14:03] Er is werk aan de winkel bij de onderhandelingen. Want

[0:14:07] wat momenteel ontbreekt, is een gelijk speelveld voor land en tuinbouw in het met kuzu verdrag en dat moet anders en beter.

[0:14:18] Dankuwel.

[0:14:20] Hartelijk dank, meneer van der tak. Daarmee zijn we aan het einde van de inleidingen voor het eerste blok over het bedrijfsleven en in relatie tot het surfgedrag zijn met zes leden van de zijde van de kamer. Ik geef graag als eerste de gelegenheid aan de heer klink om zijn vraag of aftrap te doen.

[0:14:44] De heer.

[0:14:45] Dank aan allen die de heere voor jullie inbreng.

[0:14:49] Ik heb een vraag aan de heer van der tak van van lto. Dat gaat over wat in uw bijlage staat dat het gewicht van europa op de internationale toneel geleidelijk afneemt en dat daarin geeft juist aan dat dat de kwaliteitsnormen. Dat dat juist door handelsverdragen dat die kwaliteitsnormen die de ene heeft ook zo overgedragen kunnen worden.

[0:15:15] Ja. Misschien wilt u daar nog iets meer over zeggen of hoe dat hoe dat in de praktijk kan zijn en wat er ook de voordelen voor de nederlandse boeren en tuinders van zijn.

[0:15:24] Even voor de helderheid. Dank meneer klink. Ik zou graag nog even het rijtje afmaken met een inventarisatie van van de vragen en daarna de gelegenheid tot de reactie. Want er is leden zitten ze gevraagd dat even iets meer onder de de vragen goed te herinneren, maar we zullen kijken hoe dat gaat graag voor de gamers.

[0:15:43] Dank vragen aan de heer visser. Want die spreekt namens mkb nederland. Kunt u een beetje aangeven waarom dit belangrijk is voor mkb-bedrijven, want wordt vaak gezegd dat die grote multinationals

[0:15:56] die hebben ervoor profijt van en gaat niet over de kleine bedrijven kunt u daar is een beetje duiden.

[0:16:06] Fijn zou zijn. Wonder heer van dijk.

[0:16:08] Dagvoorzitter. Ja, ik zou de heer geurts willen vragen om een beetje uit te zoeken wat zijn visie is op dit soort handelsverdragen, want we hebben in het verleden veel gesproken over verdragen als ttip en ceta. En nu hebben we mercosur voor ons. Ik weet nog in het verleden dat er werd gezegd. Ja, we moeten eigenlijk toe naar een nieuwe generatie handelsverdragen. Hoe kijkt de heer gerrits zijn toezicht die nou dit waren gewoon de oude verdragen en die moeten gewoon van tafel. Het moet allemaal anders. Of zegt hij. Nee hoor. Je kunt die verdragen wil hervormen.

[0:16:38] Dank,

[0:16:39] mevrouw van der graaf.

[0:16:41] Dankuwel. Mevrouw de voorzitter, dank aan de sprekers allemaal. Mijn eerste vraag is aan de heer van der tak,

[0:16:46] want u sprak over het gebrek aan het gelijke speelveld voor de land en tuinbouw in dit verdrag en u zegt er is werk aan de winkel.

[0:16:55] Kunt u concreet maken. Wat is er nodig om op dat niveau te komen en is dat.

[0:17:00] Nog te doen.

[0:17:03] Ook dank aan mevrouw van der graaf mevrouw teunissen.

[0:17:06] Ja. Voorzitter, dankuwel dank voor alle bijdragen. Mijn vraag is voor de heer van der tak.

[0:17:12] Die sprak over.

[0:17:13] Voor een ongelijk speelveld voor de nederlandse boeren. Dat merk je nu veroorzaakt. We zien voorbeelden waar dierenwelzijn in de westerse landen nu ernstig wordt aangetast onverdoofd te slachten is toegestaan zich geen bemesting regels neonicotinoïden design niet verboden terwijl die een in europa wel verboden zijn. Antibioticagebruik vindt daar plaats.

[0:17:34] Wat betekent dat nou voor de concurrentiepositie van de nederlandse boer. Als ze nu mercosur doorzetten zoals het er nu voorligt.

[0:17:43] Last but not least.

[0:17:46] Voorzitter, dat is lief van u.

[0:17:49] Ik wilde even uitzoeken en naar het algemeen belang en ik kijk dan specifiek in de richting van de heer visser kijkt volgens mij hebben alle partijen voorop zij de kamer zijn uw kant dat we klimaatverandering moeten tegengaan dat we onze economische positie in de toekomst moeten garanderen en dat we ook moeten zorgen dat er een eerlijke verdeling van welvaart is tussen het globale noorden en het globale zuiden, waarbij we ook inheemse mensen en het amazonewoud bijvoorbeeld beschermen. En als je kijkt een uitzien naar het grote diplomatieke spel. Dan weten we dat de manier waarop we zaken willen regelen in handelsverdragen nog wel eens zouden kunnen leiden tot een gevoel van neokolonialisme aan de ontvangende kant.

[0:18:31] Tegelijkertijd hebben we ook andere instrumenten zoals wetgeving. Ik denk bijvoorbeeld aan mvo wetgeving die voor onze markt gewoon heel veel kunnen betekenen. Om juist te bereiken. Wat we willen bereiken, is het dan niet belangrijk om ervoor te zorgen dat we als de wiedeweerga heel veel van die verbeterde handelsverdragen waar nu nog over handelt wordt ook in het kader van mercosur afsluiten met landen als mercosur-landen, maar ook andere landen, en ondertussen zorgen dat we hier in europa, mevrouw nationaal goede wetgeving hebben tegen ontbossing, tegen klimaatverandering, tegen mensenrechtenschendingen, omdat het veel sterker mechanisme is om dit te borgen.

[0:19:05] Ook dank meneer hammelburg. Een vraag voor alle drie. Ik weet dat er meerdere vragen voor de heer van der tak zijn. Een paar vragen voor vno, ncw zullen we daarmee beginnen? Volgens mij was de eerste vraag ook voor vno, ncw heer visser. Mag ik als u als eerste het woord geven.

[0:19:22] Ik had twee vragen. Een vraag van de heer allemaal uit over mkb-bedrijven. Als je kijkt naar het verdrag. Dan is eigenlijk bijvoorbeeld een reductie van vijfendertig procent op importtarieven. Huidige tarieven zijn vijfendertig procent voor voertuigen en veertien tot twintig procent voor machinerie en chemische producten. Dat zijn vaak grotere bedrijven,

[0:19:48] maar merendeel van de nederlandse export wordt gedaan door mkb bedrijven die profiteren sowieso een handels en investeringsakkoorden en natuurlijk heel belangrijk is dat het midden en kleinbedrijf altijd een toeleverende functie heeft tot groot bedrijf.

[0:20:05] Ook als het gaat om export. Dus als wil niet zeggen dat als een multinational profiteert. Dat weet niet profiteert want dat heeft vaak een toeleverende functie.

[0:20:15] Dus het mes snijdt aan twee kanten. Het gaat om de exporterende mkb zelf, maar het gaat ook juist om een toeleverende mkb en dat zie je ook bij.

[0:20:23] De eu,

[0:20:24] Werkvloer handelsakkoord

[0:20:26] dan de vraag van de heer hammelburg een eerlijke verdeling van welvaart najaar. Wij hebben brede welvaart centraal gezet in onze koers. Brede welvaart is hier nu, maar ook elders straks en elders wilde zeggen dat je ook rekening houden met brede welvaart in de landen waarmee je zo'n handelsakkoord afsluit dus.

[0:20:47] Wij hebben.

[0:20:48] We hebben veel discussie gehad over jumbo en de wetgeving die er aankomt. Dat gaat mijn dagelijks van de graaf knikken zeggen

[0:20:57] zijn van mijn onderwerpen bij vno en mkb en ik kan het niet genoeg herhalen. Het wordt niet altijd opgepikt door de media, maar wij zijn voor in mvo wetgeving en die mag dan mag de lat best hoog liggen. Want je moet juist in de onderwerpen als klimaat ontbossing en mensenrechten en de positie van inheemse volken meenemen.

[0:21:18] Dus

[0:21:20] kom vooral met die in via wetgeving laat even in het midden of dat de vorm moeten hebben van het initiatiefwetsvoorstel. Want dat een hele andere discussie die voeren we op een ander moment. Maar er komt sowieso wetgeving. Er ligt een voorstel van de europese commissie voor de cirkel zoals die in de volksmond wordt genoemd, maar het is ook van belang en vandaar dat ik ook zei in mijn inleiding dat je dat koppelt aan die handelsakkoorden want kans op orde zijn. We dragen voor europese waarden en dan hebben we het over.

[0:21:53] Hartelijk dank. Misschien de vraag van de heer van dijk. Meneer geurts, denk ik.

[0:21:59] Dankuwel.

[0:22:00] Ja ik eerst even reactie op dat we dit verdrag nodig hebben om klimaatafspraken te maken is natuurlijk de omgekeerde wereld. We gaan dan de handel vergroten in vlees, auto's, biobrandstoffen zo ja, wat allemaal negatief uitpakt voor het klimaat. Om het klimaat te verbeteren. Dat is een hele rare gedachtengang. Ik zie ook het geopolitieke argumenten strategische autonomie zie ik zestien van vno, ncw zijn er erg voor. Dat heeft corona aangetoond. Je moet meer zelfvoorzienend worden in de regio. Dan heb je juist extra importheffing orde. Ik zou ik zeggen bijvoorbeeld strategische autonomie en in veevoer. Daar hebben die heffing op zo nodig trouwens de beslissing. Peter van steeds die jaar. Die laat zien wat de kosten zijn die gepaard gaan met die soja-import vijftien miljard economische kosten dus meerdere om een pleidooi om dat die heffingen te gaan invoeren. En daar moet eerst het verdrag van tafel dan de vraag van de heer van dijk. Daar moeten we in de wto zijn. Binnen deze verdragen kunnen wij niks meer positiefs te vormen, omdat het gewoon fundamenteel fout regels zijn die als basis hieraan om ten gronde leggen in de wet al afspraken gemaakt over die eerste quote van rundvlees en kippenvlees van brazilië naar ons, terwijl we eigenlijk zelfvoorzienend zijn, ook al bijna zelfvoorzienend. Je moest en zou importeren. Dus dan zie je die maakt van multinational die willens en wetens markt te willen op te brengen. Dus die regels moeten van tafel hebben om die voedselsoevereiniteit voor pleiten. Heb je dus heb je dus de mogelijkheid nodig om heffing te verhogen, maar ook in de global zout die wij nu van de markt verdringen met met melkpoeder aangelegd met met palmolie west-afrika of ik heb de vleugels zijn. Er zijn moeten ook de mogelijkheid hebben dus een heel mooi dat jullie in ieder geval willen dat handel, landbouw buiten de handelsverdragen blij, want het is hier niet voor geschikt. Maar ik zou dus een stapje verder gaan. Je ziet ook de klimaat voorstellen zijn eigenlijk heel oneerlijk omdat de consumerende landen niet verantwoordelijk zijn, maar de producerende landen dus laten brazilië helpen om die uitstoot te verminderen door meer zelfvoorzienend te worden. Zo help je het klimaat vooruit en niet door dit verdrag om eerst af te sluiten. Ik had een weet. Het alternatief. Want als je krijgt ook een kans om het geheel betere vormen want dat is gewoon totaal afhankelijk van wto-regels.

[0:24:34] De huidige subsidies zijn eigenlijk te geven als compensatie voor prijsverlaging. Vanaf tweeënnegentig vertalen. We rundvlees en tweeduizend drie, tweeduizend vier suiker. En nu zijn dat generiek hectares steun is dat geworden met wat milieuvoorwaarden. Wij zijn eigenlijk gaat terug naar die productiebeheersing met minimumprijzen. Als je zeker als je dan landbouwakkoord te sluiten met de huidige gestegen kosten voor boeren. Heb je een minimum prijs nodig. Dan moet je in brussel regelen met productiebeheersing. Die kun je jaarlijks aanpassen aan de hand van de vraag. Dan kun je die hele subsidie stroom die nina hectares gaat kun je gebruiken om groene diensten te verlenen aan de maatschappij. Dus dan een normale boerka gewoon een hogere prijs boer die we het extra doen krijgen extra subsidies en dan kun je ook geen extra motiveren lammert wordt uitvoeren met de boer omdat er helemaal bijkomen. Dus dan heb je iets te bieden aan de boer. Maar nu wordt het een fiasco. Dus ik zou de geleid door omdat het geheel. Ben je niet op tafel bij de heer adema ligt. Het is allemaal niet ter discussie. De wet staat niet ter discussie. Dus wil je daar een succes van maken. Kijk dan vooral naar de wto en geheel beek.

[0:25:54] Dank meneer geurts en volgens mij waren drietal vragen voor u.

[0:25:58] Meneer,

[0:25:59] Dankuwel. Mevrouw de voorzitter, zeker ik klink mevrouw van der graaf en mevrouw teunissen.

[0:26:06] Het gaat eigenlijk over alle drie vergelijkbare vragen kwaliteitseisen concreet maken en andere element is natuurlijk concurrentie nederlandse boer. En hoe dan zal ik probeer een aantal voorbeelden op dat op dat vlak te geven. Dat lijkt mij het meest toereikend mestbeleid. Nederlanders, boer en tuinen zijn gebonden aan strenge, belangrijke emissie en bemesting regels ter bescherming van de waterkwaliteit en de biodiversiteit in mercosur-landen

[0:26:35] geld die standaarden en kwaliteitseisen niet en daarmee een nadeel van onze hoe en thuis voor dierenwelzijn in de europese slachterijen moeten dieren voor de slacht verdoofd worden. Deze wettelijke verplichting geldt niet in mercosurlanden. De europese unie heeft wetgeving voor dieren transport, bijvoorbeeld tijdens hoge temperaturen. De wetgeving kent men in mercosur-landen niet de diergezondheid, nederlandse veehouders en met het gebruik van antibiotica fors verminderd.

[0:27:07] Mindering van ruim zeventig procent alleen curatief toedienen is toegestaan op voorschrift een dierenarts in de mercosurlanden geldend veel minder strenge voorschriften. Daar kunnen veehouders zelf antibiotica toedienen, wat ook als groeibevorderaar wordt gebruikt.

[0:27:27] Daarentegen zijn de laatste negen maanden meer dan drie, honderd containers pluimvee vlees uit brazilië geweigerd

[0:27:34] gewasbescherming europese gelden hele strenge regels in de mercosurlanden wordt de anders mee omgegaan. Het europese verbod op neonicotinoïde zorgt voor grote ongelijkheid

[0:27:48] in brazilië zijn die insecticiden kar boven iran en in paar daar hybrid toegelaten. Deze middelen zijn verboden in de eu. In brazilië zijn de herbicide extra extra zie none altra zien

[0:28:05] aan mijn terrein tribune die de jong en park qua toegelaten. Deze middelen zijn in europa die toegelaten.

[0:28:12] Ik kom zelf uit te roepen.

[0:28:15] Dat is dat een ander element. Maar ze worden bij op die gebruik daar mag dat wij dus dat nadert al die kwaliteitseisen bestanden zouden zijn en loopt het pad niet dat klimaatbescherming en klimaat beleid nog even de tekst van het akkoord. De klimaatovereenkomst van parijs, maar kent geen mechanisme om toezeggingen af te dwingen. Dus de europese commissie onderhandelt nu met de mercosurlanden over een extra hoofdstuk voor klimaatbescherming en ik heb al in mijn eerste bijdrage gezegd gaat het over dierenwelzijn en dan gaat het over vraagstukken die te maken hebben met deze middelen. Dus er is werk aan de winkel.

[0:28:49] Als dat er komt dan moeten komt er een beter verdrag en dat helpt de mate van de nederlandse boer en tuinder op een gelijk speelveld. Om een luisterend de news.

[0:28:59] Dat zijn de concrete elementen.

[0:29:05] Hartelijk dank. Meneer van der tak. Ik vind zowel de vragen als op te antwoorden. Heel prettig. Compact, want we hebben nog ruim een half uur dus makkelijk

[0:29:13] ook de de tweede ronde vragen in.

[0:29:17] Ik geloof dat die uit is uiteraard ook gewoon weer starten bij de heer klink.

[0:29:23] Dank u voor alle antwoorden tot nu toe voor de eerste.

[0:29:26] Waarschijnlijk een vraag die we nog kunnen stellen. Dan denk ik dan

[0:29:32] zou ik graag nog een vervolgvraag aan de heer van der tak stellen. Maar dan doe ik toch maar dan niets. Dan stel ik de vraag aan want dan wel separaat anders. Nee, ik wilde graag aan de heer visser. Een vraag stellen over of of dat beeld snel correct is dat de president lula juist zelf aangegeven heeft dat hij met met de europese unie nu een verdrag wilde sluiten en dat hij ook aangegeven heeft van ja als als het allemaal niet komt of niet gaat gebeuren dan dan gaan we gewoon de relatie met china meer serveren, wat natuurlijk best wel gevoel heeft over de de toegang tot grondstoffen die we hier waarvoor we in nederland al verschrikkelijk afhankelijk zijn van hoe ziet u dat. En hoe is dat beeld.

[0:30:18] Hartelijk dank

[0:30:20] door de heer maas.

[0:30:21] Vraag aan de heer van der tak. Want hij gaf net aan dat er een aantal containers naar het verleden, want het is vaker gebeurd tegengehouden zijn, zegt u daarmee ook dat het ziet het mechanisme werkt dat wij als europa kunnen controleren of inderdaad verkeerde spullen binnenkomen of niet. Mijn eigen voor de echte vraag gaat voor mij over vandaag de dag hebben inderdaad wat de heer geurts ook zegt, handelen we al

[0:30:44] op avro op alles onder de wto regels.

[0:30:48] Dus er gaat vlees wanneer er gaan zuivelproducten op en neer tussen nederland en alles gaat op en neer soja alleen is de vraag.

[0:30:55] Dan gaan we de verbeterslag.

[0:30:57] Sneller maken met een handelsverdrag

[0:31:00] met afspraken die erin staan en misschien soms ook inderdaad niet afdwingbaar, maar wel aan de dialoog tafel.

[0:31:07] Of.

[0:31:08] Kunnen we daar beter niet doen en onder een wto-regels doorgaan. Zoals vandaag de dag.

[0:31:13] Helder keurig neutrale vraag. De heer van dijk.

[0:31:17] Dank. Ja. Mijn vraag is aan de heer van der tak. Wat nou precies zijn positie is ten aanzien van dit verdrag. Want hij zegt er moeten wel dingen verbeterd worden. Maar is dat kansrijk? Is het niet zo dat de europese commissie het verdrag er gewoon doorheen wil hebben, zoals het er nu ligt en wat is dan zijn positie zegt hij. Dat willen we niet en dan maar geen mercosur of zegt hij dan maar wel.

[0:31:40] Dank meneer van dijk.

[0:31:42] Mevrouw van der graaf.

[0:31:44] U denkt nog even.

[0:31:46] Nou ik heb er eigenlijk best wel veel vraag die ik nog wil stellen. Maar misschien eerst ingaan op wat de heer geurts in eerste ronde zijn want u gaf daar ook inzicht in in nederland. Dat debat natuurlijk ook in europa dat de politieke leiding in brazilië. Dat dat een soort nieuwe window of opportunity is om om er een punt achter te zetten met rond te maken. Maar u zegt als je inzoomt dan is ook aan die kant van de wereld er meer kritische blik gekomen ten aanzien van de ontwikkelingen die zich in de tussentijd hebben voorgedaan in europa. Kunt u ons daar voorbeelden van geven. U had het over extra regelgeving hier.

[0:32:30] Vragen kunt u dat inzicht verschaffen?

[0:32:35] Dankuwel mevrouw van der graaf mevrouw teunissen.

[0:32:38] Ja, ik heb ook nog een vraag voor de heer geurts. We hebben het hier in de commissie vaak gehad over het wageningen rapport en de heer geurts refereerde er ook al even aan in zijn betoog en daar volgens volgens dat rapport zou onder andere de pluimvee en melkvee sector zouden ligt economisch profijt moeten hebben van merken verdrag, maar we zien dat juist deze sectoren zich tegen dit verdrag keren en waar komt dat door? Volgens u

[0:33:08] dankuwel. De heer hammelburg.

[0:33:10] Dagvoorzitter. Ja. Ik blijf toch een beetje op hetzelfde punten. Misschien ook wel in het verlengde van de vraag van de heer amhaouch op het moment dat je nu zou zeggen nee tegen merkel tegen vier landen zeg je geen handelsverdragen geen handelsverdrag na jarenlang onderhandelen op zoek naar een partnerschap. Dat betekent dus ook dat dat in diplomatieke verhoudingen in een knap zou betekenen. We weten ook van wanten uit het globale zuiden, maar ook uit zuid-amerika dat zij soms de houding van europa en de verenigde staten wel wat ingewikkeld vinden, met alle eisen die we stellen. Ik vind dat we die eisen terecht stellen. Maar dat betekent ook wel dat we de dialoog aan moeten blijven gaan. Meneer geurts op het moment dat wij nu nee zeggen tegen mercosur van andere handelsverdragen. En wat zou dat betekenen voor precies de problemen die u ziet in de vier landen als het gaat over het gebruik van pesticiden als het gaat over ontbossing. Als het gaat over het gebruik van antibiotica hebben wij er dan nog iets over te zeggen of staan we echt helemaal aan de zijlijn op het moment dat we nee zeggen tegen anders vragen

[0:34:11] dien verstande dat de wto totaal op zijn gat ligt en de komende twintig jaar geen verandering gaan brengen.

[0:34:19] Volgens mij zijn de meeste vragen. Volgens mij zijn de meeste vragen weer aan u gericht. Meneer geurts. Volgens mij als ik dat zo snel inventariseer. Misschien wilt u beginnen met

[0:34:31] dan.

[0:34:37] Je moeten er natuurlijk wel aanzetten. Ja. De eerste vraag van de christenunie. Ja. Waar gaat het dan om waar zij kritisch op zijn die ontbossing wetgeving zijn kritisch op. Zij vinden dat wij protectionistisch worden en ik ook een beetje vraag recht een antwoord richting de heer hammelburg. Wie zit daar nu aan tafel namens brazilië. Het is waarschijnlijk zijn er niet de inheemse volkeren die kleine boeren die van hun land verjaagd worden het de de lobby van de academie business en de grootgrondbezitters. Daar is enorm en dat geldt ook voor de vier grote gaan handelaren die hem die carl en de vries. Als ik het goed zeg. Die hebben alle belang bij hierbij. Dus die zitten vooral aan tafel en niet ik hoor van klaagster daar dat dat er weinig transparantie. Ook daar is en heel weinig deelname participatie mogelijkheden om deel te nemen aan die onderhandelingen ook in die landen zeer ietsjes beter maar is ook nog van alles over te zeggen. Dus vandaar dat zij in die extra belasten belangen in gevaar komen. Dus daar is is veel kritiek op. Maar er is ook kritiek op de de industrialisatie lula komt uit de vakbonden komt dadelijk in de tweede ronde fnv zetten zal er meer over gezegd. Maar die kritiek is er ook dus wat welke afweging maakt men daar wat er nu op tafel ligt aan ontbossing. Nogmaals daar zit de anders niet. En dus de soja die daar vooral getild. Dat zit er niet in en de site zit er niet in. Dus het gaat vooral om tropisch bos.

[0:36:19] Dus dat is dat is nu niet geregeld en telkens een hoop kritiek op. Waarom is daar komt er dat challenge wetgeving. Dat is eigenlijk de mvo en opa komt aan natuurlijk. Je hebt ook nog de zie ben. Dus er komen koolstofheffingen met het geld buiten de landbouw vooral dat zie ik trouwens wel eens positief. Dus als je klimaatbeleid in europa gaat voeren met extra ecotaksen. Dan moet je je bedrijven beschermen

[0:36:47] terecht ook veel kritiek hier. Als wij de boeren jou wegjagen komt het ergens anders vandaan. Dus ik zie het meer als een waar je moet gewoon zelfvoorzienend worden in europa. Dus het heeft geen zin om boeren weg te jagen of industrie weg te jagen. Want dan wordt het vaak buiten europa waar veel slechter geproduceerd ze daar zitten daar zit erop. En nu ook en dat is doorgeslagen met variant. Dus we dan daar heb je die bescherming wel naam soja zie ik dat nog niet. Dat zie je wel bij bij soja nog niet de dat dat die ruimte komt er dan allemaal van die alternatieven. Wat ik al zei, pluimvee. Waarom is die tocht is het der burg zegt positief van nederland. Ik heb het al proberen uit te leggen. Dat is omdat wij dan de markt overnemen van pluimveehouders in europa, zowel europa als geheel schade ondervindt is vind dat een hele rare gedachtengang. In het begin is de heer oplaat van de pluimveeverwerkende heel kritisch geweest met veel stukken. Dus het is raar dat dit ineens positief zou zijn en het is heel beperkt gekeken naar de nederlandse pluimveehouders als het al klopt. De melkveehouders hebben te maken, misschien met meer van kaas, maar ook met rundvlees. Wat de prijzen van van koeien. Hier zal doen dalen. Dus dat is ook oneerlijke concurrentie. Dus vandaar dat zij ook zo kritisch zijn. De hammelburg.

[0:38:14] Wat ik al zei wij. Ik ben wel van samenwerking. Ik ben het niet eens dat wij niet zouden samenwerking als het verdrag van tafel raad. Ik heb gezegd dat we samen naar richting klimaat onderhandeling kunnen optrekken. Als wij onze import van die producten die ontbossing leiden drastisch terugbrengen. Dus dan hebben we gezamenlijke agenda daarnaartoe.

[0:38:39] Als wij meer gaan importeren van producten waar die pesticiden gebruikt worden. Dan vergroten we de vraag.

[0:38:45] De de baai jansen en zo zijn ook heel blij met dit verdragen dat ze meer pesticiden die hier verboden zijn kunnen exploiteren. Dus het is even de vraag ga ik dat dan verbeteren. Ik zou vooral brazilië gunnen dat zij de boeren die nu ook verjaagd worden in de voedselproductie die moeten plaatsmaken voor monoculturen voor de export dat we die beschermen door de vraag zo klein mogelijk te maken. Daar gaan we voor de boer mee die antibiotica. Als we dat voor de lokale consumptie doen. Daar heb ik al iets minder moeite mee. Dan moet ze het zelf vanuit lokale mobilisatie moet je zorgen dat het milieuvriendelijker dan dat is niet onze rol. Ik maak me druk over producten die ze veronderstellen. Dat is onze rol

[0:39:29] en dat wil ik ze die die schade daardoor zo laag mogelijk maken door dit vandaag niet af te sluiten.

[0:39:39] Aan wie mag ik vervolgens dank meneer geurts aan wie mag ik vervolgens het woord geven?

[0:39:43] Vissen?

[0:39:45] Ik had een vraag van de heer klink over president lula

[0:39:51] en of ons in beeld herkennen dat als wij dit akkoord afsluiten dat de brazilianen of de landen met china verder gaan doen. Daar is recentelijk in hoe wij geweest en heeft hij gezegd ik wil eerst met de eu markuszower afsluiten. En dan ga ik zeker met de chinese aan het aan tafel zitten. Dus ja. China is de grootste handelspartner van brazilië van de mercosurlanden

[0:40:20] argentinië is al actief in het belt and road een initiatief van van de chinese de nieuwe zijderoute om feit dat de chinese invloed te vergroten. Dus wij herkennen onzekere met beeld.

[0:40:31] Volgens.

[0:40:32] De e. U zegt nou we doen het niet met met de mercosurlanden dat china daar daarin stapt als niet al deels al ingestapt zijn.

[0:40:41] Dus daarom begon ik ook mijn verhaal met het geopolitieke argument. In deze tijden van oorlog op het europese continent kan europa niet naïef zijn als het gaat om aanhalen van banden met.

[0:40:55] Ik zal niet zeggen lijkt mij dit landen, maar in ieder geval landen die wat meer op onze lijn zitten, zoals de mercosur-landen maar überhaupt met staat dankuwel.

[0:41:07] Hartelijk dank.

[0:41:09] Ik had twee vragen nog de heer amhaouch en de heer van dijk

[0:41:13] gaan bij de heer moest gaat over het mechanisme van die driehonderd die honderd duizend, honderd tegengehouden is dus een belangrijk element. Dat valt of staat natuurlijk wel met wat ze zeggen zoals organisatie, zoals onze en vws

[0:41:30] strenge handel op dat punt in europa is wel van belang om verkeerde producten tegen te houden.

[0:41:37] De nvwa. Daar hebben we een hele lange weg mee te gaan en u ook en we zijn daar nog niet. Ik zie ook bijvoorbeeld in de zaden dat er ook nog wel eens zaden naar nederland komen waar we enorme last hebben in de tuinbouw de akkerbouw in de volle grond geteeld, waardoor er sprake is van ziekte die volkomen plagen en ziekten die eigenlijk onze eigenlijk onze export, maar vooral ook onze huidige binnenlands product enorme schade door een tweede element. Dus het kan beter.

[0:42:08] Het tweede. Ik moest kiezen tussen handelsverdrag of weet u al dit handelsverdrag is nog niet toereikend. Het is geen gelijk speelveld.

[0:42:17] Momenteel lopen er onderhandelingen binnen europa. Dus ik zou tegen huurders oproepen

[0:42:22] om onze minister daartoe uit te dragen

[0:42:25] om ervoor te zorgen dat er wel een beter verdrag komt.

[0:42:28] Dat is mijn positie. En ja, wij zijn niet internationale verdragen.

[0:42:32] Ik voel me ik noem alleen maar voorbeeld van en misschien een beetje een onvergelijkbare vergelijking, bijvoorbeeld cetera, et cetera en duurzaamheidseisen

[0:42:42] kunnen wij nu niet dierenwelzijnseisen.

[0:42:45] Open. Hoge temperaturen kunnen we nu niet.

[0:42:48] Niet afdwingen.

[0:42:49] Nee maar goed in. Daarom zijn nou juist handelsakkoorden. Dus dat kun je met over elkaar overeenkomen. Dus in die zin zijn we wel degelijk voor handelsakkoord

[0:42:59] en niet voor rijtje.

[0:43:06] Hartelijk dank. Meneer van der tak

[0:43:09] klare taal. Ik weet dat de heer klink zijn van. Goh. Het was moeilijk kiezen aan wie de vraag te stellen. Dus ik had het gevoel alsof u ook nog een vervolg. Een derde vraag zou willen stellen. En kijk naar de tijd kan dat ook. Dus ik zou wel willen zeggen wie er aan wie daar behoefte aan heeft graag dan inderdaad nog een derde ronde. Dan kunt u ook uw vraag nog. Ik dacht dat die aan de heer visser.

[0:43:34] Gaat uw gang. Ja. Nee, de heer revis heb ik net een vraag gesteld ik misschien maar dat is weer het gevaar dat het dan heel breed wordt. Maar ik zou eigenlijk nog wel de heer willen uitdagen van nou ja goed. De heer geurts geeft eigenlijk heel duidelijk aan. We moeten gewoon niets te willen dus ook ook niet een aanpassing wat betreft. Maar misschien dus de eerste nog. Er zijn nog gesprekken. Er wordt nog gewerkt aan aanvulling op het verdrag naar die die teksten die kennen wij nog niet. Dus dat is eigenlijk mijn mijn open vraag van wat wat zou daar dan in ieder geval in moeten staan.

[0:44:05] Ja?

[0:44:07] Aan wie stelt u uw vragen?

[0:44:09] Ze mogen alle drie. Maar goed laten we het eerst de heer visser.

[0:44:17] U ook nog behoefte aan een vervolgvraag.

[0:44:20] Want de de heer van der tak die triggert mij inderdaad met zitten want we hebben we ook gedaan aan het daar is inderdaad wat worden in de beginfase heel veel discussie over. Het gaat over dezelfde omvang omdat er meer landen te maken hebben in geld in het kader van dezelfde omvang. Dus u zegt we zouden van zetten kunnen leren. Dus als je cetera als voorbeeld nemen op een aantal eisen die we daar wel gesteld hebben opgenomen hebben in het handelsverdrag, dan zouden we al een stap verder zijn we merken.

[0:44:48] Dank u voor uw vraag van de heer van der tak. Heeft u behoefte?

[0:44:51] Dan kan ik mooi op aanvullen want ik hoor heer geurts al wat reageren het misschien wil hij dan straks dan nog eens duidelijk zeggen hoe zijn ideeën daar dan over is. De zogenaamde duurzaamheids paragraaf binnen cetera.

[0:45:05] Mevrouw van graaf,

[0:45:07] Ik ga van links naar rechts. Meneer visser is sprak zojuist over een update die wenselijk is van het zeer afwegingskader. Wat hoopt u daarvan?

[0:45:18] Helder

[0:45:19] mevrouw teunissen.

[0:45:21] Ja, inderdaad ook even aan de heer geurts over de afdwingbaarheid van duurzaamheid, afspraken, dierenwelzijn afspraken in handelsverdragen want lto zegt dus we moeten dat verdrag verbeteren door daar afspraken over te maken. Maar is dat uberhaupt mogelijk gezien de wto regels.

[0:45:39] Ja.

[0:45:40] Dank

[0:45:42] de heer hammelburg.

[0:45:43] In het verlengde daarvan ook aan de heer geurts om cetera er maar even bij te pakken. Ik hoorde u buiten de microfoon om reageren dat afspraken et cetera over dierenwelzijn en milieu en klimaat niet afdwingbaar zijn niet bindend. En wat als je geen verdrag et cetera zou hebben. Wat zou dan het verkeer zijn geweest tussen bijvoorbeeld canada en de europese unie. Als het gaat over klimaat en dierenwelzijn hadden we dan op pad om op te staan om iets maar dan ook iets voor elkaar te krijgen.

[0:46:08] Helder. Ik ga ik heb er ook het rijtje af te beginnen bij de heer visser.

[0:46:12] Dankuwel. Voorzitter, ik had twee vragen. Één van de heer klink over het additioneel instrument.

[0:46:19] Daar mag wat ons betreft lat hoger worden gelegd. We hebben natuurlijk een tweet ncrv verder review gehad van de europese commissie. Een beetje het nadeel met dit soort ook akkoorden. Dat zagen we bij cetera. Ook zijn er een paar jaar geleden uitonderhandeld. En dan na vier, vijf jaar praten hierover en dan is de

[0:46:39] moderne stand van het land zal ik maar zeggen niet meegenomen en dat zou dus wel dat additioneel instrument wat ons betreft mogen zijn zich zeer te spreken over dat

[0:46:50] over die tweede stenen verder met de review van de europese commissie. Er wordt de lat gewoon een stuk hoger gelegd. Ook qua

[0:46:59] afdwingbaarheid van afspraken en fonds is er bijvoorbeeld geen taboe om handelspreferenties in te zetten op het moment dat er sprake is van niet naleving. En dan geef je echt tanden aan een handelsakkoord

[0:47:16] misschien goed om even aan te geven. Het is natuurlijk niet zo dat er helemaal geen. Er zit wel een duidelijke duurzaamheid hoofdstuk ik nu in het akkoord. En als er geschillen zijn dan kun je daarover consultaties aanvragen geleid dat niet tot de gewenste uitkomst dan daar een deskundige panel worden in groepen met een rapport met de aanbevelingen kan komen en daar moet de partijen opvolging aan gegeven. Maar de vraag is hoe hard is dat dan is misschien dat tot additionele instrumenten dan verbetering kan geven dan de vraag van mevrouw van der graaf over het afwegingskader. We hebben nu elke keer discussies kan u zeggen dat het debat in de eerste kamer over cetera mijn halve zomervakantie heeft gekost. De hele intensieve discussies over de. Ik zou graag zien dat we gewoon collectief en kan bij dezen zeg zeggen. Maar misschien dat de fnv daar in de volgende ronde ook iets over kan zeggen of lto zijn allebei partners, maar we zouden bijvoorbeeld met meneer geurts daarover een gesprek willen hebben om een zo breed mogelijk draagvlak maatschappelijk te hebben. Over wat verwachten wij naar onze investeringsakkoorden voor cnv bijvoorbeeld is heel belangrijk dat klachten mechanisme waar ook de betrokkenheid van maatschappelijke partners, zoals npo s en vakbonden. Het gaat bijvoorbeeld om investerings geschillen hebben. We hebben partijen toegang. Bedrijven zouden meer toegang hebben dan bijvoorbeeld vakbonden, ngos. Daar valt met ons absoluut over te praten. Wij willen gewoon die lat zo hoog mogelijk leggen, zodat we eigenlijk

[0:48:42] een kader hebben waarbij we elke keer die akkoorden kunnen toetsen. Dat is natuurlijk een politieke toets is dat moet de tweede kamer doen en dat moet daarachter het kabinet doen maar dan heb in ieder geval sociale partners en maatschappelijke partijen zich daarover uitgesproken en hebben we onze verwachtingen zou ik zeggen. Collectief neergelegd. Want wij hebben ook een tijdje terug een petitie aangeboden handelsakkoorden als als dragen voor brede welvaart aan uw kamer. Dus klinkt misschien een beetje gek. Maar er is bij ons veel gesprek mogelijk zal ik maar zeggen als georganiseerd bedrijfsleven om daar forse stap te zetten. Dankuwel.

[0:49:20] Dank meneer geurts.

[0:49:22] Een aantal vragen. Ik zal bij cetera beginnen. We hebben daar ook campagne tegen voert en kregen we wat geboorte van de jansen over de analyse van nafta tussen u. Sorry. Mexico, canada en de vs. En hoe gaat het nou over die standaarden. Wat wat gebeurt er in die werkgroep. Want dat zit nu ook et cetera. Wij mogen er zijn werkgroepen die buiten de controle van de democratie en het maatschappelijk middenveld samenkomen en in werd die analyse van nafta bleek dat de standaarden vooral naar beneden ging en dat er zal enorme lobby was van bestrijdingsmiddelen fabrikanten op die standaarden en hier zijn ook al wat kritische analyse geweest. Ik geloof dat voet wordt wel eens wat gepubliceerd heeft dat dat in cetera ook dreigt te gebeuren dat die werkgroepen

[0:50:16] sneller de standaard te verlagen dan verhogen. Dus wat dat betreft zien wij daar nog weinig heil in het terecht gezegd dat de wto niet toestaan, nog steeds niet dat wij eisen stellen qua dierenwelzijn, milieu, arbeidsomstandigheden alleen aan het product zelf. Dat is nog steeds zo. Daar wordt aan gewerkt om dat te verbeteren. Maar et cetera is nog niet gelukt.

[0:50:40] Dus dat betreft. En dan wat ik eerder al zei, je moet dus vooral handelen in producten die niet zelf kan maken in de eigen regio

[0:50:49] door boeren door het mkb. Maar wat de wto is nou juist gebruikt om die markt open te breken en dat zijn handelsverdragen ook op gebaseerd dat buitenlandse bedrijven minimaal van rechten hebben als het lokale bedrijfsleven,

[0:51:04] de ree en de vs. Daarin zeggen zij. Wij hebben subsidies, maar dan moet er een bepaald percentages heer geproduceerd worden. Nu zegt de e u dat gaan we misschien wel aanvechten in de wto. Want wij willen net zoveel rechten als die lokale bedrijven. Wat is dat vragen gedachtegoed dat je je economie niet mag stimuleren aan je werkgelegenheid om je eigen bedrijven te stimuleren. Ik vind het een daar groot gelijk in heeft. Dat zouden we ook moeten doen in plaats van de wto moeten gaan om dat aan te vechten.

[0:51:34] Ik zat bij het breed beraad is ditjaar deze week en dan zeggen ja maar dan de consument in stand de dupe. Als er geen toegang krijgen want dan wordt het wat duurder voor de consument. Dat is een heel reductionistisch denken van efficiënt zonder alle milieukosten die gedachtegang. Dat is de dood in de pot en daar willen we eigenlijk mee breken.

[0:51:56] Dus wat kan er dan een verbeteren aan dit verdrag

[0:52:00] die producten verhandelen, zoals koffie en allerlei producten die we niet kunnen maken dat oké. Wij stoppen met het wegconcurreren van industrie, zij van onze landbouw. We gaan samen qua klimaat optrekken. Dus en dan zit er nog een politiek samenwerkingsdeal en dat is zeker ook allemaal heel goed, maar niet in die producten die juist de voorziening in basisbehoeften en de planetaire grenzen overschrijden dat die handel. Daar moeten we mee stoppen. Dus wat dat betreft is een oud verdrag. Wat tot nu toe wij weinig heil in zien dat het verbeterd kan worden.

[0:52:35] Denktank zowel gehad hebben.

[0:52:37] Ik weet dat er nog nog iets over wil zeggen. Misschien is nog tijd voor. Maar ik wil eerst nog even andere vragen afmaken met de heer.

[0:52:43] Ja ik heb maar één vraag gehad van linda moest van et cetera en met name wat zou er nou van cetera uiteindelijk hier ook aan markuszower toekomen. Nou daar in die duurzaamheid componenten een heel belangrijke in en die duurzaamheid component bevordert wel degelijk onder andere dierenwelzijn. Ik heb geschetst hoe dat gaat met betrekking tot naar de slachterijen wat er wel en niet gebeurt hier wel. Laten we zeggen verdoven en daar niet. Die kan kan het ook ziet ten aanzien van gewasbescherming. Dat is ook een belangrijk element rondom duurzaamheid en ook het en ook het vraagstuk waar lijken, maar het voorbeeld nemen ook van dieren transport. Dus in het ceta-verdrag in ieder geval een component wordt momenteel bij euro kan worden ingebracht. Om ervoor te zorgen dat er een beter schroeven verdrag komt.

[0:53:35] Dan toch graag inderdaad tot deze vijf minuten pakken om af te ronden. Misschien kan de heer amhaouch vraag bij een ander blok misschien nog erop terugkomen. Want anders lopen we gelijk al achter.

[0:53:49] Er is er altijd wel even wat tijd gemoeid met opstaan wisselen en weer starten. Dus daarmee zou ik dus graag willen concluderen dat we het eerste blok. Hiermee hebben afgerond en de drie sprekers ook hartelijk danken voor niet alleen de position. Papers, maar ook uw inleiding en ook de goede antwoorden op de diverse vragen die er zijn. Ik hoop dat u de gelegenheid om te blijven zitten. Wie weet. Het zal niet zou worden met zeker een tweede en derde blok die we nog te gaan hebben. Hartelijk dank, nogmaals namens de commissie dank ik schors even

[0:58:17] ik heropent dit tweede deel van onze rondetafelgesprek over het u mercosur verdrag. Dit blok is met het maatschappelijk middenveld hartelijk welkom namens de leden van de commissie aan handelen anders, mevrouw sarah rajkowski, greenpeace, sigrid peters, tjalling postma vervangt een andere collega's voor het de fnv. Dat is misschien online anders te lezen nog dus nog even ook ter duiding en vertegenwoordiger van boot. Enz. Fernando hernando is ook welkom

[0:58:54] namens de leden. Ik ben blij dat er nog met z'n vijven ook zitten voor de tweede deel is altijd spannend of de leden. Soms worden weggeroepen. Dat is wel het geval bij de heer hammelburg. Misschien komt hij bij een derde blok er weer bij. Maar we zijn hiervan goed vertegenwoordigd. En dat geeft natuurlijk ook de relevantie van het grote onderwerp ook aan

[0:59:13] naar de regels hebben het al iets over meegekregen. Hartelijk dank voor uw position papers die zijn ingediend natuurlijk de gelegenheid om dat nog in de in drie minuten nog eens in te leiden. De belangrijkste boodschap of conclusies of mee te geven en dan vooral inderdaad de leden gelegenheid geven om belangrijke vragen te stellen ter duiding en van ons werk en ter kennis, vermeerdering als algemeen doel van deze er de geest.

[0:59:42] Graag wil ik als eerste het woord geven aan mevrouw sarah hiërarchie. Om af te trappen. Gaat uw gang.

[0:59:49] Dankuwel. Voorzitter, en ik val meteen met de deur in huis in verband met de tijd. Het is een week vol overwinningen in de strijd tegen oldskool handelsverdragen zoals eu-mercosur de kamer ook gefeliciteerd met de twee aangenomen moties vandaag als kers op de taart. Deze ronde tafel. U bent zeer goed bezig, want mercosur is business as usual en verhoudt zich niet tot een mondiale uitdagingen van deze tijd. Dat betekent namelijk een lock in in de oude economie waar we juist vanaf moeten. Als we echt werk willen maken van een snelle en duurzame energietransitie en ook eerlijke wereldhandel over de oude economie. Het mercosul verdrag gaat natuurlijk over sectoren van die oude economie. We gaan soja suikerriet maïs, pluimvee, varkens en rundvlees importeren. Als u en de mercosur-landen krijgen daar chemie farmacie en auto's voor terug. Dus aan de ene kant gaan wij laagwaardige producten importeren en hoogwaardige producten exporteren. Dat is niet eerlijk, en terecht maken ook de leiders van de mercosurlanden uit onder meer brazilië en argentinië daar bezwaar tegen. Het gaat om vervuilende industrieën en ook het goederenvervoer is vervuilend dan hoe is dit verdrag tot stand gekomen met een gierend gebrek aan transparantie en democratie, een mandaat stamt uit negentien, negenennegentig. De vorige eeuw parlement hebben hier nauwelijks iets over te zeggen gehad en ook maatschappelijke organisaties zijn nauwelijks betrokken geweest bij de totstandkoming van het mandaat en ook de onderhandelingen, en dat geldt in het bijzonder voor de mercosurlanden. In paraguay is bijvoorbeeld de wettelijke verplichting om inheemse volkeren te consulteren niet eens nageleefd dan als het gaat over duurzaamheid terecht een onderwerp wat sterk speelt ook tijdens deze ronde tafel. Er is een impact assessment uitgevoerd naar de effecten van mercosur, maar dit dit rapport is pas verschenen nadat de onderhandelingen over het verdrag waren afgerond en dat is niet in lijn met de waarden van de eu en met de eigen regels en terecht heeft ook de ombudsman de commissie hier om berispt en ook laten weten dat hiermee het debat van u dus nationale parlementen en het europees parlement ondermijnt, is over de inhoud van die effectrapportage. Daar was ook zeer veel kritiek op tweehonderd economen hebben geconcludeerd dat er onvoldoende rekening is gehouden met de impact per sector en dat ook een verouderde data is gebruikt onder meer als het gaat over ontbossing naar de commissie voelt de bui. Een beetje hangen. Er is veel kritiek uit onder meer nederland, oostenrijk en frankrijk. Dus er zijn twee opties die de commissie overweegt. Een is inderdaad splitsen. De commissie zou het bedrag willen splitsen in een politiek en in een handelsgedeelte, maar met deze stap. Als dat gebeurt, heeft de kamer niet te zeggen over het grootste gedeelte van het verdrag. Dat is namelijk het handelsgedeelte, terwijl dat het duurzaamheids hoofdstuk bevat. Het is zeer goed dat de kamer zich hiertegen verzet. Maar nu de uitvoering van de minister nog zou ik willen zeggen het ook belangrijk dat u daarbovenop zit. Tweede optie van de commissie. Dat zijn die aanvullende protocollen ter bescherming van natuur en klimaat, maar vanuit juristen is er terecht zeer veel kritiek hierop. Zo concludeerde het ecologisch instituut en de academische denktank dat afspraken over duurzaamheid en mensenrechten, juridisch bindende orde onderdelen van het verdrag zelf zouden moeten zijn en dus niet opgenomen in een protocol omdat ze dan mogelijk niet effectief en ook niet afdwingbaar zijn. Daarnaast geldt dat de eu landen op dit moment helemaal geen sancties willen introduceren. Om die afspraken afdwingbaar te maken. Dus ja dan heb je ook niet zo heel erg veel aan die afspraken dan het alternatief. Dat is zeker mogelijk is al door mijn collega guus geurts genoemd, een samenwerkingsakkoord, gebaseerd op gelijkwaardigheid en afspraken over bescherming van mensenrechten, werknemersrechten, natuur en klimaat en deze dienen tot de kern van het verdrag te behoren en niet rond gemaakt te worden in een aanvullend protocol, wat geen onderdeel van het verdrag zelf vormt en de mercosur-landen mogen erbij niet langer beschouwd worden als de leveranciers van goedkope, grondstoffen en laagwaardige producten en afzet gebied van hoogwaardige producten. Om dat te bereiken, moet wel eerst het huidige verdrag van tafel. En omdat ik zo snel heb gesproken, denk ik dat nog één ding kan zeggen over de geopolitiek. Dat wilde ik eigenlijk adresseren aan de heer hammelburg. Maar misschien kan hij video later terugkijken wat is nou een goed moment om een verdrag af te sluiten en afspraken te maken over duurzaamheid. Dat is natuurlijk voordat je het verdrag hebt afgesloten. Dus om nu te zeggen van ja als er geen verdrag afsluiten. Dan kunnen we helemaal niet praten met de mercosurlanden natuurlijk onzin. Er wordt nu ook al gepraat met de mercosurlanden met tal van andere landen er geen verdragen afgesloten. Als je goede afspraken wil maken dan moet je zo goed mogelijk onderhandelen met elkaar dat je een verdrag hebt waarvan je zegt dit is een nieuwe gouden standaard. Dit is zoals we willen hebben. En dan pas het verdrag afsluiten. En nu een verdrag afsluiten dan niet voldoet aan je eigen standaarden en ambities zou ik erg af willen raden. Vandaar dat dat u ook deze twee motie heeft aangenomen in de kamer van harte daarmee.

[1:04:23] Ja.

[1:04:24] Dank u wel, mevrouw hassi in een hogere straf tempo en hogere straf tempo gaat er ook gewoon gelijk door met naar greenpeace mevrouw deed. Gaat uw gang

[1:04:34] en bedankt dat ik hier

[1:04:35] ik u nogmaals verzoeken

[1:04:37] de zetten. Bedankt. Bedankt is dat ik hier mag zijn. Maar het werd al gezegd het was lang geleden. Ik was nog student toen dus deze onderhandelingen begonnen en dan hebben we het is echt over heel lang geleden ook voor jullie. We waren nog jong toen klimaat crisis, natuur, crisis, stikstofcrisis, boeren crisis, een amazonewoud tot een tipping point nadert. Het was nog niet eens. In ieder geval belemmeren, laat staan dat er rekening mee werd gehouden. We zitten hier dus met het totaal ouderwets handelsverdrag dat alleen maar business as usual, zoals we toen kenden in de jaren negentig nog eens even verder gaat verdiepen.

[1:05:21] En daar moeten we juist van af. Want al die crisis zijn juist gekomen doordat business as usual. Het kan niet meer. We kunnen niet meer blijven handelen ten koste van de natuur het klimaat. Daar moeten we vanaf.

[1:05:36] Wat doet deze handelsdeal wel nou dat was ook al eerder genoemd. Erg goed voor de megawinsten van onder andere carl van de braziliaanse vlees gigant grootste vleesbedrijf ter wereld jeeps fantastisch goed en heel erg goed voor de mega farmaceuten bayer of basf. F.

[1:05:54] Ja

[1:05:56] heel goed voor hun miljarden winst, maar niet voor onze boeren

[1:06:00] niet voor onze natuur ook niet in nederland zeker niet in brazilië en in de andere latijns amerikaanse landen en ook zeker niet voor ons klimaat.

[1:06:10] We weten ze brussel trouwens ook wel dat ze een beetje moeten uitkijken met ontbossing dat ze daar iets aan moeten doen. Dus u zult de aankomende tijd heel veel mooie woorden gaan horen over hoe we die ontbossing aan banden gaan leggen en dat er allerlei eisen gaan stellen aan het vlees en dat we van alles gaan doen. Allerlei bindende prachtige afspraken trap er niet in. Het zijn prachtige woorden. Maar ze zijn absoluut niet afdwingbaar. En ondertussen sneuvelt het woud gaat het amazonewoud wellicht naar richting het tipping, point en zijn de boeren hier al failliet.

[1:06:45] Het gaat namelijk in deze handelsdeal totaal niet over het aanpakken van de crisis waar we nu inzitten. Daarvoor is deze handelsdeal nooit gemaakt en nooit bedoeld. Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar de basis van de deal. Het gaat om allerlei producten die onze voetprint zoals dat heet vergroot dus meer ten koste gaat van water van het woud van andere natuurgebieden zoals vlees, suiker riet voor een andere biobrandstoffen en ook heel interessant. Het gaat om meer gifstoffen in plaats van minder gifstoffen die dus naar brazilië gegaan en de andere mercosurlanden en heb ik het ook over gifstoffen die hier gewoon niet meer mogen of zelfs al uitgefaseerd zijn of gaan worden. Dus het gaat om gifstoffen waarvan we allemaal zeggen in europa. Al deze moeten hier echt niet meer hebben. Gaan we wel verder die kant opsturen en meer kortom, de duivel zit dit keer absoluut niet in de details van deze handel deal. Het is echt de kern van de deal die niet deugt niet goed is voor het klimaat en de natuur. We weten waar we naar toe moeten deze deal brengt ons daar verder vanaf.

[1:07:49] Daarom ook heel goed dat deze kamer. Dat heeft begrepen en zich heeft uitgesproken. Deze totaal ouderwetse handelsdeal uit de vorige eeuw. Toen u en ik nog jong wagen.

[1:08:02] Dus trap er niet in. Blijf scherp. Want je weet het gaat komen. Allerlei argumenten fantastisch duurzaam dit gaat zijn. Dit is niet de manier niet meer spullen die leiden tot meer ontbossing meer klimaatverandering meer natuur verwoesting.

[1:08:17] Hartelijk dank, mevrouw peters voor de positie van greenpeace

[1:08:22] graag door naar fnv de heer postma.

[1:08:26] Dankuwel. Voorzitter

[1:08:28] en dank voor de uitnodiging om hier als fnv ook onze zienswijze te delen.

[1:08:35] Ik spreek namens fnv en eigenlijk zou ons bestuurder peter bos erin zitten mensen. Zij is helaas

[1:08:45] geblesseerd geraakt na een ernstig geval. Dus

[1:08:48] kon er niet zijn. Deze keer

[1:08:51] en handelsverdragen. Die gaan vaak op die zouden vaak moeten gaan over het verbeteren van de toegang tot elkaars markt en de bescherming van investeringen van bedrijven.

[1:09:03] Ja.

[1:09:05] Het is de bedoeling. Volgens de

[1:09:08] retoriek van de e u dat ze ook goed zijn voor economie en voor fatsoenlijk werk

[1:09:14] en daar kunnen wij als vakbonden op zich niet tegen zijn. Helaas laat de praktijk en en de uitwerking vaak een business as usual zien. Er zijn het vooral de grote internationale bedrijven die voordeel van hebben

[1:09:32] en dat gaat ten koste van onze werknemersrechten, van onze gezondheid en van het milieu

[1:09:40] in tweeduizend zestien. Mijn collega's van de vno die zei het al heeft de cr een aantal uitgangspunten gedefinieerd voor de beoordeling van handels en investeringsakkoord verdragen. Dat was toen naar aanleiding van de discussie over ttip.

[1:09:54] Wij noemen dit ook wel dessert nederlands

[1:09:56] en deze meet laat verwoord wat ons betreft nog steeds de voorwaarden voor internationale handels en investeringsverdragen.

[1:10:04] Het is niet zo dat dat wat ons betreft gedateerd is. Daar zit er nog steeds voorwaarden in die we heel goed kunnen gebruiken om te kijken

[1:10:14] voldoen handelsakkoorden hieraan

[1:10:17] en daar is volgens mij de vno, vno, ncw het ook nog steeds meer heet.

[1:10:22] Ja.

[1:10:24] Het e. U merken toe verdrag voldoet op meerdere gronden niet aan de meetlat.

[1:10:30] Dit is niet alleen onze mening, maar ook die van collega's vakbonden in de mercosurlanden. Ik denk dat dat hier ook voor ons belangrijk is om mee te nemen wat het standpunt is van onze collega's in de mercosurlanden.

[1:10:44] Een belangrijk bezwaar is dat de overeenkomst geen afdwingbare effectief afdwingbare mechanisme bevat om naleving van internationale fundamentele arbeidsrechten in beide handelsgebieden te garanderen. Dat is toch een van de wezenlijke punten van de ster nederland.

[1:11:04] Verder.

[1:11:04] Je ziet de overeenkomst ook geen rol van maatschappelijke organisaties of sociale partners in het toezicht houden en te zorgen op voor naleving van die fundamentele internationale arbeidsnormen en zo en zoals het nu staat, negeert de overeenkomst democratische rol van sociale partners als fundamentele actoren voor duurzame ontwikkeling en ook dat is tegen de nederland.

[1:11:32] Ja.

[1:11:35] Daarnaast het akkoord versterkt de rol van mercosur-landen als louter exporteurs van primaire grondstoffen en importeurs van geïndustrialiseerde hoogtechnologische producten. Dat is ook al eerder genoemd.

[1:11:47] Ja.

[1:11:48] En dat leidt er mede toe dat het akkoord het risico vergroot dat er d een de-industrialisatie plaatsvindt in de mercosurlanden en dat is niet iets wat

[1:12:05] wat ons betreft

[1:12:07] wenselijk is.

[1:12:08] Ja.

[1:12:09] Het gaat ten koste van duurzaamheid, het vergroot verlies van fatsoenlijke banen

[1:12:14] in de industrie en de diensten, en het leidt slechts tot een toename van vooral laag productieve banen in sectoren als land en mijnbouw en mercosurlanden. Dit is dit wordt onder andere ondersteund door het ze stenen billen die impact assessment, waardoor de london school of economics is uitgevoerd. Weliswaar te laat. Maar

[1:12:39] uit de cijfers die zij presenteren. Kun je dit halen en dat heeft alles te maken met het

[1:12:44] vergroten van grondstoffen productie en waar vooral deze laag productieve banen inzitten,

[1:12:53] maar ook diensten, investeringen en overheid aankomen. Aankopen, zoals aanbestedingen zijn onderdeel van het verdrag en het verdrag voorziet privatisering van diensten in de publiek, publieke sector, zoals watervoorziening en aandacht vanwege en ook

[1:13:08] dat is niet in overeenstemming van met nederlands.

[1:13:15] Hoe dan wel.

[1:13:17] Het is niet zo dat wij tegen handels en investeringsakkoorden zijn, maar we zijn in de eerste plaats voor een samenwerkingsakkoord. Dat staat voor duurzame ontwikkeling van eigen industrie, wetenschap en fatsoenlijk werk, waarbij democratische principes en internationale normen gelden. Het is niet een kwestie van. Wij leggen onze normen op. Het zijn gedeelde normen.

[1:13:38] Ja.

[1:13:40] Dus daarom zijn we niet voor wat het nu is geworden. Wat nu voorligt een ordinaire handelsakkoord, vooral ten gunste van grote amro business bedrijven of andere multimedia.

[1:13:52] Douche,

[1:13:55] Wat uiteindelijk zal leiden tot nog grotere verschillen tussen die twee regios.

[1:14:00] Wij roepen de partijen dan ook op om opnieuw over de overeenkomst te onderhandelen en naar behoren rekening te houden met de zorgen van werknemers

[1:14:08] vakbonden aan beide zijden, net zoals met de zorgen van andere maatschappelijke organisaties en net als onze merken. Als collega's willen wij een overeenkomst die daadwerkelijk leidt tot versterking van politieke, sociale, economische, culturele relaties tussen de beide regios akkoord dat mensenrechten, fatsoenlijk werk, duurzame ontwikkeling en democratische waarden bevordert,

[1:14:32] Dankuwel.

[1:14:33] Hartelijk dank. Meneer postma als laatste

[1:14:38] een.

[1:14:39] Met mij eens meneer is, is.

[1:14:42] De kort,

[1:14:44] Wanneer van mijn best een in community forum tweede aan de willem een corporation termijn bootjes spic de bosjes of vier maand aan amendement vendrik in de zo er je aanbiedt.

[1:14:54] Let u daarbij thank you for alarm in de heer te d motie portfolio koers laat het dank you voor uw complimenten consultation aan de weet als democraat ik toe in de week voor in weer naar het solutions for the people en planet. Er is in partner familie te c. Dat zien we de site is die is you see you voortaan koffie met de sustainable development goals respect je ervaart is de weet hoe zie je salaris in de cijfers voor solutions in timing je business is business as usual kan ik enorm.

[1:15:26] De zou voor de heer yilmas. Een soort tweede game in haar bio is het veel beter deed een modo daar focus is en economie te college aan liberalisering moeite meeneemt in crisis en met in campanië farm workers in de heer you aan te merken als een kans. Arm en concern is de game en w manier politie is in boten ideal aan de microsoft kant is het termijn dat consequenties haven jet, want het soort papier

[1:15:52] zijn in derk men minst committed to international relations aankomst. De aard is aanklikken.

[1:16:00] Tobias specifiek. Je vindt dat de game en zien model b is in de roon martino export van de zaal moet je wilt per die niet het in de storend van meestal in de merken als een kant is toebrengt in lijn te stellen wilde element aan de kleine goals.

[1:16:16] De heer clement als limit politie espace is de containers in natuurinclusief aan is moskeeën farmers een stuk de klas is anke van mijn procurement agreement plaques over een voorstel aan accountability mechanisms ieder to protect je maar aan de maar ment to this comment dat dit commissie follow the next steps de maanden de game en is shaped toe in het tweede er development chapter worden een voorstel worden accountability mechanisms for the people to protect klimaatbeleid aan maar met de maanden de game en chat support indruk voor meestal in de microsoft account is in lijn met zijn amendement door doen. Let this be missed opportunity voor toe corporation met partners in de markuszower.

[1:16:59] Explorer. Eva chapter over mijn procurement to be included rol.

[1:17:04] Dus het lijkt me handig. You have projecten in intentie werken coach het liefst met

[1:17:11] de aan comprehensive assessment of replication per post

[1:17:16] easy steps ademde werkzaam torens. Tabel tabel. Twee corporatie huurder partners in mercosur. De duitse parlement die het zo het programma kritisch is in bedekte. De clément hebben times motie haast. Je ziet dat you see is niet het corporation is possible elisa digital land proces bij de take time to corporatie aan fijn solutions for the people en planet aan hoe to take een extra koppels zijkant steeds van vinden die op politics. Dat je politieke argument was. Monique, mexico en hij was geweest in mexico die in borking in de in het knuppels de htm in loondispensatie. Een aan de right to staat determination vijf beheerst

[1:17:59] hier in dit comité datum je niet te zijn en mijn zussen zijn daarmee in. Daar staan. Temeer werden in colina. Tenzij de list. Daarna wil in because the willing to go away and goin to high high minste stopteken in de partners in de zaal als waarmee exporteurs of materials aan commodity is in min zou willen niet fijn zijn lunches verder dat de complexe is de casus dat je.

[1:18:28] Dat je missen fernandez eigen anders totdat uw eenmaal toe ondersteunt dat want dat je hebt u voor toe in dit spannende dingen. Dus ik mag wel gewoon nederlands praten en de vragen kunnen ook in nederlands worden gesteld. Maar dan antwoordt u als vraag aan u gericht zijn natuurlijk in het oké. Dat is helder dat volgens mij eventjes af om u te accommoderen. Hartelijk dank voor uw inleiding op dezelfde manier natuurlijk gewoon het rijtje af. Graag bij de heer klink beginnend.

[1:18:57] De heer klink. Ja. Dank, voorzitter en dank allen voor jullie inbreng. Ik heb een vraag voor de heer bosma. Zojuist in het vorige ronde werd door de heer visser van vno ncw aangegeven over dat afwegingskader van de sociale partners, een update van mercosur, afwegingskader. Hoe kijkt u daartegenaan.

[1:19:22] Hartelijk dank. Ja. Maakt het rijtje over. Dus dank dus dan inderdaad door naar de heer. Sorry ik was even afgeleid. Mevrouw van der graaf laatste even excuseren. Er komt later bij het volgende blok wel weer terug.

[1:19:34] De heer. Dank u.

[1:19:35] Ik heb een vraag aan de heer fernandes die in in de position paper aangeeft dat de mercosur coaches en artikel brussel binnen die in de journalist is dit juist niet een handelsverdrag waar je inderdaad hoogwaardige productie middelen kunt exporteren naar zuid amerika of naar merken stoer om juist te werken en sv g acht en zelfvoorzienendheid.

[1:20:03] Hartelijk dank. Meneer emaus dan graag als derde, de heer van dijk.

[1:20:08] Dank.

[1:20:10] Ja ik heb een vraag aan mevrouw rakowski over de wonderlijke besluitvorming binnen de europese commissie of ze dat nog eens wat beter kan toelichten. Want ze zei in nederland, oostenrijk en frankrijk zijn kritisch over mercosur. De kamer heeft deze week een motie over aangenomen. Die willen ook dat het een gemengd verdrag is en niet een zogenaamd you only verdragen. Wat is de europese commissie dan van plan? U sprak over splitsing tussen de politiek en een handelsdeel. Dat is echt nieuw voor mij. Welk deel is dan niet politiek. Volgens de europese commissie. Het lijkt me heel knap. Hoe kijkt zij daartegen aan.

[1:20:43] Dank meneer van dijk en tot slot, mevrouw teunissen.

[1:20:46] Ik heb een vraag voor mevrouw details van greenpeace altijd al even over net over het verschil tussen een verdragstekst en een addendum of een een inlegvel. En nu wordt er dus gesproken over mercosur van we zouden er wordt onderhandeld over een aanvullend een tandem en aanvullend stuk op de verdragstekst. Wat is volgens u. Nou als het gaat om klimaatafspraken duurzaamheid bepalingen. Wat is nou het verschil tussen zou bepalingen in het verdrag wordt opgenomen en een bepaling die in een addendum wordt opgenomen.

[1:21:24] Dankuwel mevrouw teunissen. Ik ga het rijtje af weer. Net zoals net geef graag als eerste

[1:21:32] mevrouw rakowski kinderen het woord te reageren.

[1:21:36] Ja. Dankuwel voorzitter en dankuwel meneer van dijk voor uw vraag. Ik ken u een beetje en ik ben het wel met u eens dat inderdaad alles politiek is dus ook een nieuw akkoord, maar in het bijzonder. Hier gaat het over het splitsen van het handelsgedeelte. Dus dat zijn eigenlijk alle sectoren die wij genoemd hebben, met name die lamp. De autoindustrie die jimmy. Dat zit allemaal in het handelsgedeelte. Dus wat gewoon het goederen verkeer gaat reguleren. Het politieke gedeelte. Daar staan veel goede intenties in. Dat is over het algemeen wat minder hard, maar het gaat wel ook over welke politieke en culturele relatie bijvoorbeeld gaande eu en mercosur met elkaar aan. En wat is de commissie precies van plannen? De commissie voelde de bui hangen als dit gehele verdrag dus zowel het handelt als politiek gedeelte in zijn geheel naar de diverse parlementen zou gaan, dan zouden er best wel tegenstemmen kunnen komen vanuit landen als oostenrijk nederland frankrijk naar nederland heeft heel duidelijk gezegd van wij willen dit verdrag als zodanig niet. Heeft u in het verleden al gedaan en nu nog een keer bekrachtigd met niet zolang er landbouw in staat. U wilt het ook niet splitsen is dat is een zeer goede zaak naar een manier om het te splitsen. Zo wel bewerkstelligen dat het straks alleen dat handelsgedeelte langs de raad en het europees parlement moet dus dan wordt uw kamer gewoon gepasseerd en bij de raad is er dan bovendien niet langer unanimiteit nodig, maar gekwalificeerde meerderheid. Dus dat is ook nog eens een extra democratisch nadeel. Het politieke gedeelte zal vervolgens heel lang niet geratificeerd kunnen worden, terwijl het politieke gedeelte dan wel weer passage staan over mensenrechten. Dus dat zou dan ook heel erg treurig zijn want dan heb je het handelsgedeelte wat je wel geratificeerd. En wat heel veel bedrijven inderdaad, zoals meneer visser al aangaf. Gelukkig zal maken, met name de grote bedrijven, maar als het gaat om werknemersrechten, mensenrechten, duurzaamheid en dergelijke. Daar hebben we dan allemaal niet zoveel aan met z'n allen. Dus dat is een manier om eigenlijk de kritiek vanuit de parlementen die je aan het ontstaan is in de u te omzeilen. Het heeft een fast-track-procedure. Dat heeft u al gedaan met chili. Dat zou je kunnen beschouwen als een precedent voor andere verdragen, zoals dit verdrag. Het is zeer ondemocratisch ik radiokamer ook echt aan om daartegen in het geweer te komen. Misschien kunt u een brief sturen aan de commissie het hier niet mee eens bent of een kopgroep vormen met gelijkgezinde landen waarmee je gewoon echt op uw strepen gaan staan want dat is uw goed recht als kamer nog heel even als ik één dingetje mag zeggen over de vraag van de heer amhaouch. U had het over hoogwaardige producten die dan geëxploiteerd zouden worden naar brazilië helpt dat de industrie daar niet naar ons ons hele punt. Volgens mij heeft iedereen dat hier gezegd. Het zou heel mooi zijn als brazilië zelf die hoogwaardige producten dus ook een produceren. Dus als wij dat nu gaan doen dan ontneem je die landen eigenlijk ook een mogelijkheid om zelf die industrie op te bouwen.

[1:24:25] Helder.

[1:24:26] Mevrouw bevers, ik denk dat er vandaag ook februari

[1:24:30] de vraag van mevrouw teunissen over tot de inlegvel, zoals ik het denigrerend noemde of de tekst zelf

[1:24:41] allebei zijn eigenlijk niet juridisch afdwingbaar. We hebben juristen kunnen laten kijken wat er ook in staat over klimaat over natuurbescherming met een prachtig geworden. Maar ze zijn gewoon niet juridisch afdwingbaar. Ik kan er verder uiteindelijk niks mee. Ook een staat dat het bindend is want anders op papier is hartstikke mooi bindend. Dus als je op een gegeven moment ergens een regering krijgt die zich er niet aan houdt. Dat schijnt ook in latijnsamerika wel eens voor te komen dat er regeringen zitten die zich toch niet helemaal aan alle afspraken voor bescherming houden. Dan heb je dus geen tool in handen om daar wat aan te doen. Ondertussen gaat de vlees handel gewoon door,

[1:25:18] maar ook daarmee is eigenlijk deze vraag gaat voorbij. Het punt waar deze hele handel die gaat. Hij is nooit gemaakt om het klimaat de juiste kant op te brengen. Het is nooit gemaakt om het amazonewoud te beschermen, want dat dat is de kern, zowel ervoor zorgen dat er juist een grotere voetafdruk komt. Dus het

[1:25:39] mooie woorden als ouders hartstikke bindend zijn dan nog. Je gaat niet. Enerzijds zorgen dat iets het bos beschermd en tegelijkertijd zorgen is de kat op het spek binden en dat moet je gewoon niet doen. Wil je bos beschermen maakt die europese boswet nog beter zorg ervoor dat de andere ecosystemen ook zijn beschermd. Zorg ervoor dat hij echt heel goed gaat werken dat die producten je komen. Wat betreft de handel vragen die steeds werd gedaan over het grote geopolitieke veld behandelen al met brazilië en flink. We hebben een markt van vijf, honderd miljoen consumenten geloof ik. Dat is niet niks. Dat is ook niet zomaar te verwaarlozen en ik moet het eerste nog tegenkomen dat echt heel graag afhankelijk wil zijn van alleen

[1:26:23] ik ben bang dat bijna geen enkel land tot echt heel erg ziet zitten dus. Tot zover de argumenten. Als wij daar niet zitten, komt china,

[1:26:33] Ja.

[1:26:35] Dank

[1:26:36] meneer bosma.

[1:26:39] Ik kreeg een vraag van de heer klink over het afwegingskader van de sociale partners

[1:26:48] ik als ik de vraag goed heb begrepen

[1:26:52] de bestaat dus al een afwegingskader dat wat ik de meetlat noemde en die is in tweeduizend zestien afgesproken in een serre advies tussen sociale partners. En wat wij hebben gedaan, is het eu-mercosur verdrag daar zeg maar tegenaan liggen en kijken waar dan. Wat betreft die meetlat het verdrag tekortschiet

[1:27:18] en ik begrijp van de heer visser dat vno, die een voorstel doet om om dit afwegingskader zichtbaar opnieuw te updaten.

[1:27:29] Nou daar ga ik me nu niet over uitlaten of we voor of tegen zijn als de fnv. Maar

[1:27:37] wat ik wil benadrukken is dat het bestaande kader

[1:27:41] ons ook al heel ver kan brengen. Als wij u of als wij inderdaad handelsverdragen

[1:27:48] zouden hebben die aan deze meetlat zouden voordoen, dan zouden we echt al een stuk verder zijn. Dus daar daar staan heel veel elementen in die we op dit moment kunnen gebruiken.

[1:27:58] Dus ik wat mij betreft is dat niet een achterhaald. Afwegingskader is het nog steeds iets wat we

[1:28:07] wat ons kan leiden. En daarnaast inderdaad zijn er ontwikkelingen op het gebied van eu wetgeving die ons wellicht dwingen om nog een keer naar die nederland kijken maar

[1:28:20] ik vind het niet iets wat je wat je nu hoeft te negeren.

[1:28:24] Er zijn afwegingskader bestaat er vanuit de.

[1:28:30] Dankuwel. Meneer postma.

[1:28:32] Als laatste de heer dan meneer.

[1:28:35] Was waar het compleet bij de prinsessen retoriek leidsche rijn ten service.

[1:28:40] Het is.

[1:28:41] Die finance aan correcte je kwestie. Mijn woonhuis ook de partners autoluwe weerwind is het ziens eenheid is brazilië en de mercosur is binnen die is door die d in de taaleis in principe slibben die in aan de production community is lijst, soja en brazilie.

[1:29:03] Die is een compliment is ook zin verder this particular. De ros microsoft kant is kippen die zin monitor is aan mis in de portemonnee titel in best in a industrie. Daar is in lijn met reclame goals. Dit is na de argumenten time te merken is aan de argumenten de organization to work in perceel aan argentina hebben in zijn deze mijn poesjes verder in te commodity is aan wil missen niet die vooral als er in beste in de industrie voor de fietser. Daardoor is

[1:29:38] zo zijn er staan. Er is niet voor balie in de commissie is met de budget is. Die staat iets waar inderdaad.

[1:29:47] Ik.

[1:29:49] U moet gaan. Dus dat blijven met drie man sterk zitten. Dank meneer van dijck. Een succes met het vervolg activiteit. Ik geloof dat er een verhelderende vraag was van de heer angst niet de bedoeling om gelijk als eerste willen voor de volgende ronde. Maar

[1:30:05] in reactie op het antwoord van tot half minuten voor half vijf. We hebben nog zeker zeker door. Maar volgens mij een verhelderende vraag is die gelegenheid als eerste gevers. Nergens vinden.

[1:30:17] Ja. Een sponsor. Minister van de loop de report of wageningen university. De de positieve site is door high quality inn dus veel minder export en toe. Brazilië wordt door microsoft en dat is de basis. De basic toe. Wilt u industrie

[1:30:36] lijkt wie import in of machines van jeremy

[1:30:41] waarschuwt not merken soort coaches import machines van joh beelden industrie

[1:30:47] zo dan zie de de race of kost de commodity zetten op focussen op de commodity. Good.

[1:30:55] Wat je niet toe. Beeldje industrie en think you can help produkten zo uit. Dan zie de

[1:31:00] de concerns om die in de solution evalueren is.

[1:31:04] Is er kwestie?

[1:31:05] Is dat komend.

[1:31:08] Is dat de kosten in is. Ken meestal dat minister van de share my view is.

[1:31:17] Uit paar jaar jazz op koers voor zijn is is pardon tradition namelijk een model over transport technology get this is only one of per cursus orde is dat in die het er is in het rapport besteedt. Er is. Hij ga er in application die tijdens de crisis, maar dit is daan denk dus dat veel mensen juist op kosten worden met de business minder in export in matching technologie. Er is jaar of je slide in de in de picture uitdrukken, maar dit is will be actualiteit. Mijn export van de microsoft kans is hier. Dat is de trend

[1:31:59] ietsje te bieden aan de raad.

[1:32:03] Hartelijk dank. Er zijn nog ruime. Wij zijn ook maar met drie leden. Dat geeft uberhaupt meer ruimte om nog vragen te stellen. Maar als het is verzadigd is verzadiging hebben behoefte aan een volgende ronde. Volgens mij sowieso van mevrouw teunissen. De heer klink.

[1:32:18] De heer klink. Ik wil toch eigenlijk doorgaan, want anders zit ook zij. Dat is eigenlijk zowel richting mevrouw deed, zoals mevrouw moeders die is. U geeft beide aan dat het dat het erg is om hoogtechnologische producten te exporteren naar zuid europese landen of zuid amerikaanse landen en dat die productie vooral in die landen zelf plaats moet vinden en mijn vraag zou dan eigenlijk zijn van hoe waar kan dat gevonden worden dat dat de export van hoogtechnologische producten naar zuid amerikaanse landen dat we zeker weten dat het niet leidt tot hoogwaardige banen in die landen en dus uiteindelijk een impuls van die economie. En ja en dat er dus slecht zou zijn voor een economie om dat soort producten daarnaartoe te exploiteren.

[1:33:08] De eerste vraag.

[1:33:09] Dank de heer ook nog behoefte aan een vervolgvraag op dit moment fred teunissen.

[1:33:16] Ik heb ook nog een vraag voor de heer fernandez. Wat we vaak hier in debat te voeren, ook van van de minister

[1:33:24] is dat als wij geen mercosul verdrag sluiten dat we dat niets meer aan tafel zitten als het gaat om het voorkomen van ontbossing. Dus dat je geen afspraken kunt maken over het stoppen van ontbossing en ik vroeg me af hoe u ernaar kijkt.

[1:33:43] Hartelijk dank, mevrouw teunissen. De eerste vraag van de heer klink was volgens mij aan mevrouw hachchi. Want dat beide beide gaat uw gang, mevrouw.

[1:33:53] Ja. Dankuwel dankuwel klink voor uw vraag naar hoogwaardige banen en die economische impuls, maar ik kan verwijzen naar diverse rapporten. Ik kan ook nog even de brief noemen van dus tweehonderd economen die gestuurd is naar aanleiding van die ze stenen bol impact assessment. Dat ging voor een deel ook over de economische effecten, waarbij zij bijvoorbeeld zeggen van ja dit is in die zin wel gekeken naar het geheel van de impact. Maar eigenlijk te weinig door gekeken naar maar wat is precies de impact per sector. En daar luistert nogal nauw. Dus dat kan ik u graag meegeven. In ons rapport zie ik hier dat er volgens studies het verdrag ten koste kan gaan van honderd zesentachtig duizend kwalitatief goed geschoolde banen in de regio. Dan gaat het onder meer om banen in de motorvoertuigenindustrie machinerie in brazilië en paraguay en chemische en farmaceutische industrie in uruguay paraguay en argentinië. Dat is een verwijzing in dit rapport. Dit is een rapport dat wij ook mee hebben genomen voor u. Dat hebben wij met z'n allen geschreven. We hebben een zeer uitgebreide literatuurstudie gedaan en tal van interviews gehouden met werknemers, producenten, mensenrechtenverdedigers uit de mercosurlanden. Op basis daarvan hebben we dit rapport geschreven. Ik geef je dat zeer graag mee want dan kan kan u nog even verdiepen in de in de literatuur.

[1:35:11] Die hierover

[1:35:14] mevrouw deed, misschien ter aanvulling

[1:35:17] wijsmuller aan hoogwaardige goederen. Ja ik had sprak inderdaad over landbouwgiffen inderdaad die die kant opgaan. Dat zijn hoogwaardige goederen waar mensen daar ook ziek van worden. Vandaar dat ze hier worden uitgefaseerd. Daar mag meer van die kant op. Ik denk niet dat het goed is voor de mensen daar. Wij hebben.

[1:35:37] Maar even de correctie. Ik heb er niet over landbouwprodukt of landbouw, gerelateerde producten, maar bijvoorbeeld omdat we nieuwe nieuwe auto's hebben die volledig op zonder technologische producten daarnaartoe zouden gaan jullie geven dan eigenlijk aan dat dat leidt tot een afname van hoogwaardige banen in die landen.

[1:35:54] We hebben een onderzoek gedaan naar de ook naar de autoindustrie. De duitse auto-industrie die in dat meer gaat exploiteren die kant op en dan gaat het juist over benzineauto.

[1:36:02] Dan natuurlijk gaat het over de nieuwe technologieën, auto's en technologie van de toekomst niet de technologie.

[1:36:08] De autoindustrie in duitsland en zegt dat ze in tweeduizend dertig of tweeduizendveertig volkomen helemaal brandstof vrij willen zijn. Maar ze gaan een oude auto. De machines die ze nu gebruiken om deze brandstof auto's die gaan ze wel exporteren naar latijnsamerika. Daarmee wordt het klimaatprobleem weer niet opgelost. Verder is er onderzoek geweest ook en ik weet even niet want ik heb ik u gestuurd dat inderdaad vanuit argentinië. Dus het kritiek is dan heb ik het over duitsland nederland verhoudingen. Hetzelfde geldt tussen argentinië en brazilië. Argentinië levert vooral ook auto-onderdelen aan brazilië. Die moet gaan concurreren met duitse auto-industrie die zien dat ook niet zitten. Er is een onderzoek naar gedaan. Ik kan er straks doorsturen. Ik weet even niet uit mijn hoofd

[1:36:57] waardeer. Die kan ik doorsturen. Dat zal ik doen.

[1:37:00] Dankuwel, mevrouw dekkers, mevrouw teunissen. Een vraag aan de heer.

[1:37:06] Is.

[1:37:06] Dank u voor uw kwestie

[1:37:09] lijn is duitse verse som inhoud.

[1:37:12] De cursus.

[1:37:13] Die frequentie is je dan zijnde experiment en weer knmi in de nieuw station precies een in de torens gaat bouwen voor station in de zon

[1:37:22] is is daardoor jaar zijn in de mensen je daar trokken baden voor de station het perceel.

[1:37:28] Mijn punt is

[1:37:29] jesse of voor uw te weer. De witte partners en datum eraan zijn. Wanneer denkt u uw collega's partners manier to think about solutions bouwt en maar men moet je normen en waarden voor station.

[1:37:40] Maar dat is wat je in de spiegelzaal in de vorige der na mijn crash. Waar moet die is rita is een bijzijn in de game and the way you are going to fix in parlement aan problems

[1:37:51] zij fijn dat ze daar precies om de haas de provincies en de nuancering over mensen. De member states. Ahraui. In de bouw trend in de competitieve wereldeconomie op hierop

[1:38:04] goede. De arme mensen op actualiteit lee tot de voor naar wil lieten. De dames en waar ze wil ik trok en glimmend.

[1:38:13] Zo wijze name dit klier dat er is niet zoiets. De voor steeds in het zijn ballet zijnde ik er uit ziet, zal de tabel

[1:38:24] van dit continu drie budget i do what you aan mee. De minister juist op koers zijn en een in aan corporation moment moment een pensioen. Mensen die vrolijk en fijn bed and solutions met deze game en dwdd is haast manier de klas zijn chapters hebben en trok daarbij hier daarom wij een tandje voor democratie. Actually

[1:38:48] de both ends aan meneer je als goede games tweede mensen hoe jaren games den haan vol. Close is coin

[1:38:56] bevers. Deze is online aan

[1:39:00] far dat of economic activity

[1:39:03] is cannabis soorten hout. Wij zijn hier zijn in you microsoft mensen think so be haven derk. Eerst.

[1:39:16] Hartelijk dank. Meneer fernandes kijken werden honderden

[1:39:20] leden van de commissie of er behoefte is aan een derde ronde, mevrouw teunissen. In ieder geval ik er ook meer om house. De heer klinkt niet van meneer als eerste.

[1:39:31] Voorzitter hoorde net in de eerste ronde van de heer van der tak die zei dat eigenlijk cetera beter was dan wat er nu ligt in merken seizoen omdat er verschillende hoofdstukken opgenomen waren misschien niet allemaal direct afdwingbaar, maar wel perspectief bieden voor de dialoog en dan heb ik de vragen en greenpeace en handelen. Anders

[1:39:47] zijn jullie in principe tegen handelsverdragen is dus helemaal geen voldragen zijn we heel snel klaar. Of zegt u van inderdaad cetera was zo slecht nog niet.

[1:39:58] Dank meneer haas en mevrouw teunissen.

[1:40:02] Ik heb een vraag voor mevrouw rakowski en ook een beetje voor de heer fernandez. Dus misschien kunnen ze zouden ze allebei kunnen antwoorden.

[1:40:09] Fernandez. Sorry gaat over.

[1:40:11] De over de positie van china.

[1:40:15] Gezien de geopolitieke situatie wordt er vaak gezegd het is wel verstandig om de banden aan te halen met vrijhandelsverdragen met landen zoals brazilië, argentinië en paraguay.

[1:40:27] Dus omdat

[1:40:28] de anders hierna gaat doen en mevrouw deze sprak al heel kort over. Maar het was echt heel kort en ik vroeg me af hoe u ernaar kijkt van ja, we moeten wel in in de geopolitieke tijd moeten we goed kijken. Met welke landen kunnen we samenwerken en met welk landen niet. En als wij dus mercosur niet sluiten, wat betekent dat dan voor de machtsverhoudingen in geopolitieke

[1:40:52] is.

[1:40:53] Dank mevrouw teunissen en excuses meneer anders want ik uw voornaam is fernando en dan ga ik die twee door elkaar fernandez is ook een naam die natuurlijk ook heel veel.

[1:41:04] Fernandez is mijn naam hernandes, mijn achternaam. Juist naam best. Maar minder.

[1:41:09] Ik ken iemand die heet fernandez. Dus vandaar dat ik die fout gemaakt en dan wordt het herhaald. Dus mijn excuses. Ik neem ik heb ik corrigeer dan graag. Maar dat dit soms eventjes. Ik weet dat de heer amhaouch. Die heeft een algemene vraag van allemaal gesteld die erop zou willen reflecteren of de eerste twee misschien. Ik zou mogen uitnodigen,

[1:41:29] mevrouw peters

[1:41:32] cetera, daar waren wij absoluut geen voorstander voor handel. Daar zijn wij niet tegen. Er zal gewoon handel zijn wereldwijd, maar wij vinden dat de principes anders moeten zijn. Het gaat niet om vrijhandel onder vrije honderd. Wij willen dat mensen klimaat natuur daarin centraal en dan kom ik eigenlijk ook weer terug op de vraag van de heer klink van der net zijn wij tegen

[1:41:54] bijvoorbeeld handel tussen zuid amerika en europa waarin je ervoor zorgt dat er een industrie komt die veel schoner is negen graag ga zo door. Doe dat vooral of het nou helemaal in dit soort handelsverdragen op die manier moet vastliggen. Weet ik niet maar ja dat zijn hele goede ontwikkelingen. Dus het gaat meer om van waar leg je de focus in en wij zien in dit handelsverdrag. De focus is echt puur op vrijhandel om zoveel mogelijk de oude business as usual te stimuleren en dat moet juist stoppen. Wij zien nu juist kansen om handelen op een andere manier te gaan invullen met natuur mensen dat echt centraal

[1:42:32] in het anders toch de behoefte om.

[1:42:34] Mijn vraag was er was niet antwoord op mijn vraag. Mijn vraag was daar ligt een mercosur andel slag en zetten handelsverdrag zeer de ziet er iets anders uit de was de constateringen in de eerste ronde. Mevrouw was de vraag aan mevrouw dit als mauro muur roa ski

[1:42:51] city die verschillen en herkent die ook die verbeteringen. Dat was mijn vraag.

[1:42:56] Mevrouw details. Misschien toch nog is,

[1:42:59] moet ik u helaas een beetje. Dat weet ik niet genoeg van om daar heel erg diep op in te gaan. Wat ik wel weet is dat ook wij als greenpeace algemeen niet blij waren met dit handelsverdrag omdat het wederom niet mensen natuur klimaat centraal stelde, maar juist ook ging om de de bio-industrie die waar heel veel meer mee werd gestimuleerd dat zij geen sectoren waarvan wij vinden dat hij in deze tijd nog gestimuleerd kunnen worden. Dus nee. Cetera

[1:43:27] merken voor het verstevigen business as usual. Dan moeten we

[1:43:31] ik zag dat de heer postma graag ook wat wilde reflecteren. Gaat uw gang,

[1:43:35] Verheft wat cetera in vergelijking met de heer merkus ook de fnv heeft zich tegen cetera uitgesproken. En waarom belangrijke reden was ook omdat in cetera een zogenaamd dispute settlement mechanisme zit waar waar zeg maar

[1:43:57] volgens een soort parallel rechtssysteem gaat en niet volgens de nationale rechtssystemen. Dat is een bezwaar waarbij de positie van bedrijven om klachten in te dienen duidelijk

[1:44:10] gunstiger zijn dan bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties die een klacht willen indienen over een kwestie die hun aangaat. Helemaal daarvoor is geen enkel mechanisme voorzien. Dus dat zijn onderdelen van het van zebra waar wij van zeggen

[1:44:26] niet wenselijk. Dus wat dat betreft is voor ons cetera

[1:44:31] niet een beter alternatief dan e. U merken.

[1:44:37] Helder dank en er is pas een vraag aan mevrouw teunissen en die was dacht ik aan de heer. Oh sorry,

[1:44:45] Nee, de heer ahoy had mij ook een vraag gesteld. We kunnen het ook. Eerste.

[1:44:49] Die allebei.

[1:44:51] Want die vragen over zitten was volgens mij ook aan mij gericht is cetera nou beter of niet. Naja. Wat ons betreft in veel opzichten niet mijn collega bosma noemde net al dat er cs in zit. Dat is een probleem. Dat is die arbitrage die investeerders rechter geeft ontstaat aan te klagen we nu die bijvoorbeeld ambitieus milieubeleid willen voeren. Nederland weet dat maar al te goed. Dat is twee keer aangeklaagd op basis van het andy charter die dat gaat nu gelukkig van tafel. Daarom is het heel treurig dat cetera er nu wel komt met eigenlijk een vergelijkbaar mechanisme. Er was destijds al super veel kritiek in de eerste kamer is het bijna gestrand. Maar toen is bijvoorbeeld het klachten mechanisme. Wat is opgetuigd aangegrepen om toch voor cetera te zijn. Het probleem met klachten mechanisme is dat het ook boterzacht is die d hoofdstuk en afspraken zijn helemaal niet afdwingbaar op basis van het klachtenmechanismen en het is niet gegarandeerd dat als je als mbo naar de commissie gehad met een klacht over canada dat er vervolgens echt iets zinnigs mee gebeurt. Daarnaast als het gaat om wat voor type verdrag is cetera. Dus het ook gewoon vlees in. Het gaat ook om teerzand olie publieke diensten worden bedreigd. Dus daar zitten ook allerlei economische kwalijke aspecten aan. En wat ons betreft was cetera zeker zo goed nog niet. Er was een vraag van mevrouw teunissen over china en over geopolitiek en over hoe we met elkaar omgaan. Dat is een hele complexe vraag. Ik denk dat het wel redelijk algemeen bekend is dat china zich niet heel erg veel aantrekt van mensenrechten. China vindt dat landen soeverein zijn en wil zich niet met een buitenland, maar ook niet teveel met een binnenlands beleid bemoeien. Dat is echt een probleem denk ik. De vraag is wel hoe ga je dat oplossen. Ik denk niet met handelsverdragen. Ik denk dat je dan echt moet gaan kijken naar wat voor gremia zijn er om elkaar in de wereld te treffen waar we allemaal aan tafel zitten bij de wto is een plek in het eerste blok is al uitgebreid aan bod gekomen wat er nu allemaal tekortschiet binnen de wto en de hammelburg. Zij weet die ligt op haar gat. Daar gaat twintig jaar lang niks gebeuren. Dat zou heel ernstig zijn natuurlijk want wto-regels ondermijnen de ontwikkeling van het mondiale zuiden. Dus dat moeten we vooral niet willen weten. We moet zeker van haar gat afkomen. Maar wat ook kan is dat we de wto misschien even site lijn als het gaat om handelsregels en bijvoorbeeld de hoek dat een vn-organisatie de lied geven in het opstellen van duurzaamheid bepalingen mensenrecht dat je echt handel krijgt die daarop gebaseerd is. Maar dat is de kern is de bescherming van natuur en klimaat en mensenrechten en werknemersrechten. In plaats omdat dat nu steeds het onderspit. Delft. Wat gebeurt met de huidige wto regels. Dus dat zou eigenlijk mijn mijn tips zijn aan najaar uw positie ten aanzien van china en van deze kamer proberen we ook te kijken waar je elkaar kan ontmoeten. Aan tafel waar je gezamenlijk in wereld verband is afspraken kan maken, want het behoud van deze planeet is toch echt uiteindelijk ten gunste van ons allemaal in ons aller belang en er ligt ook echt een kans om handel grondig te hervormen. Wat dat betreft.

[1:47:47] Ja.

[1:47:50] Hartelijk dank.

[1:47:53] Sorry

[1:47:56] toch anders in de war.

[1:48:02] Is hier een kort in deze met de geopolitieke. Men staan er weer lekker transparant is. In feite moet zijn bereikt. Deze lager silhouet plein en daar design klein budget marijke juli is staat de d. Deze of korter is niet interne cultuurpolitiek zwinkels op de boer. Wanneer daar steekt. Henk is toe of lee doorheen. Het jaar na een cnn lonely. De laat staan geopolitiek waar zo beek en zo zo de centrum streng was ik jullie af te de kan gehoor aan wie geweten institutions baan kwetsbaar orgaan men institutions een actually.

[1:48:50] Als het idee

[1:48:52] maar aanzet toe geopolitieke al college een argument is. Sinds twee jaar ben ik neokoloniaal precies januari slimme ooievaars in voorzorgs is

[1:49:00] een actually.

[1:49:02] Is.

[1:49:03] A good lessen te kan hoor. To love think of institutions aan w inbreng voor je aan toe bent aan norder geopolitieke dan think. Tenzij er beter awti sara i think treden met sneller. De politieke kwestie die knmi users en amendement

[1:49:24] hij ging. Er is maartje steken think you kwestie. En dat is kundigheid en niet en er staan beter die zien der

[1:49:33] ik aan. Kom maar wordt. Daarnaast is daar actuele kick boks is haar bouw fixed price of of het denkbaar en dat je me right and stil sympathiek de boxen economie competitief.

[1:49:49] Hartelijk dank. Dit is een heel bondig en ook heel helder tweede blok. Ik wil u hartelijk danken voor uw inbreng position papers en ook te antwoorden op de vragen die zijn gesteld. We gaan door met een derde blok. Zo meteen met ook een video verbinding zou willen we even wat extra tijd voor inruimen. Daarom stop ik ietsje eerder gaan we niet doen met een derde derde ondervragen.

[1:50:15] Het kan ook zijn dat iemand eventjes toch eventjes nog een sanitaire stop wil doen om het zomaar uit te drukken. Dus nogmaals ontzettend bedankt. Misschien blijf ik u ook op de tribune zitten voor het derde deel voor blok drie over met de kennisinstellingen.

[1:50:31] Ga nu eventjes schorsen en dan zijn we over ongeveer zeven, acht minuten terug

[1:50:36] dankuwel.

[1:51:01] Ik vind number

[1:51:09] ik vind

[1:51:18] tussen band en fans.

[1:52:12] Hello ken je heer.

[1:52:13] Met.

[1:52:17] Ik was daar ben ik had of men net.

[1:52:21] Oké oké.

[2:00:19] Good afternoon. Het is middags avond ervoor theorie en uit italië. Trends leed in inge is. Picasso verkort arrest to this earth component over round table consultation with die markuszower city als compliment toe stations stations. En wie nou open, open with the one with science is en zijn ik institutions wie welkom. De heer siemen van berkum mbo. Zo werk kan mis. Steeds die bij het zusje s en mis is. Martha kasteel dit isoleren naar minst wel kan als het jong. Maar daarom allebei van rio de janeiro. Brazil wel kan en haar mist.

[2:01:13] Wie haar free members over midden heer present mis is. Teunissen miss mister amhaouch en minister klink de laura binnen een explained dat die a chorus please shut your position papers in de voor die bioscience beperkt voor als in theorie en dat viel wel komen your brief introduction to faciliteiten kans op station der de winter brief crashes van markt voor maar van mijn members. Zo werd zet er lijkt de start en indient in het mister siemen van berkum with the first percentages aydin het in in inclusief has just anders doet en de griffier in de keten daarbij. We hadden het een toe faciliteiten support mis is. Kasteel hoe haverkort is is mooi spelletje is

[2:02:05] met haar tang en en dan is het chinees bij link woonvisie aan het staand touch pad wil probleem is pand. Één ding is toilet zie uit mike haar sam touch het centrum. Heer en der waarheid feitelijk kan me beetje mis is. Kasteel. Dit is zodat je ook en weer in line with wat schapen de heer visscher lee towers of kilometers sandra. Het site dat atlantic ocean zo website missen van berkum. Het lijkt via de vloer.

[2:02:38] Dankuwel. Voorzitter, beste leden van de commissie, en ik heb een stuk gestuurd en position paper waarin ik de studie die ik heb gedaan hebben. Samengevat

[2:02:49] die studie. Ik heb ik samen met collega's van wageningen universiteit van met collega's van ecorys uitgevoerd

[2:02:58] naar de economische effecten van van een handelsakkoord tussen de eu en mercosur en die studie is gebeurd naar aanleiding van een motie die is ingediend in tweeduizend negentien motie voordewind. Die heeft gevraagd om deze studie in met drie menu minuten toelichting die ik heb, wil ik wil ik graag een klein beetje nadere duiding geven

[2:03:22] van de bevindingen uit die studie.

[2:03:25] Ten eerste onze studie, onze simulatie van wat betekent dit akkoord bij een volledige implementatie leidt tot maar weinig extra economische groei blijkt daaruit

[2:03:37] voor nederland zal het gaan dat het bruto nationaal product

[2:03:42] in tweeduizendvijfendertig. Want dat is onze horizon nul komma nul drie procent hoger uit zal vallen ten opzichte van een situatie zonder een akkoord

[2:03:53] en voor de eu. Dat hebben we ook meegenomen. Is dat nul komma nul twee procent

[2:03:58] en dat komt dat slechts geringe effect. Dat komt omdat de eu in nederland relatief weinig handel drijven met merken soort en ook omdat de landbouw en de industrie sectoren waarvoor de grootste vermindering van de importtarieven en versoepeling van andere handelsbelemmeringen worden voorzien, relatief kleine onderdelen zijn van de nederlandse en de europese economie.

[2:04:22] Ten tweede

[2:04:24] voor de nederlandse handelsbalans zullen de gevolgen positief zijn. Vooral de diensten in de industriesector exploiteren meer

[2:04:33] voor de eu en nederland blijkt van dat er meer in wordt geïmporteerd als het gaat om landbouwproducten

[2:04:41] en daarmee lijkt het dat de landbouwsector de verliezer is.

[2:04:46] Dat ligt dat laat onze studie zien toch wel wat genuanceerder, want er zijn ook sectoren in de landbouw, de boeren wel degelijk profiteren voor de veehouderij, namelijk wordt veevoer iets goedkoper

[2:04:58] en dat komt omdat in argentinië de exportbelasting op sojameel en schroot zal afschaffen. Volgens deze afspraken met u. Er zijn daarnaast wel een negatieve gevolgen voor de vlees vee en vlees kalveren bedrijven

[2:05:12] in nederland zijn het overigens vrij kleine sectoren,

[2:05:16] maar ook hier is het beeld. De economische gevolgen zijn beperkt.

[2:05:22] Mijn derde punt is van een iets andere orde. De europese commissie wil met haar green deal sterk inzetten op duurzaamheid. Dat moet zich volgens de commissie ook vertalen in het europese handelsbeleid.

[2:05:35] Dit mercosur akkoord stuurt echter nauwelijks aan op verduurzaming van productiemethoden in de producten die de eu importeert. Uit

[2:05:45] vorig jaar heeft de het europees parlement

[2:05:50] en de raad het commissievoorstel voor de wet over ontbossing, grijze import geaccepteerd.

[2:05:57] Dus is er binnenkort een wit

[2:06:00] die europese bedrijven verplicht om meer rekening te houden met productie, normen, vorige importeren, producten

[2:06:07] en juist in een handelsrelatie waar zorgen over milieueffecten van de europese importen publiekelijk veel discussies uitlokt, is het wel vreemd om een verdrag af te sluiten waarin de europese het duurzaamheidsambities niet herkenbaar zijn.

[2:06:21] Dankuwel.

[2:06:26] Hartelijk dank. Meneer van werken. Dank je missen van werk en afkomst boos of uw van wageningen university and research

[2:06:36] ken ik heeft de flora toe missen steeds niet.

[2:06:40] Henk in

[2:06:42] is die expert per team expert en de heer te hakken teams en er sorry import.

[2:06:49] Een de quick hem kermis tien ter meerderheid voor cliënten per tien. De bouw zijn. Sorry dienst die vijfde voor die sympathie in daarmee voor vijftien kilogram story behind the worden.

[2:07:11] Je hebt import die voor miljard sorry diensten en per jaar. Daarna is de importeur weer up and running net hangt. En sorry winter een mail daarmee eens jaar invordering van de elisa met vijf miljoen kilogram. Alleen inhumaan beest en dat te behandelen.

[2:07:34] Je bent sterk in show en die voor deze cliënt te merken hield of vijftig per hectare. Sorry, die een groter wezen met tenminste drie miljoen hectares sorry winkel te wezen en happening voorhout. Daar is een recente buitengewoon naar in zijn een rol in naast

[2:07:56] recorder waar import sorry begint er aan te merken en aldus stuurt van er is een artikel in science. Het simpel te knijpen. Gewoon niet bestand geëxporteerd zo blind persoon die voor station de maat bij internet time gesteund hebben. Ahraui import architecten. Die komt die voor station en connexxion naar maakte naast het daarmee eens en er zijn aan de site winkel die die voor de havo m. O zes. Ik denk dat als we hadden we hier al. Ik heb keer weer perspectief.

[2:08:34] Ik denk het ruimte daarna een zeer te bouwen. Wraking, wraking. Sorry import en basten beelden die u nummer meting het serieus oudshoorn politieke redactie hier in nederland en accent in particulier aanbesteding te snel number one grote lijkt dion graus, waarbij het laatst zijn in zingeving en inburgering lijkt een soort pakkende lijndienst. Het is hartstikke leuk vind om inbreng in hield en het is steunt adequaat chemical te weerwind. Hier gingen farmers. Ik zie ik lijkt jong gaat weer uit de wijk youtube duur wordt in n a viel mij subsidie de met de orde van

[2:09:17] hoe jansen impuls site lekkend geen interesse in internet opinion simpel melodietje kan zitten. U liever meneer serieus debat en naast is in de historische het voor per team in patrick voor stempel van microorganismen en aldo van roopram team bayern naast mijn naam is hip en trendy manier het mind culturele gods woord niet harbers. Ik vind het icoon in artikel teunissen. De second solution der wijk zijn is al zo work in een serieus worden. Die is naar het moment dat karien peil sinds die te stellen waar teams kamminga de mos en voor die prijs van de coolste bij de minister is het fiftyfifty bij het wanneer die weekend humor voor ruud henkes heeft in den duur startup handel een import ook voor miljard per hier en het tijdstip en te worden in de marktsector en d zesenzestig.

[2:10:15] Denk je.

[2:10:17] Dank je. Bij het die haar het de introduction bij mis is. Maarten kasteel hoop een heer s en lijkt lijkt via de floor kasteel van de university at rio de janeiro persoon.

[2:10:36] Maar afijn martijn. Mijn city woont direct de bus. Iemand die een stembureau als die met fris wit vinden blad voor die met zijn harry. Ik kan en die was en die die kansen my de ernst van het probleem in de bussen de riem en dat opstaan disciplines ons inziens het concept afval is denk dat games sprong althans als met en daarom hielden doet toe. Zij kan kan me haast is mooi historisch lerend. De duo. Wie lang effect zal ik kan niet de reviews als als je blind procurement en property die is harry en competitief discipline structureel en breed en de veel iets barry in het ouder wezen en meer dienst is dat disciplines problematiek der bijl met het simon er een forum ziet en minder positieve als het aan menthol aspect van museum met wie ik het is antwoord mos een boot zijn ze barry zal george munt de moet blij met de quality of service zoals is voor wat over de molen en in sector in als alle in kwantitatief ernst ik voor orient het. Ik denk

[2:13:38] de problematiek in de les en particularly forum om barry aan zien

[2:13:48] in ervaring en diensten disciplines de politie steeds in de politie en justitie een logo te steunen. Bos ilse daar. Nou dat je wel industrie en de medische maffia baldewsingh instrument valstar vijand wordt al op wees en mensen in een algemeen fonds en is op prima doen. Team negatief kan je niet weet hoe net net position paper. Ik was hij was dit wat het binnenhof anders is want angst en hier.

[2:14:56] Dank je wel. Mis is. Kasteel en zijn mensen er leer dat wie wil afvallen met pensions following interactions medium die kennen die een coach te zie special heeft een kwestie haverkort. Daar werkte toen mis kasteel een daar het in inbrengen is in charlotte moet het is een post plaatsen voor right to follow the de consultation en participeert. Dat lijkt heeft een flora. Minister klink graag aan u als eerste om vragen.

[2:15:29] Dank dank. Voorzitter. Ik doe. Ik stel een vraag aan de heer van werken en dus daarom doe ik me ook in het nederlands. Daar heb ik nog wel voor uw vragen. Dan zal ik minder eenmaal seizoen over de de positie peper over de effecten voor de landbouw moeten even goed goed te zien. Het is dus een. Dat blijkt uit het is positief effect voor de varkenshouderij positief effect voor de pluimveehouderij neutraal voor akkerbouw en de melkvee en negatief voor de kalfsvlees sector en vlees. Veelal hebben het echt over enkele honderden euro's op jaarbasis en voor andere sectoren is het sowieso een positief beeld. Dat is eigenlijk volgens mij wat u net gezegd heeft en wat ook uit de peper blijkt dat is eigenlijk mijn vraag als dat dan toch of neutraal of positief is want dat vlees weet dat zijn vooral volgens mij de categorie overige graaf die bedrijven dat zijn eigenlijk de facto stoppende stoppende boeren.

[2:16:25] Waar dan dat beeld vandaan komt uit de primaire sector zelf dat het zo'n verschrikkelijke akkoord zou zijn.

[2:16:31] Misschien kunt u daar zelf een duiding overgeven.

[2:16:35] Maak het rondje af en dan komt ie zo meteen op die vraag. Hartelijk dank. Meneer.

[2:16:42] Een beetje in in diezelfde lijn trouwens een mooi rapport wat jullie die zin geschreven hebben toch. De duiding. Want het beeld is inderdaad ook vanuit de primaire sector dat nederland en europa overspoeld wordt met

[2:16:56] rundvlees, kalfsvlees, pluimveevlees in grote aantallen kunt u dat is duiden in combinatie met de opmerking. Elke keer maakt de grote bedrijven versus de kleine bedrijven profiteren ervan.

[2:17:12] Mevrouw teunissen.

[2:17:15] Voorzitter, ik heb vragen voor alle drie, maar ik zou mijn eerste vraag willen stellen aan aan de heer van berkum.

[2:17:23] Uit het onderzoek blijkt niet of er rekening gehouden is in de in de opzet van het onderzoek met de stikstof en doelen en ook de omschakeling die van de veehouderij wordt verwacht. Dus ik vraag me af of daar inderdaad rekening mee is gehouden. En wat zou dan de economische impact zijn als je wel die stikstof doen ik mee zou wegen

[2:17:49] het kasteel is voor zo'n al twee kwestie en daar lijkt het tenminste van berkum en daarvoor in touch. Zo minister van bijkomende kosten floor. Toen wist

[2:18:00] ik doe dat eventjes anders.

[2:18:07] Ja. Dankuwel. Dank voor de vragen het negatieve beeld. Wat wat vaker naar voren komt.

[2:18:17] Ik begrijp het wel enigszins, want tenminste, zoals ik het interpreteer is dat toch vooral ingegeven door het gevoel van dat er een ongelijk speelveld is tussen nederland, met name de nederlandse landbouw die nogal om tenminste zeker in de laatste aantal jaren toch sterk onder druk staat vanwege allerlei maatregelen op het gebied van van milieu en ook

[2:18:48] die er eisen

[2:18:55] en veel maatregelen en beleid. Wat wat hier in nederland is het zo sterk inzoomt op die op die aspecten. Dat vind je helemaal niet in in latijns amerika.

[2:19:08] En vandaar denk ik het gevoel van dat daar dat daar dus ook van geprofiteerd wordt

[2:19:17] over het algemeen is denk ik ook zo van dat in de latijns amerikaanse landen, met name brazilië, argentinië, dat er gewoon grote af. Veel mogelijkheden zijn op een hele goede goedkope manier te produceren en dat is ook dat is ook zeker zeker het geval. Dus dan weet je dat gevoel denk ik van dat er hier met allerlei toch beperkt beperkingen geboord moet worden, terwijl die beperkingen aan de andere kant van de oceaan er in het geheel niet zijn. Ik denk dat dat met name het beeld overheerst.

[2:19:56] Ik denk eigenlijk ook dat deze studie die we hebben gedaan waarmee we toch hebben kunnen zo goed mogelijk. Ook op basis van ik zal zo meteen nog iets meer over zeggen. Maar op basis van

[2:20:12] zeg maar de bekende indicatoren en en zaken die die je vanuit zo'n toch wel wat vaag soms opgeschreven handelsakkoord kunt kunt halen en kunt doorberekenen met je met je economische modellen

[2:20:30] dat we met deze studie hebben kunnen laten zien van dat die economische effecten helemaal niet zo groot hoeven zijn en dus ik hoop ook dat dat beeld wat wat er vooral leeft in de in de landbouwsector

[2:20:47] dat dat met deze studie ook enigszins rechtgetrokken is.

[2:20:52] De andere vragen gingen over van meneer. Ahraui. Over het verschil tussen grote en kleine bedrijven. Als ik het goed heb.

[2:21:03] Ik weet niet in welke hoe over groot of klein denkt is dat binnen de primaire landbouw tussen kleine en grote boeren of is dat heeft ook te maken met misschien juist met de voedingsmiddelen industrie.

[2:21:21] Wij hebben wel laten zien. Ook in de studie. Als je het over een kleine of grote boerderij bedrijven dat hij dat die verschillen eigenlijk ook niet zo heel erg groot zijn in de in de in de in de in de gevolgen van van dat er meer input te komen vanuit latijns amerika deze kant op.

[2:21:46] En als derde de vragen over de stikstof doelen. Die hebben we helemaal niet meegenomen in in dit rapport. Het is ook niet. Toen wij het studie hebben uitgevoerd in tweeduizend twintig,

[2:22:02] toen was dit dossier ook nog niet zo actueel als als het nu is.

[2:22:09] Dus we hebben helemaal geen geen rekening mee mee gehouden.

[2:22:16] Ik daar dus ook wij erover zeggen over wat wat er mogelijk consequenties zouden zijn als we dat wel zouden zouden hebben gedaan.

[2:22:24] Missen van werken en sjoerd to continue consultation daar ook minister klink een ramp.

[2:22:34] Ja. Dank voorzitter zijn weer richting meneer van werken en wellicht ook mevrouw. Dan zegt de vraag die ik de vorige ronde ook heb gesteld of dat misschien meer wetenschappelijk onderbouwd kan worden als we dus hoogwaardige technologische producten exporteren naar

[2:22:51] naar zuid amerikaanse landen dat we dus echt feiten kunnen vaststellen dat dat het dus leidt tot een afname van hoogwaardige banen, zoals in de vorige ronde geconcludeerd werd, want zelf denk ik dan altijd als er dus hoogwaardige producten die kant opgaan dat het ook leidt tot meer activiteiten rondom technische assistentie om rondom onderhoud rondom de toelevering van het bepaalde product en dat dat het dus juist een nieuw soort ecosysteem kan ontwikkelen. Ook juist voor de technologieën van de toekomst. In de vorige ronde werd door sommige sprekers echt aangegeven dat het juist en dat hebben ze onderbouwd met met rapport te zeggen dat dat het afneemt. Dus misschien kunt u daar iets over zeggen.

[2:23:34] Hartelijk dank. Meneer. De heer.

[2:23:38] Een vraag aan mevrouw beer gaat over inderdaad de de ontbossing zweth. Want er in het stuk lees ik dat twintig procent van de soja die nu naar europa komt of nederland

[2:23:49] nog gerelateerd is aan eventuele ontbossing.

[2:23:53] De ontbossing. Maar het geeft de heer van berkel manier staat nu niet vernoemd in het in het handelsverdrag. Maar is dat wel als die wet ingaat hebben dan ook meer nodig om in elk geval die ontbossing terug te brengen

[2:24:07] dat veilig te stellen.

[2:24:11] Ook dank voor uw vraag, mevrouw teunissen.

[2:24:15] Dank u. Voorzitter, ik heb een vraag aan mevrouw jet. We hebben net bij de vorige ons ook wordt dat toe leidt tot lagere prijzen voor soja en daardoor meer import van soja in europa en dat leidt kan leiden. Ik zeg niet dat het dat doet maar dat kan leiden tot meer ontbossing meer ontginning van landbouwgronden.

[2:24:38] Mijn vraag is eigenlijk stel nou dat we niet doorgaan met mercosur en op een andere manier aan onze eiwitten

[2:24:47] willen komen, is het dan mogelijk om in europa genoeg eiwitten te produceren,

[2:24:54] om zelfs zelfvoorzienend te zijn.

[2:24:59] Helder. Ik ga het rijtje gewoon af. Althans het beperkt zich tot u twee van werken.

[2:25:08] De heer klink stelde vragen over hoogwaardige technologische producten of dat leidt tot afname van hoogwaardige banen.

[2:25:18] Ja.

[2:25:18] Ja in in zuid-amerika.

[2:25:21] Dat dat weet ik niet dat ik dat heb ikzelf nooit onderzocht of dat inderdaad zo zo is. Dus wat mij betreft, maar het zou dat zou dat iets zijn om naar te onderzoeken

[2:25:38] wat je wat je misschien wel zou zou kunnen naar nee. Laat ik daar niet over verder over speculeren van ik heb er geen voorbeelden van van dat het ene kant of de andere kant uit uitvalt.

[2:25:54] Neem die suggestie toe daar tijd kwestie mis is. Kasteel van hun perspectief mij toe klaar. Vrij what you to be pieter naast de discussie.

[2:26:10] Eerst. Het was dat de crash in wordt steeds was via export in

[2:26:18] high quality products hightech artikel brothers lijkt zo lang cars for example productie voor de koning toe. De speakers van de vormen ruim c. Dat wil die toe rutger at jobs in south america countries in merken. Zo is wel wat opinion naar buiten.

[2:26:51] Christenunie en jobs jobs,

[2:26:53] George en gender buitenland zo high end jobs is wel dubbel geen shows.

[2:27:01] Dit kasteel national de voor eenmaal toe aan staan de kwestie.

[2:27:11] Ik heb ik in ieder geval niet zo'n knallend rood iets iets zou mijn pastoor in mooi zit.

[2:27:27] De en pluim mens in staat te merken.

[2:27:32] Ja. Yes. It's iets about. De symmetrie in feite is de tweede game zijn middelen uit duitsland onthield lee anne. Oh sorry hoor. Heer

[2:28:04] nou, die namens alle europese competitieve iets je probably uw negatieve impact hoor. Na twee betty. Dat wist te hangen, zoals en natte rots in usually die af. Al met al die eraf had hatte zit in bad guy en zijn om de ooit is die zoals mee am not barry laten maat theorie wordt in barry dat al hetgeen van de internet dorps en wie en negatief beloofd dat dit was alleen op. Dit was je bijna met feit en zo een suite die sector nam nooit in maat. Ik weet niet als ouders.

[2:29:51] Dat je missen zeer. Er was nog een vraag. Volgens mij of u wilt er iets over zeggen.

[2:29:59] Ik had ik wil graag nog een aanvulling geven, want dit gaf mij toch even de gelegenheid om er even wat wat langer over na te denken en ik denk eigenlijk ook dat naar aanleiding van het mevrouw die je zegt van dat dat

[2:30:15] is wat nuancering behoeft dat niet negatieve beeld

[2:30:19] en laat ik laat ik wat dichter bij huis blijven wij als wageningen universiteit hebben heel veel internationale studenten waar die die kennis en expertise meenemen ook vaak weer terug naar huis. Dat is ook export van van kennis. Dat interpreteer ik dan als een hoogwaardig waren product,

[2:30:44] wat over het algemeen ook goed bekend staat als dat dat zich terug in eigen eigen land heel veel positieve spin-off heeft en dus bijdraagt aan de economische ontwikkeling van van een land van de van de landbouwsector,

[2:31:04] meer specifiek en als je het dan over hoogwaardige producten heb in de in de in de landbouwsector. Dan denk ik bijvoorbeeld ook even aan aan veevoer. Dat is ook met name een specifiek product. Wat wat ook geëxploiteerd wordt richting latijns amerika. Maar natuurlijk nog veel meer andere landen,

[2:31:26] maar ook veel kennis en expertise zit waar het ook

[2:31:32] dat rangschikken ik dan ook onder hoogwaardige producten, wat ook bewezen bijdragen aan de de productiviteitsontwikkeling van van een sector elders, dat even altijd zichtbaar. Alle nuancering van een van een algemeen beeld. Wat wat kan oprijzen van als wij hoogwaardige producten of technologie vanuit ie exporteren dat dat per definitie negatief is aan een zichtbaar importerende kant.

[2:32:06] Dat wil ik even meegeven.

[2:32:09] Helder mevrouw kit,

[2:32:15] denk ik voor de qua spanning was een die voor station dit soort moeite historie en poort wordt harder. Wie wenst u veel teak import. Mijn mening kunt sluiting daar weer naar bert voor een goede zes is importeur en uw kunnen

[2:32:45] noor knallen die snor craps iets perdu. De productie in niet. Dus zo zul je kan daar word wordt serieus issue voor de consequent en ik denk zien aan de en die creëerde signaal te horen. Oudsher dient aan in lijn dion graus aan sightseeing uw site stream mijn team redactie en daardoor ging en in w korst alle die het woord neemt internationaal feit dat er is al zo bind al de de green deal in de bloemen in een foto kun je de nationale zijn project in werk karakter zijn? Dan heb je kans hebt het thierry. Het zijn ideeën vinden het. Dit zal in naar het htm in een test en daardoor is

[2:33:45] wassen als er wordt niet moor cu time die voor station in de global handhaving stormy. De inrichting voor historische van de christenunie, temeer familie kunst picasso beheer. Neem aan het drukke halte weening krabt te werken voor voor vier voor het seminar soorten vieringen. De mos aan de in christenunie meer kunnen brengende de christenunie voor voor vervoer per taxi u vriendelijk, zowel in kris en mieke samsung kamminga dat kamminga de roquas martin market nakoming van de heer zichtbaar wordt. Holdings, die beesten in paniek en angst en daar minst evaluatie zullen we harm wijk die voor station global haaften elkaar houden? Hadden we iets harder ruimte uit de munt familie kunt uw nummer preventie kan draaien. Wat zou het zeer happy end zes de baak ruud de moor een fiftyfifty voor die sectie aan de zak en oudshoorn hsp. De de dit is een grote meerderheid voor vier purposes is ook al het circulair piemel al een keer per nummer hermans wieke in de vierde aan deze is duo surinaamse worden daar die krotten week gehad. De mos, zodat onder mededeling micro four vier campussen en niet binckhorst en viering uit de speakers. Hoe je kind iets door al die viering kaders ankara sowieso al die viering wifi die u een andere viering waarin alle die streams ik hem grens serveert tijd zul je mij heb je eerdmans uit een convenant tussen en coördinatie haakje lezen. Maar ik had in handen van tante co over die circulair is aan. Daar wordt manier waarop teams van de monsters en je kunt die global eerste. Ik ik helemaal niet.

[2:35:56] Ja

[2:35:58] zal ik de laatste kostenonderbouwing waardoor je hebt candy die zelfs efficiënt daarna wil in het kennen onze bioproducten, zelfs de patiënt de kwestie. Deze is zelfs de met voor zelfs de patiënt en in als metingen en time shift tijdens de shift te verkennen die zeer die zelfs de fashion house meter en in in. Wij willen we controle haven aldo zijn qua qua ready microfoon mensen in party in met mijn in mijn hand van de laatste die eerst zul je in meneer niet presidium bruins in de party niet adequaat hebben op wasserij. Daar is een weekend in het centrum zijn niet bingöl in staat te werken en dat snap ik het een de bal je daarvoor

[2:36:58] dankuwel mevrouw. Dat was de eerste ronde

[2:37:04] rond of er behoefte is aan een vervolgvraag. Dan geef ik graag het woord aan de heer klink.

[2:37:11] Dankuwel kwestie voor het einde toe en de sensor perspectief. Mijn coach is globally. De trend is consument. Morgen ermel zien den shaming plan zien. Zo wordt wordt die bebouwde picasso s s. De nederlandse en european mekers het james en de inderdaad met het kwijt kamp plek als cultureel levert en en in de passen was lijkt hierin kan licht toe en. Ahraui en kunnen worden. En om op te zien en house wat opinion toe te james stad en toen mee te maken. Zwemt shift in de trend.

[2:38:05] Dank voor de vraag. De heer amhaouch.

[2:38:10] Kosten voor ministers kasteel

[2:38:15] zink is in europe will continue i will not implemented. De de tweet. Ik wel continu een duo zweet en c door de microsoft. Please

[2:38:29] first doe je hopelijk in profiel en allemaal wel en label conditions and farm and conditions till you are the level of europe.

[2:38:38] En daar hoor je continue to speak en tussen down to the table

[2:38:44] is direction richard koo.

[2:38:46] Wij hebben een alternatief.

[2:38:49] Denk je aan mijn huis te steunen.

[2:38:52] Is mijn kwestie zoals het guest tien nul casino en je hoop wij per nauwelijks. Het keurmerk klinkt de braziliaanse economie. Wie heer en laat in de nederlandse bouw richard mee. Tweede stoel ofzo in proeft plezier die een economie. Wat is bij het perspectief om is you loket. De de weer knmi. Het is moment met het challengers. Al die voor station zou ik wie kleurtje effect. De emmer over challenge en human right to challenge. Wat you think is good way ter oren reis international trade hoertjes ofzo profit de bolvorm brazilië en economie.

[2:39:46] Dank mevrouw teunissen na dat zijn weer mooie gebalanceerde set vragen is er eentje voor de heer van berkum alleen van mevrouw akhiat en castreren, dan is cliënt.

[2:40:02] Ik vind de qua zijn woonruimte star bij hilde de normen hamas hamas meer kunt samsom is is stemmen just saying vrienden kent de vingers waarmee je kunt amc en in de in in de laatste zinnen going stuk david waar je en in seksindustrie. Maar u kunt het meer ter kennisneming te delen, zodat adres stern naam is ronald. Ik sta ik dit jaar treinproject. En dan denk dat dit het snijvlak in de nutritioneel elkaar eens, net als bernard harms hartelijk en in per jaar harder weer qua was

[2:40:47] het harbers het dat het heeft en daarna wel eens nader in de global small country smoke free world. Iedereen zou zomaar eens meer in haar mensen in return to have en dan wanneer anders. En daar station aan de stad hunting and you hear

[2:41:12] in de les uit dat er best performers performers in om op kunt martin bashir is. Hij is kunt sturing in deze wanneer world is overigens minder kunt seminar hermans zoals voert uit te moment dat dat ik is aan in in anders hadden senior herprioritering zou mijn zenuwen reserve bank thuis waar motie extreme vervorming te warm bang dat voor een aantal instrumenten james en qua steunen en hebben houten mee tijd in de kunst afwisselend. Daarna is een bos steden voor iso instituut zozeer voor de uit uit al te diep van de wmo ordening aan in de windtunnel arnhem is geweest over verhuurd en daar is de timing kunnen condities. De rest van hun familie. Dan is adverteren. Daar is een heleboel ritueel dat wij station is in het working. Ik hoorde joyce en bayern. En wat je meent de landscape, landscape hier en daar is hulp. Wanneer is iemand sushi ze stenen bol en haalt de heer oudshoorn na isoleer extra's debatten you for example ns-station in station en ik werken aan het publiek kan present the people work van mij. Ik hoor ik een die de feiten feiten zijn voor ik simpel daar ze stenen bol en helpt in is koorleden door het ene kant ze zelf een sociaal werken naam extra s leuk is en waar laatste lijkt me niet het senegal en haalt die tijd stamt immers door kan en werking aan interim management helpen smeken tijd is.

[2:43:16] Vraag en er was zoals ik in en buiten het vent globally of the world dat people. Hoe beroerte high speed shaming humor en allemaal zien en de consument iets dat het sensor is.

[2:43:29] Snel hebben hier eruit zal karakter in korrel is in de mos doorgestuurd kunnen zijn en en city en houden return uw aan dat dat ten koste hebben een interim bereidheid van de tank s in in pin aan de is. Waar moest hij in ene monster seizoen en hij is er een meeting en hier is en ik simpelweg weekend zijn

[2:44:02] na veel symbool bekering voor en is ceo to challenge zelfs first voor

[2:44:12] het dressing in christenunie minke samsung hun adres uit de antwoorden hebben we al dit soort dingen waar we hebben een monster

[2:44:23] terwijl was het

[2:44:29] mis. Kasteel

[2:44:31] het mis teunissen. De kwestie you showed you anne stoort aan de kwestie. En als laatste keer via de flora met castreren.

[2:44:42] Anders naartoe. Maar het leed in c o l wordt. Doe maar net hoe je de worden van multilaterale instituten hebben in jullie breekt het er in moeten we het eens zijn. De d zesenzestig is sinds mijn bekering en sinds joe joe. En zonder binding was bindende j tien bos boven blad interest niet

[2:45:50] internet traditie in is, zowel wat als iets komen drinken en als al die kansen in kan en zal heer balster in wat en er niet. D d hebben we nat hij iets maakt het wat nota is niet wel hebben. Internet van het point. Two wheel plas e van de zelf al dan niet eens aan de wet is net niet de allerlaatste hebben internet te zijn en daar hebben we aan jullie is. Dit is die zal zal hier juni te racen met zo'n paard in ben. Ik zal mij een fiets beleid. Zie je een priemend. De nota staan zijn lantaarn boos. Ik ben boos zij in dit me af. De net was in mijn team. Dinsdag drie maart was de tijd dien. Ik was een fout hier en hier als microsoft en boven voor. En wat daarin moet toe toe is tussen eenendertig kadetten armoede waar de bloemen die daan boeiende wie die moet inderdaad die naar de havo in haar natte die zien op de perfecte tieten naar naar mijn rendement en feit positieve effect. Als laatste instantie die is. Dit biedt mensen activity net no bet i know and i say how you goede nota. If you ask. Het heer hoijnck voor brazilie in met als te allemaal en de stad. Machete. Ja. Lee. If you fight for this sweet voor een aan en andere en dan de tweede instapmoment minke de mos trainer design ons toe te kopen hoe race en toe net als u doet boven boven zijn een tabel die zin zijn ze zo te komen. Die keten aan dit team of the people i tien in er iedereen gloedvol persoon hier x vier zijn u you use of men in al die, zoals de sorry. Dat zijn zo'n.

[2:50:37] Het was geantwoord. Dat was heer.

[2:50:38] De.

[2:50:40] Dat ik een kwestie was missen. Teunissen kwestie doet beleefd de door introduction ofzo beleid, de kwestie mister amhaouch. Zo de arnold ding en jeans to be sahla. Het spijt me sp hebt moet lijkt mij beheer reflect biedt anders aan zes is zes wel zo. Kasteel denk je zo'n marnix en missen je erover kosten opportunity to reflect

[2:51:11] vertelt dan aan de laatste project te verwerven voor collaboration baby. Als we daar met z'n klink de kat times all you think for example in mijn mee naar sensation januari zie in de nederlandse er wel sec. Het wist heeft mensen voor de steenworp politie in redactie en circulair fiets staat er een stuk van apparatuur lief en export. Daar knalde en na die een sporter fawaz dient stellen storting be in exporteur ga ik weer een sporter de men een verrassing. Want die is naast de hiervoor heb je ervaring van comfort inn by daar kan een hightech export haar verkennen in haakte aan de orde. Het huis. Daar win win situatie daarna de sporter bij prins steen en bronstijd in in simpel is het.

[2:52:13] Ja.

[2:52:15] Deze mis is het right to be wist de conclusie en dat is het station wordt lijkt de plank mis kasteel voor dit op plezant all the way from revolution elan en het lijkt het henk poot zijn is van wageningen university research instituut. Dank u. Verbinding vissen creëer was en je kan bioscience position papers ben je helpt vol in de kwestie van alles anders staan en ander is complex issue daar thing. Maar het is in voor de fietser af is. Global zeiden teentjes en marcia. Het lijkt uw

[2:52:59] schorsen wordt leidt to have ik en die voor budget voor station af te doen. Dank je voor al je support.

[2:53:13] Je denk je is. Kasteel denk je maar nee

[2:54:25] goed.

[2:57:10] Quick test. Ken je hier eens? Meneer driessen. Minister kaya zat hij.

[2:57:15] Dat lijkt mij.

[2:57:18] Ik heel goed.

[2:57:20] Perfect wist ik er zat hij.

[2:57:25] Is hiermee.

[2:57:27] De perfect was daar viel me net justin eraan. Denk.

[2:57:33] Oké.

[2:59:53] After

[2:59:59] wordt eraf te doen. Misten drie, driessen af te doen. Minister karel i thank you for be heer midas. Oh, die het er alle dit zo b zes hbo hbo heer in is voor session toe international. Die plannen zie en wie complete het tree free jazz sessions afkoersen s. Dit is een round, roundtable consultation with of er tien haven malta paul members af arts permanent comité voor voor een tweede en development corporation in haar minst dus de klink missen minister amhaouch missers teunissen en als mister hammelburg. Wie ook voor zoals zo is mis is. Tineke van stieneke van der graaf als you can martin dat de heer ram nat kap love, activity parlement trajecten die zeer in de afternoon weer happy to have you hiervoor die minnetjes national die er eenmaal stoel vallen. De private sessions pim puur die tijd nam. Ik wens briefjes subject aan in de enria of de ngos de alles institutions and science is en zowel de private sector perspectief seizoen is traditie aan kost. Judith nat smit position papers de netjes af of uur position smit driessen you of kosten en baten er in dezelfde touch basten in perceel en minister ressorteren de european commission op die tweet. Wat worden korst like to invite you to een ilse. Deze introduction to this subject of international. Diplomatie voor ienw willen het het development.

[3:01:54] Het leidt tot cape may be mister van driessen de first opportunity to keep een internationaal missen. Driessen.

[3:02:04] Dankjewel.

[3:02:07] Eind juni zijn, inclusief verjaardag. Zie het probleem bij de gunning in is, zodat ik en als, zoals vallen, maar amendement.

[3:02:16] Wie volgt. Dit is de soundcheck op dit plannen zie en dat der verleiding van de item op de plannen die zou haverkort staan de kwestie ons mee die daar het in in touch tulip komen voor de af of de members will see wat uit liefde in dit short introduction. Maar de helft van enkele zal het mister cash zodat die is klas die en lions is. Dit kan deze denk je.

[3:02:42] Dank je wel eens. De commissie. Dat is niet per waar de indruk van de hemel om de us soldiers zie je in dit perceel is mijn vader laagjes partner ado focus aan de besturing context en de daniel den perceel. Het distributie aartsen new dutch is paul share in distributie hierin en en verhaal distributie van die uw ernstig de nederlands is en in arts in de operation kan component bosjes especially with you go relations aan januari first zoekt een van die drie, honderd louis ziek naast chocola asiel natuurlijk offers is die een proef de prospect perceel. Het is lijkt mij in dit in men niet alles is er to the netherlands en die er zijn stroom zal zullen de focus ruzie over die en hanger is van mijn best aan de orde die international met gender en gemiddeld harbers die voor station

[3:03:46] in die zin lola brood bij perceel. Om die internationaal steeds in inzake perceel die global player die member security council next hier ziet want die precedent in een franc die ik wil htm mission to host fungeert mijn kant toegaan die en in mos biedt aan mijn of die omissie die

[3:04:11] ienw en perceel hebben en die sjoerd sushi partnership in huis hebben

[3:04:16] bruynzeel feel you dan in verwarring follow-up is partnership en ik respect nieuw in. Het is deal als rondsturen west born this partnership is aardige woorden you commitment type science. Het laatste te merken

[3:04:33] vernieuwd naar zeker office er respect voor als het is en plus en straks op dit perceel drie verdiepingen in elements als raad in brazilië huis in die zin te maken. Opening en maken is de visie assen verwijten voor corporation in international, alleszins rights, de sociale agenda en alle research innovation food security met die voor station en energietransitie

[3:05:04] in my opinion in die manier puzzel die eenmaal niet global parlements en stenen billen die challenge is. Ik kan spannende lager. Sorry service en first en het spannende laagjes users in the world biggest conclusie youtube redactie is fighting die voor die voor station complexe problematiek over die als en is mijn alter ego mening en onderwijs

[3:05:35] is, biedt hoofd in de werf short, samen met uitstekende nieuw gaan met tekenen. Dus in die zin in first in first aantal alleszins. En wie deelt school institutions verse bloemen. De exemplaren die voor station zozeer en show during is reviews intenties die voor deze vries

[3:06:04] een is zien in discussie het zelf s protectionisme en het najaar als de mens en duel op zijn er al soort place

[3:06:14] werf focus eppink anoniem voeding en support minder te verliezen. Eenendertig stenen billen die in aanmerking kleine james you en daarna nergens even clean support manier initiatieven. Ze wist ze stenen billen redactie james joyce willen zien. Innovations als en voor merk soort mos trajecten en ik zal er is wel een stukje framework die joost steins en hemden en puzzels aan de partners klaar. Liefst veel displays zoals linux nat stap zien voor het chalet. Ze doen zoals ze stenen bol die monumenten

[3:06:54] in perceel valley usa visie op partnership en ze seizoen visie en ze gewoon herstel is een nederlands andy you sir basil en instituties die partner special in de lid ook context clean wordt breed geurtjens, democratie en voor roelof law economics zien wat ik kan doen is een voor energie en voel er wel eens resilience en diversificatie aartsen, plaatjes eens

[3:07:27] en is een partner in zal global challenge is stations meeting er kleine goals. Daar ging die voor station en energietransitie perceel en die de nieuwe expats en verwerking van die you voor de koers in barker om en is inspectie stem dit haan en show.

[3:07:46] Dank je wel.

[3:07:52] Adressen thank you so much for the introduction. En de plezier. Plezier op the netherlands all the way in brasilia capital of perceel is een marge

[3:08:06] net continu en in die het als het doet first gaan de introductie nog mis kan wel zien als from brussels minister dat te merken.

[3:08:18] Tanks, tanks en schenk stella, zowel voor les willen baseert generali de stand vinken a cursus te gaande zijn en in

[3:08:36] chris van der leij en steeds de european parlement zesenzestig single pass the european junior en de hebben je niet minder opportunity to take voor de sorry met en de erven aan die potentie van leges naar meike en de you wie move to samir. Ahraui. De aan de tien teams ook blij dat kees fokkens mijne

[3:09:09] solo election is houden en een compliment willen maken. Zo hoe de continu daarin die nou iedereen mogelijk crisis zweth aan die bindend zijn er een ziggo sinds die windmolens. De paar in tekst en wij passen in de rassen die klaar en

[3:09:32] commissie en hoe de de seintje dan de kraan. Ja die station realistisch in countries en monique fijn commitment aan tweede systeem dat die mensen niet van der heijden. Wie de serie net zo cool jazz dus private you waste om plezier. Een nieuwe waar met de politie en centjes. Om de kraan en waar die centjes en zo. Wie wie is nou juist in brazilie. Dergelijke james er sinds wanneer de european union particulier nou seizoen fotos een de first edition regulation in de european union. Wie wie er game challenge allang weten. Dress consensus de you prostitutie hechten aan maakt het kiest om maakt het product dienst een lijn zitten die voor station en focus denk wel zo. Alhoewel niet potentiele te praten.

[3:10:35] De second bank to challenge the future het die fijn kan niet mensen aan te stellen die rendement specifiek om die voor station en de commissie als fijne leiden kraag te vatten mee. De tjeerd die commitment. De tweede steunen we de wet mijn niet mensen dit moment

[3:10:53] maas monique teeling granulaat. Henry henry naar de vormen over de tweede stap die wij zetten en wie die suggestie die ze hoe saudische hier mij te zien. De christenunie daar budget jazz eind dat de politieke intenties niet weinig gefocust aan de scheepvaart of de die kosten en dit is maas moderne vreemde is, is die wijzigt amendement erin procent geopolitieke hier herkende basten. Het maakt me werkelijk en wordt daarna komt de kwaliteit biedt vinden ienw en lijkt mij met countries. En wie zijn centimeter de impact oude rassen in wezen een trainen en kan dat ik die zijn in die vidomes zei ze die je nou wie mij te doen ze e studiejaar in die zoontje departement research opportunity to diverse feiten. Zoals zo weinig mathias voor campanië vind je niet seminars en te zien. We zien en die voor ouders plein centrum die is weliswaar vve de green deal tradition in this country en sandra maakt in de bus station en haalde ienw technologie goede hen. Die is is verrassing. Potente economic loss waren die is de bikers die in in twee teams en niet de festijn we meter knmi en zestien en niet zo hebben we hoe lijkt de lijnen billen die perspectief die door uw provider plaats van een case manager global challenge is van klei met challenge bij de rest titel leve de kiosk die château. Ik zie ze de moslims biz je weer zitten hoe je die support en bij die status aparte kolonie en jazz in example in die aparte hoe voorzien effecten implementing de haagse monumenten ambities hebben in de heks die minste stap in die voor station vorige week wel een beetje. Je moet je wel. Olaf de typische disciplines in de kan beste afdekken laag declaration on forest

[3:13:19] in de in de in de code is met olaf is if this will be staan. Ik nam ik een politieke lef spelen corporation, corporation dat beest aan om fijne zien bij de ienw einde member states notably tien nieuw initiatief waar zowel aan uw westland van die ienw companies in de context voor wie paul depla. Die is hij is te tikken of is abonnement te steunen want rendement inclusief waar bent u fase in de budgettaire en vrienden transition de aan vaak de mos. Toch niet beter. Nu mij you know sahla

[3:14:17] maak lid c doen right to die zich monument afrikaanse en ieder deze nota die publieke beetje als in podt en games catch herinnert hoe heijne ook artikel in partners teneinde was demi willen eind free in die in die smaken pizza fijn en delicaat zijn dat wij die chocola thee en aan wie kan ik het artikel die poti mobiliteit? Uw fris en situation maakt het situation. Die d stemmen voor de drie, zes, negen dossier. De limiet de tarieven voor de festijn te checken of pinlimiet safe, de provincie einde, de commissie committed to, de mobiel lijst, de necessary support for farmers dat negatieve effecten bij de iv kunnen. Wie is maken zoals museum our city tennissen en lijn je wel zien en race to meet show. De oude was toen schaffen van van discipline. De jazz example vooral ook budget buys mede kan zestien deze prima. Deze of de country zijn er einde mos gaat over de zie daar seizoens. Wie checkt in de tuin en vijver conclusie discipline zo

[3:16:01] in show te worden. Het cda in een fijne de experiment zes dwang tien games merken om naar naar cie samenleving daarin deze dus die extra familie in potentie invloed. Die scans is het de in de nieuwe en nida. En nu ook die en politieke is in mijn wie men in wezen en familie aanmerking pagina geen van het aan deze percelen aan. Het zijn in de circustent is de you be maas bij eraf hoe de dealen en wie er aan toe willen in fijn zijn.

[3:16:46] Dank je. Mis ik er zodat hij al zo thank you mister een baas er driessen voor boot erin. Productions in the time like to in die opende floor. De members of arc midi met dat komend de consideration you be die brief en en to the point als weer nou instellen of met vijf. Zo lijkt te derven start met minister klink toe reflecteren van de solutions af wat mis ik alsof je driessen.

[3:17:22] Vind je bootverhuur solutions kwestie verbazen dat ik heb prikkels naar de partner of de uw een soort traditie is er veel interesse in produceren naar een zoek precies naartoe toe jorien. Dus het is die toe zijnde ienw met structuurvisie.

[3:17:42] De samenhangt. Denk je zullen klinken.

[3:17:45] In het centrum zin toe zodat hij is is het world te heffen. Het tweede. Men is de markuszower dood i koosjer chapter in het will be no.

[3:18:01] Denk ik. Mis er allemaal mis is. Teunissen.

[3:18:04] Yes. Thank you mij kwestie zou voor mister zult die jurk coalitieakkoord. Nou, er drie zijn trok ze buiten. Let op sustainability en kleine merken hoe je hoe je proef der proeven laatste wandeling zie nou markuszower dat dit, zoals bij het loading. De prijs voor die import of sorry.

[3:18:28] En in lower price voor de import of sorry der be more maand voor. Sorry en lijkt lee hobby coaching moor koosjer dekker. Deze en boer die voor station

[3:18:45] zou mijn kwestie is je trokken buiten stenen billen die in het klein met partners zie ze stenen bol voor in in pricing. De de import of sorry.

[3:18:58] Thank you miss teunissen hammelburg.

[3:19:00] Dank je. Share and to think you mister cash dat hij een instructrice voor keer wordt is strak ingebouwd. Die impact. Wie er relationships geopolitieke heer barroso voor in. Er kwam bij het voor klein met challenge en die voor station en die ms aan

[3:19:18] in kees wordt te meer markuszower aan en mystery research werk kleur aan de je adres in over respect er zo diep in kutje c en die moet je wel de lijn met z'n drieën.

[3:19:34] Dank u. Meester hammelburg van de graaf.

[3:19:38] Mijn kwestie die tenminste als hij dank je verbazen speakers keer het de first. Wie zou de van de culturele sector de in in mens beekhuis. Wat je met stukken als dat hij is die nou is perfect

[3:20:01] woord species blijft volgende dossiers oor en haal hart ken. Wie remake is.

[3:20:13] Denk je.

[3:20:15] Kun je niet mede.

[3:20:19] Thank you so be first floor toen mister carson s op de kwestie van uw ik zien is city.

[3:20:34] Geen geen you en games voor spieken realistisch met z'n passeert en aan en de heer, zowel met wie duitse keizer is die kant is een politieke liederen probleem. De politiek probleem is der lely acces financial times toe aan aanmaken het niet stand zien in die zich monument de vormen. Zo kan vriezen anouk je niet discussies aan finance in ineen de comparatieve en starter en d d e not accept voor show. Hoe de clou de ik zakenlieden sector w goede producer en en jobs en roos in

[3:21:25] in deze problematiek. De consequenties voor mitch, mitch leed en vreugde wordt reeds twee, zes de artiesten zijn liberale charlie tweede stage. Tweede is normaliter nijntje patiënt de tweede zo aan mensen hoe de dekking die de loop der tijd zo. Het nam. Wie en en symbolen die

[3:21:56] hoe is je staan dat zo moet die.

[3:22:00] Ahraui. En

[3:22:03] wie wil ik bij aan amendement en de moslims solo. De boer die die problematiek daar politieke setting aan de prijzen. Sorry. En hij niet iedereen stemt de ienw jullie iets nijntje voor het zijn sorry sorry van mensen die in te vinden

[3:22:35] en bitch asr artikel niet een beetje nederlandse naar de en niet ze aan de patiënt forum nodig minimaal stellen waar de crisis zou je en

[3:22:55] je hebt prima. Sorry. Die is nou tweede niet vinden. Ienw en vries juridisch free porte de sorry, zweden en challenge. Want andy weet je meteorieten revis is het niet van het station zal je iets waar de beide die station

[3:23:23] en zo. Sorry. Gaming van de juist die en sarah sarah maakt slechts na i de de european maakt het seizoen realistische kans zoals om hoe we dit met hoe je er zien. Coalities. Die is niet het aan de en ministerie en de munitie die te nemen bindend. Hoewel wij mijn visie mijn zaak in lijn. Wie basten wisten hoe je naar de bibliotheek toe zes juli zien de dienst tussen naar fijn dat middelen willen weten hoe jezus en de provisie index monumenten aspecten die fijne en mijn bruine in zin instrument om dat je je niet is de ministeries mitch design s middags intens. Die is een die snel bij marina zien waar de minister in bij met de lounge is bindend toen in zwijnen. Ik denk dan eens aan lego system als plezier obligation september of de stations e administration niet de de nou eens naam is haas vreemdeling die een speciaal mis niet en you toe to youtube.

[3:25:04] Beide die en waarom enkele van de politie international labour. Zo ging dat ik die mensen dertien juli aan eentje die ik denk wie en hoe je het tweede en politieke corporation je fiets in waarom. En de politie is de basten er zes haar. Wij liepen ze science and economic bloed na iets kunnen terugvinden in de branche bouw dossiers een opinion

[3:25:37] knaw is families hier dan de foto is niet het juist goede joep en de economie in maken. Balans brengen

[3:25:51] ico's wist hoe jullie lee op en daar niet vreemd. Station in brazilie en niet zo is de economie te maken is dat ik dat niet zou maakt het niet zielen en kan en de nou de beste die ik die de vaak meinesz budget limiet. Het woord stevig in d b i feel you maas die maakt en hoe je dan die waar we wij vinden adres of ja en en steve moet bieden precieze de de station mee niet aan te doen om die en discipline

[3:26:55] julia die klaar is daar d supplement in woonvisie beste stoelen en de aan de beste debuut barry lee hier dus hier je veel discipline, discipline. Hoe be a vwo een externe de dan niet een beetje naar die aan de spenen voor example er nu uitziet. Je moet zijn en is niet is zijn en zou je die dan.

[3:27:32] Denk je zo macho mister zodat die wij in forum het mij belieft het. Er was mijn mening kwestie van minister klink toe aan basten er drie ze zo mee. Minste drie kerst reflecteren en specifiek je toe. Deze kwestie die voor wie conclusie is door de minister consultation with you is er driessen excellentie.

[3:27:58] Ging mis ik die aan het miste links in aan koosjer daar deal en geur website die interesse voor persoon oudshoorn s die in jezus is martin moore in industry services en de mri is waar harry anoniem harry stelling zo. Het deal is al is balans en zo is het dossier kan en is de kamp voor mij is zou ik zeker niet aan te streng

[3:28:28] ouders die ik namens de op you uw riemens in pontje mee. Conclusie een verwarde man ging de context hoe hij benieuwd naar een bitch. De international context context tussen nat hebben position collaboration is very strong en perceel circa zodat je er is nog s familie, christenunie be my. Maar ik heb want je zo'n disk aan de service support juist lets make you er voor is en die zijn verzending aan die reflection al zo'n andré markt teunissen en mandy dit de maand voor. Sorry may be not going strong die in europe for a better world om niet van je patiënt mocht food in the next eens en perceel studie. De users altijd voeren. En volgens het knmi een seizoen in china en india en eisen en in christenunie en verkennende met liefst en dat is er is moment het liefst ook tabel in futures solutions. Er is moment is men niet bieden. Zo even lief is een open en andere blogs wil veel in en de laatste de zoals die voor station en havens martin on liberty een die voor station en klaar met bosch en arnhem een perceel onder meer soort moe van

[3:30:04] en laatste man ging perceel esch manager kan in the world wants to be en hij zei ik een gloeiend. Maar introduction in een marnix en die duizend expats en niet woon. Ik vind je mind you so het formulier in liever om distributie zinvol die ik stream de pontjes en ngo s voor in the world partners en d barry blocks simon vinden member de member de member de geest hebben die hebben die die hier wel een countries zo perceel huis oudshoorn. Het is research er en het onthaal en beest is leges. Het perceel is.

[3:30:53] Thank you en base er je zo'n macho voor de illusie. Deze de klaver. Kees position about ismet er. Hij doet liefde thijssen bang, final kwestie like to laura is misgegaan. De graaf. Een mix van de graaf en minister klink als een brief is er amhaouch soelaas, final ervaring kwestie. Een nieuw. Wie heeft de conclusie mis mis van graag ik wat lijkt zie laura mister onderhouds de olie apart die if you die als andere wijze wordt haar to conclude al te redden.

[3:31:28] Zo'n thuis in stad die je ziet die cher wat in this case in de keten. Het very early zou prisco.

[3:31:37] Is. Vindt u meestal een beste met de cliënt message. Wat die is dat dit parlement deze ik

[3:31:45] morley blowen op te merken. Zorg de kost eva lisa toe mister alsof hij ic is not possible to

[3:31:54] wethouder aquicultuur

[3:31:56] soort is dit nieuws in brazil en wo do they look to. De nederlandse in this situation wordt scheppend in het parlement.

[3:32:04] Dat je missen allemaal met bieden uiting mis toe. De beste eruit excellentie de presenteren.

[3:32:14] Thank you wel een simpel surfen dat de minister de versie molen staan er wel stay away sturen van de van die george je uit uitvallen op de commissie niet ging is weekenden en de kleinere meetings en op de motie en rutte minder service minste ons parlement hessel one love you en de is moment is holding iets iets. De viel aan de commissie. Dit adres. De redactie. Jeffrey de zijde ons zo des te vormen oppositie. De dutch mensen de nieuwe zijn was snappen jullie hits perceel s zijn no in huis binnen de nieuws in rights in china en zwaar zijn en zoals een listing ze diner vrienden. De voorzitter amendement en die als met voice of moment en er is absoluut mijn site en de minister die chick die je zoekt en ik heb die site van dit fonds.

[3:33:20] Dank je missen die ze dank je voor dat conclusie en de different time zone zou hij wist new classic af te doen. Dus ik er zult hij als het thank you en een plaats een goede invulling denk je. Verstikking als toe de kers in de in het champion dekking. De members dat als de stad. De laatste twee in de haven. Ouders. Dank je is van de graaf voor return in en denkt de support staff. De tweede kamer of parlement in onze griffier tevens de marges plaatsvindt invulling waarmee ze zien wij mis ik er zodat hij.

[3:33:58] Wij.